Sunteți pe pagina 1din 4

Valabil pentru anul universitar 2010−2011

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTAŢII
DEPARTAMENTUL STUDII POSTUNIVERSITARE-MASTERAT
CATEDRA DE KINETOTERAPIE ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ
Domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Programul de studiu KINETOTERAPIA ÎN EDUCAREA ŞI REEDUCAREA FUNCŢIONALĂ

FIŞA DISCIPLINEI:
BIOCHIMIA EFORTULUI FIZIC

Cod disciplină: UB05F01K103

Durata Proiec
An Curs Seminar Laborator Credit Total ore semestru
Semestrul (săptămâni t
studiu e
) Ore săptămânal Total ore Studiu individual
I I 14 1 1 5 28 83

Statut disciplină (se marchează cu X)


Obligatorie Opţională Facultativă
X

Categorie disciplină (se marchează cu X)


Fundamentală În domeniu De specialitate Complementară
X

Obligatorii BIOCHIMIE
Discipline
ANATOMIE, IGIENĂ ŞI ELM DE NUTRIŢIONISM, FIZIOLOGIE,
anterioare Recomandate
FIZIOPATOLOGIE

Obiectivele disciplinei în termeni de competenţe specifice (curs şi aplicaţii)


- Explicarea substratului biochimic al fenomenelor fiziologice care au loc în organismul uman,
sănătos, în efort fizic.
- Cunoaşterea surselor de energie ale organismului, aprecierea randamentului energetic, a
fenomenelor fizico-biochimice implicate în efort fizic.

1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare


- Cunoaşterea compoziţiei chimice a organismului uman cu ajutorul unor metode
chimice şi fizico-chimice de analiză, în vederea dirijării proceselor biologice
normale sau patologice;
- Studiul substratului biochimic şi al proceselor metabolice care determină:
ereditatea şi variabilitatea, creşterea şi dezvoltarea, cu potenţial ridicat pentru
performanţă sportivă, profilaxie şi rezistenţă la boli ori traumatisme, bine adaptate la
condiţiile de efort;

F 84.07/Ed.3
Valabil pentru anul universitar 2010−2011
2. Instrumental-aplicative
Competenţe - identificarea componentelor chimice;
specifice - determinarea concentraţiei în unele componente relevante din punct de vedere
disciplinei biologic (sânge ş.a.);
- calcularea unor parametri chimici folosiţi în biochimie;
- cunoaşterea instrumentarului şi aparaturii de laborator;
- cunoaşterea modului de utilizare a aparaturii de laborator;
- cunoaşterea tehnologiei de investigaţie experimentală;
- interpretarea rezultatelor, cunoaşterea folosirii graficelor, diagramelor şi tabelelor
de lucru.
3. Atitudinale
- dezvoltarea creativităţii prin participarea la activităţi de cercetare;
- dezvoltarea deprinderilor de studiu individual prin elaborarea de teme de casă şi
referate ştiinţifice;
- conştientizarea necesităţii utilizării metodelor biochimice în scop diagnostic şi
terapeutic;
- dezvoltarea concepţiei de terapie pentru pacient, nu pentru boală;
- dezvoltarea personală a studentului prin crearea unui sistem corect de valori
ştiinţifice şi morale.

CONŢINUTUL DISCIPLINEI

Curs (capitole/subcapitole, număr de ore, maxim 1 pagină)


