Sunteți pe pagina 1din 7
VO nr.d or 44 moule 2022 Republicii Moldova Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Biroului permanent al Parlamentului Republicii Moldova ‘in conformitate cu prevederile art. 73 din Constitutia Republicii Moldova si art. 47 din Regulamentul Parlamentului adoptat prin Legea nr. 797/1996, se inainteazA cu titlu de initiativa legislativa, proiectul de lege pentru modificarea art.25' din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratura. Anexa: Proiectul de lege Notf informativa Deputati in Parlamentul Republicii Moldova Ofor Ca — Fosca LADUAS Ba e=—— woe Cota Waid woh. Unsile Csen Ofpuckr “feud LAMENTULUT REPUBLIC MOLDOVA Republica Moldova, MD-2004, Chiginiu info@parlament.nd Ba, Stefan cel Mare si Sffint 105 wonw,parlament.and Proiect PARLAMENTUL REPUBLICH MOLDOVA LEGE pentru modificarea art.25' din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratura Parlamentul adopt prezenta lege organica. Art. L — Articolul 25' din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuraturé (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69-77 art. 113) cu modificirile ulterioare, se modificd dupa cum urmeaza: 1. Laalineatul (1): la litera b), se exclude textul ,,f),”; litera c) va avea urmatorul cuprins: »¢) are competent’ managerial’ corespunzitoare functiei de procuror- sef al procuraturii specializate;”; alineatul se completeaz cu litera c’) cu urmatorul cuprins: ,c!) are competent profesionala corespunzatoare functiei de procuror- ef al procuraturii specializate;”; la litera £), inainte de cuvintele “in privinta”, se adauga textul "are reputatie ireprosabila si”. 2. La alineatul (2) litera b), dupa cuvintele ,,selectia candidatului”, se adang’ textul ,,pentru functia de procuror-sef al procuraturii specializate”, gi dup& cuvantul ,Procurorilor” se adaugi cuvintele ,din randul candidafilor eligibili”. 3. La alineatul (4), prima propozitie se completeaza la final cu textal in termen de cel mult 15 de zile din momentul devenirii functiei vacante”. 4, La alineatul (7): in prima propozitie, dupa cuvintele ,,comisia special instituita”, se adaugi textul ,,ad-hoc”; in a doua propozitie, dupa cuvintele au experienta”, se adaugé cuvéntul ,,profesionala”; ultima propozitie se completeaza la final cu textul ,,gi/sau a crimelor organizate, dupa caz”. 5. Alineatul (8) va avea urmitorul cuprins: ,,(8) in termen de 10 zile lucratoare de la data limit de depunere a dosarelor, comisia speciala organizeazii i desfiigoari preselectia care cuprinde doua etape. fn prima etap’, comisia verifica dac& candidatii indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute la alin. (1) lit. a), b), d) sie). Candidafii care nu indeplinese criteriile de eligibilitate respective, sunt exclusi din pre-selectie prin decizia Comisiei speciale adoptata cu votul majoritatii membrilor. La ctapa a doua, comisia intervieveaza si evalueaz’ candidatii ramasi in privinta indeplinirii criteriilor de eligibilitate prevazute la alin, (1) lit. c), c') si f). Interviurile sunt inregistrate video/audio, iar inregistrarile sunt plasate pe site-ul oficial al Consiliului Superior al Procurorilor imediat dupa incheierea ultimului interviu. Dacd este necesar, comisia special este in drept si prelungeasca termenul de organizare si desfagurare a evaludrii candidatilor cu maximum 15 zile lucratoare. Comisia speciali decide daca candidafii intrunesc criteriile stabilite in alin.(1) lit. c), c') gi £) prin votal majoritatii membrilor. Candidatii care nu indeplinesc criteriile respective, sunt exclusi din pre-selectie. Totodata fiecare membru al comisiei speciale completeaza o fisd de evaluare pentru fiecare candidat ramas in pre-selectie si acorda punctaj fiecrui candidat pentru fiecare din criteriile prevazute la alin.(1) lit. c) sic"), Punctajul final objinut de candidafii eligibili este media punctajului total acordat de fiecare membru al co care se consemneaza intr-o fis de totalizare. Lista candidafilor eligibili, ramagi in concursul de pre-selectie dupa ambele etape, ‘impreuni cu figele lor de evaluare si fisa de totalizare, se inainteazi Consiliului Superior al Procurorilor.” 