Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN EDUCAŢIONAL INDIVIDUALIZAT

Perioada de realizare __________________________

1. Date generale despre elev


Numele, prenumele elevului:
Data naşterii : 05 ianuarie 2003
Clasa VIII-a „B” Anul de studii 2016-2017
Recomandarea Serviciului de asistenţă psihopedagogică (raional/municipal/de sector) privind
formele de implicare a elevului în activitățile educaționale la nivel de clasă si instituție:

o totală

o parțială

o ocazională (în cazul instruirii la domiciliu)

2. Date privind evaluarea elevului


(Se vor înregistra informații generalizate privind evaluările docimologice, medicale, psihologice, ale competenţelor de comunicare/
limbaj, ale comportamentelor etc., (din raportul Serviciului de asisten ță psihopedagogică, perfectat în urma evaluării elevului))

Sursa de informare Domeniul Data Rezumatul concluziilor

Raport SAP, familie, Social Dintr-o familie cu 2 copii, părinţi biologici divorţaţi, condiţii de trai bune.
Situaţia materială satisfăcătoare.

Raport SAP, psiholog Psihologic Necesită implicarea în activităţi de etnţie, gîndire,memorie, în activităţi de
grup, dezvoltarea comunicării,întărirea sistemului de apartenenţă la un
grup.Necesită dezvoltarea psihică morală şi ridicarea gradului de
maturizare.Atenţie sporită din partea pedagogului. Dificultăţi de învăţare.
Dizabilitate mintală.

Raport Medical Tetrapareză spastică. IRA. Hipotrofie gr.I.Hernie ombelicală. Dermatită


SAP,a/medicală,cartela, alergică.

Raport SAP,dosarul Pedagogic Copilul necesită PEI şi CDS. Nivelul cunoştinţelor nu corespunde
elevului, catalogul vărstei.De organizat corect timpul,de dezvoltat strategii strategii necesare
clasei,caracteristica p-u a finaliza o sarcină într-un timp limitat.Să efectueze exerciţii de
dirigintelui, copiere, transcriere p-u a delimita cuvintele din propoziţie, silabe din
profesorului, cuvinte, sunete din silabe. Pentru îmbunătăţire vocabularului Să descrie
obiecte, fiinţe. Să formuleze întrebări în baza unui text scurt şi să-l
povestească.De despărţit oral şi în scris cuvintele în silabe şi de
recompus.La matematică de lucrat la cele 4 operţii,de învăţat utilizarea
calculatorului. De iniţiat elevul în căutarea independentă a
informaţiilor(cărţi, adulţi).

1
3. Punctele forte şi necesitățile elevului
Puncte forte Necesități

Prietenos. Diminuarea timidităţii.


Evită conflictele şi nu provocă situaţii conflictuale. Necesită dezvoltarea comunicării asertive.
Disciplinat, punctual. Implicarea în activităţi psihosociale de grup p-u optimizarea
capacităţilor de relaţionare cu ceilalţi.
Poate realiza munci migăloase, are răbdare.

4. Necesită servicii de sprijin

Da (a indica în spațiile de mai jos) Nu


_________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

5. Servicii ce urmează a fi prestate de către personal didactic şi non-didactic


(în afara lecțiilor)
(Se vor planifica în conformitate cu recomandările SAP)

Denumirea serviciului Specialistul care va Data încadrării elevului în Periodicitatea/


presta, locul serviciu frecvenţa
Pregătirea orelor p-u acasă CDS – Lîsîi L. După ore. CREI Zilnic
Psihologic Vătavu L. După ore. CREI Săptămînal
Activităţi extracurriculare Profesorii, dirigintele CREI Conform activităţilor
Asistarea la ore CDS – Lîsîi L. În timpul orelor Zilnic

6. Caracteristici specifice ale elevului, asistenţă/intervenţie


(Pot fi indicate, în func ție de caz, și caracteristici privind limbajul, gîndirea, imagina ția, memoria, atenția, tipul de inteligență,
afectivitatea/emotivitatea, temperamentul, stilul de învățare)

Domeniu de Descriere succintă a caracteristicii Acțiuni planificate Rezultate/competențe


dezvoltare scontate
Emoțional

2
Motor

Cognitiv

Verbal

Social

7. Discipline de studiu
(Se va indica dacă finalităţile educaţionale vor corespunde curriculum-ului general (CG), vor fi necesare adaptări curriculare -
curriculum adaptat (CA) sau vor fi stabilite finalităţi educaţionale diferite – curriculum modificat(CM))

Nr. Disciplina de studiu, CG CA CM Nr. Disciplina de studiu, CG CA CM


crt domeniul de asistenţă crt domeniul de asistenţă
1. Chimia 11. Ed.muzicală
2. Ed.civică 12. Informatica
3. L.rusă 13. Ed.tehnologică
4. Biologia 14. Geografia
5. Istoria 15.
6. L.engleză 16.
7. L.română 17.
8. Matematica 18.
9. Ed.fizică 19.
10. Fizica 20.

