Sunteți pe pagina 1din 49

BULETINUL CONSTRUCTIILOR

Vol. 5 1998

1. PRESCRIPTII

TEHNICE

1. LlSTA REGLEMENTARILOR TEHNICE iN CONSTRUCTII CU , CARACTER REPUBLICAN iN VIGOARE LA 1 IUNIE 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 2. GHID PENTRU EXECUTIA COMPACTARII iN PLAN ORIZONTAL SI INCLINAT A TERASAMENTELOR, , INDICATIV GE 026-97, aprobat de M.L.P.A.T. cu ordinul nr. 59/N din 11 martie 1997 69
A '

Editat de:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare , in Constructii ~i Economia Constructiilor


Bucuresti - $os. Pantelimon nr. 266 Telefon: 2551020; 2552250/176 - redactie /116 - difuzare

Toate drepturile asupra acestei editii sunt rezervate INCERC Bucure~ti. Nu este perrnisa reproducerea integrals sau partiala a materialelor din Buletinul Constructiilor lara consimtamantul scris al INCERC Bucur~i.

M.L.P.A.T.• D.G.T.

REGLEMENT ARILOR TEBNICE IN CONSTRUCTII CU CARACTER REPUBLICAN iN vlGOARE LA 1 IUNIE 1998 Nr. Crt Titlul reglementarilor tehnice 2 Ordin (decizie deaprobare) 3

LISTA

Indicativ 1

Publicatie 4

Observatii 5

NOTA.

I. NORMATIV PRIVIND CALCULUL CONSTRUCfIILOR CONSTRUqII

SI ELEMENTELOR DE Bul.constr. Inlocuieste nr. 1-2/1992 P 100-91

Lista reglementarilor tehnice in constructii existente la 1 iunie 1998 a fost realizata de I.N.C.E.R.C. Bucuresti la solicitarea M.L.P.A.T. Fa!a de anii anteriori nu au mai fost mentionate standardele cu aplicare obligatorie in constructii, referirea la acestea urmand a se face in lista documentelor tehnice conexe de la fiecare reglementare tehnica in parte. Lista reglementarilor tehnice cu caracter' departamental urmeaza a fi reactualizata ~i publicata ulterior. dat fiind modificarile care au intervenit fa!a de ultima ancheta efectuata de I.N.C.E.R.C. in 1994-1995. Lista reglementarilor tehnice mentionate mai sus ~i publicata in Buletinul Constructiilor nr. 5-6 din 1997 ramane cu caracter consultativ. In cazul in care in reglementarile tehnice republicane se fac referiri la reglementarile tehnice cu caracter departamental sau la anumite prevederi din acestea, ele devin obligatorii.

P 100-92

Normativ pentru proiectarea MLPAT antiseismica a constructiilor 3/N/14.IV.I992 de locuinte, social culturale agrozootehnice ~iindustriale Elaborat: Colectiv de specialisti Completare cap. 11, 12 ~i modificare MLPAT
711N/07.10.96

Bul.constr. 11196 Bul. constr. in curs de nr. 1111985 r e v i z u i r e inlocuieste P 2-75 §i C 126-75 Ir Eratli Bul. constr

P 2-85

Normativ privind alcatuirea, calculul ~i executarea structurilor din zidarie. Elaborat: IPCT

ICCPDC 51116.IX.1985

nr.
3 NP 28-78 Norme tehnice provizorii privind stabilirea distanpelor Intre rosturile de dilatare la proiectarea construcjtilor. Elaborat de: IGSIC ~i ICCPDC P 73-78 Instructiuni tehnice pentru proiectarea ~i executarea recipientilor din beton armat precomprimat ~i beton pentru Iichide. Elaborat de: INCERC imbunlitAtiri la P 73-78 IGSIC ~i ICCPDC Bul. constr. nr.1111978

7/1986

M.L.P.A.T.-D.G.T. Director General Ing. ION STANESCU

I.N.C.E.R.C. Director General Dr.ing. RADU PASCU


4

ICCPDC
93/19.IX.1978

Bul.constr, nr. 12/1978

oct. 1984

Bul. constr . nr. 4/1985 3

0 5

1 P 103-82

4 Bul.constr. nr. 2/1983

5 In curs de revizuire Inlocutesc P 103-76

4 Bul.constr. 10-1995

Instructiuni tehnice pentru ICCPDC proiectarea elemenetelor de 150/30.XI.1982 beton precomprimat partial folosind armaturi pretensionate ~i nepretensionate complementare Elaborate de: INCERC Fil. Cl uj-Nap o c a ~i Fit. Tirnisoara Instructiuni tehnice pentru calculul ~i alcatuirea constructiva a elementelor compuse beton-otel Elaborate de: Fil. Timisoara ~i Fil Cluj-Napoca Normativ pentru proiectarea construcjiilor cu pereti structurali de beton armat ICCPDC 47/14.V.1981

MLPAT 12 P 133/0-94 Normativ de clasificare ~i caracteristicile geometrice 32/N/25.1O.95 ale cosurilor industriale glisate 13 P 133/1-94 Normativ tehnic republican MLPAT repararea ~i 32/N/25.10.1995 privind consolidarea cosur ilor industriale din beton armat 14 P 127-94 Norme tehnice de proiectare MLPAT a izolatiei 16/NI7.07.1994 ~i executare termice la cosuri de beton armat monolit 58/N/15.07.96

Bul.constr. 10-1995

P 83-81

Bul.constr. Inlocuiesc nr. 10/1981 P 98-74

Bul.constr. 10/1994

P 85-96

MLPAT 30/N/1O.04.96

Bul.constr. 10/96 Bul. constr. nr. 111984

lnlocuieste P 85-82

P 119-83

Instrucjiuni tehnice pentru ICCPDC proiectarea , executarea ~i 88/27. X.1983 exploatarea cailor de rulare pe grinzi de beton armat Elaborat de IPCT ~i INCERC Modificari la P 119/83 oct. 1985 Instructiuni tehnice pentru ICCPDC calculul ~i alcatuirea 21130.VII.1977 elementelor de constructii din poliesteri arrnati cu fibre de sticla (PAS) Elaborat de Fi!. Iasi ~i Inst.Politehnic Iasi Indrumlitor pentru calculul structurilor de hale industria Ie alcatuite cu stalpi zvelti din beton armat Elaborat de: Institutul de Constructii- Bucuresti ICCPDC 20/2.1X.1976

pentru 15 IM-003-96 Metodologie indicelui determinarea californian de capacitate portanta, (CBR) 16 NP-007-97 Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat

Bul.constr. 1/1997

I/N/13.01.97

Bul. cpnstr.
10/97 Bu!.constr. nr. 3/1997 Bro~ura IPC

Bul.constr. nr. 3-1986 Bul.constr. nr. 4/1977

P 94-77

17 NP-002-97 Manual pentru proiectarea ~i 26/N/24.02.97 constructiilor execupa demontabile avand durata de exploatare limitata pe un amplasament dat

II. NORMATIVE PRIVIND PROIECTAREA ~I EXECUTAREA LUCRARILOR DE TERASAMENTE Bul.constr. nr. 1-1997 1 C 169-88 ICCPDC Normativ privind executarea 50/30.lX.1988 lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor civile constructiilor ~i industriale Elaborat de: INCERC ~i ICH Bul.constr. nr.5/1988 lnlocuieste C 169-83

10

P 93-76

11

P 133-93

Normativ pentru proiectarea MLPAT co~urilor industriale din 18/NI7. V .1993 beton armat

Bul. constr. 111994

0 2

1 C 29-85

2 Nonnativ privindlmbunatatirea terenurilorde fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I.. .Vl) Elaborat: INCERC, ICH Filiala Tirnisoara ~i Inst. Politehnic Ttmisoara

3 ICCPDC 20/11.IV.1985

4 Bul.constr. nr. 8/1986

5 Inlocuieste partial C 29-77


(BuI.constr.

0 9

3 42/N/l1.07.96

4 LA PUBLICAT

executarea GE 007-96 Ghid pentru tucranlorde drenaj orizontal ~i vertical

nr. 5/1978

proiectarea 531N103 .03 .97 10 GE 027-96 Ghid pentru ~i de aparare lucrarilor consolidare a talazurilor la canale ~i diguri III. NORMATIVE PRlVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA FUNDATIILOR Normativ privind proiectarea §i executarea lucrlirilor de fundatii directe la constructii Elaborat de: INCERC ~iICB Modificliri la P 10-86 ICCPDC 10/6. III. 1987 Bul.constr. Inlocuieste nr. 111987 P 10-77

C 168-80

ICCPDC Instructiuni tehnice pentru pamanturilor 91117.X1.1980 consolidarea sensibile la umezire ~i a nisipurilor prin silicatizare ~i electrosilicatizare Elaborat de: ICH IGSC Instructiuni tehnice pentru 132/29. VI.1976 executarea drenurilor orizontale prin vibroforare Elaborate de: Inst.Politehnic Timisoara Instructiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforarii Elaborat de: Inst.Politehnic Timisoara ICCPDC 58/16.V.1984

Bul. constr. lnlocuieste nr. 12/1980 C 168-74

1 Bul.constr. nr. 1112/1976 2 Bul. constr. nr. 8/1984 3 Bul.constr. Inlocuieste nr. 311988 NP 43-85 4

P 10-86

C 173-76

ICCPDC 10/20.11 .1988 IGSC 51113.1111975

Bul.constr. nr. 3/1987 Bui. constr. nr. 6/1975

C 128-84

C 160-75 Nonnativ privind alcaruirea ~iexecutarea pilotilor pentru fundati] Elaborat de: INCERC P 7-92

C 227/88

Norme tehnice privind ICCPDC utilizarea geotextilelor §i 47/6.VII.1988 geomembranelor la lucrarile de constructii de: ICH,ICB, Elaborate ICTT ~i ISPIF proiectarea Ghid pentru cladirilor ce inglobeaza rnateriale geosintetice lndrumator tehnic pentru studiul p ropr ietaj ilor necoezive pamanturilor Iichefiabile de: ICH Elaborat ~i INCERC MLPAT lIN/20.01.95 ICCPDC 5115.X1.1984

MLPAT Nonnativ privind proiectarea ~i executarea constructiilor 4/N/26.1.1993 pli!l1anturi pe fundate, sensibile la umezire Elaborat de: INCERC §iICB Instructiuni tehnice pentru §i executarea proiectarea fundate pe constructiilor plimanturi cu umflaturi §i contractii rnari (PUCM) Elaborate de: INCERC §i ICB Instructiuni tehnice pentru proiectarea ~i executarea baretelor pentru fundarea constructiilor Elaborate de: INCERC §i ICB ICCPDC 10/29.1.1979

BuI.constr. [nlocuieste nr. 2/1993 §i P 7-88 nr. 2-3/1996

P 70-79

Bul. constr . [nlocuiesc nr. 411979 P 70-73

P 134-95

Bul.constr. nr. 9/1995 Bul. constr. nr. 4/1985

P 125-84

P 106-85

ICCPDC 5/14.11.1985

Bul. constr. nr. 7/1985

lnlocuiesc P 106-79

7 6

0 6

1 P 109-80 Instructiuni proiectarea

2 tehnice pentru ~i executarea pretensionati tirantilor ancorati in teren Elaborate de: INCERC

3 ICCPDC 92/17.IX.1980

4 Bul.constr. nr. 3/1981

0 12

1 C 230-89

2 Indrumator de proiectare ~i executie a gropilor ~tantate pentru fundatii Elaborat de: INCERC Timisoara ICH

3 ICCPDC 19/8.V.1988

4 Bul.constr. nr. 12/1988

C 239-92

MLPAT Indrumator tehnic provizoriu pentru caIculul terenului de 6/NIl2.II.1993 prelungit fundare, al presiunii parnantului, prelucrari de valabilitatea 3/N/20.01.95 sustinere ~i al stabilitatii taluzurilor ~i versantilor la actiuni seismice Elaborat de: INCERC ~iICB MLPAT Mejodologie de determinare a caracteristicilor dinamice 8/N/12.III.1993 ale terenului de fundare la solicitari seismice Elaborata de: INCERC Instructiuni folosirea stabilizate
fundatii

Bul.constr. nr. 3/1993 Republicat Bul.constr. nr. 6/1995

valabilitatea pana la 31.12.1998

13

C 159-89 Instructiuni tehnice pentru de terenului cercetarea metoda prin fundare penetrarii in con, penetrare stanca, penetrare dmamica ~i vibropenetrare Institutul de: Elaborat Politehnic Timisoara C 213-83

ICCPDC 42/18.XIl.89

Bul.constr. lnlocuiesc nr. 411990 C 159-73 ~ C 176-75

C 241-92

Bul.constr. nr. 9/1993

14

ICCPDC pentru Instructiuni completarea formulamlui de 26/28.1V. 1983 a studiilor ev identa conform geotehnice, prevederilor STAS 242/81 Elaborat de: ISPIF
[ndrumator

Bul. constr. nr. 7/1983

C 196-86

tehnice pentru
parnantur ilo r

ICCPDC 30/3.X.1986

Bul.constr. nr. 8/1986

Inlocuiesc C 196-79

15

C 245-93

la lucrarile

de

Elaborate de: INCERC


10

tehnic pentru proiectarea ~i executarea mmipilojilor forati Elaborat de: INCERC Instructiuni tehnice pentru executarea, proiectarea, receptionarea lucrarilor de imbunatatire a terenurilor slabe de fundare prin metoda imbunatatirii cu materiale locale de aport pe cale dinamica Elaborator: UT Timisoara INCERC Timisoara

MLPAT 16/N/22.1V.93

Bul. constr . nr. 12/1988

C 215-88

tehnice pentru ICCPDC din 83/6.XII.1988 elemente de fundatie beton cu adaos de cenusa de termoelectrice centrale in terenuri cu situate agresivitati naturale ~i industriale Elaborate de: INCERC
Instructiuni

Bul.constr. lnlocuiesc nr. 611988 C 215183

16

C 251-94

MLPAT 4/N/l1.02.94

Bul.constr. nr. 7/1994

11

C 61-74

Instructiuni tehnice pentru determinarea t a s a r ii constructiilor de locuinte, social-culturale ~iindustriale prin metode topografice Elaborate de: INCERC

IGSC 183/29.XII.74

Bul.constr. nr. 4/1975

17

C 252-94

Bul.constr . MLPAT Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea ~i 3/N/l 1.02. 1994 nr .. 7/1994 receptionarea pilotilor scurti prin loc pe turnati vibrocompresare Elaborator: UT Tirnisoara

4 BC 7-96

MLPAT 18 NE-001-96 Cod de proiectare ~iexecutie pentru constructii fundate pe Il1N/12.02.96 pamanturi cu umflaturi ~i contractii mari MLPAT privind 19 C 29/VIII- Normativ 43/N/l1.07.96 terenurilor imbunlitlitirea 1996 stabile de fundare prin procedee mecanice - Caiet VIII -compactare cu rnaiul foarte greu (intre 5-20 t) 20 MLPAT ST 015-97 Specificatie tehnica privind refacerea prin opturare ~i 54/N/03.03.97 etansare a contactului teren pentru infrastructurli locuinte, constructii de social-culturale ~iindustriale MLPAT privind practic GE 029-97 Ghid tehnologia de executie a 55/N/l1.03.97 pilotilor pentru fundatii

IV. NORMATIVE PRIVIND PROIECTAREA ~I EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON, BETON ARMAT ~I BETON PRECOMPRIMAT 1 ICCPDC C 155-89 Normativ privind prepararea ~i utilizarea betoanelor cu 52/30. XII. 1989 agregate usoare Elaborat de: INCERC ClujNapoca ST 009-96 Specificatie tehnica privind de cerinje ~i criterii performanta pentru produse din otel utilizate cu armaturi in structuri de beton P 59-86 Innstructiuni tehnice pentru proiectarea ~i folosirea armarii cu plase sudate a elementelor de beton Elaborate de:IPCT MLPAT
Il1N/03.02.97

Bul. constr. nr. 211991

lnlocuieste C 155-91

la publicat

Bul. constr. nr. 1111997

ICCPDC
42/9. XI. 1986

Bul. constr. inlocuiesc nr. 10/1986 P 59-80

21

C 28-83

MLPAT 22 GE 014-97 Ghid de proiectare. Ca1culul terenului de fundare la 58/N/l1.03.97 actiuni antiseismice in cazul fundarii executia pentru 23 GE 026-97 Ghid -plan compactar ii in orizontal ~i inc1inat 24 NE 008-97 Norrnativprivindimbunatatirea terenurilor de fundare procedee prin slabe, mecanice 25 MLPAT
59/N/ll.03.97

ICCPDC Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel 46/28. VI.1983 beton Elaborate de :FII. Timisoara M.C.lnd.
139/N/1971

Bul.constr. nr. 7/1983

Inlocuiesc C 28-76

C 135-71 Normativ pentru folosirea pocedeului electrotermic la pretensionarea armaturii din bare groase in elemente de beton precomprimat Elaborat de: INCERC C 201-80 Instructiuni tehnice pentru folosirea betonului armat cu fibre de otel de: Institutul Elaborate Politehnic Timisoara

Bul. constr. Cu caracter nr. 11/1971 documenta

MLPAT
60/N/l1.03.97

ICCPDC
57/16.V.1980

Bul.constr. nr. 8/1980

MLPAT 1M 010-97 Motodologia de aplicare a tehnologiei de lmbunatatire a 52/N/03 .03.97 terenurilor slabe de fundare pentru drenuri prefabricate MLPAT executarea pentru GE 008-96 Ghid fundatiilor de suprafata cu 75/N/15.01.96 sol uti i tehnologice performantecriterii.exigente BC 10/96

in curs de revizuire inlocuiesc lndrumato ul din 197" Difuzate cu c ir cu lar a


nr.31071

26

ICCPDC Instrucjluniprivindconditiile tehnice ~i conditiile de 3107/25.V.1987 receptionare ~i utilizare a ojelului beton marca P60 Elaborate de: INCERC ~i ICB

Bul.constr. nr. 3/1981

25.V.1987

11 10

0 8

1 C 140-86

0 15

4 Bul.constr. nr. 4/1987

5 Suspendate

ICCPDC Nonnativ pentru executarea 4/17.II.1987 lucrarilor din beton §i beton ICCPDC annat 33/29.IV.1988 Elaborat de: INCERC Completari §i modificliri la 12/20.II1.1989 P14O-86 Nonnativ pentru executarea lucrlirilor din beton precomprimat Elaborat de: INCERC ICCPDC 2/28.1.1986

Bul.constr. lnlocuieste nr. 12/1986 C 140-79 §' Bul. constr. C 19-79 nr. 1111987 nr. 10/1988

ICCPDC NP 51-89 Norme tehnice provizorii pentru folosirea pllicilor cu 31119.V1.l987 gujoane de: ICB §i Elaborat GAGCIB C 237-92 Instrucpuni tehnice pentru utilizarea aditivului complex prepararea la ADCOM betoanelor de ciment Elaborate de: INCERC MLPAT 2/N/21.1.1993

16 Bul.constr. nr. 4/1986 lnlocuieste C 21-77 17 Bul.constr. nr. 9/1985 lnlocuieste C 205-81

Bul.constr. nr. 111993

C 21-85

C 238-92

10

C 206-85

ICCPDC Instructiuni tehnice pentru aplicarea procedeului de 21113.1V.1985 prin precomprimare lnf'asurare cu rnasina PROCEQ Elaborate de: INCERC ICCPDC Instructiuni tehnice pentru procedeului 52/9.XII.1987 aplicarea tehnologic de vaccumare a betonului Elaborate de: INCERC Instrucjiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice in fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultra sonice de impuls Elaborate de: INCERC ICCPDC 56/1.X.1985

MLPAT In s t r u c t iu n i tehnice provizorii privind realizarea 3/N/21.1.1993 betoanelor de elasa Be 6O-Bc 80 Elaborate de: INCERC

Bul.constr. nr. 1/1993

18 Bul. constr. lnlocuiesc nr. 911987 C 212-83

11

C 212-87

12

C 221-85

Bul.constr. nr. 1111985

lCCPDC C 156-89 lndrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3- 47/30.XII.1989 71. Elemente prefabricate. din beton, beton annat §i beton precomprimat. Procedee §i dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice E1aborat de: INCERC C 248-93 MLPAT Instructiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip 24/N/l.X.I993 INCERC de: Elaborat Timisoara MLPAT Instrucpuni tehnice pentru calculul §i alclituirea placilor 22/NI7.VII.1993 compuse tabla cutata-beton INCERC de: Elaborat Timisoara

Bul.constr. Inlocuieste nr. 111991 C 156-72

19

Bul. constr. nr. 211994

20 Bul.constr. nr. 8/1979 lnlocuiesc C 130-71 21 Bul.constr. nr. 2/1991

P 134-93

Bul.constr. nr. 111994

13

C 130-78

ICCPDC Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a 48/22. III. 1979 mortarelor §i betoanelor Elaborate de: INCERC ICCPDC Instructiuni tehnice pentru §i executarea 51130.XII.1989 proiectarea lucrarilor de construcjii din beton aparent cu parament natural Elaboratde: Fil. Cluj-Napoca

