Sunteți pe pagina 1din 17

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

Catedra „Finanţe”

  Studiu Individual nr. 3


Tema: ,, Asigurarea de raspundere civila a
detinatorilor de autovehicule ”

Realizat:Cornos Ina, 

Eleva gr. FB1808G 

Verificat: Colța Angela,  


profesor, grad didactic I,  
master în Științe ale educației

Chişinău-2021

1
CUPRINS

INTRODUCERE.....................................................................................................2

CAPITOLUL I- ASPECTE TEORETICE ALE ASIGURARE DE TIP RCA. 2


1.1 Notiune, necesitatea asigurarilor de raspundere civila auto......................3
1.2. Elementele de baza si sistemul informational RCA data...........................4

CAPITOLUL II- FORME DE MANIFESTARE.................................................7


2.1 Modul de contractare.....................................................................................7
2.2 Indicatorii de baza.......................................................................................10

CAPITOLUL III-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE


CIVILĂ AUTO......................................................................................................13
3.1 Practici internationale .................................................................................13

CONCLUZIE.........................................................................................................14

BIBLIOGRAFIE...................................................................................................16

2
INTRODUCERE

Activitatea de asigurare a apărut din nevoia firească de protecţie a omului împotriva


calamităţilor naturii, împotriva consecinţelor accidentelor, din nevoia unor mijloace de existenţă
în condiţiile pierderii sau limitării capacităţii de muncă în urma bolilor sau bătrâneţii.
Dezvoltarea societăţii a însemnat o continuă strădanie a omului în a găsi cele mai bune forme de
protecţie. În organizarea şi apărarea vieţii lor, ca şi în procesul producerii bunurilor materiale şi
desfăşurarea altor activităţi, oamenii s-au aflat într-o luptă continuă cu unele fenomene ale
naturii care pot împiedica desfăşurarea normală a activităţii umane.
Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecţia persoanelor fizice
şi juridice în calitate deasiguraţi împotriva diverselor riscuri şi este realizată de către societăţi
specializate, în calitate de asigurători.
Totodată asigurarea reprezintă o operaţiune economico-financiară prin care partea
denumită asigurător despăgubeşte, în cazul producerii unui eveniment nefast, partea denumită
asigurat, printr-o sumă de bani ( îndemnizaţia de asigurare sau suma asigurată).
Experienta a dovedit ca acoperirea pagubelor se poate realiza pe mai multe cai, dintre
care mentionam:
Acoperirea din fondurile de rezerva ale statului (ceea ce nu este posibil in economia de
piata), prin sistemul de autoasigurare, care conduce la blocarea acestor rezerve, deoarece
necunoscandu-se momentul producerii pagubelor, persoanele in cauza nu pot folosi aceste
fonduri pentru alte destinatii.
Constituirea unui fond centralizat, prin participarea unui numar mare de persoane, dirijat
de o institutie specializata in domeniu. Aceasta cale este benefica pentru economia tarii deoarece
aceste fonduri pot fi folosite temporar pentru alte nevoi ale economiei tarii, prin acordarea de
credite pe termen scurt sau mediu.
Scopul: Studierea si analiza a activitatii de asigurare de raspundere civila auto
Obiective:
1.Identificarea notiunilor si necesitatea asigurarilor de raspundere civila a detinatorilor de
autovehicole
2. Identificarea elementelor de baza, sistemul informational RCA data
3.Analizarea modului de contractare a RCA in Republica Moldova
4. Analizarea indicatorilor de baza

3
CAPITOLUL I- ASPECTE TEORETICE ALE ASIGURARE DE TIP RCA
1.1 Notiuni si necesitatea asigurarilor de raspundere civila a detinatorilor de autovehicole
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) este o asigurare obligatorie de
răspundere civilă, al cărei principal beneficiu pentru cumpărător este dreptul de a circula cu
automobilul pe drumurile publice, iar în urma unui accident rutier eventualul prejudiciat fiind
adevăratul beneficiar al serviciilor asiguratorului.

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (AORCA) are menirea de a apăra


interesul economic și social al întregii comunități precum și de a proteja victimele unor
accidente. Astfel, lipsa RCA este pedepsită conform Codului Contravențional al RM.

Teritoriul acoperit – polița de asigurare RCA este valabilă pe întreg teritoriul Republicii
Moldova.
Termen de valabilitate – contractul de asigurare RCA se emite pentru un termen de 12
luni.
Excepție fac doar contractele de asigurare încheiate pentru autovehiculele înmatriculate
în străinătate, ce nu dețin Carte Verde, în acest caz, contractul poate fi încheiat pentru un termen
minim de 15 zile, maxim de 12 luni. Totodată, contractele de asigurare RCA încheiate pentru
utilaj agricol sau sezonier pot avea un termen mai scurt de 12 luni.

