Sunteți pe pagina 1din 98

Preot loan Sorin Usca

Seria de tdlcuiri verset cu verset ale cdrlilor Vechiu-


lui Testament, continuatl prin volumul de fa(5 gi
realtzatd de preotul Ioan Sorin Usca se firtemeiazd
cu precddere pe marele tezaur exegetic al patristicii
rdsdritene, dar aduce, de cAte ori este cazul, gi pre-
ctzdri istorice qi filologice de datd recent5. Autorul
imbin5 rigorile teologiei cu exigentele culturii
acfuale, oferind un valoros instrument de lucru
adresat mai ales seminarigtilor qi studentilor in
Teologie, dar gi intelectualitd{ii cregtine in general.

In curAnd, in aceeagi serie:

+
WITF
Preot Ioan Sorin Usca

tJI., TI]S'IAIVIl]NT iI TAICUIREA SIIINTII.OR PfRIN'TI


IE$IREA
\

Pe coperta I:

Teofan Cretanul Preot IOAN SORIN USCA


Cortul Mdrturiei (Arca Alian(ei)
Minlstirea Stravonikita, Muntele Athos, sec' XVI

Concepfia copertei:
Valentin Dan

VECIIIUI, TESTAMENT
rA lculREA srINTrLoR PARINTI
II
IE$IREA

Serie editatii cu binecuvintarea


i. P. S. Nicolae Corneanu
Mitropolitul Banatului

@ Asocia{ia Filantropicl Medicali <<Christiano>


pentru prezentaedi{ie - Bucuregti, 2002

Edifura Christiana - $os. Pantelimon 27, sector 2, Bucuregti


Tel./fax: 0l I 2520 5 I 7 ; e-mail : chr@ mediasat. ro

Redactor-gefl Rizvan Codrescu


Consilier editorial: Gabriela Moldoveanu

rsBN 973-8125-39-1 Editura Christiana


Bucuregti - 2002
cuvANr iNanqrB

Buna primire de care s-a bucurat volumul | (Facerea)


dln neria "Vechiul Testament in tdlcuirea Sfinfilor Plrinfi" ne-
I detorminat s[ grlbim aparilia volumului lI (Iesirea). Seia
0(tntinul sub binecuvdntarea plrinteasc[ gi arhiereasc[ a lnalt
Prua Sfinliei Sale Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului,
elrula autorul gi editorii ii aduc Ai pe aceastd. cale, cu fiascI
ploolciune, cuvenitele mullumiri.
Dacd azi SfZinta Scripturd este cartea cea mai cititd $i
rltp0nditl, in,telegerea ei ne r[mdne totugi dificil[, din pricina
tlrnpului indepdrtat qi a spafiului diferit de al nostru in care au
lurt nagtere c6rfile ei, din pricina limbii (ori a limbilor, soco-
tlnd gi traducerile timpurii) in care acestea au fost scrise gi, nu
llt ultimulrdnd, din pricina slIbiciunii firii omenegti. De aceea
[0.e p[rut necesar un comentariu la clr{ile Scripturii, bazatin
ffiod predilect pe tilcuirile Sfinfilor Plrinfi ai Bisericii qi ale
$rlltorilor bisericegti, ad[ugdnd gi unele precizdri lindnd de
trhoologia biblicl ori de diferitele versiuni ale textului sacru.
ler daol uneori am incercat gi solu{ii personale in explicarea
Borlpturii, sperlm c6 o vom fi frcut tot in spiritul scrierilor
p6triBtice.
Din motive de spafiu, socotind ci lucrlrile trebuie si
flhft o intindere rezonabilS, preciz6rile istorice, geografice ori
de nlt[ natur[ sunt sumare, accentul cdzitnd pe tdlcul mistic al
Eorlpturii.
Nlddjduim ca in urm[torii doi-trei ani, cu ajutorul lui
Dumnozeu gi cu bun6voinfa Editurii "Christiana", si putem
-
ptthllcl astfel de comentarii - unele in colaborare la toate
clrtllo canonice ale Vechiului Testament (urmdnd sd ne ocu-
pdm apoi, dac[ vremile o vor ing[dui, gi de c[r{ile Noului
Testament).
Cq text biblic de bazilam folosit, pentru primele patru
volume, ed'rgia Sfintei Scripturi din 1982, comparat[, de cdte
ori s-a simfit nevoia, cu alte traduceri romdnegti, ori cu textele
originale: ebraic, grec Ai latin (dac6-l includem gi pe acesta din
urml la "originale"). Pe viitor, ins[, incepdnd cu volumul V
(Deuteronoiul), vom prefera versiunea alcdtuiti ae i. p. S.
Bartolomeu Valeriu Anania, care urrneaz[ traddia Septuagin-
tei, ce a stat qi labaza exegezei patristice.
intrucit in volumul anterior (Vechiul Testatnent in COMENTARII
tdlcuirea Sfinlilor Pdrinli: I. Facerea, Editura Christiana, Bu-
curegti, 2002) s-au strecurat citeva regretabile erori de cule-
LA
gere gi corecturi, am inclus in volumul de fali o necesard CARTEA IE$IRII
erati, rugdndu-i pe cititori s[ aibl bunivoin]a de a lua in con-
siderare respectivele indreptdri.
Stlruim rugdndu-L pe bunul Dumnezeu s[ trimiti ha-
rul Siu asupra noastrl, ca s[ sporim in dreapta infelegere a
Scripturii gi, de nu ne vom lenevi, in frptuirea celor ce le-am
in,teles.

Pr. foan Sorin USCA


9eSirea este a doua carte a Pentateuhului.Eweii o nu-
rilesc vaiele semot (: iate numele), dupi cuvintele de inceput.
Septuaginta numegte cartea Exodos, dupi confinut, varianti
preluatl Si de Vulgata, care o numegte Liber exodi. Traduceri-
lo romdnegti preferl denumirea lesirea, mai rar folosind-o pe
locea de Exodul.
Pentru ewei, Cartea leSirii nareazi un moment crucial
rl istoriei lor sfinte, ar[tdnd grija divin[ de care s-au bucurat,
gonstituirea lor intr-o nafiune gi primirea Legii dumnezeiegti.
Pcntru cregtini, caftea vestegte "in umbre" cele ce se vor im-
pllni in Hristos (cf. Ewei 3, l-6; I Corinteni 5,7; loan 1,29;
19,36; I Corinteni 10,2 I.a.).

, 1, Copildria Si tinerelea lui Moise (1, 1 - 2,25)


Cap. 1, l-4: ,,Numele fiilor lui Israel, care cnt intrat tn
Eglpt impreund cu lacov, tatdl lor, aducdndfiecare toatd casa
,et sunt acesteo: Ruben, Simeon, LeviSi luda, Isahar, Zabulon
1l Veniamin, Dan, Nefiali, Gad gi ASer.!'
Din pricina foametei, Iacov gi fiii sdi au plr6sit Canaa-
hUl 9i s-au agezat in Egipt, loc ce, in Scripturd, simbolizeaztr
ldoeoori st[pinirea satanei. Itinerarul acesta e refrcut de cltre
tstl oei care, atragi de cele vremelnice, coboard.,,Plectnd, ca
dhtr-un pimdnt sfrnt, din via(a de Dumnezeu iubitoare, qi co-
hrlnd la ce-i mai r[u gi mai urit pi aflat sub stlpdnirea diavo-
lulul, am ajuns asemenea celor cobordfi din Canaan in Egipt gi
lltl cAzut sub mdna Faraonului."l Biblia Hebraica numegte
|
;flntut Chiril al Alexandriei, GlaJire la lesire,I

9
Origen oferd cdteva traduceri posibile ale numelor aces-
Egiptul Milr aim (: incercuir e; lard inchisfl prizonierat)'
tor cetifi: Pitom (: gura metehnei; gura pripastiei), Ramses (:
5: ,,Sufletele tnsd iesite din lacov ersu de toate Sapte-
mAnc[tura ruginii) Si lliopolis (: oraqul soarelui), acest ultim
zeci Si cinci, iar losif era de mai inainte tn Egipt'"
nume ,,in cinstea celui ce se preface in inger al luminii"a, adi-
,,in texhrl ebraic: saptezeci (conform tradi{iei care-i con-
c[ a lui Faraon (: fiul al soarelui), care irchipuie pe diavol.
ferea acestui num[r qi o valoare simbolic[). Septuaginta insd,
Asemeni egiptenilor procedeazd gi duhurile rdut[(ii ca-
urmirind atestarea tuturor urmagilor lui Israel, adaugl pe cei
rc, pentru a nu spori noi in virtuli, doresc sI ne vadi ocupaf,
pcrmanent cu nimicul: ,,Stiipdnitorii veacului acestui4 pun6nd
cttrpdnire pe nenorocitele suflete ale oamenilor, le dezvl[guiesc
ln lucr[ri la lut 9i c6r[midl gi in cele ce se fac pe plm0nt 9i
pontru p[mdnt gi, legdnduJe de niqte munci rele gi nefolositoare
pe vremea lor. Iar fiii lui Israel s-au ndscut in numdr mare Si
-s-au (o[oi aga sunt cele ale trupului gi referitoare la trup), le silesc
inmulyit, au crescut Si s-au intdrit foarte, foarte tare, Si
rtr primeasc[ o viafi amard gi mult chinuit[, care nu le va adu-
s-a umplut lara de ei."
oo nici un folos celor silili s[ o rabde."r
iu.t"u de pdn[ aici e o introducere, care reamintegte in-
Ora;ele enumerate mai sus (Iliopolis apare doar in Sep-
trareaisraelifilor in Egipt gi aratii sporirea lor in genera{iile ur-
tuaginta) erau,,cetifi de aprovizionare ale Egiptului, ridicate prin
mitoare.
munca israelililor aservi;i. Egiptul pare a nu cunoagte o organi-
8-l0z ,,Dar s-a ridicat alt rege peste Egipt, cdre nu cu-
zare riguroasi a corvezilor, dar mdna de lucru necesar[ marilor
lucrdri publice era recrutat[ dintre prizonierii de rdzboi sau $er-
bii de pe domeniile regale. Asimilarea lor acestor categorii infe-
rloare a fost resimfitl de israelifl ca o umilire de nesuportat."6
12-14: ,,Insd cu cdt ti tmpilau mai mult, cu atdt mai
null se inmulleau Si se tntdreaufoarte, foarte tare, aSa cd Egip-
lcnli se tngrozeau de Jiii lui Israel. De aceea Egiptenii sileau
lncd $ mai strasnic la muncd pe fiii lui Israel si le fdceau via-
la amard prin munci grele, la lut, lo cdrdmidd Si la totfelul de
lucru la cdmp si prin alte felurite munci, la care-i sileau cu
sorul aceluia, Seti I (1318-1304 i.Hr'). "
{lrd$nicie.
llz ,,De aceea au pus peste ei supraveghetori de lu-
zidit Israel ce- ,,Dup[ ce am ajuns sub stlpdnul tiran, adicd sub satana,
eau lui Faraon Bm lbst supugi lutului gi facerii de cdrdmizi, adicl str[duinfe-

I thtrt.
qi slujire in duh si adevdr,l
' fllnntul Chiril al Alexandriei, inchinare
2
PENI - Pentateuhul,redactatqi comentat de Bartolomzu Valeriu Ana-
niap.1l8.
6
ltX Monummta linguae dacoromqnorum. Biblia 1688, Pars II, Exo-
thn,p,209
3
O.igen, Omilii la Cartea lesirii,\ 5

10
l1
lor celor mai de jos indreptate spre pdmdnt gi spre cele ale lui, mag6, spre care e mdnati s[ se rostogoleascd firea omeneasci,
implinite nu ftri sudoare. C[ci nu e feritd de osteneli via(a im- ln timp ce nagterea pdrfii birbdtegti, a celei tari gi incordate
pdqtiata degi e degartii."T Lutul lipicios gi formele identice ale apre virtute, a celei care poate si se r[zboiasci cu tiranul gi si
cdrlmizilor reprezintii mocirla plcatelor gi monotonia lor, clci to rlscoale impotriva stlpdnirii lui, ii este nepl6cutii."e
picatul nu aduce nimic nou, doar plictiseal5 gi dezgust. Crp.Z,l-2: ,,Un om oarecare, din seminyia lui Levi, si-a
15-212 ,,8a, regele Egiptului a poruncit moaselor evre- luatfemeie dinfratele lui Levi. Femeia aceea a luat in pdntece
ieSti, care se numequ: ma $ifra si alta Pua, si le-a zis: Cdnd gl a ndscut un bdiqt Si, vdzdnd cd e frumos, l-a ascuns vreme
moSili la eweice, sd luali seamo cdnd nasc: de vafi bdiat, sdJ de trei luni."
omordfi, iar de va fi fatd, sd o crulali! Moagele tnsd s-au te- E necesarl discre{ia atunci cdnd vrem s[ punem inceput
mut de Dumnezeu si n-aufdcut cum le poruncise regele Egip- bunei viefuiri: ,,Dac[ nu lucrim in tain[, egiptenii vor invadd
tului, ci au ldsat Si pe bdieli sd ndiascd. Atunci a chemat re- ;i vor ripi inftptuirile noastre gi le vor arunca in rdu, unde va-
gele Egiptului pe moase Si le-a zis: Pentru ce alificut a$a $i lurile le vor inghifi."ro Despre tatll copilului se spune doar ci
ali ldsat sd ndiascd Si copiii de parte bdrbdteascd? Iar moa- rya(inea tribului lui Levi: ,,S-a trecut (...) sub tlcere tatll lui
Sele au rdspuns lui Faraon: Femeile eweice nu sunt ca egip- Moise. (...) Aceasta pentru a ardtt indirect c[ Flristos a fost firi
tencele, ci ele sunt voinice Si nasc pdnd nu vin moasele la ele. trtl dupd trup, degi la vedere a avut un tatii."lr Copilul e tip al
De aceea Dumnezeu aJdcut bine moaselor, iar poporul lui Is- lui Hristos gi prin frumusefea sa. Cele trei luni cdt a fost ascuns
rael se tnmullea Si se tntdrea mereu. $i fiindcd moasele se te- pot fi aseminate cu zilele punerii Domnului in mormdnt.
meau de Dumnezeu, de aceea El le-a intdril neamul." 3z ,,Dar, fiindcd nu putea sd-l mai doseascd, a luat ma-
Pentru fapta lor, Scriptura a pomenit numele celor dou[ ma lui un co$ de papurd si l-a uns cu catran si cu smoald Si pu-
moa$e: $tfra (: frumusefe; frcdtoare de bine) Si Pua (: cea ndnd copilul in el l-a a;ezat tn pdpuriS, la marginea rdului."
strllucitl). Cogul de papurl e un ,,cog alungit, cu capac; sicriag, ar-
22: ,,Atunci Faraon a poruncit la tot poporul sdu Si o s[, Textul ebraic folosegte aici acelagi cuvdnt ca pentru cora-
zis: Tot copilul de parte bdrbdteascd ce se va naste Evreilor bla (arca) lui Noe, vasul mdntuitor al omenirii. Chiar in Septu-
sd-l aruncali in Nil, iar fetele sd le ldsa{i sd trdiascd toote!" Wlnta, grecescul thive e derivat din ebraicul thebal gi se afl[
nutnai aicl"t2. DacI Moise e chip al lui Hristos, mama sa in-
,,Vede{i, deci, ce poruncd d[ alor sii stlpdnul lumii aces-
teia: s[ lepede copiii nogtri, s[-i arunce in r6u, s[ le intindd in- ohipuie pe iudei gi Sinagoga. ,,DupE ce a inaintat in vdrstii, Si-
cd de la nagtere capcane neintrerupte, care se gi precipit[ inci nagoga care l-a n[scut, aprins[ spre ucidere, c[ci Hristos S-a
de c6nd incep si ating[ sdnii Bisericii, pentru a-i dezrilddcina, lvit dupa trup din ludei, L-a inchis in mormint. Chip clar al
a-i urm[ri gi a-i ineca in valurile acestui veac."S Pon:nca e in vi- loostui fapt a fost Moise, pus prin mdna maicii lui in sicriagul
goare gi astizi, vizAnd pe fiecare din noi, iar vrdjmagul ne rdz- dQ papur[."13
boiegte dupl o anumiti strategie: ,,Tiranului ii place si vinl la
viafi partea femeiasci a vie{ii sau simfirea trupeasci gi pdti-

7
Sfentul Chiril al Alexandriei, Glafire la lesire,l
t Orig* op. cit.,fl,3

t2 13
,,Iar sora copilului pdndea de departe ca sd vadd
4-52 il va primi, invd!6nd din cuvintele Bisericii. Iar lucrul acesta
ce are sd i se intdmple. Atunci s-a pogordt fata lui Faraon la se dovedegte ca nefiind frrI cdqtig, ci dititor de mari nldejdi.
rdu sd se scalde, si roabele ei o insolird pe malul rdului' $i CEci privegte cum fiica lui Faraon ii fEgdduieqte risplat[ ma-
vdzdnd copilul in pdpuris, ea a trimis pe una din roabele sale mei lui Moise, ddndu-i s[ hr[neasci pruncul n[scut din ea."r6
sd-l aducd. " Fiind crescut de c[tre propria-i mam[, Moise nu s-a instr[inat
Sora copilului poate inchipui ceata Apostolilor care, in de neamul clruia ii aparfinea. ,,Acest lucru ne inva([ cd, in
wemea Patimilor, urm[reau de departe evenimentele; iar fiica timpul in care z[bovim in qtiinfele din afar6, s[ nu ne desplr-
fim de laptele Bisericii, care ne hrinegte pe noi."r7
l0z ,,Dupd ce a crescut copilul, doica l-a dus lafata lui
Faraon si i-afost cafiu si i-a pus numele Moise, pentru cd tSi
zlcea: Din apd l-am scos!"
,,in ebraicl: MoSe, derivat din verbul masa (: a scoate
din). Etimologie populard, care vrea s[ sugereze ci Moise e
primul m6ntuit. E greu ins[ de presupus c[ fiica lui Faraon cu-
nogtea ebraica. Majoritatea lingvigtilor biblici sunt de acord c[
numele e de origine egipteand: zosls sau rnoses (: fiu), gi poa-
po(ile iadului gi va elibera sufletele din inchisoare, a$a cum to fi intilnit, intreg sau prescurtat, in numele unor divinit[fi
Moise va pirlsi casa lui Faraon, scofAnd poporul evreu din mu faraoni: Tuthmosis (: fiul lui Thot), Rarnses (= fiul lui
robie. Ra)."" in Sepuaginta, transcierea Mosis permite interpreta-
G9z ,,$i, deschizdndu-I, a vdzut copilul: erd un bdiat co- roa scos din apd, numele fiind compus dinmon (: ap[) gi esl's
re pldngea. Antnci i s-aficut mild de elfetei lui Faraon 5i a zis:
(- salvat). Clement Alexandrinul remarc6, urmdnd scrierii
Acesta este dintre copiii Evreilor. Iar sora copilului a zis cdtre rpocrife indllarea la cer a lui Moisi:,,Este clar ci pdrinfii au
fata o doicd dintre drt copilului un nume inainte (...) li l-au numit loachim.
evre i-a zis: Du-te! Moisi, a$a cum spun cei ini1ia1i, a avut gi un al treilea nume in
s- Atuncifata lui oor, Melhi, dupl inilfarea sa."re
^!i
Faraon i-a zis: Ia-mi copilul acesta Si mi-l aldpteazd, cd eu am ll-l2z ,,Iar dupd multd vreme, cdnd se fdcuse mare,
sd-li pldtescl $i a luatfemeia copilul Si l-a aldptat." liloise a ieSit la fiii lui Israel, fralii sdi, gi a vdzut muncile lor
dele grele. Cu prilejul acesta a vdzut el pe un egiptean cd bd-
,,lar ci sinagoga iudeilor va primi la vremea sa pe Hris-
tos de la Biserica din neamuri, cunoscdnd de la ea taina Lui, o laa pe un evreu dintre fiii lui Israel, fralii sdi; Si cdutdnd in-
arat[ ugor faptul cd cea care a nlscut pe Moise il primeqte de ooace Si incolo Si nevdzdnd pe nimeni, el a ucis pe egiptean Si
la fiica lui Faraon. C6ci dupi ce L-a p6r[sit sinagoga iudeilor
pe lisus gi L-a respins prin neascultare, in timpurile din urm6 tr rhirr.
f l SfBnt rl Grigorie de Nyssa, op. cit.
rt
to
Origen, op. cit.,Il,4 PENT, p. 119
tu
Sfantul Chiril al Alexandriei, op. cit.,l Slromate,I, 153, I
"
t4 l5
l-a ascuns in nisip. " al omordt ieri pe egipteanul acela? $i s-a spdimdntat Moise Si
,,Moise ne invalE prin pilda lui si ajutSm virtu(ii ca ce- a zis: Cu adevdrat s-a vddit fapta aceasta! Iar dacd a aflat
lei de un neam cu noi 9i sI omordm pe cel ce se impotrivegte I,'araon de fopta aceastq, el a voit sd ucidd pe Moise. insd
virtu1ii."20 CAnd pornim sI dezr6d[cin[m un p[cat (s6-l uci- Moise afugit de lafala lui Faraon Si s-a dus in lara Madian;
dem pe egiptean) nu vom face aceasta oricum: ,,Cel ce se rdz- Sl sosind in lara Madian, s-a oprit la ofdntdnd."
boieqte prin smerita cugetare gi nem6niere 9i sete se aseam[ni Refinem de aici c[ nu vom putea fi de ajutor neamului
celui ce a omorit pe vr[jmaq 9i l-a ascuns in nisip' Prin nisip s[ nostru, pdnl nu ne vom fi pregitit de ajuns; lucru pe care l-a
in(elegi smerenia. Cici aceasta nu ingragd pigunea patimilor, lnfeles gi Moise, dupl o singuri experien(i, plec0nd spre Ma-
ci-e 1ai6na qi cenug6."21 ,,V6zindu-i suportind tirania cumplit[ dlan (= loc de judecat[; sudori omenegti) pentru a se exersa.
gi cu adevlrat greu de purtat (...), s-a gindit s6-i elibereze 9i El ,,avea din fire dragostea pentru adevlr; de aceea se vede c[,
ia-i ."upe de tot chinul. Omordnd deci intr-un mod oarecare pe chiar inainte de a lua conducerea poporului s6u, din pricina
cel ce hotiir0se s[-l nedreptifeasc[, l-a ascuns in p[mdnt, adic[ urii lui firegti fafi de riu, a luptat impotriva celor rdi cu preful
il aruncase in p6lSle de sub plm6n! inchizAndu-l in iad' Aceas- viefii sale; fiind izgonit de cei cdrora le ftcuse bine, a pdrlsit
ta vrea s[ spuni prin ascunderea egipteanului mort in nisip' Iar cu bucurie viala zgomotoas6 egipteanl gi s-a dus in (Madian).
din textele evanghelice poate afla cineva foarte ugor ci cetele $i acolo (...), vreme de 40 de ani, s-a ocupat cu contemplarea
uratoare de Dumnezeu qi necurate ale dracilor au fost aruncate oxisten(elor"24.La fel, Hristos,,,fiind batjocorit in chip nele-
de puterea negrlit6 a Mintuitorului nostru, impre-und 9u t-u13; giuit pentru cele ce se cuvenea sd fie admirat, s-a mutat in
na, in iad, gi osdndite s[ locuiasci in prdpastia fErd fund.'"' ehip necesar, pdr6sind Iudee4 in care S-a ndscut"2s. Madian e
Moise este un model de vietuire gi se face asemenea lui ,,cel o denumire ce desemneazi triburile nomade din degertul siro-
ce rabd[ ca p6n[ la primirea legii contemplafiilor naturale s[ ffab, pdtrunse gi in peninsula Sinai.
fie sub simlire, adici sub fiica lui Faraon cel inteligibil, dar 16-17z ,,Preotul din Madian tnsd avea Sapte fete, care
prin rdvna sinceri a bunurilor dumnezeieqti omoard cugetul pd;teau oile tatdlui lor. $i venind ocestea au scos apd gi au
igiptean al trupului gi-l agazd sub nisip, adicl sub deprinderea lmplut addpdtorile, ca sd adape oile tatdlui lor. Dar pdstorii,
n"rbditour. de rele, in care, chiar daci se seamdn[ de duqman Itenind, le-au alungat. Atunci s-a sculat Moise Si le-a apdrat,
neghina r[ut61ii, nu risare, pentru ridlcina cea lluntrici a du- ls-u scos apd Si le-a addpat oile. "
hului, care naqte gipdzegte nepdtimirea"". ,,Izvor al viefii adevdrate nu e decit cunogtinfa nepdtatd
13-15: ,,Apoi ieSind iardsi a doua zi, a vdzut doi evrei dospre Dumnezeu. Deci pufuleste chipul cunogtinfei s[dite in
certdndu-se Si a)ts asupritorului: Pentru ce balipe aproapele flrea noastri. De aceea, pdn6 ce ne folosim pentru cunoagterea
tdu? Acela tnsd i-a rdspuns: Cine te-a pus cdpetenie si iude- lui Dumnezeu de mintea dreapt[ gi nefor{atd, inaint[m direct
cdtor peste noi? Nu cumva vrei sd md omori Si pe mine, cum ;pre adev[r. Dar daci cineva stlpdnit de amdgiri se zbate spre
oeoa ce ii place lui, igi va cheltui in acelea strlduinfele sale.
Aecasta socotesc c[ inseamn[ in ghicituri scoaterea apei de
2o
Sfrntul Grigorie de Nyssa, op- cit.
"2' Sfantul Ioan Scararul, Scara,XY,9
Ji
Sfantul Chiril al Alexandriei, op. cit.,r SfBntul Vasile cel Mare , Omilii la Haeaimeron,l, I
rr
Sfantul Ma<im Mlrturisitorul, Ambigua, 35 Sfeotrl Chiril al Alexandriei, op. cit.,I
"
16 t7
c[tie fetele lui letro gi folosirea de ea cu sila de c[tre cei mai mi-afost ajutor Si m-a scdpat din mdna lui Faraon."
tari dec6t ele. tn aceste neputinfe spunem ci se afll cei am6- Moise a avut doi fii: pe GherSon (: copil de pribeag; alwr-
gi1i, c0nd li se abate cunogtinfa inn[scuti spre ceea ce nu e gat) Si Eliezer (: Dumnezeu imi e ajutor).
bun gi frumos, adicd spre ceea ce ingall 9i spre ceea ce e de fo- 23-25'. ,,Apoi, dupd trecere de vreme multd, a murit re-
los demonilor. Dar a venit in ap6rare Hristos. Cdci alungdnd gele Egiptului, de care fugise Moise. Fiii tui Israel, insd, ge-
pe r[ii p[stori
mincinogi, a addpat cu apivie, adic[ cu propo- meau sub povara muncilor gi strigau, Si strigarea lor din mun-
viduirea Lui dumnezeiascl gi cereasc[."'o cd s-a suit pdnd la Dumnezeu. Auzind suspinele lor, Dumne-
18-21: ,,Mergdnd ele la tatdl lor Raguel, acesta le-a zis: zeu $i-a adus aminte de legdmdntul Sdu pe care tl ficuse cu
Cum de ali venit astdzi aSa de curdnd? Iar ele au zis: Un egip- Avraam, cu Isaac Si cu lacov. De aceea a cdutat Dumnezeu
tean oarecare ne-q apdrat de pdstori, ne'a scos apd Si ne-a ryre fiii lui Israel Si S-a gdndit la ei."
addpat oile noastre! Zis-a acela cdtre fiicele sale: Dar unde Ca gi uciderea (Facerea 4, l0\, asuprirea lucrltorilor e
este acela? De ce l-ali ldsat? Chemali-l Si dali-i sd mdndnce un pdcat strigdtor la cer, care necesitl interven(ia divind. CAt
pdine! $i a rdmas Moise la omul acela $i i-a dat pe fiica sa privegte exprimiri precum Dumnezeu $i-a adus aminte ori S-a
Sefora de solie." gdndit la ei, acestea trebuie privite ca pogorlminte la puterea
Septuaginta il numegte pe omul din Madian: Iothor ([e- do in{elegere a omului. Astfel e ardtat planul lui Dumnezzu
tro). Biblia Hebraica d[ acest nume doar la3, t. Aici, preotul e privind pe Israel, popor ce va define un rol central in istoria
numit Raguel, probabil un al doilea nume al s[u. Ietro in' mentuirii.
seamn[ cel nobil, iar Raguel, pdstorul lui Dumnezez. Fiica sa, 2. Chemarea lui Moise (3, I
Sefora (: p6sdruic[; cunun[), devine sofia lui Moise. ,,Chiar
- 4,31)
dacd trebuie s[ ne inrudim iar[gi cu cel de alt neam, adici Cap. 3, l-2: ,,in vremea aceea, Moise pdstea oile lui
chiar daci trebuin{a ne silegte s[ viefuim cu filosofia de afatd, lslro, preotul din Madian, socrul sdu. gi depdrtdndu-se odatd
sI o facem indepdrtdnd pe pistorii cei rii de la intrebuinfarea cu turma in pustie, a ajuns pdnd la muntele lui Dumnezeu, la
nedreapti a pufurilor."" Sefora, fiind de neam striin, e chip al lloreb; iar acolo i S-a ardtat tngerul Domnului tntr-o pard de
Bisericii celei din neamuri. Ea se unegte cu Moise, dupl !oc, ce iegea dintr-un rug; $i a vdzut cd rugul ardea, dar nu se
Biserica e mireasa lui tlristos. Lumea, asemeni lui Raguel, ,,i lfilstuia."
trl in relafie familiar[ cu El, ddndu-i ca pe o mireasd Biseri Acest rug a inspirat numeroase interpret[ri. Dup[ SfAn-
din neamuri, care e in[eleasl prin Sefora"28. tul Grigorie Palama, aici s-a ardtat lumina cea necreatd: ,,Nu se
222 ,,Aceasta, ludnd tn pdntece, a ndscut un fiu Si rprinde niciodatE jertfelnicul Tiu dumnezeiesc prin foc strdin gi
pus Moise numele Gherson, zicdnd: Am aiuns pribeag in lat pltndntesc. C[ci e un foc shlin qi ceresc de alt mod, p[strat
strdind. Si tudnd iardsi in pdntece, femeia a ndscut alt fiu Si i prin transmiterea focului nestins, pe care ai venit s[-l arunci pe
pus numele Eliezer, pentru cd Si-a zis: Dumnezeul tatdlui pllmAnt (Luca 12, 49), ca pe un ocean nemdrginit, prin iubirea
'lir de oameni."2e in rug se afla doar str[lucirea focului, nu gi
puterea lui arzAtoarc: ,,De aceea gi pe noi un cuvdnt ne invafi in
'6 lbid.
" Smntul Grigorie de Nyssa, op. cit.
tt Drtpr" impdrtdsirea dumnezeiascd, 20
'8 Sfeotol Chiril al Alexandriei, op. cit.,l

