Sunteți pe pagina 1din 127

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:

TUDORACHE IONELA

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU - PRAHOVA

INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

MANAGEMENTUL
CLASEI DE ELEVI

INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

NORMATIVE.................................................................................................................................4
FINALITĂŢILE PRINCIPALE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN ROMÂNIA......................................................................4
NORME INSTITUŢIONALE...................................................................................................................................................5
NORME CONSTITUTIVE (NORMATIVITATEA DIDACTICĂ)..........................................................................................5
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CLASEI.............................................................................5
NORME ŞI REGULI DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ...............................................................................................................5
NORME ŞI REGULI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI.........................................................................................................6

DREPTURILE COPILULUI:.........................................................................................................6

CALENDAR..................................................................................................................................8
CALENDAR, AN ŞCOLAR 2009 – 2010................................................................................................................................8

STRUCTURA ANILOR ŞCOLARI.............................................................................................10

PLANURI CADRU......................................................................................................................11
PLAN CADRU CLASA I........................................................................................................................................................11
PLAN CADRU CLASA A II-A...............................................................................................................................................12
PLAN CADRU CLASA A III-A.............................................................................................................................................13
PLAN CADRU CLASA A IV-A..............................................................................................................................................14

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII (CDS).............................................................................15

ORARE.......................................................................................................................................17
ORAR CLASA I......................................................................................................................................................................17
ORAR CLASA A II-A.............................................................................................................................................................19
ORAR CLASA A III-A............................................................................................................................................................19
ORAR CLASA A IV-A............................................................................................................................................................19

FOTOGRAFII CLASA DE ELEVI...............................................................................................20

TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI ....................................................................................21

DATE PERSONALE ELEVI ŞI PARINŢI ..................................................................................22

CONSILIUL CLASEI..................................................................................................................24

ELEMENTE DIN TRADIŢIA CLASEI.........................................................................................26


Te-ai trezit? Cântă! ...................................................................................................................................................................26

LISTA DE INVENTAR – MIJLOACE ŞI MATERIALE DIDACTICE...........................................29

MATERIALE CURRICULARE....................................................................................................30
TABEL MATERIALE CURRICULARE CLASA I................................................................................................................30
TABEL CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE CLASA I...........................................................................................32
TABEL EVIDENŢA MANUALELOR PRIMITE / RESTITUITE - CUMUL CLASA I......................................................34
TABEL MATERIALE CURRICULARE CLASA A II-A.......................................................................................................36
TABEL CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE CLASA A II-A..................................................................................38
TABEL EVIDENŢA MANUALELOR PRIMITE / RESTITUITE - CUMUL CLASA A II-A.............................................40
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
TABEL MATERIALE CURRICULARE CLASA A III-A......................................................................................................42
................................................................................................................................................................................................45
TABEL CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE CLASA A III-A................................................................................45
TABEL EVIDENŢA MANUALELOR PRIMITE / RESTITUITE - CUMUL CLASA A III-A............................................47
TABEL MATERIALE CURRICULARE CLASA A IV-A......................................................................................................49
TABEL CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE CLASA A IV-A.................................................................................52
TABEL EVIDENŢA MANUALELOR PRIMITE / RESTITUITE - CUMUL CLASA A IV-A............................................54

PLANIFICARE ACTIVITĂŢI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE................................................56


PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE LA NIVELUL CLASEI...................................................56

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI


NAŢIONAL
.....................................................................................................................................................................................................83
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI
NAŢIONAL.............................................................................................................................................................................83
CLASA I, AN ŞCOLAR 2009 - 2010
.................................................................................................................................................................................................83
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI
NAŢIONAL.............................................................................................................................................................................84
CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010 – 2011............................................................................................................................84
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI
NAŢIONAL, CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2011 - 2012.....................................................................................................85
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI
NAŢIONAL.............................................................................................................................................................................86
CLASA A IV-A, AN ŞCOLAR 2012 - 2013
.................................................................................................................................................................................................86

PLANIFICĂRILE ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII........................................................................87


PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI I.............................................................................87
PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A II-A....................................................................88
PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A III-A..................................................................89
PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A IV-A..................................................................90

TEMATICA ORELOR DE CONSILIERE A PĂRINŢILOR - LECTORATE CU PĂRINŢII........91


PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI I......................................................................91
PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A II-A.............................................................92
PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A III-A............................................................93
PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A IV-A............................................................94

SITUAŢII LA ÎNVĂŢĂTURĂ.......................................................................................................96
Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2009-2010 – CLASA I....................................................................................................96
Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2010-2011 – CLASA A II-A...........................................................................................96
Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2011-2012 – CLASA A III-A..........................................................................................97
Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2012-2013 – CLASA A IV-A..........................................................................................98

SITUAŢIA STATISTICĂ A CLASELOR I – IV (ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI MIŞCAREA ELEVILOR)....99

SITUAŢIA ABSENŢELOR........................................................................................................100

IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ.....................101


IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ – CLASA I......................................101
IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ – CLASA A II-A............................102
IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ – CLASA A III-A...........................103
IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ – CLASA A IV-A...........................104

PREMII ACORDATE ELEVILOR............................................................................................105


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI.......................................................106

SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ........................................................................................107


SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ - CLASA I...............................................................................................................107
SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ – CLASA A II-A......................................................................................................108
SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ - CLASA A III-A.....................................................................................................110
SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ - CLASA A IV-A.....................................................................................................111

PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE............113


PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE – CLASA I...............................113
PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE – CLASA A II-A......................114
PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE – CLASA A III-A....................115
PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE – CLASA A IV-A....................116

PLAN DE MĂSURI...................................................................................................................118

ANALIZE SWOT.......................................................................................................................119
ANALI ZA SWOT CLASA I, AN ŞCOLAR 2009-2010.............................................................................................119
ANALI ZA SWOT CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010-2011....................................................................................120
ANALI ZA SWOT CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2011-2012...................................................................................121
ANALI ZA SWOT CLASA A IV-A, AN ŞCOLAR 2012-2013...................................................................................123

VIZITE LA DOMICILIU.............................................................................................................124

COMUNICAREA CU CONSILIUL CLASEI.............................................................................126

NORMATIVE

FINALITĂŢILE PRINCIPALE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN ROMÂNIA


a) formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie şi specifice necesare pentru viaţa de adult;
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
b)formarea motivaţiei pentru participarea activă la viaţa social-economică şi politică în vederea asigurării
unei dezvoltări sustenabile;
c) formarea şi asumarea unui set de valori care să orienteze comportamentul şi cariera absolventului,
asigurându-i o integrare rapidă pe piaţa forţei de muncă şi în viaţa socială.

NORME INSTITUŢIONALE
Principiile care guvernează învăţământul preuniversitar în România sunt:
1.Principiul eficienţei, pentru obţinerea de rezultate educaţionale maxime prin gestionarea resurselor
existente;
2. Principiul relevanţei, pentru nevoile de dezvoltare individuală şi social–economică;
3. Principiul calităţii, în baza căruia activităţile de învăţământ preuniversitar se raportează la standarde de
referinţă şi bune practici internaţionale;
4. Principiul echităţii, potrivit căruia accesul la oportunităţile de învăţare se realizează fără discriminare;
5. Principiul descentralizarii, în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaţi direct în
proces;
6. Principiul răspunderii publice, în baza căruia unităţile şi instituţiile de învăţământ răspund public de
performanţele lor.

NORME CONSTITUTIVE (NORMATIVITATEA DIDACTICĂ)


1.Principii cu caracter general:
• principiul integrarii organice a teoriei cu practica;
• principiul luarii in consideratie a particularitatilor de varsta si individuale.
2. Principii care se impun cu dominanta asupra continutului invatamantului:
• principiul accesibilitatii cunostintelor, priceperilor, deprinderilor;
• principiul sistematizarii si continuitatii in invatare.
3. Principii care actioneaza asupra metodologiei didactice si a formelor de organizare a activitatilor:
• principiul corelatiei dintre senzorial si rational, dintre concret si abstract in predare-invatare (principiul
intuitiei);
• principiul insusirii constiente si active;
• principiul insusirii teineinice a cunostintelor si abilitatilor.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CLASEI


-şedinţele cu părinţii se vor organiza o dată pe lună, prezenţa părinţilor fiind obligatorie la cel puţin o şedinţă din două;
-chestionarele pentru părinţi se vor da acestora spre completare cu cel puţin o săptămână înainte de data când acestea
trebuie predate învăţătorului;
-părinţii sunt obligaţi să comunice învăţătorului orice schimbare a datelor personale
ale copilului sau părinţilor (adresă, loc de muncă etc.) precum şi orice modificări în
ceea ce priveşte starea de sănătate a copilului;
-orice fonduri se vor strânge doar la propunerea părinţilor sau a învăţătorului, doar
cu acordul părinţilor;
-fondurile strânse se vor cheltui exclusiv pentru materialele necesare clasei, la
propunerea comitetului de părinţi sau a învăţătorului, şi se vor justifica cu bonuri,
chitanţe sau facturi;
-învăţătorul poate opera cu fondul clasei dacă reprezentanţii comitetului de părinţi
consideră că aceasta este varianta optimă de alegere şi achiziţionare a anumitor
materiale didactice a căror utilitate şi calitate poate fi evaluată doar de cadrul
didactic;
-orice părinte poate propune desfăşurarea anumitor activităţi şcolare şi extraşcolare
ce nu contravin normelor învăţământului;
-disciplinele opţionale se aleg de către copii, după consultarea cu părinţii;
-fiecare clasă îşi păstrează şi inovează propria tradiţie. Părinţii şi elevii pot propune desfăşurarea anumitor festivităţi,
activităţi care să facă parte din tradiţia clasei (de exemplu ziua clasei, sărbătorirea zilelor de naştere a copiilor, ziua
părinţilor, concursuri cu copii şi părinţi etc.)
-părinţii sunt direct răspunzători pentru acţiunile copiilor lor înainte şi după începerea programului şcolar iar învăţătorul
răspunde de aceştia începând de la ora 8:00 pănă la sfârşitul orelor, ora 11:40, respectiv 12 :35;
-învăţătorul de serviciu (luni – cls. I, marţi – cls. a II-a, miercuri – cls. a III-a, joi – cls. a IV-a, vineri – prin rotaţie) este obligat
să supravegheze copiii în timpul pauzelor;
-copiii nu au voie să părăsească perimetrul şcolii în tipul orelor sau al pauzelor;
-părinţii nu au voie să perturbe în nici un fel desfăşurarea orelor;
-părinţii sunt direct responsabili pentru modul în care elevii se pregătesc pentru şcoală, precum şi pentru respectarea de
către aceştia a programului şcolar;

Alte precizări:
-elevii trebuie să poarte obligatoriu uniforma şi ecusonul.
-echipamentul sportiv este obligatoriu la orele de educaţie fizică. În caz contar, elevul este considerat absent.
-la mai mult de cinci situaţii în care elevul nu-şi face tema la o anumită disciplină, va fi sancţionat cu calificativ
corespunzător în caietul învăţătorului;
-la mai mult de trei situaţii în care elevul perturbă orele de clasă sau generează conflicte cu ceilalţi elevi, va fi propusă
scăderea notei la purtare ;
-orice probleme de natură strict profesională se vor discuta exclusiv în şedinţele cu părinţii;
-părinţii sunt obligaţi prin lege să informeze copilul despre toate actele şi faptele care i-ar putea afecta (fizic, psihic, moral
etc.).

