Sunteți pe pagina 1din 2

.

SI
,

capac superior metalic 00 intr-a pi la


tub de hartie conectorul placilor born a
(borna pozitiva) de c3tod "uscata", electranii
pozitiva
parasesc electradul
perete despar\itor
31 pilelor anad (recipientul de
zinc), trec printr-un
I nivelul elec
plastic trolitului circuit ~i reintra prin
borna electradul catad (tija
negativa de carbune).
tija de carbu-
ne (catod)
O O baterie de
ma~ina cu plumb ~i
acid con,ine ~ase
depolarizator
~i dioxid de pile electrice
mangan reincarcabile, de doi
hartie vol,i, care sunt
impregnata conectate pentru a
cu clorura de da o capacitate
amoniu
totala de 1 2 vol,i.
Fiecare pi la are un
inveli~
metalic a nod de plumb ~i un
catod de bioxid
intr-un electrolit de
acid sulfuric diluat.

O in pi!a electric3
cu combustibi! de
hidrogen -oxigen,
gaze le trec in e!ec-
trozii de niche!
placile a nod poros. Ele reac~io-
~i catod neaz3 cu electrolitul,
baza metalica
form3nd ap3 ~i
(borna negativa)
izolatie determin3nd fluxu!
din cauciuc e!ectroni!or
turnat
printr-un circuit.

Aparatura electronicd din interiorul lor reactionau la contactul cu CELULA ELECTRICADE COMBUSTIE
dou~ metale diferite: alama ~i fierul. Aceast~ oxigen .J
portabild necesitd multe tipuri combinatie forma o pil~ electrjc~ simpl~, ~i ~idrogen cu~~ntco~nuu
de baterii ~i celule mici. curentul produs de aceasta f~cea s~ se con- + \ -
tracte mu~chii picioarelor broa~tei.
Jar bateriile de mare putere, Volta a f~cut apoi o pil~ electric~ punand
o hartie umed~ intre discuri de cupru ~i zinc.
reincdrcabile, pornesc motoa- Aceast~ pil~ era extrem de slab~, dar Volta a
rele ma~inilor ~i actioneazd conceput curand pile ~i baterii practice. Una
uneltele portabile.
,~

B ateriile constau dintr-un num~r de pile


electrice conectate intre ele, de obicei
pentru a produce un voltaj -tensiune
electric~ -mai mare decat o singur~ pil~ elec- anod
tric~. in mod gre~it, unii numesc baterii ~i
catod
pilele electrice simple.
Broa~tele moarte au condus la inventarea
pilelor ~i a bateriilor electrice. in 1786, omul
-de ~tiint~ italian Luigi Galvani a descoperit c~
electrolit (solu~ie
broa~tele disecate se contractau cand le de hidroxid de potasiu)
.atingea cu bisturiul s~u. Apoi, din intamplare,
~ el a descoperit c~ picioarele puteau fi f~cute O Uneltele ac~ionate cu baterie sunt mai
f s~ se mi~te doar prin atingerea lor de metal. practice decat cele cu motoare alimentate de
~ Galvani era pus in incurc~tur:l in ceea ce la re~ea. Aceasta ~urubelni~a electrica este
I privea R~spunsul
natura acestui
a fost datfenomen,
in anii ~i
1790sursa de lui.
omul ~ ac~ionata de celule electrice reincarcabile cu
cadmiu-nichel. Cand nu este utilizata. ea se
de ~tiinta italian A1essandro Volta. Picioarele ~ cupleaza la o unitate de incarcare alimentata
broa~telor se contractaser:l deoarece lichidele ffi de la re~ea. care men~ine pilele incarcate.

179

~
O Aceasta ma~ina
Sinclair C5 poate fi
condusa prin pedale
sau cu motor electric.
insa energia pe care
o putea stoca bateria
sa de plumb cu acid
era insuficienta pen-
tru calatorii lungi.