14

C 122-89

lnlocutesc
C 122-81

MLPAT pentru practic GT 002-96 Ghid determinarea degradlirilor §i 611N/16.07.96 rezistentei betonului §i a caracteristicilor dinamice la structuri de beton annat prin seismelor supuse metode nedistructive

la publicat

12

13

0 22

3 MLPAT
62/N/16.07.96

ST 001-96 Specificatie tehnica privind stabilirea calitatii betoanelor §i mortarelor din constructii existente prin metode fizicochimice

0 3

1 C 11-74

4 Bul.constr. nr. 4/1975

5 in curs de revizuire

23

GT 005-97 Ghid pentru proiectarea §i MLPAT execujia lucrarilor de 27/N/24.02.97 compartimentare cu panouri usoare GE 009-97 Ghid privind executia MLPAT decuparilor §i perforarilor in 30/N/03.03.97 elemente de construe tie de beton armat GE 010-97 Ghid de utilizare privind MLPAT executia lucrarjlor de 311N/03.03.97 demolare a elementelor de beton, beton armat §i roci prin efectul de pana GE 022-97 Ghid privind executia MLPAT lucrarilor de demolare a 43/N/03.03.97 elementelor de constructie de beton armat GP 005-97 Ghid pentru proiectarea §i MLPAT executia lucrarilor de 27/N/24.02.97 compartimentare cu panouri mari

Bul.constr. nr. 411997

Instructiuni tehnice privind M.C.lnd. alcatuirea §i folosirea in 125/19.X1.1974 constructii a panourilor din placaj pentru cofraje Elaborate de: INCERC

24

VI. NORMATIVE PRIVIND PROIECT AREA SI EXECUT AREA LUCAARILOR DE ZIDARIE SI PERETI 1 C 14-82 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la lucrarile de zidarie Elaborat de: INCERC Instructiuni tehnice privind utilizarea blocurilor mici din beton cu agregate grele BZG 290x240x88 Elaborator: INCERC Cluj Normativ pentru executarea construcjiilor din panouri mari Elaborat de: INCERC ICCPDC 71/1O.V1.1982 Bul.constr. nr. 911982 Inloculeste C 14-78

25

C 14/1-94

MLPAT
211N/l1.07.94

26

Bul.constr. Valabil nr. 1111994 in 1996

27

Ordin BC
3197

Brosura IPC 4

P 42-71 (indicativ CSEAL)

CSEAL
18/1971

Bul.constr. nr. 5/1971

in curs de revizuire

V. NORMATIVE PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCAARILOR DE COFRAJE, ESAFODAJE, SCHELE 1 C 41-86 Normativ pentru alcatuirea, executarea §i folosirea cofrajeior glisante Elaborat de: IPC Normativ pentru alcatuirea, executarea §i folosirea cofrajelor metalice pliante pentru perepi din beton mono lit ia cladiri Elaborat de: INCERC ICCPDC
26/4.1X.1986

Bul.constr. nr. 711986

Inlocuieste C 41-76 5

C 197-88 Instructiuni tehnice pentru utilizarea chiturilor tiocolice la etansarea rosturilor in constructii Elaborate de: INCERC P 104-94 Instructiuni tehnice pentru §i executarea proiectarea peretilor §iacoperisurilor din elemente din beton celular autoclavizat Elaborate de: INCERC Modificari la P 104-83 Completari la P 104-83

ICCPDC
5/10.1.1989

Bul.constr. nr. 9/1988

lnlocuiesc C 197-79

MLPAT
23/N/25.08.94

C 162-73

IGSC
26/13.III.1974

Bul.constr. nr. 711974

Cu caracte documenta

Bul.constr. nr. 311995

MLPAT
23/N/25.08.94

Bul.constr. nr. 1011996

14 15

0 6

1 C 17-82

3 privind ~i ICCPDC

4 Bul.constr. nr. 1/1983

5 jnlocuiesc C17-78

o
12

2 P 113/1-94 Instructiuni tehnice pentru realizarea ~i utilizarea perejilor despartitori a panourilor demontabili de lemn INCERC - Cluj C 235-91

3 MLPAT

4 Bul.constr.

Instructiuni
compozitia mortarelor

tehnice ~i de

prepararea zidarie

127/2.X1.82

18/NI7.07.94

nr. 1111994

tencuiala
Elaborate [mbunatajiri Completari de: INCERC la: C 17-82 la: C 17-82 oct. 1984 ICCPDC nr. 4/1985 nr. 6/1988 13

80/25.X1.88
7 C 116-82

Instructiuni
alcatuirea peretilor Elaborate

tehnice

pentru ondulate

ICCPDC 92/19.VII.82

Bul.constr.

lnlocuiesc

Indrumator tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante cu blocuri ceramice cu goluri

MLPAT

15/N/4.XII.91

Bul. constr. nr. 3/1992

~i

executarea

nr. 11/1982 C 116-76

din placi

VII. NORMATIVE PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE P 54-80 tehnice pentru proiectarea constructiilor din profile de ole I cu pereti subtiri formate la rece Elaborate de: INCERC IPROMET, ICB Inst. Pol. Timisoara Modificari la P 54-80 tehnice pentru proiectarea construcjiilor metalice din profile cu goluri in inirna Elaborate de: Inst.Pol. Timisoara

din azbociment de: INCERC tehnice ~i monostrat pentru executarea din ICCPDC Bul.constr.· nr. 7/1987 Inlocuiesc NP 45-86

Instructiuni

ICCPDC

56/16.X.1980

Bul.constr. nr. 8i1980

Inlocuiesc P 54-69

·8

C 226-87

Norme proiectarea panourilor betoane

51/27.X1.87

usoare cu adaosuri
2 de: Fil. ICCPDC ~i completari la: ICCPDC 7/24.1.1989 tehnice zidariilor de: INCERC de proiectare portanti a MLPAT pentru din ICCPDC 64/19.IV.1979 Bul.constr. P 74-81

oct. 1985 ICCPDC

Bul.constr.

din cenusi ~i spumanti pentru hale parter Elaborate Modificari C 226-87 9 C 193-79

nr. 3/1986 Instructiuni 34/17.III.81


Bul.constr. nr. 12/1981 Inlocuiesc P 74-73

Cluj-Napoca nr. 9/1989


Bul.constr. nr. 9/1979 3 P 107-79

Instructiuni executarea
piatra bruta Elaborate

10

MP 001-96

Manual cladirilor din zidarie

Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor pentru clii de rulare meta lice Elaborate de: Fil.Timisoara ~i ICPT Imbunatatiri la: P 107-79

ICCPDC

2OO/14.X1.79

Bul.constr. nr. 4/1980

oct. 1984

cu pereti sirnpla tehnice

63/N/16.07.96
4 P 108-80 Instructiuni tehnice pentru ICCPDC proiectarea grinzilor din otel 76/14.VII.1980 cu sectiune plina, inima supla omogene sau hibride Elaborate de: ICB ~i INCERC jnbunlitliliri ~i mod ifican la: oct. 1984 P 108-80 ~i 1985

Bul.constr. nr. 4/1985 Bul.constr.

11

P 113-81

Instructiuni
proiectarea,

pentru ~i

ICCPDC

Bul.constr. nr. 3/1982

nr. 1011980

executarea

130/30.X.81

peretilor receptionarea din panouri despartitori pe baza de prefabricate prod use lemnoase Elaborate de: INCERC

Bul. constr. nr. 4/1985 ~i nr. 3/1986

16

17

0 5

1 P 110-81

4 Bul.constr. nr. 5/1982

3 1O/N/03.02.97

4 La publicat

ICCPDC Instructiuni tehnice pentru realizarea structurilor usoare 159/11.XII.1981 cu ferme din cabluri Elaborate de: INCERC

12 NP 012-97 Normativ pentru calculul elementelor din otel cu pereti subtiri formate la rece

MLPAT ST 013-97 Specificatie tehnica privind cerinte pentru proiectarea ~i 2/N/13.01.97 executarea constructiilor in solutie de structura spatiala reticulata planara P 115-82 Instructiuni tehnice pentru ICCPDC proiectarea constructiilor 122/14.X.1982 meta lice pretensionate Elaborate de: Fil.ClujNapoca (Inst.Politehnic Cluj-Napoca) Instructiuni tehnice privind imbinarea elementelor de cu constructii metalice surubun pretensionate de inaltli rezistenta Elaborate de: INCERC, ICB central ~i Laboratorul M.C.Ind ICCPDC 60/13.V.1982

Bul.constr. Inlocuieste nr. 1511997 P 112-81

13 GP 004-97 "Ghid de proiectare MLPAT ~i executie al membrane lor 3/N/13.01.1997 pentru c o n s t r u c j ii demontabile" 14 GP 016-97 Ghid pentru proiectarea MLPAT imbinlirilor prin contact ale 63/N/98.03.97 stalpilor din otel facand parte din structura cladirilor etajate 15 1M 009-97 Metodologia de aplicare a tehnologiei de imbinare a armaturilor in situ prin 51/N/03.97

Bul.constr. nr. 4/1998

Bul.constr. nr. 15/1997

Bul.constr. nr. 211983

La publicat

C 133-82

Bul.constr. lnlocuiesc nr. 1011982 C 133-71

mansonare

VIII. NORMATIVE PRIVIND FOLOSIREA SI EXECUTAREA CONSTRUqIILOR DIN MATERIALE LEMNOASE 1 C 46-86 Instructiuni tehnice pentru prevenirea §i combaterea buretelui de casa la materiale lemnoase folosite la constructii Elaborate de: ICPIL ICCPDC 23/27. V.1986 Bul.constr. nr. 7/1986

C 172-88

ICCPDC Instructiuni tehnice pentru 26/4. VI.1988 prinderea ~i montajul tablelor metalice profilate la executarea invelitorilor ~i perejilor Elaborate de: INCERC Instructiuni tehnice privind cu sudarea otelur ilor mecanice caracterisuce folosite la diferite, construcjii mecanice hibride Elaborate de: Fil. Timisoara ICCPDC 58/30.XI.1988

Bul.constr. Inlocuiesc nr. 10/1987 C 172-85 2 C 36-86

10

C 228-88

Bul.constr. nr. 511988

Indrumlitorprivind utilizarea ICCPDC in constructii a placilor din 47/1O.XII.1986 lemn §i a placilor din fibre de lemn Elaborate de: ICPIL

Bul.constr. lnloculeste nr. 10/1986 C 36-79

NP 005-96 Codul pentru calculul ~i 28/N/08. 04.96 alcatuirea elementelor de constructie din lemn- NP 005-96 NP 019-97 Ghid pentru calculul la stari limitli a elementelor structurale din lemn-Ind.NP 019-97 65IN/28.08.96

Bul.constr. nr. 12/96

4 38/N/24.05.96 Bul.constr. nr. 7/1997

11 GP 003-96 Ghid ,pentru proiectarea antiseismica a halelor parter cu structura metalica

Bul.constr. nr. 9/97

18

19

0 5

4 La publicat

0 4

1 C 233-90

4 Bul.constr. nr. 5/1991

5 lnlocuiesc NP 52-88 suspendat

tehnologia 66/N/28.08.96 GP 023-96 Ghid privind realizarii constructiilor din lernn-Ind.GP 023-96 ST 014-96 Specificatie tehnica privind 67/N/28.08.96 de calitate a conditiile lernnului pentru constructiiInd.ST 014-96

La publicat

Instructiuni tehnice pentru MLPAT izolarea . conductelor DCLP nr. ~i aparatelor din instalatiile lIN/IO.XII.1990 termice cu prod use textile nejesute Elaborate de: INCERC Normativ privind proiectarea ICCPDC ~iexecutarea hidrorzolatiilor 36/12.X1.1986 din materiale bituminoase la ICCPDC lucrarile de constructii 34/4.VII.1987 Elaborat de: INCERC 36/3.XI.1989 Completari la: C 112-86

C 112-86

IX. NORMATIVE PRIVIND PROIECTAREA sr EXECUTAREA LUCRA.RILOR DE INVELITORI C 37-88 Normativ pentru alcatuirea ~i executarea invelitorilor la constructii Elaborate ,de: INCERC ICCPDC
4/10.1.1989

Bul. constr. nr. 9/1986 Bul.constr. nr. 411987 nr. 311989 Bul.constr. nr. 7-1982

Inlocuieste C 112-80 Difuzat cu circulara


nr.47291

Bul.constr. nr. 8/1988

Inlocuieste C 37-79 6 C 209-82

,
tehnice pentru Norme hidroizolarea constructiilor cu suspensie ~i emulsie cationica bituminoase Elaborate de: INCERC pentru tehnice Norme utilizarea foilor din PVC la hidroizolarea constructiilor subterane ~i bazinelor Elaborat de: INCERC privind tehnice Norme alcatuirea ~i executarea hidroizolatoarelor cu folii plastifiat la PVC din acoperisuri Elaborate de: INCERC ICCPDC
19/1 1.III. 1982

4.VII.1987 Suspendate

X. NORMATIVE PRIVIND PROIECTAREA st EXECUTAREA LUCRA.RILOR DE IZOLATII 7 1 C 107-82 Normativ privind proiectarea ~i executarea lucrarilor de izolajii termice la cladiri Elaborat de: INCERC Modificari la: C 107-82 ICCPDC
128/2. XI. 1982

C 216-83

ICCPDC
20/28.11.1984

Bul.constr. nr. 1/1983

oct. 1987

Bul.constr. nr. 3/1983

In curs de revizuire Intocuieste C 107-70 P 107-67 C 89-67, C 73-72 C 151-72 s NP 34-80

Bul.constr. nr. 511984

Inlocuieste NP 36-82

C 217-83

ICCPDC 21128.11.1984

Bul.constr. nr. 5/1984

Inlocuiesc NP 37-82

ICCPDC NP 200-89 Instructiuni tehnice provizorii pentru proiectarea la sta- 41/18.XII.1989 bilitate termica a elementelor de inchidere a cladirilor Fil.Clujde: Elaborate Napoca C 142-85 Instructiuni tehnice pentru executarea ~i receptionarea terrnoizolatiilor la elemente de instalatii Elaborate de: TAGLSIT ICCPDC 19.4.1V.1985

Bul.constr. nr. 1/1990

C 234-91

Bul.constr. nr. 9/1985

Inlocuiesc C 142-79

MLPAT lnstructiuni tehnice privind alcatuirea ~i executarea IIINI18.IX.I991 hidroizolatiei monostrat cu folie stratificata din PVC plastifiat la acoperisurile industriale cladirilor ~i agrozootehnice, necirculabile Elaborate de: TAGLSIT ~i INCERC

Bul.constr. nr. 3/1993

lntocuiesc NP 44-86

20

21

0 10

1 C 125-87

0 16

3 MLPAT
12/N/13.xI.91

4 Bul.constr. nr. 511992

ICCPDC Nonnativ privind proiectarea ~i executarea masurilor de 28/16.V1.1987 izolare cladiri Elaborat de: INCERC tonica tratamentelor ~i acustice a in

Bul.constr. Inlocuiesc nr. 311987 C 125-81

11

P 121-89

Instructiuni proiectarea rnasurilor

tehnice pentru ~i executa rea protecjie de la

ICCPDC
15/24.III.1989

Bul.constr.

Inlocuiesc

NP 61-91 Ins t ru CJ i u n i tehnice provizorii pentru proiectarea ~i executarea lucrarilor de izolatii termice in placi tennoizolante din placi de sau eeluloziee natura fibrolemnoasa in constructii Elaborate de: INCERC

nr. 11/1988 P 121-83

17 GE 025-97 Ghid

acustica ~i antivibrativa cladiri industriale Elaborate de: INCERC Modificari, completari 12 P 122-89 Instructiuni proiectarea izolare civile,

etanseiratii

MLPAT
7/NI12.III.1993

In curs de revizuire

MLPAT refacerea pentru la 62/N/17.03.97 rosturilor cladirile civile cu fatade realizate din panouri mari prefabricate din beton anna

Bul.constr. nr. 13/1997

tehnice pentru masurilor la


cladiri

ICCPDC

Bul.constr. nr. 311991

Inlocuiesc P 122-83 1

de 49/30.XII.1989 ~i

XI. NORMATIVE PRIVIND EXECUT AREA LUCRARILOR DE TENCUIELI, PLACAJE, TAPETE C 18-83 Nonnativ pentru executarea tehnologiilor umede Elaborat de: INCERC Instructiuni tehnice pentru plaeajelor executarea interioare cu placi, email ate sau lemn Elaborate de: INCERC Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta majolica ~i placi s m a l j u it e ceramice CESAROM Elaborate de: INCERC Instructiuni tehnice privind exeeutarea placajelor din placi de faianta majolica ~i srnaltuite ceramice placi aplicate pe pereti prin Iipire eu paste subtiri Elaborate de: INCERC ICCPDC
14/4.11.1984

fonica

social-culturale

Bul.constr. nr. 4/1984

tehnico-administrative Elaborate de: INCERC 13 P 123-89 Instrucjiuni tehnice privind proiectarea ICCPDC Bul.constr. Inlocuiesc ~i executarea 50/30. XII .1989 salilor de auditie publica din nr. 411991 P 123-81 2 C 70-86

Inlocuieste C 18-75

ICCPDC
54/10.XII.86

Bul.eonstr. lnlocuiesc nr. 1111986 C 70-70

punct de vedere acustic Elaborate de: INCERC 14 P 116-87 tehnice de Instructiuni proiectare a ansamblurilor urbane din punct de vedere acustic Elaborate de: INCERC 15 C 246-93 Instructiuni utilizarea aditivat tehnice pentru foilor de bitum hidroizolatiile MLPAT
151N/22.IV.93

3 ICCPDC
26/16.1987

C 6-86

ICCPDC
55/20.XII.86

Bul.constr.

lnlocuiesc

Bul.eonstr. lnlocuiesc nr. 11/1986 C 6-75

nr. 311987 P 116-83

4 Bul.constr. nr. 4/1993

C 223-86

ICCPDC 7/11.V.1986

Bul.eonstr. nr. 5/1986

la

acoperisurilor Elaborate de: INCERC

22

23

0 5

1 C 98-68

2 tehnice de Instrucpuni folosire a placutelor de sticla colorata la placaje interioare ~i exterioare Elaborate de: INCERC

3 CSCAS 370/1968

Bul. CSCAS Cu caracter nr. 15-16/68 documental

° 2

1 C 187-78

4 Bul.constr. nr. 1211978

Instructiuni tehnice pentru ICCPDC folosirea in construcui a 95/29.1X.1978 produselor din bazalt topit ~i recristalizat Elaborate de: INCERC

C 86-75

ICSC Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din 79/21.CVI.1975 profile PVC rigid Elaborate de: INCERC CSCAS 313/1969

Bul. constr. nr. 7-1975

Cu caracter documentar

C 55-74

Instructiuni tehnice privind montarea profilului mana curenta din PVC semirigid Elaborate de: INCERC

ICSIC I5717.X1.1974

Bul.constr, nr. 411975

C 114-69 Instructiuni tehnice pentru marmorocului folosirea pentru lucrari de finisare interioare Elaborate de: Trustul 1 constructii-montaj C 202-80

Bul.constr. nr. 3/1970

Cu caracter documental 4 C 174-79

,
9 C 4-77

ICCPDC Instructiuni tehnice pentru placajelor 101l18.XI.1980 executa rea exterioare din placi de argila arsa Elaborate de: INCERC Instructiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor Elaborate de: INCERC ICCPDC 131/5.1X.1977

Bul.constr. nr. 4-1981

Instructiuni tehnice de ICCPDC aplicare a profilului aparator 78-19.IV.1979 muchii de treapta Elaborate de: INCERC privind proiectarea, 68/N/28.08.96

Bul.constr. Inlocuiesc nr. 911979 C 174-74

GP 013-96 Ghid

Bul.constr. nr. 3/1997

Bul.constr. In curs de nr. 1211977 revizuire BC 8196

~i asigurarea calitatii pardoselilor la constructii in care se desfasoara activitap de productie


execujia

10 NE 001-96 Normativ privind executarea 23/N/03.04.96 tencuielilor umede groase ~i subtiri

XIII. NORMATIVE PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR DE TAMPLARIE SI GEAMURI 1 C 185-78 Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul ~i montarea in constructi i a ferestrelor ~i usilor de balcon PVC Elaborate de: INCERC 2 C 186-78 Instructiuni tehnice privind ICCPDC manipularea, liv rare a , 29117. VL1978 depozitarea, transportul ~i montarea in constructii a jaluzelelor din PVC Elaborate de: INCERC Bul.constr. nr. 9/1978 Cu caractei documenta ICCPDC 28/17.V1.1978

XII. NORMATIVE PRIVIND EXECUTAREA LUCRARlLOR DE PARDOSELl, p,LlNTE, SCAFE,· ELEMENTE DE SCARI 1 C 35-82 Bul. constr. ICCPDC Normativ pentru alcatuirea ~i 93/19.VIII.1982 nr. 11/1982 evacuarea pardoselilor Elaborat de: INCERC Bul.constr. Modificliri ~i completari la ICCPDC caietul III din 35-82 1110.1.1984 ~i nr. 3/1984 ~i nr. 1-1988 10/17. VI.1988 lnlocuieste C 35-68, C 13-61, C 100-70, 3C 101-70, C 102-70, C 103-70, C 104-70, C 74-69 ~. C 158-75, C 51-75, C 177-75

Bul. constr. nr. 9/1978

Cu caracter documenta

24

25

o
3 C 199-79

2 Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul ~i montarea In constructii a tarnplariei din lemn Elaborate de: INCERC, ICPIL ~i IPCT Modificari la C 199-79 Instructiuni tehnice pentru folosirea ~i montarea geamurilor ~i a altor produse de sticla In constructii Elaborate de: INCERC PRIVIND

3
ICCPDC

4
Bul.constr. nr. 111980

o
XV. NORMATIVE I 7-91 PRIVIND

3
PROIECTAREA ~I EXECUTAREA ELECTRICE

13011161
3.VIII.1979

INSTALATIILOR

ICCPDC 17/6.IV.1987 ICCPDC 14/18.IV.1986

Bul.constr. nr. 2/1987 Bul.constr.