NORME ŞI REGULI DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ


PIETONUL TREBUIE :
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
 Să traverseze strada doar pe trecerea de pietoni, dacă aceasta există, sau prin locuri cu vizibilitate, asigurându-se
în ambele părţi;
 Să nu traverseze prin faţa sau prin spatele autovehiculelor oprite sau staţionate;
 Să meargă doar pe partea stângă a direcţiei de mers;
 Să nu alerge sau să strige pe stradă;
 Să respecte regulile de mers în grup atunci când este cazul;
 Să nu părăsească curtea şcolii în timpul orelor de curs sau în timpul pauzelor
MERSUL PE BICICLETĂ :
 Un copil poate conduce bicicleta pe drumuri publice numai dacă are mai mult de 14 ani ;
 Copiii sub varsta de 14 ani pot circula cu bicicletele numai pe drumurile publice fara trafic intens;
 Se interzice biciclistilor:
a) sa circule cu bicicleta fara a fi echipata cu frana eficace, sonerie, o lumina alba indreptata inainte,
precum si o lumina rosie sau un dispozitiv reflectorizant indreptat inapoi;
b) sa invete sa conduca bicicleta pe drumuri publice cu circulatie intensa;
c) sa circule pe trotuare sau pe mijlocul partii carosabile, pe aleile pentru pietoni din parcuri si gradini publice;
d) sa circule cate doi sau mai multi in acelasi rand, in afara competitii1or sportive organizate;
e) sa circule luand mainile de pe ghidon sau picioarele de pe pedale;
f) sa se tina cu mana de autovehicule in mers sau sa circule in spatele acestora la o distanta mai mica de 25 m;
g) sa transporte alte persoane pe biciclete prevazute cu un singur loc, cu exceptia transportului copiilor pana la 7 ani,
daca bicicleta este prevazuta in acest scop cu un suport asezat in fata;
h) sa transporte orice fel de obiecte care ar stanjeni conducerea bicicletei sau circulatia
celorlalte vehicule;
MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN
 Copiii de această vârstă trebuie însoţiţi obligatoriu de părinţi în timpul deplasării cu
mijloacele de transport în comun, cu excepţia deplasării cu microbuzul şcolar ;
 Nu trebuie să stea în picioare pe culoar sau pe scara autobuzului, troleibuzului,
tramvaiului etc.
 În cazul în care autovehiculele sunt prevăzute cu centuri de siguranţă, este
obligatorie folosirea acestora.
 Este interzisă orice acţiune care ar putea deranja ceilalţi călători sau şoferul.
LOCURI DE JOACĂ
 în timpul pauzelor, copiii au voie să se joace exclusiv în curtea şcolii, fiind interzisă părăsirea acesteia; iar
 după orele de curs elevii nu trebuie să se joace pe stradă, în locuri unde se desfăşoară lucrări de
demolare/construcţie sau în orice alte zone în care există riscul provocării de accidente.

NORME ŞI REGULI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI


În timpul pauzelor, elevii nu au voie:
 Să folosească obiecte ascuţite, tăioase, dure, care pot provoca accidente;
 Să folosească substanţe sau obiecte inflamabile;
 Să folosească obiecte care pot cauza incendii (chibrituri, brichete etc.);
 Să umble la prize sau întrerupătoare;
 Să umble la sobele sau caloriferele din clase;
 Să folosească aparate electrice fără permisiunea şi supravegherea cadrului didactic;
 Să alerge pe holurile şcolii sau prin clase;
 Să se urce pe bănci, pe scaune sau pe dulapuri;
 Să umble la dulapurile cu geamuri;
 Să folosească grupul sanitar în mod necorespunzător;
 Să se urce pe balustradă, pe ferestre sau pe garduri.

În timpul orelor de curs, elevii nu au voie:


 Să folosească în mod necorespunzător instrumentele de lucru care pot cauza răni, instrumente necesare la unele
ore, în special la orele de educaţie plastică, abilităţi practice, educaţie fizică (instrumente de scris, pensule,
instrumente geometrice, foarfece, ace etc.);
 Să realizeze experienţe fără îndrumarea şi supravegherea cadrului didactic;
 Să intre în sala de sport fără permisiunea cadrului didactic;
 Să folosească aparatele de gimnastică fără permisiunea şi supravegherea învăţătorului.
In cazul producerii unui incendiu în şcoală sau a unui cutremur, elevii şi cadrele didactice trebuie să respecte măsurile
prevăzute in planul de evacuare afişat pe holurile şcolii (după caz).

Drepturile copilului:

Art. 8 – Copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale.


Art. 14 – Copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele,
precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament.
Art. 22 – Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi
familiale.
Art. 23 – Copilul are dreptul la libertate de exprimare.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
Art. 25 – Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie.
Art. 26 –Copilul are dreptul la liberă asociere în structuri formale şi informale, precum şi la libertatea
de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege.
Art. 28 – Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare sau degradante.
Art. 30 – Copilul are dreptul să crească alături de părinţii săi.
Art. 31 – Ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea copiilor lor.
Art. 32 – Copilul are dreptul să fie crescut în condiţii care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală,
spirituală, morală şi socială. În acest scop părinţii sunt obligaţi:
- să supravegheze copilul;
- să coopereze cu copilul şi să îi respecte viaţa intimă, privată şi demnitatea;
- să informeze copilul despre toate actele şi faptele care l-ar putea afecta şi să ia în
considerare opinia acestuia;
- să întreprindă toate măsurile necesare pentru realizarea drepturilor copilului lor;
- să coopereze cu persoanele fizice şi persoanele juridice care exercită atribuţii în
domeniul îngrijirii, educării şi formării profesionale a copilului
Pedepsele corporale sunt interzise..
Art. 43 – Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate
atinge şi de abeneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării
efective a acestui drept.
Art. 44 – Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică,
mentală, spirituală, morală şi socială.
Art. 44 (3) – Părinţii au obligaţia să solicite autorităţilor competente acordarea alocaţiilor,
indemnizaţiilor, prestaţiilor în bani sau în natură şi a altor facilităţi prevăzute de lege pentru copii
sau pentru familiile cu copii.
Art. 47 – Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale.
Art. 48 – (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ca organ de specialitate al administraţiei publice
centrale, precum şi inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ, ca instituţii ale administraţiei
publice şi locale cu atribuţii în domeniul educaţiei, sunt obligate să întreprindă măsuri necesare
pentru:
- facilitarea accesului la educaţia preşcolară şi asigurarea învăţământului general
obligatoriu şi gratuit pentru toţi copiii;
- dezvoltarea de programe de educaţie pentru părinţii tineri, inclusiv în vederea
prevenirii violenţei în familie;
- organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot răspunde la
cerinţele programei şcolare naţionale, pentru a nu intra prematur pe piaţa muncii;
- organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat şcoala,
în vederea reintegrării lor în sistemul naţional de învăţământ;
- respectarea drepturilor copilului la timp de odihnă şi timp liber, precum şi a
dreptutului acestuia de a participa liber la viaţa culturală şi artistică;
- prevenirea abandonului şcolar din motive economice, luând măsuri active de
acordare a unor servicii sociale în mediul şcolar, cum sunt: hrană, rechizite, transport şi
altele asemenea.
(2) În cadrul procesului instructiv-educativ copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de către
cadrele didactice, de a fi informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de
exercitare a acestora. Pedepsele corporale sunt interzise.
(3) Copilul, personal şi, după caz, reprezentant sau asistat de reprezentantul său legal, are dreptul
de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării şi de a se adresa în acest sens conducerii unităţii
de învăţământ în condiţiile legii.
(4) Cadrele didactice au obligaţia de a semnala serviciului public de asistenţă socială sau, după caz,
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cazurile de rele tratamente, abuzuri sau
de neglijare a copiilor de către părinţi.
Art. 49 – Copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă.
Art. 87 – Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării şi nu poate fi constrâns la o muncă
ce comportă risc sau care este susceptibilă să îi compromită educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau
dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

CALENDAR
CALENDAR, AN ŞCOLAR 2009 – 2010

SEPTEMBRIE 2009 OCTOMBRIE 2009 NOIEMBRIE 2009 DECEMBRIE 2009


1 1
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 0 11 1 12 13
L 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
M 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
M 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
J 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
V 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
S 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
D 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
S2
IANUARIE 2010 FEBRUARIE 2010 MARTIE 2010 APRILIE 2010
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
4 5 6 7 18 19 20 1 22 3 24 5 5 6 27 8
L 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26
M 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27
M 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28
J 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29
V 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30
S 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24
D 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25

MAI 2010 IUNIE 2010 IULIE 2010 AUGUST 2010


2 3 3 3
28 9 0 1 2 33 34
L 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
M 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31
M 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
J 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
V 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
S 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
D 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

STRUCTURA ANILOR ŞCOLARI


CLASA/ COMPONENTELE CURSURI ŞI
PERIOADA OBSERVAŢII
ANUL ŞCOLAR STRUCTURALE VACANŢE
CLASA I 14.09.2009-29.01.2010
Cursuri:
2009/2010 (17 săptămâni)

Vacanţă 2.11.2009-8.11.2009
SEMESTRUL I
Vacanţă 19.12.2009 – 3.01.2010

Vacanţă
30.01.2010-07.01.2010
intersemestrială
08.02.2010-11.06.2010
Cursuri:
(17 săptămâni)
SEMESTRUL II
Vacanţă
03.04.2010-11.04.2010
intrasemestrială
Cursuri: 34 săptămâni
TOTAL
Vacanţă de vară: 12.06.2010-12.09.2011

CLASA a II-a
Cursuri:
2010/2011
Vacanţă
SEMESTRUL I
Vacanţă

Vacanţă
intersemestrială

Cursuri:
SEMESTRUL II
Vacanţă
intrasemestrială
Cursuri:
TOTAL
Vacanţă de vară:

CLASA a III-a
Cursuri:
2011/2012
Vacanţă
SEMESTRUL I
Vacanţă

Vacanţă
intersemestrială

Cursuri:
SEMESTRUL II
Vacanţă
intrasemestrială
Cursuri:
TOTAL
Vacanţă de vară:

CLASA a IV-a
Cursuri:
2012/2013
Vacanţă
SEMESTRUL I
Vacanţă

Vacanţă
intersemestrială

Cursuri:
SEMESTRUL II
Vacanţă
intrasemestrială
TOTAL Cursuri:
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
Vacanţă de vară:

PLANURI CADRU

PLAN CADRU CLASA I

Aria curriculară/ Plan Număr ore Total


Disciplina cadru alocate ore
CN CNA C CE
E S
I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7-8
Limba şi literatura română 7-8 7 1 - - 8
II. MATEMATICĂ ŞI 4-5
ŞTIINŢE 3-4 3 1 - - 4
Matematică 1 1 - - - 1
Cunoaşterea mediului
III. OM ŞI SOCIETATE 1
Religie 1 1 - - - 1
IV. ARTE 2-3
Educaţie muzicală 1-2 1 - - - 1
Educaţie plastică 1-2 1 - - - 1
V. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 2-3
SPORT - - -
Educaţie fizică 2-3 2 2
VI. TEHNOLOGII 1-2
Abilităţi practice 1-2 1 - - - 1
VII. CONSILIERE ŞI 0-1 - - - - -
ORIENTARE
Nr. Total ore in trunchi 17 - - -
comun
VIII. CURRICULUM LA 1-3
DECIZIA SCOLII
OPTIONAL INFORMATICĂ 1- 3 1 - - - 1
Nr. Minim ore pe 18
săptămână
Nr. Maxim ore pe 20 20
săptămână
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

PLAN CADRU CLASA A II-A

Aria curriculară/ Plan Număr ore Total


Disciplina cadru alocate ore
CN CNA C CE
E S
I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Limba şi literatura română
II. MATEMATICĂ ŞI
ŞTIINŢE
Matematică
Cunoaşterea mediului
III. OM ŞI SOCIETATE
Religie
IV. ARTE
Educaţie muzicală
Educaţie plastică
V. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT
Educaţie fizică
VI. TEHNOLOGII
Abilităţi practice
VII. CONSILIERE ŞI
ORIENTARE
Nr. Total ore in trunchi
comun
VIII. CURRICULUM LA
DECIZIA SCOLII
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
OPTIONAL:
Nr. Minim ore pe
săptămână
Nr. Maxim ore pe
săptămână

PLAN CADRU CLASA A III-A

Aria curriculară/ Plan Număr ore Total


Disciplina cadru alocate ore
CN CNA C CE
E S
I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Limba şi literatura română
Limba modernă 1
II. MATEMATICĂ ŞI
ŞTIINŢE
Matematică
Ştiinţe ale naturii
III. OM ŞI SOCIETATE
Educaţie civică
Religie
IV. ARTE
Educaţie muzicală
Educaţie plastică
V. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT
Educaţie fizică
VI. TEHNOLOGII
Educaţie tehnologică
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
VII. CONSILIERE ŞI
ORIENTARE
Nr. Total ore in trunchi
comun
VIII. CURRICULUM LA
DECIZIA SCOLII
OPTIONAL:
Nr. Minim ore pe
săptămână
Nr. Maxim ore pe
săptămână

PLAN CADRU CLASA A IV-A

Aria curriculară/ Plan Număr ore Total


Disciplina cadru alocate ore
CN CNA C CE
E S
I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Limba şi literatura română
Limba modernă 1
II. MATEMATICĂ ŞI
ŞTIINŢE
Matematică
Ştiinţe ale naturii
III. OM ŞI SOCIETATE
Educaţie civică
Istorie
Geografie
Religie
IV. ARTE
Educaţie muzicală
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
Educaţie plastică
V. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT
Educaţie fizică
VI. TEHNOLOGII
Educaţie tehnologică
VII. CONSILIERE ŞI
ORIENTARE
Nr. Total ore în trunchi
comun
VIII. CURRICULUM LA
DECIZIA SCOLII
OPTIONAL:
Nr. Minim ore pe
săptămână
Nr. Maxim ore pe
săptămână

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII (CDS)


APROBATENR.OPŢIONALE

OPŢIUNILE
OFERTA ŞCOLII
PĂRINŢILOR
NR. TOTAL PĂRINŢI
NR. CRT.