l8 t9
taind c[ atunci cdnd vom da rispuns de faptele s[vdrgite in via- lnc[put (adaptat), ca gi focul spinilor. Iar cI ceea ce se stricl
[5, natura focului se va imp6(i, pe de o parte in lumin6, prin fire, adic[ trupul, a fost ftcut de El mai tare ca striclciu-
desfttarea celor drepfi, iar pe de alti, parte in durere arzfutoarc, nea ne-o aratl prin ghicituri focul din rug care pdstreaz[ ne-
r6nduiti celor os6ndi1i."30 Rugul anunti qi intuparea Domnului vltbmat lemnul."37
din Fecioara: ,,Prin aceasta inv[[5m s[ cunoagtem gi Aina Sfin- Ardtarca s-a ftcut pe Muntele Horeb (: pustie; fierbin-
tei Fecioare, din care a strilucit prin nagterea viefii omenegti lu- te; noutate), vechi nume al Muntelui Sinai (: mturte stAncos;
mina dumnezeiii, carc a pdzit nestricat rugul aprins, nevegte- muntele mlrlcinilor).
jindu-se frumusefea fecioriei prin nagtere."31 Sau focul acela e 3-52 ,,Attmci Moise Si-a zis: Md duc sd vdd aceastd srd-
,,Cuvdntul dumnezeiesc, Care in timpurile mai de pe urmi a lare mintmatd: cd rugul nu se mistuieSte. Iar dacd a vdzut
strllucit din rugul Sfintei Fecioare gi a petrecut cu noi prin Domnul cd se apropie sd priveascd, a strigat la el Domnul din
t*p"". ,,Acesta, Care odinioard a fost gi in foc, in vorbirea cu rug Si a zis: Moise! Moise! $i el a rdspuns: Iatd-md, Doamne!
Moisi din rug, a voit s[ se nasci gi om, prin Fecioara."33 ,"A.cest $i Domnul a zis: Nu te apropia aici! Ci scoate-li tncdlldmintea
Domn S-a arltat lui Moisi iar6gi, atdt cdt a putut Moisi s6-L din picioarele tale, cd locul pe care calci este pdmdnt sfont!"
vad6. Domnul este iubitor de oameni gi Se coboarl totdeauna la De Dumnezeu nu ne putem apropia oricum: ,,Cdnd Moi-
sllbiciunile noastre."34 Dar rugul vestegte gi patima m0n- se incearc[ sd se apropie de rugul arzdtor, e impiedicat p0nd
tuitoare: ,,Rugul este un arbust cu spini. Dup[ ce Cuvdntul a in- nu dezleagd incil(imintba picioarelor. Cum nu te vei dezlega
cetat darea legii gi dup[ ce a incetat trdirea Sa printre oameni, gi tu de orice cuget pltimag, daci vrei s[ vezi pe Cel mai pre-
Domnul a fost incununat in chip tainic iar[gi cu spini."35 Pentru sus de orice simfire gi inlelegere gi sI vorbegti cu El?"38 Cure-
a ne impdrtdgi, la rindu-ne, de asemenea vedere, trebuie sd bi- lele din pielea animalului mort semnificl simfualitatea pitima-
ruim intdi vrijmagii lIuntrici: ,,Iar dupd ce vom ucide pe acest g[, iar picioarele sunt umbllrile sufletului. De aceea, Domnul
egrptgqn, vom vedea gi noi, in rugul smereniei, pe Dumne- ,,a poruncit lui Moise, vestitorul celor dumnezeiegti, sE dezle-
zel)."36,,Sfhnta Scripturl aseam[nd firea dumnezeiascl cu fo- ge inc[lpmintea picioarelor, ca sd arate cI migcarea viefii du-
cul pentru marea lui forfi gi pentru c[ poate sd mistuie cu u$u- p[ lege nu e incd curat[, nici cu totul eliberati de faptele stri-
rinli totul. (...) Dar precum spinii nu pot suporta focul, aga nici c6ciunii gi ale mortii"3e. Moise se supune gi,,igi apropie talpa
omenescul Dumnezeirea. Dar in Hristos s-a ftcut suportabill. cugetf,rii goald gi cu totul liberl de incdlfimintele moarte ale
(...) Dumnezeu S-a siliqluit in templul luat din Fecioar[, co- g6ndurilor omenegti de aceastd taind, intorcind spre infelegere
bordndu-Se pe Sine la o bldndefe gi umilinfi minunati gi res- puterea in{elegdtoare a minfii ca pe o fald,, dar deschizdnd nu-
tr0ngdnd oarecum puterea de v[timare a firii Lui, ca sd Se facl mai prin credinfi puterea ascult[toare a sufletului, ca pe o ure-
che, spre primirea tainei'/O. Moise ,,ainvdlat c[ sufletul trebuie
s[ se desfaci cu putere de alipirea la toate cele trupegti, cdnd

17

18

re ire in duh Si adevdr,l


40

20 21
porne$te prin contemplalie pe drumul cunoagterii 9i infelegerii peEti necru[6toare, ci nec[jesc cu sdrguinfi gi in'chip neobosit
celor mai presus de lume, gi sE se instr[ineze prin lepldarea in- sufletul. Moise conduce acolo poporul lui Dumnezeu. La noi,
cil(imintelor, cu desdvdrgire, de via{a de mai inainte, ataqati ce covdrgire! insugi Fiul gi Cuvdntul adevlrat al lui Dumnezeu
trupului'/r. E vrednic de semnalat qi un alt aspect: ,,Numegte cel ipostatic intrece mult gi nesffirgit litera legii.'/' ,,Moisi a
pustia fard, apd. gi roditoare de spini, in care era 9i rugul, pI- fost trimis de Dumnezeu in Egipt; (...) Hristos a fost trimis de
m6nt sf0nt. Ca"i tot locul in c eiste Hristos e sfflnt."a2 Tatil in lume.'/6
6z ,,Apoi i-a zis iardsi: Eu sunl Dumnezeul tatdlui tdu, llz ,,Atunci a zis Moise cdtre Dumnezeu: Cine sunt eu,
pumnszeul'lui Avraam Si Dumnezeul lui Isaac si Dumnezeul ca sd md duc la Faraon, regele Egiptului, Si sd scot pe fiii lui
lui lacov! $i Si-a acoperit Moise fala sa, cd se temea sd pri- Israel din lara Egiptului? "
veascd pe Dumnezeu." Moise era acum un fugar, p[stor in Madian, de unde
Se afirm[ clar nemurirea sufletului: ,,Evident cd acegtia
smerenia sa.
trliesc Ai exist6. Dacd Avraam, Isaac qi Iacov ar fi mor{i, n-ar 12-14: ,,Iar Dumnezeu i-a zis: Euvoifi cu tine Si acesta
urma c[ Dumnezeu este Dumnezeul unor oameni ce nu exis- tli va fi semnul cd te trimit Eu: cdnd vei scoate pe poporul
td?"a3 Dar nu negdm nici valoarea trupului: El este Dumnezeul Meu din lara Egiptului, vd veli inchina lui Dumnezeu in mun-
celor ,,ale clror suflete trdiesc in mdna Lui; iar corpurile vor tele acesta! Zis-a iardsi Moise cdtre Dumnezeu: Iatd, eu md
tr[i iariqi prin inviere'#. voi duce la fiii lui Israel Si le voi zice: Dumnezeul pdrinlilor
7-10: ,,Zis-a Domnul cdtre Moise: Am vdzut necazul po- voStri m-a trimis la voi. Dar de-mi vor zice: Cum it cheamd,
porului Meu in Egipt Si strigarea lui de sub apdsdtori am auzit ce sd le spun? Atunci Dumnezeu a rdspuns lui Moise: Eu sunt
si durerea lui o gtiu. M-am pogordt dar sdJ izbdvesc din m6- Cel ce sunt. Apoi i-a zis: ASa sd spui fiilor lui Israel: Cel ce
na Egiptenilor, sd-l scot din lara aceasta 5i sd-l duc intr-un este tt -a trimis la voi!"
pdmdnt roditor Si larg, in lara unde curge miere Si lapte, in li- Dumnezeu Se numeqte pe Sine drept Cel ce este;In Bi-
nutul Canaaneilor, al Heteilor, al Amoreilor, al Ferezeilor, al hlia Hebraica citim: ehyeh aser ehyeh; in Septuaginta: Ego
Ghergheseilor, al Heveilor Si al lebuseilor. Iotd dar cd striga- imi o on; in Vulgata: Ego surn qui sum.,,Text fundamental
reafiilor lui Israel a aitms pdnd la Mine si am vdzut chinurile pentru modul in care Dumnezeu Se definegte pe Sine. Definilia
lor, cu care-i pedepsesc Egiptenii. Vino dar sd te trimit la Fara- e concentrati in celebra tetragramd YHWH (care se poate citi
on, regele Egiptului, ca sd scoli pe fiii lui Israel, poporul Meu, IAtryE sau IEHOVA), al clrei nucleu e verbul a fi. Textll
din lara Egiptului!" ebraic are cdteva variante de traduceri: Eu sunt Cel ce sunt
Misiunea lui Moise de a elibera pe evrei din robie anti- (misterul lui Dumnezeu, Care refuzi, s[-$i dezv[luie numele);
cipeazd.eliberarea omenirii din robia plcatului: ,,Acolo vezipe Eu sunt ceea ce sunt (fiinfa, prin ea inslgi); Eu sunt fiindcd
Faraon, despotul amarnic Ai nemilos, qi pe ipistafii aspri, pur- sunt (confindnd in Sine propria cauzalitate) qi chiar Eu sunt cel
tdnd chipul satanei gi al oastei lui, care nu aduc asupriri tru- ce voifi (Cel pe Care oamenii [l vor percepe prin revela{ii suc-
cesive). Septuaginta preferl sensul Eu sunt Cel ce este (Dum-
nezeu este existenfi in sine, singura realitate adevdratd, gi cau-
ot
lbid.,67
42
Sfaotrrl Chiril al Alexandriei, GlaJire la lesire,I
o'
Sfantul Chiril al Ierusalimului, Catehezele, xVlL II
]ltn Calist fatri arhul, Capete despre rugdciune,63
* Smntul Ioan Damascltin, Dogmatica,IY,15 Sfantul Chiril alieruialimuhii, Caiheza I mistagogicd,3

22 23
:zaunicd a tuturor realitdfilor); tot a9a t[lmdcegte qi Biblia de 18-19: ,,Iar ei vor asculta glasul tdu. Atunci vei intra tu
Ierusalim, revendiclndu-gi aplicarea unei riguroase sintaxe $ hdtuAnii lui Israel la Faraon, regele Egiptului, Si-i veli zice:
Domnul Dumnezeul Evreilor ne-a chemat. Lasd-ne dar sd mer-
gem in pustie, cqle de trei zile, ca sd aducem jertJd Dumne-
zeului nostru. Eu tnsd Stiu cd Faraon, regele Egiptului, nu are
ttd vd lase sd plecali, pdnd nu il voi sili Eu cu mdnd tare."
,,Prin aceste cuvinte, Domnul face cunoscute dou[ lu-
cruri: Dumnezeirea Sa, pentru ci cunoagte mai dinainte viito-
rul, gi iubirea Sa de oameni, pentru c6 dlruiegte prilejuri de po-
clinfa libert[fii de voinfi a sufletului."5r
20-222 ,,Voi intinde deci mdna Mea Si voi lovi Egiptul
cu toate minunile, pe care le voi face in mijlocul lui, Si dupd
aceea vd va ldsa. Voi da poporului scestuia trecere inaintea
Egiptenilor gi, cdnd veli ieSi, nu veli iegi cu mdinile goale, ci
Iacov m-a trimis la voi. Acesta este numele Meu pe veci; ,fiecare femeie va cere la vecina sa Si de la cea care std cu ea in
cttsd vase de argint, lucruri de aur Si haine Si veli impodobi cu
ele pe voStri Si pe fetele voastre Si veli prdda pe Egipteni ! "
fiii
Pe scurt, Dumnezeu vestegte desftgurarea evenimente-
lor viitoare.
Cap. 4, l-4: ,,$i rdspunzdnd, Moise a zis: Dar de nu md
wr crede Si nu vor asculta de glasul meu, ci vor zice: Nu li S-a
duce tn pdmdntul Canaaneilor, al Heteilor, al Amoreilor, al urdlat Domnul!, ce sd le spun? Zis-a Domnul cdtre el: Ce ai
Ferezeil'or, al Ghergheseilor, al Heveilor Si al lebuseilor, tn ln mdnd? $i el a rdspuns: Un toiag! Aruncd-l jos! - ii zise
miere Si lapte!" Domnul. $i a aruncat Moise toiagul jos Si s-a fdcut toiagul
-pdmdntul unde curge
intr-adevlr, din Canaan nu lipseau mierea gi produsele gurpe Si a fugit Moise de el. $i a zis Domnul cdtre Moise:
lntinde mdna Si-l apucd de coadd! $i Si-a tntins Moise mdna Si
l* apucat de coadd gi s-afdcut toiag in mdna lui."
,,Cdderea toiagului din mdna lui Moise inseamnd cd o-
ffiul, frcut la inceput dupd chipul lui Dumnezeu, ca un pom al
raiului, gi agezat in slava imp[rlteascl gi in m6na Fdcdtorului,
l.a rostogolit la p5m6nt pentru cI a cugetat sd aleag[ cele tru-
pogti gi, pentru riutatea lui ajunsd la culme, era ca un garpe in
n7
PEI.lr, p. 122 ochii lui Dumnezeu. (...) Cdnd a binevoit Dumnezeu qi Tatil
nt
Sfentul Ioan Damaschin, Dogmatica,I,9
o'
Sfantul Chhil al Alexandriei, Despre Sfanla Treime,l | |
t0 Clement Alexandrinul, Pedagogul, I, 6, 3
Sftntul Madm Marhrisitorul, Epistole, 9 7

24 25
in Hristos 9i si rezideascd ceea ce a f[cut la
l0: ,,Atunci Moise a zis cdtre Domnul: O, Doamne, eu
sd readune toate
nu sunt om tndemdnatic la vorbd, ci grdiesc cu anevoie Si sunt
inceput, ne-a trimis din cer pe Unicul N[scut, mflna Lui cea ghngav; Si oceasta nu de ieri de alaltdieri, nici de cdnd ai fn-
dreapte'(...). $i atunci a prins omenirea care zilcealaplmint 9i ceput Tu a grdi cu robul Tdu; gura mea Si limba mea sunt ane-
a ri-
a izblvit-o din riutatea de fiarl, ariltatd'in viciu 9i picate' vuioase. "
dicat-o iarlqi prin sfin{enie la cinstea impEr[teascl 9i la bl6n-
Pirerile despre gingiveala lui Moise sunt imp6(ite. Unii
defea virtufii."52 Bocotesc c[, intr-adev6r, el suferea de un defect de vorbire. in
5-8: ,,Apoi s zis Domnul: Asa sdfaci inointea lor' ca sd general, insd, se crede c[ ezitlrile lui Moise se datorau sfielii
te creadd cd 1i S-a ardtat Dumnezeul pdrinlilor lor' Dumneze-. mle in fafa unei misiuni atdt de coplegitoare. ,,Cdnd sunt tri-
ul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac Si Dumnezeul lui lacov! tnigide Dumnezeu in ajutorul oamenilor, sfinfii, din smerenie,
Zis-a Domnul iardsi: Bagd-li mdna in sdn! $i cdnd a scos-o nu primesc."55 Origen e categoric: ,,Vorba lui Moise nu era
din sdn, iatd mdna lui era albd ca zdpada de leprd' $i i-a zis greoaie, nici stdngace limba lui. El nu era lipsit de vervl pro-
din nou Domnul: Bagd-li iardsi mdna in sdn! $i si-a bdgat fetic6. De altfel, pentru egipteni, vorba sa a fost sonori gi elo-
Moise mdna in sdn; si cdnd a scos-o din sdn, iatd' era iar oinfa sa neintrecut6."56 Dar ,,Moisi vedea sldbiciunea limbii
curatd, ca tot trupul sdu- Dacd nu te vor crede ;i nu vor as- lui, care nu putea sluji mlrefiei celor gdndite de mintea sa."57
culta glasul semnului dintdi, te vor crede la sdvdrSirea semnu- ,,$i l-a iertat Dumnezeu, pentru cd n-a spus-o aceasta impotri-
lui al doilea!" vindu-se, ci din multd smerenie."S8 ti era greu s[ exprime cele
,,Pene ce omul frcut dupd chipul dumnezeiesc era ocro- eo, pini la venirea Cuvdntului, rlmdneau abia intrezdrite. ,,Cu
tit in sdnul lui Dumnezeu qi nu c[lcase incl porunca datil' aco- tdev[rat, legea a fost prea greoaie la limb[ spre a putea articu-
perit de grija 9i iubirea Lui, viefuia curat 9i sfinfit 9i necunos- la cum se cuvine inv6{[tura despre Cel ce este. $i nu a fost in
gi iu-
Lana ro-u.t"a.Dar dupd ce a iegit de sub acoper[mdntul Itare se ridice mintea la firea cea miritii, prea inchinat[ gi ne-
birea lui Dumnezeu prin aplecarea spre r[u, s-a v[dit fd[i;
in
gr[it6, cea inchinat[ in Sfdnta Treime. Pe l6ngd aceasta, fiind
nat gi spurcat gi bolind de necurdfia mo(ii' Prinzdndu-ne ap rlnb[ la glas, de abia a putut gr[i israelifilor, fiind auzitii nu-
iaragi dumnezeu gi Tatdl in Hristos 9i invlluindu-ne in hz mai in Iudee4 propov[duirea ei neajungdnd, aga zicdnd, nici
dumnezeiesc $i avdndu-ne oarecum in sdn prin infiere' am fl[car la urechea celorlalte ne muri."Se
o[dat omorarea venita din vechiul blestem 9i ne-am intors 1l-l2z ,,Dumnezeu insd a zis cdtre Moise: Cine a dat
,tarea de la inceput."53 omului gurd si cine face pe om mut, sau surd, sau cu vedere,
9z ,,Iar de nu te vor crede nici dupd amdndoud semr nru orb? Oare nu Eu, Domnul Dumnezeu? Mergi dar: Eu voi
gi nuvor'asculta glasul tdu, atunci sd iei apd dittJluviu si dcschide gura ta Si te voi invdya ce sd grdieSti."
,,Agadar, aceastl in{elepciune dumnezeiascl de nespus

t' II, 10
in
17 xv, l
52
Sfrntul Chiril al Alexandriei, inchinare si sluiire tn duh si adevdr' ll 6
t3 t'
lbtd. SlEnt rl Chiril al Alexandriei, op. cit.,ll
so
lbid.

