Sunteți pe pagina 1din 11

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Protocolului


facultativ la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la
drepturile copilului privind procedura de comunicare,
adoptat la 19 decembrie 2011
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 14 alin. (2) din Legea nr. 595/1999 privind tratatele
internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă și se prezintă Președintelui Republicii Moldova spre


examinare proiectul de lege cu privire la ratificarea Protocolului facultativ la
Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului privind
procedura de comunicare, adoptat la 19 decembrie 2011.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
și integrării europene Nicolae POPESCU

Ministrul muncii
și protecției sociale Marcel Spatari

Y:\300\2022\HOTARARI\6688\6688-redactat (ro).docx
3

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
privind ratificarea Protocolului facultativ la Convenția Organizației
Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului
privind procedura de comunicare

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. 1. – Se ratifică Protocolul facultativ la Convenția Organizației


Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului privind procedura de
comunicare, adoptat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 19
decembrie 2011.
Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea
prevederilor Protocolului menționat.
Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va pregăti și
va remite depozitarului instrumentul de ratificare.
Art. 4. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.

Președintele Parlamentului

Y:\300\2022\HOTARARI\6688\6688-redactat (ro).docx
Argumentarea oportunitl{ii ratificlrii Protocolului Facultativ la Conven{ia
Organizafiei Na{iunilor Unite cu privire la drepturile copilului privind
procedura de comunicare

A. Descrierea tratatului
1. Informalii generole
Convenfia ONU cu privire la Drepturile Copilului a fost adoptati prin consens
de cdtre Adunarea Generald a ONU la data de 20 noiembrie 1989 gi a adus
schimbiri importante din momentul ratificdrii ei de cdtre Republica Moldova din
12 decembrie 1990 qi in mod deosebit din momentul ce a intrat in vigoarela25
februarie 1993.
Convenlia cu privire la Drepturile Copilului este tratatul in domeniul
drepturilor omului cu cea mai largd ratificare din istorie. Pe mdsur6 ce Convenlia a
fost aplicati, s-a constatat cd protejarea drepturilor copilului necesitd extinderea
anumitor prevederi ale acesteia, in acest sens, au fost elaborate gi aprobate
protocoale facultative. Astfel, Republica Moldova a ratifrcat doud protocoale
facultative: Protocolul facultativ referitor la vdnzarea de copii, prostitulia copiilor
Ei pornografra infantild prin Legea nr. 29/1007 pentru ratificarea Protocolului
facultativ la Convenlia cu privire la Drepturile Copilului referitor la vdnzarea de
copii, prostitulia ;i pornografia infantild gi Protocolul facultativ cu privire la
implicarea copiilor in conflicte armate prin Legea nr. 15/2004 pentru ratificarea
Protocolului facultativ cu privire la implicqrea copiilor in conflicte armate la
C onvenlia privind Drepturile C opilului.
Astfel, important de menfionat cd, Protocolul Facultativ cu privire la
drepturile copilului privind procedura de comunicare la Convenlia ONU cu privire
la Drepturile Copilului (nr. 3) a fost adoptat la 19 decembrie 2011, la cea dea 66-a
sesiune a Adunirii Generale a Naliunilor Unite prin Rezolu\ia 661138, semnat la 28
februarie 2012 in Geneva, Elvelia , care a intrat in vigoare la 14 aprilie 2014.
Nivelul tratatului este unul interstatal, care este ratificat de 48 state gi semnat
de 17 state (2021) qi structurat in 24 articole, acesta instituie procedura
internalionald de depunere a pldngerilor pentru incdlcarea drepturilor copiilor -
procedura direct6, precum qi procedura de comunicare interstatali qi de investigare
a incSlcdrilor grave sau sistemice. Protocolul nu oferl drepturi substanliale
adilionale celor recunoscute in Convenlia ONU cu privire la drepturile copilului qi
Protocoalele facultative la aceasta, Ei doar oferd procedura de monitorizare a
respectdrii lor.

