Sunteți pe pagina 1din 4

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

Departamentul Studii Superioare de Master

Catedra: Economie şi Management Public


APROB:
Şef catedră EMP,
Tatiana TOFAN.
Doctor în economie,
conferențiar universitar

Testul nr. 9

de examinare finală la disciplina Metodologia cercetării economice


program Management Public, masterat de profesionalizare, cu frecvență anul I de
studii, a.s. 2021-2022

I.   Ştiinţa economică în perioada contemporană Esenţa cercetării ştiinţifice.


1.1. Identificați conceptul de cunoaştere şi cunoaştere ştiinţifică
Cunoașterea științifică este un proces, adică un sistem de cunoaștere în curs de dezvoltare a
conceptelor, teoriilor, ipotezelor, legilor. Cunoașterea științifică se caracterizează atât prin
dovezi stricte, validitatea rezultatelor obținute, fiabilitatea concluziilor și prezența unor
ipoteze, presupuneri, presupuneri.
10 p.
1.2. Caracterizaţi conceptele metodologice ale evoluţiei ştiinţei
1. În sensul modern, metodologia este studiul structurii logice, organizării logice,
metodelor și mijloacelor de activitate. Metodologia este întruchipată în organizarea
și reglementarea tuturor tipurilor de activitate umană, nu numai științifică, ci și
tehnică, pedagogică, politică, managerială și estetică. Este de natură universală, dar
se concretizează în raport cu diverse sfere de activitate practică și teoretică .
2. Din punct de vedere filozofic, metodologia este definită ca știința celor mai generale
principii de cunoaștere și transformare a realității obiective, a modalităților și
mijloacelor acestui proces.
3. În știință sub metodologie să înțeleagă doctrina principiilor construcției, formele și
metodele activității științifice și cognitive, precum și un set de metode utilizate în
orice știință.
4. Metodologia științei determină totalitatea și relevă esența caracteristicilor unei
cercetări științifice (temă, relevanță, problemă, scop, obiective, ipoteză etc.), dă o
caracteristică a ansamblului de metode, mijloace și metode de cercetare, forme. o
idee a logicii cercetării - succesiunea de acțiuni ale cercetătorului în procesul de
rezolvare a sarcinilor științifice.
5. Conceptul de teorie (din greacă. theoria- observație, cercetare) - un sistem de idei de
bază într-o anumită ramură a cunoașterii; o formă de cunoaștere științifică care oferă
o viziune holistică a legilor și a conexiunilor esențiale ale realității

15p.
1.3. Argumentați specificul aspectelor ale dezvoltării durabile în știința economică
O esență economică multilaterală a dezvoltării durabile este dată de cunoscutul
economist Niţă Dobrota. „Dezvoltarea durabilă presupune creşterea economică în
consonanța cu cerinţele echilibrulu ecologic şi cu întreaga dezvoltare umană, ceea ce
înseamnă că se au în vedere toate aspectele ce ţin de progresul în om şi pentru om –
cultură, știinţă, civilizaţie, egalitate şi echitate între oameni, etnii, națiuni şi

popoare”
Definirea ştiinţei- Ştiinţa este un fenomen extrem de complex, astfel că este dificil

de dat o definiţie ştiinţei care să fie unanim acceptată. Ea apare ca un ansamblu de

cunoştinţe despre lume; o bază a concepţiei despre lume; o formă a conştiinţei sociale (o

formă de reflectare a lumii; o componentă a culturii spirituale; o componentă esenţială a

factorilor de producţie. 25 p.

II. Redactarea si impunerea verbala a rezultatelor cercetării științifice


2.1. Identificaţi procesul de definitivare a planul de cercetare.
etapele planului de cercetare ştiinţifică inclund :
- documentarea directă;
- formularea ipotezelor de lucru;
- modul în care urmează a fi prelucrate informaţiile;
- evaluarea termenelor de prelucrare;
- termenul de verificare a ipotezelor şi de fundamentare a concluziilor ştiinţifice;
- termenul de redactare a lucrării;
- termenul de susţinere publică;
- operaţiunile de asistenţă, implementare şi termenele necesare acestora;
- cheltuielile necesare fiecărei etape;
- consumul de timp necesar consultării specialiştilor în diferite etape de realizare a lucrării;
- termenul necesar refacerii şi definitivării lucrării. 10 p.
Planul preliminar de structură a lucrării cuprinde:
- principalele idei şi concluzii;
- principalele ipoteze confirmate/neconfirmate;
modele de analiză şi calcul;
argumentaţia teoretică şi practică;
sursele de informare şi modul de prelucrare a acestor surse;
problemele neclarificate;
structura lucrării.
Planul definitiv al lucrării se face după modificarea planului preliminar.
Această etapă constă în redactarea şi susţinerea publică a lucrării ştiinţifice.

2.2. Caracterizați componentele de bază ale introducerii. Momentele care caracterizează o


inovaţie ştiinţifică. Expunerea conţinutului. Componentele de bază ale încheierii.
15 p.
Managerii de inovare trebuie să aibă potențial științific, tehnic, economic și psihologic,
cunoștințe inginerești și economice, precum și să contribuie la avansarea procesului de
inovare, să prezică cataclisme posibile și modalități de a le depăși.

2.3. Argumentaţi importanța valorificării rezultatelor ştiinţifice obţinute.


Este foarte important ca rezultatele cercetării si rezultatelor ştiinţifice să aibă la bază o
documentare cercetata cu multa atentie , să fie obţinute în condiţii şi cu metode credibile,
aprobate ştiinţific, să fie totalmente respectată etica cercetătorului în conformitate cu
cerinţele pe care le are . Tot odata este important sa aiba referinţa la sursele ştiinţifice
analizate în procesul de cercetare , luarea în considerare a nivelului la care se află
cercetarea in perspectivele de dezvoltare a acestiuea. Doar astfel rezultatele stiintifice pot
fi clasificate şi atribuite unei cercetari stiintifice care va fi suficient de generalizat, ca să
includă toată varietatea de rezultate ştiinţifice concrete ce reies din activitatea de cercetare-
dezvoltare, iar pe de altă parte – să ţină seama de specificul diferitor domenii ale ştiinţei,
care se reflectă şi în rezultatele obţinute. Din aceste considerente, o listă utilă şi acceptată
de rezultate ştiinţifice ar trebuie să fie consultată cu comunitatea ştiinţifică şi cu factorii de
decizie. 25 p.

24. I. 2022
Examinator:
Bădărău Elena
doctor în economie,
conferențiar universitar

Barem de evaluare
91-100 p. = 10 66 -70 p. = 7 41 – 50 p. = 4
81- 90 p. = 9 61- 65 p. = 6 31 – 40 p. = 3
71- 80 p. = 8 51 – 60 p. = 5 0 – 30 p. = 2

S-ar putea să vă placă și