27
26
in cuvinte, neamestecatl gi nestricatE, i;i vars[ harul sdu in su- Mergi in pace! Dupd atdt de multe zile a murit regele Egiptu-
fletele sfinfilor gi le descoper[ cunoaqterea, ca s[ priveascd sla- lui care prigonise pe Moise, Si Domnul a grdit aceasta lui
va lui Dumnezeu."6o Moise in pdmdntul Madian: Scoald Si intoarce-te in Egipt, cd
l3z ,,Zis-a Moise: Rogu-md, Doamne, trimite pe altul, au murit toli cei ce cdutau sufletul tdu! Ludnd atuncifemeia Si
pe care vei vrea sd-l trimili!" copiii, Moise i-a pus pe asini Si s-a intors in Egipt. $i a luat
,,Evlaviosul prgfet, care avea in sine dragostea pentru Moise tn mdna sa si toiagul cel de la Dumnezeu."
tot neamul omenesc, il cerea pe Cel Care trebuia trimis de Ta- ,,Lui ii va urrna gi sofia cea de alt neam, c[ci existd gi
tll."61 Dar inci nu sosise vremea... ceva din cultura dinafarl care nu trebuie respins de la insofirea
l4-l7z ,,Atunci, aprinzdndu-se rndnia Domnului asupra cu noi, spre nagterea virtulii."e
lui Moise, a zis: Nu ai tu, oare, pe fratele tdu Aaron levitul? 2l-232 ,,$i a zis Domnul cdtre Moise: Cdnd vei merge Si
$tiu cd el poate sd vorbeascd tn locul tdu' Iatd el te va intdm- vei ajunge tn lara Egiptului, cautd sd faci inaintea lui Faraon
loate mirumile ce li-am poruncit. Eu tnsd voi invdrtoSa inima
lui si nu va da drumul poporului. Dar tu sd zici lui Faraon: ASa
zlce Domnul Dumnezeul Evreilor: Israel este fiul Meu, intdi-
ndscutul Meu. ili zic dar: Lasdpefiul Meu sd Mi se inchine; iar
de nu-l vei ldsa, ili voi ucide pe fiul tdu cel intdi-ndscut. "
Dumnezeu spune: ,,fiuI Meu fntdi-ndscut, Israil, dar nu
nuni." unul ndscut. Clci se agtepta primirea spre infiere a unui popor
Moise va fi ajutat in misiune de fratele sdu, Aaron (: im- ovlavios gi cucernic, zidit pe placul lui Dumnezeu gi adus la
presurat de str[lucire; iluminat desdvdrqit). ,,Precizareai care ct lnfierea cea dup[ har"65. ,,Ca gi Ruvin, Israil a c[zut din privi-
fost preficut in sarpe lipseqte din textul ebraic. Dup[ o tradilie legiul de int6i-niscut. Ruvin s-a suit in patul tatdlui sdu. Israil,
raUinici, n-ar fi vorba de toiagul dir]-versetul 2, ci de un altul, lns[, a scos pe Fiul Tatllui din vie gi L-a r6stignit."66
dat anume de Dumnezeu lui Moise'"62 ,,Moise a ftcut cu toiagul 242 ,,Insd, la un popas de noapte, pe cale, l-a fntdmpi-
semne. $i cel pironit pe el se izb[ve;te, f[r6 indoial[, de ume- nat tngerul Domnului Si a incercat sd-l omoare."
zeala cea curgi'toare.';63 Toiagul inchipuie Crucea. Urmdnd lui Textul biblic este neclar: nu gtim daci cel in primejdie de
Hristos, vom fi salvati din curgerea pdcatului, ajungflnd la moafte a fost Moise, sau unul din fiii sli. Sfrntul Maxim Mlrhr-
rimul ferm al viefuirii in Duh. r{sitorul aplici istoria oricui a pornit pe calea ariltatlde Dumne-
18-20: ,,Deci, a plecat Moise de acolo 5i s-a intors zcu. Cel ce pomegte pe calea virtufli nu mai are voie sI se opreas-
Ietro, socrul sdu, Si a zis cdtre el: Md duc inapoi lafralii mei, ef pentru cE astfel va cldea iarigi in cele pe care le-a pirdsit.
care sunt in Egipt, ca sd vdd de mai trdiesc. Im Ietro i-a zis: Acela, fbcind popas in noaptea gdndului pltimag, vede indatil
ln congtiinfa sa pe fngerul ra{iunii ameninf6ndu-l cu moartea.
60
Sfennrl Ambrozie al Milanului, Scrisori,Lxy,4
6r nt
Sfannrl loan Casiaq Despre intruparea Domnului,l'/,3 Sftnt'rl Grigorie de Nyssa, op. cit.
62 nt
PEI.lr, p. 123 Smntnl Maxim M6rturisitorul, Rdspunsuri cdtre Talasie,23
63
cit.,6l
* Sfrntnl Chiril al Ierusalimului, Catehezele,Xl,4
Sfrntnl Varsanufie, op.

28 29
Atunci infelepciunea (Sefora), sofia minfii, taie cu ra{iunea 27-31: ,,Atunci a zis Domnul cdtre Aaron: Mergi in in-
credin,tei (piatra) ndlucirea materiali ivit[ in gindul-copil 9i fimpinarea lui Moise tn pustie! $i s-a dus acesta Si s-a fntdlnit
usuc[ ioaii amintirea vielii dupi sim1uri."67 cu el fn muntele lui Dumnezeu Si s-au sdrutot amdndoi. Atunci
25-262 ,,Dar Sefora, ludnd un culit de piatrd, a tdiat im- a spus Moise lui Aaron toate cuvintele Domnului, pe care i le
atingdnd picioa'rele lui Moise, a zis: Tu-mi poruncise, $i toate semnele ce-i incredinlase sd facd. Dupd
prejur
-eSti
pe fiul sdu Si,
un sol crud! Si s-a dus Domnul de la el; iar ea, din prici- dceea s-au dus Moise Si Aaron Si au adunat pe toli bdtrdnii
na acestei tdieri imprejur, i-a zis lui Moise: So! crud!" ,fiilor lui Israel Si le-a spus Aaron toate cuvintele pe care le
Textul e in continuare neclar. ,incerc[rile de descifrare a grdise Domnul lui Moise, si aficut Moise semne tnaintea po-
porului; Si poporul a crezut Si s-a bucurat cd a cercetat Dom-
nul pe fiii lui Israel si a vdzut necazurile lor si, plecdndu-se,
tt-au tnchinat."
,,S[ nu indrlzneasci s[ vorbeasc[ poporului cel ce nu
c-a pregltit sd gr[iasc[ celor mul1i, printr-o purtare potrivitii
ou ceea ce vorbegte. CIci ai vdzut cum, atunci cdnd era incl
t0nlr, inainte de a se fi ridicat prea mult in virtute, nu a fost
oocotit sfttuitor gi impiciuitor vrednic de crezare nici m[car
tntre doi oameni ce se certau. Acum, ins[, vorbegte atdtor zeci
de mii de oameni adunafi la un loc."70

3. Moise la Faraon (5, 1 - 7, 13)


Cap. 5, lz ,,Dupd aceea, Moise gi Aaron au intrat la Fa-
raon Si au zis cdtre ddnsul: ASa grdieSte Domnul Dumnezeul
lui Israel: Lasd pe poporul Meu, ca sd-Mi facd sdrbdtoare in
pustie!"
Cum eweii aduceau jertfe din vite, animale sacre pentru
ogipteni, era necesar si cear[ aceastE distanfare. Mai mult, ei
nn puteau sllvi pe Dumnezeu in Egipt: ,,atita vreme cit trd-
este tiiat imprejur qi nu este cur[fit astfel inc6t s6 fi departat de
iegti viafa intunecoas[ a veacului gi egti coplegit de noaptea in-
la el tot ceea ce este vdtim[tor gi necura! ingerul venit in in-
tereselor, nu pofi sluji Domnului."Tl
tflmpinare er il imbldnzegte
2: ,,Faraon insd a zis: Cine este acela Domnul, ca sd-I
sotia, care inldturarea P[r1ii
uscult glasul si sd dau drumul fiilor lui Israel? Nu-L cunosc
din care se
pe Domnul gi nuvoi da drumul lui Israel!"

67
Cf. op. cit.,17 1t'Ibid.
6r
Ex,p.2t2 '"
u'
Smntul Grigorie de Nyssa, op. clL
o.ig* op. cit.,Ill,3

30 3l
Nu-L cunoagte pe Domnul cel ce gi-a impietrit inima. lutul c6rlmizilor de chirpici."Ta
De aceea, ,,necurat este inaintea Domnului tot cel ce se inalfd l3-l4z ,,Iar slujbasii ii sileau, zicdnd: impliniyi-vd lu-
cu inima. Fiindcl primul picat este mdndria."12 crul dat pentru fiecare zi, ca atunci cdnd vi se dddeau paie.
3z ,,Zis-au ei cdtre ddnsul: Dumnezeul Evreilor ne-a lar pe slujbasii pu$i peste ei de cdpeteniile lui Faraon ii bd-
chemat; lasd-ne sd mergem tn pustie cale de trei zile, ca sd teau, zicdnd: Pentru ce n-a{ifdcut Si astdzi numdrul vostru de
aducem jertfd Domnului Dumnezeului nostru, ca sd nu pierim cdrdmizi, ca ieri Si ca alaltdieri? "
de ciumd sau de sabie!" Pentru slujbasi, PE}II are: scribii poporului, cei dintre
,,Nu trebuie si rlmdnem aproape de granilele rlutlfii gi ,liii lui Israel, urmdnd Septuaginta: i grammatis tu ghenus ton
a vie{ii supuse tiranului."73 in plus, dacl evreii ar fi jertfit in iion Israil.,,Scribii erau evreii desemnafi de v[tafii (suprave-
Egipt, ar fi st6rnit mdnia blgtinagilor. ghetorii) egipteni s4 {in5 evidenla personalului, zilelor de lu-
4-l2z ,,Iar regele Egiptului le-a zis: Moise Si Aaron, pen- cru gi produc1iei."75
tru ce-mi stingherili poporul de la lucru? Duceli-vd fiecare 15-18: ,,Afiinci s-au dus slujbosii fiilor lui Israil Si au
din voi la treburile voastre! Apoi Faraon a zis iar: Iatd acum slrigat cdtre Faraon, zicdnd: Pentru ce faci aga cu robii tdi?
s-a inmullit poporul acesta in lard gi voi il tntrerupeli de la lu- Paie nu se dau robilor tdi, dar ne zic: Faceli cdrdmidd. $i ro-
cru. $i chiar in ziua aceea a poruncit Faraon cdpeteniilor Si hii tdi sunt bdtuyi ;i poporul tdu e mereu vinovat! Iar el le-a
slujbasilor poporului Si le-a zis: De acum inainte sd nu mai zis: Sunteli leneSi Si de aceea ziceli: Haidem sd aducem jerffi
dali poporului lui Israel paie pentrufacerea cdrdmizii, ca ieri l)umnezeului nostru. Acum duceli-vd dar Si muncili! Paie nu
Si ca alaltdieri, ci sd se ducd ei sd-Si adune paie. Dar cdrdmizi vi se vor da, dar numdrul de cdrdmizi rdnduit sd-l faceli!"
sd facd tot atdtea cdte fdceau in fiecare zi; sd-i silili Si sd nu le ,,La fel gi diavolul, cdnd a binevoit Dumnezeu sE milu-
tmpulinali munca; fiindcd sunt fdrd treabd Si de aceea strigd iasci sufletul qi s[-l u$ureze pe el din patimi prin cuvdntul
Si zic: Haidem sd aducem jertft Dumnezeului nostru! Sd fie Slu, sau prin careva dintre slujitorii Lui, ingreuiaz[ gi el mai
dar tmpovdrali de lucru oamenii aceStia Si sd se indeletni- ture p_atimile impohiva lui gi-l rlzboiegte cu gi mai mult[ pu-
ceascd cu acestea, iar nu sd se indeletniceascd cu vorbe min- tcre."'o CAnd se decide cineva sd-I slujeasc[ lui Dumnezeu, ,,se
cinoase! $i au ieSit cdpeteniile lor Si slujbasii poporului Si au rcoald dugmanul tuturor, impreunl cu celelalte duhuri rele gi
zis cdtre popor: ASa zice Faraon: Nu vd mai dau paie. Mer- necurate gi, reprogindu-i ca pe un lucru necuvenit ndzuinfa gi
geli voi tnsivd Si vd adunali poie de unde veli gdsi, dar din lu- Berbarea amintite, il silegte s[ se ]in[ in continuare de neinfr6na-
crul vostru nu vi se va scddea nimic! Atunci s-a risipit poporul rca trupeasc[ gi plmdnteasc[ gi de cele ale lumii, dupi obiceiul
in tot Egiptul, ca sd strdngd trestie tn loc de paie." liec[rui4 neingdduindu-i s[ se desparti de patima care-i este fa-
PENT are pentru finalul pasajului: sd strdngd miriStile miliari. Totodati, face gi pe aceasta greu de satisfrcut, ca nu
pentru paie. ,,La secerig, localnicii recoltau doar spicele, lis6nd curnva, din pricina ugurin(ei 4l-u o satisface, s[ o disprefuiascl
gi astfel s[ se sature de rdu."77
pe miriqte paiele aproape intregi. Acestea, deci, mai trebuiau se-
cerate o datii (sau smulse) gi apoi tocate spre a fi amestecate in
/a
I,EI.rr, p. 125
t'ilrid.
]] Isifrie Sinaitul, Ctndnt despre trezvie Si virtute,63 'o Ava Dorotei, op. cit.,X[I, 9
73
Sfantul Chiril al Alexandriei, op. cit.,I " smntul Chiril al Alexandriei, op. cit.,l

32 JJ
$i, in sfidrSit, am auzit suspinul fiilor lui Israel, pe care ii lin
Egiptenii in robie, Si Mi-am adus aminte de legdmdntul Meu
cu voi. Mergi dar de vorbeSte fiilor lui Israel Si le spune: Eu
sunt Domnul Si am sd vd scot de la munca ceq grea a Egipte-
nilor Si am sd vd izbdvesc din robia lor; am sd vd izbdvesc cu
hral inalt Si cu pedepse mari; am sd vd primesc sd-Mifili po-
por, iar Eu sd vdfiu Dumnezeu Si voi veli cunoaste cd Eu sunt
Domnul Dumnezeul vostru, Care v-a scos din pdmd.ntul Egip-
lului Si de sub tnunca apdsdtoare a Egiptenilor. Apoi am sdvd
duc in pdmdntul acela pentru care Mi-am ridicat mdna sd-l
dau lui Awaam, lui Isaac qi lui lacov, Si pe care am sd-l dau
voud tn stdpdnire, cdci Eu srmt Domnul! $i a grdit Moise aSa
,fiilor lui Israel; dar ei n-au ascultat pe Moise, din pricina dez-
nddejdii Si a greutdlii muncilor lor. "
Moise nu avea de luptat doar cu egiptenii, ci gi cu ind6-
rdtnicia propriului popor. Sufletul robit patimilor gi cuprins de
deznldejde nu mai aude cuvdntul dumnezeiesc Ai nu mai crede
ftrg[duin{elor.
10-13: ,,$i iardsi o grdit Domnul cu Moise Si i-a zis:
lntrd Si spune lui Faraon, regele Egiptului, ca sd lase pe fiii
lui Israel sd iasd din lara lui! Dar Moise a grdit tnaintea
Domnului Si a zis: Iatd, fiii lui Israel nu md qscultd. Cum, dar,
md va asculta Faraon? $i apoi, eu sunt Si gdngav. Domnul
Dumnezeu Atotputernic traduce ebraicul El-$adai; in tnsd a grdit lui Moise Si Aaron Si le-a poruncit sd spund lui
Septuaginta: Theos on afton, iat in Vulgata" Deo omnipotente' l,'sraon, regele Egiptului, sd dea drumul fiilor lui Israel din
Sub acest nume au cunoscut patriarhii pe Dumnezeu' De acum' lura Egiptului."
El e numit Domnul,traducere pentru lahve; Septuaginta: Kiri' Chiar Moise qi Aaron au nevoie sd fie mereu intirifi de
os (: porr-rrr), Yulgata: Adonai (: Domnul; St6p.dnul)' Ado- Dumnezeu.
nai era un nume eufimistic pe care il rosteau eweii acolo unde in continuare, sunt enumera{i urmagii lui Ruben, Simeon
intdlneau tetragrama IHVH, pentru a feri de profanare cel ;i Levi, cu o atenfie speciald pentru Levi, seminfia clreia ii
sacru nume al lui Dumnezzu. npurfineau Moise gi Aaron.
4-92 ,,Mai mult: am fdcut legdmdnt cu ei, ca sd le l4z ,,Iatd acum incepdtorii familiilor strdmoSeSti: Fiii
pdmdntul Canaan, pdmdntul pribegiei lor, in care rdtdceau lul Ruben, intdi-ndscutul lui Israel: Enoh Si Falu, Helron Si
(\rrmi. Acestea suntfamiliile lui Ruben."
Acegtia au mai fost prezentafila Facerea 46,8-9.
78
Origen, op. cit.,lll,3

34 35
15: ,,Fiii lui Simeon: Iemuel Si lamin, Ohad Si lachin, pe Abiud, pe Eleazar si pe ltamar. "
fohar Si Saul, fiii canaanencii. Acestea sunt familiite lui Sofia lui Aaron este Elisavela (:Domnul este jur[mdn-
meon." tul s[u), fiica lui Aminadab (: ruda este darnic[) gi sora lui
Fiii lui Simeon sunt prezenta{i identic la Facerea Naason (: prooroc; $arpe). Aminadab pare a fi un alt nume al
10. lui lfhar (6, l8). Cartea I Paralipomena il numeqte fie Amina-
16z ,,Iar numelefiilor lui Levi, inqirali cum s-au ndsc dab (6, 22), fie Ifhar (6, 38). Fiii lui Aaron: Nadab (: gene-
sunt acestea: GherSon, Cahat Si Merari. Iar anii vielii lui tos), Abiud (: Dumnezeu este tatl), Eleazar (: Dumnezeu
aufost o sutd treizeci Si Sapte. " oste ajutorul) Si Itamar (: malul palmierilor).
Fiii lui Levi au mai fost prezentagila Facerea 46,11. 242 ,,Fiii lui Core: Asir, Elcana Si Abiasaf. Acestea sunt
17: ,,Fiii lui GherSon: Libni Si gimei, cufamiliile lor." ,l'amiliile lui Core."
Fiii lui Ghergon: Libni (: alb) 9i $imei (: renumit). Fiii lui Core: Asir (: prizonier), Elcana (: Dumnezeu a
l8z ,,Fiii lui Cahat: Amram, Iphar, Hebron Si Uziel. o0ptigat) qi Abiasaf (: tatdl care adund).
anii vie[ii lui Cahat aufost o sutd treizeci Si trei de ani." 252 ,,Eleazar, fiul lui Aaron, si-a luat de femeie pe una
Fiii lui Cahat: Amram (: popor inalt), Iphar (: strdlu dln fiicele lui Putiel Si aceasta i-a ndscut pe Finees. AceStia
cire), Hebron (: prietenie) Si Uziel (: puterea Domnului). lunt incepdtorii familiilor strdmoqeSti ale levililor. "
19: ,,Fiii lui Merari: Mahli Si MuSi. Acesta era Femeia hi Eleazar provenea din familia unui anume
lui Levi, dupdfamiliile lui." l'utiel l: arcul meu este Dumnezet); ea a ndscut pe Finees (:
Fiii lui Merari: Mahli (: bolnav; fragil) Si MuSi (:i ocl negru; prezic[tor).
pertat). 26-302 ,,Acesta este acel Aaron Si acel Moise, cdrora
20: ,,Amram insd a luat de femeie pe lochebed, Dumnezeu le-a zis: Scoateli pe fiii lui Israel din pdmdntul
unchiului sdu, Si aceastq i-a ndscut pe Aaron Si pe Moise, Egiptului. Acesta este acel Aaron Si acesta este acel Moise din
cum Si pe Mariam, sora lor. Iar anii vielii lui Amram aufost llmpul cdnd a grdit Domnul cu Moise in lara Egiptului si i-a
sutd treizeci Si Sapte de ani." tl,t lui: Eu sunt Dornnul! Spune lui Faraon, regele Egiptului,
Abia acum sunt numifi p[rinfii lui Moise, Amram gi ufilc-li vorbesc Eu! Iar Moise a rdspuns Domnului: Iatd, eu
chebed (: lahve este bog[!ie), precum gi sora sa, Mariam ( tunl greoi lq vorbd. Cum dar md va asculta Faraon? "
revoltd). Dupd genealogia levifilor, se revine la istoria exodului.
2lz ,,Fiii lui llhar: Core, Nefeg Si Zicri." Ctp. T r lz ,,Rdspuns-a Domnul lui Moise si i-a zis: Iatd,
Fiii lui lfhar: Core (: pleguv), Nefe7 (: ml[difa) qi fru./ac din tine un Dumnezeu pentru Faraon, iar Aaron, fra-
(: amintirea mea). lelc ldu,^tyi vafi prooroc."
222 ,,Fiii lui Uziel: Misael, Ellafan Si Sitri." ,,Insugi regele egiptenilor este in puterea viciilor gi, ali-
Fiii lui Uziel: Misael (: cine este ca D:urnnezeu?), El1 hrri de acesta, Moise este socotit Dumnezeu, care st6pdnegte
.fon (: Dumnezeu este ocrotitor) Si Sitri (: Domnul e domniile, punindu-le sub puterea sa."
7e
,J.{u spun cd ei sturt
rul meu). durrrnezei, implra(i qi domni prin fire, ci sunt numigi aga pentru
232 ,,Iar Aaron Si-a luat de solie pe Elisaveta, fata
Aminadab gi sora lui Naason; aceasta i-a ndscut pe Nadab ru
Slltntnl Ambrozie, Scrisori,Xxvll, 8

36 37
c[ au impdr[,tit gi au stipdnit peste patimi gi au p6zit nefalsi- rrul cel adevdrat al Crucii, care este Hristos, este moarte pentru
ficati asemdnarea cu chipul dumnezeiesc, potrivit cdruia au fost dugmani, pentru duhurile rdutifii, dar pentru sufletele noastre
crea(i - cici se numegte qi icoana impiratului impdrat - 9i pen- oote un baston, un sprijin puternic, gi viafa in care ele igi afll
tru cd sunt unili cu Dumnezeu dupS voinfa 9i L-au primit locui- odihna."82 ,,Acolo e toiagul, aici crucea. Acolo lemnul, pref[cut
tor in[untrul lor, iar prin participarea la El au devenit, prin har, ln chip minunat in garpe, inghifea qerpii; aici crucea, unealta
ceea ce este El prin fue."So r[ut6tii, folositl de o at6t de mare bundtate, se aratil, printr-o
2-72 ,,Tu dar vei grdi lui Aaron toate cdte ili voi porun- prefacere oarecare, pierzitoare demonilor."83
ci, iar Aaron, fratele tdu, va spune lui Faraon, ca sd lase pe 10-13: ,,}-au dus deci Moise si Aaron la Faraon si la
fiii lui Israel sd iasd din pdmdntul lui. Eu insd voi invdrtoSa slujitorii lui Si au facut cum le poruncise Domnul: a aruncot
inima lui Faraon gi voi ardta mu$imea semnelor Mele si a mi- Aaron toiagul sdu tnaintea lui Faraon Si inaintea sluiilorilor
nunilor Mele in pdmdntul Egiptului- Faraon nu Md va ascul- lul Si s-a fdcut $arpe. Atunci a chemat Si Faraon pe in{eleplii
ta, dar Eu imi voi pune mdna asupra Egiptului Si voi Egiptului gi pe wdjitori Si au fdcut Si vrdjitorii Egiptenilor
ostirile Mele, pe poporul Meu, pe fiii lui Isrqel din usemenea lucru cu vrdjile lor: fiecare din ei Si-a aruncat toia-
Egiptului, cu mare izbdndd. Cdnd voi intinde mdna Mea t gul si s-afdcut $arpe. Dar toiagul lui Aaron a inghilit toiegele
pia Egiptului si voi scoate pe fiii lui Israel din miilocul lor. De aceea s-a invdrtoSat inima lui Faraon Si nu i-a ascul-
atunci vor cunoaste toli Egiptenii cd Eu sunt Domnul! tal, dupd cum spusese Domnul."
si Aoron s-au supus; cum le-a poruncit Domnul, asa aufdt Vrdjile magilor sdi au convins pe Faraon s[ nu cedeze.
Cdnd au inceput a grdi lui Faraon, Moise era de optzeci Dar, cum se vede gi de aici, puterea diavolului e iluzorie. Mai
ani, iar Aaron, fratele lui, de optzeci Si trei de ani." mult, el doar imit[ cele ce-L vede fEc0nd pe Dumnezeu. To-
Precizareadin urmd nu e frr6 folos: ,,Aaron, degi era tugi, mulfi preferl parodia, urmdnd nilucirilor diavolegti mai
bitrdn ca Moise cu trei ani, totuqi a intrat dupd el in sluji degrabl dec6t lui Dumnezeu.
Aga gi Hristos a fost egal intr-o privin(6 cu Moise, pentru or Egiptului (7, t4
niiate, 9i al doilea in slujire, dar mai inainte gimai presus de
4. Pldgile - 11, 10)

prin Dumnezeire gi prin slava Sfintei Treimi."8r Ctp.7,lS26: ,,Zis-a Domnul cdtre Moise: Inima lui
8-9: ,,^fi a grdit Domnul cu Moise si cu Aaron Si a l'araon se inddrdtniceSte Si nu lasd poporul. Du-te dar la Fara-
Dacd Faraon vd va zice: Dd-ne vreun semn sau vreo on diminea{d; iatd el are sd iasd la apd, iar tu sd stai in calea
atunci tu sd zici fratelui tdu Aaron: Ia toiagul Si-l aruncd lui, pe malul rdului, Si toiagul acesta, care s-a prefdcut in Sar-
inaintea lui Faroon Si inaintea sluiitorilor lui, Si se va pe, sd-l iei in mdna tq; $i sd zici lui Faraon: Domnul Dumne-
$arpe. " ttul Evreilor m-a trimis la tine sd-yi spun: Lasd pe poporul
,,Toiagul lui Moise avea doui aspecte. Duqmanilor Mcu sd-Mi facd slujbd in pustie; Si iatd pdnd acum nu M-ai
prezentaca un garye, care mugcd 9i ucide, pe c6nd israelililor tutcultat. ASa zice Domnul: Din aceasta vei cunoaste cd Eu
un toiag, asemenea acelora pe care se sprijineau. Tot aga qi le wnl Domnul: iatd, cu qcest toiag, care e tn mdna mea, voi lo-

