Sunteți pe pagina 1din 9

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege


pentru modificarea articolului 4 din Legea privind prețul normativ
și modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308/1997
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege


pentru modificarea articolului 4 din Legea privind prețul normativ și modul de
vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308/1997.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii
și industriei alimentare Viorel Gherciu

Ministrul mediului Iuliana Cantaragiu

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\6344\redactat_6344-ro.docx
3

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru modificarea art. 4 din Legea privind prețul normativ
și modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308/1997

Articol unic. – Articolul 4 din Legea privind prețul normativ și modul de


vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308/1997 (republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2001, nr. 147-149, art. 1161), cu modificările ulterioare,
se modifică după cum urmează:
1) La articolul 4:
a) în alineatul (92), textul „ precum și de fâșiile forestiere proiectate, dar
neplantate,” se exclude, iar textul „în care procesele tehnologice de prelucrare
(întreținere) a terenurilor adiacente nu vor fi afectate, iar căile de acces” se
substituie cu textul „iar procesele tehnologice de prelucrare (întreținere) a
terenurilor adiacente nu vor fi afectate, inclusiv căile de acces”.
2) Se completează alineatele (93)-(99) cu următorul cuprins:
„(93) În scopul facilitării procesului de consolidare a terenurilor agricole,
terenurile din cadrul unui câmp sau al unei porțiuni din acest câmp, ocupate de
fâșiile forestiere proiectate, dar neplantate, se vând prin negocieri directe, la un preț
nu mai mic decât prețul normativ al pământului, conform tarifului specificat la
poziția I din anexă. Vânzarea-cumpărarea se efectuează la cererea proprietarului
terenurilor supuse consolidării, în condițiile în care proprietar al acestor terenuri
este una și aceeași persoană, iar procesele tehnologice de prelucrare (întreținere) a
terenurilor adiacente nu vor fi afectate.
(94) În cazul vânzării terenului în conformitate cu prevederile alin. (93),
cumpărătorul este obligat să asigure perfectarea proiectului de organizare a
teritoriului exploatației agricole, care cuprinde și terenurile prevăzute în
alin. (93), să asigure plantarea fâșiilor forestiere antierozionale și efectuarea
amenajării hidrologice a terenurilor, în conformitate cu noul proiect de
organizare a teritoriului, perfectat de către o entitate publică sau privată din
domeniu. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate sub condiția
rezolutorie a neexecutării obligațiilor prevăzute.
(95) Autoritatea publică locală asigură ca obligațiile prevăzute la alin. (94)
și condiția rezolutorie să fie prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare.
(96) Termenul de executare de către cumpărător a obligațiilor prevăzute în
alin. (94) este de până la 3 ani de la momentul încheierii de către părți a
contractului de vânzare-cumpărare a terenului. În cazul neîndeplinirii de către
cumpărător a obligațiilor în termenul indicat în contract, dreptul de proprietate
constituit sub condiția rezolutorie se stinge de plin drept, iar dreptul transmis
trece înapoi de plin drept la data îndeplinirii condiției.
Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\6344\redactat_6344-ro.docx
4

(97) Până la executarea obligațiilor prevăzute la alin. (94) se interzice


înstrăinarea, sau grevarea terenului dobândit în temeiul alin. (93).
(98) Procesul-verbal, întocmit de părțile contractuale (autoritatea publică
locală și cumpărător), prin care se atestă executarea obligațiilor prevăzute de alin.
(94) servește temei pentru justificarea înregistrării provizorii a dreptului de
proprietate al cumpărătorul în Registrul bunurilor imobile.
(99) În cazul nejustificării înregistrării provizorii a dreptului de proprietate
a cumpărătorului în Registrul bunurilor imobile, în termenele stabilite în
contractul de vânzare-cumpărare a terenului prevăzut în alin. (93), radierea
acestuia se face, cu derogare de la prevederile art. 27 alin. (5 2) din Legea
cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, la cererea scrisă a vânzătorului
(autorității publice locale).”