Norrnativ privind proiectarea MLPAT si executarea instalatiilor 18/NI14.Xll.1991 electrice la consumatori, cu tensiuni panll. la 1000V Elaborat de: INCERC Instrucjium tehnice privind MLPAT

Bul. constr. inlocuie~te nr. 5-6/1992 I 7-78 in revizuire

2
Inlocuiesc C 47-79 si 297-81

I 711-1994

C 47-86

nr.5/1986

calculul de dimensionare a coloanelor electrice din cladirile de locuit Elaborat de: URBANPROIECT

22/N/25.08.94

Bul.constr. nr. 10/94

XIV. NORMATIVE C 3-76

EXECUTAREA LUCRARILOR ~I VOPSITORII IGSIC

DE ZUGRAVELI Bul.constr. nr. 5/1976 Bul.constr. nr. 6/1977

120-94

Norrnativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii Elaborat de: INCERC Completat cu caietul VII "Prepararea si aplicarea pastei Gipac" Completat cu caietul VIII "Vopsitorii perrneabile la vapori pentru azbociment

44/23.II.1976
ICCPDC

Normativ privind proiectarea ~i executarea protecjiei contra tr a s netu lu i la constructii Elaborat de: INCERC Normativ pentru proiectarea ~i executarea retelelor de cabluri electrice Elaborat de: ISPE

MLPAT

1611'1/16.05.35

Bul. constr. inlocuie~te nr. 13/1995 120-89

74/17. VI.1979

PE 107-95 (indicativ MEE)

RENEL

D-536/95

Brosura

inlocuie~te PE 107-78

ICCPDC

179/29.X.1977

Bul.constr. nr. 111978

presat"
ICCPDC Completat cu caietul IX "Prepararea centralizata a 102/18.XI.1980 pastelor de finisaj ~i aplicarea lor pe suprafete netede de beton ~i beton celular autoclavizat" Completat cu "Instructiuni ICCPDC tehnice pentru utilizarea 35/3.XI.1989 vopselelor Dasirom, Veparom ~i Vepatim ~i a vopselelor strop decorative " . 2 1M 008-97 Metodologia de aplicare a 50/N/03. 03.97 tehnologiei de sablare umeda la fatade ~i pardoseli minerale la cladiri civile ~i industriale Bul.constr. nr. 4/1981

PE 124/95 Norrnativ privind stabilirea (indicativ solutiilor de alimentare cu MEE) energie e l e c t r ic a a consumatorilor industriali ~i similari Elaborat de: ICEMENERG PE 101-85 (indicativ MEE) Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni ~i transforrnare cu tensiuni peste lkV Elaborat de: ICEMENERG Modificari la PE 101-85 Modificari la PE 101-85

RENEL

D-756/95

Bro~urll.

inlocuie~te PE 124-93

6
Bul.constr. nr. 3/1989

M.E.E.

172/1985

RENEL

0-688/86
RENEL 0-571/87 RENEL

Bro~ura

PE 132-95 (indicativ MEE)

Normativ retelelor distributie

de proiectare electrice publica

a de

D-757/95

Brosura

Inlocuieste PE 132-83

26

27

0 8

1 PE 135-91 (indicativ MEE)

3 privind M.E.E. 1246/3. Xl. 84 oct.1985 de

4 Bul.constr. nr. 5/1985

5 inlocuiesc PE 135-84

0 3

1 19-94

3 MLPAT 17/N/16.05.94 MLPAT 86/N/5.12.86 ORDIN MLPAT 69/N/25.03.96

4 Bul. constr. nr. 1/1996 ~i brosura Bul.constr. nr. 2/97 Bul.constr. nr. 12/97 bro~urli

5 lnlocuteste 19-82

ln s t r u c t iu n i

determinarea sectiunii economice a conductoarelor electrice in instalatiile distributie de 1-110kV Elaborate de: Inst.Pol.Buc Fac. Energetics Modificari PE 135-85 la:

Normativ privind proiectarea instalatiilor ~i executa rea sanitare Elaborat de: PRODOMUS Modificari la I 9-94 Normativ pentru proiectarea instalatiilor sanitare

4 445/91 Bul.constr. nr. 3/1986 5

19/1-96

I 43-89

Instructiuni

tehnice

privind

ICCPDC 17/26.1\1.1987

autorizarea intreprinderilor executa, verifica care ~i beneficiari predau la electrice de instalatii incalzire automatizare, si vemilatie in medii cu pericol de explozie Elaborate de: ICCPDC 10 PE 101A/85 Instructiuni distanjelor amplasare privind stabilirea normate de a instalatiilor

Bul.constr. nr. 12/1988

I 22-84

Normativ privind proiectarea ~i executa rea conductelor de realizate apa ~i canalizare beton tuburi de din precomprimat, beton armat, simplu ~i gresie cerarnica Elaborat de: ISLGC Normativ pentru conditiile de descarcarea a ape lor uzate in rejelele de canalizare a centrelor populate Elaborat de: ICPGA Normativ pentru proiectarea de tehnologica a statiilor uzate epurare a apelor orasenesn-trepteledeepurare mecanica ~i biologica ~i linia de prelucrare ~i valorificare a namolurilor Elaborat de: ISLGC Normativ privind proiectarea a statiilor de tehnologica uzate epurare a apelor orasenesti-treaptade epurare tertiara Elaborat de: ISLGC

ICCPDC 163/31.V.1984

Bul. constr. nr. 9/1984

inlocuie~te I 22-70, C 121-70 ~i NP 19-77 in revizuire

C 90-83

CNA ~i CPCP 14/1O.1II.1983

Bul.constr. nr. 11/1983

lnlocuieste C 90-70

RENEL 0-173/85

Brosura

mai electrice cu tensiuni mari de 1 kV, in raport cu alte constructii in 1993) XVI. NORMATIVE PRIVIND (republicate

P 28-84

ICCPDC 33/19.1II.1984

Bul.constr. nr. 1/1984

[nlocuieste P 28-64

PROIECT AREA

SI EXECUT AREA

INST ALATIILOR

DE APA. SI CANALIZARE 1 I 1-78 privind proiectarea instalatiilor ~i executarea tehnico-sanitare ~i tehnologice cu tevi din policlorura de vinil (PVC) neplastifiata Elaborat Modificari de: INCERC la I 1-78 MLPAT 7/NI7.VII.1992 ICCPDC Bul.constr. nr. 8/1979 Bul.constr. art. 1984 nr. 4/1985 lnlocuieste 18-67 9 P 66-19 Normativ ICCPDC 178/27 .XII. 78 Bul.constr. nr. 11/1979 inlocuie~te I 1-72 8 P 28/2-88

ICCPDC 34/21.lV.1988

Bul.constr. nr. 1111981

18-78

Normativ

priv ind proiectarea

~i executa rea conductei Elaborat de: ISLGC la I 8-78

de 179/27.XII.1978

apa din tuburi de azbociment imbunlitlitiri

ICCPDC Instructiuni tehnice privind lucrarilor de 151113.VII.1919 proiectarea alimentare cu apa potabila ~i canalizare a satelor ICCPDC Elaborate de: ISLGC . 73/9.VI.1981 Completari la: P 66-79

Bul.constr. nr. 4/1980

inlocuiesc P 66-72 in revizuire

Bul.constr. nr. 9/1981

28

29

0 10

1 P 84-88

2 Instructiuni tehnice pentru proiectarea filtrelor de nisip cu nivel liber Elaborat de: ISLGC

3 ICCPDC 17/18.I1I.1988

0 17

1 P 96/96

4 BC 13/97 bro~urli IPCT

5 lnloculeste P 96/86

Bul. constr. Inlocui~c nr. 11/1987 P 84-80

11

I 30-75

IGSIC Instructiuni tehnice pentru calcululloviturii de berbec ~i 102/5.VI.1975 stab iiirea masurilor pentru prevenirea efectelor negative ale acesteia la instalatiile hidraulice sub presiune Elaborat de: Institutul de Constructii Bucuresti IGSIC ~i ICCPDC

Bul.constr. nr. 8/1975

MLPAT Ghid pentru proiectarea ~i executarea instalatiilor de 82/N/19.11.96 canalizare a apelor meteorice din cladiri civile, socialculturale ~i industriale Elaborator IPCT

MLPAT pentru 18 SC 001/96 So lut ii cadru la 84/N/29 .11. 96 montarea contoarelor instalatiile sanitare ~i de cladirile din incalzire existente Bul.constr. nr. 8/1978 19 P 41-73 CSEAL de tehnice lnstructiuni proiectare a spatiilor verzi 157/21. VI.1973 pentru localitatile urbane Elaborate de: ISLGC CPCP 7176

Bul.constr. nr. 2/97 bro~ura

12

NP 27-78 Norme provizorii privind utilizarea tuburilor din poliesteri armati cu fibra de sticla (PAS) in vederea reducerii consumului de metal 144-93

Bul.constr. nr. 9/1973

13

MLPAT Indrumlitor privind solutii ~i masuri in exploatarea 18/N/9.IV.1993 sanitare, in instalatiilor vederea reducerii pierderilor ~i risipei de apli Elaborat de: INCERC

Bul.constr. nr. 8/1994

departametal 20 PD 163-75 Indrumlitor proiectarea privind gospodliriilor de reactivi din cadrul statiilor de tratare a apei potabile (PD 163-75) 21 CD 86-75 l n s t r u c t i u n i tehnice departamentaledeexploatare a constructiilor ~iinstalatiilor de alimentare cu apli ~i canalizare Partea I -captare -statii de tratare -retele de distributie -reje Ie de canalizare

ISLGC

Bro~urli

17/N/28.03.96 14 NP 003/96 Normativ pentru proiectarea, executia ~i instalatiilor exploatarea tehnico-sanitare ~i tehnologice cu tevi din polipropilena Elaborator ICECON 15

BC 4/97

CPCP 172/75

ISLGC

Brosura

cadru de· detalii Solutii conformate antiseismic in st a lat ii in pentru construcjii-Editia 1995 Elaborator IPCT Ghid de proiectare instalatii S-Mapa sanitare. proiectantului - Editia 1994 Elaborator IPCT

18/N/28.03.96

BC7/96; IPCT brosura

16

19/N/28.03.96

BC 7/96; IPCT bro~urli

30

31

0 22

3 CPCP 15177

4 ISLGC

5 Necesita' revizuire

0 27

1 -84

CD 86-77 Ln s t r u c t i u n i tehniee departamentale de exp loatare a constructiilor ~iinstalatiilor de alimentare eu apa ~i eanalizare Partea II -aductiuni -instal alii de inmagazinare -statii de pompare pentru apa potabila -statii de epurare-treapta mecanica -statii de epurare-treapta namolului -statii de pompare ape uzate ~i namol CD 86-83 l n s t r u c j i u n i t e h n i c e pentru departamentale exploatarea ~i intretinerea constructiilor ~i instalatiilor de alimentare eu apa ~i canalizare Statia de epurare-treapta biologica -77 Instructiuni tehniee pentru proieetarea tehnologica a bazinelor de namol aetivat prin eu aerare mecanica insuflare de aer pentru ape lor uzate epurarea orasenesu

ln d

rum

aror

-'
p
entru

4 ISLGC

('PCP 1099/84

execuria ~i stauilor de clorare folosite pentru dezmfectarea ape: exploatarea

prorectarea.

Necesna
revrzurre

28

-76

lndrumator mental

tchnic

departa-

epcp 476

Brosura

pnvind srahil irca de rnasun ~I mctode dL' combarere a ve!!etapt:1 dill lacuri ~I a IllIC n)( )riCa III -mc It) r din mstalauile apa 29 Instrucuuin tarea staptlor demanuarnzunLie aluuenrare cu

ISIJiC

Necesna rev rzuire

Br")lIr[t

pcntru pWIL'CLit: LIelt:rl/an:)1 a apel

ISUi(' Bro)ura

23

CPCP 8/83

ISLGC

Necesita revizuire

30

ID 37-78

Normat iv prr, ind prorectarca


~1

( '1'('1'
2178

ISI.(;('

cxccutarca

Brosura

contact
curcnt

tramvare 31

rctelelor de It Lie aluuenrare ill COlltlnuu pentru It trolcrhu,«: t e hili C e

Brolura

I'D 164-82

IllstrUC\IUIlI d e p a r t a mc n t a l e

('PCP 9'82

ISI.eiC Brolura

24

CPCP 80177

ISLGC

Necesita revizuire
32 CD 90-81

p e n: ru prorcctarcu It con-trucua liniilor de tram. ale l ns


t

Brosura

r uct

un,

t e hili

A\ ('PCP 1913,89

d e p a r t a mc nr a h-

ISLGC

p e n t ru

imreunerea
lirnilor

)1

repararea Brosura

tehniee 25 PD 170-76 Instruqiuni privind departarnentale rete le lor de ealeulul eu ajutorul eanalizare ealeulatoarelor eleetroniee 26 -81 Norme unice de protectie a muneii pentru activitatile de gospodarie comunala. Vol. I: "Alimentari eu apa ~i canalizari"

CPCP

ISLGC Brosura 33

tram. are call' Ill> rrna Ij (1 435111111) )1 il1gusta (1000mll1) ID 40-81

dt:

CPCP

ISLGC
-

l n s t r u c t i u n I t L' 11 111C L' d e p a r t a rn e m.r hp e m ru e x p lo at a r e a vuhxt a t i i l o r


elect rice de redresare pcntru transport urban cu tramvare )1 troleihuze

(-p(-P 20/81

ISLGC

Brolura

32

33

0 34

1 ID 41-81

2 tehnice Instruqiuni pentru departamentale intrelinerea ~i repararea retelelor electrice de contact ~i a eablurilor de alirnentare in curent ~i intoarcere continuu pentru tramvaie ~i troleibuze

3 CPCP 34/81

4 ISLGC

0 42

1 -81

2 p r i v in d Normativ revizuirea, modificarea, repararea ~i legarea la retele pub lice a instalatiilor interioare de alimentare cu apa ~inorme privind relatiile de gospodarie unitatilor cu beneficiarii comunala acestor servicii

3 CPCP Hotarare 7/81

4 ISLGC

Brosura 1982

Brosura

departamental 35 PO 169-75 Normativ privind gradul de indilzire in specifice construqii gospodariei comunale (PO 169-75) departamental 36 PO 174-76 Normativ privind nivelul de iluminare artificiala in constructii ~i in de unitatilor incintele gospodarie comunala 37 PO 210-80 Instructiuni de proiectare ~i realizare a camerelor de precolectare a reziduurilor menajere la cladiri de locuit departamental 38 PO 215-81 Normativ ~i pentru dimensionarea u n it at ilo r amplasarea prestatoare de servicii din localitatile urbane ~i rurale 39 -77 Instructiuni tehnice pentru proieetarea spatiilor verzi pentru localitati urbane
/

CPCP 9176

ISLGC

XVII. NORMATIVE PRIVINO PROIECTAREA SI EXECUTAREA INSTALATIILOR TERMICE, CONDITIONAREA AERULUI, GAZE 1 I 13-94 Normativ privind proiectarea ~i executarea instalatiilor de incalzire Elaborat de: IPCT MLPAT 19/N17 .07 .94 Bul.corfstr. nr. 12/1994

CPCP 75176

ISLGC 75176 ISLGC Se foloseste la complePE tarea 130-80

CPCP 15/80

CPCP 32/81 ISLGC Bro~ura ISLGC Bro~ura ISLGC Bro~ura CPCP ISLGC Bro§ura

I 1311-96 Normativ pentru exploatarea instalajiilor de incalzire centrala Elaborator IPCT I 26-73 Instructiuni tehnice pentru proiectarea instalatiilor de incalzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spatial Elaborate de: INCERC

211N/Ol.04.96

BC/96; IPCT

IGSC 4/10. VII. 1973

Bul. eonstr. nr. 10/1973

CSEAL 157173 CPCP 159175

4 Necesita revizuire 5

129-77

40

departamental CO 87-75 Normativ pentru dotarea srrazilor cu eehipamente de orientare §i dirijare a circulatiei departamental PO 153-74 Normativ pentru proiectarea strazilor geometrice. elemente metodologiee lnstrucjiuni pentru aplicarea iuterventiei

ICCPOC Instructiuni tehnice pentru proiectarea instalatiilor de 205/12.XII.1977 perimetrala la incalzire cladiri industriale Elaborate de: IPCT ICCPOC Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea ~i 67/1O.V1.1982 exploatarea instalatiilor de incalzire cu radiatoare din tabla de otel-ROTERM Elaborate de: INCERC §i Inst. de Constr. Bucuresti

Bul.constr. nr. 2/1978

I 35-82

Bul.constr. lnlocutesc nr. 911982 I 35-79

41

35 34

0 6

I [ 36-93 lnstrucuuru prorectarca instalauilor puncte Elaborate

2 tehruce pentru aurornatizar ii

3 MLPXr 9/N/07 1994

4 Bul. constr. nr.9/1994

0 12

I 1 5-98

2 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de vennlare ~i climatizare Elaborator ICECON S.A. tehnice de proiectare pentru ventilarea sau incalzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale Elaborat de INCERC Normativ privind instalatiilor

3 MLPAT nr.

4 La publicat

5 Inlocuieste 15-79

0111 centrale
de: lnst Constr.

~I

term Ice 13 [(,CPDC 79/21.VIl.81


~I

Buc. ~I [NCERC 7 [ 37-81

15/1-94

Instrucuuni

MLPAT 15/NI7.07.94

Bul.constr. nr. 911994

Instructium eclulibrarea
diatragmc retelelor

tehnice
hidraulica

pentru
pnn cu apa ~i

Bul.constr. nr. 111982

a instalatiilor termice

calda ~i Iierhinte Elaborate de: [NCERC 8 I 38-1 Instructiuni

14

I 5/2-98

[SPE

exploatarea

de

MLPAT nr.

La publicat

ventilare ~i climatizare Elaborator IPCT ICCPDC 93/21.VIl.8J Bu I. constr. In'. 12/1981 15 16-98 Normativ pentru proiectarea ~i executarea sisternelor de alimentare cu gaze naturale Elaborator PRODOMUS Norrnativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale Elaborator PRODOMUS experimental proiectarea ~i executarea sistemelor de distributie gaze naturale cu conducte din polietilena Normativ pentru proiectarea ~i executarea instalatiilor de utilizare a gazului petrolier lichefiat (aragazului) Elaborat de: Centrala pentru desfacerea produselor Normativ pentru MLPAT II/NIIO.02.98 M.lnd.C 1513/12.02.98 MLPAT II/NIIO.02.98 M.lnd.C 1513/12.02.98 M.lnd.C 1569/27.06.97 MLPAT 99/N/2.07.97 Bul.constr. nr. 1411997 Bro~ura lnlocuieste 16-8b

tehnice

pentru

sisternelor oe proiectarea recuperate a caldurii cu fluid hale i n t e r rn e d i a r in industriale Elaborate 9 139-82 lnstructiuni proiectarea introducerea industriale reducer ii cornbustihil Elaborate Inscoe 10 140-82 de: INCERC tehnice

16

16/1-98

pentru

Bul.constr. nr. r411997

[CCPDC 19/19.VI.82

Bul. constr. nr. 1211982

Brosura
M.O. 170 bis/97

lnlocuieste normativul din 1969

unor sisteme de aerului in hale s c o pu l in consumului de: INCERC de


~I

17

16 PE-97

inlocuie~te 16PE-96

constr.