DIN CARE:
CLASA

NUMELE ŞI DECIZI
(nr.părinţi
PRENUMELE A OBS.
NUMELE care au
CADRULUI ŞCOLII
OPŢIONALULUI optat pentru
DIDACTIC
fiecare
PROPUNĂTOR
ofertă)

1.

2.
I

3.

4.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
5.

6.

1.

2.

3.
a II-a

4.

5.

6.

1.

2.

3.
a III-a

4.

5.

6.

1.

2.

3.
a IV-a

4.

5.

6.

Notă: Disciplinele opţionale se aleg în fiecare an pentru anul şcolar următor.


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ORARE
ORAR CLASA I

Marţi
Luni 1. Limba şi literatura Miercuri
1. Limba şi literatura română 1. Matematică
română 2. Limba şi literatura 2. Educaţie fizică
2. Limba şi literatura română 3.Cunoaşterea
română 3. Matematică mediului
3. Matematică
4. Educaţie muzicală 4. Religie
4. Educaţie fizică

Joi
1. Limba şi literatura Vineri
română 1. Limba şi literatura
2. Limba şi literatura română
română 2. Limba şi literatura
3. Matematică română
4. Opţional 3. Educaţie plastică
INFORMATICĂ 4. Abilităţi practice
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

Simbolurile clasei:
Discipline:

Limba şi literatura Matematică Cunoaşterea Religie Educaţie Educaţie Educaţie Abilităţi Informatică
română mediului muzicală plastică fizică practice
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
ORAR CLASA A II-A

ANUL ŞCOLAR 2010 – 2010

NR.
MIERCUR
CRT
ORA LUNI MARŢI JOI VINERI
I
8:00 –
1. 8:45
9:05 –
2. 9:50
10:00 –
3. 10:45
10:55 –
4. 11:40
11: 50 –
5. 12:35

ORAR CLASA A III-A

ANUL ŞCOLAR 2011 – 2012

NR.
MIERCUR
CRT
ORA LUNI MARŢI JOI VINERI
I
8:00 –
1. 8:45
9:05 –
2. 9:50
10:00 –
3. 10:45
10:55 –
4. 11:40
11: 50 –
5. 12:35

ORAR CLASA A IV-A

ANUL ŞCOLAR 2012 – 2013

NR.
MIERCUR
CRT
ORA LUNI MARŢI JOI VINERI
I
8:00 –
1. 8:45
9:05 –
2. 9:50
10:00 –
3. 10:45
10:55 –
4. 11:40
11: 50 –
5. 12:35
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

FOTOGRAFII CLASA DE ELEVI

Bălaş Ganea
Alexia - Ioana Buga Dumitrescu Ramona -
Ion - Cătălin Duca Dudulescu Georgiana -
Alexandru - Duca Daiana - Violeta
Radu -

Ilă Sănache
Andrei - Florin Moraru Petre Leonardo -
George - Marian Ogrezeanu Ogrezeanu Eliza - Loriana
Andrei - Ogrezeanu Maria - Carmen
George - Adrian

Spătaru Zamfir
Andrei - Florin Stanciu Tudose Georgiana -
Alberto - Stanciu Toader Toma Ciprian
Alexandra - Maria - Andreea
Georgiana
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI

NUMELE SI DATA SI
NR. NUMELE NUMELE NR.
CRT.
PRENUMELE LOCUL
MAMEI TATĂLUI
C.N.P. MAT.
Obs.
ELEVULUI NASTERII
BĂLAŞ
1. ALEXIA-IOANA

BUGA
2. ION – CĂTĂLIN
DUCA
3. ALEXANDRU – CRISTIAN

DUCA
4. RADU – CONSTANTIN

DUDULESCU
5. DAIANA – VIOLETA

DUMITRESCU
6. GEORGIANA – MĂDĂLINA

GANEA
7. RAMONA – GEORGIANA

ILĂ
8. ANDREI – FLORIN

MORARU
9. GEORGE – MARIAN

OGREZEANU
10. ANDREI – ALEXANDRU

OGREZEANU
11. GEORGE – ADRIAN

OGREZEANU
12. MARIA – CARMEN

PETRE
13. ELIZA – LORIANA

SĂNACHE
14. LEONARDO – FLORIN

SPĂTARU
15. ANDREI – FLORIN

STANCIU
16. ALBERTO - LAURENŢIU
STANCIU
17. ALEXANDRA – MIHAELA

TOADER
18. GEORGIANA

TOMA
19. MARIA – ANDREEA
TUDOSE
20. CIPRIAN
ZAMFIR
21. GEORGIANA – NICOLETA
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

DATE PERSONALE ELEVI ŞI PARINŢI

Nr. Nr.
Tatăl Mama
Crt matricol Numele şi Data şi
prenumele locul CNP elev Studii / specializarea/ Studii / specializarea/ Adresa / Telefon
Prenum
Vol. Nr. elevului naşterii Prenume C.I. /CNP profesia şi locul de C.I. /CNP profesia şi locul de
e
muncă actual muncă actual
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

CONSILIUL CLASEI
NUMELE ŞI PRENUMELE
NR. CLASA I a II-a a III-a a IV-a
CRT
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
DISCIPLINA
1. îNVĂŢĂTOR Tudorache
Ionela
2. Prof. Limba
-
engleză
3. Profesor Religie Oproescu
Claudia
4. Prof. opţ.
Tutucă Mioara
Informatică
5.
6.

RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR
NUMELE ŞI PRENUMELE
NR.
CRT RESPONSABILITĂŢI Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Toader
1. Şeful clasei Georgiana
Responsabil Ogrezeanu
2. Adrian
materiale dulap
Responsabil cu
3. Duca Radu
disciplina
Responsabil cu
4. Ganea Ramona
curăţenia
Responsabil cu Ogrezeanu
5. Carmen
frecvenţa
Responsabil educaţie
6. Ilă Florin
rutieră
Responsabil educaţie Ogrezeanu
7. Alexandru
pentru sănătate
Responsabil activităţi
Dudulescu
8. de protecţie a Daiana
mediului
9.
10
.
11
.
12
.
13
.

COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI


NUMELE ŞI PRENUMELE
NR. RESPONSABILITĂ
Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a
CRT. ŢI
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Ogrezeanu
1. Preşedinte
Cătălina
2. Vicepreşedinte Duca Elena
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
Ogrezeanu
3. Membru
Mihaela
Ogrezeanu
4. Membru
Daniela
Dudulescu
5. Membru
Daniela
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
ELEMENTE DIN TRADIŢIA CLASEI

Te-ai trezit? Cântă!


Te-ai trezit? Cântă! Spală-te şi
cântă!
Ai mâncat? Cântă! Cântă şi pe
drum!
Motto-ul clasei: Vesel eşti? Cântă! Ai necazuri?
Cântă!
„Fiecare zi ne învaţă ceva Când te joci, cântă! Cântă şi
acum!
nou (Euripides)”. Refren:
Noi cântăm cu drag,
ŞI Tra, la, la, la, la, tra, la, la,
Vrem să fie muzical
„După faptă, şi răsplată” Tra, la, la, la, la,
Noi suntem voioşi, sănătoşi şi
frumoşi,
Pentru că…., da, da, da,….
Ştim---frumos cânta, da, da, da.
Simbolurile clasei: - Discipline: La oraş, cântă! Şi la ţară, cântă!

Limba şi literatura Matematică Cunoaşterea Religie Educaţie Educaţie Educaţie Abilităţi Informatică
română mediului muzicală plastică fizică practice
- Alte activităţi:

Concursuri/ C. Artistico-plastice/ C. Creaţie literară / Ora de lectură Pregătire Ed. Rutieră Protecţia Educaţie Serbări Excursii / Spectacole
Activităţi Abilităţi practice povestire/recitare la bibliotecă suplimentară mediului pentru sănătate

- Evenimente speciale: - Alte simboluri:

Crăciun Ziua mamei Sărbători Ziua Ziua Şedinţă cu părinţii Elevi cu probleme Pauza de masă Participare
Pascale copilului Mediului comportamentale activă la ore
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
Alte elemente din tradiţia clasei:
Data / perioada Eveniment
O dată la trei luni Ziua mea de naştere – sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor o dată la trei luni;

De ziua de naştere a La mulţi ani, mami!, La mulţi ani, tati! – Realizarea şi transmiterea felicitărilor pentru părinţi cu
părinţilor ocazia zilelor de naştere;

1 iunie Ziua clasei; Ziua Copilului

Penultima săptămână a Săptămâna politeţii;


lunii mai

Ultima săptămână a lunii Săptămâna micului pieton;


mai

Prima săptămână a lunii Săptămâna mediului;


iunie

Ultima joi a anului şcolar Impresii la sfârşitul clasei I. –activitate având ca scop exprimarea gândurilor şi impresiilor
elevilor, învăţătoarei şi părinţilor la sfârşitul clasei...., în legătură cu activităţile, întâmplările,
problemele, relaţiile interumane etc. de la începutul şi până la sfârşitul anului şcolar ;
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

LISTA DE INVENTAR – Mijloace şi materiale didactice


NR. Preţ Valoare
Data Provenienţa
CRT. DENUMIREA um buc
unitar totală
achiziţionă OBSERVAŢII
rii
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

MATERIALE CURRICULARE

TABEL MATERIALE CURRICULARE CLASA I


UTILIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2009 – 2010

UZ CURENT:
MANUALE ŞCOLARE:

Editur
Nr.crt Locul şi anul Autori
. Disciplina Manual a
Limba şi literatura Bucureşti,
1. Abecedar Aramis C. Mihăilescu, T. Piţilă
română 2004
Bucureşti,
Aramis R. Chiran
2. Matematică Matematică 2004
Cunoaşterea Bucureşti,
E.D.P. D. Radu, V. Anastasiu
3. Cunoaşterea mediului mediului 2004
Sf.
Iaşi, 2006 C. Muha
44 Religie Religie Mina

MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE:


Caietul elevului Limba şi literatură română şi Matematică, Semestul I – realizat după Caietul de limba şi
literatură română şi Caietul de matematică
pentru clasa I, editura Sinapsis;
Caietul elevului Limba şi literatură română şi Matematică, Semestul II – realizat după Caietul de limba şi
literatură română şi Caietul de matematică
pentru clasa I, editura Sinapsis;
Mapa elevului Cunoaşterea mediului, – realizat după Caietul de cunoaşterea
mediului pentru clasa I, editura Sinapsis;