Asigurătorul trebuie să compenseze prejudiciile cauzate persoanei păgubite prin accident


de autovehicul:

1. atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării autovehiculului;

2. în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării autovehiculului, a remorcilor,


semiremorcilor sau ataşelor;

3. produse de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat autovehiculul;

4. ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanţelor, materialelor sau


obiectelor transportate;

5. la urcarea în autovehicul şi la coborârea din el.

4
1.2. Elementele de baza, sistemul informational RCA data

Contractul de asigurare RCA este reglementat de următoarele acte normative:


- Legea Nr. 407 din 21.12.2016 cu privire la asigurări;

- Legea Nr. 414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie   de răspundere civilă
pentru pagube produse de autovehicule;

- Codul Civil al Republicii Moldova art.1301-1330.

Calculul prețului poliței RCA și reducerile acordate


Prima de asigurare aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă se
stabileşte şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare
(CNPF) după "Metodologia de calcul a primei de asigurare de bază şi a coeficienţilor de
rectificare", aprobată de Guvern prin Hotărârea nr.318 din 17 martie 2008. Conform acestei
metodologii, prima de asigurare se calculează în funcţie de prima de asigurare de bază, la care se
aplică coeficienţii de rectificare stabiliţi şi sistemul bonus-malus.
Pentru calculul preţului poliţei RCA pentru un anumit client, asigurătorul va aplica
la prima de bază coeficienţii de rectificare stabiliţi de CNPF în dependență de următorii
factori:
 statutul juridic al asiguratului – persoană fizică sau persoană juridică;
 teritoriul utilizării autovehiculului – zonă rurală sau urbană;
 locul înmatriculării autovehiculului;
 tipul contractului în dependență de numărul persoanelor admise la conducere – limitat sau
nelimitat;
 caracteristicile tehnice ale autovehiculului – tipul autovehiculului, capacitatea cilindrică, numărul
locurilor;
 vârsta asiguratului și stagiul în conducere al acestuia, inclusiv vârsta și stagiul în conducere al
persoanelor admise la conducere;
 perioada de asigurare, la care se adaugă alţi doi coeficienţi, stabiliţi prin hotărârea autorităţii de
supraveghere: cuantumul cheltuielilor efective ale asigurătorului şi cuantumul marjei de profit
incluse în factorul de încărcare a primei de asigurare de bază.
De menționat este faptul că Legea nr.414/2006 nu permite asigurătorilor să încaseze prime de
asigurare sub cuantumul primelor calculate în funcţie de prima de asigurare de bază şi
coeficienţii de rectificare, cu excepţia următoarelor cazuri:

5
 reduceri de până la 25% din primele de asigurare persoanelor fizice pensionate şi persoanelor cu
deficienţe locomotorii posesori de motocicluri şi de autoturisme adaptate infirmităţii lor;
 reduceri până la 60% din primele de asigurare la încheierea contractelor de asigurare obligatorie
de răspundere civilă auto internă cu persoane juridice care activează în domeniul transportului
internaţional de mărfuri şi pasageri, încadraţi în sistemul TIR-CARNET şi INTER-BUS,
exclusiv în situaţia în care transportatorii internaţionali fac dovada deţinerii certificatului de
asigurare „Carte Verde” valabil pentru o perioadă de 12 luni.

Persoanele fizice pensionate nu pot beneficia de reduceri din prima de asigurare dacă în
contract sunt indicate ca fiind admise să conducă autovehiculul persoane care nu sunt pensionate
sau dacă contractul este încheiat fără indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul
(număr nelimitat de utilizatori).
Prima de asigurare se plăteşte de către asigurat integral pentru toată perioada de
asigurare specificată în poliţa de asigurare. Dovada plăţii primei de asigurare revine asiguratului,
înscrisul constatator fiind cecul de casă sau dispoziţia de plată.
În corespundere cu Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr-50/8 din 30.11.2012 „Cu
privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă
auto”, începând cu 01 februarie 2013, procesarea cererii, contractului şi poliţei/certificatului de
asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se efectuează în regim online prin
intermediul Sistemului Informaţional Automatizat de Stat RCA Data.

