Sunteți pe pagina 1din 3

SC MONTELUX SRL

FISA POST

Titulatura postului: OSPATAR


Titularul postului POPOIU VALENTIN SORIN
Cod C.O.R.: 513102
Data intocmirii: 13.01.2020

CERINTE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:


STUDII: - absolvent studii generale si calificare in domeniu ,curs de igiena.
EXPERIENŢĂ: minim un an ;
APTITUDINI: conştinciozitatea în îndeplinirea sarcinilor primite;

Rezumatul postului:
Procesul de muncă constă in servirea clientilor din bar si restaurant

Atributii si responsabilitati:

 Efectuează curăţirea locului de muncă în vederea începerii activităţii.


 Verifică şi pregăteşte mobilierul, echipamentul şi obiectele de inventar pentru servirea
clienţilor.
 Efectuează mise-en-place-ul în ordinea cerută de tehnica servirii.
 Efectuează aranjamente şi decoraţiuni florale pe fiecare masă, în concordanţă cu tipul de
serviciu ce urmează a fi efectuat.
 Oferă clientului lista cu meniul, detalii referitoare la conţinutul acesteia şi face recomandări
privind formularea comenzii.
 Întocmeşte comanda, o transmite la bucătărie şi apoi serveşte preparatele culinare imediat
ce au fost pregătite, utilizând echipamente de servire curate şi specifice fiecărui tip de
preparat.
 Serveşte băuturi alcoolice şi nealcoolice conform comenzii clientului.
 Debarasează mesele după fiecare fel de mâncare.
 Întocmeşte nota de plată corespunzătoare comenzii clientului, o prezintă într-un mod
politicos acestuia şi încasează corect contravaloarea serviciilor oferite, înscrise pe nota de
plată.
 Pregăteşte locul de servire pentru o nouă comandă.
 Preluarea comenzilor de mancare si bautura intr-o maniera eficienta si profesionista
 Acordarea atentiei cuvenite si asigurarea unor servicii ireprosabile clientilor.
 Cunoasterea meniului astfel incat sa poata oferi in orice situatie informatii competente cu
privire la felurile de mancare, tacamuri si bauturi;
 Asumarea responsabilitatii pentru corectitudinea intocmirii si incasarii notelor de
plata/facturilor.
 Raspunderea pentru calitatea serviciilor oferite.
 Servirea exemplara a clientilor;
 Indeplinirea altor sarcini curente atribuite de catre superiorul direct, in concordanta cu
necesitatile imediate ale unitatii;
 Respecta programul de lucru;
 Nu consuma bauturi alcoolice , să nu mănânce semințe, să nu joace cărți in timpul
programului de munca, în caz contrar vor fi sancționați;
 Intocmeste rapoartele de vanzari la sfarsitul programului ;
 Pregateste zilnic, la inceperea programului restaurantul, sala de mese, bar,
anexe ;Executa si intretine curatenia acestora atat la inceputul / sfarsitul programului
precum si in timpul acestuia ;
 Indeplinirea altor sarcini curente atribuite de către superiorul direct,în concordanță cu
necesitățile imediate ale unitătii;
 Anunta imediat persoana responsabila de eventuale nereguli la locul de munca ;
 Vestimentația trebuie să fie impecabilă, cămasă albă, pantalon negru și pantof negru (fară
colanți);
 Machiajul în cazul femeilor trebuie să fie discret si sa nu atragă atenția, de asemenea si
părul trebuie sa fie lejer și prins în permanență dacă este lung;
 Este interzisă prezența la locul de muncă cu extensii de unghii sau să fie date cu oja
stridentă;
 Este interzisă folosirea telefonului personal în timpul programului și mai ales în contactul
vizual al clienților.
 Pastreaza confidentialitatea retelor preparate in bucatarie, nu divulga secrete legate de
procesul tehnologic de preparare (ingrediente, cantitati, metode, etc).
 Este interzis cu desavarsire : comunicarea sau divulgarea pe orice cale, copierea pentru alţii
sau în orice scop personal de acte, note, fişe sau orice alte elemente privind activitatea şi
fondul de date ale societăţii;
 Este interzis cu desavarsire : divulgarea pe orice cale a relaţiilor cu beneficiarii, a lucrărilor ,
modului de fabricaţie a produselor şi a valorilor de contract pe care le negociază
societatea în vederea executării de produse şi servicii.