Președintele Parlamentului

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\6344\redactat_6344-ro.docx
Notй informativй
1а proiectul де де 1ее pentru modificarea ап. 4 din 1леа privind рге и1
normativ $i тоди1 де и?маге-ситргiгаге а рйт intili пт. 1308/1997

1. Autorul proiectului

Ргегепги] proiect де lege е5Ёе ela6orat де cйtre Ministerul Agriculturii $i lndustriei


Alimentare

2. Condiliile се аи impus е1а borarea proiectului де act normativ $i finalitalile


urmйrite

Са rezultat а! demarйrii ?п КериЫгса Мо1до~а а reformei аугаге din алii 90,


регвоале1е се аи ас[ivat ?п gospodйriile agricole ?п conformitate си prevederile ай.
12, din Соди1 funciar пт. 828/1991, аи fost ?mproprietйrili си teren agricol.
Рггп иппаге а арйги[ necesitacea elaborйrii ипог noi proiecte де organizare а
teritoriului реп[ги Песаге lосalitate ?n ране. Ре 1?ngй proiectarea рагсе1е1ог де егеп
саге аи Гоз atri6uite ?л proprietate аи Го5 proiectate $i ип питйг impunйtor де
дгитип , fi$ii forestiere де proteclie $i alte Ьипигг се seгvesc activitйlile agricole,
implicate гп ргосезе еГшо!офсе ?п agriculturй, саге рег апватЫи ре 1ocalitate рог
осира zeci де Ьесахе.
Тогода[й, ре рагсигви1 anilor ро$1 privatizйrii masive а dispйrut necesitatea
exis[enlei 1а о шаге ране din асезе dюmuri де deservire, tehnologice, са геиИа1 а1
атопгхйпг $i defri$йrii plалtaliilor multiал uale existente, consolidйпi [егепигг1ог.
Astfel, terenurile ocupate де Ьпаыгйе menlionate mai Зц sunt iпtegra[е ?л suprafala
consolidatй де егеп де1гпи[й де ип singur рюргiенaz. Acestea ?n ипе1е cazuri
constituie ип impediment considerabil ?п proiectarea $i ?nfiin(асеа пойог exploatalii
ауггсо1е.
Drumurile дае $i а1[е terenuri се servese activitйlile agricole, ре саге пи ро[ fi
orgалizate (аГвр1а$ае) exploatalii agricole де sine stйtйtoaze, implicate ?п ргосезе
tehnologice зияТ numai proiectate $i пи vалspuse ?n naturй, terenurile respective ?п
шаге parte аит cultivate $i пи sunt folosite сопfопт destinaliei. 1п асе1а$i timp
terenurile respective reprezintй proprietate риЫгсй а administraliilor риЫгсе 1оса!е.
Рггп иппаге, асе$tia Тпсеаrсй за регсеара рЩг де 1а delinйtorii се 1е 1исгеагй сол[гar
destinaliei acestora, сееа се пи еве геа!ешеп1а ?n legislalia ?n vigoare. Асег £ар2
рго~оасй ил фг де conflicte 1а nivel 'оса!.
Prin игтarе, ?n сорп! facili[йrii procesului де consolidare а terenurilor
ауггсо1е, prin Legea 412020 pentru modificarea articolului 4 дЫ
Еееа пт. 1308/1 997 privind рге1и1 noпnativ $i тоди1 де %'йпгаге-ситрйгarе а
рйтйпtи1иi, s-а instituit дгерни1 administraliilor риЫгсе 1оса1е, са terenurile дЫ садги1
unui сйтр вац а1 unei porliuni сНв acest сйтр, осира[е де drumurile existente саге
servesc activitйlile agricole, specificate 1а ап. 36 alinea[и1 (2) lit. Ь) дгл Соди1 £ипсг az,
$i /sa де дгитип1е proiectate, ааг neпanspuse ?п панигй, ртесит фтi де faciile
JЬгетпеге proiectate, дат neplaпtate, 5й бе у?nduie 1а рге1и1 noпnativ а1 рйтйти1иг,
сопfогт tazifului specificat 1а pozilia I din алеха.
Astfel, иаптarеа-ситрйтагеа зе еГесЁнеагй 1а сегегеа proprietatvlui terenшilor
зпрцзе consolidarii, ?п condiliile ?n саге proprietar а1 асе$Тог [erenuri езЁе ипа