1. Compoziţia organismului uman antrenat. Diferenţieri pe grupe de vârstă, sex, ramuri sportive. (1h)
2. Metabolismul intermediar – procese bioenergetice: MB, RMB. Zone de efort. Regim de efort:
aerob, anaerob. (1h)
3. Modificări metabolice induse de efortul fizic. Metabolismul glucidelor (carbohidraţilor): (1h)
3.1. Rol în efort fizic. Bioenergetică.
3.2. Posibilităţi de intervenţie în scop terapeutic sau de refacere.
4. Modificări metabolice induse de efortul fizic. Metabolismul lipidelor: (1h)
4.1. Rol în efort fizic. Bioenergetică.
4.2. Posibilităţi de manipulare în scop terapeutic sau de refacere.
5. Modificări metabolice induse de efortul fizic. Metabolismul protidelor: (1h)
5.1. Proteine musculare. Structură, Rol în efort fizic.
5.2. Bioenergetică.
5.3. Posibilităţi de manipulare în scop terapeutic sau de refacere.
6. Enzime: clasificare, structură şi mecanism de acţiune, activitatea enzimatică în celulele
organismului uman; (1h)
6.1. Valoarea diagnostică a determinărilor de enzime: în infarctul miocardic şi a complicaţiilor
acestuia: CK, ASAT, LDH;
6.2. Modificări în bolile musculaturii;
6.3. Modificări în boli ale oaselor;
7. Modificări metabolice induse de efortul fizic. Metabolismul hidromineral (2h)
7.1. Apa din organism şi distribuţia ei în diferite compartimente
7.2. Electroliţii din organism şi distribuţia lor în diferite compartimente
7.3. Schimburi de apă şi electroliţi între diverse compartimente, particularităţi, reglare echilibru
hidroelectrolitic
7.4. Anomalii ale echilibrului hidroelectrolitic: pierdere în exces apă, săruri; exces de apă, săruri,
retenţie (edem)
7.5. Metabolism calciu: rol fiziologic, repartizare, echilibru, reglare; perturbare: hipo-, hipercalcemii;
afecţiuni ale oaselor;
7.6. Metabolism fosfor. Modificări ale metabolismului P;
7.7. Metabolism magneziu. Modificări ale metabolismului Mg;

F 84.07/Ed.3
Valabil pentru anul universitar 2010−2011
7.8. Metabolism fier. Modificări ale metabolismului Fe;
7.9. Metabolism cupru. Modificări ale metabolismului Cu;
7.10. Metabolism zinc. Modificări ale metabolismului Zn.
8. Substratul biochimic al contracţiei musculare. Neurochimia patologiei musculare. (1h)
9. Biochimia structurală şi dinamică a sistemului osos. Rol terapeutic în biochimia sistemului
osos (rol benefic în osteoporoză); rol negativ (triada atletelor/osteoporoza) (1h)
10. Vitamine (1h)
10.1. Implicaţii metabolice. Mecanism de reglare al proceselor metabolice
10.2. Implicaţii în efort fizic: energofore, susţinătoare de efort
10.3. Anomalii în carenţă sau exces.
10.4. Suplimente nutritive sau farmaceutice. Forme, conţinut, biodisponibilitate,
metabolizare.
11. Hormoni (1h)
11.1. Implicaţii metabolice. Implicaţii în efort fizic
11.2. Anomalii în hiper sau hiposecreţie.
11.3. Evitare doping

Seminar (dacă este cazul)


1. Evaluarea compoziţiei organismului uman antrenat. Diferenţieri pe grupe de vârstă,
sex, ramuri sportive. (1h)
2. Metabolismul intermediar – procese bioenergetice: evaluarea MB, RMB.
Evidenţiere: Zone de effort. Regim de effort: aerob, anaerob. (1h)
3. Modificări metabolice induse de efortul fizic. Metabolismul glucidelor (carbohidraţilor):
Posibilităţi de intervenţie în scop terapeutic sau de refacere. (1h)
4. Modificări metabolice induse de efortul fizic. Metabolismul lipidelor: Posibilităţi de
manipulare în scop terapeutic sau de refacere. (1h)
5. Modificări metabolice induse de efortul fizic. Metabolismul protidelor: Posibilităţi de
manipulare în scop terapeutic sau de refacere. (1h)
6. Enzime: Valoarea diagnostică a determinărilor de enzime: în infarctul miocardic şi a
complicaţiilor acestuia: CK, ASAT, LDH; Modificări în bolile musculaturii;
Modificări în boli ale oaselor; (1h)
7. Modificări metabolice induse de efortul fizic. Metabolismul hidromineral: (1h)
a. Evaluare nivel apa din organism şi distribuţia ei în diferite compartimente
b. Evaluare nivel electroliţii din organism şi distribuţia lor în diferite compartimente
8. Metabolism calciu: evaluare nivel (1h)
9. Metabolism fosfor. Evaluare nivel P; (1h)
10. Metabolism magneziu. Evaluare nivel Mg; (1h)
11. Metabolism fier. Evaluare nivel Fe; (1h)
12. Metabolism cupru. Evaluare nivel Cu; Metabolism zinc. Evaluare nivel Zn.
(1h)
13. Vitamine. Evaluare nivel (1h)
14. Hormoni. Evaluare nivel (1h)

