Sunteți pe pagina 1din 5

Director Productie (Director Tehnic)

I. Identificarea postului
1. Numele si prenumele titularului: ................
2. Denumirea postului: Director Productie (Director Tehnic)
[Daca în organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui
sa
mentionati în fisa si denumirea din COR.]

Pozitia în COR / Cod: 121005


[În cazul în care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste în COR, va
trebui sa
treceti codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punct de vedere
al
sarcinilor si responsabilitatilor. În acest caz, codul mentionat este pentru
pozitia de
Director Tehnic.]

3. Departamentul / locatia: Departament Productie


[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei
firmei.]

4. Nivelul postului:
a. Conducere / coordonare: Top
b. Executie: Nu este cazul

5. Relatiile:
a. Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):
· se subordoneaza: Directorului General
· are în subordine: Sefii de departamente, de Sectii de Productie,
Investitii /
Utilitati, Aprovizionare / Achizitii
b. Functionale (colaborare, pe orizontala): Intern, cu toate departamentele
functionale
din firma, extern Cu furnizorii
c. Reprezentare (colaborare, consultanta): Este reprezentantul Consiliului de
Administratie, în limita responsabilitatilor acordate, în relatiile cu
sindicatele, cu
autoritatile de stat si cu administratia publica locala. De asemenea
reprezinta
firma si în relatiile cu furnizorii, cu managementul altor firme etc.
[Pentru punctele a, b si c se va tine cont de marimea, specificul si
organigrama firmei.]

II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului


Coordonarea si asigurarea întregului proces de productie în vederea realizarii
productiei
planificate, în conformitate cu obiectivele, programul si standardele de
calitate ale firmei.
[În functie de marimea, specificul si organigrama firmei scopul poate diferi.
Scopul
postului se va regasi detaliat în obiectul contractului definit în CIM semnat
de parti.]
2. Obiectivele postului
· Functionarea corespunzatoare a firmei din punct de vedere tehnic si
managerial în
conformitate cu politicile si strategia de productie ale firmei.
· Organizarea si coordonarea întregului proces de elaborare si aplicare

1/5
a celor mai bune solutii
tehnice si economice pentru lucrarile de investitii, pentru activitatea de
întretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor.
[În functie de marimea, specificul si organigrama firmei obiectivele pot
diferi.]

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului


· Planifica activitatea de productie în sectiile de fabricatie în
functie de planul de
productie stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor
cantitativi si
calitativi stabiliti.
· Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei în ceea ce
priveste productia.
· Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a
capacitatilor de
productie si coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de
investitii.
· Organizeaza si coordoneaza introducerea în fabricatie a produselor
noi si raspunde de asigurarea parametrilor prevazuti în documentatie.
· Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de
productie, urmarind realizarea productiei în conformitate cu planul cerut de
vânzari.
· Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie,
atât la implementarea cât si la modificarea lor, si asigura adaptarea
corespunzatoare a tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime
utilizate.
· Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a
proceselor incluse în sistemul calitatii.
· Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru
implementarea politicii în domeniul calitatii.
· Conduce procesul de asigurare a calitatii în activitatea de
productie, conform procedurilor si standardelor existente.
· Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe
termen scurt si sincronizarea activitatilor în vederea realizarii în conditii
optime a obiectivelor de
productie.
· Elaboreaza proiectul planului de investitii, în conformitate cu
prevederile bugetului,
în scopul îmbunatatirii gradului de ocupare a capacitatilor de productie
existente si crearii de noi capacitati.
· Urmareste încheierea contractelor pentru noile investitii si
actioneaza pentru asigurarea la termen a documentatiilor tehnice, conform
graficelor de esalonare a investitiilor.
· Coordoneaza realizarea si punerea în functiune la termen a noilor
capacitati de productie.
· Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l
transmite Departamentului Resurse Umane.
· Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere
pentru personalul din subordine.
· Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a
plângerilor angajatilor si mentine o legatura strânsa cu reprezentantii
sindicatelor.
· Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si
responsabilitatile
personalului din subordine, în baza fiselor de post.
· Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele
atributii specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al
societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) în sarcina
reprezentantului legal.

2/5
· Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic în
realizarea strategiilor pe
termen scurt ale companiei în limitele respectarii temeiului legal.
[În functie de marimea, specificul si organigrama firmei sarcinile /
atributiile / activitatile pot diferi.]

4. Descrierea responsabilitatilor postului


a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea
· Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune între
management si
angajati.
· Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii companiei
în relatiile cu
autoritatile de stat si cu administratia publica locala.
· Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta în
interiorul departamentului, în raporturile cu alte departamente, precum si în
relatiile cu persoanele din afara firmei.
· Raspunde de mentinerea, în cadrul departamentului, a unui climat
favorabil îndeplinirii sarcinilor de lucru.
b) Fata de echipamentul din dotare
· Raspunde de functionarea în bune conditii a echipamentului,
aparaturii si utilajelor din dotarea firmei.
· Raspunde de însusirea si respectarea procedurilor interne legate de
utilizarea în conditii optime a echipamentului, aparaturii si a utilajelor din
dotarea firmei de catre întreg personalul din subordine.
· Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind
orice defectiune în functionare a echipamentului cu care îsi desfasoara
activitatea.
· Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe
care-l are în folosinta.
c) În raport cu obiectivele postului
· Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare,
patrimoniale si umane alocate pentru realizarea obiectivelor de productie
stabilite.
· Raspunde de organizarea generala a activitatilor de productie,
urmarind asigurarea cu forta de munca.
· Raspunde de organizarea optima a programului de lucru, în raport cu
planul de productie.
· Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a
capacitatilor de productie, utilizarea completa a timpului de lucru si
cresterea productivitatii muncii.
· Raspunde de desfasurarea eficienta a activitatii de aprovizionare la
nivel local si ia masuri pentru asigurarea materiala a desfasurarii fara
întreruperi a procesului de productie.
· Raspunde de acceptarea la plata a lucrarilor de investitii, precum si
de verificarea calitatii lucrarilor executate.
· Raspunde de identificarea nevoilor de instruire ale personalului din
subordine si asigura formarea continua a acestuia.
· Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a
personalului din subordine, participând (alaturi de persoanele abilitate) la
luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor
legislative în vigoare.
· Raspunde de mentinerea si îmbunatatirea sistemului de management al
calitatii.
· Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are
acces.
d) Privind securitatea si sanatatea muncii
Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde de
însusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine.
e) Privind regulamentele / procedurile de lucru