aceea~i регвоала, iar procesele tehnologice де prelucrare (?ntrelinere) а terenшilor
adiacente пи vor fi аГесае, iar саг1е де ассез сане alte terenuri $i o6iecte existente пи
"ог fi ?n graite"
Аёорагеа Legii 4/2020 репгы тodificarea articolului 4 ёт- Ьееа пг. 1308/I997
privind prelul nonnativ gi тоди1 де vanzare-cumparare а pamantului, а Гоз
argumemata де аиногг din perspectiva proprietarilor terenurilor ауггсо1е interesali ?n
consolidarea негепигг1ог, ТлзА ?п cazul „,JPф 1il,jorestiere proiecяate Ыат пер[antate"
consideram imperios necesar realizarea proiectelor respective ?п еёегеа prevenirii
degradarii gi eroziunii solшilor, ?nirucat fi$iile Чоге5йеге protejeaza terenurile ауггсо1е
adiacente чг зротевс productivitatea асеога.
Де аветепеа, menlionam са Щiile forestiere де proteclie аспегеалй
и[та[оarеlе 6eneficii:
- Мгс;отеага viteza у?nturilor си 31-35 °/о Тп рапеа адaposti[а ;г си 10°/о Тп сеа
ехрива;
- 8роге$ е umiditatea aerului i а solului - datorita reducerii vitezei vantului,
evaporarea apei din во! ве micgoreaza, favorizeaza curenlii verticali 1а ?naIlimi тагг,
sporind astfel pro6abilitatea де ploaie;
- Atenuarea ехгете1ог termice гп timpul verii gi а1 ierпilor аегоаве;
- Repnerea ; i disttibuirea uniforma ре suprafa(а гегепип1ог ауггсо1е а zapezii Тп
comparalie си ип с?тр дезсЫя, ?тг-о livada ргоеа де figii Гогевйеге зе асити1еага
де circa 3-4 ori mai ти1га гарада, gi, prin игтате , asigurarea си ара езе си circa 50
тт mai 'вате;
- Stoparea eroziunii, consetvarea gi вропгеа fertilitalii solurilor etc.
Astfel, ff$iile Гоге$йеге всад viteгa scurgerilor де вирга£а;а, ргеУТп
apazilia /opresc ёехчо1 агеа fagagelor gi r?pilor енс.
То[одана, ?п viziunea Ministerului consideram са асогдarеа dreptului
administraliilor риЫгсе 1оса1е де а ?пstraina гхесопдЦнопа terenurile ocupate де
fiile forestiere proiectate, даг neplantate аи сгеа[ premize де dezvoltare а prосeselor
eroziona!е а во1игг1ог негепигг1ог agricole $i пи asigura р1алнагеа figiilor foresteire
proiectate.
Ь contextul сеют екрпве , consideram са, ?п саги1 у?n za i terenului осира[ де
£iile Гогезйеге proiectate, даг вер1ална[е, implicate ?п[г-ип singur ргосеб tehnologic,
consiliu] 1оса1 ва роа[а condiliona (? n бала ипог condilii rezolutorii), ч?пгагеа
acestora, са ситрага[orul в Ле оЫ iga[ за asigure еГесцагеа proiectarii gi plantarii
йй1ог forestiere алtierozionale, еГеспагеа amenajarii hidrologice а гегепигг1ог, й
confoпni[ate си proiectul де organizare а teritoriului exploataliei ауггсо1е (delinute й
proprietate де cumparator), се ?ngIobeaza si [егепигг1е осираге де fagiile forestiere
proiectate, даг пер1алtа[е, implicate Тыг-ип singur ргосез tehnologic а1 acestuia.
Соnдi ¢опazеа у?nzarii acestore де efectuarea proiectazii gi plалtarii figiilor
forestiere antierozionale, е£ес2иаreа amenajfirii hidrologice а terenиrilor, ?п
conformitate си proiectul де organizare а teritoriului exploataliei agricole (delinute ?п
ргорпена[е де ситрагагог), се ?niloeaza gi terenurile осираге де
fagiile Гогезыеге
proiectate, дar neplaotate, implicate iпtr-ип singur ргосез tehnologic а1
ситрйгй[оги1иг, ат ауеа ип im6old 1а consolidazea terenurilor ауггсо1е ;i stopйrii
ргосее!ог erozionale а stratului feпil де зо! а1 [егепш•ilor ауггсо1е.

