Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL RAIONAL UGNHENI

CoMISIA RAIoNALA slTua1II ExCEвTIoNALE

DECIZIE

Nr.7E
din 29 martie 2022

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

iп temeiul Legii пr.436-хИ DIN 28.12.2006 privind administralia


lосаlй;
in conformitate cu demersurile: Direcliei Situalli Exceplionale mun.рuЬliсё
Ungheni пr. 662 din
29,0з,2022 qi Direcliei Centrului de plasament temporar pentru
refugiali mun. Ungheni,

Comisia pentru Situa{ii Excep{ionale а raionului Ungheni

DECIDE:
1, se арrоьб alocarea mijloacelor financiare din Fondul
de rеzеrчё al consiliului raional
Ungheni in sumй de 101080 (una sutё una mie optzeci) lei,
dintre саrе: 10000О 1unu sutё mii) lei
- Consiliului raional Ungheni pentru necesitalile
Oirecliei Situatii Excep}ionale mun. Ungheni
1л080 (una mie optzeci) lei pentru 9i
рrосurаrеа а patru stingйtoare, necesare pentru dotarea
centrului de plasament tеmроrаr pentru refugiali municiiiul ungheni.

Pre;edintele Comisiei
MITRIUC

octavian Rusu

Coпtrase
Mariana PISARCIUC

S-ar putea să vă placă și