3/5
· Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si
a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre întreg personalul din
subordine.
· Respecta si aplica politicile generale ale firmei în productie si
investitii si raspunde de însusirea si respectarea acestora de catre întreg
personalul din subordine.
· Respecta si aplica actele normative în vigoare si Contractul Colectiv
de Munca aplicabil.
[În functie de marimea, specificul si organigrama firmei responsabilitatile
postului pot
diferi. Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite
prin prezenta se va stabili în conformitate cu prevederile legislatiei în
vigoare precum si în baza procedurilor reglementate în Regulamentul Intern al
firmei.]

5. Conditiile de lucru ale postului


a. Programul de lucru 8 ore si suplimentar când este nevoie.
[Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei specifice
din CIM, precum
si cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la
alternanta turelor, daca este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.]
b. Conditiile materiale
· ambientale Lucreaza ocazional în conditii de sectie de productie:
zgomot, umiditate, alternanta temperaturi scazute / ridicate etc.
· deplasari Deplasari frecvente, participari la evenimente în afara
firmei, în localitate, în tara si în strainatate.
· spatiu Are birou propriu; se deplaseaza frecvent în firma si în
spatii deschise.
· conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon
mobil, masina de serviciu, laptop.
c. Conditii de formare profesionala Participa la diverse traininguri,
workshopuri, seminarii, congrese de specialitate etc.
d. Buget (subiect de comentarii) Gestioneaza bugetul alocat firmei pentru
activitatea de productie, lucrari de investitii, de întretinere si reparare a
utilajelor si instalatiilor.
[Conditiile de la punctele a, b, c si d se decid la nivelul fiecarei firme în
functie de conditiile specifice si de posibilitati, precum si de nevoile
pentru postul respectiv în firma.]

6. Gradul de autonomie
a) Autoritate asupra altor posturi: ……………
[Se refera la alte posturi decât cele aflate în subordinea directa.
Autoritatea se stabileste în fiecare firma de catre conducere, pentru fiecare
post în parte - în functie de marimea,
specificul si organigrama firmei.]
b) Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)
· înlocuieste pe: Directorul General, cu responsabilitati limitate.
· este înlocuit de: Directorii, sefii departamentelor subordonate, cu
responsabilitati limitate.
[De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei
înlocuitoare, cu
precizarea responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii]

7. Indicatori de performanta
· Reducerea costurilor de fabricatie cu ...%.
· Reducerea consumului de energie cu... % fata de plan.
· Reducerea costurilor de investitii cu ...% fata de plan.
[În functie de specificul firmei, pot fi utilizati indicatori diferiti, cu
valori diferite, în limitele responsabilitatilor si performantelor cerute de
post.]

4/5
8. Perioada de evaluare a performantelor
Bianual
[Se stabileste în functie de sistemul de evaluare din fiecare firma.]

9. Evolutii posibile
Poate evolua ca Director General.
[Se stabileste în functie de planificarea carierei din fiecare firma.]

III. Specificatiile postului

1. Nivelul de studii
Studii superioare tehnice.
[Nivelul de studii pentru fiecare post difera în functie de specificul si
marimea firmei,
precum si de nevoile pentru postul respectiv în firma.]
2. Calificari / specializari necesare
· Studii postuniversitare în domeniul managementului productiei, MBA.
· Cunoasterea de limbi straine: limba engleza, preferabil nivel mediu
sau avansat.
· Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date.
[În functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru
postul respectiv în
firma se pot solicita si alte calificari / specializari.]
3. Competentele postului (pachet de competente)
· cunostinte la nivel profesionist privind tendintele în domeniul de
productie la nivel national si international;
· abilitati de negociere, diplomatie, toleranta;
· gândire si capacitate de analiza si sinteza;
· discernamânt si capacitate de a rezolva problemele;
· putere de decizie si asumarea responsabilitatii;
· spirit de ordine si disciplina;
· usurinta în comunicare;
· abilitati pentru lucru în echipa;
· dorinta de dezvoltare a subordonatilor si capacitate de delegare;
· corectitudine, flexibilitate;
· rezistenta la efort si stres;
· preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.
[În functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru
postul respectiv în
firma se pot solicita si alte competente.]
4. Experienta de lucru necesara (vechimea în specialitatea ceruta de post)
Minimum 7 ani în activitatea de productie, din care minimum 3 ani în pozitii
manageriale.
[Experienta solicitata depinde de specificul si marimea firmei, precum si de
nevoile pentru
postul respectiv în firma.]

Data,

Numele si semnatura titularului postului,

A P R O B A T
Director General
----------------------------------------------------------------------

5/5