3.Descrierea gradului де compatibilitatc реЫтп proiectele саге аи са 5СО


armonizarea legislaliei nalionalc си legislalia Uniunii Еигорепе

Proiectul hotйririi Guvernului си privire 1а аргоЬагеа proiectului де lege релги


modificazea Legii privind рге1и1 пormativ i тоди1 де йптаге-ситрйгаге а
pйmintului лг. 1308/1997, instituie садги1 juridic а1 АериЫ icii Мо1до~а Тп domeniu
reglementat i пи contravine principiilor де funclionare а piepi гпнете а Uniunii
Еигорепе i пи аге са 5СО aпnonizarea legislяliei nalionalc си legislalia Uniunii
Еигорепе.

4. Principalele ргеусдегг аде proicctului;i evidenlicrea elementelor noi

1п scopul facilitйrii plantй rii fi~iilor forestiere proiectate даг neplaotate, se


ргорипе modificarea ай. 4 din 1еуеа privind рге1и1 norma[iv gi modul де чТлгаге-
ситрйгarе а pйmintului пг. 1308/1997, дыра сит игтеагй:
Iа ап. 4, Тп ана. 92 ) textul „precum gi де tagiile forestiere proiectate, дar
neplaotate;' зе ехс1иде, iar [ех[и1 ,,?п саге procesele telmologice де рге1исгаге
(intrelinere) а terenшilor adiacente пи "ог й afectate, iar сйг1е де ассез" зе subs[ituie
си textu! „iar ргосеве1е tehnologice де рге1 исгаге (гпнге(inere) а terenurilor adiacente
пи "ог f afectate, inclusiv сйг1е де ассев".
Ое азегвепеа , se ргорипе 1а ап. 4 де completat си aliniatele (93)-(99).
Astfel, la аНа. „(93) se includ поте juridice се аг facilita procesul де
consolidare а terenurilor agricole, си игта[оги1 сиргiлв:
„(93) 1п scopul facilitй rii procesului де consolidare а terenurilor agricole,
terenurile din садги1 unui сатр sau а1 unei poriiuni din aces[ сатр, ocupate де lagiile
forestiere proiectate, дar пер1атаге, ве чiжд prin negocieri ангесе, Та ил рге1 пи mai
mic ёес?1 prelul погта[iv а1 рйтапги1иг, соп fоп i tarifului specificat 1а pozilia 1 din
апеха. Vйпхагеа-ситрйгагеа se еfсси еаха ix сегегеа proprietarului tereпurilor supuse
consolidйrii, Тп condiliile Тп саге ргоргге[аг а1 acestor terenuri es[е ила gi aceeagi
регтоалй , iar procesele tehnologicc де рге1исгаге (?n гe;inere) а terenurilor adiacente
пи чог fi afectate.";

Ое asemenea, зе ргорипе геу1етсп iпгса а cinci aliniate noi, се девсгги


condiliile rezolutorii де iпstrй inare а terenurile гезресйе, саге зпп оЫ igaliunile $i
[eпnenii де ехесигаге а1 асевнога де сане гитргганог , prin се зе justificй indeplinirea
оЫ igapunilor contractuale де cйtre cumpйr5i or. etc. си иппй[оги1 сиргглв:
саги1 vinzйrii terenului Тв conformitate си prevederile ана. (93),
4
„(9)
ситрйгдгоги1 евге оЫ iga[ з asi iire регfесшгса ргогесшиьи де organizara а teritoriului
ехр!оагарег ауггсо1е, саге cuprinдc gi terenurile prevйzute Тп ана. (93), вй asigure
р1ал1arеа fiilor Гогевйеге алtierozionale i еГеснагеа amenajarii hidrologice а
[erenurilor, гп conformi[ate си пои1 proiect де orgалizare а tetitoriului, perfeetat де
сапе о emitate риЫгса заи privata дгп domeniu. Ситраганоги 1 доЬапде$е дгер[и1 де
proprietate впЬ condilia tezolutoric и пеехесинаггг оЫ igaliilor ргеУгы1е.";

„(95) Autoritatea риЫгсб 1оса1а аггуиса са оЫ igaliile рreиагине 1а a1in. (94) gi


condilia rezolutorie з бе prevazute Тп слпиасни1 де игпгаге-ситрагаге .';

„(96) Теппепи1 де ехесинаге де сане ситраг~ног а оЫ igaliilor ргечАгое гп


a1in. (94) еве де рТгха 1а 3 ani, din тотепги1 ?ncheierii де сАге ранг а conцactului де
vinzare - ситрагаге а terenului. 1п сахи1 neindeplinirii де саге cumparator а
оЫ igaliunilor й teпnenul inдiru гп гппилс[, дгерни1 де proprietate constituit sub
condilia гего1иногге зе зйпе де plin дгерг, iar dreptul transпtis лесе йарог де рИй
дгерг 1а дага indeplinirii conditiei.