2. Informalii privind conlinutul tratutului


in anul 2018 cu suportul UNICEF Moldova, la solicitarea Ministerului
Muncii qi Protecfiei Sociale a fost elaborat Studiul de fezabilitate cu privire la
avantajele qi dezavantajele aderdrii Republicii Moldova la Protocolul Facultativ la
Convenfia Organiza{iei Nafiunilor Unite cu privire la drepturile copilului privind
procedura de comunicare.
Astfel, constatdrile studiului vizat au demonstrat c6, ratificarea este fezabild.
in cadrul gedin{elor cu p[r]ile interesate relevante, au fost identificate un numdr de
beneficii de nivel nalional qi internafional pentru Republica Moldova, de a deveni
Stat Parte la Protocolul Facultativ cu privire la drepturile copilului privind
procedura de comunicare la Convenfia ONU cu privire la Drepturile Copilului.
Protocolul Facultativ cu privire la drepturile copilului privind procedura de
comunicare face obiectul ratificdrii de c6tre statele care au semnat, au ratificat sau
au aderat la Convenfia ONU cu privire la Drepturile Copilului sau la unul dintre
primele dou[ protocoale facultative ale acesteial. Instrumentele de ratificare se
depun la Secretarul General al Organiza\iei Na{iunilor Unite.
Scopul Protocolului Facultativ cu privire la drepturile copilului privind
procedura de comunicare consti in incurajarea copiilor de a-Ei cunoaqte drepturile
lor, precum gi permite copiilor din statele care au ratificatladerat la Convenlia
ONU privind Drepturile Copilului sd depund pldngeri direct la Comitetul ONU
privind Drepturile Copilului, dacd nu au gdsit o solufie la nivel nafional privind
drepturile lor incdlcate, astfel fiind stabilita o procedur6 specificd in acest sens.
Men{iondm cd Protocolul Facultativ cu privire la drepturile copilului privind
procedura de comunicare, este actul care reglementeazd procedura de primire,
examinare gi analiz6, a comunicdrilor de cdtre Comitetul ONU pentru Drepturile
Copilului de lalsau in numele beneficiarilor din jurisdicfia acestuia, care suslin cE
sunt victime ale incdlcdrilor drepturilor omului, care vizeazd prioritar interesul
superior al copilului.
De asemenea, ratiftcarea Protocolului in cauzd va consolida sistemul de
protecfie a drepturilor copilului din Republica Moldova, precum gi va fortifica
capacitSlile specialiEtilor implicafi in domeniul protecliei drepturilor copilului
av6nd la bazd mecanismele necesare nalionale pentru asigurarea respectdrii
drepturi lor copilului.
Ratificarea Protocolului Facultativ cu privire la drepturile copilului privind
procedura de comunicare va contribui la implementarea prevederilor Conven{iei
ONU cu privire la Drepturile Copilului qi a Legii nr. 33811994 privind drepturile
copilului, altor acte normative, cu responsabilizarea tuturor actorilor cheie din
domeniul protecfiei copilului.
Este important de menlionat faptul ca Republica Moldova deja qi-a luat
angajamentul sd permit[ procedurile individuale de depunere a pl6ngerilor in baza
Pactului internalional cu privire la drepturile civile qi politice, Convenlia impotriva
torturii, Convenfia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasialS Ei
Convenlia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor.
Pentru fiecare stat care ratificd Protocolul Facultativ cu privire la drepturile
copilului privind procedura de comunicare sau care aderd la el dupd depunerea
celui de-al zecelea instrument de ratificare sau de aderare, prezentul Protocol va
intrq ?n .ri.t.roro dItha trei luni de la data r{enrrneri i 11fr\ f\fr incfnrrnanf rla
ratificare sau de aderare
Evidenliem cE statul parte poate denunta Protocolul Facultativ cu privire la
drepturile copilului privind procedura de comunicare in orice moment printr-o
notificare scrisd adresatd Secretarului General al Organizaliei Naliunilor Unite.

I Protocolul facultativ la Convenyia cu privire la Drepturile Copilului referitor la vdnzqrea de copii,