Sistemul Informaţional Automatizat de Stat RCA Data va permite operarea cu


informaţii veridice, care vor fi utilizate la determinarea exactă a primei de asigurare pe care
urmează să o plătească fiecare asigurat în dependenţă de factorii de risc individuali, în special
prin sistemul bonus-malus, care are menirea de a acorda reduceri legale de prime pentru
conducătorii auto disciplinați și a aplica majorări de prime pentru cei care au produs accidente
rutiere din vina lor.
Totodată, Sistemul Informațional va permite schimbul de informaţii cu organele
afacerilor interne în scopul exercitării funcției de control privind posesia asigurării RCA și Carte
Verde.
Nu în ultimul rând, trebuie menționat că răspunderea asigurătorului pentru riscul asigurat
va începe din momentul indicat în polița de asigurare, document care urmează a fi emis doar din
Sistemul Informațional, fapt ce va permite contracararea fraudelor legate de încheierea
contractelor de asigurare cu date anterioare producerii accidentelor rutiere.
Dovada încheierii contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se face
prin emiterea de către asigurător a poliței de asigurare RCA – în cazul asigurării obligatorii de
6
răspundere civilă auto interne și certificatului de asigurare „Carte Verde” – în cazul asigurării
obligatorii de răspundere civilă auto externe.

Sistemul Bonus-Malus reprezintă un sistem ce stabileşte un set de reduceri şi majorări a


primei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă în funcţie de istoricul daunelor
asiguratului, inclusiv şi a persoanelor indicate în contractul de asigurare ca fiind admise să
utilizeze autovehiculul, în anul anterior.
Şoferii vor fi penalizaţi atunci când produc un accident prin plata unei prime RCA mai
mari la reînnoire, în timp ce şoferii fără niciun incident vor fi răsplătiţi cu reduceri. Penalizarea
maximă duce la dublarea preţului stabilit în grila asigurătorului, în timp ce reducerea maximă
este de 50% din tarif.

Principiul de funcţionare a Sistemului bonus-malus este următorul: iniţial, persoana


(după IDNP) este verificată în baza de date a contractelor. Dacă în ultimele 12 luni persoana a
fost regăsită în vreun contract de asigurare, atât în calitate de asigurat, cât şi în cazul în care este
indicată ca fiind admisă la conducere, din acel contract se extrage clasa bonus-malus care i-a fost
atribuită, considerându-se clasă iniţială. Ulterior, persoana este verificată în baza de date a
dosarelor de daune.
Dacă în ultimele 12 luni nu este regăsită ca fiind implicată în careva accidente rutiere
pentru care au fost achitate despăgubiri de asigurare, persoanei îi va fi atribuită următoarea clasă
net superioară faţă de cea iniţială, iar la calcularea primei de asigurare aceasta va beneficia de o
reducere de 5%, reducerea urmând să ajungă până la 50% în 10 ani, dacă asiguratul nu a produs
nici un accident în tot acest timp.
În situaţia în care pe parcursul ultimului contract de asigurare a avut loc vreun accident,
majorarea primei se aplică 0după cum urmează: pentru un accident, prima va creşte cu 10%,
pentru două accidente cu 20% şi se poate chiar dubla în cazul în care asiguratul a produs 4 sau
mai multe accidente, pe parcursul anului precedent.
Dacă la încheierea contractului de asigurare se indică mai multe persoane admise să
utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul, la calcularea primei de asigurare se
aplică coeficientul bonus-malus cel mai mare dintre coeficienţii fiecărei persoane.
De asemenea, persoanele fizice şi cele juridice vor fi asigurate după criterii diferite.
Astfel, în cazul persoanelor fizice, coeficientul bonus-malus nu va depinde de numărul de
autovehicule deţinute. Acesta urmează a fi stabilit în baza istoricului de asigurare a persoanei şi
va fi utilizat pentru toate contractele pe perioada de 12 luni. Pentru persoanele juridice, sistemul
bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul în parte.
7
CAPITOLUL II- FORME DE MANIFESTARE A RCA ÎN REPUBLICA
MOLDOVA
2.1 Modul de contractare a RCA in Republica Moldova
Pentru a încheia o polița de asigurare RCA trebuie îndeplinite următoarele condiții:
 autovehiculul să fie înmatriculat / supus înmatriculării sau înregistrat în Moldova;
 autovehicule înmatriculate în străinătate care se folosesc pe teritoriul Republicii
Moldova;
 prezentarea datelor din permisul de conducere a persoanelor admise la conducere;
 prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului – certificat de înmatriculare;
 document care atestă dreptul de proprietate al persoanei care urmează să înmatriculeze
autovehiculul.
Limitele de despăgubire
 Vătămarile corporale sau decesul: 1 000 000 lei/persoană 5 000 000 lei/caz
 Pagubele materiale 1 000 000 lei
 Cheltuielile de judecată efectuate de către persoana prejudiciată.
 Cheltuielile aferente: acţiunilor de limitare a pagubelor; de transport; păstrare; expertizei
tehnice.
Se despăgubesc şi următoarele cheltuieli:
 aferente acţiunilor de limitare a pagubelor;
 de transport al bunurilor la locul de reparaţie, parcare sau depozitare;
 aferente cazului asigurat, suportate în proces civil de către asigurat sau păgubit;
 aferente expertizei tehnice efectuate la cererea păgubitului sau în temeiul unei hotărâri
judecătoreşti.
Cheltuielile anunţate se vor rambursa de către asigurător doar dacă sunt probate cu
documente justificative. 
În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile de asigurare se acordă atât pentru
persoanele aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele aflate
în acel autovehicul, cu excepţia utilizatorului său.
De asemenea pornind de la principiul de despăgubire și protecție a tuturor victimelor
accidentelor de circulație, Legea nr.414/2006 prevede că, membrii de familie ai asiguratului, ai
utilizatorului de autovehicul sau ai oricărei alte persoane a cărei răspundere civilă este angajată
într-un accident de autovehicul şi este acoperită prin asigurare obligatorie de răspundere civilă