12
8o
Sfintol Ioan Damaschin, Dogmatica,lY, 15 Smrtol Macarie Egipteanul, Omilii duhovnicesti,Xlvfl, 16
tt Sfantul Chiril tt Culist Patriarhul, op. cit., 63
al Alexandriei, op. cit.,lr

38 39
vi apa din rdu si se va prefoce in sdnge. PeStele din rdu va ,,Asemenea norodului broagtelor sunt cugetiirile rele,
muri, rdul se va impuli Si Egiptenii nu vor putea sd bea apd aducdtoare de striclciune, din inima murdard a unor oameni,
din rdu! $i a mai zis Domnul cdtre Moise: Sd zici lui Aaron, ce-gi iau viafa din ea ca dintr-un noroi."84
fratele tdu: Ia toiagul in mdnd Si intindeJi mfuta osupra ape: 6-8: ,,$i Si-a intins Aaron mdna sa asupra apelor Egip-
lor Egiptului: asupra rdurilor lui, asupra lacurilor lui si asu- lului Si ele au scos broagte; Si au ieSit broaste gi au acoperit
pra oricdrei adundri de apd; Si se vor preface in sdnge si va pdmdntul Egiptului. Dar auficut asemenea Si vrdjitorii Egip-
sdnge in toatd lara Egiptului, in vasele de lemn Si tn cele de tenilor cu vrdjile lor Si au scos broaste tn pdmdntul Egiptului.
piatrd! $i auJdcut Moise si Aaron cum le-a poruncit Domnul: Atunci a chemat Faraon pe Moise Si pe Aaron Si a zis: Ruga-
a ridicat Aaron toiagul sdu Si a lovit apa rdului, inaintea ochi- ll-vd pentru mine Domnului sd depdrteze broastele de lo mine
lor lui Faraon Si inaintea ochilor slujitorilor lui, Si toatd gl de la poporul meu Si voi ldsa poporul lui Israel sd jertfeas-
din rdu s-a prefdcut tn sdnge. Atunci peStele din rdu a murit; cd Domnului!"
rdul s-a tmpulit Si Egiptenii nu puteau sd bea apd din rdu; ,,Este un progres a recunoagte, cel pufin la necaz, rafiltt-
era sdnge tn toatd lara Egiptului. $i au ficut aSa Si magi nea pentru care am meritat pedeapsa."8s
Egipteni cu vrdjile lor. De aceeo s-a invdrtoSat inima lui F, 9-15: ,,Moise insd a zis cdtre Faraon: SoroceSte-mi in-
raon si nu i-a ascultat, precutn le spusese Domnul. intorc6, tuli cdnd sd md rog pentru tine, pentru slugile tale Si pentru
du-se, Faraon a intrat 7n casa sa Si nu a pus lo inimd aceastai poporul tdu, ca sd piard broastele de la tine, de la poporul tdu
Atunci au sdpat toli Egiptenii in preajma rdului, ca sd gl din casele voastre qi sd rdmdnd numai in rdu. Iar el a zis:
cd sd bea apd, cdci din rdu nu puteau sd bea apd. Se tmplini Mdine, Zis-a Moise: Vafi cum ai zis, ca sd Stii cd nu este altul
serd sapte zile de cdnd lovise Domnul apa." ca Domnul Dumnezeul nostru. Se vor depdrta broostele de la
Aceasta a fost prima plagl trimisi asupra Egiptului. llne, din casele tale, din larine, de la slugile tale Si de la popo-
inroqirea apelor nu era ceva necunoscut egiptenilor, putind tul tdu Si numai tn rdu vor rdmdne. IeSind deci Moise Si Aaron
luat[ astfel, ca gi celelalte pldgi, drept un fenomen natural. de la Faraon, a strigot Moise cdtre Domnul ca sd piard broas-
si ritmul gi intensitatea pedepselor arltau cI ele sunt lcle pe care le trimisese impotriva lui Faraon. $i aJiicut Dom-
unei rafiuni divine, astfel cd ele pot fi asimilate unor mi nul dupd cuvdntul lui Moise Si au murit broastele de prin ca-
Cap. 8, l-5: ,,Atunci a zis Domnul cdtre Moise: Intrd w, de prin curli Si de prin larini; Si le-au adunat grdmezi, grd-
Faraon Si-i zi: ASa grdiegte Domnul: Lasd pe poporul Meu, mezi, Si s-a tmpulit pdmdntul. Vdzdnd insd cd s-afdcut u$ura-
sd-Mi slujeascd. Iar de nu vei vrea sd-l laSi, iatd, Eu voi rc, Faroon Si-a invdrtoSat inima Si nu i-a ascultat, dupd cum
toate linuturile tale cu broaste. Rdul va miSuna de broaste upusese Domnul. "
ieSind, acestea se vor sui in casele tale, tn dormitoarele Umplerea prii cu broagte a fost cea de-a doua plagl. Degi
pe paturile tale, in casele slujitorilor tdi Si ale poporului nu a cedat pdnd-n final, atitudinea Faraonului s-a schimbat.
in cuptoarele tale Si tn aluaturile tale; pe tine, pe poporul 1Gl9z ,,Atmci a zis Domrutl lui Aaron:
Si pe toate slugile tale se vor sui broaste! $i a mai zis lnfinde-1i toiagul tdu cu mdna Si dntului Si
cdtre Moise: Spune lui Aaron, fratele tdu: intinde toiagul
mdna ta spre rduri, spre lacuri Si spre bdlli Si fd sd r{
Smntul Grigorie de Nyssa, op. cit.
broofte in pdmdntul Egiptului!" rt
Origen, op.-cit., IlI, 3'

40 4t
mdntul Egiptului, incdt s-a prctiit lara de tdtmi. Atunci a che-
mal Faraon pe Moise Si pe Aaron Si a zis: Merge{i Si aduceli
,lertfd Domnului Dumnezeului vostru in lard! Moise insd a zis:
Nu este cu putin{d sd se facd aSa, pentru cd cele ce aducem
noi jerffi Domnului Dumnezeului nostru sunt urdciune inain-
lea Egiptenilor. $i de vom jertfi noi tnaintea Egiptenilor cele
ce sunt urdciune pentru ei, nu ne vor ucide, oare, cu pietre? "
,,Israeli1ii, p[stori fiind, jertfeau animale din turmele lor.
Ritualul egiptenilor era diferit, ofrandele lor constau in vege-
nu i-a ascultat, dupd cum spusese Domnul." tale, plsiri sau aluaturi. Berbecul gi ,tapul erau pentru ei ani-
E rindul magilor sd recunoascd puterea lui Dumnezeu, male sfinte."87
27-322 ,,De aceea ne votn duce in pustie cale de trei zile
ftrd caFaraon s[ se lase induplecat. fdnlarii au constituit cea
gl vom aduce acolo jertfi Domnului Dumnezeului nostru, du-
de-a treia plagd.
20-13: ,,Zis-a Domnul cdtre Moise: Scoald mdine de pd cum ne va zice Domnul. Zis-a Faraon: Eu vd voi ldsa sd
dimineald Si iegi inaintea lui Faraon in vremea cdnd el are sd aduceli jertfi Domnului Dumnezeului vostru, in pustie, dar sd
nu vd duceyi departe. Rugali-vd dsr Domnului pentru mine!
lar Moise a zis: Iatd, cum voi ieSi de la tine, md voi rugo
Domnului Dumnezeului meu Si mdine se vor indepdrta tdunii
de la Faraon, de la slujitorii lui Si de la poporul lui, dar Fa-
raon sd inceteze a mai tnSela, neddnd drumul poporului sd
re trdiesc ei. $i voi osebi in ziua aceea pdmdntul Gogen in uducd jertfd Domnului! gi iesind Moise de la Faraon, s-a w-
gal lui Durnnezeu. $i aficut Domnul dupd cum zisese Moise:
re trdieSte poporul Meu, cd acolo nu vor ti tduni, ca sd Stii
Eu sunt Domnul, tn mijlocul acestei ldri. Voi face a indepdrtat tdunii de la Faraon, de la slujitorii lui gi de la
poporul lui Si n-a mai rdmas nici unul. Dar Faraon gi-a fn-
fntre poporul Meu Si poporul tdu 5i chiar mdine va fi
acesta pe pdmdnt!" vdrloSat inima Si de data aceqsta Si n-a ld,sat poporul sd se
Sunt vestifi t[uni, ,,literal: muscd cdineascd. T tlucd. "
ebraic indic[ numele colectiv al unei specii de insecte
Tiunii reprezentau cea de-a patraplagd, trimisl asupra
toare, dar greu de identificat; foarte prolific5, specia implic[ tigiptului.
ideea de viermuial[. Vulgata traduce: otnne genus rnuscarutn
Cap.9, l-72 ,,Atunci a zis Domnul cdtre Moise: Intrd la
spune: Aceasta a zis Domnul Dumnezeul Evreilor:
tot felul de muqte). Tdunul e mai apropiat: insecti vltiit h'uraon Si-i
prolifici 5i agresiv["86. Termenul ebraic folosit e arobh. Lasd pe poporul Meu sd-Mi slujeascd! Iar de nu vei vrea sd
24-262 ,,$i ofdcut Domnul aSa Si a venit mullime de hqi pe poporul Meu, ci-l vei mai line, iatd, mdna Domnului va
uni in casa lui Faraon, tn casele sluiitorilor lui si tn tot tl peste vitele tale cele de la cdmp: peste cai, peste asini, peste

111,,x,p.zr4
tu
Origen, op. cit.,ll7,3

42 43
cdmile, peste boi Si oi Si vaJi moarte foarte mare. Dar vaface kil pdmdntul, Si tu tot te mai impotriveSti poporului Meu Si nu-l
Domnul osebire tn ziua aceea tntre vitele Israelipilor Si vitele laSi. tatd, Euvoi ploua mdine, pe vremea osta, grindindfoarte
Egiptenilor: din toate vitele Jiilor lui Israel nu va muri nici multd, cum n-a mai fost in Egipt de la intemeierea lui Si pdnd
una. $i a pus Domnul soroc Si a zis: Mdine va face Domnul ln ziua aceasta. Trimile dar acum sd adune turmele tale Si
qceasta tn lara aceasta! $i a doua zi a fdcut Domnul aceasta knte cdte oi la cdmp, cd asupra tuturor oamenilor Si vitelor,
Si au murit toate vitele Egiptenilor, iar din vitele fiilor lui Qtre vor fi tn larind Si nu vor intra tn casd, va cddea grindind
Is-
rael n-a murit nici una. Afiinci a trimis Faraon sd afle Si, iatd, El vor muri! Acei dintre robii lui Faraon, core s-au temut de
din toate vitele fiilor lui Israel nu murise nici una. Dar inima Domnul, au adunat tn grabd pe oamenii Si turmele lor acasd,
lui Faraon s-a tnvdrtoSat si nu a ldsat poporul sd se ducd." ktr cei ce n-ou luat aminte la cuvdntul Domnului, aceia si-au
O molim[ a secerat vitele Egiptenilor, aceasta fiind cea ldsat slugile si vitele lor in cdmp. $i a zis Domnul cdtre Moi-
de-a cincea plag[. Desigur, nu au murit toate YTtelelor, ci din w: Intinde mdna ta spre cer Si va cddea grindind peste tot pd-
toate vitele, enumerate in text. Faraon nu-gi schimb[ atitudi- tfidntul Egiptului: peste oamen| peste turme gi peste toatd iar-
nea, dar afTdcdevreii nu sunt afectali. ha cdmpului din pdmdntul Egiptului! Atunci si-a intins Moise
8-l2z ,,IardSi a grdit Domnul cu Moise Si cu Aaron qi a lfi(ilna spre cer Si a slobozit Domnul tunete, grindind Si foc pe
zis: Luali-vd cdte o mdnd plind de cenuSd din cuptor Si s-o pdmdnt; Si a plouat Domnul grindind in pdmdntul Egiptului.
arunce Moise spre cer inaintea lui Faraon Si a slujitorilor lui. Aceasta a fost o grindind foarte mare Si printre grindind ar-
$i se va stdrni pulbere tn tot pdmdntul Egiptului Si vor fi pe doafoc, cum nu maifusese in tot pdmdntul Egiptului, de cdnd
oameni Si pe vite rdni Si bdsici usturdtoare tn toatd lara
Egip- lc a$ezaserd oamenii pe el. Grindina aceqsta a bdtut tn tot pd-
tului. Deci, au luat ei cenuSd din cuptor, au mers tnaintea lui ildntul Egiptului, tot ce era pe cdmp, oameni Si dobitoace;
Faraon, d aruncat-o Moise spre cer Si s-au fdcut bube cu pu- Itxtld iarba cdmpului a bdtut-o grindina Si toli pomii de pe
roi pe oameni Si pe vite; Si magii n'au putut sta impotriva dllmp i-a rupt grindina. Numai in linutul GoSen, unde trdiau
Moise din pricina rdnilor, pentru cd erau bube pe ei Si tn fill lui Israel, n-afost grindind."
Egiptul. Dar Domnul a invdrtoSat inima lui Faraon Si nu i In Egipt, grindina cade uneori in intervalul decembrie-
ascultat, cum zisese Domnul lui Moise." lprilie, de regulS in f6gii inguste gi lungi. Acum, amploarea fe-
Ulceragiile pielii au fost cea de-a gasea urgie asupra egi homenului depigise cu mult tot ce mai vlzuser[ egiptenii ase-
tenilor. hIndtor.
13-262 ,,Zis-a Domnul cdtre Moise: Sd te scoli mdine 27-302 ,,Atunci trimrtdnd, Faraon a chemat pe Moise Si
dimineold, sd te inJdlisezi lui Faraon Si sd-i zici: Asa Pa
laron Si a zis cdtre ei: Acum vdd cd am pdcdtuit! Domnul
Domnul Dumnezeul Evreilor: Lasd pe poporul Meu ca iile drept, iar eu Si poporul meu suntem vinovali. Rugafi-vd
pomnului pentru mine, sd inceteze tunetele, grindina Si focul
slujeascd, fiindcd de data aceasta voi trimite toate
Mele impotriva ta, a slugilor tale Si a poporului tdu, ca sd po pdmdnt Si udvoi ldsa, si, mai mult, nuvdvoi impiedica! Iar
cd nu este altul asemenea Mie in tot pdmdntul. De Mi-aS lr*ise a zis: Indatd ce voi ieSi din oraS, voi tntinde mdna mea
intins rndna Si te-aS Ji lovit pe tine 5i pe poporul tdu cu ci tlttc cer, cdtre Domnul, Si vor inceta tunetele; nu va mai fi
tu ai fi fost Sters de pe fala pdmdntului; dar te-am crulat, tlk'i grindind, nici ploaie, ca sd cunoSti cd al Domnului este
sd-Mi ardt puterea Meo si ca sd se vesteascd numele Meu pllmdntul. Dar Stiu cd tu Si slujitorii tdi nu vd temeli de Dom-

44 45
nul Dumnezeu." Egipteni: Septuaginta: osa empepeha tis Eghiptiis. ,,Yerb.d. em-
Este pentru prima dat[ cAnd Faraon se recunoagte Woinseanrnila se juca, a zburda, a se zbengui, dar gi a-Si bate
vat. Dar pasajul a mai fost v[zut gi ca un indemn la des toc de cineva, a baq'ocori (ca in Matei 20, 19;27,29).ldea,
de lucruri, inchipuite prin cetate. Nevoitorul ,,trebuie s[ toxtului de fafn nu este aceea a unei inffeceri intre dou[ forfe
afard, ca marele Moise, ca s[ inceteze nu numai faptele, ci ogale (ca in unele traduceri), ci ci Dumnezeul lui Israel e at6t
vegtile 1or, precum zice: Cdnd voi ieSi din cetate ;i voi inti do puternic inc0t igi permite s6-i joace pe degete pe cei ce se
mdinile mele, vor tnceta vocile (in Septuaginta'. fone)"lg. 0ttd egali cu El (...). Dumnezeu este Cel ce controleazi eveni-
3l-322 ,,Atunci inul Si orzul s-au stricat, pentru cd mcntele istorice".eo
era inspicat Si inul tnJloare. Iar grdul si ovdzul nu s-au 3-11: ,,^li a intrat Moise Si Aaron la Faraon Si i-au zis:
col, pentru cd acesteo erau mai tdrzii." Aga grdieSte Domnul Dumnezeul Evreilor: Pdnd cdnd nu vei
Acest aminunt plaseaz[ calamitatea in luna ianuarie. , Wca sd te smereSti tnaintea Mea? Lasd pe poporul Meu, ca
33-35: ,,IeSind deci Moise de la Faroon Si din cetate ld.Mi slujeascd! Iar de nu vei ldsa pe poporul Meu, iatd mdi-
fntinzdndu-Si mdinile cdtre Domnul, au incetat tunetele ll, pe vremea osta, voi aduce ldcuste multe in toate hotarele
grindina Si s-a oprit ploaia. Vdzdnd insd cd au tncetat fule; Si vor acoperi ele faya pdmdntului, incdt pdmdntul nu se
grindina Si tunetele, pdcdtuit-a Faraon inainte Si Si-a tn purca vedea, Si vor mdnca tot ce a mai rdmas la voi, pe pd-
Sat inimo Si el Si slugile sale. $i tnvdrtoSatdfiind inima lui Fr l$n| nestricat de grindind; toli pomii ce cresc prin cdmpiile
raon Si a slugilor lui, el n-a ldsat pe Jiii lui Israel sd Vilastre; vor umple casele tale, casele tuturor slugilor tale Si
curil poruncise Dumnezeu prin mdna lui Moise. " bole casele in tot ilor, cum n-au vdzut pd-
Grindina a fost cea de-a gaptea plagl ab[tut6 llilti pdrinlilor tdi pe pdmdnt Si pdnd in zi-
Egipt. H de astdzi! Apoi s-a intors Moise Si a ieSit de la Faraon.
Cap. 10, l-22 ,,Atunci a grdit iardsi Domnul cu tlunct dregdtorii lui Faraon au zis cdtre acesta: Oare mult are
Si a zis: Intrd la Faraon, cd i-am invdrtoSat inima lui Si ne chinuiascd omul acesta? Dd drumul oamenilor acestora)
gilor lui, ca sd ardt tntre ei pe rdnd aceste sernne ale Mele; sd facd slujbd Dumnezeului lor! Sau vrei sd vezi Egiptul
sd istorisili in auzulfiilor voStri Si alfiilorfiilor voStri cdte $i ei au intors pe Moise Si pe Aoron la Faraon; iar Fa-
Jdcut in Egipt Si semnele Mele, pe care le-am ardtat a zis cdtre ei: Duceli-vd Si faceli slujbd Domnului Dum-
Si ca sd cunoasteli cd Eu sunt Domnul!" tlui vostru! Dar cine sunt cei care trebuie sd meargd?
S-ar putea in{elege din astfel de locuri c[ Dumnezeu -a Moise: Vom merge cu cei tineri Si cu cei bdtrdni ai
face pe unii rii, doar pentru a-$i putea vidi puterea. Dar cufiii noStri, cufiicele noastre, cu oile noastre Si cu boii
in{elegem prin impietrirea inimii lui Faraon cd Dumnezeu, cdci e sdrbdtoarea Domnului Dumnezeului nostru. Fa-
opr"gi" gi nu-l impiedica de la sivdrgirea rdului"Se, clci El n insd le-a zis: Fie aSa! Dumnezeu cu voi! Eu sunt gata sd
pecti pdne la sfdiqit libertatea cu care ne-a dIruit. in loc dau drumul. Dar la ce sd vd duceli cu copiii? Se vede cd
cdte am Jdcut in Egipt, Anania traduce: cum i-am jucat Eu Ufi Sdna rdu. Nu! Ducefi-vd numai bdrbalii Si faceli slujbd
&onnului, cum ali cerut! gi aufost dali afard de la Foraoi."
88
Nil
Ascetul , Cuvdnt ascetic,4S
8'
Smntnl Varsanufie, op. cit.,l27
r PliNt, p. r:
46 47
,,Motivarea lui Faraon e intemeiatl:
lui Dumnezeu: lil?"e2 Cea de-a opta plagd a ldsat pustie fara celui ce inrobea.
plrteal-' s luj i decdt blrba{i i (cf . 23, 3a, 23)''nt La fel, Hristos va pustii iadul; pldgile Egiptului sunt icoan[ a
\7 i .Desigur'
piii 9i f"t*ile ar fi slujit drept ostatici, pentru ca israelilii sE uutremurdrii addncului inaintea lmpdratului Hristos.
intoarc[ in {ar6. 2l-23: ,,Atunci a zis Domnul cdtre Moise: intinde mdna
12-202 ,,Atunci a z Domnul cdtre Moise: Inti tu spre cer Si se vaface intuneric in pdmdntul Egiptului, incdt
I sd-l pipdi cu mdna. $i Si-a intins Moise mdna sa spre cer Si s-
rndna ta qsupra pdmdntului Egiptului Si vor ndvdli
asupra pdmantului Egiptului Sivor mdnca toatd iarba a.fdcut beznd trei zile tn tot pdmdntul Egiptului, de nu se
tutii, toate roadele pomilor Si tot ce a rdmas nesticat de gr vedea om cu om, Si nimeni nu s-a urnit de la locul sdu trei
dind! Deci Si-a ridicat Moise toiagul sdu asupra pdmdntt zlle. Iar la fiii lui Israel a fost lumind peste tot tn locuinlele
"
Egiptului Si a adus Domnul osupra pdmdntului acestuia lor,
vdnt de la rdsdrit toatd ziua aceea Si toatd noaptea $" Urgia a noua e gi o prevestire a intunericului ce a cuprins
ludeea, weme de trei ceasuri, la moartea Domnului pe cruce. Se
s-afdcut ziud, vdntul de lardsdrit a adus ldante' $i au
ele in tot pdmdntul Egiptului, s-ou a7ezat in toate lir apropie, de altfel, semnul ce va prefigura Jertfa mdntuitoare.
24-292 ,,Atunci a chemat Faraon pe Moise si pe Aaron
Egiptului mullime *ultd; (Nemeneo ldcuste n-au maifost Si
gl le-a zis: Duceli-vd Si faceli slujbd Domnului Dumnezeului
vii mai fi. $i au acoperit ele toatd lara, cdt-nu se mai vet
pdmdntului $i toate vostru, dar sd rdmdnd aici vitele voastre mdrunte si mari, iar
pdmdntit;
-le Si au mdncat toatd iarba
pomilor, care nufuseserd strica-te de Srin/t1d; li "-: copiii sd meargd cu voi! Moise insd a zis: Ba nu, ci dd-ne vite
pentru jertfele Si arderile de tot ce avem sd aducem Domnului
nici un fir de verdiald, nici in orbori, nici in iarba cdr'
in tot idmdntul Egiptului. Atunci Faraon a chemat in l)umnezeului nostru. Deci, sd meargd cu noi Si turmele noas-
pe Mitse si pe Aaion Si le-a zis: Gresit-am inaintea Dom lre si sd nu rdmdnd nici un picior, cdci din ele avem sd ludm
-Dumnezeulii (:u sd aducem jertfd Domnului Dumnezeului nostru; dar, pdnd
vostru Si tnaintea voastd! Iertali-mi incd o
greSeala mea Si vd rugali Domnului-Dumnezeului vostru nu vom ajunge acolo, nu stim ce cmetn sd aducem jertfd Dom-
Ziira in orice chip de ia'mine prdpddul acesta! $i iesind de nului Dumnezeului nostru. Domnul tnsd a tnvdrtoSat inima lui
Faraon, Moise s-a rugat lui Dumnezeu, Si Domnul a t h'araon Si el n-a vrut sd le dea drumul, ci a zis Faraon cdtre
vdnt puternic de la apis si acesta a dus-ldcustele $i
le-a l,ktise: Du-te de aici! Dar bagd de seamd sd nu te mai ardli in
cat in Marea Ro$ie Si n-ardmas nici o ldcustd in tol ,lit1u mea, cdci tn ziua cdnd vei vedeafala mea, vei muri! Rds-
pans-a Moise: Cum ai zis, aSa va fi. Mai mult nu voi mai ve-
Egiptului. Dar Domnul a tnvdrto$at inima lui Faraon si
ti i-a dat drumutfiilor lui Israel'" ileafala ta!"
de la DacE nu pir[sim plcatul cu toate ale noastre, acesta ne
,,Zice Faraon, rugdndu-se: Sd ia Dumnezeu
moarte'a aceasta!$i a fost ascultat' Asemenea
qi dracii' rug % trage inapoi in robie. Diavolul (Faraon) nu ne poate impie-
pe Domnul ca sd nu fie trimigi i1 a!6nc, au primit tryli dloa s[-I slujim lui Dumnezeu, dar cautd mereu sI se asigure
iererii (Luca 8, 3l-32). Cu c6t mai vdrtos nu va fi ascultat €l mai avem o legdturl cu el, prin care si ne intoarci la lucra-
tinul, rugflndu-se s6 primeasc[ slobozenie de moartea n tra rdului.