UZ OCAZIONAL:
• ghiduri şcolare pentru elevi/profesori:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri, crestomaţii, antologii:
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• cărţi de uz şcolar specific: atlase, albume, dicţionare, tabele numeri-ce/transformative, portofolii ilustrative,
hărţi etc:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic, tabel cronologic în
consecinţă, termeni explicaţi în subsol sau în glosarul adiacent, extrase din studii critice, focalizate pe
textele prezentate etc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite, de regulă de tip grilă, cu caracter
confidenţial, ce însoţesc unele manuale pentru evaluarea optimă):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice, pliante, fascicole, postere/afişe jubiliare ş.a.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• materiale “imprimate”, realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC, dischete, CD-ROM-uri,
microfilme, diapozitive ş.a.m.d.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MATERIALE NECESARE ELEVILOR:


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TABEL CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE CLASA I


AN SCOLAR 2009-2010
Romana

primit Cun. mediului Ştiinţe ale nat/

Educaţie civică

Ed. muzicală
Matematica

Geografie
Engleza

Religie
Istorie
Manualul
şi starea lui
predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat
primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit
Nr.crt

Numele şi prenumele
elevului

BĂLAŞ ALEXIA-IOANA
1. N - - - N - N - - - - - - - N - - -
BUGA ION – CĂTĂLIN
2. N - - - N - N - - - - - - - N - - -
DUCA ALEXANDRU – CRISTIAN
3. N - - - N - N - - - - - - - N - - -
DUCA RADU – CONSTANTIN
4. N - - - N - N - - - - - - - N - - -
DUDULESCU DAIANA – VIOLETA
5. N - - - N - N - - - - - - - N - - -
DUMITRESCU GEORGIANA -
6. MĂDĂLINA N - - - N - N - - - - - - - N - - -
GANEA RAMONA – GEORGIANA
7. N - - - N - N - - - - - - - N - - -
ILĂ ANDREI – FLORIN
8. N - - - N - N - - - - - - - N - - -
MORARU GEORGE – MARIAN
9. N - - - N - N - - - - - - - N - - -
OGREZEANU ANDREI -
1
o
ALEXANDRU N - - - N - N - - - - - - - N - - -
1 OGREZEANU GEORGE – ADRIAN
1 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
1 OGREZEANU MARIA – CARMEN
2 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
1 PETRE ELIZA – LORIANA
3 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
1 SĂNACHE LEONARDO – FLORIN
4 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
1 SPĂTARU ANDREI – FLORIN
5 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
1 STANCIU ALBERTO - LAURENŢIU
6 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
1 STANCIU ALEXANDRA - MIHAELA
7 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
1 TOADER GEORGIANA
8 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
1 TOMA MARIA – ANDREEA
9 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
2 TUDOSE CIPRIAN
0 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
2 ZAMFIR GEORGIANA - NICOLETA
1 N - - - N - N - - - - - - - N - - -
TOTAL 21 - - 21 - - - 21 -

Observaţii:
- Se vor nota simbolurile următoare privind starea manualului: N – nou; B – bună; S –
satisfăcătoare; P – proastă
- Manualele de clasa I nu se restituie
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

TABEL EVIDENŢA MANUALELOR PRIMITE / RESTITUITE - CUMUL CLASA I


AN ŞCOLAR 2009 – 2010

Număr exemplare primite/restituite - pe ani


Nr. Tota
crt MANUAL Editura Locul AUTORI l
200 200
2007
200 200
2004
9 8 6 5
ABECEDAR Bucureş
1 Aramis C. Mihăilescu, T. Piţilă 21 - - - - - 21
ti
LIMBA ENGLEZĂ
2 - - - - - - - - - -

MATEMATICĂ Bucureş
3 Aramis R. Chiran 21 - - - - - 21
ti
CUNOAŞTEREA Bucureş
4 MEDIULUI E.D.P. D. Radu, V. Anastasiu 21 - - - - - 21
ti
GEOGRAFIE
5 - - - - - - - - - -

ISTORIE
6 - - - - - - - - - -

EDUCAŢIE CIVICĂ
7 - - - - - - - - - -

RELIGIE
8 - - - - - - - - - -

EDUCAŢIE MUZICALĂ
9 - - - - - - - - - -
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
Am predat, Am primit,
Semnătură învăţător Semnătură bibliotecar,
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

TABEL MATERIALE CURRICULARE CLASA A II-A


UTILIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2010 - 2011

UZ CURENT:
MANUALE ŞCOLARE:

Editur
Nr.crt Locul şi anul Autori
. Disciplina Manual a

MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE:

UZ OCAZIONAL:
• ghiduri şcolare pentru elevi/profesori:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri, crestomaţii, antologii:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
• cărţi de uz şcolar specific: atlase, albume, dicţionare, tabele numeri-ce/transformative, portofolii ilustrative,
hărţi etc:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic, tabel cronologic în
consecinţă, termeni explicaţi în subsol sau în glosarul adiacent, extrase din studii critice, focalizate pe
textele prezentate etc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite, de regulă de tip grilă, cu caracter
confidenţial, ce însoţesc unele manuale pentru evaluarea optimă):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice, pliante, fascicole, postere/afişe jubiliare ş.a.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• materiale “imprimate”, realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC, dischete, CD-ROM-uri,
microfilme, diapozitive ş.a.m.d.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MATERIALE NECESARE ELEVILOR:


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TABEL CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE CLASA A II-A


AN SCOLAR 2010-2011

primit Cun. mediului Ştiinţe ale nat/


Romana

Educaţie civică

Ed. muzicală
Matematica

Geografie
Engleza

Religie
Istorie
Manualul
şi starea lui
predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat
primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit
Nr.crt

Numele şi prenumele
elevului

BĂLAŞ ALEXIA-IOANA
1.

2.
BUGA ION – CĂTĂLIN

DUCA ALEXANDRU – CRISTIAN


3.

DUCA RADU – CONSTANTIN


4.

DUDULESCU DAIANA – VIOLETA


5.

DUMITRESCU GEORGIANA -
6. MĂDĂLINA

GANEA RAMONA – GEORGIANA


7.

ILĂ ANDREI – FLORIN


8.

MORARU GEORGE – MARIAN


9.

OGREZEANU ANDREI -
1
o
ALEXANDRU

1 OGREZEANU GEORGE – ADRIAN


1
1 OGREZEANU MARIA – CARMEN
2
1 PETRE ELIZA – LORIANA
3
1 SĂNACHE LEONARDO – FLORIN
4
1 SPĂTARU ANDREI – FLORIN
5
1 STANCIU ALBERTO - LAURENŢIU
6
1 STANCIU ALEXANDRA - MIHAELA
7
1 TOADER GEORGIANA
8
1 TOMA MARIA – ANDREEA
9
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
2 TUDOSE CIPRIAN
0
2 ZAMFIR GEORGIANA - NICOLETA
1
2
2

TOTAL

Observaţii:
- Se vor nota simbolurile următoare privind starea manualului: N – nou; B – bună; S –
satisfăcătoare; P – proastă
- Manualele de clasa I nu se restituie
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

TABEL EVIDENŢA MANUALELOR PRIMITE / RESTITUITE - CUMUL CLASA A II-A


AN ŞCOLAR 2010 – 2011

Număr exemplare primite/restituite - pe ani


Nr. Editur Tota
MANUAL Locul AUTORI 201 200 200 200
crt a l 2008 2005
0 9 7 6
LIMBA ŞI LITERATURA
1 ROMÂNĂ

2
LIMBA ENGLEZĂ

3
MATEMATICĂ

4
CUN. MEDIULUI/
ŞTIINŢE ALE NATURII
5
GEOGRAFIE

6
ISTORIE

7
EDUCAŢIE CIVICĂ

8
RELIGIE

9
EDUCAŢIE MUZICALĂ
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
Am predat, Am primit,
Semnătură învăţător Semnătură bibliotecar,
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

TABEL MATERIALE CURRICULARE CLASA A III-A


UTILIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2011 – 2012

UZ CURENT:
MANUALE ŞCOLARE:

Editur
Nr.crt Locul şi anul Autori
. Disciplina Manual a

MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE:

UZ OCAZIONAL:
• ghiduri şcolare pentru elevi/profesori:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri, crestomaţii, antologii:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
• cărţi de uz şcolar specific: atlase, albume, dicţionare, tabele numeri-ce/transformative, portofolii ilustrative,
hărţi etc:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic, tabel cronologic în
consecinţă, termeni explicaţi în subsol sau în glosarul adiacent, extrase din studii critice, focalizate pe
textele prezentate etc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite, de regulă de tip grilă, cu caracter
confidenţial, ce însoţesc unele manuale pentru evaluarea optimă):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice, pliante, fascicole, postere/afişe jubiliare ş.a.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• materiale “imprimate”, realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC, dischete, CD-ROM-uri,
microfilme, diapozitive ş.a.m.d.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MATERIALE NECESARE ELEVILOR:


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

TABEL CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE CLASA A III-A


AN SCOLAR 2011-2012

Romana

primit Cun. mediului Ştiinţe ale nat/

Educaţie civică

Ed. muzicală
Matematica

Geografie
Engleza

Religie
Istorie
Manualul
şi starea lui

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat
primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit
Nr.crt

Numele şi prenumele
elevului

BĂLAŞ ALEXIA-IOANA
1.

2.
BUGA ION – CĂTĂLIN

DUCA ALEXANDRU – CRISTIAN


3.

DUCA RADU – CONSTANTIN


4.

DUDULESCU DAIANA – VIOLETA


5.

DUMITRESCU GEORGIANA -
6. MĂDĂLINA

GANEA RAMONA – GEORGIANA


7.

ILĂ ANDREI – FLORIN


8.

MORARU GEORGE – MARIAN


9.

OGREZEANU ANDREI -
1
o
ALEXANDRU

1 OGREZEANU GEORGE – ADRIAN


1
1 OGREZEANU MARIA – CARMEN
2
1 PETRE ELIZA – LORIANA
3
1 SĂNACHE LEONARDO – FLORIN
4
1 SPĂTARU ANDREI – FLORIN
5
1 STANCIU ALBERTO - LAURENŢIU
6
1 STANCIU ALEXANDRA - MIHAELA
7
1 TOADER GEORGIANA
8
1 TOMA MARIA – ANDREEA
9
2 TUDOSE CIPRIAN
0
2 ZAMFIR GEORGIANA - NICOLETA
1
2
2
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
TOTAL

Observaţii:
- Se vor nota simbolurile următoare privind starea manualului: N – nou; B – bună; S –
satisfăcătoare; P – proastă
- Manualele de clasa I nu se restituie
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

TABEL EVIDENŢA MANUALELOR PRIMITE / RESTITUITE - CUMUL CLASA A III-A


AN ŞCOLAR 2011 – 2012

Număr exemplare primite/restituite - pe ani


Nr. Editur Tota
MANUAL Locul AUTORI 201 201 200 200
crt a l 2009 2006
1 0 8 7
LIMBA ŞI LITERATURA
1 ROMÂNĂ

2
LIMBA ENGLEZĂ

3
MATEMATICĂ

CUNOASTEREA
4 MEDIULUI/
ŞTIINŢE ALE NATURII
5
GEOGRAFIE

6
ISTORIE

7
EDUCAŢIE CIVICĂ

8
RELIGIE

9
EDUCAŢIE MUZICALĂ
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

Am predat, Am primit,
Semnătură învăţător Semnătură bibliotecar,
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

TABEL MATERIALE CURRICULARE CLASA A IV-A


UTILIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2012 – 2013

UZ CURENT:
MANUALE ŞCOLARE:

Editur
Nr.crt Locul şi anul Autori
. Disciplina Manual a

MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE:

UZ OCAZIONAL:
• ghiduri şcolare pentru elevi/profesori:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri, crestomaţii, antologii:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• cărţi de uz şcolar specific: atlase, albume, dicţionare, tabele numeri-ce/transformative, portofolii ilustrative,
hărţi etc:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic, tabel cronologic în
consecinţă, termeni explicaţi în subsol sau în glosarul adiacent, extrase din studii critice, focalizate pe
textele prezentate etc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite, de regulă de tip grilă, cu caracter
confidenţial, ce însoţesc unele manuale pentru evaluarea optimă):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice, pliante, fascicole, postere/afişe jubiliare ş.a.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• materiale “imprimate”, realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC, dischete, CD-ROM-uri,
microfilme, diapozitive ş.a.m.d.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MATERIALE NECESARE ELEVILOR:


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

TABEL CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE CLASA A IV-A


AN SCOLAR 2012-2013

primit Cun. mediului Ştiinţe ale nat/


Romana

Educaţie civică

Ed. muzicală
Matematica

Geografie
Engleza

Religie
Istorie
Manualul
şi starea lui
predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat
primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit
Nr.crt

Numele şi prenumele
elevului

BĂLAŞ ALEXIA-IOANA
1.