8
auto nu sunt excluşi, datorită acestei legături de rudenie, din rândul beneficiarilor asigurării
pentru vătămările lor corporale.
Totodată, la avarierea sau distrugerea de bunuri , despăgubirea de asigurare se acordă
pentru bunurile aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate
în acel autovehicul, despăgubirea de asigurare, se acordă numai dacă ele nu erau transportate în
baza unui raport contractual încheiat cu posesorul sau cu utilizatorul autovehiculului, precum şi
dacă nu aparţineau posesorului sau utilizatorului răspunzător de accident.

Când companiile de asigurări au dreptul de a refuza achitarea despăgubirii sau pot


înainta acțiune de regres împotriva asiguratului:
 La producerea unui accident este esențial să verificați dacă contractul dumneavoastră
RCA este încă valabil.
 Dacă persoana vinovată de accident nu posedă permis de conducere de categoria
respectivă, compania de asigurări are dreptul să înainteze acțiune de regres.

 Extrem de important este să anunțați compania dumneavoastră de asigurări de accidentul


produs în cel mult 48 de ore, în caz contrar aceasta poate înainta acțiune de regres
împotriva dvs.
 Totodată, persoana care a produs accidentul, trebuie să informeze persoana păgubită
despre compania de asigurări de la care a procurat polița de asigurare RCA, în caz contrar
compania poate înainta acțiunea de regres.
 Dacă accidentul a fost produs în mod intenționat.
 Dacă în momentul producerii accidentului, autovehiculul era condus în stare de ebrietate
sau sub influența stupefiantelor.
 Dacă persoana ce se face vinovată de producerea accidentului nu este inclusă în
contractul de asigurare RCA ca fiind admisă la conducere autovehiculului.
 Dacă persoana vinovată de accident părăsește locul accidentului,
 Dacă utilizatorul autovehiculului nu dispune de certificatul de revizie tehnică la
momentul producerii accidentului
 Dacă vinovatul de accident este autorul unei infracţiuni, iar la momentul producerii
accidentului încerca să fugă de urmărire,
 Dacă accidentul se produce între două sau mai multe autovehicule care aparțin
asiguratului (persoană fizică sau juridică).
Când făptaşul accidentului nu a fost identificat- Fondul de protecţie a victimelor
străzii (FPVS) este destinat plăţilor de despăgubiri pentru avarierea ori distrugerea de bunuri si
9
vătămări corporale sau deces dacă autovehiculul sau autorul accidentului a rămas neidentificat
ori posesorul autovehiculului răspunzător de producerea accidentului nu a respectat obligaţia de
asigurare obligatorie de răspundere civilă auto sau autovehiculul a fost obţinut pe cale ilicită.
Fiecare companie contribuie la acest fond cu 2% din banii acumulați din vânzările RCA.
Orice persoană poate să-și depună dosarul la BNAA, cu o singură condiție: cel care i-a avariat
autovehicul sau i-a produs vătămări corporale să nu fi avut RCA sau a fugit de la locul faptei și a
rămas neidentificat. După ce i-au fost acceptate actele, persoana primește ajutor financiar în cel
mult 90 de zile. Dacă e vorba de accidentarea mijlocului de transport, la dosar trebuie anexate
rezultatele evaluării unui expert independent care stabilește cât ar costa reparația mașinii.
În cazul decesului victimei, FPVS acoperă toate cheltuielile suportate de familie pentru
înmormântare. Legislația națională nu prevede achitarea unor ajutoare materiale pentru rudele
decedatului, așa cum se întâmplă în majoritatea țărilor. Din același Fond de Protecție a
Victimelor Străzii se achită și ajutoare materiale pe viață pentru persoanele care și-au pierdut
capacitatea de muncă în urma unor accidente rutiere. Suma se calculează din salariul pe care îl
primea persoana în momentul în care s-a produs tragedia.
Nu doar victimele directe ale accidentelor sunt despăgubite. Dacă persoana are copii minori,
aceștia primesc până la majorat indemnizații, pentru că și-au pierdut întreținătorul. Ajutoarele nu
pot fi mai mici decât coșul minim de consum aprobat de autorități la data producerii
accidentului.
Lista companiilor de asigurari care ofera acest produs: 
1. ASTERRA GROUP
2. ASITO
3. DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP
4. AUTO-SIGURANTA 
5. ARTAS
6. ALIANTA-MOLDCOOP
7. EDICT
8. EUROASIG GRUP 
9. EXIM-ASINT
10. GALAS 
11. GARANT
12. GARANTIE 
13. GRAWE CARAT ASIGURARI
14. KLASSIKA ASIGURARI 
15. MOLDASIG
16. MOLDCARGO
17. MOLDOVA-ASTROVAZ
18. TRANSELIT
19. ALLIANCE Insurance Group
10
20. VITORIASIG
21. IDEEA ASIGURARI
22. GENERAL ASIGURARI