„(97) Рйа 1а executarea oЫigaliilor ргс~аги[е 1а аКп. (94) ве interгice


insцainarea, зап гечагеа tercnulиi do6indii Тп непкги1 a1in. (93).";

„(9В) Procesul — иегба1. Тпост ii де pariile conцactuale (аи[oritatea риЫгса


1оса1а ф сыюрАгАюг ), prin саге ве а[евна ехесунarса o6igaliilor prevazute де аБв. (94)
servegte temei реппи justificarea inregisцarii pгuvizorii а dreptului де proprietate а1
ситраганоги1 й rеgis[rиl Ьипигг1ог imo6ile.";

Даса cumparatorul пи гевреснц condiliile sta6ilite Тп соп[гасг, dreptul constituit


зе зйтще де plin дгерг, iar дгерни1 нгапвтгв иссе inapoi де рВп агер 1а дага
indeplinirii conditiei, Тпз nymai баса 1а асе1 moment dobinditoгul ега titularul
dreptului ori ауеа imputernicirea де а дгврупи де е1. АсеазА пота тапзрпе
prevederile ап. 353 din Соди1 civil пг. 1107/2002.
ТоЁоааЁё, linind cont де £aptul са гп саги1 сгпд ситраганогин ли gi-a indeplinit
оЫ igaliunile contractuale ф дгсрпд constituit ве stinge де р1гп дгерг, iar дгер[и1
transmis лесе йарог де plin drept 1и дага inд eplinirii conditiei, ф де faptul еА radierea
inregistrarii provizorii а dreptului де proprietate а сшпрага[оги1 Тп registrul 6unurilor
imobile, зе £асе си сопвгт1атати1 ti[ularului dreptului ?nre istrat provizoriu зап Тп
temeiul hotararii judecatoregti irevocabile, баса 1еуса ги ргееёе altfel, ф де Гарю! с
examinarea dosarelor гп instanlele де jидгса[а роане бита ani де ziele, се "а impedica
1а realizarea dreptului де dispozitie а aгrtrn Ш
iilor риЫгсе 1оса1е а$дрга bunuriloq ф
де lipsa specialigtilor (Вп дотепги1 juridic (Вп садги1 autoritalilor риЫгсе 1оса1е,
proiectul respectiv se ргорипе а se сотр1евпа си ип aliniat пои (99) си игтаноги1
соп1гпи[:
9
„(9) То саги1 nejustilicarii inregistrarii provizorii а dreptului де proprietate
а cumparatotvl гп registrul 6unurilor imлhilc, 7п termenii sta6ili(i й сопггас[и1 де
уТлгаге - ситрагаге а terenului prevazut Тп a1in. (93), radierea асезса зе £асе, си
аегоаге де 1а prevederile агi. 27 аiгп. (5') din Lcgea пг. 1543/1998 cadastrului
Ьипигг1ог imobile, 1а сегсгеа вп•is3 а vinzйtorului (autoriPatii pu6ice 1оса1е).".

АргоЬагеа modificйrilor ргориве 1а ап. 4 дгп Legea privind рге1и1 nonnativ;i


тоди1 де игпхаге-ситрйгazе а pйmimului т. 1308/1997, аге drept сор facilitarea
procesului де стеаге а fёgiilor Гогейете де proteclie а cйmpurilor, сгеагеа ргетгге1ог
реднги consolidarea terenurilor agricole $i stopйrii proceselor erozionale а stratului
fertil де во! а! tereпurilor agricole, prin condijionarea vinzАrii acestora prin еГесюагеа
comasйrii seccoarelor гересЫ"е си зесюаге!е де [егеп, delinuce ?я proprietate де
ситрazйгог, еГесшагеа proiectarii ;i plantйrii Gyiilor foresticгe antierozionale gi
amenajйrii hidrologice а [erenurilor сотава[е.

5. Fundamentarea есопотгсо -linяnciar'

Implementarea prevederilor prczentului proiect а1 hotйririi Guvernului Ни necesitz


cheltuieli sup!imentaze де 1а bugetul риЫ гс.

б. Моди1 де Тасогрогаге а ас1и1иг Тп сндги1 normп tiv?п vigoяre

Са геги1гаг а!арroбасгг proiecttilui пи ин 1i песевнгй modificarea ап abrogaгеa а


сагеиа acte normative.