Bucuresti
tehnice lip de pentru in ICCPDC 143/30XI.82 Bul.constr. nr. 2/1983

lnstructiuni
utilizarea rad iatoarelor

c o n v e c t opanou

inlocuiesc ID 29-76

18

1 31-76

ICCPDC 28/10.XI.79

Bul.constr.
nr. 1112/1976

In curs revizuire

de

instalatiile
centrala Elaborate II I 42-85

incalzrre

de: INCERC tehnice

petroliere-Bucuresti pentru
ICCPDC 14/5. II 1985 Bul.constr. nr. 8/1985 19 1 33-76 Normativ pentru exploatarea M.I.Ch. 2323/25.

lnstructiuni executarea instalatiilor


energiei

~i exploatarea de utilizare a solare apei pentru calde de

Bul.constr.
nr. 1/1977

In curs revizuire

de

prepararea
consum Elaborate

si intretinerea instalatiilor de utilizare a gazului petrolier lichefiat (aragazului) Elaborat de: CDPP-PECO

XI. 76

de: INCERC

36

37

0 20

1 145-93

2 In s t r u c t iu n i privind metodologia de testare a aeraulica ~i termica camerelor curate Elaborate de: INCERC

3 MLPAT 14/N/9. VI. 93

4 Bul.constr. nr. 6194

0 3

1 C 139-87

ICCPDC Instructiuni tehnice pentru anticoroziva protectia a 42/28.IX.1987 elementelor de constructii metalice Elaborate de: INCERC privind tehnice ICCPDC Norme anticoroziva a 43/28.IX.1987 protectia cablurilor ~i toroanelor din otel pentru constructii cu exterioare armlituri ~i constructii suspendate Elaborate de: INCERC Normativ pentru protectia coroziunii a contra construcjiilor metalice ingropate Elaborate de: ISLGC privind tehnice Norme anticorozivli a protectia bazinelor de beton armat pentru neutralizarea ~i epurarea apelor industriale Elaborate de: INCERC imbunlitlitiri la C 210-82 IGSC 5/11.1.1976

Bul. constr. Inlocuiesc nr. 611987 C 139-79

21

MLPAT NP 018-97 Normativ pentru proiectarea, exploatarea executia, ~i 78/N/12.05.97 postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori Elaborator Ghid de proiectare instalatii incalzire I-Mapa proiectantului Editia 1995 Ghid de proiectare instalatii ventilare V-Mapa proiectantuluiEditia 1995 Ghid de proiectare instalatii sanitare S-Mapa proiectantului 18/N/28.03.86

Bul.constr. nr. 4197

C 225-87

Bul.constr. nr. 6/1987

22

ORDIN BC 7/96

Publicat de IPCT in bro~urli Publicat de IPCT in brosura Publicat de in IPCT bro~urli

I 14-76

Bul. constr. nr. 2/1976

23

18/N/28.03.96

ORDIN BC 7/96

C 210-82

ICCPDC 20/11.III.82

Bul. constr . [fnlocuiesc nr. 7/1982 NP 32-79

24

18/N/28.03.96

ORDIN BC 7/96

XVIII. NORMATIVE PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE PROTECTIA CONSTRUCfIILOR SI INSTALATIILOR CONTRA AGENTlLOR AGRESIVI 1 C 170-87 ICCPDC Instructiuni tehnice pentru 116.1.1989 protectia elementelor din beton armat ~i beton precomprimat suprateraae in medii agresive naturale ~i industriale Elaborate de: INCERC ICCPDC Modificliri ~i completliri 41119.IX.1987 C 170-87 116.1.1989 MLPAT Norme tehnice de proiectare ~i executie a protectiei 16/NI7.07.1994 anticorozive ~i izolatiei termice la cosurile din beton armat monolit Elaborate de: GIP Bul. constr. nr. 7/1988 Inlocuieste C170-83

oct. 1984

Bul. constr. nr.4/1985

BuI.constr . Inlocuiesc MLPAT GP 013-96 Ghid privind proiectarea, executia ~i asigurarea 68/N/28 .08.1996 nr. 13/1997 C 219-85 pardoselilor la calitlitii se in care constructii de desfli~oarli activitati productie NP 35-81 Norme tehnice provizorii pentru protectia pardoselilor la acjiunea din beton vegetale uleiurilor ~i emulsiilor de uleiuri vegetale Elaborate de: INCERC NP 49-89 In st r u c t iu n i tehnice provizorii privind alcatuirea ~i executarea pardoselilor antistatice §i antiscanteie Elaborate de: INCERC ICCPDC 6/20.11.1981 BuI.constr. nr. 6/1981

8 Bul.constr. nr. 6/1987 nr. 7/1988 Bul.constr. Inlocuiesc nr. 1011994 P 127-94 9

P 127-94

ICCPDC 23/11.VII.89

BuI.constr. I Inlocuiesc nr. 211989 NP 49-86

38

39

0 10

I NP 48-86

2 Norme tehniee provizorii pentru protectia termoizolatiilor la eonduete ~i aparate eu placi tlexibile din hartie stratificata tip HSA l-c Elaborate de: TAGLSIT si INCERC Norme

3 ICCPDC 9/6.IIl.1987

4 Bul.constr. nr. 111987

5 Cu caracter documenta

0 2

I ST 016-97

II

NP 54-88

ICCPDC tehniee provizorii 43/28. Vl1988 protectia exterioara coroziunii a contra metal ice constructiilor prin care se subterane transports lichide Elaborate de: INCERC
pentru

Bul.constr. or. 111988

Suspendate 3

57/NII103.97 Specrticaue tehnica. crnerii pent ru met 0 de ~I deterrnmarea prin maxurarea c o n xt r u c t i i l o r t a "3 rl i tehnice pentru lnstructiuni topogeodeZice a metode deplasar ii constructiilor de fo r m a 1111 ()r d at o r at e terenului de tundare Metodol()gle
executarca lucranlor a

p r I\ In d de

MLPAT 90/N<!.06.97
Oticiul National

Hul.conxtr

nr 7197

introduccre
imohrliar

cadastrului

in local nap

de Cada-tru.
Geodezre Cartouranc

~I 97 Bul.consu nr. 797

12

PC 1/1-93

lndrumatordediagnosucarea starii de degradare si rnetode de rernediere si protectie anticoroziva a elementelor din beton armat degradate in medii prin coroziune agresive pe baza de clor

MLPAT IO/NI7.04.94

Bul.constr. or. 8/1994

911-CP2.00 4
-

cxecutarea lilt rod UCt: rc

p r i vi n d Mc t o d o l o u i c lucrarilor de
a cadastrului

retelclor cdilitare in localuau

MLPAI 9 IIN!2 .00 97 Oficrul Nap()I1JI de Cadastru. Geodezrc ~I


Cartop rufie

13

MLPAT PC 112-94 lndrurnator de investigare de star: i 29/N/6.IO 1994 a d iagnosticare structurilor din beton armat, beton precomprirnat ~I otel situate in medii agresive PC 1/3-96
urrnarirea 26/N/3.041996 privind Ghid cornportarii in exploatare a constructiilor situate in medii agresive

Bul.constr. nr.611995 I

XX NORMATIVE P 87-86

PRIVIND PROIECTAREA ~I FXECllTAREA DE JOCUlT ~I SOCIAL-CULTURAl.!' CCES 171115 IV 1987 ('CES 9427.11 1985 CSL\I 38'3 II 1971

CL:\DIRIJOR inlocu ieste P 87- 75


Inlocuieste

Norman. pentru proiectarea carninelor culturale Elahorat de IPCT Norrnativ


culturala
pentru

Bul.constr

11r. 2: 1987
Bul.constr
Ill'

14

BC 8/96

P 25-85

retcaua

8 1985

P 25-75

Elahorat de: IPCT 3 P 61-71


Nnrrnau- pcntru
t

proiectarea

Hul.consrr
Il[ .

ill
rc\

cur- de
izurrc

XIX. NORMATIVE PRIVIND PROIECTAREA ~I EXECUTAREA LUCRARILOR GEODEZICE, TOPOGRAFICE,FOTOGRAMETRICE ~I CADASTRALE I C 83-75 privind Indrumator executarea trasarii de detaliu in constructii Elaborat de: INCERC M.C.IND. 49/8.XIl.1975 Bul.constr. or. 1/976 4
P 128-86

s p o r t i v e. e re n u I' II 0 I' xtad loa Ill' lor ~I comple xelor


sporuv c Elaborat de

9 1971

ISART [(,CPDC 6/24.11.1987 Bulconsrr nr. 1/1987

Norman. pentru prorectarea carninclor pentru varsuuc I Elaborat de [PCT

40

41

0 5

1 P 101-78

3 ICCPDC 75/30.VII.1978

4 Bul.constr. nr. 5/1979 Bul.constr. nr. 3/1987

5 in curs revizuire de

0 13

1 NP 009-97

2 privind Normativ proiectarea, executarea ~i intrejinerea constructiilor pentru case de copii -Ind. NP 009-97 privind executarea ~i intretinerea constructiilor pentru scoli si licee -Ind. NP 010-97 Normativ

3 5/N/22.01.97

4 Bul. constr. 6-7/98

Instructiuni tehnice pentru cladirilor proiectarea de locuit cu structura de rezistenta din panouri rnari Elaborat de: IPCT Modificari la P 101
Normativ privind proiectarea si executarea adaposturilor aparare civila in de subsolurile cladirilor noi Elaborate de: M.Ap.N Normativ privind proiectarea ~i executarea adaposturilor de aparare civila destinate pentru puncte de comanda Elaborat de: M.Ap.N. Instructiuni pentru apl icarea 53114.09.1992, HGR nr. realizarea unor privind rnasuri de aparare civila Normativ privind dotarea cu a cladirilor de ascensoare locuit, social-culturale, de administrative turism ~i ISLGC

oct. 1985

14 M.Ap.N. si ICCPDC 52 si 92/1978 Difuzate DE M.Ap.N.

NP 010-97

5/NI22.01.97

P 102-78

[ntocuiesc
instr. tehni ce din 1973

proiectarea,

Bul. constr. 6-7/98

15 M.Ap.N. OG 4111978 Difuzate de M.Ap.N.

NP 011-97

privind Normativ proiectarea, executarea ~i intretinerea constructiilor pentru gradinite de copii Ind. NP 011-97 Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor

6/N/22.01.97

Bul. constr. 6-7/98

16 M.Ap.N. M 4/23.02.1993 Brosura

NP 015-97

P 92-93

MLPAT 4/N/22.01.97

Bul.constr. nr. 1,2,3/98

XXI. NORMATIVE PRIVIND PROIECTAREA ~I EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR INDUSTRIALE, AGROZOOTEHNICE ~I DE IRIGATII ICCPDC 116111 30.IX.1982 Bul.constr. nr. 2/1983 Inlocuieste P 92-76 I P 17-85 pentru proiectarea , de mcarcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule Elaborat de: IPIU Normativ ICCPDC 18/4.IV.1985 Bul.constr. nr. 911985 [nlocuieste P 17-16

P 92-82

statiilor

10

P 41-73

Instructiuni tehnice de proiectare a spatiilor verzi pentru localitatile urbane Elaborate de: ISLGC
Normativ privind proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane URBAN Elaborate de: PROJECT

CSEAL 157/21. VI. 1973

Bul.constr. nr. 9/1973

P 71-86

Normativ proiectare de privind iluminatul natural in cladiri industriale Elaborat de: IPCT Normativ de proiectare depozitelor paletizate Elaborat de: MATMCGF Norme tehnice privind proiectarea spatiilor socialconstructii sanitare pentru industriale Elaborate de: IPCT Modificari la P 117-83 a

ICCPDC 53/20. XII .1986

Bul. constr. nr. 1111986

fnlocuie~te P 71-79

11

P 132-93

MLPAT 1O/N/6.04.1993

Bul.constr. nr. 12/1993

C 164-79

MATMCGF 18/15.11 1980

Difuzat de MATMCGF

fnlocuie~te C 164-75

4 Bul.constr. nr. 1-23/1995

P 117-83

12

CPH

1-93

MLPAT Normativ pentru adaptarea construcjiilor ~i locurilor 26/N/12.11.1993 c e r inj e le la publice handicapate persoanelor (Cod de proiectare) Elaborat de: IPCT

lCCPDC 18/31.I1I.1983

Bul. cunstr. nr.5-611983

Inlocuicstc
NP 30-79

oct. 1983

Bul.constr. nr.311986

42

43

0 9

I I 18-82

2 Normativ pentru proiectarea ~i executarea instalatiilor interioare de telecornunicatii din clad ir i c iv ile ~i industriale Elaborat de: ICPTT Modificari la I 18-82

3 M.T.Tc. 1026/11. VIII. 1982

XXII NORMATIVE PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA PENTRU TRANSPORTLJRI SI TELECOMUNICAfII CONSTRUCTIILOR


i

Bul. constr. inlocuie~te nr. 1211982 118-71

C 182-87

Normativ

privind

executarea

mecanizata a terasameruelor de drurnuri Elaborat de: ICPTT Inst Pol.Iasi si ICB 2 C 79-80
Normativ pentruproiecrarea. ~i recepuonarea drurnurilor industriale Modificari la C 79-80

M T.Tc. 13/28.IX.1987

Bul. constr. nr. 611987

Inlocuieste C 182-88

executarea

ICCPDC 82/2.IX.1980 ocLl983

Bul. constr lnlocuieste nr 1111980 C 79-70 Bul. constr. nr. 311986 Bul constr. nr 911986
lnlocuieste

oct. 1984 si 1985 M.Ap.N.

Bul. constr. or. 4/1985 ~i nr. 311986 Difuzate de M.Ap.N.

10

P 129-92

C 173-86

MTTc Nonnauv pentru amenajarea a c e la s i n I vel a 274/11 XI 1986 la intcrvcctiilor drumur ilor puhlice in atara localuaulor Elaborai de IPT ANA Normativ pentru adaptarea la teren a proiectelor lip de podete de cale terata Elaborat de: IPCT M.T Tc 54/9.1 1987

C 173-79 II 146-93

Norrne tehnice pentru proiectarea si executarea amenajarilor pentru apararea civila la metrou

P 14-86

Bul constr.
nr. 1111986

Inlocuieste P 14-74

ln s t r u c t iu n i p r i v in d MLPAT proiectarea, executarea ~i 17/N/23.IV.93 exploatarea retelelor ~i instalatiilor de te leviziune prin cablu Elaborate de: URBAN PROIECT

Bul. constr. nr. 1211993

.
SI EXECUTAREA SI REGULARIZARI Bul. constr. nr. 511987 DE

P 15-78

Norman. pentru proiectarea M T.Tc aparatclor de reazem la 2127/2(J.XIlI<J78 podurile de ~osea din beton annat Elaborat de: IPTANA

Bul constr. nr. 511979

XXIII. NORMATIVE PRIVIND PROIECTAREA CONSTRUCTULOR HIDROTEHNICE. AMENAJARI RAuRI


I

C 163-87

P 19-86

Normauv pcntru adaptarea la tcren a pnuecrelor lip de


podete pcntru drumuri

M.T.Tc 71/10.1 1987

Bul constr. Inlocuieste nr. 1111986 P 19181

Elaborat de: IPTANA 7 C 22-92 Normativ pentru executa rea imhracanuntilor d in beton de
ciment la drumuri

Instructiuni tehnice pentru ICCPDC folosirea profilelor incastrate 40/21.IX.1987 din PVC plastifiat la e t a n s a r e a r o s t u r ilo r elementelor de constructii Elaborate de: INCERC

[nlocuieste

C163-73

M.T.Tc 811303 93 MTTc 1800/30.X.87

Bul constr.
nr. 5-611994

Inlocuieste

C 22-92

XXIV. NORMATIVE I C 16-84

PRIVIND PROIECT AREA SI EXECUT AREA ORGANIZARU LUCRARILOR DE CONSTRUqU-MONTAJ Bul. constr. nr. 6/1985

Elaborat de: ICPTT Modificari la (' 22-84 8 P 114-87


Norrnativ
~I

Bul. constr. nr. 7/1987 Bul constr. Inlocuicste nr. 411982 indrurnator u I din 1977 Bul constr nr.9:1984

pentru

proiectarea

executa rea cailor

ferate

I(,(,PDC 137126.XI 1981

industriale

Elaborat de: I(,PF Cornpletare la P 114-81

IC(,PDC 66/19. VI.84

Norrnativ pentru realizarea ICCPDC pe timp friguros a lucrarilor 92114.XII.1984 de c o n s t r u c t ii s i a instalatiilor aferente Elaborat de: ICCPDC Fil. I a s i, Facultatea de Constructii Precizari la C 16-84

Bul. constr. nr. 7/1986

44

45

0 2

1 P 82-86

3 pentru ~i de ICCPDC 1517.V.1986

4 Bul. constr. nr. 5/1986

5 lnlocuiesc P 82-83

0 4

1 C 56-85

2 Normativ pentru verificarea calitatii ~i receptia lucrarilor de constructii ~i instalatii aferente Elaborat de INCERC Ln s t r u c t i u n i pentru verificarea calitatii ~i receptia lucrarilor ascunse la instalatii construcjii ~i aferente Modificari la instructiuni

3 ICCPDC 61130.X.1985

4 Bul. constr. nr. 1-2/1986

5 Inlocuie~te C56-75

Instructiuni
proiectarea, intretinerea santier Elaborat

tehnice

executarea drumurilor

de: IPC pentru de programarea executie - program a de

PC 002-97

Ghidul

17/N/18.02.97

Ordin BC

lucrarilor
constructiilor ealcul 4 GT 011197

2/97

IGSC 2817.Il.1976

Bul. constr. nr. 4/1976

privind tehnologie Ghid de drumurilor realizarea organizare de santier

llO/N/1997

IPC SA

Ordin

BC 5 C 204-80

IGSIC

12/97
Normativ privind verificarea

20/4.IV.1977
calitatii lucrarilor de montaj al utilajelor ~i instalatiilor tehnologice pentru obiective de investitii Elaborate de: ICCPDC 6 IGSIC ~i IGSIC ~i ICCPDC 31/21. X1.1980

Bul. constr. nr. 4/1977 Bul. constr. nr. 5/1981

utilizarea privind GT 012/97 Ghid obiectelor ~i eehipamentelor de organizare de santier. proieetarea cofrajelor ~i in

I11/N/1997

IPC SA

Ordin

BC

12/97 112/N/1997
Buletinul constructiilor CALIT ATII ~I RECEPTIA ~I INSTALATII Bul. constr. nr. 12/1977 In curs revizuire de 7 Ordin BC

GP 014/97

Ghid

pentru

utilizarea

12/97

constructii
XXV. NORMATIVE PRIVIND VERIFICAREA LUCRARlLOR DE CONSTRUqIl 1 C 167-77 Norme modul privind de cuprinsul intocmire, si

privind Normativ cadru de dotarea laboratoarelor constructii montaj Elaborat de: IGSIC Norma metodologica privind autorizarea laboratoarelor de incercari in constructii Elaborata de: IGSIC

IGSIC 31121.XII.1978

Bul. sonstr. nr. 4/1979

completare ~i pastrare cartii tehniee a constructiilor si IGSIC de: Elaborate ICCPDC Modificari 2 P 130-97 Normativ cornportarii la C 167-77 privind in

IGSIC §i ICCPDCI07/176 24.X.1977 a IGSIC si ICCPDC 17114.VII.1983

IGSIC ~i ICCPDC

Bul. constr. nr. 111989

55/2.XI.1989
Bul. constr. nr. 111982

Bul. constr. nr. 5-6/1983 Bul. constr. nr. 4/98 Inlocuieste P 130-88

C 205-81

MLPAT urrnarirea a 109/N/Ol.01.97 timp

constructiilor
3 P 130-88 IGSIC si Norme metodologice privind cornpo rtar ii ICCPDC 62 si u rmar ir e a inclus iv 2/25. VIII. 1988 constructi ilor, supravegherea starii tehnice Elaborate curenta a acestora a Bul. constr. nr. 4/1988 Difuzate eu 9 C 180-88

ICCPDC Instructiuni tehnice privind prin 97/11. VII. 1981 incercarea in situ incarcari statice, conform STAS 1336-80 a civile constructiilor ~i industriale Elaborate de: INCERC Instructiuni controlul rnetode Elaborate ICH tehnice pentru IGSIC

c i r c u la r a nr. 5541
1O.IX.1988 Er ata in Bul. constr. nr. 5/1988

co mpact ar ii pamanturilor coezive prin


radiometrice de: INCERC ~i

30/8. VI.1988

Bul. constr. nr. 2/1988

Inlocuiesc C 180-76

de: INCERC

46

47

0 10

I C 26-85

2 Nornativ pentru incercarea prin metode betonului nedistructive Elaborate de: INCERC Completari la C 26-85 tehnice pentru Instructiuni betonului cu incercarea ajutorul carotelor Elaborate de: INCERC

3 ICCPDC 11/22.II.1985 ICCPDC 19/17.1V.1987 ICCPDC 10611.IX.1981

4 Bul. constr. nr. 8/1985 Bul. constr. nr. 211987 Bul. constr. nr. 211982

5 Inlocuicsc C 26-72 C 30-67 ~i C 129-71


lnlocuiesc

o
18 127-82

2 Instrucpuni tehnice privind stabilirea si verificarea clasei de ealitate a imhinarilor s u d a t e de co nd ucte


tehnologice

ICCPDC 78/10.VI 1982

Bul. constr. In curs de nr. 1011982 revizurre

11

C 54-81

C 54-76 19 C 220-85

Tirnisoara Modificari lnstrucnum


verificarea

la I 27-82 tehnice privind

ICCPDC 56/28.IX.1988 ICCPDC 33/14 VI 1985

Bul. constr nr.5/1988 Bul. constr nr. 9/1985

12

C 117-70

M.C.lnd. tehnice pentru Instructiuni la 133N/22.V1.l970 folosirea radiografiei determinarea defectelor din elernentele de beton armat Elaborate de: INCERC ICCPDC Instructiuni tehnice pentru controlul calitatii betonului 162-22.XII.1981 la constructii ingropate. prin metoda carotajului sonic Elaborate de: INCERC lnstructiuni tehnice privind utilizarea rnetodelor acustice prin soc la controlul calitatii elernentelor prefabricate Elaborate de: INCERC privind ealitatea Normativ irnbinarilor sudate din ole I civile, ale construcriilor industriale ~i agrieole Elaborat de: INCERC Normativ privind efeetuarea incarcarilor de presiune la eonduetele tehnologiee din
otel

