Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei

Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie


Examenul național de bacalaureat 2022
Proba E. d)
Economie

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Simulare
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile
şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A. câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 6 răspunsuri corecte, astfel:
1-a, 2-a, 3-b, 4-c, 5-d, 6-b 6x3p=18 puncte
B. câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele 6 răspunsuri corecte, astfel:
1-F, 2-F, 3-A, 4-F, 5-A, 6-F 6x2p=12 puncte

SUBIECTUL al II-lea (40 de puncte)


1.
a) - câte 2 puncte pentru precizarea fiecăreia dintre cele două formule (productivitatea medie și
productivitatea marginală) 2x2p=4 puncte
- câte 3 puncte pentru completarea fiecăreia dintre cele două coloane ale tabelului dat –
productivitatea medie: 100, 150, 200, 200, 175; productivitatea marginală: 100, 175, 275, 200, 100
2x3p=6 puncte
b) construirea graficului cerut 4 puncte
c) precizarea producției optime pentru firma agricolă: 1200 de tone 4 puncte
2.
a) câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cei doi indicatori ceruți, astfel:
- nivelul cantității de bunuri vândute de firmă în T1: 2000 buc.;
- cuantumul cheltuielilor salariale în T0 este 20.000 u.m. 2x3p=6 puncte
b)
- câte 5 puncte pentru scrierea algoritmului în vederea determinării fiecăruia dintre cei doi indicatori
ceruți: algoritm complet în care se face precizarea semnificației notațiilor din formulele utilizate – 5p./
algoritm complet, dar fără a preciza semnificația notațiilor făcute – 4p./ precizarea corectă a tuturor
formulelor de calcul, dar fără corelarea corectă a valorilor – 3p./ scrierea corectă doar a unor formule
disparate, dar fără ca acestea să se constituie într-un algoritm de lucru – 2p. 2x5p=10 puncte
- câte 3 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre cei doi indicatori
ceruți, astfel:
- costul total în T1 = 86.000 u.m.;
- profitul în T0 = 20.000 u.m. 2x3p=6 puncte
Notă: În situația în care candidatul nu obține valorile din barem din cauza unor erori de calcul se
acordă 1 punct din cele 3 puncte posibile.

SUBIECTUL al III-lea (20 de puncte)


1. a) formularea ideii principale a textului 2 puncte
b) câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru noțiuni economice din textul dat 4x1p=4 puncte
c) câte 3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici corecte pentru fiecare dintre cele două
noțiuni 2x3p=6 puncte
2. câte 4 puncte pentru precizarea efectelor cerute în condițiile date, astfel: cererea de carburanți
auto rămâne nemodificată și prețul carburanților auto va crește 2x4p=8 puncte

Probă scrisă la economie Simulare


Barem de evaluare și de notare
Pagina 1 din 1

S-ar putea să vă placă și