BIBLIOGRAFIA
1. Culea, C.M., Biochimie, Note de curs IFR, 2006
2. Culea, C.M., Biochimie, Caiet de lucrări practice, 2006
3. http://www.mips.biochem.mpg.de/
4. http://www.biochem.northwestern.edu./
5. http://www.biochem.stanford.edu./
6. http://www.biochem.wisc.edu/

STABILIREA NOTEI FINALE


Forma de verificare (Examen, Colocviu, Verificare pe parcurs) Colocviu, C1

F 84.07/Ed.3
Valabil pentru anul universitar 2010−2011
Modalitatea de susţinere (Scris şi Oral, Oral, Test grilă, etc.) Scris şi Oral Puncte sau procentaj
Răspunsuri la examene, colocviu 40%
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect,practica) 20%
NOTARE

Prezenţă activă la curs şi seminar 5%


Lucrare de verificare (modulare, 2) 10%
Teme de casă (studiu individual finalizat prin două eseuri) 25%
Alte activităţi (specificaţi)
TOTAL PUNCTE SAU PROCENTE 10 (100%)

Condiţii minime de promovare


Condiţii de obţinere a notei maxime
(cum se obţine nota 5)
• Frecvenţa la seminarii este obligatorie; Activitatea şi verificările practice din timpul
• este obligatoriu ca orele absentate motivat semestrului, vor fi notate, fiecare notă având
sau nemotivat să se recupereze (contra cost), în coeficientul corespunzător la nota finală;
cadrul programului de consultaţii, pentru ca Evidenţiere la activităţile de pe parcurs
studentul să poată participa la forma de (puncte obţinute suplimentar);
examinare prevăzută în Planul de învăţământ. Materializarea practică a unor idei personale
• Minim 5 la lucrările de verificare şi eseuri în sensul îmbunătăţirii bazei materiale
(planşe, filmări etc.).

Forme activitate Metode didactice folosite


Curs Prelegeri însoţite de proiecţii, curs interactiv
Laborator ⇒ Demonstraţii ale aplicaţiilor practice ale cunoştinţelor predate la curs,
specifice curiculei specializării;
⇒ Implicarea activă a studentului în demonstraţii în sensul câştig al
abilităţilor practice conforme cu competenţele specializării

Titular disciplină

Numele şi Prenumele CULEA CĂTĂLINA MIHAELA


Instituţia UNIVERSITATEA DIN BACĂU
Departament / Catedră Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională
Titlul ştiinţific DOCTOR
Gradul didactic CONFERENŢIAR
Încadrarea (normă de bază în Univ./asociat) Norma de bază
Vârsta 44
Semnătura

Funcţia Grad didactic Prenumele şi Numele Semnătura


Şef catedră Conf. Dr. OCHIANĂ
Avizat*
GABRIELA
Şef catedră Conf. Dr. OCHIANĂ
Aprobat**
GABRIELA

* Avizează şeful catedrei care coordonează specializarea


** Aprobă şeful catedrei care are cursul în statul de funcţiuni

F 84.07/Ed.3