Bul. constr. nr. 911970

abareri lor de la forma geomemca ~I a calitalii cusaturilor sud ate ale

IS

C 200-81

Bul. constr. nr. 611982

rezervoarelor din ote l ctlindnce verucale pentru depozuarea ll{eililui ~I produselor petrolierc lichide Elaborate de: ICCPDC FII. Timisoara 20 Norme privind utilizarea
fo r rn u l a r e l o r t ip i z a t e aprobate, in activuatea de control tehnic de calitate in

14

C 222-85

ICCPDC 57/IX.1985

Bul. constr. nr. 1111985

IGSIC 22XlI.1987

Bul constr. nr. 8/1987

Er a t a in Bul. constr nr. 1/1988

15

C 150-84

ICCPDC 56/14. V .1984

Bul. constr. Inlocuiesc C 150-72 nr. 7/1984 21 C 181-88

consrrucui Elaborate pe n tr u sistemului IGSIC

montaj de' SUhCOll1lS13


r a t i o n a l iz a r e a

de evidenta

din ICCPDC 27/8.IV.1988

j n d rum a tor pen t r u metodologia de incercare a


protonpurilor ~i seriei zero la elernente prefabricate, din punct de v e d e re al comportarii la solicitari

Bul. constr. nr. 1]11987

jl1l()cuie~te C 181-76

16

I 12-78

MMPG 152118.1.1978

Bul. constr. nr. 611978

Inlocuiesc 1 12-64

stance 22 C 214-83 lndrumator pentru utilizarea dispozitivului FINT 2 Elaborat de: ICCPDC Fil. Timisoara ICCPDC 68/30.VII.1983 Bul. constr nr. 11/1983

Elaborat de: ICPPG Cimpina 17 125-72 M.C.lnd. Bul. constr. tehnice pentru lnstructiuni incercar i lor 14NI1 .VIII 1972 nr. 111973 efectuarea hidraulice ~i pneurnatice la recipiente Elaborate de: TMUCH

48 49

o
23 C 231-89

4 Bul. constr. nr. 1/1991

0 29

Instructiuni tehnice privind 1CCPDC f 0 los ire a met 0 d e i 44/30.Xll.1989 semidistructive prin smulgere de pe suprafata de determinare a rezistentei betonului in lucrare Elaborate de: 1NCERC Instructiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafata de determinare a rezistentei betonului in lucrare Elaborate de: 1NCERC lndrumator pentru inspectare ~i diagnosticare privind durabilitatea constructiilor din beton armat ~i precomprimat Elaborat de: 1NCERC Indrumator exploatarea cladirilor de urban aflate
cadru

GE 017-97 Ghid de utilizare a 38/N/03.03.97 dispozitivelor ~i aparatelor pentru masurarea deforrnatiilor mari GE 018-97 Gh id de util izare a 39/N/03.03.97 aparatelor pentru masurarea
fortelor

30

24

C 236-91

MLPAT
17/N/14.XII.1991

Bul. constr. nr. 3/1992

31

GE 019-97 Ghid de utilizare a aparatelor pentru rnasurarea starii de coroziune GE 020-97 Ghid de utilizare a aparatelor de determinare a eforturilor din cablu la structuri suspendate GE 021-97 STOII-97 Ghid de utilizare a aparatelor pentru rnasurarea presiunilor

40/N/03.03.97

32

411N/03.03.97

25

C 244-93

MLPAT

Bul, constr. nr. 9/1993

33 34

42/N/03.03.97

26

C 247-93

privind MLPAT ~i intretinerea 211N/27. V .1993 locuit din mediu in proprietatea autoritatilor pub lice Elaborate de: 1NCERC Indrumator privind aplicarea 77/N/27.10.96 prevederilor "Regulamentului de verificare ~i expertizare de calitate a proiectelor, executiei lucrarilor ~i constructiilor" - partea 1Verificarea tehnica de calitate a proiectelor de constructii ~i instalatiilor aferente (anexa 1)

Bul, constr. nr. 12/1993

Specificatie tehnica pentru 45/N/03.03.97 certificarea de conformitate a calitatii ascensoarelor de persoane


Specificatie tehnica privind 46/N/03.03.97 certificarea de calitate a calitatii echipamentelor de ridicare transport pe verticala pentru rnarfuri

35

ST 012-97

27

Bul. constr. nr. 1/97

36

28

GE 016-97 Ghid de utilizare a 37/N/03.03.97 echipamentelor ~i aparatelor pentru masurarea deforrnatiilor specifice

GT 006-97 Ghidul privind identificarea §i monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea s o l u t i i lo r cadru de interventie asupra terenului pentru p r ev e n ir e a ~i reducerea efectelor acestora. in vederea satisfacerii cerintelor de siguranra in exploatare a constructiilor. refacerea ~i proteqia mediului - GT 006-97

18/N!l9.02.97

Se d ifuzeaza institutiilor interesate prin rninisterele ordonatoare de credite in domeniu

50

51

0 37

1 GT 008-97

3 19/NIl9.02.97

4 Idem

0 41

I GP 023-97 "Ghidul necesare

2 privind de de de nr.1011995

4 S-A DIFUZAT DE CATRE MINISTERUL CULTURII

masurile privind Ghidul aparare de necesare i mp o t r i v a dezastrelor seisme si de pro vocate alunecari de teren in vederea de cerinte i satisfacerii exploatare in siguranta
pentru cladiri din dorneniul ocrotirii sanatatii-G'! 008-97

masurile !02/N 125.07 . 1997 ap a r a r e


seisme teren, icerintelor pentru culturii, ~i in

irnp o t r iv a
provocate alunecari Legii expozjtii 42 GP 022-97

dezastrelor

vedereasatisfaceri cladiri din domeniul Idem

38

GT 007-97

masurile 20/N!l90297 privind Ghldul aparare de necesare d e z a srre lo r impotriva seisme de ~l provocare alunecari de teren in vederea xat isface r ii cer inte i de in . exploatare slguranta p e n t r u c I a d I r I ale publice si a administrauei cercctarede mstitutelor
proiectare GT 007-09 (ihidul

de arta, biblioteci" privind de de de masurile !03/N/25.07.1997 S-A DIFUZAT DE CATRE ~i in MINISTERUL INVATAMANTULUI

"Ghidul
necesare impotriva provocate alunecari Legii c lad i r i

aparare
seisme teren,

dezastrelor

vederea satis faceri icerinte lor

nr.10/1995
din

pentru

domeniul

invatamantului"
Idem 43 GP 021-97 "Ghidul necesare privind de de de nr.l01l995

39

ct

005-97

rnasurile 21/N/1902.97 pnvmd aparare n e c e s a r e de dezastrelor i mp o r r i va seisme de ~i pro vocate alunecan de teren in vederea de cerinte i satisfacerii exploatare in siguranta
pentru cladiri din domeniul cultelor GT 005-97

rnasurile a p a r ar e
seisme teren,

104/NI2507l997

S-A DIFUZAT DE CATRE DEPARTAMENTUL ADMIN ISTRATIEI PUBLICE LOCALE

irnp o t r iv a
provocate alunecari Legii

dezastrelor

si
in

vedereasatisfaceriicerintelor pentru cladirile de locuit individuale ~i de tip bloc"

40

GT 004-97

Ghidul privind masurile de aparareimpotrivadezastrelor seisme si de provocate alunecari de teren in vederea de cerintei satisfacerii exploatare in siguranta cu constructii pentru sali de de destinatia spectacole, sport ~i agrement - GT 004-97

22/N1l90297

Idem 44 GP 024-97 "Ghidul privind alegerea specifice pentru vederea lO5/N/25.07.1997 S-A DIFUZAT DE DAPL echipamentelor

in t e r v e n t i i lo r
de seisme in

diminuareaefectelorproduse

as igur ar ii cerinte i de siguranta in exploatare prevazute de Legea 10/1995


privind calitatea in

constructii

52

53

0 45

4 S-A DIFUZAT DE CATRE MTS

0 49

1 GEx. 00211-98

2 "Ghidul pentru Normativ stab iii rea interventie P expertizelor tehnice conform 100-92 solutiilor pentru ~i de

3 elaborarea 30/N/19.02.1998

4 NU S-A PUBLICAT

"Ghidul privind rnasurile 22/N/19.02.1997 aparar e de necesare dezastrelor impotriva provocate de seisme ~i alunecari de teren in vederea de cerintei satisfacerii exploatare in siguranta cu construcjii pentru de sali de destinatie spec taco Ie , sport ~i agrement" "Ghidul privind masurile 211N/19.02.1997 ap ar ar e de necesare dezastrelor impotriva de seisme ~i provocate alunecari de teren in vederea de cerintei satisfacerii in exploatarea siguranta pentru cladiri din domeniul cultelor" .

cladiri 1940 cu zidarie

unicat importante, realizate inainte de anul structurali S-A DIFUZAT SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE nearmata din sistem structural din pereti (s i m p l a ) . NU S-A PUBLICAT

46

Metodologie generala" 50 GE 006-97 "Ghidul privind identificarea ~imonitorizarea alunecarilor de teren s o lu t iilo r pentru ~i stabilirea cadru de
18/N/19.02.1997

interventie asupra terenului S-A DIFUZAT DE CATRE DAPL SI MCT ~i reducerea efectelor acestora, vederea satisfacerii in a constructiilor, ~i protectie de siguranta prevenirea

47

"Ghidul privind masurile 20/N/19.02.1997 necesare de 'aparare impotiva provocate de dezastrelor seisme ~i alunecari de teren satisfacerii vederea in cerintei de siguranta in exploatare pentru cladiri ale administratiei publice ~i ale institutelor de cercetareproiectare" "Ghidu1 privind rnasurile 19/N/19.02.1997 ap a r a r e de necesare dezastrelor impotriva provocate de seisme si alunecari de teren in vederea de cerintei satisfacerii exploatare in siguranta pentru cladiri din domeniul ocrotirii sanatatii"

in

cerintelor exploatarea refacere mediului" 51 GEx


00212-98

"Ghidul pentru Normativ stabilirea interventie inainte P

elaborarea 100-92 ~i de

30/N/2.04.1998

NU S-A PUBLICAT

expertizelor tehnice conform solutiilor pentru

48

S-A DIFUZAT DE MINISTERUL SANATATII

cladiri 1940 cu zidarie Cllidiri

unicat importante, realizate de anul din sistem structural din pereti structural i nearmata (sirnpla).

pentru tnvatarnant"

54

55

0 52

1 GEx 002/3-98

4 NU S-A PUBLICAT

0 57

1 MP 004-98 "Manual metode neliniar anexa

2 privind de G a proiectarea

3 13/N/24.02.1998

4 NU S-A PUBLICAT

30/N/2.04.1998 elaborarea pentru "Ghidul expertizelor tehnice conform si 100-92 P Normativ de solutiilor stabilirea cladiri pentru interventie unicat importante, realizate de anul 1940 cu inainte sistem structural structural din pereti zidarie din i (simpla).Cladiri nearrnata administrative" 30/N12 .04.1998 elaborarea pentru "Ghidul expertizelor tehnice conform 100-92 ~i P Normativ de solutiilor stabilirea cladiri pentru interventie unicat Inainte sistem importante, de anul structural din pereti zidarie din structurali nearmata (sirnplar.Cladiri realizate 1940 cu

anuseismica

bazata
calcul

pe cu

dinamic

in conformitate Normativului

P100-92 " XXVI. NORMATIVE PRIVIND LUCRARI DE REPARATII, iNTRETINERE SI

POSTUTILIZARE 1 NU S-A PUBLICAT P 95 -77 Norrnativ eapitale

A CONSTRUqIILOR ICCPDC 148116.1X ICCPDC 23711 977 MLPAT 12/N/17. VI. 1994 M.T.Tc. a ~i lor a 1984-1985 1977 Bul. eonstr. nr. 111977 Bul. eonstr. nr. 1111977 Bul. eonstr. nr. 8/1994 Bul. constr. nr. 11/1975

tehnie de reparatii la clad in si

53

GEx 002/4-98

constructii
Elaborat Modifieari Modificari 2 C 175-75 Normativ podurilor constructiilor

speciale
de: INCERC la: P 95-77 la: P 95-77 pentru intretinerea drumurilor. de ~osea aferente

~i repararea

de 311NI2.041998 NU S-A PUBLICAT 3 C149-87

locuit"
54 GEx 001/2-98 "Ghidul pentru expertizarea cladirilorlnaIte eu P+8 etaje executate din panouri mari inainte de 1997 dupa proiect tip IPCT 55 NP 027-98 141" NU S-A PUBLICAT 4 C 203-91 14/NI24.02.1998 alegerea pentru "Ghid accelelogramelor de calculln aplicarea metodei B (analize din neliniare) dinamice Normativul 56 GP 025-97 "Ghid pentru P 100-92" 119/N1l4.091997 S-A DIFUZAT DE CATRE CONSPROIECT PLOIESTI

Elaborat de: Dir. Drumurilor M.T.Tc Instructiuni procedeele defectelor Elaborate tehnice privind ICCPDC a 83112.VIII1987 Bul. eonstr nr.511987

lnlocuiesc
C 149-81

de remediere pentru elernentele de: INCERC

de beton ~i beton armat

Instructiuni
proiectarea lucrarilor izolatiei remediere condens

tehnice pcntru si e xecuua


de imhunatatire termice la peretii ~i a situatiilor de de

MLPAT DCLP

Bul. eonstr. nr. 6 (1991)

inlocuie~te C 203/80. C 203/82. C 20313/85. C 203/4-85. ("203/5-86. C 203/6-86

solutiile cadru la cladirile de interventie avariate de seisme realizate proiectelor baza pe ISART tip refolosibile C222/6-01 ~i ISCAS 4405"

a 4!NII7.IV.1991

cladirilor

existente
Elaborate de: INCERC

56

57

0 5

1 NE 005-97

4 Bul. constr. nr. 11197

0 4

1 U 9-82 Normativ ~i utilajelor pentru 42,611.5.6.5 Elaborat

2 pentru intretinerea masinilor, ~i constr. de: INCERC pentru intretinerea uneltelor, dispozitivelor constructii-cod si in instalatiilor cod

3 ICCPDC 110/2.1X.1982

4 Bul. constr. nr. 1/1983

5 in curs revizuire lnlocuiesre U 9-78 de

MLPAT privind Normativ 81/N/20.0S.1997 postutilizareaansamblurilor, subansamblurilor ~i elementelor componente ale constructiilor. Interventii la acoperisuri lnvelitori ~i (terase ~i sarpante) MLPAT privind Normativ 79/N/20.0S.1997 postutil izarea ansamblurilor, subansamblurilor ~i elementelor componente ale constructiilor. Inrerventii la inchideri exterioare. MLPAT privind Normativ 80/N/20.0S.1997 postutilizareaansamblurilor, . ~i subansamblurilor elementelor componente ale constructiilor. Interventii la spatiilor compartimentele interioare.

repararea

5 Bul. constr. nr. 13/97

U 9/2/85

Normativ ~i sculelor folosite 901 Elaborat

ICCPDC 29/27.V.1985

But. constr. nr. 9/1985

Cornpletare
U 9-82

NE 007-97

repararea

de: INCERC privind dotarea cu ICCPDC 3/5.11.198t But. constr. nr. 9/1985

NE 006-97

Bul. constr. nr. 14/97

U 10-80

Normativ

rnasini , scule, ~i dispozitive a muncitorilor Elaborat 7 U 11-87 Normativ activitarea lucrarilor Elaborat 8 de constructii de: INCERC de personal de constructii de: INCERC de de calcul a pentru a

ICCPDC 50/23.1X.1987

But. constr. nr. 711987

Inlocuieste U 11-83

de mecanizare

XXVII.

NORMATIVE

PRIVIND FOLOSIREA SI REPARAREA PENTRU CONSTRUqII-MONTAJ ICCPDC 22/26.V1.1987

UTILAJELOR

U 3-89

pentru tehnice Instructiuni repararea utilajelor folosite in constructii din codurile 42, 611-5 ~i 650-658, prin a mlocuire de sistemul subansamblurilor Elaborate de: INCERC

Bul. constr. nr. 211989

Metodologia produqei realizata utilajele gradului Elaborata

ICCPDC 62/30.X.1985

Bul. constr. nr. 1211985

echivalente

masinile

si
~i a

de constructii de constructii de: INCERC

U 6-78

Normativ utilajelor

ICCPDC locul privind pe 177/27.XII.1978 de constructii

Bul. constr. nr. 511979

inlocuie~te U 6-61

IM004-96

Metodologia elaborarea mijloace echipamente executarea cerintelor

privind pentru ~i la de tehnice utilizate lucrarilor

45/NI15.07.96

Bul. constr.

nr. 1/97

timp friguros Elaborat de: INCERC 3 U 8-82 privind Normativ de medii consumuri Ie lubrefianti ~i combustibil, intretinere de materiale pentru utilaje de constr. Elaborat de: INCERC Modificari la:U 8-82 ICCPDC 111/2l.1X Bul. constr. nr. 1/1983 lnlocuieste U 8-78 10 GE004-96

constructii
Ghid privind inalte utilizarea tu rn la 46/NI15.07.96 La publicat

macaralelor constructii oct. 1984 Bul. constr. nr. 4/1985

si foarte

inalte- ind. GEO-004-96

59 58

0 II

I ST 006-96

4 Bul. constr.

0 16

I
ST 002-96

2 Sp e c if i c a t ie t e h n ic a minibetoniere pe senile de cauciuc-ST 002-96 Ghid de materialelor utilizare plastice a (tip

4 La publicat

47/N/15.07.96 Specificatie tehnica privind de criteriile ~i nivelele ale performanla pentru ech ipamentelor pentru de beton lucrari c a lit a t ii asigurarea a protectiei constructiilor, vietii,
a

52/N/15.07.96

or. 14/97
17 GE 003-96

53/N/15.07.96

Bul constr. nr. 8/1997

asigurarii

in
18 GE 002-96

AEROL YTE) in constructiiInd.GE --2-96 Ghid de utilizare pentru minibetoniere pe senile de cauciuc Specificatie tehnica privind nacele suspendate pe cabluri utilizate intretinerea la fatadelor -Ind. ST -4-96 tehnica a Spec ificatie sablare materialelor de folosite pentru reabilitarea constructiilor ~i asigurarea calitatii acestora-ST-003-96 pentru Ghid de utilizare nacele suspendate pe cabluriGE 001-96 alegerea Ghid pentru pentru echipamentelor rnecanizata a executarea la lucrarilor de instalatii constructiile de locuinte, social-culturale ~i industria Ie alegerea pentru a

exploatare si a protectiei mediului ambiant - Ind. SI006-96 12 ST 005-9"6 Specificatie tehnica privind de criteriile ~i nivelele ale performanta de echipamentelor
j

54/N/15.07.96

Bul constr.

or. 4/1997 55/N/15.07.96


La publicat

48/N/15.07.96

La publicat

19

ST 004-96

c a lit a Iii asigurarea a protectiei constructiilor, in asigurarii vietii, a exploatare ~i a protectiei mediului ambiant - Ind. ST005-96

e r a s a m e n re

pentru
20 ST 003-96

56/N/15.07.96

Bul constr. nr. 14/1997

XXVII

13

ST 007-96

49/N/15.07.96 Specificatie tehnica privind de si nivelele criteriile a Ie p e r f o r rn a n t a pentru echipamentelor pentru lucrari de finisaj, c a lit a Iii asigurarea a protectiei constructiilor, a vietii ~i a sanatatii,
sigurantei protectiei in exploatare si a mediului ambiant

Bul. constr.

21

GE 001-96

57/N/15.07.96

Be

4197

or. 2/97
22 GE 011-97

XXVII

32/N/03.03.97

XXVII

14

GE 005-96

folosirea pentru Ghid utilajelor mici in constructii GE 005-96 pentru tehnic Ghid interpretarea spectrelor de vibratii pentru determinarea a de siguranta gradului aferente i n s t a l at i i lo r constructiilor-Gf 006-96

50/NI15.07.96

La publicat

23

GE 012-97

Ghid pentru ech ipamentelor executia reparatiilor

33/N/03.03.97

XXVII

mecanizata
~i consolidarilor

15

GE 006-96

511N115.0796

La publicat 24 GE 013-97

in constructi i Ghid de autopompelor GUB utilizare de beton a tip

34/N 103.03 .97

XXVII

60

61

0 25

1 GE 014-97 Ghid tehnic dispozitivelor manipulare prefabricate constructii

5 XXVII

0 XXVIII. 1

1 REGLEMENTARI -

de utilizare a 35/N/03.03.97 de transport ~i a elementelor pentru

4 STABILITE Bul constr. nr. 5-6-78/1993

5 PRIN Inlocuieste

TEHNICE PRIVIND CERINTELE LEGEA NR.IO/1995

Regulamentul privind MLPAT protectia ~i igiena muncii in 9/N/15.III.1993

26

GE 015-97

Ghid de alegere optima a schelelor fixe si mobile pentru executarea lucrarilor finisaj vederea de in de asigurarii cerintelor in calitate executiei a constructii

36/N/03.03.96

XXVII

constructii
Elaborat 2 de: IPC-S.A.

