Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Ioniţă Adrian


Data: 10.10.2010
Unitatea de învăţământ: Şcoala “Ioan Alexandru Brătescu Voineşti”
Clasa: a V-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Sfânta Scriptură
Tipul lecţiei: comunicare/ însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: dobândirea unor cunoştinţe despre Sfânta Scriptură; educarea elevilor în spiritul respectării valorii Sfintei Scripturi.

Obiective operaţionale:
La sfârşitul orei, toţi elevii vor fi capabili:
01 - să explice cuvintele: Biblie, Testament, canonic;
02 - să enumere părţile Sfintei Scripturi;
03 - să enumere, pe scurt, cărţile Vechiului Testament şi cele ale Noului Testament;
04 - să argumenteze importanţa cunoaşterii Sfintei Scripturi în viaţa creştinilor;

Obiective-formativ educative:
05 – să-şi formeze deprinderea de a găsi o trimitere biblică, pe baza regulilor învăţate;
06 – să-şi dezvolte interesul pentru lectura zilnică a Sfintei Scripturi;
* Obiectivele formativ-educative se urmăresc pe parcursul mai multor lecţii şi perioade şcolare, de aceea nu este specificat momentul în care ele
sunt atinse

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, explicaţia, exerciţiul, observarea dirijată, argumentarea, problematizarea, lectura expresivă,
metoda ciorchinelui.
2. Mijloace de învăţământ: fişă de lucru, textul biblic.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală şi pe grupe.

Resurse bibliografice:
1. Sfânta Scriptură.
2. Mica Biblie
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", Iaşi, 1998.
4. Măndiţă, Protos. Nicodim, Dumnezeu Atotcreatorul, Editura „Agapis", 2000.

1
DEMERSUL DIDACTIC

2
Timp Mijloace de Evaluare
Nr. Secvenţele Ob. Metode şi Forme de
CONŢINUTUL INSTRUCTIV - EDUCATIV învăţă-
crt. lecţiei op. procedee organizare
mânt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- prof. salută elevii, rosteşte rugăciunea cu ei;
- notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru începerea
activităţii didactice care urmează să se desfăşoare; Activitate
Momentul
1. organizatoric
2' exerciţiul frontală
- elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea
activităţii didactice;

Îi voi solicita pe copii să răspundă la următoarele întrebări: Conversa- Activitate Aprecieri


„ – Despre ce am discutat noi, până acum, la orele de religie?” ţia frontală verbale
- despre Pildele (parabolele) Mântuitorului ...
„ – Sunt importante pildele pentru viaţa micului creştin? De ce?”
Verificarea - ne învaţă să devenim buni creştini, să ne rugăm, sa facem fapte
2. cunoştinţelor 5' bune, milostenie, să ne iubim aproapele şi să ne pregătim pentru Judecata Problema- Activitate Aprecieri
însuşite de Apoi; tizarea frontală verbale
„ – Ce am folosit la ore când am vorbit despre pilde?”
- Sfânta Scriptură ...
„ – Cunoaşteţi şi altă denumire a Sfintei Scripturi?” Conversa- Activitate Aprecieri
- Biblia ... ţia frontală verbale
Voi reaminti elevilor că Dumnezeu s-a descoperit oamenilor încă de Expunerea Activitate
la creaţie: din grădina Raiului şi până la venirea Domnului nostru frontală
Iisus Hristos. Lumea a fost pregătită pentru venirea Fiului Său prin
Pregătirea adevăruri, învăţături împărtăşite oamenilor treptat, de-a lungul timpului.
elevilor pentru Cei care le-au adus la cunoştinţa oamenilor au fost prorocii, însuşi
3. receptarea 2' Mântuitorul şi Apostolii Săi.
noilor - elevii ascultă cu atenţie;
cunoştinţe
„ – Unde anume credeţi că găsim aceste adevăruri, învăţături împărtăşite Conversa- Activitate Aprecieri
oamenilor treptat?” ţia frontală verbale
- în Sfânta Scriptură;
Dragi copii, astăzi vom vorbi despre Sfânta Scriptură.
01 - voi scrie pe tablă titlul lecţiei;
02 - elevii scriu data şi titlul noii lecţii în caietele de clasă şi ascultă
Anunţarea
03 2' observaţiile făcute de profesor; explicaţia Activitate Aprecieri
titlului lecţiei şi
4. a obiectivelor
04 Astăzi vom completa şi explica cuvintele noi de vocabular: Biblie, frontală verbale
05 Testament, canonic. Vom enumera părţile din care e alcătuită Sfânta
operaţionale
06 Scriptură şi vom prezenta – pe scurt – conţinutul lor. Apoi, vom
argumenta – împreună – importanţa cunoaşterii Sfintei Scripturi în
viaţa noastră şi vom învăţa să găsim trimiteri concrete.
La fiecare pupitru elevii au în faţa lor o Biblie. Unele dintre ele sunt
ortodoxe, altele sunt ale altor culte. Explicaţia Textul biblic Activitate
Prezint elevilor Sfânta Scriptură şi le specific însemnele celei ortodoxe: frontală
semnul Sfintei Cruci tipărit pe copertă. Cele care nu au acest semn, sunt
Biblii ale altor culte religioase.
„ Ce alte culte religioase cunoaşteţi?” 3
- cultul catolic, greco-catolic, baptist, penticostal, reformat etc Conver- Activitate Aprecieri
Toate aceste culte sunt culte creştine? De ce?” saţia frontală verbale
- da, fiindcă îşi mărturisesc credinţa în naşterea, moartea şi învierea