prostitulia Si pornografia infantild Si Protocolulfacultativ cu privire la implicarea copiilor in con/licte armate.
Denunlarea intrd in vigoare dupS un an de la data la care Secretarul General a
primit notificarea.
Adilional, remarcdm cd statul parte poate propune un amendament la
Protocolul Facultativ cu privire la drepturile copilului privind procedura de
comunicare, pe care il poate prezenta Secretarului General al Organizafiei
Naliunilor Unite. Secretarul General va comunica statelor pit.i orice amendament
propus qi va solicita sd fie notificat dacd sunt in favoarea unei reuniuni a statelor
pdr{i pentru a examina propunerile qi a decide in privinfa lor. in cazul in care, in
termen de patru luni de la data comunicdrii, cel pufin o treime din statele p6(i iqi
exprimd disponibilitatea de a se intdlni, Secretarul General va organiza intdlnirea
sub auspiciile Organizafiei Naliunilor Unite. Orice amendament adoptat de o
majoritate de doui treimi din statele p6rli prezente care qi-au exercitat dreptul de
vot va fr prezentat de cdtre Secretarul General Adundrii Generale in vederea
aprobdrii, iar apoi va fi prezentat tuturor statelor p6(i in vederea acceptdrii
acestuia.
Reieqind din cele expuse, aderarea la Protocolul Facultativ cu privire la
drepturile copilului privind procedura de comunicare la ConvenJia ONU privind
Drepturile Copilului va reafirma angajamentul Guvernului s5 se implice intr-un
proces constructiv, participativ qi de consolidare a capacitdlii creat de mecanismul
individual de depunere a plAngerilor in cadrul sistemului ONU privind drepturile
omului.

B. Analiza de impact

1. Informalii generale

Ratificarea Protocolului Facultativ cu privire la drepturile copilului privind


procedura de comuntcare la Convenlia ONU derivd inclusiv din recomanddrile
instituliilor ONU pentru proteclia drepturilor omului. Astfel, pe parcursul celui
de-al doilea ciclu al Revizuirii Periodice Universale Ei ca urnare a unei revizuiri
extensive a realizdrii drepturilor omului in Republica Moldova, Consiliul ONU
pentru Drepturile Omului a recomandat Guvernului sd ratifice Protocolul
Facultativ cu privire la drepturile copilului privind procedura de comunicare la
Convenfia ONU privind Drepturile Copilului, iar in luna septembrie a anului 2017,
Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului a notat cd acesta: ,,[...J incurajeazd
Statul Parte sd consolideze tn continuare realizarea drepturilor copilului prin
ratificarea Protocolului Facultativ la Convenlia cu privire la Drepturile Copilului
privind procedura de comunicare".
Prin ratificarea Protocolului Facultativ cu privire la drepturile copilului
privind procedura de comunicare la Convenfia ONU, dreptul copiilor la un remediu
efectiv pentru violdri este consfinlit prin oferirea accesului la un mecanism
internati onal spe cializat.
Punerea in aplicare a Protocolului va avea impact pozitiv asupra realizdrii
drepturilor copilului acesta fiind qi un instrument de perfeclionare a cadrului legal,
normativ Ei de politici.
Ratificarea Protocolului Facultativ cu privire la drepturile copilului privind
procedura de comunicare la Conventia ONU de cdtre Republice Moldova va oferi
urmdtoarele avantaje:
. indeplinirea recomandlrii Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului
din2017
in conformitate cu prevederile pct. 47 a Observayiilor finale cu privire la
raportul periodic combinat al patrulea Si al cincilea al Republicii Moldova2,
Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului (Comitetul CDC) incurajeazd statul
parte, pentru a consolida Ei mai mult realizarea drepturilor copilului, sd ratifice
Protocolul opfional la Convenlie privind o procedurd de comunicare.
- Reafirmarea angajamentului Republicii Moldova de respectare a
drepturilor copilului
Guvernul iqi va reafirma pozilia pro-activi de consolidare a capacitdln
sistemului de protecfie a copilului, creat de mecanismul individual de depunere a
plAngerilor. Corespunzdtor, se va asigura accesul egal la procedurile internafionale
individuale de depunere a pldngerilor, oferind remedii efective copiilor a c6ror
drepturi au fost violate.
- Incurajarea folosirii qi perfecfionarea remediilor nafionale
Articolul 7 al Protocolului Facultativ cu privire la drepturile copilului
privind procedura de comunicare la Convenlia ONU implica epuizarea tuturor
remediilor disponibile la nivel nafional (judiciare Ei cvasi-judiciare) inainte de a
depune o pldngere spre examinare de cdtre Comitetul CDC. Accentul se pune pe
utrlizarea, dezvoltarea gi consolidarea sistemului efectiv de remedii la nivel
nalional mai mult decdt pe perspectiva unei condamndri intr-o procedurd
interna{ional5.
- tmbunltlfirea sensibilizirii ;i infelegerii drepturilor copiilor
Recomanddrile Comitetul CDC, ca parle a mecanismului individual de
depunere a pldngerilor, pot clarifica qi concretiza obligafiile asumate de Republica
Moldova ca parte a CDC, crednd o platformd adilionald pentru grupurile, miqcdrile
sociale Ei societatea civilS pentru a mobiliza qi imbun6tali inlelegerea publicd a
semnificaliei de facto a drepturilor consfinlite in CDC pentru via\a gi bundstarea
copiilor.
- Complementarea ;i consolidarea protec{iei drepturilor copilului
Punerea in aplicare a mecanismelor de depunere a pldngerilor individuale la
nivel intemalional sunt asociate Ei cu imbundtdtirea respectdrii drepturilor. Prin
intermediul procedurii de comunicare, Guvernul va fi mai motivat sd ia misuri
pentru o incorporare avansatd a prevederilor CDC in legile qi politicile nafionale.
- Abilitarea copiilor
Mecanismul individual de depunere a plAngerilor este o formd important6 de
punere in practicd a dreptului copilului de a participa qi de a fi ascultat.
- Consolidarea dialogului dintre Comitetul CDC gi Republica Moldova
2