"No r me l e republicans de protectia


muncii"

Norme generale de protectie Decret nr. impotriva incendiilor la 290/16.III.1977 proiectarea ~i realizarea constructiilor ~i instalatiilor Norme tehnice de proiectare IGSIC constructiilor ~i realizarea ICCPDC privind protectia la actiunea 10/3/26. VI.1983 focului Elaborate de: INCERC ~i IPCT Modificari la P 118-83 ICCPDC 71124. XII. 1985 11/14.111.1988 Cornpletari la P 118-83 29/NIl0.04.96 tehnice privind realizarea protecjiei la foc cu azbestospray ~i asbestospray cu perl it la structurile metalice de rezisterua Elaborate de: INCERC provizorii Norme generale de prevenire ~i stingerea incendiilor

Bul constr. nr. 12/1997 Bro~ura 1977,1983 Bul constr. nr. 5-6/1983 Inlocuiesc NP 22,23, 24/1977

27

ST 010-97

44/N/03 Speciflcatie tehnica privind calitatea de performanta ale pentru echipamentelor lucrari de fundatii pentru asigurarea ca I ita t i i constructiilor a protectiei a vietii sanatatii, ~i sigurantei in exploatare ~i a protectiei mediului

.03 .97

XXVII

P 118-83

Brosura
1985

Bul constr. nr. 3/1986 nr. 10/1987 BC W/96 Bul constr. nr. 111991 Suspend ate

28

NE 002-97

Norme privind masurile de 47/N/03.03.97 igienei asigurare a ~i oamenilor, a sanatatii refacerii protectie i ~i mediului de la lucrarile executie a construcjiilor Exploatarea utilajelor de constructii Normativul privind cerintelor asigurarea de calitate constructiilor a printr -0 mentenanta efic ienta a masinilor ~i utilajelor de constructii utilizarea privind Norme resurselor in activitatea de transport mecanizare ~i vederea tehnologic in cerintelor de asigurarii calitate a constructiilor 48/N/03.03.97

XXVII

NP 59-89

In s t r u c t iu n i

ICCPDC 45/30.XII

5
XXVII

29

NE 003-97

MI 381/4.03.1993 MLPAT 7/N/3.03.1993

Publicat in Monitorul oficial Bul constr. nr. 9/1994 Publicat I.P.C. ir

C 300-94

30

NE 004-97

49/N/03

.03.97

XXVII 7 CE 1-1995

Normativ de prevenire MLPAT ~i sting ere a incendiilor pe 20/N/l1.07.94 durata executarii lucrarilor de constructii ~i instalatii aferente acestora Normativ cladirilor vedere siguranta Elaborator: privind proiectarea civile din punct de al cerintei de in exploatare IPCT MLPAT nr. 7/N/IO.02.95

brosura de

Bul constr. nr. 11/95

62

63

0 8

1 C 107/1-95

4 Bul constr. nr. 12/1995

0 14

I NP 002-96 Cerinte

2 esentiale. Normativ salilor de

3 22/N/03.04.96

4 BC 9/96

MLPAT calculul privind Normativ de nr.24/N/6.1O.94 globali coeficientilor izolare termica din cladirile de locuit Elaborator: IPCT MLPAT nr. 24/N/25.08.94

pentru proiectarea

auditie
15 Bul constr. nr.711995 16 1M 006-96 GP 001-96 Protectia proiectare la zgomot. a zonelor Ghid de urbane acustic 73/NI15.10.96 BC 10/96 22/N/03.04.96 BC 9/96

C 253/0-94

de tehnice lnstructiuni proiectare ~i executie privind organizarea camere lor curate utilizate in domeniul sanatatii laboratoare, (spitale, industria farmaceutica) Elaborator:ELECTROUZIN PROIECT

din punct de vedere Norme specifice muncii zidarie. si finisaje 17 1M 007-96 pentru montaj,

de protectia

lucrari
prefahricate

de

in constructii de protectia 74/N/15.10.96 si BC 10/96

Norme specifice muncii pentru schele.

10

C 253/1-94

MLPAT de tehnice nr. a proiectare ~i executie elementelor de constructii ~i 24/N/25.08.94 camere pentru instalatii curate utilizate in domeniul (spitale, san a t at i i industria laboratoare,

Instructiuni

Bul constr. nr. 7/1995

lucrari
cintre

de

cofraje.
esafodaje 18 NP 004-96

Siguranta
de exploatare

la foe.

Normativ executie. a a

27/N/08.96

BC 10/96: IPCT

proiectare, de

farmaceutica)
Elaborator:ELECTROUZIN PROIECT 11 RRSI/I-94 Regulament privind metodologia de inventariere a cladirilor existente Elaborator: IPCT privind generale Principii zonare de metodologia teritoriului a geotehnica Romaniei in INCERC Elaborator: UTCB, cu colaborare U.T.ClujLl.Tv'Timisoara, I.S.P.L.T.E. Napoca, MLPAT 30/N/6.1094 Bul constr. nr. 6/1995

~i postutilizare

statiilor
(benzinarii) 19 NP 008-97 Normativ compozitiei cu MLPAT 4/N/31.01.95 Bul constr. nr. 10/1995

d istributie
la autovehicule

carburantilor

privind aerului de in 'destina\ii,

igiena in spatii in de

6/N/22.01.97

BC 10/97

diverse

12

P 136-95

funqie desfasurate

activ itaj ile


regim

iarna-vara
20 NP 014-97 Normativ izolare tratamentelor BC 10/96 cladiri 21 C 107/1 privind proiectarea masurilor ~i acustice instalatii) calculul de de 24/N/19.02.97 La publicat de a in 23/N/19.02.97

~i executarea

fo n ic a
(inclusiv

Bucuresti
13 C 58-96 la pentru tehnice materialelor combustibile textile utilizate

Siguranta

24/N/03.04.96 Norme ignifugarea ~i produselor din lemn ~i la constructii

foe.

Inlocuieste
C 58-86

Normativ coeficientului izolare

privind

XXVIII

global la cladiri

termica

locuit

64

65

0 22

2 Norrnativ pentru calculul coeficientului glohal de izolare terrnica la cladiri cu alta destinaue decat cele de locuit Norrnativ privind calculul termotehnic al elemeruelor de construct ie ale cladirilo Ghid pentru c a l c u l ul perforrnantelor terrnotehnice ale cladirilor de locuit pr ivind calculul Normativ rermotehnic al elementelor de cpnstrucui in contact cu
solul

3
24/N/19.02.97

4 La public at

0 5

2 Metodologie de calcul dinamic a valorii investiuilor Elaborata de: INCERC


Meto de

C 107/2

3 MLPAT
2/N/3.IY.1992

Bul constr. nr. 1211992 Publicat in IPB

23

C 107/3

24/NI19.02.97

La puhlicat

onorariilor pentru investirii dorneniul amenajarii Elaborator: 7 P 135-95

calcul a ~i preturilor proiectarea de s i studiilor in urbanismului si teritoriului IPB

de

MLPAT

24

C 107/4

24/NI19.02.97

La puhlicat

25

C 107/5

24/NI 19.02.97

La publicat

Ghid cuprinzand coeficienti de uzura fiz ica la mijloace fixe din grupa I "cladiri" ~i grupa 2 c o n sr ruct i i
speciale " .

MLPAT
2/N/20.01.95

Bul constr nr. 9/1995

Elaborator: Completari
85/N/5 12.96 8

INCERC MLPAT
9/N/05.02.96

26

NP 006-96

Norrnauv sal ilor


vizitatori.

de proiectare
ag lo mer a te

a cu

Bul constr. nr. 4/1996


-

in curs de puhlicare

Cermtele

uulizatorilor SI METODOLOGICE Bul constr. nr. 1011992 9

XXIX. REGLEMENT ARI TEHNICO-ECONOMICE


I Sistem informational pentru MLPAT e lab o ra re a o fe r t e l o r 2/N/4.IY.1992 lucrarilor de construcui de catre societaule comerciale cu activitate de constructu -

Proceduri, instructiuni de aplicare a prevederilor Hutarar ilo r Guvernului Rornaniei conexe la legea 1011995 ~i Metodologia de stabilire a categoriei de irnportanta a cladirilor

MLPAT
31/N/2.10.95

GY001/0.

95

Me t o d o l o g i a pentru MLPAT evaluarea cladirilor ~i 32/NI16.10.95 construcjiilor speciale din grupele 1 si 2 Metodologia privind formele organismele de lucru pentru elaborarea procedurilor pentru sisternul calitaui in constructii
si Completare la "Ghidul coeficientilor de uzura fizica la construcui" 6/N/31.10.96

In curs de publicare

pentru de deviz si a consumurilor de resurse pe haza descrierii standard Sistern


inforrnativ generarea articolelor Mctodologie

MLPAT
2/N/3.IY.1992

Bul constr. nr. 1011992

10

BC 4/96

XXIX

.-

postcalculului resurse la constructu 4

MLPAT de etectuarea consumului de 32/N/3.JY.1992 lucrarile de MLPAT 2/N/3.IY.1992

Bul constr. nr. 1111992

II

P 135/1

9/N/0502.96

BC 7/96

XXIX

12 Bul constr nr. 12/1992

GM 001-96

lndrumator pr ivind aplicarea costului glohal in dorneniul constructiilor

Ghid metodologic privind 60/NI16.07.96 protecjia antiseismica a lucrarilor si sisternelor care includ surse de mare rise

La publicat

XXIX

66

67

0 13

3 privind

4 Bul constr. or. 4/96


cu

lnstrucuuni urrnarirea

MLPAT
31/N/2.IO.1995 a a

MINISTERUL LUCIURlLOR PUBLICE SI AMENAJARII TERlTORlULUI

autorizarea comportarii constructiilor

responsabililor

specials
in exploatare privind

Pro c edur a

autorizarea santier

ditigintilor
de control

de in Avand In temeiul in vedere Hotararii

ORDIN nr , 59/NI din 11.03,1997

Procedura

teritoriu

asupra

instalatiilor

Avizul Consiliului Guvernului Lucrarilor

Tehnico-Stiintific privind

or. 484/23.12.1996, organizarea si functionarea

de gaze naturale • Procedura acordului in privind emiterea Inspectiei urbanism teritoriului in timp In baza Raportului privind pentru Ministrul Directiei Generale de Reglernentari teritoriului ~i Atestari Tehnice, de stat or. 45611994 Publice Ministerului in conformitate ~i Arnenajarii Teritoriului, si a Decretului or.

constructii,

lucrar i

• pub l ic e ,
amenajarea pentru asupra

si

cu Hotararea

Parlamentului Romaniei ~91/1996,

or. 12/1996

interventii
constructiilor

Procedura

controlul rezistenta

statului in fazele de ~i de stabilitatea proceduri de inspecare

lucranlor

publice

si amenajarii

emite urmatorul

executie determinante constructiilor

Sistem

privind publice emit constru precum

efectuarea

ORDIN:

ctii la organele

adrninistratiei Art.L. Se aproba lucrarea "Ghid pentru executia cornpactarii in plan orizontal terasamentelor", indicativ GE-026-97. la art. I se publica vigoare a a Art.3. Directia Programe de Cercetare prevederile in Buletinul Constructiilor ~i inclinat a

locale/judetene

a u t o r i z a t ii de i rei des fi i nt a r e , factorii la si


in respectarea de stabilire irnportanta privind si in de acestora de

Art.2.

Reglementarea

mentionata

~i intra in

irnplicati
prevederilor

la data publicarii. ~i Reglementari Tehnice prezentului ordin. va duce la indeplinire

• Metodologie categoriei

constructiilor • Instructiuni
atestarea

institutelor comerciale grupe

societatilor
care

functioneaza in constructii

MINISTRU NICOLAE NOICA

spec ial itate pentru agremente tehnice

68

69

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI

GUID PENTRU EXEClITIA COMPACTARII iN PLAN ORIZONTAL SI iNCLINAT A TERASAMENTELOR INDICATIV GE026-97

Elaborat de: INSTITUTUL iMBUNATAT/RI

DE STUDII SI PROIECTE PENTRU FUNCIARE - I.S.P.I.F. S.A. BUCURESTI Ing. Marin Pasarica Ing. M. Barac Ing. D. Veliciu Dr.ing. M. Coman Ing. A. Kisielefschi

Manager general: Manager Departament Studii: ~ef divizie: Verificator: Responsabil tema:

Coordonat de: DIRECTIA PROGRAME CERCETARE SI REGLEMENTARI TEHNICE Director: Ing. Octavian Manoiu Responsabil de lucrare MLPAT: Cons.lng. Radu N.

71

PLAN

GRID PENTRU EXECUTIA ORIZONT AL SI iNCLINAT REDACT AREA

COMPACTARII iN A TERASAMENTELOR a II-a

GHID PENTRU EXEC UTI A COMPACTARII IN PLAN ORIZONTAL SI iNCLINAT A TERASAMENTELOR INDICATIV GE-026-97

CUPRINS

1. CONS IDE RAT II GENERALE


73

1. CONSIDERATII
2. DOMENII 2.1.

GENERALE DESPRE TERASAMENTELOR SI TIPURI

COMPACTAREA DE PAMA.NT PUSE iN OPERA 74 74 74 74 75 75 cu dimensiuni 75 76 76 76 pe ~antie'6 76 prin cilindrare 77 77 77 78 78 ............. 78 78 79 79 80 81 81 81 prin vibrare iNCLINAT 82 83 84 84 ............... 85 87

iN LEGATURA TERASAMENTELOR

CU COMPACTAREA

DE APLICARE

Dornenii de aplicare
a. Compactarea b. Compactarea in plan orizontal in plan inclinat puse in opera

2.2. Tipuri

de parnanturi

a. Pamanturi coezive . b. Parnanturi necoezive .. c. Ancrocamente si elemente

rnari

3. METODOLOGIA

DE COMPACTARE

PE PLAN

ORIZONTAL din cariera

3.1. Pregatirea 3.2. Excavarea 3.3. 3.4. Punerea

amprizei terenului de fundare ~i transportul rnaterialelor de constructie in opera a parnanturilor ... statica

Metode de compactare 3.4.1. Compactare 3.4.2. 3.4.3. Compactarea Compactare

prin batere prin vibrare

4. UTILAJE
4.1.

DE COMPACTARE PE PLAN ORIZONTAL Utilaje de compactare statica prin cilindrare 4.1.1. Cilindri cornpactori liss . 4.1.2. Compactarea pe pneuri . . . . . 4.1.3. Cilindru compactor picior de oaie Utilaje de compactare prin batere ..... 4.2.1. Maiuri si placi grele actionate 4.2.2. 4.2.3.4.

4.2.

de utilaje de ridicare

Maiuri mecanice
Utilaje

de compactare ARE

5. METODOLOGIA 6. VERIFICAREA
6.1. 6.2. 7. MASURI

DE COMPACT COMPACTARII . SECURIT

iN PLAN

TERASAMENTELOR

1.1. Necesitatea compactarii parnanturilor din terenul de fundare al terasamentelor a celor puse in opera in corpul constructulor executate din pamant, a aparut datorita posibihtatii de realizare, prin procesul de cornpactare. a unor caracteristici fizico - mecanice xuperinare. care in cazul terenurilor de fundare maresc capacitatea portanta si reduc tasarile, iar in cazul lucrarilor de terasamente reduc volumele de pamant datorita posibilitatii adoptarii unor pante ale taluzelor mai abrupte. Ca urmare a unci bogate experiente acurnulate in dorneruul cercetarii mecanismului de modificare a caracteristicilor geotehnice ale parnanturilor prin procedeul cornpactarii ~i dezvoltarii continue a tehnicii utilajclor terasiere si de cornpactare. s-a ajuns la reduceri unportante ale investitiilor ~i torodata, la cresterea siguraruei in exploatare a lucrarilor. 1.2. Cornpactarea reprezinta un fenomen complex, dirnensionat atat tehnic cat ~i valerie. cu implicatii majore in stabilitatea construcuilor. constitumd in prezent 0 problema majora in cercetare , proiectare si exccutie. I. 3. Fazeie necesare unei proiectari eficientc a lucrarilor de compactare sunt: studiile geotehnice privind sursele de parnant, mvestigariilc de teren si laborator, pista experirnentala si verificarea cornpactarii materialului. 1.4. 0 problema majora care apare la trecerea in pracuca ~i este pregnanta in actualitate 0 reprezinta starea de dotare a uniratilor de execuue cu utilaje necesare realizarii pararnetrilor tehnici adrnisi in proiectare. 1.5. Procesul de compactare este rezultatul aplicarii succesive a unor forte de cornpresiune sau a unor sarcini dinamice pe suprafaja terenurilor de fundatie sau a stratelor puse in opera in constructiile de pamant. care are drept scop redistrihuirea particulelor solide prin eliminarea partiala a aerului si apei din pori. in urma cornpactarii pamanturiior. cresc valorile greutaui volurnice , rezistentei la taiere (unghi de frecare interna ~i coeziune) si a modulului de dcformatie. concomnent cu scaderea tasarii specifice. 1.6. In faza prernergatoare proiectarii si trecerii la executie. in cadrul studiilor geotehnice, pe probe reprezentative de parnant prelevate din cancra sau din gropi de irnprumut (aluviuni fine, nisipuri prafoase. praturi. argile) se fac incercari de cornpactare PROCTOR. Aceste incercari stabilesc relatia dintre natura pamantului. umiditate (W). lucrul mecanic specific de cornpactare (L) ~i greutatea volumica in stare uscata ('d)' De pe diagrama de compactare se reline valoarea umiditati: optirne de cornpactare (W,J careia ii corespunde greutatea volunuca in stare uscata maxima ('d«w,j.
~I

Principii Metode

Elaborat

de: DE STUDII SI PROIECTE PENTRU FUNCIARE

Aprohat de:
MLPAT eu ordin nr. 59/NIll.03 .1997 -

INSTITUTUL IMBUNATATIRI I.S.PI.F.-S.A.

DE TEHNICA

ATII

MUNCII

..........•......

72

73

2.1.2. Compactarea ill pian inclinat


Incerclirile STAS 1913/13-83. diferite Relatia W-'Yd pentru diferite lucruri mecanice parnanturi sunt prezentate in fig. I. de compactare ~i relatia W-'Yd pentru de compactare PROCTOR normal ~i PROCTOR modificat fac obiectul Are utilizare mai mica, ea aplicandu-se de regula la compacta rea taluzelor barajelor si digurilor, in vederea unei mai bune fixliri a protectiilor: ma~ti impermeabile, dalliri, inierbari, blocaje din piatra de dimensiuni mari etc., care presupun realizarea unui grad de compactare ridicat al suprafetei taluzelor. La suprafata taluzelor, compactarea pe strate orizontale succesive nu da rezultate

bune, materialul pus in lucrare avand posibilitatea Uneori, aceasta metoda de compactare

de a refula spre exterior. po ate fi inlocuira cu compacta rea in canalelor electrice

INCERCARI

[E

COMPACTARE

il

PROCTOR

supraprofil

si aducerea taluzului prin reprofilare la forma prevazuta in proiect. Alt domeniu de aplicabilitate 11 reprezinta compactarea taluzelor canale lor magistrale realizate in rambleu. de irigatii, canalelor de fuga ~i de acces la centralele

navigabile, si nucleare

2.2. Tipuri de pamanturi ce se pun in opera Este necesara 0 clasificare globala a pamanturilor

ce se supun

cornpactarii. Folosirea unui lucru

deoarece functie de tipul acestora sunt alese utilajele terasiere si de compactare. nejudicioasli a utilajelor conduce la 0 compactare ineficienta sau/si la consumul mecanic

W2 • ReIo!iaW- td pentru dib-ite lucrurl mecooce de compoctore.