2.2 Indicatorii de baza


Indicatorii de bază privind RCA a deţinătorilor de autovehicule pentru perioada ianuarie-
august 2021

Tabelul 2.1
Denumire Cod Categoria autovehiculului Total
a ul autoturis autovehic tractoar alte motocicl perioada
indicatoru rând me (până ule pentru e rutiere autovehic ete de
lui . la 9 transport ule raportar
locuri) de e
persoane
1 2 3 4 5 6 7 8
Numărul 010 335.037 5.248 18.688 91.168 9.170 459.311
polițelor
eliberate,
inclusiv:
I. a) 011 312.384 5.191 18.207 89.743 8.988 434.513
pentru
termen de
un an
b) pentru 012 22.653 57 481 1.425 182 24.798
termen
scurt
II. a) 013 310.428 1.361 10.347 61.054 8.857 392.047
persoanel
or fizice
b) 014 24.609 3.887 8.341 30.114 313 67.264
persoanel
or juridice
III. a) 015 332.233 5.211 14.839 84.198 9.164 445.645
pentru
autovehic
ule
b) pentru 016 2.804 37 3.849 6.970 6 13.666
remorci
Numărul 020 465.028 6.758 23.532 129.229 10.614 635.161
polițelor
în vigoare
Primele 030 246.750.1 11.437.49 10.051.4 105.267.6 2.228.23 375.734.9
brute 98 8 50 13 2 90
subscrise
calculate,
inclusiv:
I. a) 031 232.659.3 11.397.74 9.701.41 104.354.5 2.171.67 360.284.7
11
pentru 84 6 0 51 9 70
polițele
eliberate
pe termen
de un an

Sursa: http://cnpf.md/md/segas/

Acest tabele ne arată indicatorii de bază privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă a
deţinătorilor de autovehicule şi vehicule electrice urbane pentru perioada ianuarie - august 2021.
Vedem cite personae fizice, și cite juridice au achiziționat RCA.

Numarul de vanzari a asiguratorii din Moldova pe RCA in 2020-2021

Cele mai multe polite de asigurare cumparate de cetatenii din Republica Moldova revin
segmentului de asigurari auto, care a cumulat circa 70% din totalul vanzarilor asiguratorilor in
primul semestru din acest an, arata datele autoritatii de supraveghere (CNPF). Astfel, vanzarile
pe clasele auto (RCA, CASCO si Carte Verde) au adus companiilor de asigurare circa 488
milioane lei, in perioada mentionata, in crestere cu peste 6% fata de perioada similara din anul
precedent.