palru]-q3:%el%,9-Erql1suc i lea
Oferirea posibilitdlii de depunere directd a pldngerilor poate fi un pas
important in procesul de clarificare treptati a conlinutului drepturilor copilului qi o
manifestare a bunei credinle din partea Statului Parte in raport cu angajamentele gi
obligaliile asumate odatd cu ratificarea CDC. Mecanismul individual de depunere a
plAngerilor este un element important in dialogul dintre Comisia de Control qi
fiecare Stat Parte.
- Reafirmarea vectorului de dezvoltare al statului
Multe state europene Ei asiatice, precum qi statele din fruntea Parteneriatului
Estic, cum ar fi Armenia, Ucraina qi Georgia, dar qi lnri care au aderat la Uniunea
Europeani, precum Croalia au ratificat Protocolul Facultativ cu privire la drepturile
copilului privind procedura de comunicare la Conven{ia ONU. Prin urmare,
ratificarea ar reafirma angajamentul Republicii Moldova de a oferi protec{ie sporitd
drepturilor copilului.
Printre prevederile Protocolului Facultativ sunt urmdtoarele:
- comunicarea directd poate fi efectuatS individual sau din numele unei
persoane, in cadrul jurisdicfiei Statului Parte, care susfine cd este victima incdlcdrii
drepturilor omului de c[tre Statul Parte;
- in cazul depunerii comunicirii din numele unei persoane sau a unui grup de
persoane, aceasta se face cu consimldmdntul lor, iar Comitetul ONU privind
Drepturile Copilului o va examina luAnd in considerare interesului superior al
copilului;
- comunicarea nu poate fi depusd in mod anonim;
- dacd Comitetul ONU privind Drepturile Copilului decide cd faptele pe care
le considerd stabilesc o incdlcare a drepturilor reclamantului de cStre Statul Parte in
baza tratatului, acesta va invita Statul Parte sd ofere informalii cu privire la
mdsurile luate, precum qi constatirile qi recomandSrile sale. Daci Comitetul decide
c6 nu s-a produs nici o incilcare a drepturilor stipulate de tratat sau daci pldngerea
este inadmisibili, cauza va fi clasat6.
- dac[ Comitetul ONU privind Drepturile Copilului conclude cE tratatul a
fost inc5lcat, Statul este invitat sd ofere informafii timp de 180 de zile dup6
primirea hotdr6rii, despre mdsurile intreprinse pentru implementarea
recomanddrilor. Rdspunsul Statului este transmis ulterior Comitetului ONU privind
Drepturile Copilului, care il oferd reclamantului pentru comentarii. DacE Statul
Parte nu ia m[surile adecvate, Comitetul va pdstra cazul pentru considerafie in
procedura de urmdrire. Prin urrnare, se va lansa un dialog cu Statul Parte, iar canil
va rdmAne deschis pina c6nd sunt intreprinse mdsuri satisfrcdtoare.
Odata cu ratificarea Protocolului vizat, Guvernul Republicii Moldova va fi
determinat sd incorporeze prevederile internalionale expuse in actul vizat in
politicile nalionale, iar mecanismele individuale de depunere a plAngerilor la nivel
internalional vor avea un impact pozitiv asupra asigurdrii drepturilor depline a
copiilor qi vor garanta oferirea asistenlei corespunzdtoare Ei calitative acestora.
Adilional, subliniem c5, dupa receplionarea unei comunicdri qi inainte de
pronunlarea unei hotirAri pe fond, Comitetul poate transmite statului parte, pentru
examinare urgentd, o solicitare ca statul parte sd aplice mdsuri provizorii care ar ft
necesare in circumstanle excepfionale, pentru a evita eventualele prejudicii
iremediabile pentru victimS sau victime ale presupuselor viol6ri.
De asemenea, Comitetul oferd sprijin pdrlilor in vederea solujiondrii amiabile
a cauzei, in baza respectdrii obliga{iilor prevdzute in Convenlie gi/sau
Protocoalelor facultative ale acesteia. Infelegerea amiabila la care s-a ajuns sub
auspiciile Comitetului duce la incetarea examinirii comunicdrii.