FIG.l

WJI

Rela!ia W-rd

pt'n1ru difE'l";!~ pOmonuri

l-<1~stec

profos· ~nISlp, 4- argda 5- curbjl pon-ilnf'uf ui scrlurtJ! O\.Cncl -i s ,27 N. 3

nisl'p ,.pjetri~ SI OIIJ"ci,

2-nlsip

sporit, ~i deci neeconomic. Exista doua mari grupe de pamanturi ce pot fi puse in opera: pamantun coezive si pamanturi necoezive. Dar, in ultima perioadli de tirnp, a luat 0 dezvoltare mare folosirea anrocamentelor ~i a altor materiale cu dimensiuni mari, care desi sunt mai scumpe la excavare ~i transport, conduc la scurtarea timpului de execujie ~i la diminuarea volumelor puse in opera, datoritli unor caracteristici fizico - mecanice superioare. Colateral tipurilor de pamant enumerate mai sus, existli parnanturi greu compactabile, unele fiind chiar improprii pentru lucrari de terasamente, cum sunt: parnanturi cu mai mult de 6% materii organ ice (rnaluri, turbe etc.), argile grase, parnanturi cu componenti etc. solubili in apa (continut La alegerea 10355/84 ~i standardele materialelor indicate de gips, clorura de umplutura de metoda. de sodiu etc.), se va line cont nisipuri foarte uniforme ST AS

Pentru compactare

bolovanisuri

cu pietris

~i anrocamente

se fac

incercliri

speciale

de

in prezent

nestandardizate. SI TIPURI DE PAMANT CE SE PUN iN OPERA

2. DOMENII

DE APLICARE de aplicare terenurilor

de prevederile

2.1. Domenii imbunatatirea din pamant, etc). macroporice necompactate. Compactarea calitatii

2.1.1. Compactarea in plan orizontal are cea mai larga utilizare


de fundare cat ~i pentru din activitati cele mai variate industriale anrocamente sau prod use rezultate calitatii la umezire (steril,

at at pentru tipuri de lucrari zgura, cenusa

2.2.1. Piimanturi coezive


In aceasta categorie se includ pamanturile cu 0 valoare a coeziunii c tipul nisipuri argiloase - prafoase, prafuri ~i argile, acestea din urma fiind folosite datorita exploatare perrneabilitatii scazute. La aceasta grupa de parnanturi ca utilaje terasiere sunt indicate

>

5 kPa de si la ecrane pentru

lmbunatartrea
sensibile

screpere

terenului de fundare (PSU), a pamanturilor de urnplutura

se aplica in cazul pamanrurilor nisipoase afanate si a umpluturilor hidrotehnice

- transport, gredere ~i buldozere pentru imprastierea ~i nivelarea stratelor. De asemenea, sunt necesare scarificatoare pentru rnfratirea stratelor. Pentru distante mici sunt necesare screpere, iar pentru distante mari autocamioane.

materialelor

se aplica in cazul lucrarilor

~i de imbunatatiri funciare (baraje de pamanr si anrocamente. batardouri, diguri, ramblee pentru canale de irigatii, diguri marine etc.), ca si in cazul pernelor de parnant, balast sau piatra sparta, al infrastructurilor etc. platforme cu capacitate rutiere, pistelor de aviatie, rambleelor de cale terata, rampelor portanta de acces la poduri

2.2.2. Piimallturi necoezive


Sunt cuprinse materiale granulare cu coeziunea apropiata de 0, dar cu grad de neuniformitate Un # 5 pentru a putea fi compactate usor la un grad de !ndesare ridicat. In aceasta categorie se gasesc nisipurile slab prafoase, nisipurile cu pietris, nisipurile cu pietris ~i bolovanis, alte cornbinatii ale acestor fractiuni, refuzul de ciur etc.

Pentru constructii speciale cu inclircliri fixe se executa impusa (in special pentru terenuri slabe de fundare).

75
74

Ca utilaje terasiere la nivelare fundare. buldozere. Pamanturile Clasificarea coezive

la excavare

sunt indicate

excavatoare,

dragline

~i greifere, Teren

iar de

~i necoezive

sunt definite

prin STAS

1243-88.

si identificarea

pamanturilor.

Tehnologiile necesare sunt explicitate in normativ C.29-85 (Imbunatatirea de fundare slabe prin procedee mecanice). 3.!.4. Daca. compactarea se realizeaza cu compactor cu fete netede sau pe pneuri, este necesara 0 scarificare, in vederea unei bune infratiri intre stratele puse in opera. terenurilor

2.2.3. Anrocamente
Pentru realizarea

# materiale
baraje,

cu elemente mari
a digurilor marine si batardourilor, odata cu a a

marilor

3.2. E~cavarea §itransportul materialelor de constructie din cariera pe santier 3.2.1. In majoritatea cazurilor lucrarile de terasamente reclama volume mari sau
foarte mari (de la mii la rnilioane de rrr'), fiind necesare utilaje de sap are ~i transport de inalta produetlVltate, care conditioneaza viteza de executie. . 3.2.2. Modul de excavare a pamanrurilor din cariera depinde de inaltimea. groslmea ~l caracteristicile geotehnice ale stratului de exploatare; transportul de la cariera la santier depinde de distanta dintre acestea. 3.2.3. Pentru sapare se folosesc excavatoare (cupe de 1-5 m') dragline ~i screpere cu volume de 6,0-25,0 m': pentru anrocamente excavarea se face cu ajutorul explozibililor. 3.2.4. Pentru transport se folosesc autobasculante de mare capacitate (10 ... 20 m'), autoscrepere si uneori, benzi transportoare.

dezvoltarea rehnica a utilajelor de compactare, s-a trecut la folosirea frecventa anrocamentelor constituite din roci stancoase rezistente la compresiune, soc ~i gelivitate, blocurilor cu dimensiuni de pana la 100 cm. constituite in realizarea din morene, conglomerate, deluvii de panta si bolovanisuri. De mare importanta granulometrice adecvate, . unei cornpactari de dimensiuni tipuri nr.l

bune este stabilirea mici sa patrunda

unei curbe in golurile

astfel incat materialul pentru

celui cu dimensiuni mario Parametrii de compactare respectiv utilajele indicate

diferite in tabelul

de pamanturi anexat.

~i anrocamente,

sunt prezentate

3. METODOLOGIA
Procesul desfasoara de punere

DE COMPACTARE
in opera a umpluturilor

iN PLAN ORIZONTAL
~i de compactare este complex ~i se

in mai multe etape , dupa cum urrneaza: 3.1. Pregatirea 3.2. Excavarea amprizei. ~i transportul in lucrare materialelor din cariere sau gropi de imprumut pe

santier.
3.3. Punerea a umpluturilor Metode sub forma de strate elementare. de compactare. 3.4. Compactarea umpluturilor.

3.1. Pregatirea amprizei 3.1.1, Indiferent de importanta


este necesara pregatirea riguroasa s-ar datora existentei mal, namol, radacini, portanta, necesara stancoase, de umiditate rezistenta

~i marimea

constructiei

(baraj,

dig, batardou

etc.)

a amprizei,

in vederea

eliminarii

unei parti din tasari ce

unor parnanturi compresibile sau alterabile in timp: pamant vegetal, vegetatie marunta. roci foarte alterate, resturi de constructii etc., astfel sa indeplineasca parametrii tehnici prevazuti in proiect: capacitate este la roci cu exces inainte de

incat stratul de fundare

se face in strate elementare a carer se stabileste pe baza studiului geotehnic ~i in functie de utilajele folosite. .. 3.3.2. Materialul pus in lucrare este caracterizat prin urmatorii parametri tehnici: urniditate (de preferinta optima), grosimea stratelor ~i numarul de treceri ale utilajului de compactare. 3.3.3. in. vederea definitivarii parametrilor tehnici de compactare, realizarea terasamentelor va fi precedata de executarea unei piste experimentale pentru stabilirea umiditajii, grosnnn stratelor ~i nurnarului optim de treceri ale utilajelor efectiv folosite, pentru a putea obtine greutatile volumice in stare uscata stipulate in proiect ~i valorile caracteristicilor geotehnice luate In ca1cul la dimensionarea Iucrarii. 3.3.4. Pista experirnentala poate fi realizata In ampriza constructiei sau In afara ei. Se recomanda executarea pistei In ampriza construcjiei pentru a putea fi inglobata In volumul de terasamente care se pun In opera. , 3.3.5. Materialul este descarcat din autobasculante sau screpere, dupa care este asternut m strate, cu ajutorul buldozerului la grosimea prevazuta ~i nivelat cu autogredere. . 3.3.6. In cazul In care umiditatea materialului nu corespunde cu cea indicata In protect, aceasta se ajusteaza prin umezire sau uscare, dupa care se trece la compacta rea grosime

3.3. Punerea in lucrare a umpluturilor 3.3.1. Punerea in lucrare a umpluturilor

sub forma de strate elementare

propriu-zisa. 3.4. Metode de compactare


deosebesc Funcjie de felul In care este aplicata sarcina de compactare urmatoarele metode de compactare pe orizontala: 3.4.1. Compactarea prin cilindrare. 3.4.2. Compactare prin batere. ~.4.3. Compactare prin vibrare. In unele situatii aceste metode pot fi combinate intre ele. asupra . stratului se

3.1.2.
decaparea ~i radacinilor,

la taiere, impermeabilitate etc. in vederea eliminarii sau diminuarii pe toata suprafata orizontului construibila zonelor malease - namoloase

tasarilor cu continut

terenului

de fundare

a pamantului

vegetal,

extragerea zonelor

arbustilor

curatarea

in materii organice: eliminarea

decaparea

alterat pana la roca compacta, pe pamanturi

~i a celor de umplutura. 3.1.3. La constructiile asezate

coezive

~i necoezive,

astemerea primului strat, dupa pregatirea amprizei se poate trece, dupa caz, la 0 compactare riguroasa a terenului cu utilaje specifice tipului de pamaru, rnarindu-se in acest fel capacitatea portanta a acestuia.

3.4.1. Compactarea prin cilindrare (staticil)

. . La viteze
ale utilajului

mici ale cilindrilor compactori greutatea transmisa prin treceri succesive pe un strat se poate asimila cu 0 sarcina staticll care transmitepresiuni pe teren,

76

77

in zona de contact. Acest gen de compactare se aplica pentru 0 garna mare de tipuri de de la nisipuri ~i pietrisuri la argile si chiar anrocamente. Cele mai des folosite utilaje de compactare prin cilindrare sunt: compactoare cu ci!indri netezi; compactoare cu cilindri picior de oaie; compactoare pe pneuri sau combinate, mai rar rulouri cu grile ~i placi etc. Deplasarea utilajelor de compactare in plan orizontal se face prin autopropulsare sau prin tratare cu alte utilaje.

pamanturi,

4. UfILAJE

DE COMPACTARE

iN PLAN ORIZONTAL

4.1. Utilaje de compactare prin cilindrare


Utilajele prin cilindrare sunt utilaje de mare productivitate, iar compactarea terasamentelor se obtine pnn rularea pe suprafata stratului a unor ci!indri (rulouri) sau a unor pneun de dirnensiuni man, care transmit pe teren presiuni mario

3.4.2. Compactarea prin batere (dinamica)


Compactarea a unor socuri repetate, prin batere se executa prin aplicarea succesiva pe suprafata stratului realizate prin caderea unor mase de 0 anurnita greutate de la diverse

inaltimi.
Ca utilaje pentru compactarea prin batere se utilizeaza maiuri ~i placi cu baza sau parrata, cu latura de 70 ~i 150 cm. si cu greutati de 1-5 tone, avand centrul de greutate situat mai jos, pentru realizarea unei caderi verticale. De mare eficienta este compactarea cu maiuri foarte grele si supergrele. Acest procedeu de sporire a capaciraui portante a terenurilor de fundare, consra in aplicarea de lovituri repetate, pe aceeasi amprenta, cu un mai avand masa de 10 ... 30 t. ee cade de la inaltimi de 10 ... 30 m. Loviturile se aplica in 3 ... 4 faze pe 0 retea de ochiuri (de regula triunghiulara sau patrata). trasate prealabil pe teren, inainte de fiecare faza. Introducerea unor energii foarte mari in teren deterrnina comprimarea terenului pe adancirni apreciabile si cresterea presiunii apei din pori, uneori pfma la lichefiere. Compacta rea eu maiuri foarte grele ~i supergrele poate fi utilizata pentru sporirea capacitatii portante a pamanturilor necoezive, slab coezive sau eoezive cu diferite grade de umiditate si a umpluturilor neeonsolidate. Maiul se poate confectiona monocorp sau din module asamblate din otel masiv sau beton annat turnat intr-o manta metalica din tabla de 15 ... 20 mm. Forma maiului este tronconica cu baza mare in jos ~i usor convexa, pentru a usura desprinderea de teren. Alte utilaje sunt maiurile meeanice sau pneumatice cu greutati de 100-1200 Kg, 50-60 lov ./min. ~i salturi de 15-20 ern. Pentru volume mici ~i spatii inguste sunt folosite vibro-rnaiuri portative cu greutati de 20-200 Kg. actionate de motoare tennice, electrice, sau cu aer comprimat, cu 0 frecventa de 500-600 lov/min.

Dupa moduI in care yin in contact ~i transmit de compactare pnn cilindrare se clasifica astfel: 4.1.1. Cilindri compactori liss. 4.1.2. Compactoare pe pneuri. 4.1.3. Cilindri compactori picior de oaie. 4.1.1. Cilindri compactori liss

sarcinile

stratului

de parnanr. utilajele

circulars

cat

,. . Acest tip de compactor este constituit din unul sau mai multi tamburi In Interior, pentru a putea fi lestati cu balast sau bile metalice. compactoare Dupa principiul de constructie se impart in: ~ cilindri ~ rulouri netezi tractati; compresoare autopropulsate. ~i dupa modul de propulsare aceste

netezi, tip

aoi ~ .d e

un

. La aceste tipuri de utilaje procesul de compactare se transmite de sus in jos valonle rnaxirne ale compactaru situandu-se la. suprafata de contact dintre pamant si utilaJ. . _ Necesitatea realizarii ~mplutunlor In strate subjiri de 20-30 cm, variatia pe :ertlcala a cornpactitani ~I numarul mare de treceri pe acelasi strat tind sa conduca la inlocuirea ,acestul lip de utilaj cu altele de productivitate mai mare. . In cate~oria cilindrilor compaetori liss pentru pamanturi grosiere (nisipuri. cu bolovanis) ~I anrocamente a fost pus in practica cilindrul vibrator !iss (vezi fig .2) care poate compacta strare cu grosimea de 30-60 cm. . .

pretnsun

3.4.3. Compactarea prin vibrare


Compactarea dinarnica reprezinta 0 metoda mult mai eficienta cu aplicatii largi. Ea consta in transmiterea de vibratii asupra stratului de parnant supus compactarii, provocand o deplasare relativa a particulelor ~i 0 reasezare mai compacta a lor. Metoda se aplica in cazul parnanturilor necoezive (nisipuri, pietrisuri, bolovanisuri ~i anrocamente). Nu se aplica la pamanturi Ie argi loase. Din practica se cunoaste ca frecventa vibratiilor trebuie sa depaseasca 1500-1600 cieluri/min. dar sa fie mai mica decat 3g, deoarece peste aceasta valoare cresterea greutatii volumice este practic nula. Ca utilaje de compactare prin vibrare, frecvent se folosesc rulouri liss ~i picior de oaie vibratoare in greutate de 8-16 tone, vibratoare manevrate cu utilaje de ridicat, placi vibratoare ~i utilaje cu saboti vibranti.

Fig. 2 Cilindru

vibrator

!iss

78

79

4.1.2. Compactoare cu pneuri Acestea sunt utilaje des folosite la constructia de baraje, diguri ~idrumuri, datorita faptului ca pot compacta cu succes 0 gama larga de pamanturi. Un avantaj important al acestui tip de compactoare il constituie posibilitatea de variatie a presiunii in pneuri ~i lestarea sau delestarea prin atasare sau detasare de placi. Alt avantaj este acela eli au mersul reversibil ~i nu necesita spatii de intoarcere. Compactarea terenului se realizeaza prin presiunea static a a pneurilor pe suprafata de contact, care transmit in teren presiuni sub forma de bulb. Pentru stabilirea tehnologiei de compactare sunt necesare cunoasterea presiunii din pneuri, presiunea specifica asupra stratului, grosimea stratului ~i numarul de treceri ale utilajului de compactare. in fig.3 este prezentata imaginea unui cilindru compactor pe pneuri autotractat.

j
I;

""

f
Fig. 4 Cilindru compactor picior de oaie vibrator

Fig. 3 Cilindru compactor pe pneuri 4.1.3. Cilindri compactori picior de oaie Pe cilindrulliss sunt fixate came ~iun dispozitiv de curajire. Dimensiunile camelor variaza astfel: pentru pamanturi argiloase talpa unei came are suprafata de 30-40 em', iar pentru nisipuri 40-65 em'. Lungimea optima a unei came trebuie sa fie 0,75 x grosimea stratului pus in opera. La acest tip de compactor, la prime Ie treceri presiunea se transmite stratului anterior. Pe masura ce se deruleaza procesul de compactare, planul de compactare maxima se deplaseaza de la limita inferioara a stratului pana la cca. 2-5 ern de suprafata acestuia, asigurandu-se astfel 0 compactare omogena. in vederea cresterii eficientei procesului de compactare la acest tip de utilaj se poate atasa un motor pentru vibrator (vezi fig.nr.4).

Fig. 5 Compactor picior de oaie tractat 4.2. Utilaje de compactare prin batere 4.2.1. Maiuri §i pldci grele aqionate de utilaje de ridicat '. Compactarea ..terasamentelor prin batere se obtine prin transformarea ener iei :tnetlce a ma~ulUl(placii) ce cade, tntr-un impuls care deplaseaza particulele rea<ezand~-le mtr-o stare cat mal compacta. ' > .Aceasta metoda se poate aplica atat la compactarea umplutunlor Cat si la terenuri d e f un d ape. > d 70 150 Maiurile ~i placile grele sunt confeqionate din ole I sau beton armat, cu diametrul eern, ~I au greutati de 1-5 t. Pentru ridicarea lor sum folosite excavatoare cu bra de macara, automacaralele etc., care au capacitatea de ridicare de 1 5 2 . .I Ill" I .. . - on greutatea maiului sau a p CII, e pot ridica la 2-4 m inaltime ~i se pot deplasa pe roti. Cand utilajul are

80
81

ambreiaj cu frictiune, maiul se prinde direct de cablu, iar cand se foloseste troliul cu snec, prinderea se face cu un carlig special. Lasate liber sa cada de la lnaltirni de 3-5 m reusesc sa compacteze pamantul pana la 0 adancime de 1,2-1,5 m. Inallimea de cadere ~i numarul de lovituri se determina prin cornpactari de proba. in cazul compactarii cu maiuri grele ~i supergrele in Romania se folosesc urmatoarele utilaje de ridicare: ~ Macara Zemag de 16 t pentru mai de 10 t ridicat la H = 8 m; ~ Macara pe senile Zemag de 40 t pentru mai de 10 t ridicat la H = 15 m; ~ Macara E 2508 de 60 t pentru mai de 10 t, ridicat la 22 m etc. 4.2.2. Maiuri mecanice Maiurile mecanice sunt utilaje cu greutaji variind intre 100 ~i 1200 kg actionate prin motoare termice ce permit utilajului sa faca salturi de 15-40 ern. La maiurile grele "Delmag" avansarea utilajului este asigurata de inclinarea axului, care face ca la fiecare salt de 30 - 40 ern inaltime sa se produca 0 deplasare de 15 - 20 em in directia inclinarii axului. La maiurile mecanice usoare avansul este asigurat de operator, care Ii asigura impingerea inainte. • La tipul de maiuri usoare efectul de compactare este triplu: ~ primul efect este provocat de socul produs de explozia amestecului carburant asupra talpii maiului inainte de salt; ~ al doilea efect apare ca urmare a socului de cadere a maiului; ~ al treilea efect se datoreste vibratiilor de frecventa redusa ce se transmit pamantului la fiecare explozie ~i recadere. La pamanturile coezive grosimea optima a strate lor variaza intre 20-50 em, iar la pamanturile necoezive intre 25-70 em. in funcjie de greutatea maiului sunt necesare 4-6 treceri, la un nurnar de min. 4 lovituri pe aceeasi urma, Acest tip de maiuri au productivitate redusa ~i se folosesc la compactarea de volume mici sau in spatii inguste. in fig.nr.6 este prezentat un tip de mai broasca.

4.2.3. Utilaje de compactare prin vibrare Aceasta metoda de compactare este folosita in special la pamanturi necoezive la care fortele de legatura dintre particule sunt foarte mici. Compactarea prin vibrare este data de coeficientul de vibro-indesare, care este influenjat de umiditate ~i de cornpozitia granulometrica, indesarea maxima realizandu-se atunci cand umiditatea are valoarea W = 1 - 1,2 x Wopt• La umiditati reprezentand 0,7 x Wopt eficacitatea cornpactarii prin vibrare este redusa. Efectul compactarii prin vibrare scade totodata cu cresterea continutului de argila, Des folosite in compactarea in plan orizontal sunt vibratoarele enumerate maijos: - vibratoare manevrate cu utilaje de ridicat cu greutati de 7 pana la 20 tone, destinate compactarii umpluturilor din bolovani ~ianrocamente cu grosimi intre 1,0 ~i 4,0 m. - placi vibratoare in general autopropulsate cuprinzand: - placi grele de 1,5-2,5 tone cu suprafata de 0,25-0,50 m2 ~i frecvente de 2000-3000 vibratii/rnin; - placi usoare de 0,1-0,2 tone cu suprafata de 0,1-0,25 rrr' si frecventa de 3000-5000 vibratii/rnin; - utilaje cu saboti vibrati alcatuite dintr-un sasiu 'autornoror ce propulseaza 4-6 saboti vibranti cu greutati de 100-200 Kg, suprafeje de 0,2-0,4 m2 ~i frecvente de 1500-4200 vibratii/rnin. in fig.nr.7 este fotografiatli 0 placa vibrocompactoare usoara.
"~~1--"

Fig. 7 Placa vibrocompactoare usoara. Cilindrii vibratori sunt autopropulsap sau tractati ~i au posibilitatea rnodificarii frecventei. Fig. 6 Mai broasca De asemenea exista cilindri vibratori Iiss ~i picior de oaie ce pot fi folositi ~i la compactarea pamanturilor argiloase.