Vânzările de asigurări RCA Moldova Tabelul 2.2

12
Sur
sa: http://www.xprimm.md

CAPITOLUL III-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO


3.1 Practici internationale

13
Evoluția pieței de asigurări de răspundere civilă auto RCA, subscrise pe teritoriul
României în anul 2021
În anul 2021 pe piața asigurărilor își desfășurau activitatea următorii asigurători autorizați de
A.S.F. pentru activități de asigurări RCA: Allianz-Ţiriac Asigurări SA, Asigurarea Românească -
Asirom Vienna Insurance Group SA, Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance SA,
Euroins România Asigurare - Reasigurare SA, Generali Romania Asigurare Reasigurare SA,
Grawe Romania Asigurare SA, Groupama Asigurări SA, Omniasig Vienna Insurance Group SA
și Uniqa SA
Cota de piață aferentă asigurărilor RCA în anul 2021
Tabelul 3.1
Nr. Crt. Societate Cota de piață 2021
1 CITY INSURANCE 30,10%
2 EUROINS 27,42%
3 TOTAL (1-2) 57,52%
4 ASIROM VIG 15,08%
5 ALLIANZ - TIRIAC 7,74%
6 OMNIASIG VIG 6,76%
7 GROUPAMA 5,54%
8 GENERALI 4,66%
9 UNIQA 2,58%
10 GRAWE 0,13%
Total 100%

Sursa:https://asfromania.ro

În anul 2021 se observă o concentrare semnificativă către primii asigurători din top, ajungându-
se la situația în care primii 2 asigurători să cumuleze aproximativ 58% (comparativ cu 37% în
anul 2020) din portofoliul de asigurări RCA din România. În mod tradițional piața RCA din
România a fost dominată de 3-4 asigurători, în timp ce ponderile celorlalți jucători au fost mult
mai reduse sau chiar nesemnificative.

Evoluția primei medii RCA anualizate în perioada 2017-2021

Tabelul 3.2

14
Anul 2016 2018
Total piață 809 695
Persoane fizice 528 518
Persoane juridice 1.725 1.298

Sursa: https://asfromania.ro

Pe ansamblul întregii piețe, prima medie RCA anualizată, a scăzut cu aproximativ 14% în anul
2021 comparativ cu anul precedent, înregistrând valoarea de 695 lei. Comparativ cu Republica
Moldova în România mai multe personae juridice decît fizice.

CONCLUZIE

Piața asigurărilor RCA este mereu în creștere deoarece această asigurare este obligatorie
și este reglementată prin lege, ceea ce ajută companiile de asigurări. Încă un avantaj pentru
15
companiile de asigurări este că, cu fiece zi din ce în ce mai mulți oameni procură automobile
noi ,sau cu kilometraj.
Pe baza analizelor efectuate se poate concluziona că pe piaţa de asigurări a Republicii Moldova
îşi desfăşoară o activitate eficientă obţinând un profit considerabil companiile de asigurări cu
rezerve de asigurări până la 10 milioane de lei.
Fluxurile financiare care pornesc de la societăţile de asigurare către diverşi beneficiari nu sporesc
masa monetară în circulaţie, ci numai o redistribui. Aşadar, putem afirma că principalul
argument pentru promovarea politicii de încurajare a dezvoltării pieţei de asigurări îl constituie
rolul economic de preîntâmpinare a riscurilor asumate implicit de societăţile şi agenţii de
asigurare.
Organizarea şi dezvoltarea sectorului asigurărilor în Republica Moldova, lărgirea sferei de
activitate a pieţei de asigurări presupun atragerea investiţiilor autohtone şi străine pe termen
mediu şi lung. Pentru aceasta este nevoie de relansarea economiei naţionale.

BIBLIOGRAFIE
1. LEGE Nr. 407 din 21.12.2006 cu Privire la Asigurări
2. LEGE Nr. 414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă
pentru pagube produse de autovehicule

16
Webografie
1. https://rapidasig.md/despre-asigurari/rca
2. http://cnpf.md/md/start/
3. https://www.bizlaw.md/2018/04/02/politele-de-asigurare-obligatorie-de-raspundere-
civila-auto-interna-in-regim-online-ce-propune-cnpf/
4. http://www.rasfoiesc.com/business/afaceri/asigurari/Necesitatea-si-rolul-asigurari48.php
5. http://lex.justice.md/document_rom.php?id=8A72DED2:D810E610
6. http://www.xprimm.md/Despre-asigurari-13.htm
7. http://www.statistica.md/index.php?l=ro

17