rt loan Carpatiul Capete de mdngdiere,6g


er ,
PENT, p. 134

48 49
ln tot pdmdntul Egiptului, cum n-o maifost Si cum nu va maifi!"
Este evident caracterul supranatural al acestei pldgi; nu
poate fi vorba despre o epidemie oarecare de weme ce sunt lo-
vi1i, in mod selectiv, doar intdii nlscu(i, semn cI rdul trebuie
nimicit incepdnd cu primele sale seminfe.
inain- 7-8t ,,Iar la toli fiii lui Israel nici cdine nu va ldtra, nici
de aur Si haine. $i a dat Domnul poporului Sdu ftecere
tea Egiptenilor Si aceStia le-au imprumutat cele clye: Dy.'i la om, nici la dobitoc, ca sd cunoasteli ce deosebire face Dom-
nul tntre Egipteni Si Israelili. $i se vor pogort toli aceSti sluji-
Moisi-aiunsese mare foarte in pdmdntul Egiptului' inai
ktri ai tdi lo mine Si, tnchindndu-se mie, vor zice: IeSi impreund
lui Farion si a sluiitoiilor lui Faraon Si a tot poporul'"
plecat du cu tot poporul tdu, pe care-l povdluiesti tu! $i dupd aceea voi si
,,MaitArziu, evreii au ieqit din Egipt 9i au
le1i! $i a ieSit Moise de la Faraon infierbdntat de mdnie."
cu ei mult[ prad6 de la egipteni; n-au fdcut asta pentru cd
E tot o icoand a pustiirii iadului. Cflinii nu vor ldtra la Is-
iubitori de avufii, cum hulesc unii - cd nici Dumnezeu n-a
rael, dupi cum diavolii nu pot spune nimic la eliberarea sufle-
duit s[ pofteasci lucrurile str[ine - ci, mai int6i, gi-au luat
tolor drepfilor. Lui Moise, ca tip al lui Hristos, i se inchin6 pdnd
ce li se cuvenea pentru lucrdrile pe care le-au f[cut egipteni
luc pi slujitorii rlutetii. M0nia ce a cuprins pe Moise vestegte m6nia
cAt au stat sub ei (..').in afar6 de asta, se poate spune cE
celor bi rlhntd a Mdntuitorului cdnd sunt profanate cele sfinte (cf. Matei
acesta s-a petrecut ca itrtr-un iazboi; pe temeiul legii
21,12-13), ca gi mdnia Sa de la cea de-a doua Venire (Apoca-
tori, evreii, ca unii care au fost mai buni decdt invinqii' au i
lipsa 6, 16-17).
ar"paut sd ia cu ei averile duqmanilor - 9i fiind in rlzboi
9-10: ,,Apoi a zis Domnul cdtre Moise: Nu vd va ascul-
egiptenii, fapta lor era dreaptii; ci evreii, din pricina foam
t" bdntuia @rL atvenit la egipteni ca nigte oameni care < la nici acum Faraon, ca sd se inmulleascd semnele Mele Si
"i.L sI minunile Mele in pdmdntul Egiptului! A fdcut deci Moise gi
ajutor; egiptenii, ins5, au inrobit pe aceqti *t1ry' silindu-i
Jt ri"*"a i'"tocmai ca niqte prinqi in rdzboi, fEr[ s[
le dea luron toate semnele Si minunile acestea tnaintea lui Faraon.
Dar Domnul a invdrtoSat inima lui Faroon Si el n-a ascultat
pla:te."t in sens mistic, scoaterea aurului 9i argintului,din 1

td lase pe Israel sd iasd din pdmdntul sdu. "


inchipuie eliberarea sufletelor drep(ilor din iad' Aurul aratl
blrea divine, iar argintul - infelepciunea' Cei ce s-au f6cut
I 5. Mielul pascal (12,1-51)
ale acestora vor imbrdca din nou haina impir[teasc[ a slavei'
lJrmeazdincheierea cuvdntului lui Moise cdtre F
Crp. 12, l-22 ,,Apoi a grdit Domnul cu Moise si cu
Auron tn pdmdntul Egiptului Si le-a zis: Luna aceosta sd vdfie
in continuarea celor sPuse la 10,29:.
tnceputul lunilor, sd vdfie intdia intre lunile anului."
4-6: ,,$i a zis Moise: ASa grdieqte Domnul: La mi
pdru in vechime, anul evreilor incepea toamna (septembrie);
noplii voi trece prin Egipt Si va muri tot intdiul ndscut in
ln vremea lui Moise, inceputul anului a fost fixat primivara, in
ti'Egiptului, de la intdiut ndscut al lui Farao", :*: yy'o:d (martie-aprilie), numitl la inceput aviv (: spic; luna
lurra nisan
qoda"i, tronul sdu, pdnd la intdiul ndscut al roabei de la r'
va fi pldngere oulesului). Cele doud inceputuri de an se vor pdstra, primul
si ptud la intdiul ndscut al dobitoacelor' $i (kxrmna) pentru anul economic, cel de-al doilea pentru anul re-
llgios. Noul inceput de an s-a rdnduit la porunca divin6. ,,Din
Clement Alexandrinul, Stromate,I, 157, 2-4
e3

50 5l
aceast[ pricinl, cea dintdi lun[ pentru toate sufletele iubitoare tfara numdrului. Iar sfintii sunt to{i numlrafi, chiar gi firele de
de Dumnezeu, adic[ pentru cregtinii adevilrali, este Xanticus, p[r ale capului lor sunt numirate (Matei 10, 30). C[ci Domnul
care este aprilie (nisan), prin care se aratii puterea invierii. Aceas- ll cunoagte pe to(i cei care sunt ai Lui. Dar nu sunt nici mai pu-
ta va imbr[ca pomii goi cu slava pe care au avut-o intdi ascunsl flni, ca si nu fie cineva mai slab la primirea harului."eT
in[untrul trupului."ea Se hotirdgte deci timpul sfintei stujiri (al 4z ,,Iar dacd vor fi pulini tn familie, tncdt sd nufie de
ierurgiei), inceputul anului, in prima lun6. C[ci in Hristos este qluns ca sd poatd mdnca mielul, sd ia cu sine de la vecinul cel
inceputul tuturor (Coloseni l, l8), fiindc[ nu e de curdnd odati mai aproape de ddnsul un numdr de suflete: numdra,ti-vd la
ce S-a n[scut din Dumnezeu Tatiil inainte de veci. El sfin[egte tn miel ofilia cdyi pot sd-l mdndnce."
in tot timpul, de la inceput pdnl la cele de la sf0rqit. Dar s[rb[- ,,Adic[ cei ce nu au de la ei puterea de-a in{elege sin-
toarea incepe in luna celor noi. (...) $i in Hristos firea omului a guri taina deplini a lui Hristos, sau nu-gi vor ajunge spre im-
inflorit din nou, cum era la inceput."e5 pErt[;irea de El din pricina sldbiciunii infelegerii proprii, se
3z ,,VorbeSte deci la toatd obstea /iilor lui Israel gi le vor impirtdgi de El primind ca impreun[ lucritori gi ajut[tori
spune: In ziua a zecea a ltmii acesteia sd-Si iafiecare din capii po cei de aceeagi credinfd. Cdci prin sfituirea intreolaltd putem
fomiliei cdte un miel; cdte m miel defamilie sd lualifiecare." urca uneori la vederi mai inalt: decdt prin noi ingine."e8
Se va lua cdte un miel, in luna int6i; num[ru] Unu este 5z ,,Mielul sdfie un miel de un an, parte bdrbdteascd Si
Principiul, Izvorul a toatl existenfa, inceputul gi sfdrqitul tutu- /ilrd meteahnd, Si sd luali sau un miel sau un ied. "
ror. Lui ii e alSturat numirul znce (zilta a z@ea a lunii), insem- ,,$i sd fte, zice, Mielul des6vdrgit (deplin). C[ci in Hris-
n6nd plinltatea, desdvdrgirea, intoarcerea la unitate dup[ desft- tos sunt toate insugirile dumnezeiegti. Dar s[ fie gi palte birb[-
gurarea unui ciclu; numIrul l0 il inchipuie pe Iisus, Cel de la tGasc6, adaugl legiuitorul. Cici tlristos a fost gi este Cel ce a se-
Care pleac[ toate gi in Care se readund toate (vechii greci notau ln[nat in noi seminfele cunogtinfei de Dumnezeu, ca intr-un
numirul l0 cu litera iota, ini[iala numelui Iisus; eweii notau plmAnt voitor."ee Hristos seam[n[ inv[fitura Sa in noi, dar
I0 cu yod, inceput al numelui Iosua). ,,Sdrbdtoarea Pagtelor in- aceasta nu rodeqte frri voia noastrl (cf. Matei 13, 4-8). ,,Dar pe
cepea in a zecea zi, pentru c[ insemna depiqirea oric[rei patimi llngi acestea poruncegte s[ fie gi de un an, sau dup[ timp, ca s[
qi a oricirui lucru sensibil."e6 Se ia cdte un miel de familie: nu fie nedesdvdrgit, neavind un an implinit, sau pentru c[ cei ce
,,Chiar qi Pagtele Domnului, adicd mielul, se poruncegte fiilor atgtigl bun[tifile din patima (lui l{ristos) hebuie si slvdrgeasci
lui Israel s[ se m[n6nce dupi numdrul sufletelor, s[ nu se dea ln fiecare an slrbdtoarea atotcuvenitd gi pllcutl lui Dumnezeu
unora mai mult gi altora mai pufin, ci si m[ndnce fiecare tot logatd de patiml."roo
atdta, sd nu ia fie mai mult cei tari, fie mai putin cei slabi. Egal 6: ,,Sd-l lineli pdnd tn ziua a paisprezecea a lunii aces-
se imparte tuturora harul, se imparte mflntuirea, se imparte da' lcia Si atunci toatd adunarea obstii fiilor lui Israel sd-l jun-
ruI. Nu se cade s[ fie mai mulfi, ca sd nu se intoarcd vreunul v[- ghie cdtre seard."
duvit de nldejdea mdntuirii. Sunt mai mulli cdnd sunt unii in

'? Sfentul Ambrozie, Scrisori, YIl, 9


94 u
ie Egipteanul,6l Sfantul Chiril al Alexandriei, op. cit.,Il
e5 w
lbid.
96 tN
lb.d.

52 53
pragul cel de sus al uSii casei unde au sdJ mdndnce. "
,,Dup[ junghiere, porunceqte s[ se ungi cu sdngele Lui
st6lpii locuinfelor pi pragul, nevrdnd ca aceasta sI insemne (...)
decdt c[, cu curatul gi prefiosul sdnge al lui Hristos asigurdm
casa noastri p[m0nteascL, adicd, trupul, alungdnd moartea din
neascultare, prin imp[rtigirea de viafi. C[ci implrtlgirea de
nop{ii, adica diavolul, era slivit de toatl lumea, fiind slujit pri Hristos e via(i gi sfinfenie. $i tulburdnd pe insugi nimicitorul, il
luna ca printr-un chip (c[ci luna s-a pus povifuitoare in noal alungdm foarte departe prin ungere pe demonul uneltirilor, o-
tt; qi printr-o lumini falsl 9i sldind in{elepciunea tymfi mordnd patimile ce provin din migcdrile trupegti. lar prin uSile
i"it"it""uceior r[tici1i, pretindea pentru ea slava cea mai depli a ceea am numit adineauri casa noastr[, sd infelegi simfurile
Deci a murit pentru noi flristos, Mielul cel adev[rat, care ridi din noi, prin care se aduce in inimile tuturor calitatea lucru-
picatul lumif floan 1,22) Si a desfiin(at slava diavolului' Ci rilor gi se varsi in ele mullimea nemisurat[ a patimilor."lM
ea trebuie sd scadd 9i si se sffirqeascd pe incetul, o dat[ 8: ,,$i sd mdndnce in noaptea acees carnea luifriptd la
mul{imea neamurilor se grdbea sd urce spre pacea qi iubi ,[oc; dar s-o mdndnce cu azimd Si cu ierburi omare."
falide Dumnezeu prin intoarcerea spre ea 9i prin credinl['" ,,Deci vor mdnca, zice, carnea in veacul acesta. Pentru
..Mai zice ce animalul de jertft trebuie s6 se ia din miei 9i c o[ pdn[ ce suntem in lumea aceasta ne impdrtdgim incl de
iezi. Mielul era socotit ca jertfb curat[ 9i fErn prihan6, |lristos in mod mai ingrogat prin sffintul Lui trup qi prin prefio-
de lege; iar neamul iezilor ({apilor) se aduce neincetat pe al1 rul Lui sdnge. Dar ajung6nd, pr@um s-a scris, in ziua puterii
pend pfucate. Aceasta o vei afla 9i in lkistos' C[ci El a fost Lui gi urcdndin strdlrcirea sfinlilor (Psalmul 109, 3), ne vom
um"t mra prihanE, spre miros de bunl mireasmS, ce S-a adus rfinfi intr-un oarecare alt mod, a$a cum gtie impnrfitorul gi DE-
Sine lui Dumnezeu 9i Tatll (Efeseni 4,2) 9i Ied injunghiat p t[tonrl bunurilor viitoare."tus Mielul trebuie mAncat in casd,
tru picatele noastre."102 Hristos a intrat in Ierusalim in 9 ni adic[ in Biserica, nu in adunflrile ereticilor. tl vom m6nca in
aratand ci El e Mielul a CIrui jertfl va birui moartea' Iur noaptea de acum, spre a dobind| prin El, ziua invierii. $iJ vom
care procurau mielul pentru jertft in 10 nisan, sunt anunlafi ln0nca cu aziml gi cu ierburi amare: ,,Azima e sufletul care nu
tvtielul cel adevlrat a sosit. Apoi, Hristos a fost junghiat (r lro ca punct de plecare voia sa. Cdci aceasta il poate umfla gi
tignit) de obgtea fiilor lui Israel in 14 nisan, c6tre seara zilei ln[lfa. Dar azima e pururea smeritii. Iar prin ierburi amare s[ in-
giptea. ,,Seara este un timp intermediar intre lumini 9i int plegem cdnd amlr[ciunea care vine de la porunc[, cdnd str6m-
neiic; sufletul, de asemenea, fiind aproape de izbdvirea sa, torarea ce se nagte din am[rlciunea postului."l06
te intr-o situatie intermediar[ intre luminl qi intuneric; tot 9z ,,Dar sd nu-l mdncali nefript deajuns saufiert in apd,
Duterea divind il asistd 9i impiedic[ intunericul sd pdtrundd el sd mdncali totul fript bine pe foc, Si capul cu picioarele Si
at qi ta-t devoreze."lo3 ndruntaiele."
7: ,,Sd ia din sdngele lui si sd ungd amdndoi usorii

to'Ibid. frH smrrt"rt Chiril al Alexandriei, op. cit.,Il


to'Ibid. li, th.d.
to' XLVII' fh SfEntrl loan Sclrarul Scara,XXX,
Sfantol Macarie Egipteanul , op. cit.' 9 , 14, 98

54 55
,,Prin cap infelegem Dumnezeirea lui Hristos, iar b[tr6ne1e.'rr2 ,Jar cele rimase pflnl a doua zi din el, spune ci
picioare, omenitatea Sa."107 ,,$i le poruncegte si mlndnce trcbuie s[ fie arse. A doua zi o numegte luminarea veacului vii-
nea mielului friptl in foc, pentru c[ cei ce urci spre cuprinderea hr, cdnd vom vedea fafi citre fafd pe tmp6ratul gi Dumnezeul
lui Hristos trebuie si fie fierbinfi cu duhul."r08 Camea nu va fi nostru, nu ca acum, in ghiciturd gi oglindl gi in umbrd gi din
crudd, ci friptl bine in foc: ,,Cel ce m[n6ncd ceva crud nu parte, cum spune Pavel Q Corinteni 13, l2). Precum, deci, la
ndnc[ spre digerare; dar o astfel de mAncare este greu de rparilia cunogtinfei mai str[lucitoare de atunci, va displrea in-
tecat. Aceasta o fac cei ce nu sub{iazd cum se cuvine cuvi E un fel oarecare vederea (contemplarea) Lui prin ghicitur5, aga
despre Flristos prin cercetare, nu le probeazAin foc."loe,,impi lpune c[ vor trebui arse prin foc, ca printr-un chip, cele rdma-
dici iarIgi sd se mdndnce fiert in ap5, aritAnd c[ cugetarea rc din miel pflnd a doua zi."rr3 ,,M6ncarea pusd nou[ inainte,
poasl gi diluatl despre Hristos nu va fi o hran6 bun[ pentru rcoasd din foc, e credin(a fierbinte gi infocati pe care o primim
minfile credinciogilor."rr0 ,,Mai poruncegte sd se mindnce ftrrtr goviial[ qi din care mdncdnd, cdt ii este la indemdn[ celui
pul impreun[ cu picioarele gi m[runtaiele, voind ca credi 0o se hrlnegte cu ea, ceea ce se ascunde in infelesuri mai v6rtoa-
gii s6-pi insugeasci prin cugetarea lor toatd cunogtinJa tai rc gi mai greu de sfrrdmat gi de infdfigat in cuvinte, o lasi nesfb-
Lui. Cdci trebuie s[ gtie inainte de toate c[ a fost (la) rlmata punhnd-o pe foc, ca s[ se ldmureasci infelesul chipuri-
fiind Dumnezeu Cuvdntul in Tatil gi cu Tatil, sau Capul, sau lor acestora.ttt4 1u, foc e Duhul Sffint, Care lumineaz[ in noi,
inceputul a toat[ taina. in al doilea rdnd c[, fiind gi Du doscoperind mereu alte aspecte ale inv[pturii lui Hristos.
iardgi va veni, ca Judecitor care va da un sfflrgit iconomiei cq llz ,,Sd-l mdnca{i tnsd aSa: sd aveli coapsele incinse,
privire la noi. Aceasta inseamnd picioarele, care sunt sfhrqi lncdlldmintea tn picioare qi toiegele in mdinile voastre; Si sd-l
intregului trup. Iar prin miruntaie s[ in(elegi, ca pe un mij mdncali cu grabd, cdci este Pastile Domnului."
II
rafiunea intrupdrii."
1
InfEligarea cilitorului ,,ne indeamnd s[ ne socotim in
10: ,,^Sd nu ldsali din el pe a doua zi si oasele lui sd viafa de fali, ca trecdtori, cici de cum ne nagtem suntem im-
le zdrobili. Ceea ce va rdmdne pe a doua zi sd arde{i infoc." pinqi ferd voie spre iegirea din ea, lucru pentru care trebuie sE
,,S[ nu se amdne cunoagterea des[vdrgiti gi no pregltim cu mdinile, cu picioarele gi cu toate celelalte, spre
despre Dumnezeu, nici s[ nu-gi rezerve unii pentru un ti I ne face drumul sigur.""' $i imbrdcdmintea are o semnificafie
prea indelungat bucuria de-a se imp[rt[gi deslv6rgit cu El, I sa: ,Br6ul cel bun al mijlocului, prin care ne putem face sprin-
p[ ce s-au impirtigit odati cu El gi L-au atins. Aceasta o toni gi uqori, este infrdnarea, impreunl cu smerenia inimii, in-
cei ce, dupl ce au gustat prin catehizare dogmele despre Hri folegdnd prin infrdnare indeplrtarea de la toate patimile."rl6
tos, rezerv[ luminarea prin Duhul qi harul prin Botez pentru 8au, ,,avdnd mijloacele incinse (arati) curlfia liberd de orice
lungl amdnare gi pentru un timp prea indelungat, adicl patiml (...). Iar de incllf[minte vorbeqte infelegdnd pregltirea

to' I ttz
SAntul Chiril al Ierusalimului, Catehezele,Xl, lbid.
r08
Sfrntul Chiril al Alexandriei, op. cit.,Il $ Ib,d.
lbid. l' smnnrt Grigorie de Nyssa, op. cit.
'oe f
,r, ttr
Ibid. lbrd.
,r, I In
Ibid. T*dor al Edesei, (lna sutd capete,98

56 57
gi fuga de orice infepare care vatimi congtiin(a 9i impiedici ,,Dumnezeu pedepseqte pe nesupus gi neascult[tor qi ne-
mintea s[ vadi curlfia sa. Iar toiagul este nddejdea b[rb6{iei in p[rtag la sfinfenia de la Hristos. $i va cunoagte gi va invrednici
mersul lipsit de fric[ pe drum, spre a intra in p[m6ntul de grija Lui pe cei ce se vor ardta ungi cu sdngele Mielului ce-
intei"rrT. ,,Apoi porunce$te iar[gi s[ se mlndnce mielul in gra- lui adevdrat gi nu va ing[dui ca cel sfinfit sI se piard[ impreun[
b6, inchipuind foarte clar cd cel ce s-a ftcut pirtag de cu cei necredinciogi, ci le dlruiegte nemdrginita Sa iubire de
nu trebuie si se arate leneg gi molegit in fapte bune, ci si arate oameni."r2r Moise a scos ,poporul impilat din Egipt; Ikistos (a
o pornire energicd gi fierbinte spre tot ce s-ar p[rea c[-i este lzblvit) pe cei chinuili in lume de pdcat'122. ,,DupI cum pe cei
spre folos.""t ,,$i adaug[ indatd cauza pentru care trebuie si din Egipt i-a mdntuit sdngele Pagtelui, tot astfel gi pe cei ce au
se arate astfel cel ce trebuie sd lucreze aqa: cd e pasca Domnu- arcnJtii va smulge din moarte sdngele lui flristos."l23
lui, adicd trecere. Pentru c[ trecem de la viafa in lume la viefui 14-16z ,,Ziua qceeq sdfie spre pomenire si sd prdznuili
rea de Dumnezeu iubitoare."lle ,,Etimologia cuv0ntului Paqti (in tntr-tnsa sdrbdtoarea Domnului, din neam in neam; ca aseza-
rom6negte, de la grecescul pasha) e necunoscutii. Ebraicu re veSnicd s-o prdznuili. $apte zile sd mdncoli azime; din ziua
pesah e legat deverbul pasah (a gchiopita; a s[ri; a juca lntdi sd depdrtali din casele voastre dospitura, cdci cine va
picior; a s[ri peste; a omite; a crufa). Vulgata il explicd: ld mdnca dospit din ziua intdi pdnd in ziua a ;aptea, sufletul
transitus Domini (: adic6 trecerea Domnului), sens referitor aceluia se vo stdrpi din Israel. In ziua intdi sd aveli adunare
faptul cd Dumnezeu, in noaptea aceea, a trecut (a str{b[tut sfdntd, in ziua a Saptea iar adunare sfdntd; Si tn acele zile sd
Egiptul. Primul sens s-ar referi la faptul c6, trec0nd, Domnul nu faceli nici un fel de lucru decdt numai cele ce trebuie
sdrit peste, a crulat casele fiilor lui Israel. Fdr[ a nega tiecdruia de mdncat, numai acelea sd vi le faceli. "
sensuri, literatura patristicd raporteazd cuvdntul gi la Intdia gi a gaptea zi sunt numite sfinte. ,,Clci sfdnt este
lui Israel prin Marea Roqie, adic[ de la robie la libertate' I timpul de la inceput al facerii noastre, pAnd ce protoplrintele
nimentul istoric este, in acelagi timp, gi o prefigurare: el il Adam inc[ n-a iegit din rai, ci vie{uia in el, p[zind incd porun-
ticipeazd pe Iisus Hristos, Cel ce din moarte la viald Si de oa datl lui. $i e sffint iar[gi cel din unn[ (timp) prin Hristos,
pdmdnt ti cer ne-a trecut pe noi (dinCanonul in rierii;.""o care indrepteazdin credinfa pe cei ce se alipesc Lui gi-i readu-
l2-l3z ,,in noaptea aceeavoi trece peste pdmdntul ee iar[gi la starea in care am fost la inceput."l2a
tului gi il voi lovi pe tot intdiul ndscut in pdmdntul Egiptului, 17-202 ,,Pdzili sdrbdtoarea azimilor, cdci tn ziua aceea
qm scos taberele voastre din pdmdntul Egiptului; pdzili ziua
oamenilor si al dobitoacelor Si voi face judecatd ctsupra
ror dumnezeilor tn pdmdntul Egiptului, cdci Eu sunt sceasta tn neamul vostru ca asezdmdnt veSnic. Incepdnd din
Iar la voi sdngele va fi semn pe casele in care vd veli afla: wara zilei a paisprezecea o lunii intdi si pdnd in seara zilei a
vedea sdngele Si vd voi ocoli Si nu vafi intre voi rand doudzeci Si una a aceleiasi luni, sd mdncali pdine nedospitd.
rdtoare, cdnd voi lovi pdmdntul Egiptului." $upte zile sd nu se aJle dospiturd tn casele voastre; tot cel ca-