82

83

folosite

In tabelele in Romania.

nr.2-5

anexate

se prezinta

caracteristicile

tehnologice

ale unor utilaje

6. VERIFICAREA

COMPACTARII

TERASAMENTELOR

S. METODOLOGIA •

DE COMPACTARE

iN PLAN iNCLINAT

6.1. Principii 6.1.1. Verificarile lucrarilor de compactare se fac atat pe parcursul


~i in faza finala, uniformitatea in vederea receptiei ca lucrari ascunse. Ele urrnaresc calitatea

executiei cat
executiei ~i

5.1. ~rma~e. faptului ea prin compactarea in plan orizontal taluzele lucrarilor din parnant nu pot fi suficient de bine compactate datorita refularii pamantului ~i faptului ea utilajele nu pot circula pe marginea stratului pus in opera, a fost pusa la punct metoda de compactare directa a taluzelor.
Ac~asta masura se impune datorita necesitatii ca taluzele sa fie rezistente la curenti de ~~a, valuri, erozlU~e prm srroire a apelor din precipitatii, coborari rap ide ale nivelului apei mghel-dezghe{, cat ~l faptului ca trebuie asigurata protecjia acestor taluze. In vederea .aplica.rii protectiilor este necesara asigurarea atat a unei cornpactitati egale. cu ~ea cerut~ in prorect, cat ~l a uner planeitati care sa perrnita asezarea in bune conditiuni a protecjiilor cu dale, betoane, betoane asfaltice, altortipuri de masti, a protectiilor cu anrocamentc:. ~l inierbarilor, tara sa apara pericolul unor tasari ulterioare. .. 5.2. In vederea realizarii compactarii pe plan inclinat se utilizeaza doua tipuri de • • utilaje pentru taluze .de inaltime mica (H < 10,0 m); In aceasta categorie se inciud exc~vatoarele pe ale carer brate se monteaza un dispozitiv batator de tip mal, ce se deplaseaza m lungul bratului, acoperind intreaga lungime a taluzului; • utilaje de tip Telepactor-Albaret, prevazute cu troliu autopropulsat, care se dep~aseaza pe coronamentul sau bancheta taluzelor pe roti cu pneuri si care vehiculeaza 2 cilindri compactori de 4 tone, statici sau vibratori (indicati in proiect), unul care urea ~i altul care coboara pe taluz. Numarul necesar de treceri se obtine printr-o reglare convenabila a vitezei telepactorului cu viteza de ridicare - coborare a rulourilor. In fig.8 este prezentat un utilaj specializat in compactare pe plan inclinat de tip Telepactor-Albaret. In lipsa unor utila~e de compactare pe plan inciinat sau in cazul unor taluze abrupte umplutura se poate executa in sup~aprofIlpe mm, 30 em grosime rnasurata perpendicular pe taluz, dupa care aducerea la profilul proiectat se face prin sapare manuala,

compactarii. verificarea facandu-se conform STAS 9850-89. 6.1.2. Verificarea lucrarilor de compactare se face de catre personal

atestat

apartinand unei institutii, unui laborator sau agent economic. conform "Normei metodologice privind autorizarea laboratoarelor de incercari ill constructii" puhlicata in Buletinul Constructiilor nrA din 1996. autorizat pentru profilul geotehnic ~i teren de fundare (GTF).
Verificarile • • • compactarii se fac in urrnatoarele executiei: faze: inainte de inceperea

pe parcursul executiei: in vederea receptiei finale. 6.1.3. Prima verificare - aceea

inainte

de inceperea

executiei

- se face dupa

utilaje:

pregatirea amprizei la cora din proiect ~i este premergatoare asternerii primului strat. Ea consta in analiza vizuala a terenului natural si confnintarea eu studiul geotehnic si se face de catre reprezentant iiconstruetorului. proiectantu lui. heneficiarulu iirnpreuna co geotehnic ianul, strat pus in dupa cum s-a menuonat la pet3.1. "Pregiuirea amprizei constructiei" . 6.1.4. Venficarile pe parcursul executiei se fae periodic pe fieeare

luerare. • Verificarile periodice constau in asigurarea prevederilor din protect referitoare la ealitatea materialului pus in opera. grosirnea stratului inainte de cornpactare ~i tehnologia de executie (nurnar de treceri. viteza de deplasare etc.). • Verificarile pe fiecare strat se fac prin lahoratorul de santier in nodurile unei retele dreptunghiulare sau triunghiulare. asigurandu-se dererrninari la 0 densitate conform prevederilor cornpactare proiectului. prevazut Aceste verificari urrnaresc daca a fost realizat gradul de unui strat daca stratul experimental. ina Iii me a lucrarii in protect. Nu se poate trece la executia

precedent nu a tost verificat si gasu corespunzator. Metoda de verificare este obligatoriu aceea folosita

in poligonul

6.1.5. Verificarile
sau pe crape dinainte si densitatea

finale. in vederea

receptiei,

se fac pe intreaga

stabilite daca lucrarea

este de mari dimensiuni.

Metoda de deterrninare beneficiarului. efectuate.

punctelor de investigatie se stabilesc in proiect. 6.1.6. Receptia lucrarii se face la fata locului de catre reprezentantii proiectantului un proces si de catre geotehnician verbal de receptie pe baza tuturor la cartea ce se anexeaza

executantului, care intocrnesc

verificarilor constructiei.

6.2. Metode 6.2.1. Asigurarea


carui rezultate gradului Fig. 8 Utilaj Telepactor-Albaret sa fie obtinute

unei bune calitati

a umpluturii

impune

un control in procesul

operativ tehnologic.

al si a

in timp util pentru a se putea interveni rapide de determinare determinari de santier.

in acest scop s-au pus la punct metode de compactare obtinut. cat si in laboratorul geotehnic

a umiditatii

pamanturilor in ampriza

ce se executa atat pe santier,

lucrarii.

84

85

6.2.2. 0 alta serie de determinari ca: greutatea specifica a rocilor, limitele de plasticitate, analiza granulornetrica, rezistenta la forfecare, modul de deformare edometrei etc. care nu au 0 legatura imediata cu controlul cornpactarii , fac de obicei obiectul unor studii de laborator intreprinse in colaborare cu organizajia de proiectare. 6.2.3. Metodele de verificare a compactarii urmaresc sa arate in ce rnasura valoarea greutatii volumice in stare uscata "Yd (stabilita prin lncercari Proctor ~i mentionata in proiect) a fost realizata in conditiile de santier. Dupa obiectul pe care 11 au, metodele de verificare a cornpactarii pe santier se impart in doua categorii: - metode directe care se aplica direct pe santier, asupra stratului compactat; - metode indirecte care se aplica asupra unor probe luate din stratul compactat ~i analizate in laboratorul geotehnic. 6.2.3.1. Metodele directe, din care fac parte metoda penetrarii si metoda radiometrica, sunt in general foarte rapide, rezultatele obtinandu-se in cateva minute. ceea ce ofera un mare avantaj prin aceea ca in acelasi interval de timp ~i cu acelasi personal se pot face mult mai multe probe - fara a deranja suprafata stratului compactat. Desi aceste metode obliga la tararea aparatului prin construcjia unor curbe etalon (realizate prin metode indirecte) care se diminueaza, in parte. precizia determinarii, prin marele numar de deterrninari posibile ele sunt deosebit de utile in asigurarea unei verificari intr-un mare nurnar de puncte de depistarea eventualelor zone slab compactate. Determinarea greutatii volumice dupa compactare, a parnantului pus in opera se poate face direct pe santier prin metoda gropilor, care consta in extragerea ~i cantarirea cantitatii de pamant dintr-o groapa de forma prismatic executata in stratul compactat ~i determinarea volumului gropii. Greutatea volumica a materialului compactat se calculeaza prin raportarea greutajii parnantului extras din groapa la volumul gropii. 6.2.3.2. Metodele indirecte, aplicate asupra unor probe luate din stratul cornpactat, sunt mai precise. dar necesita 0 deranjare a suprafejei de lucru, iar analizele propriu-zise au o durata de timp cuprinsa intre 1-8 ore. o organizare eficienta a controlului compactarii trebuie sa utilizeze ambele metode, rezultatele obtinute prin metode directe fiind verificate ~i precizate prin metode indirecte. In cele ce urmeaza se prezinta sumar cateva din metodele folosite curent in constructiile de parnant. - Determinarea greutatii volumice pe probe prelevate in stante din sondaje deschise (STAS 1913/15-75). - Determinarea greutatii volumice cu folia de material plastic (ST AS 1913/15-75). in acest caz se mascara volumul gropii cu apa sau nisip monogranular. - Metode pentru determinarea greutatii volumice mai rar folosite sunt: dezlocuirea volumului prin imersarea probei in mercur precum ~i extragerea de rnonolip din strat , (cuburi) carora Ii se poate rnasura volumul ~i greutatea. - Determinarea greutatii volumice prin masuratori radiometrice executate in foraj (STAS 1242/9-76). - Sondaje de penetrare statica (STAS 1242/6-76). - Sondaje de penetrare dinarnica cu con (Instructiuni Tehnice - Indicativ C.15989).

In fig.9 este prezentat un echipament complet pentru determinarea rapida a compactarii pe santier (balanta, site. penetrometru etc.).

Fig. 9 Echipament pentru verificarea rapida pe sanner a compactarii Pentru verificarea compactarii terasamentelor realizate din m~terial~ macrogranulare (bolovanisuri ~i anrocamente) se practica determinarea greutatii volumice cu folia ~l cu nisip calibrat. Pentru determinarea tasarilor ~i rezistentelor la compresiune la terasamente cu volume mari se foloseste metoda incercarilor cu placa de compresiune. (STAS 8942/3~90). Determinarea umiditatii pamanturilor se poate face pnn mal multe metode, clasificate dupa principiul de evidentiere a continutului de apa: ~ metoda de determinare a umiditatii prin uscare; ~ metode chimice de determinare a umiditatii; ~ metode picnometrice de determinare a umiditatii: ~ metode bazate pe cantarirea hidrostatica. Pentru balasturi ~i anrocamente se foloseste metoda uscarii pe tava,

7. MASURI DE TEHNICA SECURITATH MUNCH


La executarea cornpactarii terasamentelor se vor respecta prevederile generale ~i cele specifice din normativele republicane de protectia muncii in lucrarile de constructu montaj. ~ Normerepublicane de protectia muncii aprobate de Ministerul Sanatalii ~i Ministerul Muncii cu ordinul nr. 60 ~i 34175, inclusiv modificarile aduse pnn Ord.ll0/1977 al Ministerului Muncii ~i 39177 al Ministerului Sanatalii. ..' ~ Norme de protectia muncii in activitatea de constructu montaj aprobate de M.C.lnd. cu ord. nr. 1233/D din 29.12.1980. ..' . in cazuri speciale proiectantul impreuna cu executantulluc~am pot stabili de com~? acord masuri specifice corespunzatoare, in vederea asigurarii conditiilor de protecpa muncn.

86

87

Tabelul or. 1

Parametrii cornpactarii pentru cateva tipuri de pamanturi ~i utilajele recomandate


o
00 N

o o
on on

8
N

:::,

1 .... ;:r; .r.


N

o .... .... .r. :::, .r. o


N N 00 N

o
N

o
00

00 00

-eC

,..,

~ o

'*

on 0

cO cO

,oj

,,"
'"
oj

c:

Co.

=
1.>

2 .0
C

'"
oj

.0

2
v o

00

~
....
0<:

to

oj

o :;

::I

....

&

::I

....

.9 u
0oj

oj

o v

:;
0<:

::I

E o

'j,.. :.no

'" '"
s:
1)

'"

....

;J'J

c:: "
88

89

.\

UTILAJE DE COMPACT ARE Tabel nr.2 1. Rulouri metal ice netede remoreate, statiee !caraeteristiei tehnologiee Unitate de masura KN KN em em Tipul U~or 25 40 120 120 21 33 Mijloeiu 30 50 150 120 25 42 Greu 40 60 150 120 33 50

IPresiune aer in pneuri (p.) !viteza de lueru (v)

at.
krn/h

3-6 6-10

3-6 4-8

3-6 2-6

3,5-10,5 2-6

~. Rulouri (roti) eu pneuri, autopropulsate Caracteristici tehnologiee Unitate de Tipul Usor CP 10 75 100 3 4 10 15 3-5 3-8,5 Tipul Usor 10 80 100 25004000 24003600 2-3 Tipul Mijloeiu 20 100 120 1800-2500 1800-2500 1-2 Greu 40 120 120 15001800 15001800 1-2 F.greu 60-100 max.180 max.200 1450-1650 1450-1650 1,2-2.4 Mijloeiu CP 12 70 120 4 3 10 18 3-5 3-10,2 Greu Albert 120 250 5 4 13 28 1.8-10 3-8.5 F.greu Riehier 230 300 5 4 33 50 1,5-10 3-13,2

rnasura
Greutate - Tara lest (QI) - eu lest (QI) Numar de roti (n) - in fala - in spate Greutate pe roata - Tara lest (Q1/n) - eu lest (Q/n) Presiune aer in pneuri (p,) Viteza de lueru (v) KN KN hue hue KN KN at
km/h

preutate Tara lest (QI) preutate eu lest (Q2) Diametrul ruloului (D,) Latimea ruloului (8)

ncarcarea specifica liniara (q) daN/em - Tara lest - eu lest 2. Rulouri rnetalice eu erampoane, stat ice Greutate Tara lest (QI) Greurare eu lest (Q2) ILlilimea tamburului (8) Diametru tambur (Tara came) D,) Nr. came pe un rand (n) Aria sectiunii transversale pentru 0 cama (Ac) Viteza de lueru (V) KN KN em em
-

30 50 120 120 8 10 2-5

80 140 200 180 8 22 2-5

150 300 270 240 8 37.5 2-5

15.

Rulouri vibratoare tractate tehnologiee Unitate de masura KN em em daN vibr/rnin km/h Unitate de masura KN bue

Caractenstici

f(jreutate (Q) Diametru rulou vibrator (Dr) Latirne rulou (8) lFo'1a perturhatoare (Po)

ern'
km/h

~. Rulouri (roti) eu pneuri, tractate !caraeteristiei tehnologiee Unitate de masura KN KN em hue.


toli

IFreevenla vibratii (f) Tipul Usor 20 100 210 8 7-20 Mijlociu 50 250 260 6 7-20 Greu 150 450 330 4 18-28 F.greu 280 1000 292 4 21-25 Greutate (Q) Numar rulouri In) Viteza de lueru (v) Caraeteristiei tehnologiee

6. Rulouri vihratoare autopropulsate

pr~utate Tara lest (QI) preutate eu lest (Q2) Latirne de eilindrare Numar de roti Dimensiuni pneuri

Usor
10 2

Mijloeiu 40 2

Greu 60-80 2

90

91

IUlametru

rulou (Dr) - fala - spate em em em (po) (f) daN vibr/min krn/h (v)

60 70 80 25004000 24003600 1-2 2-3


stat ice Tipul R

80 90 100

80 100 120

~. Maruri tip broasca


Icaraeteristiei tehnologiee Unitate de Tipul maiului Mijloeiu Greu

fLalime eilindrare FOI1a perturbatoare IFreevenla vibratii

masura
preutatea Diametrul lSuprafala naltimea (Q) talpii (D,) de contact saltului la fiecare (h) salt pe minut (Ac) KN em emcm em

300015000-20000 10000 1800-2500 1500-1800 1-2 2-6 1-5 2-6

5 70 3850 30-40 15-20 50-60

10 90 4360 30-40 15-20 50-60

[Viteza de lueru tara vibratii v)

r. Rulouri

[Viteza de lueru eu vibrare metaIiee netede

krn/h
Unitate de

IA vansul
n)

lNumar de lovituri

lev/min

autopropulsate.

Caractensrici

tehnologiee

masura
ICJreutate tara lest (QI) jpe fala,

10/12,5

15118

(40%
pe

KN KN em

100 125

150 180

19.

Placi vibratoare tehnologice Unitate de masura Greutatea KN

60%

pe spate)

Icaracteristici

IUreutate eu lest (Q2) ala, 60% pe spate) fLalimea ruloului - fala - spate Numar rulouri (n) - In fala - In spate fLalimea de eompaetare ncarcare est (q) specifica (8)

(40%

1-2.5 50x50 1000

4 60x70 2000 3000 6-10

6 70x85 2750 2600 6-15

7,5 80x90 30005000 2200 6-10

15 100x I 20 8000 1500 5-6

Dimensiunea

placii (Po) (f) (v )

cm

55 55
bue bue em tara

55 55 2 2 200

lForp perturhatoare IFrecventa vihratiilor

2 2 200

vibr/rnin
m/min caracteristieilor se efectueaza utilajului

4000 7-15
tehnologiee caiculele

lViteza de deplasare

liniara

10. Cu
tehnica daN/em daN/em

ajutorul alegerea

de mai sus, sau eele luate din cartea dinamiee preliminare din normativul

a masinii de compactat pentru

- fata
- spate ncarcare est - fala - spate lYiteza de lueru (v) - viteza I - viteza II - viteza III - Viteza Unde se fabrica specifica liniara eu

36 54 45,5 68

54 82 65,5 98

C 29-1/91,

de eompaetare.

daN/em daN/em kmlh

IV

1,6 2,6 4,0 6,0


Progresul Braila

1,6 2,6 4,0 6,9


Progresul Braila

92

93

Caraeteristieile tehniee ale unor eompaetoare vihratoare Caraeteristieile tehniee ale unor eompaetoare eu pneuri Tabelul3
Prooucaror
Tip Model Gr.fara lest Motor Sarcina mala IX Kgf Presiurea compactare kgt/em: Grcu 'f Iesr Tractiute CP de: Lilim<:a compacuu Vireza Producator Tip Tara Model

Tahelul4

Gr_t:ira test
(ifnI

MO(()f

Precvema vibrauilcr

Forta
penurbatoare KgI'

Pn:siu!ll: sta(id 19f:~lIl

Uitimra cOl1lpactat;j de lucru km'h de transport km/h

min
lest Tractiure CP

Tara

,I de luau kmJh de transport kmfh

D-480

URSS

citirdru unic tractar

s.co

40

8000

216

l·m)

05-_),O

I----~--~
S.20 60 1500-1800 150C() 40.0 1-::'

D-326 URSS

5roti tractar

13,25

max.9()()J

3300

25,0 VVTT-l Cehoslova ..ia cilirdru unic tractar

I----~--~
,lSI 77(1 25-30 40-75 !4(X)-2300 14515 _B.I 1390-2]60 7370 :'i0_0 152(J 16-8.0 16

140 Barlord D·216 L'RSS 1250 5.15-5.75 ).200 10.0 30,0 Ang'lia VR2 cifindru

uni ... tr actat

I----~--~

IO,lX)

80·1)0

Barford Angfia

VR3

rihndr

uno

1.6-80

I"

unic

tradal

1-----1---40_"75
200

[)-26~

L'RSS

6 roli

5.66

4100

25(X)

5.0 D-603 URSS l'illndru

iso»

475

I~IK)

25.m

100-120 Hysler C 250 A crlindru ullle (rac!a! ~,72

80

1200

31980

20JO

Richier

RTP 25

6-tiruti

1,00

1150

0-20.0

Angfia

I-----I---~
I.OP 12 3(XlO 1\,1 75() 1.45

Franta
j''i.(X)

Ricfuer

V 660 A Franta

duplex articular

Progresul

CP 10

3·4rllti

7,50

45

1410

2480

3.2-8.5 Hatra TR W 15 tandem 150 17 R.F.Gt!rmania

Romania 10,00

3750

2700

1050

vvs
Progresul CP 12 HXJ 45 1710 1,9-18,7

2 Ep

tandem

4,6' 5_19

2(00-300)

1850-4000

26.0

1060

1.16· 4_32

CdlOsi()vacia

Romania
11.00 Ricluer V 685 tandem

·U7

}O

1850-3100

7600

44,2

I:!OO

1.7-fl)

Franta Hyster C 530 A 3.63

85

1430

6.7-7.2

\725

1.6-27.3 Progrexul RV 6tandem 6_8() IIU_) 8 Romania

Anglia
12.86

]lU)

1500--6CKX}

1--150

Compactoare Hyster C 550 A 4+5 roli 13.88 97 1040 6.7-7.1

cu crampoare 817{) 120 lampin~ 1525

1955

1.6-15,7 Hyster C 210 A cifindru 60 cifirdru Anglia

Anglia

art. cerur 18,37

1820

BOllla!! BW 212 Richier C 788 A


14_(X)

18m

2()(O)

150 tampill~

(J.8

121

2730

1800

Franta
30.CX)

0-20,0

5B Rt-'G 11:::

lIy'_tcr Richier C 79\ 23.00

c 225

.'\

cilindru
UIlL!.:

'J.N

155

3300

1150

0-25.0

Angfia

rracrat

I----I----i

'"
80

160 tamping

Franta

35.00

94

95

96