Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Profesor:
Unitatea de invatamant:
Disciplina: Matematica
Data :
Clasa:
Unitatea de invatare : Operatii cu numere naturale
Subiectul lectiei: Ordinea efectuarii operatiilor - exercitii
Tipul lecţiei: Lectie de consolidare si sistematizare a cunostintelor
Scopul lectiei : Formarea deprinderii de calcul matematic; largirea orizontului cunoasterii.
Obiective operaţionale
Cognitive: O1- sa defineasca notiunile de suma(total),termeni,diferenta(rest),descazut ,scazator, pe baza aplicatiilor;
O2 - să efectueze operatii matematice ,respectand ordinea efectuarii lor;
O3 - să folosească corect terminologia specifica celor 4 operatii matematice;
O 4 - să rezolve probleme compuse cu plan de rezolvare printr-un singur exercitiu;
O5 - să compună probleme dupa exercitiul dat;
O6 – sa manifeste interes pe parcursul lectiei;
Afective: -să stabilească relaţii de colaborare în timpul lucrului în echipă;
-să manifeste spirit competitiv, constructiv în orele de matematică
Strategia didactica:
1.Metode şi procedee: exerciţiul, conversaţia, problematizarea, munca independentă, ,explicatia, demonstratia, ciorchinele ,
cadranul.
2.Mijloace de invatamant : fişe de lucru, exerciţii şi probleme alese pentru lucrul frontal
3.Forme de organizare: frontală, individuală
Resurse:
. Oficiale : -Programa şcolară pentru disciplina: Matematică;

.De timp : 30 min

.Bibliografie : Curriculum National.Programe scolare pentru invatamantul gimnazial , Bucuresti,1998;


Ghid metodologic pentru aplicarea programelor Matematica invatamant primar si gimnazial- 2002, Bucuresti
Desfasurarea activitatii
Nr. Etapele O Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse Evaluare
Crt lectiei b
O
p
Timp Activitatea profesorului Activitatea Metode si Mijloace Forme de
elevilor procedee de organizare
invatamant
1. Moment conversaţia frontală Observaţia
organizatoric Asigur climatul adecvat Elevii îşi pregătesc sistematică
desfăşurării lecţiei şi caietele și
1`
pregătesc materialele instrumentele de
necesare. scris.
2. Captarea Prezint un ciorchine referitor Elevii rezolvă Conversa caiete frontal Observare
atenției la operatiile matematice si plansa din anexa 1 tia sistematica
3` terminologia specifica ciorchinele

3. Prezint obiectivele lecţiei în Elevii ascultă şi Explicaţia caiete frontal Observaţia


Anuntarea termeni accesibili elevilor . notează în caiete sistematică
temei şi a Scriu titlul lectiei la tabla :
obiectivelor Ordinea efectuarii
lectiei operatiilor
2’
5. Dirijarea O2 Se verifica cunostiintele Copiii denumesc Explicația caiete Frontal Evaluare
învățării- anterioare prin intrebari: termenii ceruți : orală
- Cum se numesc numerele -…termeni Conversa
care se adună? ția
-…sumă sau total
- Cum se numeste rezultatul
20’ -....mai mare
adunării? Exercițiul
-Care sunt expresiile specifice cu,plus,adunat
operatiei de adunare? cu,suma,total,adau
ga
-Cum se numesc numerele -...
care se scad? -...diferenta
-Cum se numeste rezultatul
scaderii?
-Care sunt expresiile specifice -....minus, mai mic frontal
oeratiei de scadere? cu, diferenta, fara..
O1 Demonstra
-Cum se numesc numerele -....factori, produs ţia
care se imnultesc?Dar Conversa individual
rezultatul lor? ția

-Cum se numesc numerele


care se impart? Dar rezultatul -...deimpartit,
lor? impartitor; cat, rest
Se propune elevilor
efectuarea exercitiilor
respectand ordinea
operatiilor: Copiii rezolvă Exercițiul
O 120+25:5= exerciţiile
3 30x2+25x4-6:3=
Cu ajutorul elevilor se
precizeaza pasii care trebuie
O4 urmati in rezolvarea
exercitiilor. Munca
Care este numărul de 5 ori
mai mare decât 10 ? independen
Se rezolva pe caiete

exercitiile cu cele 4 operatii
(pe caiet şi la tablă)
300-35x3 +42 : 7 =
20x15-9:3=

Află suma numerelor:


1158945 şi 1755698. Rezolvă
Afla diferenta numerelor : problemele
7598546-41895
Probleme
Un kilogram de mere costa 4 Aprecieri
lei , iar un kilogram de pere 7 verbale
lei. S-au vandut 263kg de
mere si 429 kg de pere. Ce
suma s-a incasat pe fructe?

6. Evaluarea Distribui elevilor o fişă de Elevii rețin Explicația Fișe individual Evaluare
lucru și explic sarcinile de sarcinile de lucru. scrisă
cunoștințelor
lucru. Anexa 2 Rezolvă exercițiile. Exercițiul
10 ‘ Realizez evaluarea și Câte un elev dă
soluția ficărui Autoevalua
autoevaluarea rezultatelor
exercițiu. rea
Fiecare elev își
corectează fișa.
Obținerea Elevii vor primi fise de lucru Elevii vor rezolva Explicația Fise individual Evaluare
retenției și a cu diferite exercitii pe care exercitiile primite. scrisă
transferului vor trebui sa le rezolve. Exercițiul Autoevalua
7 ‘ Anexa 3 re

Aprecieri şi Fac aprecieri asupra modului Elevii ascultă Apreciere


recomandări de participare al elevilor la aprecierile verbală şi
2 ‘ lecție. Cei mai activi primesc scrisă
aprecieri. Anunţ tema
pt.acasă
Anexa 1

CIORCHINELE
Completeazăciorchinele cu operaţiile matematice cunoscute:

OPERAŢII

OPERAŢII
Anexa 2
Numele..............................................
Data.............................

METODA CADRANELOR
REZOLVĂ CORECT EXERCIȚIILE DIN CADRANE

1. Calculează: 2. Află numărul necunoscut:


1273 – 24 x 3 + (153 – 2 x 8)= (29 x 4) - a = 59

=…………………………………………………. .......................................

=………………………………………………….. a=..................................

=…………………………………………………. a=..................................

=………………………………………………….. Proba: ............................................................

=……………………………………………………
3. Află suma dintre diferenţa numerelor 26 și 8 și 4. Compune o problemădupăexercițiul :
diferența numerelor 128 și 41. (rezolvă într-un 32 + 32 x 5 =
singur exercițiu).
ANEXA 3

Numele..............................................
Data.............................

FIŞĂ DE EVALUARE

a) (36+9) x (40 x 0) x 2 =

b) 68-(12x4-6) x 2 =

S-ar putea să vă placă și