12'
rr7
Isaia Pustnicul,2g de cuvinle,Xxfl,2 Sfrrrtol Chiril al
rrt
Sffntul Chiril al Alexandriei, op. cit.,rl
122

l'3
sfaotul chiril al I mistagogicd,3
r'e
lbid. Sfantul Justin M frifon, CXI
Ita
r2o
PEIrI, p. 137 sfentol chiril al

58 59
re va mdncq dospit, suJletul acela se va stdrpi din obstea nocuv6ntltor aducea maffuirea. Oare sdngele Unului-Ndscut nu
Israel,fie strdin sau bdstinas al pdmdntului aceluia. Tot ce m0ntuie cu mult mai mult?"127 Acel miel ,,era o imagine a lui
dospit sd nu mdncali, ci in toate asezdrile vodstre sd mdncali Hristos, cu singele Cdruia, dup[ cuvintul credinfei in El, se ung
catma. oasele lor, adicd voi ingivS, care credeli in El'r28.
E instituitd, in continuarea Pagtelui, S[rbltoarea Azimi- 24-27: ,,Pdzili acestea ca un asezdmdnt veSnic pentru
lor (15-21 nisan). ltoi Si pentru copiii voStri. Iar dupd ce veli intra in pdmdntul
2l-232 ,,Apoi a chemat Moise pe toli bdtrdnii fiilor pc care Domnul il va da voud, cum a zis, sd pdzili rdnduiala
Israel Si le-a zis: Mergeli Si vd luali miei dupdfamiliile Aceasta. $i cdndvdvor zice copiiivoStri: Ce inseamndrdndu-
tre Si junghiali PaStile. Dupd aceea sd luali un mdnunchi de lala aceasta? Sd le spuneli: Aceasta este jertfa ce o aducem
isop Si, muindu-l in sdngele strdns de la miel fntr-un vqs, de PaSti Domnului, Care fn Egipt a trecut pe ldngd caselefii-
ungeli pragul de sus Si amdndoi uSorii uSii cu sdngele cel lor lui Israel, cdnd a lovit Egiptul, iar casele nodstre le-a iz-
vas, iar voi sd nu ieSili nici unul din casd pdnd dimineala; hdvit! $i s-a plecat poporul Si s-a inchinat."
cdci are sd treacd Domnul sd loyeascd Egiptul; Si vdzdnd Anual, de Pagti, capul familiei din casele evreilor se gd-
gele de pe pragul de sus si de pe cei doi uSori, Domnul va tre- tcgte ca de cil5torie. Cend copiii intreab[ ce inseamnl asta, le
ce pe ldngd uSd Si nu va tngddui pierzdtorului sd intre in o povestitd istoria sfrnt[ a eliberdrii din robia egipteanI.
le voastre, ca sd vd loveascd. " 28-30: ,,Au mers decifiii lui Israel Si auficut toate cum
,,Si nu iegim din casa sau din comuniunea luminatil poruncise Domnul lui Moise $i Aaron; d$a au ficut. Iar la
lumina ospifului comun, adicd de Hristos, in noaptea de tiliezul noplii a lovit Domnul pe toli intdi-ndscu\ii tn pdmdntul
bantuiti de tot felul de plreri care intunec[ sensul viefii, ci Egiptului, de la fntdi-ndscutul lui Faraon, care Sedea tn tron,
r[mdnem in comuniunea luminat[ de credinta in Fkistos p6nl pdnd la intdi-ndscutul robului, care sta in inchisoare, gi pe
se face ziu6, prin trecerea fieclruia din noi cu sufletul la vi loli tntdi-ndsculii dobitoacelor.,$i s-a sculat noaptea Faraon
viitoare, sau pdnd ce se lumineazi,toatl creafia la invierea de lnsu$i, toate slugile lui Si toli Egiptenii, Si s-aftcut bocet mare
$te.'"t Precaufiile luate de ewei nu sunt de prisos, c[ci ,,mi: ln toatd lara Egiptului, cdci nu era casd unde sd nufie mort."
celor ce s-au desf[cut curdnd de p[cat se aseamlnl cu trupul ' ,,Zic unii: picdtuiegte egipteanul gi in locul lui este pe-
a inceput si se reculeag[ dintr-o lung[ boal5, ciruia orice dcpsit pruncul nou-nlscut al acestui4 care din cauza v6rstei lui
intdmplltor i se face pricini de-a recidea in boal5, nefiind flagede nu poate sI faci nici o deosebire intre bine gi riu gi,
destul de intremat in putere. Cici nervii mintali ai acestora deci, viala lui e in afara oriclrei patimi. (...) inv[@tura este aceas-
slabi gi tremur[tori, incit e temere s[ nu nlvlleascd din nou ta: cel ce lupt[ prin virtute cu p[catul trebuie s[ nimiceasci pri-
tim4 care de obicei este a(6(ati de imprlgtierea in tot felul de mele inceputuri ale riului."l2e Telcuirea e incompletE, cici int6-
cruri."r26 ,,Ivlielul junghiat pe rnemea lui Moisi a alungat ll-ndscu(i nu sunt tot una cu cei nou-nlscufi. Cum in vechime
pe nimicitor. Oare Mielul lui Dumnezeu, Care ridic[ picatul primul n[scut era principalul moqtenitor, Scriptura aratii c[ lu-
mii, nu va slobozi cu mult mai mult p[catele? Sdngele unui
12?
Sfentul Chiril al Ierusalimului, Catehezele,Xlll, 3
t2s l'8
Id., inchinare si slujire in duh si qdevdr,XlTl Sfantul Justin Martirul , op. cii.,XL
126 l'u
Nil Ascetul , op. cit.,46 Sfrrrt',I Grigorie de Nyssa, op. cit.

60 6t
in veacul viitor' fumi1i de traiul lor in Egipt. Mulfimea iegiti din Gogen a por-
critorii rlutlfii vor fi lipsili de orice mo$tenire nit c6tre Sucot (: colibe), in sud-est, ldngl Marea Roqie.
31.'422 ,,In aceeasi noapte a chemat
Faraon pe,Moise ;
iesili din pdmdntul p. 43-50: ,,Dupd aceea a zis Domnul cdtre Moise Si Aaron:
pe Aaron si le-a zis: Siutayi-id si
'ii i""t ir voi si fiii lui israel! $i duceli-vdzis'deLuali
'i-o*"i"i faceli Rdnduiala Pastelui este aceasta: Nimeni din cei de alt neam
ptecum ali cuvoi. Ed nu mdndnce din el. Dar tot robul cumpdrat cu bani Si tdiat
Dumideului vostu,
md binecuv.i lmprejur sd mdndnce din el. Sndinul gi simbriasul asijderea
oile si boii voStri,'$icum ali cerut, Si vd duceli 5i td nu mdndnce din el. Sd se mdndnce tn aceeasi casd; sd nu
;;i;; p" *iirt sileau Egiptenii p-e poporul evreu sd i ldsali pe a douq zi; carnea sd nu o scoateli afard din casd Si
lara ac e e a,- cdci i ic e au :
P-ier im A:::"^:.
degrab d din :'j::!, cu
:y dospi'
q oasele sd nu le zdrobili. Sd-l prdmuiascd toatd obstea fiilor
;;:;l t luat pe umeri aluatul sdu pdnd nu se
Israel cum le lul Israel. Iar de va veni la voi vreun strdin sdfacd Pastile
ie invelite ti hainete lor. $ifrchndfiii lui
"ioit", de argint si de aur Domnului, sd tai tmprejur pe toli cei de parte bdrbdteascd ai
au cerut de ta'Egipteni vase
"i Domnul a dat poiorutui Sdu trecere inainyT lul 0i numai atunci sd-l sdvdrSeascd Si vafi ca Si locuitorul de
;"i*; iar -O-sy
prirdayi-) bastind al ldrii; dar tot cel netdiat tmprejur sd nu mdndnce
nilor, ca sd-i dea tot ce aierut' $i astfel aufost
spre Sucot' ca la dln el. O lege sd fie Si pentru bdstinas Si pentru strdinul ce se
,"nfii. ffii lv! lsrnel au olecat din Ramses
de copii' $i amai ieSit it
1n aseza la voi! $i aufacutfiii lui Israel cum poruncise Dom-
sute de mii de lui Si Aaron; aSa aufdcut."
preund cu
'boi,
ei f:Yu',":?Y:i'r!:";:
scos din '
lul
'
Moise
Nu sunt primifi la Sfintele Taine ereticii gi necredinciogii
gi turmefoarte mari' lar ctm aruatul ce l-au
leei de alt neam). insd cel ce era rob pdcatului gi a fost r6scum-
)i'iop, oziine, cd nu se dospise .tncl' ren!ru,:: ::1 m6ntuitoare, iarinima-lui s-a cur[fit (cir-
Egiptinii
"p"";;;';;;*.si nu putuserd zdbovi nici
mdcar sd-sifacd mdnct Ptrn,pl" Jertfa.ce.a
primit.
Smcis), este Mielul se va minca doar in casd; ,,Deci
fi*prt,' insd, cdt fiii ^lui Israel.u' !::'y:,!::. porunca lui Dumnezeu ereticii de alt cuget, zidindu-qi lor,
sute treizeci
trdit in EgiPt Si in {artz Canaan, afost de patru afar[ de cortul cu adevilrat sftnt, alt cort, gi jertfind Mielul
ani. Iar dupd trecerea celor patr! s:tte
!'":':i q:,'":::,
Egiptului' n gi duc6ndu-L departe de casa cea una gi impnrfind pe Cel
toatd oStiiea Domnului din pdmdntul
a Domnului rlr1it."l3O ,,Camea sffinti a Domnului Hristos nu poate fi
Aceasta a fost noaptea de priveghere afari gi, pentru credinciogi, nu este vreo altl casl in
,"oorrr"o ior din lara Egiptului si pe aceastd noapte
'D'o*nui
iri"in"r" pentru i vor pdzi toli fiii lui Israel de una singurd, Biserica."l3l ,,Trupul (mielului) este mor-
de bunlvoie prin virtufi; s6ngele, desivdrgirea prin
nearn tn neam." pentru adevir la vreme de strdmtorare; iar oasele, ra-
Mincarea azimilor e explicatd aici prin
g'ab1^"Y
petrecr{ Egrpt 430 de ime oespre
Inile pnme despre Dumnezeu, noui ne sunt rnaccesrbt-
ljumnezeu, care noua inaccesibi-
evreii au fost silili s[ plece' Ei au in
"132 Oasele nu se vor zdrobi, ,,c[ci oasele nu se pot mdnca de
dar, cum se arat[ do
$r
$^t-
,
t ar nogtri. Cdci aga este minfilor omenegti Cuvdntul alb, ca s[
dinainte, Petrecu,ti in
.^,,^i rle lq westirea 13-
, . -- nA .7^
zis6, aceasta a durat circa 70 de llllntnl Chiril al Alexandriei, op. cit.,X
text, num[ru] evreilor trecea a ttlfuinrl Ciprian al Cutaglner, Despre unitatea Biserbii ecumenice,WIL
peste un milion, mai ales ci lor li s-au ad[ugat
totl cel Hllntul Modm Mlrturisitorul, Rdspunsuri cdtre Talasie,35

62 63
spun aga, $i ascuns al Dumnezeirii Lui' Cunoaqtem 9i
I
lara unde curge miere Si lapte, sdfaci slujba aceasta in aceas-
foarte &ept c[ Fiul este (Dumnezeu) dup[ fire 9i c[ S-a ld lmd. $apte zile sd mdndnci azime, iar tn ziua a $aptea este
de la Dumnezeu 9i Tatil, dar nu-L cercet6m, dup[ tdrbdtoarea Domnului: Azime sd mdncali Sapte zile Si sd nu
Be gdseascd la tine pdine dospitd, nici qluat dospit in toate ho-
sfintului. C[ci cine gtie sd spun[ modul naqterii? ("')
prin aceasta atati tfuria cea mai presus de minte a dogmel larele tale. In ziua aceea sd spui fiului tdu Si sd zici: Acestea
icestea nu ne lasd legiuitorul sd le zdrobim' Dar le zdrobesc ilunl pentru cele ce afdcut Domnul cu mine, cdnd am ieSit din
totul in ei ereticii care strici cele drepte'"l33 Egipt. Sdfie acestea ca un semn pe mdna ta Si aducere aminte
5l'. ,,Deci, fn ziua aceea a scos Domnul pefiii lui I' lnaintea ochilor tdi, pentru ca legea Domnului sd fie in gura
cu oStirea lor." lu, cdci cu mdnd tare te-a scos Dornnul Dumnezeu din Egipt.
' Egiptului,
din lara
Sd pdzili dar legea aceasta din an in an, la vremeo hotdrdtd.
,,Isriei inseamnd: mintea care vede-pe Dumnezeu'
venirea lui Hristos, mintea se elibereaz[ din robia i $i cdnd te va duce Domnul Dumnezeul tdu fn lara Canaanu-
irisi ; duhurilor egiptene."r3a lui, cum S-a jurat lie Si pdrinlilor tdi, Si li-o va da fie, atunci
14, 31) *d osebesti Domnului pe tot cel de parte bdrbdteascd de la oa-
6. Trecerea prin Marea RoSie (13, 1 - neni, care se na$te intdi; Si pe tot cel de parte bdrbdteascd,
Cap. 13, l-22 ,, nul cure se va na;te intdi din turmele sau de la vitele tale, sd-l tn-
Moise Si i-a zis: Sd-Mi tot ehini Domnului."
ce se na$te tntdi lafiii
toc'
,,Pe drept cuvdnt ne cere Dumnezeul tuturor s6-I pre-
este al Meu! " dlm toate gi afirml c[ trebuie sb-I inchinlm Lui cele bdrb6-
partt
,,A sfinfi, a consacra, cu ideea de-a pune de-o togti. C[ci, odat[ ce au pierit tofi int6ii niscufi ai Egiptenilor gi
pdstra in rezervdo a-ihdrdzi cuiva un-anume scop' ?lt1t"i f-au mdntuit in toatd casa gi a scdpat de nimicitorul pe Israel
uiup, D.r.nezeu revendici pentru Sine-pdrga vie(ii' gcl iubit, fiind trna cu singele mielului, ca chip al lui Hristos
fruct-al pdntecelui matern. Prin aceast[ sfinfire' primul Oare a murit pentru noi, ca s[ desfiin,teze moarte4 cu dreptate
al omului devenea proprietatea lui Dumnezeu; primul-nl ooi mdntuifi nu mai sunt ai lor, ci s-au ftcut ai Celui ce S-a
al animalului ii era-deitinat tot lui Dumnezeu, dar ca ani primejduit pentru ei. (...) Domnul nostru Iisus Hristos, legnnd
de jertfr."135 mulfimea demonilor necura{i gi pundndu-$i sdngele S[u pen-
,,Iar Moise a zis cdfte popor: Sdvd aduceli
3-1.2z tru noi gi inl[tur0nd astfel moartea gi desfiinf6nd stricdciunea
te de ziua aceasta, in care ali ieSit din pdmdntul Egiptului' (ooruperea), ne face ai S[i, incdt nu mai tr{im via{a noastr6, ci
casa robiei, cdci cu mdnd tare v-o scos Domnul de acolo mai degrabl a Lui. $i dac6 nu ar fi primit si fie intre cei morfi,
nu mdncali dospit; cd astdzi iesi,ti voi, in luna Aviv' Iar llu s-ar fi surpat stlp6nirea groaznicla mo4ii."r36
a
te va duci Domnul Dumnezeul tdu in lara Canaaneilor' l3z ,,Pe tot intdiul ndscut de la asind sd-l rdscumperi
teilor,aAmoreilor,aHeveilor,alebuseilor,aGherghese ou un miel; iar de nu-l vei rdscumpdra, ti vei frdnge gdtul; sd
S-a jurat El pdrinlilor tdi sd-li
Si a Ferezeilor, pentru care rtscumperi Si pe tot intdi-ndscutul din oameni tn neamul tdu."
Asinul nu poate fi adus jertfr, fiind animal necurat; el
'3' Sfentnl Chiril al Alexandriei, Glafire la lesire,rl
t'a
Sfrntul Macarie Egipteanul, op. cit., XLVIL 5 rn
,,, pEI.lT, p. 139 f
Sferrtol Chiril al Alexandriei, op. cit.,Il

64 65
era omorat fdrl si curgl sAnge, spre a se deosebi de animale triarhului (cf. Facerea 50, 25). Din Sucot Israel a pornit cdtre
jertfite. Dar asinul poate fi rlscumplrat prin miel. ,,Legea Etam (: vizuina fiarelor), cdtre Marea Rogie. Poporul era c6-
d[ de infeles prin acestea cd gi ceea ce e intinat e sfhnt l[uzit de Dumnezeu, in chipul unui stdlp de nor zita, iar noap-
Hristos gi prin El e primit 9i ceea ce e lipsit de sfinfenie 9i toa in chip de st6lp de foc. ,,Focul acela, care semdna cu un
primit. Cici El S-a fdcut pentru noi jertft sf6nti 9i intru mi rtdlp, qi focul cel din rug sunt simboluri ale Luminii celei sfinte
de bun[ mireasmd, fiindcd eram p[cltogi gi necurafi. A Care a trlit pe pnmdnt 9i S-a iniltat iardqi la cer prin cruce, prin
pentru p[c[toqi, Cel drept pentru cei nedrepfi, Cel curat oare ne-a ddruit vederea cea spiritual6."l38 flristos cflliuzeqte
cei necurafi, ca gi oaia pentru asin[."''' poporul ce fuge de tirania pdcatului, citre Implr[{ia fdg[duitI.
14-222 ,,CAnd insd te va intreba dupd aceeafiul tdu Cap. 14, l-82 ,,Atunci a grdit Domnul cu Moise Si a zis:
va zice: Ce inseamnd aceasta?, sd-i spui: Cu mdnd Spunefiilor lui Israel sd se intoarcd Si sd-Si aseze tabdra infala
ne-a scos Domnul din pdmdntul Egiptului, din casa robiei. Pi-Hahirotului, intre Migdal Si mare, in preajma lui Baal-fe-
atunci cdnd se inddrdtnicea Faraon sd ne dea drumul, ,fon. Acolo, tn preajma lui, ldngd mare, sd tdbdrAli. Cd Faraon
nul a omordt pe toli intdi-ndsculii in pdmdntul Egiptului, de va zice cdtre poporul sdu: Fiii aceStia ai lui Israel s-au rdtdcit
tntdi-ndscutul oamenilor pdnd la intdi-ndscutul dobi lh pdmdntul acesta Si i-a fnchis pustiul. Iar Eu voi invdrtosa
De aceea jertfesc eu Domnului pe tot intdi-ndscutul de lnima lui Faraon si va alerga dupd ei. $i-Mi voi ardta slava
bdrbdteascd Si pe tot tntdi-ndscutul din fiii mei il Mea asupra lui Faraon Si asupra a toatd oStirea lui; Si vor cu-
Sdfie dar aceasto ca un semn la mdna ta Si ca o tdblild de noa$te toli Egiptenii cd Eu sunl Domnul! $i au fdcut aSa.
pra ochilor tdi, cdci cu mdnd tare ne-a scos Domnul Aunci s-a dat de Stire regelui Egiptului cd poporul eweu afu-
Egipt! Iar dupd ce Faraon a dat drumul poporului, git. $i s-a fntors inima lui Faraon Si a slujitorilor lui asupra po-
nu l-a dus pe calea cea cdtre pdmdntul Filistenilor, care porului acestuia si ei au zis: Ce amfacut noi? Cum de am ldsat
mai scurtd; cdci a zis Dumnezeu: Nu cumva poporul, pe fiii lui Israel sd se ducd si sd nu ne mai robeascd noud? A
rdzboi, sd-i pard rdu Si sd se intoarcd in Egipt! Ci a dus
lnhdmat deci Faraon carele sale de rdzboi;i a luat poporul
nezeu poporul imprejur, pe calea pustiului, cdtre Marea
tdu cu sine: a luat cu sine Sase sute de cdrule alese Si toatd
Sie. $i fiii lui Israel au ieSit in bund rdnduiald din pdrnt
cdldrimea Egiptului Si cdpeteniile lor. Iar Domnul a invdrto-
Egiptutui. Atunci a luat Moise cu sine oasele lui losif; cdci
gat inima lui Faraon, regele Egiptului, Si a slujitorilor lui, Si a
sif legase pe Jiii lui Israel cu jurdmdnt, zicdnd: Are sd vd t
ceteze Dumnezeu Si atunci sd luali cu voi Si oasele mele ulergot acesta dupd fiii lui Israel; dar fiii lui Israel iesiserd
aici! Fiii lui Israel aupornit apoi din Sucot Si Si-au asezat sub mdnd tnaltd."
bdra la Etam, la capdtul pustiului. Iar Domnul mergea Traducerile ce trmeazd Septuaginta (1688, 1914, Ana-
tea lor: ziua tn stdlp de nor, ardtdndu-le calea, iar noaptea nia) aratii ci Israel a iegit cu mdnd inaltd,,,gest de libertate;
stdlp de foc, lumindndu-le, ca sd poatd merge Si ziua Si plecaseri fluturdnd din mdini, ftrd s6 le pese (e altceva decdt
tea. $i n-a lipsit stdlpul de nor ziua, nici stdlpul de foc hralul tnalt allui Dumnezeu;"r3e. Israel a tlbdr6t ldngd, Pi-Ha-
tea, dinaintea poporului. " hirot 1: loc de innoptare), in preajma fui Baal-lefon (:
Moise a luat cu sine osemintele lui Iosif, dupd dorinfa
I rt l,
Clemsnt Alexandrinul, Stromate, 164, 4
t37
l" PENr, p. 14l
lbid.