2. Aspectul politic, culturul ;i social


Ratificarea Protocolul Facultativ la Convenlia ONU cu privire la Drepturile
Copilului privind procedura comunicdrii va contribui la re-afirmarea vectorului
european al 1drii, intruc6t Republica Moldova are o pozilie unicd in relalia cu
partenerii Uniunii Europene, incluzAnd Capitolul27 in Acordul de Asociere dintre
Republica Moldova-Uniunea Europeani dedicat protecliei qi promovdrii
drepturilor copilului. in rezultat, acest fapt va exprima o intenlie determinatd in
atentia Uniunii Europene despre angajamentul Republicii Moldova de a asigura
respectarea drepturilor copilului, inclusiv prin mecanismul stabilit in protocolul
facultativ de depunere gi examinare a plAngerilor.
Prin urmare, aderarea qi ratificarea ar reafirma pregdtirea Republicii Moldova
sd imbrdligeze standarde Ei valori in domeniul protecliei drepturilor copilului.
Aceasta este in particular relevant in contextul in care Republica Moldova este
unica lari din Parteneriatul E,stic care a inclus in Acordul siu de Asociere un
capitol separat privind proteclia si promovarea drepturilor copilului.
Totodatd, in conformitate cu obligaliile stipulate in prezentul Protocol,
Republica Moldova va respecta mdsurile necesare pentru a asigura asistenla
corespunzdtoare copiilor, reieEind din procedurile gi prevederile stabilite legislativ,
gi va asigura respectarea drepturilor copiilor in domeniul social, cultural, educa{ie,
sdnitate, protec{ie, informare qi comunicare etc.
Aderarea la Protocolul Facultativ nr. 3 va asigura cd orice politica sau acliune
din domeniul protecliei drepturilor copilului va fi dezvoltatd, inclusiv gi prin
prisma respectSrii interesului superior al copilului.

3. Aspeclul economic ;i de mediu


Ratificarea Protocolului Facultativ la Convenlia ONU cu privire la Drepturile
Copilului privind procedura comunicdrii nu reflectd asumarea noilor angajamente
intrucAt Republica Moldova a recunoscut deja ca stat-parte angajamentele generale
stipulate in Convenlia ONU cu privire la Drepturile Copilului.
in fond, acest instrument abordeazd criterli strict de admisibilitate accentu6nd
in special: termenul, modul de depunere a pl0ngerilor, cdile de recurs la nivel
nafional etc.
Aderarea la Protocolul Facultativ nr. 3 va aduce un impact semnificativ
asupra sensibilizarii popula{iei despre necesitatea respect[rii drepturilor gi
interesului superior al copilului, fapt ce va permite crearea unui mediu de trai sigur
qi protector pentru copii gi populafie in general.