2.
BUGA ION – CĂTĂLIN

DUCA ALEXANDRU – CRISTIAN


3.

DUCA RADU – CONSTANTIN


4.

DUDULESCU DAIANA – VIOLETA


5.

DUMITRESCU GEORGIANA -
6. MĂDĂLINA

GANEA RAMONA – GEORGIANA


7.

ILĂ ANDREI – FLORIN


8.

MORARU GEORGE – MARIAN


9.

OGREZEANU ANDREI -
1
o
ALEXANDRU

1 OGREZEANU GEORGE – ADRIAN


1
1 OGREZEANU MARIA – CARMEN
2
1 PETRE ELIZA – LORIANA
3
1 SĂNACHE LEONARDO – FLORIN
4
1 SPĂTARU ANDREI – FLORIN
5
1 STANCIU ALBERTO - LAURENŢIU
6
1 STANCIU ALEXANDRA - MIHAELA
7
1 TOADER GEORGIANA
8
1 TOMA MARIA – ANDREEA
9
2 TUDOSE CIPRIAN
0
2 ZAMFIR GEORGIANA - NICOLETA
1
2
2
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
TOTAL

Observaţii:
- Se vor nota simbolurile următoare privind starea manualului: N – nou; B – bună; S –
satisfăcătoare; P – proastă
- Manualele de clasa I nu se restituie
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

TABEL EVIDENŢA MANUALELOR PRIMITE / RESTITUITE - CUMUL CLASA A IV-A


AN ŞCOLAR 2012 – 2013

Număr exemplare primite/restituite - pe ani


Nr. Editur Tota
MANUAL Locul AUTORI 201 201 200 200
crt a l 2010 2007
2 1 9 8
LIMBA ŞI LITERATURA
1 ROMÂNĂ

2
LIMBA ENGLEZĂ

3
MATEMATICĂ

4
CUN. MEDIULUI/
ŞTIINŢE ALE NATURII
5
GEOGRAFIE

6
ISTORIE

7
EDUCAŢIE CIVICĂ

8
RELIGIE

9
EDUCAŢIE MUZICALĂ
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
Am predat, Am primit,
Semnătură învăţător Semnătură bibliotecar,
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PLANIFICARE ACTIVITĂŢI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE LA NIVELUL CLASEI


PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE, CLASA I, AN ŞCOLAR 2009-2010

OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


Elevul va fi capabil: DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
-să recunoască principalele instituţii din localitate; ,,Satul în care Septembri -Vizită - În - Portofoliu - Expoziţie
-să redea printr-un desen schematic drumul parcurs locuiesc şi învăţ” e 2009 -Activitate practică localitate; - Desene, colaje - Evaluarea
de ei până la şcoală; - Sala de - Expoziţie lucrărilor practice
-să deseneze una dintre instituţiile observate, clasă - Evaluare orală prin
explicând importanţa ei pentru comunitatea locală; întrebări şi
-să identifice pe fişele date instituţii dintr-o răspunsuri
localitate;
-să decupeze imaginile instituţiilor, realizând cu
acestea un colaj reprezentând o localitate virtuală;
-să comunice oral observaţii şi impresii rezultate în
urma vizitei.
-să descrie drumul pe care îl parcurge de acasă „Drumul casă – Septembri -Activitate tip -Sala de -Desene - Evaluare orală prin
până la şcoală şi invers; şcoală/ şcoală - e dezbatere clasă -Reguli întrebări şi
-să identifice posibilele pericole pe care le poate casă” 2009 -Activitate practică elementare de răspunsuri
întâmpina pe acest traseu; circulaţie -Evaluarea
-să aleagă varianta de drum care prezintă siguranţa desenelor
maximă pentru elev;
-să enumere reguli de circulaţie elementare pe care
trebuie să le respecte copilul în drum spre şcoală /
casă;
-să deseneze drumul lui spre şcoală (tip plan).
-să enumere, folosind cunoştinţele dobândite acasă Norme şi reguli de Septembri -Activitate tip -Sala de -Regulament de - Evaluare orală prin
sau la grădiniţă, norme şi reguli generale de protecţie împotriva e dezbatere clasă ordine întrebări şi
protecţie împotriva incendiilor şi norme şi reguli de incendiilor şi norme 2009 interioară – răspunsuri
securitate în muncă; şi reguli de secţiunea
-să comenteze semnificaţia normelor şi regulilor de securitate în muncă “Norme şi
protecţie împotriva incendiilor şi de securitate în – Prelucrarea reguli de
muncă cuprinse în regulamentul de ordine Regulamentului de protecţie
interioară; ordine interioară. împotriva
-să explice necesitatea respectării normelor şi Măsuri incendiilor şi
regulior amintite; norme şi reguli
-să elemplifice situaţii concrete în care de securitate în
nerespectarea normelor de protecţie împotriva muncă. Măsuri”
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
Elevul va fi capabil: DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
incendiilor şi de securitate în muncă a avut
consecinţe dramatice asupra vieţii omeneşti.
-să enumere măsuri generale care trebuie luate în
cazul unor incendii, accidente de muncă (şcolară
sau în gospodărie) etc.
- să recunoască indicatoarele de avertizare, de „Indicatoarele Octombrie - Activitate frontală - Sala de - Compoziţii - Evaluarea
obligare şi de interzicere care coordonează rutiere – prietenele 2009 - Activităţi practice clasă aplicative lucrărilor practice
circulaţia rutieră; celor care le - Curtea - Expoziţii - Evaluare orală prin
- să explice semnificaţia acestora; respectă” şcolii întrebări şi
- să respecte semnificaţia culorilor semaforului; răspunsuri
- să recunoască tipurile de intersecţii şi să se
orienteze într-o intersecţie
- să realizeze postere, desene, colaje cu indicatoare
rutiere
-să indice schimbările care au loc în natură odată cu „Culorile toamnei” Octombrie - Activităţi de tip - În natură - Compoziţii - Decorarea
venirea anotimpului toamna; 2009 şezătoare - Sala de aplicative spaţiului clasei
-să strângă materiale din natură: castane, nuci, Noiembrie - Confecţionarea clasă - Expoziţii - Evaluarea
ghinde, frunze, fructe şi legume; 2009 unor jucării şi lucrărilor practice
-să realizeze compoziţii aplicative cu ajutorul decoruri folosind
materialelor adunate. materialele din
natură
-să identifice locuri unde copiii se pot juca în „Locuri de joacă” Noiembrie - Activitate frontală -Sala de - Regulament - Expoziţie
siguraţă, în diferite anotimpuri; (jocul în siguranţă) 2009 - Activităţi practice clasă Locuri de joacă - Evaluarea
-să exemplifice situaţii reale din viaţa personală sau -Machete lucrărilor practice
a altora în care jocul copiilor în spaţii interzise a - Lucrări - Evaluare orală prin
avut consecinţe grave asupra sănătăţii lor sau a artistico- întrebări şi
celor din jur; plastice, colaje răspunsuri
- să întocmească un regulament (folosind simboluri) -Expoziţie
privitor la locurile de joacă recomandate;
-să realizeze lucrări artistico-plastice şi colaje pe
tema Locuri de joacă;
-să participe la realizarea unei machete a parcului
ideal.
-să recite poezii închinate anotimpului „iarna”; „Iarna – anotimpul Decembrie - Activitate literar- - Sala de - Piesă de teatru - Evaluarea orală a
-să interpreteze colinde şi scenete ce au la baza bucuriilor” 2009 artistică prilejuită clasă - Recitări de poeziilor şi
elemente specifice sărbătorilor de Crăciun; de apropierea poezii cântecelor
-să participe la confecţionarea măştilor şi a sărbătorilor de - Interpretări de învăţate
costumaţiilor adecvate rolului interpretat; iarnă cântece - Evaluarea
-să realizeze aplicaţii practice pentru împodobirea -Activităţi practice - Compoziţii lucrărilor practice
bradului de Crăciun, desene, colaje, machete etc.; aplicative
-să decoreze spaţiul în care se desfăşoară - Carnaval
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
Elevul va fi capabil: DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
activitatea. -Expoziţie

-să explice însemnătatea zilelor de 1Decembrie şi ,,Sunt mândru că Decembrie -Program cultural- -Sala de -Confecţionarea - Evaluare orală prin
24 Ianuarie; sunt român!” 2009 artistic clasă steguleţelor întrebări şi
-să redea printr-un desen importanţa acestei zile; Ianuarie - Holul şcolii -Expoziţie răspunsuri
-să recite poezii dedicate zilelor de 1 Decembrie şi 2010 - Evaluarea
24 Ianuarie; lucrărilor practice
-să intoneze ,,Hora unirii” şi alte cântece patriotice,
dansând alături de ceilalţi colegi.
-să decoreze spaţiul în care se desfăşoară
activitatea;
-să realizeze steguleţe si alte compozitii pentru
decorarea clasei şi a holurilor
-să identifice rolul agentului de circulaţie în „AGENTUL DE Ianuarie - Activitate de tip -Sala de -Concurs - Evaluare orală prin
securitatea vieţii oamenilor, implicit a copiilor; CIRCULAŢIE – 2010 concurs clasă -Jocuri de rol întrebări şi
-să identifice semnificaţia semnalelor agentului de PRIETENUL MEU” - Invitat: agentul -Curtea şcolii răspunsuri
circulaţie; de circulaţie -Evaluarea activităţii
-să respecte semnalele agentului de circulaţie. - Activitate practice
practică practică

-să explice însemnătatea zilei de 15 ianuarie; ,,Să-l desoperim Ianuarie - Activitate literar- -Sala de - Concurs - Evaluare orală prin
-să recunoască imaginea poetului Mihai Eminescu; pe Eminescu!” 2010 artistică clasă întrebări şi
-să enumere cât mai multe poezii scrise de marele răspunsuri
poet; - Evaluarea orală a
-să recite expresiv poezii scrise de Eminescu; poeziilor şi
cântecelor
învăţate
-să întocmească un regulament (folosind simboluri „Cum ne comportăm Ianuarie - Activitate tip - Regulament - Evaluare orală prin
desenate de ei) al comportării elevului în sala de la şcoală pentru a fi 2010 dezbatere desenat întrebări şi
clasă, sala de sport, în cabinetul de informatică, pe în siguranţă” - Activitate -Expoziţie răspunsuri
holul şi în curtea şcolii; practică - Evaluarea
-să exemplifice situaţii concrete în care elevii clasei activităţilor
(sau ai altor clase) au avut un comportament practice
contrar regulilor amintite;

- să identifice tipuri de mijloace de transport în „Mijloace de Februarie - Activitate de tip -Sala de - Concurs - Evaluare orală prin
comun; transport” 2010 concurs clasă - Regulament – întrebări şi
-să enumere reguli de circulaţie şi comportamentale - În microbuzul deplasarea cu răspunsuri
în timpul călătoriei cu mijloacele de transport în şcolii mijloacele de
comun şi cu autoturismul; transport în
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
Elevul va fi capabil: DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
-să întomească un regulament (folosind simboluri) comun şi cu
cuprinzând reguli de circulaţie şi comportamentale autovehiculele
în timpul călătoriei cu mijloacele de transport în
comun şi cu autoturismul;