66 67
Domnul vegherii), intre Migdal (: turn; fortdrea(d) gi minfii, care suie la Dumnezeu intreaga noastr[ fiinp."rar
Rogie. in vremea aceasta, Faraon pornegte in urmlrirea lor. Dumnezeu i-a rlspuns pe dat6, clci ,,celui ce doreqte cu putere
9-12: ,,$i au alergat dupd ei Egiptenii cutoli caii Si ouno$tinfa dumnezeiascI, din pricina curdfeniei, i se potrivegte
le lui Faraon, cu cdldrelii Si cu toatd oqtirea lui Si i-au aj hdrtrzneala cucernici."l42
cdnd poposiserd ei la mare, ldngd Pi-Hahirot, tnfala lui 16z ,,Iar tu ridicd-1i toiagul Si-li intinde mdna asupra
al-lefon. Dar cdnd s-a apropiat Faraon gi cdnd s-au uitat lltdrii Si o desporte, Si vor trecefiii lui Israel prin mijlocul md-
lui Isrqel inapoi Si au vdzut cd Egiptenii vin dupd ei, s-au lll, ca pe uscat."
mdntat foarte tare fiii lui Israel Si au strigat cdtre Domnul; ,,C0nd mintea va mAntui simfirile sufletului de voile tru-
au zis cdtre Moise: Oare nu erou morminte tn lara Egi, pului gi st6lpul vlzut de ea le va trece gi va despirli sufletul de
de ce ne-ai adus sd murim in pustie? Ce aificut tu cu noi, Voile trupului, vdzdnd Dumnezeu neruginarea patimilor por-
ldndu-ne din Egipt? Nu li-am spus noi, oare, de aceqsta nlndu-se asupra sufletului, voind s6-i fini simfirile tn p[cat,
Egipt, cdnd li-am zis: Lasd-ne sd robim Egiptenilor, cd e dar mintea gdndind pe ascuns neincetat la Dumnezeu, El va tri-
bine sdfim robi Egiptenilor decdt sd murim fn pwtia aceasta? mite ajutorul Sdu qi va pierde deodati pe tofi w[jmagii Lui."r43
P[catul p[rlsit cautd si ne ia iardgi in stipflnirea sa. 8[ avem incredere cd, atunci cAnd trupul e molegit de slI-
ne ajunge din urmd cdnd privim inapoi, iar viatg cea noui blciune, ,,dac6 strig[ mintea veghind, fie cd gezi, fie ci egti cul-
pare pustie gi asprd. Chiar dacd p[catul e unit cu suferinfa, git, o aude Cel ce aude cele ascunse ale inimii."laa
torit[ pu,tinei pllceri pe care ne-o procur6, sufletul preferd 17-20: ,,Iatd, Eu voi invdrtoSa inima lui Faraon Si a tu-
sea tirania sa, tras in jos de cltre trupul neexersat, gi turor Egiptenilor, ca sd meargd pe urmele lor. $i-Mi voi ardta
cu greu vechile deprinderi. lluva Mea osupra lui Faraon Si asupra a toatd oStirea lui,
13-142 ,,Moise insd a zis cdtre popor: Nuvd temeli! $lupra carelor lui Si asupra cdldrelilor lui. $i vor cunoaste
Si veli vedea minunea cea de la Domnul, pe care vd vaface loli Egiptenii cd Eu sunt Domnul, cdnd imi voi ardta slava
El astdzi, cdci pe Egiptenii pe care ti vedeli astdzi nu-i Mea asupra lui Faraon, asupra carelor lui Si asupra cdldreli-
mai vedea niciodatd. Domnul are sd Se lupte pentru voi, lor lui! Atunci s-a ridicat ingerul Domnului, care mergea fna-
voifili liniStili!" lnlea taberei fiilor lui Israel, Si s-a mutat fn urma lor; Si s-a
,,Cei ce inci se tem de rdzboiul cu patimile qi de rldicat stdlpul cel de nor dinaintea lor Si a stat in urma lor.
vrdjmagilor nevlzufi trebuie si tacd, adicisi nu ia asupra Astfel a trecut el Si a stat intre tabdra Egiptenilor Si tabdrafii-
ins[rcinarea de-a r[spunde pentru virtute, ci s[ lase lui Du lor lui Israel; Si era negurd gi intuneric pentru unii, iar pentru
rrezetJ)prin ruglciune, grija pentru ei.'140 eeilalli lumind, noaptea, Si toatd noaptea nu s-au apropiat
l5z ,,Atunci a zis Domnul cdtre Moise: Ce strigi unii de allii."
Mine? Spunefiilor lui Israel sd porneascd." ,,Pe cei ce se indeletnicesc bine cu ftptuirea, rug[ciunea
Dar Scriptura nu l-a inftfigat pe Moise strigdnd.
Moise se ruga in tdcere, el totugi striga, cici avea tar
rugdciune,l4
taz ' cit''30
r40
Sfrntul Maxim Mlrturisitorul, Capete despre cunostinla de
r.r
lal
nezeu,30

68 69
cdnd ii umbregte ca un nour care-i apiri de gdndurile tin[ simbol qi prefigurare a Sfintei Cruci: pe vertical[ c0nd a
re, c6nd ii rdcoreqte ca o roul de lacrimi, ar[tAndu-le dcspicat up"i.,'p" irizontald, cdnd le-a readunat."lat ,3.stfel gi
duhovniceqti."la5 frihiile au gtiut sd respecte pe slujitorii Stipdnului gi sd-gi stipd-
2l-28: ,,Iar Moise Si-a tntins mdna sa asupra mdrii Si neasci lucr6rile lor."l4e Dar marea nu s-a supus decdt primind
alungat Domnul rnareo toatd noaptea cu vdnt puternic de rannul Creatorului siu: ,,Toiagul lui Moise a lovit marea in
rdsdrit Si s-afdcut marea uscat, cd s-au despdrlit apele. $i ohipul crucii gi a m6ntuit pe Israil, iar pe Faraon l-a inecat."rso
intrat fiii lui Israel prin mijlocul mdrii, mergdnd ca pe 29-302 ,,Fiii lui Israel tnsd au trecut prin mare ca pe us-
iar apele le erau perete, la dreapta si la stdnga lor. Iar cal Si apa le-afost perete la dreapta Si la stdnga lor. Aga a iz-
tenii, urmdrindu-i, au intrat dupd ei tn mijlocul mdrii to[i hdvit Domnul in ziua aceea pe Israelili din mdinile Egiptenilor;
lui Faraon, carele Si cdldrelii lui. Dar tn straia diminelii a gl auvdzutfiii lui Israel pe Egipteni mor{i pe malurile mdrii."
tat Domnul din stdlpul cel de foc Si din nor spre tabdra Aici, marea inchipuie apa Botezului, care omoari pe asu-
nilor Si a umplut tabdra Egiptenilor de spaimd. $i a fdcut pritori gi lasl si treaci un om nou, eliberat de muncile satanei.
sard rolile de la carele lor, tncdt cu anevoie mergeau
,,'[ofi cei ce trec prin apa tainic[ a Botezului trebuie s[ omoare
Atunci au zis Egiptenii: Sdfugim de lafola lui Israel, cd toat[ tablra reutitii in apE, gi anume: ldcomia, pofta desfrAnati,
nul Se luptd pentru ei cu Egiptenii! Iar Domnul a zis cdtre cugetul r[pitor, patima infumur[rii gi mdndriei, pomirea m€ni-
se: intinde-li mfuta ssupro mdrii, ca sd se tntoarcd apele oas5, furia, pizmu bdrfirea, toate acestea gi cele asemenea.""'
pra Egiptenilor, asupra carelor lor Si asupra cdldrelilor lor! 3lz ,,Vdzuha Israel mdna cea tqre pe care a intins-o
Si-a tntins Moise mdna sa asupra mdrii Si spre ziud s'a i; Domnul asupra Egiptenilor, Si s-a temut poporul de Domnul
apa lo locul ei, iar Egiptenii fugeau impotriva apei. $i aSa gl a crezut in Domnul Si ?n Moise, sluga Lui."
tnecat Dumnezeu pe Egipteni tn mijlocul mdrii. Iar apele Daci Moise aizbitvitpe Israel din robia Egiptului, Hris-
tras la loc Si au acoperit carele Si cdldrelii intregii oStiri a
tos, ,,mai mu de striclciunea mor-
Faraon, care intrase dupd Israelili in mare, Si nu a rdmas ni' r ui"r52.
fii gi de sub
unul dintre ei."
E o prelungire a efectului sdngelui mielului jertfrt:
Sffintu md acestea: ,,Moise,
desp[(ind sau, ca s[ zie mai bine, inl[turind cu lovitura rafiu-
lo, sdngele mielului indepirta pe nimicitor; aici, sdngele M
nii atotputernice, al c[rei simbol era poate toiagul, amlgirea ce-
lului Celui nevinovat, al lui Iisus Hristos, pune pe fug[ pe
lor sensibile, ca pe o mare, a oferit poporului ce se gr[bea spre
moni"l46. Dumnezeu lasl apropierea primejdiilor cu scop
ttrglduin{ele dumnezeiegti p[mdntul de dedesubt, intdrit gi ne-
dagogic: ,,Cu osteneli gi cu greutlfile drumului, Moisi ii in
clltinat. Prin aceasta a ardtat c[ firea ce cade sub simfuri poate
si fie rlbddtori gi-i instruia ca, frcdnd experienla acelor
fi bine vlzutii gi cuprins[ de rafiunea dreapt5, 9i ugor de cllcat 9i
rente necazuri, s[ socoteascd folositoare bundtSfile firii in
de strdbltut de via{a impodobiti cu virhrgi, 9i nici o primejdie nu
ii ducea, dupi greutdfile acelui drum."r47 Un alt aspect:
bla migcare a toiagului lui Moise a devenit in imnografia ll8
PEl.lr, p. 143
ra'Smntul Ioan Gurf, de Aur, Omilii la Facere,Xll,3
to'
Ilie Ecdi"ol, Culegere din sentinlele infeleplilor, IOB lto
Sfentol Ioan Damaschin, Dogmatica, rv, l1
'ou Sfantul Chiril al Ierusalimului, Cateheza I mistagogicd,3 lil Sfarrtol Grigorie de Nyssa, op. cit.
ra7
Clement Alexandrinul , Stromate,I, 161, 3 l'2
Sfintul Ioan Damaschin, Dogmatica,IY ,4

70 7l
se nagte, pentru cei ce o strebat astfel, din pornirea apelor zlcea: Alerga-voi dupd ei Si-i voi ajunge; pradd voi tmpdrli Si-
pirtite ce se agiti din amdndoue pe{ile gi care mai inainte mi voi sdtura suJletul de rdzbtmare; voi scoate sabia Si mdna
acopereau. Cici despdrfirea apelor mirii, gdndit[ printr-o rafi mea fi va stdrpi! Dar ai trimis Tu Duhul Tdu Si tnarea i-a inghi-
ne mai inalt4 inseamn[ desfacerea patimilor din fesitura ce llt; afimdatu-s-au ca plumbul in apele cele mari. Doamne, cine
leagd intre ele, desfacere pe care o pricinuiegte rafiunea c6nd Ssle asemenea fie intre dumnezei? Cine este dsemenea fie
lovegte din inim[ gi nu le ingiduie sI se uneascl intre ele preasldvit tn sfinlenie, minunat intru slavd Si fdcdtor de mi-
cei ce inainteazdou sirguinf[ spre Dumneze:u."153 nuni? Intins-ai dreapta Ta Si i-a fnghilit pdmdntul!"

7. Cdntarea lui Moise (15,1-27) ,,$i azi mai inghite pim6ntul pe necredincioqi. Oare nu
vi se pare cE plmdntul inghite pe cel ce nu are dec6t g6nduri gi
Cap. 15, l-5: ,,Atunci Moise Si fiii lui Israel au fapte pdmflntegti, pe cel care vorbegte despre pimdnt, ap[ri
Domnului cdntarea aceasta Si au zis: Sd cdntdm Domn p[mdntul, rflvnegte pdm6ntul gi-gi pune in el toatl nidejdea sa,
cdci cu slovd S-a preasldvit! Pe cal Si pe cdldrel in mare cel care nu ridic[ niciodat[ privirea sa spre cer, nu gdndegte la
aruncat! Tdria mea Si mdrirea meq este Domnul, cdci El viafa viitoare, nu se teme de judecata lui Dumnezeu gi nici nu
izbdvit. Acesta este Dumnezeul meu Si-L voi preasldvi, rtvnegte la ftglduin{a de fericire, ci cugeti tot timpul numai la
nezeul pdrintelui meu Si-L voi preofndlya! Domnul este yi lucruri prezente gi suspin6 dup[ lucruri plmAntegti?"r56
tn luptd; Domnul este numele Lui. Carele lui Faraon si l3z ,,Cdlduzit-ai cu mila Ta ocest popor si l-ai izbdvit;
rea lui in rnare le-a aruncot; pe cdpeteniile cele de seamd Tu il povdluiesti cu puterea To, spre locasul sfinleniei Tale."
lui, Marea RoSie le-a tnghiyit, addncul le-a acoperit, in ,,Nldejdea bunurilor viitoare dd linigte celor care se po-
mdrii ca o piatrd s-au pogordt." oliesc, precum nidejdea cununii indulcegte durerea rdnilor ce-
,,Sd nu crezi cumva cd El doboari la pdmdnt numai lor care luptii."l57
tllii vlzute.';l54 yufel va int[ri Dumnezeu pe cei care-I um 14-15: ,,Auzit-au neamurile Si s-au cutremurat, fricd a
zi gi in r[zboiul nevdzul pe care-l aduc diavolii asupra cuprins pe cei din Filisteia. Aunci s-au spdimdntat cdpetenii-
fletelor noastre. Egiptenii s-au pogor6t in fundul mlrii le Edomului; pe conducdtorii Moabului cutremur i-a cuprins;
meni pietrelor, clci ,,p[c[togii sunt grei. E vorba de pietre ti toli cdli trdiesc in Canaan si-au pierdut cumpdtul."
acelea din care pot sd ridice pe fiii lui Avraam (Matei 3, DupI Origen, textul nu se justificl din punct de vedere
sunt acei care iubesc strifundurile gi prefuiesc elementul lstoric, popoarele canaanite avAnd primele confruntlri cu Isra-
chid, adici aceia pe care ii inlInfuie pldcerile amare."r55 cl mult mai tdrziu (dar ar fi putut afla indatl cele intdmplate
6-12: ,,Cu mullimea slavei Tale ai surpat pe cei egiptenilor!). Astfel, filistenii ar inchipui aici pe cei ce se pr6-
nici. Trimis-ai mdnia Ta Si i-a mistuit ca pe niSte paie. La bugesc in patimi, iar edomilii, etimologic, pe cei p[mdntegti.
flarea ndrilor Tale s-au despdrlit ape, strdnsu-s-au apele la Aceqtia se tulburd cici, impirifiile lor fiind, spiritual, in iad,
ca tm perete Si s-au inchegat valurile in inima mdrii. Vt ce tem de Acela ce le va sf5rdma porfile gi va elibera sufletele
din stipdnirea mo4ii."r58

72 73
l6t ,,Fricd ,,Odinioar[ Miriam, sora lui Moise, privind clderea dug-
Si groazd va cddea peste ei. $i de
manilor, ridicdndu-gi chimvalul, a condus cdntarea de biruinfd
bralului Tdu, ca pietrele vor incremeni, pdnd ce va trece
porul Tdu, Doamne, pdnd ce va trece poporul Tdu acesta, I odntirefelor. Iar acum, cea mai mare dintre virtuli, dragostea,
ridicAndu-se ca s[ laude sufletul care a biruit patimile, se folo-
care l-ai cdstigat Tu. "
rc$te de contemplafie ca de o chitar6" gi nu inceteaz6 s[ laude pe
,,Fdrd indoiali oE, dupl ffecerea evreilor, neamurile jurul ei."r63
Dumnezeu, veselindu-se cu cele din
inceta sd mai fie de piatrd qi, in locul inimilor lor aspre, ele '
primi o fire cu adevfuatumanl gi indreptatl intru Flristos."lse
2l: ,,$i rdspundea Mariam inaintea lor: Sd cdntdm
l7z ,,Tu il vei duce SiJ vei sddi in muntele Domnului, cdci cu slavd S-a preasldvit! Pe cal si pe cdldre! in
mare i-a aruncat!"
Tqle, in locul ce fi l-ai fdcut sdld.sluire, Doamne, in
Calul ,,inseamnd patima cea cu multe picioare, cea do-
sfdnt cel zidit de mdinile Tale, Doamne!"
bitoceasc[ gi furioasi, adic[ pofta; gi impreuni cu ea cil[reful
E anticipat Sinaiul, dar gi Sionul. ,,Dumnezeu nu vrea
lncilecat pe cal care, datorit6 pl[cerilor, las[ slobode frdiele;
ne s[deasc[ nici in Egipt, nici in locuri urdte gi josnice ci,
pe acegtia i-a aruncat in mare; i-a aruncat, adicd,, in invdlm[ge-
cei pe carc-i aSazfl" vrea sd-i sldeasc6 in muntele
iile lumeqti."rn
Sale."l0
22-25a: ,,Apoi a ridicat Moise pefiii lui Israel de la Ma-
l8z ,,impdrdli-va Domnul tn veac Si in veacul veacului.
rea RoSie Si i-a dus in pustia $ur Si au mers lrei zile prin pustie
,,Deci este ceva mai presus de veacuri: implr[fia ade gl n-au gdsil apd. Au ajuns apoi la Marq, dor n-au putut sd bea
rati a lui Dumnezeu. Cdci nu e ing[duit a spune c[ imp[rn{ia
upd nici din Mara, cd era amard, pentru core s-a Si numit locul
Dumnezeu a inceput, sau c[ sub veacuri gi timpuri."l6l
"u "odecu carele gcela Mara. De aceea cdrtea poporul tmpotriva lui Moise gi
l9z ,,Cdci caii lui Faraon Si cdldrelii lui
mdrii, iar ,icea: Ce sd bem? Attmci Moise a strigat cdtre Domnul Si Dom-
intrat in mare. Intors-a Domnul asupra lor apele
nul i-a ardtat un lemn; Si l-a aruncat in apd Si s-a indulcit apa."
lui Israel au trecut prin mare, ca pe uscat!"
Evreii au ajuns la Mara (: amlriciune), un izvor din
,,Daci te vei gisi in mijlocul unui neam necredincios pustia $zr (: zid). ,,Scriptura de Dumnezeu insuflat[ inchipu-
desfrdnat, dar (vei fi) ca lumina soarelui, stArpind cuvintul vi
iegte prin apd cuvAntul dumnezeiesc. C[ci precum apa simfitl
care indrum[ spre mlrire (Filipeni 3, 15-16), se poate
cste de via(i frc[toare pentru trupuri, aga gi cdnd vine cuv6n-
ca tu sd treci prin aceastii lume frr[ ca apele poftelor sau
tul dumnezeiesc in minte, ii folosegte nu pufin acesteia. (...)
le tulburate ale p[catelor s[ te stropeasc[."r62
Plrisind, deci, de curdnd Israelilii idolatria urdtd de Dumne-
Aici se incheie Cintarea lui Moise.
zeu a Egiptenilor, gi-au mutat mintea la implinirea celor voite
20: ,,Atunci a luat Mariam proorocila, sora lui A
de Dumnezeu. Dar incl nu erau introdugi in legile de sus, nu se
timponul tn mdna sa, Si au ieqit dupd ddnsa toate femeile,
ad[pau inci cu apa spirituald, ci aveau incd in ei mintea uscati
timpane Si ddnluind."
gi insetati. $i aqa ajung cu greu la Mara. Dar n-au putut sd bea
up6 din e4 fiindc[ era amar6. Apoi Moise aruncdnd lemnul tn

"'Ibid.,Yr,1
'60 lbid.,Yr,9 lt''
Ilie Ecdi"rrl, op. cit.,186
t6t
Sfrntul Maxim Mtrrturisitorul, Capete gnostice, 186 l('a
t6' Clement Alexandrinul, Stromale,Y, 52, 5
origeq op. cit.,Yl, 12

75
74
ea, apa s-a vindecat de amdriciunea inndscutii. Ce e, deci, for insetafi, ne duce la cele doulsprezece inroarc gi la cei gapte-
ra? Ag spune cd e litera legii. Clci legea e amarl , fiindci ne rpei de finici, adicl la invd(itura Evangheliei, in care cele dou[-
depsegte. (...) Dar gi legea va fi de viali ficltoare 9i se va eli lprezece izvoare sunt cei doisprezece Apostoli pe care Domnul
ra de am6riciunea literei, cdnd se va face ardtdtoare a tainei l.a ales potrivit cu trebuinfa, frcdnd sd izvorasc[ prin ei cuvin-
Hristos. (...) Dar gi ceea ce s-a intdmplat la Mara a fost un $1. (...) Iar cei gaptezeci de finici sunt apostolii hirotonili, tri-
clar (al implinirii legii in Hristos). Cdci lemnul inseamn[ migi in toat[ lumea, in afard de cei doisprezece ucenici, fiind la
cea lui Hristos, sau taina s[vdrgiti prin ea. Fiindci dacd at llurnlr c6fi spune istoria c[ erau finicii."r67 Cei 70 sunt amintifi
mi-o cei din lege, ar afla c[ 9i amarul ei este dulce. C6ci, laLuca 10, 1.
ce cred in Hristos, legea nu le mai este acuzatoare 9i Evreii nu ar fi putut face acest drum frr[ Moise, clci
toare, ci de viali fhcltoare, 9i ceea ce s-a intflmplat in i prin el a lucrat Dumnezeu. Vedem de aici cAtI hebuin(i avem
prilejuiegte o in{elegere duhovniceascd 9i conduce spre Hri do mijlocirea Sfinfilor. ,,Tofi cei ce voim sI ieqim din Egipt qi
Care este via{6 gi de via!6 ftc[tor. $i prin aceasta legea igi il fugim de faraon avem negregit gi noi nevoie de un Moise oa-
t[ indreptilirile gi judeclfile. Cici ne duce indati spre ceea iocare, ca mijlocitor cdtre Dumnezeu gi dupi Dumnezeu, care,
place lui Dumnezeu gi ne arati cdrarea spre tot ce e mai bun ftAnd pentru noi la mijloc cu frptuirea gi cu vedere4 s[ intind[
ne pregitegte s[ ajungem in afara fricii qi a aqtept[rii m0inile spre Dumnezen, ca sd trecem, povdfuifi de el, marea pi-
10r."165 Cel decis s[-[ urmeze Domnului, ,,dup6 ce qi-a Bttelor gi sd punem pe fugd (...) c6petenia patimilor. S-au inSe-
cugetul trecdnd prin ap6, omordnd qi alungdnd de la sine tot ht, deci, cei ce s-au increzut in ei ingigi gi au socotit ci n-au ne-
este de alt neam, va gusta apa amarl a Marei, adic[ din vi Voie de nici un pov6guitor."r6s
lipsiti de pldceri, ce pare la inceput amard 9i nepldcuti ce Asemeni lui Israel, dupd ce am pdr[sit pdcatul, ne afl6m
eus[, lar 1;..face dulce celor ce primesc lemnul (Crur 0! intr-o pustie; de indati trebuie sddite virtufile in sufletul
9e g
in simlurile 10r."166 Our[tit, spre a nu r[m0ne goi gi pentru ca amintirea pdcatului
25b-272 ,,Acolo a pus Domnul poporului Sdu il nu ne atragd. iarlgi in robie. Pustia, tn plus, e gi o invitalie la
Si porunci Si acolo l-a tncercat Si i-a zis:
De vei asculta cu doscoperirea Realit5tii.
are-aminte glasul Domnului Dumnezeului tdu Si vei face
S.Israelinpustie (16, 1- 18,27)
cruri drepte inainteo Lui Si de vei lua aminte la poruncile
Si vei pdzi legile Lui, nuvoi oduce osupra ta nici una din Cap. 16, l-32 ,,Plecdnd apoi din Elim, a venit toatd ob-
lile pe care le-am adus asupra Egiptenilor, cd Eu sunt Da lleufiilor lui Israelin pustia Sin, care este intre Elim Si Sinai,
nul Dumnezeul tdu Care te vindecd! Apoi au venit tn Elim. tn ziua a cincisprezecea a lunii a doua, dupd ieSirea din Egipt.
erau acolo doudsprezece imoare de apd Si Saptezeci de ln pustia aceasta, toatd obgteafiilor lui Israel a cdrtil impotri-
definic. $i au tdbdrdt acolo ldngd apd." lu lui Moise Si Aaron. $i au zis cdtre ei fiii lui Israel: Maii bi-
De la Mara, poporul a ajuns la oaza Elim 1: ;e muream bdtuli de Domnul tn pdmdntul Egiptului, cdnd Se-
,,Taina lemnului, prin care apa virtufli se face buni de blut deum imprejurul cdlddrilor cu carne Si mdncam pdine de ne

165
Sfrntul Chiril al Alexandriei, op. cit.,ll l^t rhid.
lt' Sfentol Ioan Scirarul Scara,I, 13
'uu S nt,l Grigorie de Nyssa,
op. cit. ,

