Sunteți pe pagina 1din 6

Varianta I Totalizarea 2

1. Misiunile structura organizatorică, dotarea cu materiale medico-sanitare și organizarea


lucrului punctului medical al batalionului.
2. Misiunile, dotarea cu materiale medico sanitare și organizarea lucrului sălii de
pansamente a punctului medical al brigăzii. Documentele de evidență și darea de seamă.
3. Misiunile, dotarea cu materiale medico-sanitare și organizarea lucrului farmaciei
punctului medical al brigăzii.
4. Misiunile, dotarea cu materiale medico-sanitare și organizarea lucrului terenului de
evacuare a punctului medical al brigăzii.

1. Punctul medical al batalionului în condiţii de campanie are următoarele misiuni:


- căutarea răniţilor şi bolnavilor pe câmpul de luptă, organizarea acordării primului ajutor,
adunarea, scoaterea şi evacuarea acestora la punctul medical al batalionului;
- primirea, efectuarea triajului medical al răniţilor şi bolnavilor, acordarea unor elemente de
urgenţă ale primului ajutor medical şi acordarea ajutorului premedical;
- primirea de la şeful serviciului medical al brigăzii a forţelor şi mijloacelor de întărire a
batalionului şi repartizarea lor subunităţilor (companiilor, plutoanelor);
- efectuarea recunoaşterii medicale a terenului de dislocare (în defensivă) a batalionului;
- efectuarea măsurilor sanitaro-igienice şi antiepidemice în batalion;
- instruirea medico-militară a efectivului batalionului;
- instalarea punctului medical al batalionului ca etapă medicală (doar în defensivă).

Structura organizatorică a punctului medical al batalionului:


-şeful serviciului medical al batalionului - şeful punctului medical - 1
-medic de pregătire generală - 1
-felcer - 1
-instructor sanitar - 2
-sanitar - 2
-şoferi-sanitari (din ei unul e superior)

Inzestrarea punctului medical al batalionului:


- trusa felcerului
- trusa medicului de campanie
- trusa „Ambulatoriu - sala de pansament”
- trusa „Pansamente sterile”
- trusa „Aţele”
- trusa „Antibiotice n r.l”
- trusa (geanta) sanitarului
- trusa (geanta) instructorului sanitar
- aparate pentru ventilarea pulmonară artificială DP-1002
- inhalator de oxigen portativ KI-4
- forme medicamentoase în fiole şi seringi-tub
- oxigen medical în butelii
- alcool etilic
- seringi 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 ml
- sisteme pentru transfuzia sângelui
- remedii, utilaj şi dispozitive pentru dezinfecţie
- masă pentru pansament de campanie în ladă
- mască antigaz pentru răniţi în craniu
- brancarde
- chingi pentru brancarde
- chingi speciale
- suport pentru lavoar
- suporturi pentru flacoane
- scaune pliante
- lavoar
- semnul „Crucea Roşie” - pentru fiecare lucrător medical
- steagul „Crucea Roşie”
- rezervor de apa potabila
- mijloace de incalzire a ranitilor

Organizarea lucrului punctului medical al batalionului


In lupta de ofensivă punctul medical al batalionului nu se instalează, ci lucrează „din mers”.
In cazul dat lui i se planifică şi i se indică direcţia principală de deplasare în urma
batalionului aflat în ofensivă. Răniţii şi bolnavii din companiile batalionului, după acordarea
primului ajutor, vor fi adunaţi la direcţia deplasării punctului medical în aşa-numitele
„grupuri mari”. Punctul medical se va opri la fiecare din aceste grupuri de răniţi şi bolnavi,
va acorda ajutorul premedical şi unele elemente ale primului ajutor medical, deplasându-se
în continuare spre alt grup.
In defensivă punctul medical al batalionului se instalează la 2,5-3 km de la linia frontului.
Pentru instalarea şi organizarea mai eficientă a lucrului punctului medical al batalionului e
necesar un adăpost şi un teren. Aici se vor afla şi autosanitarele repartizate de la compania
medicală a brigăzii până la iniţierea luptei de defensivă.
Autosanitarele punctului medical al batalionului în acelaşi timp se vor afla la posturile de
autosanitare organizate la direcţia acţiunilor de luptă ale fiecărei companii ce constituie
primul eşalon al batalionului.
La sosirea autosanitarelor la punctul medical al batalionului, sanitarii, şoferii sanitari,
instructorii sanitari vor debarca răniţii şi bolnavii şi cu aceleaşi brancarde îi vor aşeza pe
suporturi speciale.
Medicul împreună cu felcerul vor efectua triajul medical pentru a alege răniţii şi bolnavii
care necesită măsuri de urgenţă, în lipsa acordării cărora ei nu vor suporta evacuarea
ulterioară. Deci, în primul rând va fi acordat ajutorul medical răniţilor şi bolnavilor care
necesită unele măsuri de urgenţă ale primului ajutor medical. Ulterior se acordă ajutorul
medical restului de răniţi şi bolnavi.
In cazul în care la punctul medical al batalionului vor sosi pierderi sanitare în masă sau
inamicul a pătruns în dispozitivul de luptă al batalionului şi, prin urmare, apare pericolul de a
ajunge la punctul medical, răniţilor şi bolnavilor li se va efectua triajul medical şi li se va
acorda ajutorul medical necesar în saloanele autosanitarelor sosite. în aşa cazuri lezaţii vor fi
evacuaţi cu aceleaşi mijloace de transport la următoarea etapă de tratament şi evacuare - la
punctul medical al
brigăzii.
E absolut clar că pentru punctul medical al batalionului este caracteristic ajutorul premedical
ca tip de ajutor medical, chiar şi dacă aici se acordă unele elemente ale măsurilor de urgenţă
a primului ajutor medical.