-să transpună cunoştinţele desprinse din diverse „Lumea Februarie - Activitate de tip - Sala de - Concurs - Evaluarea orală a
texte narative în răspunsuri corecte şi rapide; poveştilor” 2010 concurs clasă -Jocuri de rol prin întrebări şi
-să aplice cunoştinţele însuşite în rezolvarea unor - Expoziţie răspunsuri,
teste cu variante diferite de itemi; dramatizări
-să povestească oral povestea preferată; - Evaluare scrisa
-să alcătuiasca un portofoliu cu imagini din poveste (fişă de lucru
studiate; colectivă)
-să manifeste spirit de colegialitate şi fair-play în - Evaluarea
timpul concursului. lucrărilor practice
-să sorteze diferite materiale sintetice sau naturale; „Primăvara” Martie - Activitate de tip - Sala de - Compoziţii - Evaluarea
-să stabileasca tehnicile şi etapele de lucru 2010 şezătoare clasă aplicative/ lucrărilor practice
necesare; plastice
-să realizeze compoziţii aplicative şi decorative - Expoziţie
reprezentând: mărţişoare, felicitări, tablouri
dedicate zilelor de 1 şi 8 Martie folosind materialele - Serbare - Evaluarea orală a
„Gânduri pentru
adunate; - Sala de - Scenetă poeziilor şi
-să recite poezii dedicate mamei, bunicii, primăverii, mama” clasă - Recitări de cântecelor învăţate
florilor etc. poezii
-să interpreteze cântece dedicate mamei, primăverii - Interpretări de
etc. cântece
-să interpreteze roluri în scenete ce au la bază
elemente specifice primăverii şi zilei de 8 Martie ;

- să enumere obiecte şi substanţe care pot provoca “Focul – efecte Aprilie -Activitate de tip -Sala de - Regulament de -Evaluare prin
incendii; benefice / efecte 2010 dezbatere clasă; protecţie întrebări şi
-să enumere efectele benefice / distructive ale distructive” -Activitate practică -Holul şcolii împotriva răspunsuri
focului; -Aplicaţie incediilor al - Evaluarea
-să exemplifice situaţii concrete în care focul (folosit micului şcolar; lucrărilor practice
incorect sau accidental) a avut consecinţe grave - Expoziţie
asupra sănătăţii omului;
-să specifice măsurile de prim ajutor în cazul unor
arsuri uşoare;
- să realizeze (folosind simboluri desenate de ei) un
regulament de protecţie împotriva incediilor al
micului şcolar;
- să simuleze evacuarea şcolii în caz de incendiu;
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
Elevul va fi capabil: DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
-să recunoască plantele şi animalele care trăiesc în ,,Salvaţi pădurea!” Aprilie - Drumeţie - În pădure - Concursuri - Evaluarea
pădure, denumindu-le; 15 martie – 15 2010 - Activitate - Curtea - Întreceri lucrărilor şi
-să explice care este importanţa pădurii în viaţa aprilie ,,Luna ecologică şcolii - Compoziţii activităţillor
oamenilor; pădurii” - Activitate - Sala de aplicative practice
-să enumere reguli de protejare a pădurii; practică clasă - Expoziţie - Evaluarea orală a
-să construiască căsuţe pentru păsărele; prin întrebări şi
-să colecteze deşeurile separându-le în funcţie de răspunsuri
natura materialului;
-să ajute la plantarea de flori şi arbuşti;
-să realizeze compoziţii aplicative diverse cu mesaje
ECO;
-să organizeze jocuri şi concursuri pe teme
ecologice.
-să precizeze semnificaţia sărbătorilor de Paşte; „Paştele la Aprilie - Activitate de tip -Sala de -Compoziţii - Evaluarea
-să picteze ouă încondeiate,Icoane de Pasti, colaje, români” 2010 şezătoare clasă aplicative lucrărilor şi
picturi, jucării; -Activitate practică - Expoziţie activităţillor
-să selecteze piesele realizate pentru organizarea practice
unei expoziţii;

-să explice însemnătatea zilei de 9 mai; ,,Suntem copiii Mai - Prezentare Power - cabinet -Compoziţii - Evaluarea
-să enumere cele 6 ţări europene care au pus Europei” 2010 Point informatică aplicative lucrărilor practice
bazele U.E.; - Evaluarea orală a
-să explice importanţa aderării României la U.E. şi prin întrebări şi
data la care a avut loc acest eveniment; răspunsuri
-să confecţioneze steagul U.E.

-să enumere instrumentele şi obiectele necesare la “Securitatea muncii Mai --Activitate de tip -Sala de -Regulament -Evaluare prin
diferite activităţi şcolare; în timpul 2010 dezbatere clasă; cuprinzând întrebări şi
-să clasifice instrumente şi obiecte şcolare în funcţie activităţilor şcolare” -Activitate practică norme şi reguli răspunsuri
de securitate a - Evaluarea
de gradul de periculozitate pe care îl pot avea
muncii în timpul lucrărilor practice
pentru sănătatea copiilor; activităţilor
-să identifice posibilele probleme ce pot apărea şcolare.
dacă instrumentele de lucru nu sunt folosite în mod
corespunzător;
-să realizeze (folosind simboluri) un regulament
cuprinzând norme şi reguli de securitate a muncii în
timpul activităţilor şcolare.
- să exemplifice verbal şi practic reguli de „Săptămâna Penultima - Jocuri de rol -Sala de - Postele – - Evaluarea orală a
comportare civilizată în diferite situaţii; politeţii” săptămână - Activitate clasă expoziţie prin întrebări şi
- să identifice comportamente necivilizate în a lunii mai practică, pe grupe - Şcoala - Alcătuirea unui răspunsuri
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
Elevul va fi capabil: DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
situaţii.problemă date; 2010 regulament
- să relizeze postere pe tema dată; (folosind
- să alcătuiască un regulament (folosind simboluri) simboluri) de
de comportare civilizată comportare
civilizată
-să stabilească îndatoriri pe care trebuie „Săptămâna Ultima - Activitate - Curtea - Alcătuirea unui - Evaluarea
participanţii la trafic în calitate de pietoni; micului pieton” săptămână practică ce vizează şcolii regulament al activităţii practice în
-să exemplifice practic regulile stabilite; a lunii mai însuşirea regulilor - Sala de micului pieton grup
2010 de circulaţie, în clasă
-să alcătuiasca postere pe baza temei amintite; - Realizarea de
grup
să alcătuiască un regulament (folosind simboluri) al postere
micului pieto
-să-şi exprime propriile gânduri şi sentimente în „Ziua clasei” şi 1 Iunie - Activităţi practice - Sala de - Plan de măsuri - Evaluarea
legătură cu întrega activitate desfăşurată în clasa I; „Ziua Copilului” 2010 - Carnaval clasă pentru lucrărilor practice
- să realizeze, împreună cu învăţătorul şi părinţii, un optimizarea - Evaluarea orală a
plan de măsuri pentru a optimiza activitatea în activităţii prin întrebări şi
clasa a II-a; şcolare răspunsuri
- să enumere câteva din drepturile copilului; - Lista cu
- să raporteze drepturile copilului la propria drepturile
experienţă de viaţă; copilului
- să realizeze compoziţii plastice pe tema copilăriei. - Expoziţie cu
lucrările
elevilor
- să conştientizeze importanţa mediului în viaţa Săptămâna Prima - Activitate tip - Sala de - Expoziţie cu - Evaluarea
omului; mediului; săptămână dezbatere clasă lucrările lucrărilor practice
- să identifice factori naturali care influenţează în a lunii iunie - Activităţi practice -Curtea şi elevilor - Evaluarea orală a
mod negativ natura; împrejurimile - Activităţi prin întrebări şi
-să identifice acţiunile oamenilor care duc la şcolii practice răspunsuri
distrugerea naturii; - Alcătuirea unui
- să identifice modlităţile prin care omul, respectiv regulament de
copiii, pot contribui la refacerea echilibrului natural protejare a
al mediului; naturii
- să realizeze postere, desene şi colaje pe tema
protecţiei mediului;
- să realizeze activităţi de ecologizare a mediului
înconjurător.
- să alcătuiască un regulament (folosind simboluri)
de protejare a naturii.
-să realizeze un montaj literar-artistic dedicat „Rămas bun clasa Iunie Serbarea Sala de clasă - Recitări de - Exerciţii de
serbării finalului clasei I; I !” 2010 abecedarului poezii interpretare
-să decoreze sala de clasă pentru primirea invitaţilor - Interpretări de
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
Elevul va fi capabil: DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
scenete/ cântece

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE, CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010-2011

OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE, CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2011-2012

OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE, CLAS A A IV-A, AN ŞCOLAR 2012-2013

OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE RUTIERĂ, CLASA I, AN ŞCOLAR 2009-2010

OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
-să descrie drumul pe care îl parcurge de acasă „Drumul casă – şcoală/ Septembri -Activitate tip -Sala de -Desene - Evaluare orală prin
până la şcoală şi invers; şcoală - casă” e dezbatere clasă -Reguli întrebări şi
-să identifice posibilele pericole pe care le 2009 -Activitate practică elementare de răspunsuri
poate întâmpina pe acest traseu; circulaţie -Evaluarea
-să aleagă varianta de drum care prezintă desenelor
siguranţa maximă pentru elev;
-să enumere reguli de circulaţie elementare pe
care trebuie să le respecte copilul în drum spre
şcoală / casă;
-să deseneze drumul lui spre şcoală (tip plan).
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
- să recunoască indicatoarele de avertizare, de „Indicatoarele rutiere – Octombrie - Activitate frontală - Sala de - Compoziţii - Evaluarea
obligare şi de interzicere care coordonează prietenele celor care le 2009 - Activităţi practice clasă aplicative lucrărilor practice
circulaţia rutieră; respectă” - Curtea - Expoziţii - Evaluare orală prin
- să explice semnificaţia acestora; şcolii întrebări şi
- să respecte semnificaţia culorilor semaforului; răspunsuri
- să recunoască tipurile de intersecţii şi să se
orienteze într-o intersecţie
- să realizeze postere, desene, colaje cu
indicatoare rutiere

-să identifice locuri unde copiii se pot juca în „Locuri de joacă” Noiembrie - Activitate frontală -Sala de - Regulament - Expoziţie
siguraţă, în diferite anotimpuri; (jocul în siguranţă) 2009 - Activităţi practice clasă Locuri de joacă - Evaluarea
-să exemplifice situaţii reale din viaţa -Machete lucrărilor practice
personală sau a altora în care jocul copiilor în - Lucrări - Evaluare orală prin
spaţii interzise a avut consecinţe grave asupra artistico- întrebări şi
sănătăţii lor sau a celor din jur; plastice, colaje răspunsuri
- să întocmească un regulament (folosind -Expoziţie
simboluri) privitor la locurile de joacă
recomandate;
-să realizeze lucrări artistico-plastice şi colaje
pe tema Locuri de joacă;
-să identifice rolul agentului de circulaţie în „AGENTUL DE Ianuarie - Activitate de tip -Sala de -Concurs - Evaluare orală prin
securitatea vieţii oamenilor, implicit a copiilor; CIRCULAŢIE – PRIETENUL 2010 concurs clasă -Jocuri de rol întrebări şi
-să identifice semnificaţia semnalelor agentului MEU” - Invitat: agentul -Curtea şcolii răspunsuri
de circulaţie; de circulaţie -Evaluarea activităţii
-să respecte semnalele agentului de circulaţie. - Activitate practice
practică practică
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
- să identifice tipuri de mijloace de transport în „Mijloace de Februarie - Activitate de tip -Sala de - Concurs - Evaluare orală prin
comun; transport” 2010 concurs clasă - Regulament – întrebări şi
-să enumere reguli de circulaţie şi - În microbuzul deplasarea cu răspunsuri
comportamentale în timpul călătoriei cu şcolii mijloacele de
mijloacele de transport în comun şi cu transport în
autoturismul; comun şi cu
-să întomească un regulament (folosind autovehiculele
simboluri) cuprinzând reguli de circulaţie şi
comportamentale în timpul călătoriei cu
mijloacele de transport în comun şi cu
autoturismul;
-să stabilească îndatoriri pe care trebuie „Săptămâna micului Ultima - Activitate - Curtea - Alcătuirea unui - Evaluarea
participanţii la trafic în calitate de pietoni; pieton” săptămână practică ce vizează şcolii regulament al activităţii practice în
-să exemplifice practic regulile stabilite; a lunii mai însuşirea regulilor - Sala de micului pieton grup
2010 de circulaţie, în clasă
-să alcătuiasca postere pe baza temei amintite; - Realizarea de
grup
să alcătuiască un regulament (folosind postere
simboluri) al micului pieton.