7. Avizarea i соппВагеа риЫгсй а proiechtlui

1п эсори! respectёп i prcveдerilor L,eeii гхг. 239/2008 privind transparenla Тп


prосesul decizional, proiectul де 1еуе ретги тодг1гсагеа ап. 4 din 1ееа privind
рге1и1 noстnativ ф тоди1 де з пгаге-ситрйгаге а рйтгти!иг пт. 1308/1997, а fost
plasat ре pagina геЬ oficialй а Ministe ului Agriculturii ф Industriei Alimentaге
www.maia.¢оу.тд. compartimenuд Тгапрагег4а decizionalй, дггес[огги1 Proiecte де
documente.
Тогодагй гп conformi[а[е си prevederile Legii пг. 100/2017 си privire 1а асе!е
normative, proiectul а Гоз ерена[ avizac си Ministerul Finалlelor; Ministetul
Economiei; Ministerul Mediului; A8en1i❑ Relalii Гилсгazе gi Садавгги; Agenlia
Proprietйlii РиЫгсе; Agenlia Scrvicii РиЫ iсе; ИТА Gйgйuzia ф Asосialia Сопгеаы!
Autoritйlilor Еосаlе дгп Мо1доиа.
Ое asemenea, 1а 8 decem6rie 2021 ?п incima МАЖА, аи fost organizatй о
;едгп1а де 1исги си reprezemmщii autoritйlilor $i ins[ituliilor interesate pentru а зе
decide, ре principii reciproc ассерннЬг 1е, авирм divergenlelor ре mazginea proiectului
nominalizat, гп геги1[а[ а Го delinitivat proiec[и1 dat, си intocmirea Procesului-
ver6al а1 edinlei (5е алехеахл ).
Дирй definitivare, proicc[и1 а Гоп гсреьи avizat си Ministerul Finалlelor,
Ministetvl Economiei; Ministerul Mediului; Agenlia Relalii Funciare ф Саёаз(ги;
Agenlia Proprietйlii РиЫгсе; Аgenlia Scrvicii РиЫгсе; UTA Gйgйuzia ф Asocialia
Congresul Autoritйliloг [оса1с дiп Мо1доиа.
Сотхгезп1 Аи[оггн 3lг1ог Locale din Moldova.

Тыоёа , ?п гп гезресагеа poruncii Cancelariei де Stat пт. 31-О6-1164 din 4


Fe6ruarie 2022 i cerinlelor prev izute 1а pct. 204 дй Regulamentul Guvemului
артоЬаг prin Нондгггеа Guvemului пт. 610/2018, Ministerul 1а 21 ГеЬтиагге 2022, а
organizat о едйlй де 1исти си reprezentanlii autoritilor i instituliilor interesate
репнги а se decide, ре principii reciproc acceptabile, авырга divergenlelor ре marginea
proiectului nominalizat, ?п rezultat а Гов definitivat proiectul ёа , си ?ntociirea
procesului-ver6al а1 gedinlei (procesului-verbal пг.2).

8. Coostatiirile expertizei anticoruplie

Proiectul а fost supus expeпizei anticauplie де сЫге Cernrul National


AnticoruPlie й conformitate си ап. 35 а1 Legii пт. 100/2017 си privire 1а асе1е
normative. Constat'arile, obiecliile gi propunerile (recomand хi1е), ре mazginea
proiectului эпрдз expeпizei, sunt reflectate ?п sinteza o6iecliilor gi propunerilor
(necomandдrilor)1а proiectul dat, аи ГО5 ассера1е $i proiectul а Го51 а]д 1а1.

9. Constati <ile expeпizei де compatibilitate

Proiectul пи саде $ДЬ incidenla ап. 36 din Ееуеа пт. 100!2017 си privire 1а actele
поплай е
10. Constatiirile expertizei juridice

Proiectul а fost supus expeпizei juridice repe[ан де саге Ministetvl Justiliei ?п


conformitate си ай. 37 а' Legii пт. 100!2017 си privire 1а асне1е normative.
Constat'aile, obiecliile gi propunerile (recomand ;ile), ре marginea proiectului орпs
expertizei, sunt reflectate й sinceza obiecliilor i propunerilor (recomandbrilor) 1а
proiectul дан, аи Чоз ассерае si proiectul а Сов! ajustat. /!

11.Constatiirile и11 н есрегн iп•

Ministru юте! GHERCN