4. Aspectul normutiv
Sistemul nalional pentru drepturile copilului se bazeazd, pe Constitujia
Republicii Moldova din 29 iulie 1994, legislalia nalionald gi documentele
internafionale la care Republica Moldova este parte. Constitulia asigurd prin
, Articolul 4 suprematia normelor internafionale ale standardelor drepturilor omului
asupra legii sale nalionale.
Constitulia Republicii Moldova prin prisma prevederilor sale recunoaste
dreptul inerent la viald, precum Ei asistenla qi proteclia socialS. Aceste dispozilii
sunt incluse qi in alte acte legislative gi politici nalionale, cum ar fi Legea
nr. 338/1994 privind drepturile copilului sau Codul Familiei, care garanteazd qi
protejeazd dreptul copilului la via(a si la creqtere in familie, dreptul la comunicarea
cu pdrin{ii, dreptul de a fi protejat de abuz gi pedepse corporale.
Concomitent, remarcdm c5, Republica Moldova este deja parte la mai multe
instrumente internafionale, inclusiv la Convenlia Europeand a Drepturilor Omului
qi a LibertSlilor Fundamentale, prevederile cdrora fortifica posibilitalile Republicii
Moldova de a identifica soluliile optime in vederea inl6turdrii problemelor ce line
de sistemul de protecfie a copilului.
Prezentul proiect este elaborat in conformitate cu legislafia in vigoare gi nu
necesiti la aceastl etapd elaborarea unor acte normative.

5. Aspectul institulional ;i organizatoric


Republica Moldova dispune de un cadru institufional care iqi exercitd
activitatea pentru indeplinirea scopului gi obiectivelor Convenfiei ONU cu privire
la Drepturile Copilului, precum gi de instituliile necesare pentru coordonarea
implementdrii politicilor pentru proteclia drepturilor copilului qi instituliile ce
gestioneaz[ plAngerile cu privire la drepturile copilului, inclusiv dreptul la
nediscriminare.
Ratificarea Protocolului Facultativ nr. 3 va crea condiliile corespunzdtoare
pentru consolidarea cooperdrii dintre autoritSlile de resort implicate in asigurarea
protecliei drepturilor copiilor gi Organiza[ille non-guvernamentale la elaborarea,
planificarea gi realizarea politicilor, cadrului normativ pentru a proteja drepturile
copiilor, inclusiv monitorizarea, raportarea sistemicd a mecanismelor de plAngeri.
Important de subliniat cd, Guvernul Republicii Moldova va asigura
dezvoltarea instrumentelor gi mecanismelor necesare pentru apdrarea Ei
revindecarea drepturilor copiilor.
In contextul implementirii Protocolului Facultativ nr. 3 Guvernul Republicii
Moldova se va axa pe acliuni concrete, ce fin de abilitarea institufiilor nalionale
pentru drepturile omului Ei a sistemului nafional de asistenli judiciara de a
reprezenta copiii in instanfele judecdtoreEti, asigurarea resurselor umane suficiente
Ei instruite, elaborarea Ei oferirea serviciilor ajustate la necesit5lile copiilor,
inclusiv qi a celor afla\i in situafie de risc, oferirea indrumdrilor Ei instruirii
judecdtorilor qi organelor de stat pentru proteclia drepturilor copilului in
conformitate cu Comentariile Generale ale Comitetului ONU pentru Drepturile
Copilului.

6. Aspectulfinancior
Ratificarea Protocolului Facultativ cu privire la drepturile copilului privind
procedura de comunicare nu necesitd cheltuieli financiare suplimentare, intrucdt
Republica Moldova are deja create instituliile corespunzdtoare pentru coordonarea
implementdrii politicilor in domeniul protecliei drepturilor copilului gi instituliile
ce gestioneazd, plAngerile cu privire la drepturile copilului, inclusiv dreptul la
. nediscriminare, fapt despre care, s-a mentionat gi in concluziile generale a
Studiului de fezabilitate cu privire la avantajele gi dezavantqele aderirii Republicii
Moldova la Protocolul Facultativ la Conven{ia ONU cu privire la Drepturile
Copilului privind procedura comunicdrii.
Unul din principiile Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului (CDC)
(art.4) este modul progresiv de punere in aplicare a acesteia, in special referitor la
drepturile economice, sociale gi culturale. Aceasta inseamnd cd angajamentul
Statului fa[6 de CDC este propo(ional resurselor disponibile. In mare parte,
obligalia statului ,,de a respecta Ei proteja,, flu solicitd costuri adilionale, dar se
limrteazd. la cele de monitorizare Ei aplicare a legislafiei. Obligafia de a apdra
drepturile copilului poate necesita utilizarea resurselor financiare, dar in limita
disponibilitefii acestora. Menfiondm cd adresarea directd a plAngerilor cdtre
Comitet qi solu{ionarea acestora, nu impune anumite compensdri financiare sau
recuperdri ale prejudiciului material, doar constatarea dupa caz) a incSlcdrii
drepturilor consacrate in CDC qi in protocoalele oplionale nr. 1 gi 2, ceea ce este de
fapt un instrument viabil pentru respectdrii drepturilor copilului in fari Ei indicator
de racordare la actele si standardele internationale.