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE RUTIERĂ, CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010-2011


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE RUTIERĂ, CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2011-2012

OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE RUTIERĂ, CLASA A IV-A, AN ŞCOLAR 2012-2013

OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR P.S.I. ŞI N.T.S., CLASA I, AN ŞCOLAR 2009-2010


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
-să enumere, folosind cunoştinţele dobândite „Norme şi reguli de Septembri -Activitate tip -Sala de -Regulament de - Evaluare orală prin
acasă sau la grădiniţă, norme şi reguli generale protecţie împotriva e dezbatere clasă ordine întrebări şi
de protecţie împotriva incendiilor şi norme şi incendiilor şi norme şi 2009 interioară – răspunsuri
reguli de securitate în muncă; reguli de securitate în secţiunea
-să comenteze semnificaţia normelor şi muncă – Prelucrarea “Norme şi
regulilor de protecţie împotriva incendiilor şi Regulamentului de reguli de
de securitate în muncă cuprinse în ordine interioară. protecţie
regulamentul de ordine interioară; Măsuri” împotriva
-să explice necesitatea respectării normelor şi incendiilor şi
regulior amintite; norme şi reguli
-să elemplifice situaţii concrete în care de securitate în
nerespectarea normelor de protecţie împotriva muncă. Măsuri”
incendiilor şi de securitate
-să întocmească în muncă(folosind
un regulament a avut „Cum ne comportăm la Ianuarie - Activitate tip - Regulament - Evaluare orală prin
simboluri desenate de ei) al comportării şcoală pentru a fi în 2010 dezbatere desenat întrebări şi
elevului în sala de clasă, sala de sport, în siguranţă” - Activitate -Expoziţie răspunsuri
cabinetul de informatică, pe holul şi în curtea practică - Evaluarea
şcolii; activităţilor
-să exemplifice situaţii concrete în care elevii practice
clasei (sau ai altor clase) au avut un
comportament
- să enumere contrar
obiecteregulilor amintite;
şi substanţe care pot “Focul – efecte Aprilie -Activitate de tip -Sala de - Regulament de -Evaluare prin
provoca incendii; benefice / efecte 2010 dezbatere clasă; protecţie întrebări şi
-să enumere efectele benefice / distructive ale distructive” -Activitate practică -Holul şcolii împotriva răspunsuri
focului; -Aplicaţie incediilor al - Evaluarea
-să exemplifice situaţii concrete în care focul micului şcolar; lucrărilor practice
(folosit incorect sau accidental) a avut - Expoziţie
consecinţe grave asupra sănătăţii omului;
-să specifice măsurile de prim ajutor în cazul
unor
-să arsuri uşoare;
enumere instrumentele şi obiectele “Securitatea muncii în Mai --Activitate de tip -Sala de -Regulament -Evaluare prin
necesare la diferite activităţi şcolare; timpul activităţilor 2010 dezbatere clasă; cuprinzând întrebări şi
-să clasifice instrumente şi obiecte şcolare în şcolare” -Activitate practică norme şi reguli răspunsuri
de securitate a - Evaluarea
funcţie de gradul de periculozitate pe care îl
muncii în timpul lucrărilor practice
pot avea pentru sănătatea copiilor; activităţilor
-să identifice posibilele probleme ce pot apărea şcolare.
dacă instrumentele de lucru nu sunt folosite în
mod corespunzător;
-să realizeze (folosind simboluri) un regulament
cuprinzând norme şi reguli de securitate a
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR P.S.I. ŞI N.T.S., CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010-2011
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR P.S.I. ŞI N.T.S., CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2011-2012


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR P.S.I. ŞI N.T.S., CLASA A IV-A, AN ŞCOLAR 2012-2013


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE, CLASA I, AN ŞCOLAR 2009-2010


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE, CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010-2011


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE, CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2011-2012


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE, CLASA A IV-A, AN ŞCOLAR 2012-2013


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OBIECTIVE TEMA / CONTINUTURI TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE
DE REALIZARE DESFĂŞURA
RE
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI NAŢIONAL

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI NAŢIONAL

CLASA I, AN ŞCOLAR 2009 - 2010

Nr. Luna/ Tipul concursului / Nume elevi Rezultate


Denumirea concursului Organizatori
crt. data Secţiunea participanţi obţinute
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI NAŢIONAL


CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010 – 2011

Nr. Luna/ Tipul concursului / Nume elevi Rezultate


Denumirea concursului Organizatori
crt. data Secţiunea participanţi obţinute
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI NAŢIONAL, CLASA A III-A, AN
ŞCOLAR 2011 - 2012

Nr. Luna/ Tipul concursului / Nume elevi Rezultate


Denumirea concursului Organizatori
crt. data Secţiunea participanţi obţinute
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII, REGIONAL, INTERJUDEŢEAN ŞI NAŢIONAL


CLASA A IV-A, AN ŞCOLAR 2012 - 2013

Nr. Luna/ Tipul concursului / Nume elevi Rezultate


Denumirea concursului Organizatori
crt. data Secţiunea participanţi obţinute
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

PLANIFICĂRILE ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII


PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI I
AN ŞCOLAR 2009 - 2010

NR.
CRT ORDINEA DE ZI DATA OBSERVAŢII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

11
.

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A II-A


AN ŞCOLAR 2010 - 2011

NR.
CRT ORDINEA DE ZI DATA OBSERVAŢII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

10
.

11
.

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A III-A


AN ŞCOLAR 2011 - 2012

NR.
CRT ORDINEA DE ZI DATA OBSERVAŢII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

10
.

11
.

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A IV-A


AN ŞCOLAR 2012 - 2013

NR.
CRT ORDINEA DE ZI DATA OBSERVAŢII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

10
.

11
.

TEMATICA ORELOR DE CONSILIERE A PĂRINŢILOR - LECTORATE CU


PĂRINŢII
PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI I
AN ŞCOLAR 2009 - 2010

NR.
CRT TEMATICA DATA OBSERVAŢII

1.

2.

3.

4.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

5.

PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A II-A


AN ŞCOLAR 2010 - 2011

NR.
CRT TEMATICA DATA OBSERVAŢII

1.

2.

3.

4.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

5.

PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A III-A


AN ŞCOLAR 2011 - 2012

NR.
CRT TEMATICA DATA OBSERVAŢII

1.

2.

3.

4.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

5.

PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI A IV-A


AN ŞCOLAR 2012 - 2013

NR.
CRT TEMATICA DATA OBSERVAŢII

1.

2.

3.

4.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

5.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

SITUAŢII LA ÎNVĂŢĂTURĂ
Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2009-2010 – CLASA I
Nr
Numele şi Limba şi Cunoaşter
. Matematic Educaţie Geografi Educaţie Educaţie Educaţie Abilităţi
prenumele literatura ea Istorie Religie Opţional Purtare
Cr ă civică e plastică muzicală fizică practice
elevului română mediului
t.
1 BĂLAŞ A.
2 BUGA C.
3 DUCA C.
4 DUCA R.
DUDULESCU
5 D.
DUMITRESCU
6 M.
7 GANEA R.
8 ILĂ F.
9 MORARU M.
OGREZEANU
10 Al
OGREZEANU
11 Ad
OGREZEANU
12 C.
13 PETRE L.
SĂNACHE
14
L.
15 SPĂTARU A.
16 STANCIU L.
17 STANCIU A.
18 TOADER G.
19 TOMA A.
20 TUDOSE C.
21 ZAMFIR N.

Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2010-2011 – CLASA A II-A


Nr
Numele şi Limba şi Cunoaşter
. Matematic Educaţie Geografi Educaţie Educaţie Educaţie Abilităţi
prenumele literatura ea Istorie Religie Opţional Purtare
Cr ă civică e plastică muzicală fizică practice
elevului română mediului
t.
1 BĂLAŞ A.
2 BUGA C.
3 DUCA C.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
4 DUCA R.
DUDULESCU
5 D.
DUMITRESCU
6 M.
7 GANEA R.
8 ILĂ F.
MORARU
9
M.
OGREZEANU
10 Al
OGREZEANU
11 Ad
OGREZEANU
12 C.
13 PETRE L.
SĂNACHE
14
L.
15 SPĂTARU A.
16 STANCIU L.
17 STANCIU A.
18 TOADER G.
19 TOMA A.
20 TUDOSE C.
21 ZAMFIR N.

Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2011-2012 – CLASA A III-A


Nr
Numele şi Limba şi Cunoaşter
. Matematic Educaţie Geografi Educaţie Educaţie Educaţie Abilităţi
prenumele literatura ea Istorie Religie Opţional Purtare
Cr ă civică e plastică muzicală fizică practice
elevului română mediului
t.
1 BĂLAŞ A.
2 BUGA C.
3 DUCA C.
4 DUCA R.
DUDULESCU
5 D.
DUMITRESCU
6 M.
7 GANEA R.
8 ILĂ F.
MORARU
9
M.
OGREZEANU
10 Al
OGREZEANU
11 Ad
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
OGREZEANU
12 C.
13 PETRE L.
SĂNACHE
14
L.
15 SPĂTARU A.
16 STANCIU L.
17 STANCIU A.
18 TOADER G.
19 TOMA A.
20 TUDOSE C.
21 ZAMFIR N.

Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2012-2013 – CLASA A IV-A


Nr
Numele şi Limba şi Cunoaşter
. Matematic Educaţie Geografi Educaţie Educaţie Educaţie Abilităţi
prenumele literatura ea Istorie Religie Opţional Purtare
Cr ă civică e plastică muzicală fizică practice
elevului română mediului
t.
1 BĂLAŞ A.
2 BUGA C.
3 DUCA C.
4 DUCA R.
DUDULESCU
5 D.
DUMITRESCU
6 M.
7 GANEA R.
8 ILĂ F.
MORARU
9
M.
OGREZEANU
10 Al
OGREZEANU
11 Ad
OGREZEANU
12 C.
13 PETRE L.
SĂNACHE
14
L.
15 SPĂTARU A.
16 STANCIU L.
17 STANCIU A.
18 TOADER G.
19 TOMA A.
20 TUDOSE C.
21 ZAMFIR N.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

SITUAŢIA STATISTICĂ A CLASELOR I – IV (învăţătură şi mişcarea elevilor)

CLASA
NR. I II III IV
INDICATORI OBSERVAŢII
CRT 2009- 2010- 2011- 2012-
2010 2011 2012 2013
Nr.elevi înscrişi la începutul anului
şcolar
1. băieţi
din care:
fete
Nr.elevi existenţi la sfârşitul anului
şcolar
2. băieţi
din care:
fete

plecaţi în alt judeţ

3. plecaţi în judeţ
Mişcarea
elevilor veniţi din alt judeţ

veniţi din judeţ

4. Nr.elevi promovaţi

5,00 - 6,99 (S)


Promovaţi pe
5. 7,00 - 8,99 (B)
medii
9.00 – 10 (FB)

1 obiect

2 obiecte
6.
Corigenţi 3 obiecte

4 obiecte
mai mult de 4
obiecte
7. Cu situaţia şcolară neîncheiată

8. Neşcolarizaţi

în iunie
9. Repetenţi
în septembrie

Elevi eliminaţi pentru absenţe


10. (exmatriculaţi
) pentru alte motive

7.00 - 9,99 (B – FB))


Note scăzute
11. la purtare sub 7 (I -- S)
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

SITUAŢIA ABSENŢELOR

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a


NR. NUMELE ŞI
CRT PRENUMELE Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
. ELEVULUI
T M N T M N T M N T M N T M N T M N T M N T M N

1. BĂLAŞ A.

2. BUGA C.

3. DUCA C.

4. DUCA R.
DUDULESCU
5.
D.
DUMITRESCU
6.
M.
7. GANEA R.

8. ILĂ F.

9. MORARU M.
OGREZEANU
10.
Al
OGREZEANU
11.
Ad
OGREZEANU
12.
C.
13. PETRE L.

14. SĂNACHE L.

15. SPĂTARU A.

16. STANCIU L.

17. STANCIU A.

18. TOADER G.

19. TOMA A.

20. TUDOSE C.

21. ZAMFIR N.

22.