2. Sala de pansament este o secţie funcţională de bază care, ca şi cortul de primire şi triaj,
se instalează în cortul UST-51 (UZ-68). Se înzestrează cu mese (pentru registrator,
medicamente, materiale de pansament), o măsuţă pentru instrumentar steril, două mese
de pansament, scaune, lavoar, cuier, lighene emailate pe suporturi pentru prelucrarea
mâinilor medicilor, suporturi pentru flacoane, lighene pentru lavoar şi pentru
acumularea materialelor folosite (seringi, sisteme, flacoane, pansamente etc.), mijloace
de îngrijire a răniţilor şi bolnavilor. Se folosesc seturile: „Sala mare de pansament”,
„Stomatologic”, „Pansamente sterile”, „Aţele”, „Pansamente sterile pentru
combustionaţi” „Ajutorul special”, „Medicamente pentru tratamentul răniţilor şi
combustionaţilor nr.l”, „Antibiotice nr.l”, bormaşină şi fotoliu stomatologic, aparate de
ventilare artificială a plămânilor, inhalatoarele de oxigen. În sala de pansament se
completează documentele de evidenţă medicală: fişa medicală primară, registrul de
evidenţă a răniţilor şi bolnavilor, registrul de evidenţă a pansamentelor, registrul de
evidenţă a transfuziilor, registrul de evidenţă a lucrului cabinetului stomatologic. Aici
trebuie să fie mărci de triaj.

In sala de pansament lucrează un medic generalist, un medic stomatolog, un felcer, doi


instructori sanitari şi un sanitar

In sala de pansament răniţii şi bolnavii sosiţi se aşază cu aceleaşi brancarde pe mesele


de pansament. Aici la o masă de pansament lucrează un medic generalist, la alta -
medicul stomatolog, fiecare din ei având în pereche câte un instructor sanitar. Felcerul
are grijă de asigurarea medicilor cu instrumentar steril, materiale de pansament, form
medicamentoase etc. Răniţilor şi bolnavilor li se acordă în primul rând măsurile de
urgenţă ale primului ajutor medical (hemostaza, combaterea asfixiei, măsurile anti-şoc
etc.).
Setul „Ambulatoriu - sala de pansament” este destinat pentru punctele medicale ale
batalioanelor, în fruntea cărora se află un medic. Conţine medicamente de grupul „A”
şi „B”, instrumentar şi aparataj medical etc. După materialele consumabile setul
asigură primul ajutor medical la 100 de răniţi şi bolnavi şi la 50 de lezaţi prin
substanţe toxice şi radioactive, în perioada de acalmie – pentru tratamentul de
ambulatoriu la 50-70 de răniţi şi bolnavi.

3. Farmacia va fi instalată într-un cort de tabără şi se înzestrează cu o masă de lucru a


farmacistului, lavoar, scaun, setul „Farmacia punctului medical al brigăzii”. De regulă,
în farmacie se păstrează seturile, care la momentul respectiv nu se folosesc în secţiile
funcţionale, de asemenea, rezerva de materiale medicale a şefului serviciului medical al
brigăzii. în farmacie se îndeplineşte „Registrul de evidenţă a mijloacelor materiale”
(pentru materialele de inventar) şi aparate - pentru materialele consumabile).