7. Aspect temporal

Ratificarea Protocolului Facultativ cu privire la drepturile copilului privind


procedura de comunicare va contribui la schimbdri pozitive, durabile qi pe termen
lung privind situalia copiilor, inclusiv qi a celor aflali in situalie de risc. Pentru un
impact mai mare Ei beneficii durabile, este important sd se pund accentul pe
colaborarea cu responsabilii din domeniul protecfiei copilului in vederea
familiarizarii Ei sensibilizdrii acestora cu drepturile fundamentale ale copilului.
Prevederile Protocolului Facultativ cu privire la drepturile copilului privind
procedura de comunicare, impun epuizarea tuturor cdilor de recurs interne
disponibile (udiciare qi cvasi-judiciare) inaintate ca pldngerea sd poatd fi audiatd
de cltre Comitetul pentru Drepturile Copilului. Aceastd condilie incurajeazd
folosirea, dezvoltarea qi consolidarea unui sistem najional de recurs eficient dec6t
perspectiva unui rezultat negativ al unei proceduri internalionale. Prin urmare,
necesitate a epnizzrii clilor de recurs interne, va contribui la cre;torca gradului de
informare a persoanelor cu privire la cadrul normativ din Republica Moldova. Prin
ratificarea Protocolului Facultativ vor fi clar definite limitele sistemului de
proteclie a drepturilor copiilor, precum $i despre cdile de sensibilizare privind
drepturile copiilor in contextul nalional.
Un Stat Parte poate denun{a prezentul Protocol printr-o notificare in scris
c6tre Secretarul General al Naliunilor Unite.

C. Ansliza oportunitdlii ratiJicdrii


Ratificarea Protocolului Facultativ cu privire la drepturile copilului privind
procedura de comunicare la Convenlia ONU cu privire la Drepturile Copilului qi
punerea in aplicare a acestuia va permite fiecdrui copil in parte sd depun[ plAngeri
cu privire la anumite incdlcdri ale drepturilor sale in temeiul Conveniiei qi a
Protocoalelor facultative ale acesteia, fapt ce va conduce la fortificarea
capacitSlilor institulionale ale statului pe segmentul respectiv. Acest fapt
, demonstreazd, incd odatd angajamentul fala de promovarea Ei protecfia tuturor
aspectelor legate de drepturile copilului, astfel cum au fost formulate in Convenlia
ONU cu privire la Drepturile Copilului, in special la articolul 12 privind
respectarea opiniei copilului.
In acelaqi timp, Protocolului Facultativ cu privire la drepturile copilului
privind procedura de comunicare la Convenfia ONU cu privire la Drepturile
Copilului reprezinld,, de asemenea, un punct de referinli pentru promovarea qi
monitorizarea progreselor inregistrate in privinfa asigurdrii drepturilor copilului.
In aceeagi ordine de idei, reiterdm faptul c6, ratificarea Protocolului Facultativ
la Convenlia ONU cu privire la Drepturile Copilului privind procedura comunicdrii
va incuraja Guvernul sd ia mdsuri in vederea includerii depline a drepturilor
copiilor prevdzute in Convenlia ONU cu privire la Drepturile Copilului in legislaJia
qi politicile nafionale.
In altd ordine de idei, men{iondm cd, textul Protocolului Facultativ cu privire
la drepturile copilului privind procedura de comunicare conline prevederi concrete
in contextul procedurii de semnare, ratificare sau aderare la Protocol.
Ministerul Muncii Ei Protecliei Sociale va prezenta conform legislafiei in
vigoare, copia traducerii oficiale a textului Protocolului Facultativ la Convenfia
ONU cu privire la Drepturile Copilului privind procedura comunicdrii.
Textul Protocolului Facultativ la Convenlia ONU cu privire la Drepturile
Copilului privind procedura comunicSrii urmeazd a fi autentificat qi confirmat, prin
qtampilS si semndturd de citre Ministerul Afacerilor Externe qi Integrdrii Europene.

Ministru Marcel SPATARI

S-ar putea să vă placă și