Sunteți pe pagina 1din 11

Data: 23 ianuarie 2018

Profesor:

Unitatea de învăţământ:

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina: Limba şi literatura română

Clasa: a VI-a A

Subiectul lecţiei: „D-l Goe...” de I.L. Caragiale – caracterizare

Tipul lecţiei: mixtă

Competenţe specifice:

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


1.2. sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context;
1.4. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ
adecvat;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în
situaţii de comunicare monologată şi dialogată
2.1. înlănțuirea clară și coerentă a ideilor într-un monolog;
2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare, manifestând o atitudine favorabilă progresiei
comunicării;

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse


3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit/interpretat;

1
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a) Cognitive: OC1: să interpreteze logic şi expresiv rolurile din dramatizarea în versuri


„Procesul lui Goe” – adaptare după opera „D-l Goe...” de I. L. Caragiale;

OC2: să identifice personajele din text, în ordinea importanței lor;

OC3: să schițeze portretul fizic și moral al personajului principal;


OC4: să compare protagonistul cu alte personaje din operele studiate,
stabilind asemănări/diferențe;
OC5: să emită judecăți de valoare originale asupra comportamentului
protagonistului;
OC6: să încadreze mesajul textului în propriul sistem de valori.

b) Afective: OA1: să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei;


OA2: să participe cu interes la activitate;

c) Psihomotorii: OPM1: să-şi coordoneze mişcările pentru a foileta, în condiţii de igienă


şi securitate a materialului tipografic (manuale, caiete, fişe) şi a recuzitei de la proces;
OPM1: să-şi reprime tendinţa de a manifesta sau de a executa mişcări inutile pe
parcursul lecţiei.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: dramatizarea, conversaţia euristică, brainstormingul, explozia
stelară, clustering, explicaţia, problematizarea, metoda ciorchinelui, acrostih
b) Mijloace de învăţământ: tabla, caietul, manualul, catalogul, fişe de lucru
c) Forme de organizare a activităţii: activitate în grupuri, activitate frontală şi
individuală
d) Resurse şi managementul timpului:
- spaţiu de lucru: sala de clasǎ
- capacităţi normale de învăţare ale elevilor
- cunoştinţele lor anterioare;

2
Resurse :
A. Bibliografice:
A. 1. oficiale :
 Programa şcolară Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a,
Bucureşti, 2009.
 Limba română. Manual pentru clasa a VI-a (autori Anca Şerban, Sergiu
Şerban), Bucureşti, Editura ALL, 2005.
A. 2. metodico-ştiinţifice :
 Gherghina, Dumitru, Dănilă, Ioan, et alii, Metodica predării limbii şi
literaturii române în şcoala primară, gimnaziu şi liceu, Craiova, Editura
„DIDACTICA NOVA”, 2005 ;
 Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în
şcoală, Bucureşti, Editura „POLIROM”, 1999.
A. 3. ştiinţifice :
 Dicţionar explicativ al limbii române (DEX), Ediţia a II-a, Bucureşti,
Editura „Univers Enciclopedic“, 1998.
 Dicţionar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie, Ediţia a II-a revăzută şi
adăugită, Bucureşti, Editura „Univers Enciclopedic“, 2005.
 Caragiale, I.L., Momente şi schiţe, Ed. Eminescu, 1980.
 Sasu, Adina Elena, Ioani, Liviu, Dicţionar de personaje literare, Ed
Paralela 45, Piteşti, 1980.
B. Temporale: 50 minute
C. Umane: colectivul clasei a VI-a
D. Psihologice: nivelul mediu de informare şi formare intelectuală

3
Strategie didactică
Etapele Conţinuturi şi saricini de învăţare Evaluare
lecţiei Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare
0. MOMENT - organizarea condiţiilor necesare desfăşurării manuale
ORGANIZATORIC eficiente demersului didactic conversaţia caiete activitate
portofolii frontală
1. CAPTAREA Captarea atenției se va face prin citirea unei poezii
ATENŢIEI elevilor, cerându-le să descopere la ce personaj se Descoperirea activitate aprecieri
referă versurile date: flipchart frontală verbale
Vă spun acum o poveste
A unui băiat ce uimeşte.
Obraznic şi linguşit,
Mereu este răsplătit.