In farmacie lucrează şeful farmaciei.

Şeful farmaciei efectuează evidenţa strictă şi darea de seamă cu privire la dinamica


materialelor medicale. Materialele medicale, destinate unei brigăzi de infanterie
motorizată pentru timp de campanie, conform Normelor de aprovizionare aprobate de
Ministerul Apărării al R.M., facilitează acordarea primului ajutor medical în volum
deplin la 500 de răniţi şi bolnavi, sau la 350 - în volum redus.

Farmacia este destinată pentru primirea, evidenţa, păstrarea şi emiterea materialelor


medicale. Materialele medicale se primesc în forme oficiale, de aceea în farmacia
punctului medical al brigăzii, de regulă, formele medicamentoase nu se prepară.
Emiterea materialelor medicale se face la cererea şefilor subunităţilor medicale ale
brigăzii în conformitate cu decizia şefului serviciului medical al brigăzii
(comandantului companiei medicale a brigăzii).
Setul „Farmacia punctului medical al brigăzii” este destinat pentru înzestrarea şi
asigurarea lucrului farmaciei punctului medical al brigăzii. Conţine forme
medicamentoase de grupul „A” şi „B”, utilaj farmaceutic şi altele. După materialele
consumabile asigură acordarea primului ajutor medical la 100 de răniţi şi 50 de lezaţi
prin substanţe toxice sau iradiere.

4.Misiunile, dotarea cu materiale medico-sanitare si organizarea lucrului terenului de

evacuare a punctului medical al brigäzii.

Cortul (terenul de evacuare) se instaleazà in cortul de tabärà sau pe un teren deschis (in timp

cald). Aici sunt necesare fisele medicale primare, märcile de triaj, si registrul de evidentã a

ränitilor, si bolnavilor.
Cortul (terenul) de evacuare se inzestreazà cu:

 masà pentru registrator,


 masà pentru medicamente,
 masà pentru alimente si ceai,
 suporturi pentru brancarde,
 trusa felcerului, seturile „,Pansamente sterile"„Atele"
 aparataj de ventilare artificialà a plämanilor, inhalator de oxigen, mijloace de ingrijire
a
ränitilor si bolnavilor,
 lavoar, cuier$.a.

Directia evacuärii, mijlocul de transport, pozitia ränitului si ordinea de evacuare (in ce rând)
se

stabileste de câtre medicul care a acordat ajutorul medical si se indicã prin màrci de triaj,
care

se vor scoate de pe echipamentul lezatilor doar când ei vor fi imbarcati in mijloacele de

transport pentru evacuarea ulterioarã.

Misiunea: Pregätirea ranitilor si bolnavilor spre evacuarea ulterioarà. Se efectueazà de câtre

un felcer. Aici ei primes hranà, ajutorul medicamentos pentru a suporta evacuarea la etapa

urmätoare de tratament si evacuare, ingrijiri medicale, se odihnesc in asteptarea evacuärii

medicale.

Toti lezatii sunt inregistrati in registrul de evidentà a ránitilor si bolnavilor si repartizati in

grupuri dupà ordinea de evacuare in conformitate cu indicatiile medicului prin märcile de


triaj.

Bolnavii infectiosi vor fi temporar izolati in izolator. Izolatorul e destinat pentru douà infecti

(maladii infectioase ale sistemului respirator si infectiile intestinal). La necesitate felcerul

(medicul) intrà in izolator, isi scoate halatul, imbracà halatul de schimb din izolator, boneta,

masca de tifon si vatà, mànusile de cauciuc, examineazà bolnavul, acordà ingrijirile medicale

necesare si supraveghere medicalà periodicà bolnavilor. înainte de a päräsi izolatorul


medicul
(felcerul) scoate boneta, halatul, masca, mànusile, se spalà pe mâini cu solutie dezinfectantà

din lavoarul izolatorului si imbracà halatul sãu. Fiecare bolnav in izolator primeste hrana si

ceaiul, folosind strict doar vesela numerotatà, numàrul càreia corespunde cu numàrul locului

ocupat. Toate eliminärile (secretiile) bolnavilor se supun dezinfectiei, in unele cazuri - si


lenjeria

de corp, si echipamentul. Din izolator bolnavii infectiosi se evacueazà cu mijloace de


transport

separate la tapa de tratament si evacuare ulterioarà, de regulà, la spitalul boli infectioase,

dupà ce izolatorul se supune dezinfectiei totale.