6. La alineatul (10), prima propozitie se completeazi la final textul ,,in condifiile alin.(11)”. 7. Alineatul (11) va avea urmatorul cuprins: (11) Printr-o hotirare motivati care se plaseazi pe pagina sa web, Consiliul Superior al Procurorilor poate restitui comisiei speciale hotirarea acesteia privind rezultatul concursului dac& se atest incalcari ale procedurii legale. in urma examinarii obiectiilor Consiliului Superior al Procurorilor, comisia special prezinti o hotirére motivatA citre Consiliul Superior al Procurorilor, care se face publica, privind mentinerea hotérarii inifiale privind rezultatul concursului sau prin care solicit’ demararea unui nou concurs. in cazul fn care comisia special tsi mentine hotirarea initial’, iar Consiliului Superior al Procurorilor nu sustine argumentele prezentate, precum si in cazul in care comisia solicit’ demararea unui nou concurs, Consiliul printr-o decizie motivatd si public’ initiazd un concurs repetat.” 8. Alineatul (13) va avea urmitorul cuprins: (13) Concursut repetat se desfigoara in conditiile alin.(1)-(11).” Art. IL — (1) Prezenta lege intri in vigoare la data publicdrii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PRESEDINTELE PARLAMENTULUL Noti informativa la proiectul de lege pentru modificarea modificarea art.25' din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuraturi 1. Denumirea autorului si, dup’ caz, a participanfilor la elaborarea proiectului Proiectul de lege pentru modificarea modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la| Procuratura este elaborat de cAtre un deputat in Parlamentul Republicii Moldova, in conditiile art.47 din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.747/1996. 2. Condifiile ce au impus elaborarea projectului de act normativ si finalitifile urmirite Prezentul proiect de lege propune sé clarifice unele proceduri aferente procesului de preselectie si selectie a candidatilor la functia de procuror-sef all procuraturilor specializate, in scopul asigurarii unor proceduri mai transparente,| totodata tinandu-se cont de opiniile si recomandarile inaintate in acest sens de Fondul| ‘Monetar International (FMI). Astfel, se propune ajustarea prevederilor art.25/1 din| ‘Legea cu privire la Procuratura, inclusiv intru respectarea angajamentelor asumate de| catre Republica Moldova fata de FMI in decembrie 2021. Prin modificarile propuse la alin.(1), proiectul propune introducerea unei noi icondifii de eligibilitate pentru persoanele care candideazA la functia de procuror-sef all procuraturii specializate, si anume, conditia ca acesta s& intruneasci criteriile necesare de competent profesionala si managerial pentru functia nominalizat’. Aceasta modificare este propus& in vederea asiguririi faptului c& la functia de procuror-sef al procuraturilor specializate si acceada cel mai potrivit candidat din punct de vedere all abilitatilor manageriale si profesionale. Modificitile propuse la alin.(2) sunt de ordin redactional, si vine si clarifice gi s& stabileasc& in mod explicit ci CSP va selecta candidatul pentru functia de procuror- sef al procuraturii specializate din randul candidafilor eligibili pentru functia respectiv, care au trecut testul de eligibilitate de la etapa de preselectic. Modificarea propusa la alin.(4) propune sa introducd un termen concret in interiorul careia CSP si fie obligat s& initieze concursul pentru ocuparea functiei de procuror-sef al procuraturii specializate, specificand in mod expres cé acest lucru jurmeaza sa aiba loc in termen de cel mult 15 de zile din momentul devenirii functiei vacante. Acest Incru va inlatura practica vicioas de perpetuarea interimatului functici Ia infinit, fiind astfel introduse limite temporale pentru inifierea concursului in scopul| identificarii candidatului potrivit pentru functia respectiva. Modificarile propuse 1a alin.