De trei dame-i însoţit,


La Bucureşti a pornit,
Să nu fie repetent,
Ca în anul precedent.

Este mic, needucat,


Obraznic şi răsfăţat,
Personaj de schiţă este
Ia ghiceşte cine este !
2. ENUNŢAREA Le prezint elevilor obiectivele lecţiei de astăzi, iar
TEMEI ŞI A aceştia ascultă cu atenţie şi se mobilizează pentru o conversaţia
OBIECTIVELOR activitate eficientă.
Versurile fac trimitere la domnul Goe, personajul activitate
central al operei cu acelaşi nume, scrisă de frontală
I. L. Caragiale, el constituind cheia lecţiei de astăzi,
deoarece, pe parcursul orei, elevii îşi vor concentra

4
atenţia asupra lui. explicaţia

La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili să să emită


judecăți de valoare originale asupra comportamentului
protagonistului.
Scriu titlul pe tablă.
3. ACTUALIZAREA Verific noţiunile însuşite anterior. catalogul
CUNOŞTINŢELOR Verific cantitativ şi calitativ atât tema, cât şi fişele de manualul activitate
la portofoliu. conversaţia frontală aprecierea
Tema: Realizarea unei compuneri cu titlul „Goe în fişe din răspunsurilor
secolul XXI” portofoliu
4. PREZENTAREA Le explic elevilor algoritmul de lucru, pentru o mai conversaţia Caiete activitate aprecieri
SARCINILOR DE bună eficienţă şi desfăşurare a lecţiei.
frontală verbale
ÎNVĂŢARE Repartizez elevilor fişe cu citate reprezentative extrase observaţia Fişa nr. 1
din textul schiţei, oferite ca suport pentru discuţiile ce
vor urma. (fişa nr.1)
5. DIRIJAREA Rog elevii să citească fragmentele propuse pe fişa nr. 1, fişă Fişa nr. 1
ÎNVĂŢĂRII pe care au lipit-o pe caiete. activitate
Pe baza fişei primite, elevii sunt rugaţi să completeze fişa conversaţia individuală
cu explozia stelară, urmând să răspundă la următoarele euristică aprecieri
întrebări: verbale
1. Când se petrece acţiunea? explozia stelară Fişa nr. 2
2. Unde se petrece acţiunea?
3. Care sunt personajele? Manual activitate
4. Ce trăsături îl definesc pe tânărul Goe? pe grupe
5. Cum se termină acţiunea?
Elevii desemnaţi pentru a-l judeca pe Nicǎ îşi ocupǎ activitate
Fişa
locurile în sala de tribunal improvizatǎ în sala de clasǎ Problematizarea individuală
Juraţilor
şi vor completa Fişa Juraţilor;
Are loc judecarea lui Goe şi a faptelor acestuia Dramatizarea activitate
prezentate şi susţinute cu dovezi pro şi contra de cǎtre frontală
avocaţi şi martori;
În timpul derulǎrii procesului nu se va face nici o

5
intervenţie din partea profesorului sau a elevilor juraţi;
Aprodul va întreba elevii juraţi verdictul şi îl vor aprecieri
declara pe Goe vinovat/nevinovat; conversaţia activitate verbale
Se evalueazǎ capacitatea elevilor de formare a frontală
deprinderilor de comunicare oralǎ şi scrisǎ.
6. OBŢINEREA Se propune a schița portretul fizic și moral al
PERFORMANŢEI protagonistului printr-un clustering. Elevii notează în
caiete schema de pe flipchart. metoda
Needucat, ciorchinelui
Impulsiv
aprecieri
irespons nepoliticos
verbale
abil Flipchart activitate
argumentarea frontală
neastîmp “De bani
ărat gata”
Dl Goe
conversaţia
euristică
Răsfățat leneș analiza
răspunsurilor
alintat incult
brainstorming

7. FEEDBACK Se vor discuta şi analiza răspunsurile la exerciţiile de conversaţia activitate


pe fişele de lucru. aprecieri
frontală
Valorific rezultatele de la obţinerea performanţei. verbale
8. EVALUARE Se realizează evaluarea activităţii elevilor prin Expunerea Activitate Aprecieri
aprecieri, calificative generale şi individuale. frontală globale şi
Se fac observaţii colective şi individuale , se dau individuale
sugestii.
9. RETENŢIA Solicit elevilor ca să răspundă la întrebări, oferind
cuvântul care începe cu o anumită literă:
De ce trebuie să dea dovadă un copil când discută cu Conversaţia Flipchart Activitate aprecieri
un adult? verbale