 Respecta norma de munca, normele de SSM, precum si prevederile Regulamentului Intern


al societatii.
 Raspunde disciplinar, material si penal dupa caz de neindeplinirea atributiilor ce-i revin.
 

Obligatii privind respectarea securitatii si sanatatii in munca:

Fiecare lucrator trebuie sa isi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi


instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna
la pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane
care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca.
1. În mod deosebit, lucrătorul are următoarele obligaţii
2. Să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă.
3. Să nu vină la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice.
4. Să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice la locul de muncă.
5. Să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru
care a fost acordat, pe toată durata de desfăşurare a activităţii.
6. Să solicite înlocuirea echipamentului individual de protecţie în cazul degradării lui.
7. Să utilizeze corect mijloacele de muncă (maşinile, aparatura, uneltele etc.).
8. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale maşinilor, instalaţiilor, etc. şi să utilizeze
corect aceste dispozitive.
9. Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau
Directorului/Administratorului punctului de lucru, accidentele suferite de propria persoană
sau de alte persoane participante la procesul de muncă.
10. Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă, Directorului/Administratorului de
la punctul de lucru şi/sau lucrătorului desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă orice
situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru
securitatea şi sănătatea sa, precum şi orice deficienţă a sistemelor de muncă.
11. Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă, Directorului/Administratorului de
la punctul de lucru şi/sau lucrătorului desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă orice
deficienţă tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesională.
12. Să-şi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă şi măsurile de aplicare a acestora.
13. Să-şi însuşească şi să respecte prevederile instrucţiunilor de lucru şi securitatea muncii
care se aplică la locul de muncă, precum şi măsurile de aplicare a acestora.
14. Să oprească lucrul la constatarea unei stări de pericol grav şi iminent de accidentare şi să-
l informeze de îndată pe conducătorul locului de muncă.
15. Să-şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau
îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi pe celelalte persoane participante la
procesul de muncă.
16. Să efectueze numai sarcinile de muncă încredinţate de către conducătorul locului de
muncă şi/sau de către şefii ierarhici ai acestuia.
17. Să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a altor persoane participante la
procesul de muncă.
18. Să nu efectueze alte sarcini de serviciu pentru care nu are calificarea şi/sau autorizarea
necesară.
19. Să respecte regulile de acces în incinta punctului de lucru.
20. Să participe la instruirile care se efectuează în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
21. Să efectueze controlul medical periodic la data anunţată de conducătorul locului de
muncă.
22. Să solicite efectuarea controlului medical, autorizării pe meserie (dacă este cazul),
instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la termenele stabilite şi ori de câte ori
consideră că este cazul.
23. Să nu efectueze intervenţii la instalaţiile electrice de la locul de muncă.

Obligaţii pe linie de Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă

1. Să respecte normele, regulile şi măsurile de protecţie civilă stabilite;


2. Sa respecte regulile si masurile de aparare împotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub
orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
3. Sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si
echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de
conducatorul institutiei, dupa caz;
4. Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare împotriva incendiilor;
5. Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice încalcare a
normelor de aparare împotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind
un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de
aparare împotriva incendiilor;
6. Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, în vederea
realizarii masurilor de aparare împotriva incendiilor
7. Sa actioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, în cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
8. Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,
referitoare la producerea incendiilor.

Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevăzute în fişa
de post sunt descrise pe larg în Regulamentul intern .

Prezenta fişă post face parte integrantă din contractul individual de muncă.

APROBAT Titularul postului,


ADMINISTRATOR ____________________
DRAGAN SORIN
Data : 13.01.2020

S-ar putea să vă placă și