(7) sunt modificari de concretizare, prin care se indict faptul ci comisia special instituiti de CSP pentru realizarea etapei de preselectie, este 0 comisie instituiti in mod ad-hoc, Totodati, se propune ca pentru| calitatea de membru al comisiei speciale din randul societatii civile s& poata fi delegatii lo persoani care are experienti profesional atat in domeniul combaterii coruptiei, cat| si, a crimelor organizate, dupa caz, Remarcam cd pentru 3 membri ai comisiei speciale! care au calitatea de experi recunoscuti, in privinfa acestora este stabiliti conditial detinerii experienfei in domeniul activitatii procuraturii specializate, a prevenirii si combaterii coruptiei cat si a crimelor organizate. Astfel, propunem o reglementare| similara i pentru membrul comisiei speciale din randul societatii civile. Modificarile propuse la alin.(8) vine sa clarifice care este rolul si imputernicirile comisiei speciale la etapa de organizarea preselectii candidatilor. in primul rand se stabileste ci faza de preselectie const din 2 etape, si anume, verificarea| primara a eligibilitajii candidatilor care si-au manifestat interesul de a participa la| concurs, precum gi intervievarea si evaluarea candidatilor ramasi. Avand in vedere| rolul comisiei speciale in cadrul concursului pentru ocuparea functici de procuror-sef| al procuraturii specializate, consideram ca textul legii trebuie sa traseze in mod expres| modul in care aceasta verificd eligibilitatea candidatilor. Din acest considerent, propunem introducerea in mod explicit a criteriilor de eligibilitate ce vor fi verificate la o etapa sau alta, precum gi stabilirea modului in care comisia speciala ia decizia cul privire la candidafii care intrunesc criteriile de eligibilitate gi respectiv sunt admisi la ‘urmatoarea etapa. Totodata se remarca c& termenul de 10 zile pentru organizare si desfigurare a preselectiei de citre comisia special, care const din faza de competitia dosarelor si interviu, este mult prea restrans. in dependenta de dosarele care vor fi depuse, existi riscul ca comisia special’ si nu reuseasci s& le proceseze, astfel inclcand prevederile legale. Pentru inliturarea deficientei respective, se propune a| acorda dreptul comisiei s& prelungeasca, fn caz de necesitate stringent, termenul de| lexaminare si desfasurare a etapei de preselectie cu cel mult 15 zile. Prin modificirile propuse la alin.(11) si (13), proiectul de lege propune| introducerea unui mecanism de solutionarea conflictelor de competenta dintre comisia| special si Consiliul Superior al Procurorilor privind rezultatul etapei de preselectie. Astfel in cazul in care CSP restituie decizia comisiei speciale cu privire la rezultatul| concursului, si_aceasta_din urma isi_mentine decizia, iar Consiliului Superior al Procurorilor nu sustine argumentele prezentate, Consiliul printr-o decizie motivata val favea dreptul sa inifieze un concurs repetat. Tar concursul repetat se desfisoar’ tn conditiile alin.(1)-(11) din lege. Atat deciziile in acest sens a comisiei speciale precum si a Consiliului Superior al Procurorilor se fac publice si yor fi motivate. 3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislafiei nationale cu legislafia Uniunii Europene Proiectul de lege nu are drept obiectiv armonizarea legislafiei nafionale cu legislatia Uniunii Europene. 4, Fundamentarea economico-financiara Prezentul proiect de lege nu prevede cheltuieli bugetare. 5. Modul de incorporare a actului in cadrul normatiy in vigoare Prezentul proiect de lege se incadreaz& in cadrul normativ in vigoare si nu necesité operarea unor modificari in alte acte normative. 6. Avizarea si consultarea publica a proiectului Proiectul este plasat pe pagina oficiala a Parlamentului. 7. Constatirile expertizel anticorupfie Proiectul de lege urmeazi a fi expertizat de Central Nafional Anticorupfie in condiiile legii. 8. Constatarile expertizei juridice Projectul de lege urmeaza a fi supus expertizei juridice in condifiile legii. 9. Constatirile altor expertize Proiectul nu confine nici un aspect ce vizeazi reglementarea activitatii de| intreprinzator, respectiv, nu este necesari elaborarea Analizei Impactului de| Reglementare (AIR). Spor Chuce

S-ar putea să vă placă și