6
B............une maniere frontală
Ce atitudine trebuie să aibă cei mici față de cei mari?
R...espect Acrostih Caiete
Cum trebuie să tratăm o persoană matură? Cum să
fim?
A.....amabili, atenți
Ca să avem rezultate la învățătură trebuie să avem?
V .....oință....valori
Bineînțeles trebuie să nu fim...
O ...braznici, orgoliosi, ostili
10. TRANSFERUL Temă: redactarea unei compuneri cu titlul: Expunerea caiete Activitate
CUNOŞTINŢELOR “Comparaţie între mine şi Goe” frontală

7
SCHEMA TABLEI şi a CAIETELOR

- S-a născut în 30 ianuarie 1852 în satul Haimanale, azi numit I.L.Caragiale

- „O scrisoare pierdută”, „O noapte furtunoasă”, „D-ale carnavalului”, „Bubico”,


„Vizită”, „D-l Goe...”, „Bacalaureat”

- „Cel mai mare creator de viață din întrega noastră literatură” (Garabet Ibrăileanu)

Needucat,

irespons nepoliticos
Impulsiv

abil

neastîmp “De bani


ărat gata”
Dl Goe

Răsfățat leneș

alintat incult

B............une maniere
R...espect
A.....amabili, atenți
V .....oință....valori
O ...braznici, orgoliosi

Temă: Redactează o compunere cu titlul: “Comparaţie între mine şi Goe”

8
FIŞA NR. 1

„Ca să nu mai rămâie repetent şi anul acesta, mam-mare, mamiţica şi tanti Miţa au
promis tânărului Goe să-l ducă în Bucureşti de 10 Mai.” „D-l Goe este foarte impacient
şi, cu un ton de comandă, zice încruntat:”

„- Da cum, pricopsitule? întrebă tanti Miţa cu un zâmbet simpatic.”

„- Apoi de! N-a învăţat toată lumea carte ca d-ta! Zice mam-mare şi iar sărută pe
nepoţel.”

„ – Ce faci, soro? Eşti nebună? Nu ştii ce simţitor e? zice mam-mare.”

„- Puişorule, nu mai scoate capul pe fereastră!...E lucru mare, cât e de deştept! Zice mam-
mare.
-„E ceva de speriat, parol! Adaogă tanti Miţa”.

„Tânărul Goe poartă un frumos costum de marinar; pălărie de paie, cu inscripţia pe


pamblică: „Le Formidable”şi sub pamblică biletul de călătorie înfipt de tanti Miţa că „aşa
ţin bărbaţii biletul

„- Să moară mam-mare?
- Să moară!
- Ad să-l pupe mam-mare că trece!”
-
„ –Da pe mamiţica n-o pupi?
- Pe tine nu vreau!zice Goe cu umor.”

„Goe nu vrea să intre în cupeu, vrea să şadă în coridorul vagonului cu bărbaţii.”


„Ce treabă ai tu , urâtule?”

„Şi după ce se strâmbă la urâtul, se spânzură iar cu amândouă mâinile de vergeaua de


alamă şi scoate iar capul.”

„ – Să oprească! Zbiară şi mai tare Goe, bătând cu picioarele. Mi-a zburat pălăria! Să
opreascăăă!!!”

„Se suie în picioare pe geamantan, pune mâna pe mânerul maşinii şi începe să-l tragă.”
„ Mam-mare doarme în fundul cupeului cu puişorul în braţe.”

9
FIŞA NR. 2

D-L GOE…

Explozia stelară

Când se petrece acţiunea ?

Care sunt personajele operei? Unde se petrece acţiunea ?

Ce trăsături îl definesc pe tânărul Goe? Cum se termină acţiunea?

10
FIŞA JURAŢILOR – Caracterizarea lui Goe
CALITĂŢI

DEFECTE:

VERDICT:

______________________________

11

S-ar putea să vă placă și