23.

24.

25.

TOTAL GENERAL

Notă: T –total; M – motivate; N - nemotivate


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ
IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ – CLASA I

NR. NUMELE ŞI ACTIVITATEA (CONCURSUL) PERFORMANŢ


PRENUMELE Mod de participare
CRT. LA CARE A PARTICIPAT A

1. BĂLAŞ A.

2. BUGA C.

3. DUCA C.

4. DUCA R.

DUDULESCU
5. D.
DUMITRESCU
6. M.

7. GANEA R.

8. ILĂ F.

9. MORARU M.

OGREZEANU
10. Al
OGREZEANU
11. Ad
OGREZEANU
12. C.

13. PETRE L.

14. SĂNACHE L.

15. SPĂTARU A.

16. STANCIU L.

17. STANCIU A.

18. TOADER G.

19. TOMA A.

20. TUDOSE C.

21. ZAMFIR N.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ – CLASA A II-A

NR. NUMELE ŞI ACTIVITATEA (CONCURSUL) PERFORMANŢ


PRENUMELE Mod de participare
CRT. LA CARE A PARTICIPAT A

1. BĂLAŞ A.

2. BUGA C.

3. DUCA C.

4. DUCA R.

DUDULESCU
5. D.
DUMITRESCU
6. M.

7. GANEA R.

8. ILĂ F.

9. MORARU M.

OGREZEANU
10. Al
OGREZEANU
11. Ad
OGREZEANU
12. C.

13. PETRE L.

14. SĂNACHE L.

15. SPĂTARU A.

16. STANCIU L.

17. STANCIU A.

18. TOADER G.

19. TOMA A.

20. TUDOSE C.

21. ZAMFIR N.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ – CLASA A III-A

NR. NUMELE ŞI ACTIVITATEA (CONCURSUL) PERFORMANŢ


PRENUMELE Mod de participare
CRT. LA CARE A PARTICIPAT A

1. BĂLAŞ A.

2. BUGA C.

3. DUCA C.

4. DUCA R.

DUDULESCU
5. D.
DUMITRESCU
6. M.

7. GANEA R.

8. ILĂ F.

9. MORARU M.

OGREZEANU
10. Al
OGREZEANU
11. Ad
OGREZEANU
12. C.

13. PETRE L.

14. SĂNACHE L.

15. SPĂTARU A.

16. STANCIU L.

17. STANCIU A.

18. TOADER G.

19. TOMA A.

20. TUDOSE C.

21. ZAMFIR N.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ – CLASA A IV-A

NR. NUMELE ŞI ACTIVITATEA (CONCURSUL) PERFORMANŢ


PRENUMELE Mod de participare
CRT. LA CARE A PARTICIPAT A

1. BĂLAŞ A.

2. BUGA C.

3. DUCA C.

4. DUCA R.

DUDULESCU
5. D.
DUMITRESCU
6. M.

7. GANEA R.

8. ILĂ F.

9. MORARU M.

OGREZEANU
10. Al
OGREZEANU
11. Ad
OGREZEANU
12. C.

13. PETRE L.

14. SĂNACHE L.

15. SPĂTARU A.

16. STANCIU L.

17. STANCIU A.

18. TOADER G.

19. TOMA A.

20. TUDOSE C.

21. ZAMFIR N.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

PREMII ACORDATE ELEVILOR


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
NUMELE ŞI PREMIUL
NR. CLAS PRILEJUL
PRENUMELE ACORDAT/DISTINCŢI
CRT. A ACORDĂRII
ELEVULUI A
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI

NR. NUMELE ŞI Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
CRT. PRENUMELE
A M I A M I A M I A M I
1. BĂLAŞ A.

2. BUGA C.

3. DUCA C.

4. DUCA R.

5. DUDULESCU D.

6. DUMITRESCU M.

7. GANEA R.

8. ILĂ F.

9. MORARU M.

10. OGREZEANU Al

11. OGREZEANU Ad

12. OGREZEANU C.

13. PETRE L.

14. SĂNACHE L.

15. SPĂTARU A.

16. STANCIU L.

17. STANCIU A.

18. TOADER G.

19. TOMA A.

20. TUDOSE C.

21. ZAMFIR N.

22.

23.

24.

25.

Simboluri:
A – activ, autoritar, angajat, abil, antrenant
M – moderat, mediator, modest, maleabil, meticulos
I – inactiv, indiferent, izolat, iresponsabil, individualist

SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ


SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ - CLASA I
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
DATA
NR. NUMELE ŞI ÎN CE CONSTĂ
CONSEMNĂRI MĂSURI LUATE
CRT. PRENUMELE PROBLEMA
I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Notă: Se vor consemna situaţii legate de: eşecul şcolar, starea de sănătate, integrare
dificilă, situaţie materială precară, comportament deviant etc.

SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ – CLASA A II-A


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
DATA
NR. NUMELE ŞI ÎN CE CONSTĂ
CONSEMNĂRI MĂSURI LUATE
CRT. PRENUMELE PROBLEMA
I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Notă: Se vor consemna situaţii legate de: eşecul şcolar, starea de sănătate, integrare
dificilă, situaţie materială precară, comportament deviant etc.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ - CLASA A III-A

DATA
NR. NUMELE ŞI ÎN CE CONSTĂ
CONSEMNĂRI MĂSURI LUATE
CRT. PRENUMELE PROBLEMA
I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Notă: Se vor consemna situaţii legate de: eşecul şcolar, starea de sănătate, integrare
dificilă, situaţie materială precară, comportament deviant etc.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ - CLASA A IV-A

DATA
NR. NUMELE ŞI ÎN CE CONSTĂ
CONSEMNĂRI MĂSURI LUATE
CRT. PRENUMELE PROBLEMA
I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
Notă: Se vor consemna situaţii legate de: eşecul şcolar, starea de sănătate, integrare
dificilă, situaţie materială precară, comportament deviant etc.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE


PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE – CLASA I

GRUP ŢINTĂ
Numele şi
prenumele Deficienţe sesizate Măsuri Progrese Data
elevului
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA

PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE – CLASA A II-A

GRUP ŢINTĂ
Numele şi
prenumele Deficienţe sesizate Măsuri Progrese Data
elevului
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
Numele şi
prenumele Deficienţe sesizate Măsuri Progrese Data
elevului

PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE – CLASA A III-A

GRUP ŢINTĂ
Numele şi
prenumele Deficienţe sesizate Măsuri Progrese Data
elevului
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
Numele şi
prenumele Deficienţe sesizate Măsuri Progrese Data
elevului

PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE – CLASA A IV-A

GRUP ŢINTĂ
Numele şi
prenumele Deficienţe sesizate Măsuri Progrese Data
elevului
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR: TUDORACHE IONELA
Numele şi
prenumele Deficienţe sesizate Măsuri Progrese Data
elevului
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

PLAN DE MĂSURI
• Activitate diferenţiată în cadrul orelor de curs, sub directa îndrumare a
învăţătorului.
• Vizite la domiciliul elevilor şi informare asupra situaţiei personale.
• Meditaţii zilnice, după terminarea orelor de curs (o oră/zi, conform nevoilor
fiecărui copil).
• Aplicarea unor teste de inteligenţă şi cognitive:
• test de inteligenţă pentru determinarea IQ;
• test psihologic pentru determinarea profilului de personalitate;
• teste sociometrice pentru determinarea statusului fiecărui elev în
grup;
• teste de cunoştinţe pentru determinarea nivelului de pregătire.
• Implicarea elevilor cu deficienţe în activităţi extracurriculare:
• realizarea unei expoziţii de desene (în clasă / în şcoală);
• atribuirea de roluri în activităţile clasei.
• Realizarea de activităţi extracurriculare (excursii, vizite, spectacole, etc.).
• conform planului activităţilor extracurriculare.
• Colaborare permanentă cu părinţii elevilor şi medicul de familie.
• Promovarea activităţilor în perechi şi în grup.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

ANALIZE SWOT
A N A L I Z A S W O T CLASA I, AN ŞCOLAR 2009-2010
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
..................... ..
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
..................... .

A N A L I Z A S W O T CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2010-2011

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
..................... ..............................................................
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
................................................................ ..............................................................
..................... ......

A N A L I Z A S W O T CLASA A III-A, AN ŞCOLAR 2011-2012


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
..................... ..
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
................................................................ .................................................................
..................... .

A N A L I Z A S W O T CLASA A IV-A, AN ŞCOLAR 2012-2013

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
..................... ........................

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
................................................................ ...........................................................
..................... ...........................................................
..................................................

VIZITE LA DOMICILIU

Numele elevului ………...................…………………..Domiciliul ……………………Data …………........


Obiectivele vizitei la domiciliu:
1. ………………………………………………………………………………...............................….
2. ……………………………………………………………………………...............................…….
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
3. …………………………………………………………………………...............................……….
Desfăşurarea discuţiilor cu familia:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.............................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
............................. .....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........................................................... .......................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
......................................................................................... .........................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................... ...........................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.. ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................ ..................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.............................................................. ....................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
............................................................................................ ......................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Concluzii: ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.............................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.............................

COMUNICAREA CU CONSILIUL CLASEI


Numele elevului ………...........................………………….. ……...……………Data ………………………..
………...................
Obiective:
1. ………………………………………………………………………………………………………............................
...….
2. ……………………………………………………………………………………………………...............................
…….
3. …………………………………………………………………………………………………...............................
……….
Numele profesorului cu care s-a discutat
(intervievat): .................................................................................
Disciplina predată: ............................................... Durata
discuţiilor(interviului): .......................................
Desfăşurarea discuţiilor(interviului):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..........................................................
Concluzii: ...................................................................................................................................
........................................................................... .......................................................................
.......................................................................................................................................

COMUNICAREA CU CONSILIUL CLASEI


Numele elevului ………...........................………………….. ……...……………Data ………………………..
………...................
Obiective:
4. ………………………………………………………………………………………………………............................
...….
5. ……………………………………………………………………………………………………...............................
…….
6. …………………………………………………………………………………………………...............................
……….
Numele profesorului cu care s-a discutat
(intervievat): .................................................................................
Disciplina predată: ............................................... Durata
discuţiilor(interviului): .......................................
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA
Desfăşurarea discuţiilor(interviului):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..........................................................
Concluzii: ...................................................................................................................................
........................................................................... .......................................................................
.......................................................................................................................................

COMUNICAREA CU CONSILIUL CLASEI


Numele elevului ………...........................………………….. ……...……………Data ………………………..
………...................
Obiective:
7. ………………………………………………………………………………………………………............................
...….
8. ……………………………………………………………………………………………………...............................
…….
9. …………………………………………………………………………………………………...............................
……….
Numele profesorului cu care s-a discutat
(intervievat): .................................................................................
Disciplina predată: ............................................... Durata
discuţiilor(interviului): .......................................
Desfăşurarea discuţiilor(interviului):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..........................................................
Concluzii: ...................................................................................................................................
........................................................................... .......................................................................
.......................................................................................................................................

Evaluare