O Un stimulator
cardiac. ac,ionat de
cinci pile cu mercur
cu durata mare de
func,ionare. Dispo-
zitivul controleaza
ac,iunea mu~chilor
cardiaci prin impul-
suri electrice.

dintre baterii consta dintr-o coloan(l de pile de la retea, este trecut prin celulele electrice dioxid de mangan -1nl~tunl produsul nedorit.
electrice f(lcute din pl(lci de zinc ~i argint, cu desci1rcate.Substantele chimice initiale sunt Bateriile rcinc~rcabile ale celor mai multe
separatoare de hartie imbibate in saramur(l. refi1cute,fi1candastfel celulele din nou utiliza- ma~ini au pile electrice bazate pe tipul cu
Acest tip de baterie se numea pil(l voltaic(l. bile. Sarcina care intri1 in pile in timpul plumb ~i acid, inventat in 1860 de Gaston
inci1rci1riieste stocati1ca energie chimici1 ~i se Plante. Electrozii de plumb ~i dioxid de
Cum func,ioneazi celulele acumuleazi1treptat. Din acest motiv, bateriile plumb sunt imersati 1n acid sulfuric diluat. in
Dup(l Volta, s-au inventat multe forme simi- din elementele galvanice secundare sunt ade- timpul utiliz~rii, ambii electrozi sunt 1nveliti 1n
lare de pile electrice. Acum se folosesc sub- sea numite baterii de acumulare, sau acumu- sulfat de plumb. Plumbul ~i dioxidul de
stante variate pentru pl(lci, sau electrozi, ~i latoare. Ele se folosesc la ma~ini ~i la unele plumb sunt reforrnati 1n timpul re1nc~rc~rii.
pentru solutie, sau electrolit. Asemenea pile aparaturi electrice de uz casnic, precum unel- Pilele cu cadmiu-nichel reinc~rcabile au ca
electrice functioneaz(l prin transformarea tele electrice reinci1rcabile. electrolit electrozi de hidroxid de nichel.
energiei chimice in energie electric(l. Electro- Celulele de combustie nu necesiti1reinci1r- Aceste pile pot 1nlocui pilele uscate ob~nuite
litul emite ioni -atomi sau grupuri de atomi care, in ele se introduc substantelechimice de ~i sunt folosite la unele lanteme, unelte ~i alte
inc(lrcati electric -care sunt atra~i de elec- fiecare d.ati1cand se folose~te electricitatea. aparaturi de uz casnic "f~nl cordoane".
trozi. Un electrod atrage ionii inc(lrcati nega- Acestea sunt mult prea costisitoare pentru Astfel, o simpl~ observare a reactiei
tiv, care au un surplus de particule inc(lrcate aplicatiile uzuale ~i sunt folosite doar in unele broa~telor moarte la metal, a condus la o
negativ numite electroni. Cel(llalt electrod statii spatiale. descoperire revolutionar~ pentru urnanitate. I
atrage ionii inc(lrcati pozitiv, care au o defi-
cient(l de electroni. cand se conecteaz(l un Chimia pilei
circuit conductor intre pl(lci, electronii curg Tipul cel mai simplu de element galvanic primar
prin circuit de la electrodul negativ la cel po- este bazat pe unul inventat de Georges
zitiv. Acest flux formeaz(l un curent electric. Leclanche fu anii 1860. Forma modem~ are a
teac~ de zinc, care serve~te drept electrod nega-
Tipuri de celule electrice tiv, iar electrodul pozitiv este a tij~ de c~rbune.
Elementele galvanice primare trebuie inlocu- De~i se nume~te pil~ uscat;l, electrolitul s~u este
ite cand substantelelor chimice s-au transfor- a past;l groas~ ~i umeda. de clorurn de amoniu.
mat atat de mult incat ele nu mai pot produce in timpul utiliz~rii pilei, hidrogenul format
un curent util. Elementele galvanice secun- pe tija de c~rbune trebuie lnl~turat deoarece
dare sunt reinc(lrcabile. Curentul electric de la altfel ar reduce eficienta pilei. O substanta:
o instalatie de inc(lrcare, de obicei alimentat(l chimic~ numit;l polarizator -in acest caz,

O Sistemele electronice ~i electrice din


navele spa,iale pot ti ac'ionate de energia
solara. Radia,ia soarelui este transformata in
electricitate de panouri cu baterii solare, care
sunt indreptate spre soare.

! O Cu un sistem mare de baterii solare ~i


§ lumina solara puternica se poate produce
~ electricitate pentru ac1ionarea unei ma~ini.

180