3
Este scutit de studierea unor discipline şcolare (la nivelul învăţămîntului primar) sau unele discipline sunt substituite cu
alte cursuri/materii (la nivelul învăţămîntului secundar)

Da (a indica disciplina/disciplinele în spațiile de mai jos) Nu

8. Adaptări
Adaptările sunt aceleaşi pentru toate disciplinele (în caz contrar se va specifica)

Adaptări de mediu (ambientale) Adaptări psihopedagogice Adaptări în materie de


evaluare
Amplasarea în băncile din faţă ale Aranjarea în bacă cu un coleg care se descurcă
clasei. mai bine şi care de obicei finisează mai repede
sarcinile, pentru al ajuta să-şi finiseze mai
repede munca.
Acordarea timpului suplimentar pentru
finisarea sarcinii.

Necesită echipament specializat

Da (a se indica în spațiile de mai jos) Nu

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9. Curriculum individualizat la disciplină


(Se va elabora curriculumul individualizat pentru fiecare disciplină de studiu, care necesită CA sau CM)

Disciplina de tudiu_____________________________________________________________________

Finalităţi de învăţare Strategii/tehnologii didactice Strategii de evaluare


(Se vor indica subcompetențele care urmează să (Activități de învățare conforme cerințelor (se vor indica strategiile specifice de
le formeze elevul pe parcursul anului/semestrului) educaționale speciale ale elevului) evaluare pentru fiecare finalitate
proiectată)

Se anexează.

10. Evaluări
(Se vor planifica evaluări medicale, psihologice, docimologice, alte)

Tipul evaluării Perioada Note privind data realizării evaluării


(data realizării activităţii de evluare,specialistul carea a evaluat etc.)
Psihologic

4
Social

Medical

Pedagogic

11. Activități de pregătire a tranziției elevului


(la alt nivel de învățământ (liceu, școală profesională ș. a.) sau pentru facilitarea inserției sociale și angajării în câmpul muncii)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Activitatea planificată Responsabil Periodicitatea / data

12. Surse de informare în procesul de elaborare a PEI

SAP (raional/municipal/de sector)

PEI precedent Părinţii/tutorele Elevul

Alte (de indicat) ____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________

13. Membrii echipei de elaborare a PEI:

Nume, prenume Funcţia Semnătura


Bejenari Svetlana Director adjunct,profesor-preşedinte
Gulica Anisia Director educativ,profesor-membru
Vatavu Lidia Psiholog,profesor-membru
Lîsîi Ludmila CDS-membru
Coreni Raisa Asistenta medicală-membru
Nistor Ludmila Diriginte, prof.de geografie şi informatică
Popa Olesea Profesoară de limba română
Pidghirnîi Ion Profesor de matematică
5
Polischi Ala Profesor de biologie, chimie

14. Consultarea PEI cu părinții/reprezentanții legali și elevul

PEI a fost consultat cu părinţii/reprezentanții legali:

Numele, prenumele părintelui/reprezentantului legal________________________________________

Semnătura ______________________ data _____________________________________________

PEI a fost consultat cu elevul (dacă acesta are vîrsta de 16 ani şi mai mult):
Semnătura ______________________ data _____________________________________________

15. Plan de consultare a părinţilor/reprezentan ților legali în procesul


de elaborare/realizare/evaluare a PEI
Activităţi Data Responsabil Rezultate scontate

Directorul instituţiei de învăţămînt ____________________________


(semnătura)

„_____”________________20____

16. Monitorizarea progresului în dezvoltarea copilului


(Se va completa pe domenii de către specialiștii care asistă copilul)

Domeniul/ Progrese înregistrate


disciplina de Pe parcursul semestrului I La finele semestrului I Pe parcursul semestrului
studiu al anului de studii al anului de studii II al anului de studii La finele anului de studii
____________ ____________ ____________ _________________

6
7