76 77
sdturam! Dar voi ne-ali adus tn pustia aceasta, ca toatd vodea cineva ugor qi o poate dovedi limpede din faptul cL ce-
Stea aceasta sd moard de foame. " Eau mdnc5rurile de came din Egip! ceea ce arutil cd aveau min-
,,Cu adev[rat l6ngd clld[rile de carne ged cei ce-gi ha biruitn gi tiranizati de pornirile spre ele. (...) E slab[, deci,
dorin(ele cu o cllduri mustoas[ gi necontenitd. Iar maica i mult luptat[ de atacul patimilor. De aceea ea
lltintea Iudeilor gi
de pldceri este licomia pdntecelui, cdci aceasta nagte iubirea
irte incd la cele trupegti gi e ripusd de cele p[mdntegti. Iar
pl[ceri, dar gi multe din celelalte patimi. Pentru c[ din
locasta ni se dd de infeles (...) prin prepelifi. C[ci Dumnezeu o
ca dintr-o rdddcin5" puiesc celelalte patimi care, indl{6ndu-se
6fcr[ celor ce o poftesc, neatrlgAndu-i, ins6, la pofte, dar ned6n-
incetul, ca nigte arbori,peste aceea care le-a ndscu! iqi
r[utdfile pind la cer."r fu-le inc[ nici puterea s[ biruiasc[ patimile. Pentru cd celor din
4-l3tz ,,Domnul insd a zis cdtre Moise: Iatd, Eu le lcge nu li se d[ incd inll{imea vielii gi sfinfenia in toate, ci
ploua pdine din cer. Sd iasd dar poporul gi sd odune in lccasta s-a p[shat mai degrabi pentru cei in Duh. (...) Dar pri-
vo$te cum prepelilele zboafr c[tre adunarea Iudeilor seara. (...)
zi cdt trebuie pentru o zi, ca sd-l incerc dacd va umbla sau
dupd legea Mea. Ior tn ziua o gasea sd adune de doud ori Lucrul acesta ne arati indirect c[ iubitorul celor pimintegti nu
mult decdt adunau tn celelalte zile, pentru o zi. Atunci au lo 4fl6 in lumina infeleghtoare, ci ca intr-o noapte gi intr-un in-
Moise Si Aaron cdtre toatd adunareafiilor lui Israel: htneric. $i aceasta inseamn5, f5r[ indoiall, ci mintea Iudeilor nu
veli cunoaste cd Domnul v-a scos din pdmdntul Egiptului. &a eliberat de negtiin(I gi impietrire, sau de ceafa spirituald."rT0
dimineald ve{i vedea slavo Domnului, cd El a auzit cdrti
' 13b-152 ,,Iar dimineala, dupd ce s-a luat roua dimpreiu-
voastrd impotriva lui Dumnezeu; iar noi ce suntem de cd ?ul taberei, iatd, se afla pe foya pustiei ceva mdn'mt, ca niSte
gdunSe, gi albicios, ca grindina pe pdmdnt. $i vdzdndfiii lui Is-
fmpotriva noastrd? $i a mai zis Moise: Cdnd Domnul vd va
diseard carne sd mdncali Si dimineald pdine sd vd ruel, au zis unii cdtre alsii: Ce e asta? Cd nu gtiau ce e. Iar
Moise le-a zis: Aceasta e pdinea pe care v-o dd Dumnezeu sd o
din aceea veli aJla cd a auzit Domnul cdrtirea ce ali
asupra Lui. Cdci noi ce suntem? Cdrtirea voastrd nu este lndncafi."
potriva noastrd, ci tmpotriva lui Dumnezeu! Apoi a zis Uimili la vederea gr[unfelor, evreii se intrebau: man
hu? (= ce e asta?), intrebare de la care provine numele de
cdtre Aaron: Spune la toatd adunarea fiilor lui Israel:
piali-vd inaintea lui Dumnezeu, cd a auzit cdrtirea nand.inOrient, sunt cunoscute cdteva tipuri de man6; e vorba
Iar cdnd vorbea Aaron cdtre toatd adunarea fiilor lui L fie de substanfe secretate de unele plante, fie de excretiile unor
lnsecte; acestea, ln contact cu aerul, formeazd granule comes-
au cdutat ei spre pustie Si iatd slava Domnului s-a ardtat
nor. $i a grdit Domnul cu Moise Si a zis: Am auzit cdrtirea tibile, clutate de beduini. Aici, insi, nu poate fi vorba de un
produs natural. Acesta n-ar fi fost suficient pentru a s[tura un
lor lui Israel. Spune-le dar: Diseard carne veli mdnca, iar
mineald vd veli sdtura de pdine Si veli cunoa$te cd Eu, lntreg popor; in plus, mana descrisl de Biblie se comport[
nul, sunt Dumnezeulvostru! Iar, dacd s-afdcut seard, au diferit fap de orice alt aliment. ,,Mana este umbr[ gi chip (tip)
al invlfiturilor gi darurilor venite prin Hristos, care sunt de sus
prepelile Si au acoperit tabdra. "
gi din cer gi nu au ceva pimdntesc in ele; sunt strline de
,,Cd,viafa Iudeilor nu era liberd de pofte trupegti, o
murd[ria trupeascl gi cu adev[rat nu sunt numai hranl a

r6e
Nil Ascetul , op. cir.,55 rru
sfantul Chiril al Alexandriei, op. cit.,Il

78 79
oamenilor, ci gi a ingerilor. CIci Fiul ne-a arltat noul in pentru frafi 9i sd le ddruiasci ostenelile lor gi sd-i facd copdr-
pe Tatdl gi prin El ni s-a incredinfat cuvintul despre Sfrnta tagi de darurile de sus."l7s,,Iar dacd. s-ar putea in,telege gi altfel
cea de o fiinfi Treime gi am fost cLlduzili pe c[rarea adev ouvdntul: Fiecare sd adunali fmpreund cu cei cu care locuili
a virtulii. Hrana duhurilor este cunogtinfa dreaptd gi nepE tn acelasi cort, aceasta s-o infelegefi: si nu culeagi tofi ftr[
iar dlruirea invlfiturilor prin Hristos ne vine ca o lumi rAnduiald, amestecat, ci intr-o unitate de neam. Adic[ s[ ne in-
zllei. De aceea rnna s-a cobordt celor vechi cdnd se lumina rugim impreun[ cu cei de aceeagi credinfi cuvintele dumneze-
ziu6, se r[sp0ndea lumin[."r7r ,J.tici Sfinfii p[rinfi nu gtiau logti qi sd clut2im mana spirituatl (in{elegdtoare), nu cu cei ce
este mana gi au aflat, se spune, c[ mana este insugi graiul ougete altfel gi s[ mergem in chip nein{elept cu cei de alte nea-
cuvdntul lui Dumnezeu, din care curg gi se risp0ndesc, ca muri spirituale. lar aceasta o face scofdnd din biserici pe cei de
un izvor vegnic, toate inv[fdturile. Aceasta este hrana alte credin{e qi gdnduri qi contrari gi imboglfindu-se cu hrana
cereasc[ (...), Cuv0ntul lui Dumnezeu, pe care l-a aqezat gi din cer impreun[ cu cei unili cu noi in credin6.'176
dat Dumnezeu, cu care se hr[negte gi se desfatii mintea 17-18: ,,$i au fdcut aSa fiii lui Israel; au adunat unii
in1elep1i."172 ,,Agadar, aceastii rdnduialI a lui mai mult, allii mai puyin; dar mdsurdnd cu omerul, nici celui
aceasti hran[ intlregte sufletul infeleptului, il lumineazd ce adunase mult n-a prisosit, nici celui ce adunase pulin n-a
indulcegte, impodobindu-l cu str[lucirea adevdrului llpsit, ci/iecare, cAt era de ajuns la cei ce erau cu sine, atdt a
imbiindu-I, ca gi cu un fagure de miere, cu gustul pl[cut adunat."
feluritelor virtu{i qi cu cuvdntul inlelepciunii."rT3 ,painea ce E o pildd gi pentru creqtini: ,,De se vor purta cu o astfel
cobordt din cer nu este ceva firi trup. C[ci cum s-ar face de simplitate qi dragoste intreolalt[, prisosul celor ce stiruie in
trupului ceva netrupesc? Deci Cel Netrupesc Se face trup, rugiciune va implini lipsa celor ce slujesc; gi prisosul celor
trupul acestei p0ini nu a avut nevoie nici de sdmdnfE, nici din urmd va implini lipsa celor dintdi."tl7
stropire, ci p[m6nful, rlm6ndnd cum era, s-a umplut l9z ,,Zis-a iardsi Moise cdtre ei: Nimeni sd nu lase din
aceast6 hrand dumnezeiascd" de care se implrtdgesc cei dceasta pe a doua zi! "
fl[mdnzesc. Prin aceastl minune e vestitd de mai inainte ,,Prin aceasta legea dI de infeles iarigi ci folosirea de
r7a
slvdrgit[ prin Fecioara." chipuri, dupi trecerea vremii in care au fost folositoare gi ne-
16: ,,Iatd ce a poruncit Domnul: Adunali fiecare cdl cesare, e supusi cu totul osdndei gi pedepsei."r78
vd ajungd de mdncat; cdte un omer de om, dupd numdrul 202 ,,Dar ei n-qu ascultat pe Moise, ci unii au ldsat din
telor voastre; fiecare cdyi are in cort, atdtea otnere sd adune oceasta pe a doua zi; dar afdcut viermi Si s-a stricat."
,,Hristos, impir{indu-ne in mlsur6 egall celor mi ,,E clar c[ aceasta arati coruperea gi pedeapsa. CIci cei
celor mari harul Sdu gi hr6nindu-ne la fel pe tofi spre v ce pistreazl umbra dupi venirea adevirului vor fi supugi stri-
voiegte ca cei mai tari s[ adune impreuni cu alfii gi sd c[ciunii (coruperii) gi pedepsei."tTe ,,Tot ce e adunat in afard

175
t7t
Sfarrnrl Chiril al Alexandriei, op. cit.,Il
lbid. t76
lbid.
r72
Sfrrrtul Ambrozie, Scrisori;VIII, 6 r77
Sfentul Simeon Metafrastul, op. 26
'op. cit.,
'73 Ibid.,LxN,2 r78
Sfrntul Chiril al Alexandriei, cit.,ll
r7a tle
Sfentul Grigorie de Nyssa, op. cit. lbid.

80 8r
de trebuinf5, din pricina licomiei, se preface in ziua 25-30: ,,Apoi a zis Moise: Mdncali aceosta astdzi, cd
re, adic[ in viafa viitoare, celui ce a adunat, in vierme. astdzi este odihna in cinstea Domnului Si nu veli gdsi din
viermele acesta, cel ce aude infelege, fdr[ tndoial[, vi qceasta astdzi pe cdmp. $ase zile sd adunali, iar ziua a Saptea
neadormit, care prinde viafi din llcomie."r80 este zi de odihnd Si nu veli afla din ea in aceastd zi! Dar unii
2l-242 ,,Fiecare aduna mand dimineala cdt ii din popor au ieSit sd adune Si in ziua a $aptea Si n-au gdsit.
pentru mdncat in ziua aceea, cdci, dacd se infierbdnta Atunci Domnul a zis cdtre Moise: Pdnd cdnd nu veli voi sd as-
le, ceea ce rdmdnea se topea. Iar in ziua a Sasea adunard cultali de poruncile Mele Si de invdldturile Mele? Vedeli cd
doud ori mai multd: cdte doud ornere de fiecare. $i au Domnul v-a dat ziua aceasta de odihnd Si de aceeavd dd El in
toate cdpeteniile adundrii sdJ inStiinleze pe Moise. Iar ziua a Sasea Si pdine pentru doud zile; rdmdnelifiecare in ca-
le-a zis: Iatd ce a zis Domnul: Mdine e odihnd, odihna wle voastre Si nimeni sd nu iasd de la locul sdu tn ziua a Sap-
sJdntd tn cinstea Domnului; ce trebuie copt, coaceli, ce lea! $i s-a odihnit poporul in ziua a Saptea."
ie fiert, fierbeli astdzi, Si ce va rdmdne, pdstrali pe a doua ,,E o faptl supus[ osdndei gi judecilii a aduna Sdmb6ta;
$i au ldsat din acesteapdnd dimineala, dupd cum le mai mult, Dumnezeu nu trimite in acea zimma. Cdci odihnin-
Moise, gi nu s-au stricat, nici n-auftcut viermi." du-ne spiritual (sabatizdnd) in Hristos, nu mai adunlm cele in
Mana se topea cdnd se infierbdnta soarele, semn c[, ohipuri. Pentru c[ nu mai suportim tdierea imprejur, nici nu
nind Soarele Hristos, umbra legii a incetat. ,,Cuvdntul ci maijertfim vilei gi miei, ci respingem mai degrabi grosimea
ce se pune deoparte pentru sdmbdtil nu suferd nici o chipurilor, o datl ce avem adev[ru], adici pe Hristos."l83
cuprinde acest in{eles: trebuie s[ ne folosim de voin(a I 3l-36: ,,Casa lui Israel i-a pus numele mand Si aceasta
numai c6nd ceea ce adundm nu e supus striclciunii. Aceasta era albd, ca sdm:dn1a de coriandru, iar la gust cq turta cu mie-
se face de folos cdnd, dup[ ce vom trece de viala aceasta re. Dupd oceea, Moise a zis: Iatd ce porunce$te Domnul: Um-
pregltire, vom intra in nelucrarea de dincolo de moarte. pleli cu mand un omer, ca sd se pdstreze in viitor urmasilor
cd ziua dinaintea sflmbetei este gi se numegte ziua de preg[1 voStri, ca sd vadd pdinea cu care v-am hrdnit Eu in pustie, du-
(gr. paraskeri)u.t" O anume llcomie e slditl in chip firesc
pd ce v-am scos din lara Egiptului! Iar cdtre Aaron a zis Moi-
noi, de vreme ce omul doregte infinitul. Dar aceastl
se: Ia un vas de aur qi toornd in el un omer plin cu mand Si
nu trebuie pervertiti prin indreptarea c[tre cele perisabile,
pune-l inaintea Domnului, ca sd se pdstreze in viitor pentru
nu o pot sdtura. ,,Ajungi prin credinfd la odihna (
urmasii voStri! $i l-a pus Aaron inaintea chivotului mdrturiei,
in(eleasl in Hristos, adici la nelucrarea gi la incetarea
ca sd se pdstreze, cum poruncise Domnul lui Moise. Iarfiii lui
lor, nu respingem ca nefolositoare pedagogia legii ajuns[
Israel au mdncat mand patruzeci de ani, pdnd ce ou ajuns in
cap6t gi oarecum intipirit[ mai inainte in noi, care ne-a
la Hristos. (...) Ci p[strdnd-o mai degrabl pe ea impreund lard locuitd; pdnd ce au ajuns in hotarele pdmdntului Canaan
au mdncat mand. Iar omerul este a zecea parte dintr-o efd. "
inv[fiturile evanghelice, nu vom fi lipsifi de laud[ 9i
zeu nu se sup[ri pe cei ce Fac aceasta."l82 Sunt anticipate aici evenimente mai t6mii; e greu de
crezut ci acest pasaj i-ar aparfine lui Moise, ci e mai probabil
ca el s[ provind dintr-o redactare ulterioar[, probabil in vre-
'80 Sfantul Grigorie de Nyssa, op. cit.
'E' Ibid. t83
rE2
Sffntul Chiril al Alexandriei, op. cit.,Il lbid.

82 83
mea lui Iosua. Efa era omlsur[ de capacitate de circa 40 mare in s0nge prin puterea negriit[ a lui Dumnezeu, Care poa-
litri, iar omerul, de circa 4 litri, valorile avind fluctuafii de lo slvdrgi asemenea minuni, va scoate foarte ugor gi ap[ din
o epoc[ la alta. Dar poate c[ nu intdmpl[tor vorbegte Scri piatr6. Apoi intiiregte aceasta gi tn alt mod, zicdnd; Iatd Eu am
despre m[suri: ,,Aceste cuvinte arati cL in noi sunt trei ilat acolo. Deci nu vei fi singur, zice, Si nu vei fi tu nici acolo
trei criterii: simtirea, pentru cele ce cad sub simfuri; cuv ilvdrgitorul minunii; ci Eu voi face piatra maic[ a multor unde,
pentru cele grlite, pentru nume gi cuvinte; gi mintea, fl voi pregiti mai inainte minunea; dar voi agtep_!4 slujirea ta.
cele spirituale."l84 Vorbeqte pietrei gi Eu voi fi tlria cuvintelor tale."r87 Prin stdncd
Crp. lTr l-2t ,,Dupd aceea a plecat la drum toatd lnplegem pe Flristos, Piatra de temelie a Bisericii (I Corinteni
t, l0-11), Care revarsi rduri de apd vie (Ioan 4, 14). Apa iegit[
Steafiilor lui Israel din pustia Sin, dupd porunca Domnului,
a tdbdrdt la Rafidim, unde poporul nu avea apd de bdut. din stdncl poate inchipui gi coasta M0ntuitorului strdpunsl de
lance (aici, toiag), din care a curs sdnge gi apd (Ioan 19,34).
poporul cduta ceartd lui Moise, zicdnd: Dd-ne apd sd bem!
7a ,,De aceea s-a pus locului aceluia numele Masa si
Moise le-a zis: De ce md bdnuili Si de ce ispitili pe Domnul? "
lr{eriba, pentru cd acolo cdrtiserdfiii lui Israel si pentru cd is-
,,A-L ispiti pe Dumnezeu: a te indoi de puterea sau pltiserd pe Domnul, zicdnd: Este, oare, Domnul in miilocul
bunltatea Lui gi a-I cere sd $i le dovedeasci printr-o mi "
nostru, sau nu?
a-L pune la incercare."l8s
Minunea s-a petrecut ldngd, Rafidim (: ldrgime), locul
3: ,,Atunci poporul, apdsat de sete, cdrtea tmpotriva
flumindu-se de atunci Masa (: ispitd) sau Meriba (: hul6).
Moise Si zicea: Ce este aceasta? Ne-ai scos din Egipt ca sd 8-92 ,,Atunci au venit Amalecilii sd se batd cu Israelilii la
omori cu sete pe noi, pe copiii noSlri Si turmele noastre? "
Rafi.dim. Iar Moise a zis cdtre losua: Alege-li bdrbali voinici Si
,,N-a qtiut Israel sd se poarte cu b6rb6{ie, nici sd se du-te de te luptd cu Amalecilii! Iar eu md voi sui mdine in vdr-
potriveasc[ cu vigoare momelilor patimilor. Pentru cI nici
tul muntelui si toiagul lui Dumnezeu vafi in mdna mea!"
li se ftcea aceasta cu putinfi celor de sub lege, ci li s-a Amalecilii erau o populafie nomadd din degertul Sinai;
de mai inainte celor in Hristos."l86 gi s-au aflat in permanent[ dugminie cu evreii. Amalec (: rlz-
4-6: ,,Iar Moise a strigat cdtre Domnul Si a zis: Ce sd boinic; lenevie) rdzboiegte pe Israel (: mintea care vede pe
cu poporul acesta? Cdci pulin lipseste ca sd md ucidd cu Dumnezeu) ciutdnd s6-l abatl, prin lenevie, de la cugetarea
tre! Zis-a Domnul cdtre Moise: Treci pe dinaintea oclor inalte. Pentru prima datl este numit Iosua (:Iahve este
acestuia, dar ia cu tine cdliva din bdtrdnii lui Israel; ia tn6ntuirea), cel ce va conduce poporul dup[ moartea lui Moi-
mdnd Si toiagul cu care ai lovit Nilul Si du-te. Iatd Eu voi le, Moise i-a incredinlat lui losua alegerea luptitorilor pentru
inaintea ta acolo la stdnca din Horeb, iar tu vei lovi in 0[ ,,Legea nu putea alege bdrbasi voinici; aceasta o va face
Si va curge din ea apd Si va bea poporul! $i afdcut Moise llsus (losua), prin Legea noud."l88
inaintea bdtrdnilor lui Israel." 10-11: ,,Aftcut deci losua cum ti zisese Moise qi s-a dus
,,E ca gi c6nd ar zice: Toiagul care a preftcut r6ul td hatd pe Amalecili; iar Moise cu Aaron Si Or s-au suit in
r8a
Clement Alexandrinul, Stromate,Il, 50, I
r85 ttl lbid.
PENT, p. 146
lt*
t86
Sfantul Chiril al Alexandriei, op. cit.,III O.ig".,, Omilii lq Cartea losua,I, I

84 85
vArful rnuntelui. Cdnd t1i ridica Moise mdinile, biruia l4z ,,Atunci a zis Domnul cdtre Moise: Scrie aceasta in
iar cdnd i1i ldsa el mdinile, biruiau Amalecilii." esrte spre pomenire Si spune lui losua cd voi $terge cu totul
,foporul, cdnd vede m0inile legiuitorului ridicate, se pomenirea lui Amalec de sub cer!"
ce mai tare in luptl decdt vrijmagul, iar dacd Ie vede cobor
,,E pentru intdia oari cflnd Moise e menfionat ca autor
este biruit. Ridicarea mdinilor lui Moise spre inll{ime inchi
al c64ilor lui; chiar dac[ nu putem gti de care anume carte e
iegte vederea inlelesurilor mai inalte ale legii, iar aplecarea
vorba aici, faptul r[mdne semnificatlr.:rre3 Profefia despre
cltre p[mdnt inseamni tdlcuirea mai umil[ gi mai cob< Amalecili se va implinimaitArziu, ei fiind exterminafi in mare
legii, dupi literd."r8e Apare aici Or (: rdsdrit), numit parte de citre regii Saul gi David.
doar in Septuaginta; textul ebraic Ai cel latin il numesc 15-16: ,,Atunci afdcut Moise un jertfelnic Domnului Si
Nu gtim alte date despre el, chiar dacd o traditie ti.rzie il ba pus numele: Domnul este scdparea med. Cdci zicea: Pen-
tegte a fi fost soful Mariamei, sora lui Moise.
lru cd mi-aufost mdinile ridicate spre scaunul Domnului, de
122 ,,Dar obosind mdinile lui Moise, au luat o piatrd
aceea va bate Domnul pe Amalec din nearn in neam!"
au pus-o ldngd el Si a Sezut Moise pe piatrd; iar Aaron Si
,,Moise sta pe vdrful muntelui, cu mdinile sprijinite de
sprijineou mdinile, unul de o parte Si altul de altd parte. $i Aaron gi Or, ca sI nu-qi coboare mdinile din semnul crucii, pdni
stat mdinile lui ridicate pdnd la asfinlitul soarelui."
t-a intors Iisus cu bucurie, dupl ce a nimicit pe Amalic. Numele
,,Mintea trebuie sd fie susfinut6 in afintirea ei spre lui Amalic inseamni lenevie. C[ci de incepe omul sd fugd de
nezeu de frptuirea infelegltoare gi de contemplarea cuvenit5,
voile lui gi aleargl la Dumnezeu, lenevia este cea dintdi care il
odinioari mdinile lui Moise de Aaron gi Or.'reo Sunt aici mu
rEzboiegte, voind s[J intoarcl iar[gi la pdcatele lui."re4
prefigurIri: piatra, care este Hristos, vizut gi ca temelie a
vechi; crucea, ardtatii prin mdinile lui Moise; pre olia, inchi
Cap. 18, l-7: ,,Auzind tnsd letro, preotul din Madian,
de Aaron; privegherea, ariltati prin Or; timpul plinirii Legii socrul lui Moise, de toate cdte/dcuse Dumnezeu pentru Moise
gi pentru Israel, poporul Sdu, cdnd a scos Domnul pe Israel
Hristos, vdz,fi in continuarea luptei p6n[ la asfinfit. Cu
acestea hebuie si ne inarm[m spre al birui pe Amalec cel din Egipt, a luat letro, socrul lui Moise, pe Sefora, femeia lui
vdzst. Moise, care ftnese trimisd tnainte de qcesta acasd, Si pe cei
13: ,,.fi a zdrobit losua pe Amalec Si tot poporul lui doifii ai ei, din care unul se chema GherSon, pentru cd Moise
asculiSul sabiei." lSi zisese: Rdtdcit sunt eu in pdmdnt strdin. Iar pe altul il che-
,,Poporul nu devenea mai tare pentru ci Moise se r ma Eliezer, pentru cd-Si zisese el: Dumnezeul pdrinlilor mei
astfel, ci pentru ci numele lui Iisus era in fruntea luptei, mi-afost de ajutor Si m-a scdpat de sabia lui Faraon! $i a ve-
(Moise) flcea numai semnul crucii."rel Iar Iosua inchipuie nil letro, socrul lui Moise, cufiii acestuia Si cufemeia lui, la
,Jisus, nu fiu al omului, ci Fiu al lui Dumnezeu, ardtatin Moise in pustie, unde-Si o$ezase el tabdra, la muntele lui
inchipuire in trupul lui Isus al lui Navi."1e2 Dumnezeu. Atunci el a trimis vorbd lui Moise, zicdnd: Iatd,
cu, Ietro, socrul tdu, Si femeia ta Si cei doi fii ai ei impreund
r89 cu ea venim la tine. Deci a ieSit Moise in intdmpinarea socru-
r90
ntemplativd,SS
rer l"
192 PENT, p. 148
l'a
Isaia Pustnicul, op. cit.,N,ll
86 87
lui sdu, s-a plecat tnaintea lui Si l-a sdrutat. Iar dupd ce sunt chemate la poc[infi, int6i prin cele despre Dumnezeu,
binecuvdntat unul pe altul, au intrat in cort." apoi aleargl de la sine spre legea dumnezeiascd, adicd spre in-
Sefora qi fiii sii au fost aminti{i anterior la 7, v6fitura prin legea scrisl. Astfel aleargd la primul cort. Clci
cdnd ei petreceau pe Moise c6tre Egipt. Aici se aratd cd at lcgea introduce numai. Apoi, induplecate de vechile istorisiri,
trimigi inapoi, fapt care, de altfel, se putea deduce, ei ae migc[ gi la hotirdrea de-a cugeta cE Dumnezeu este unul gi

ind amintili pdnd acum. Dac[ Moise gi Ietro se binecu tingur, pe urm[ gi la datoria de a-I aduce Lui roduri. Clci au-
zind Madianitul istorisirea lui Moise, zice: Acum am cunoscut
reciproc, inseamn[ cE de acum, Moise, degi ginere, e
cd mare este Domnul peste toli dumnezeii, pentru cd i-a sme-
egal cu preotul Ietro, ca unul ce se bucuri de darurile
lll pe ei. $i a adus letro, socrul lui Moise, arderi de tot Si jert-
zeiegti.
8-l2z ,,Apoi a povestit Moise socrului sdu toste cdtQ [e Domnului (Biblia l9l4). Agadar, 9i catehizarea introduc6n-
du-ne prin Vechiul Testament in inv[fitura elementar5, ne duce
fdcut Domnul cu Faraon Si cu toli Egiptenii pentru Israel, la primele inceputuri ale cunogtin{ei de Dumnezeu. (...) Iar pe cei
te suferinlele ce le-au intdlnit ei in cale Si cum i-a iz oatehizali prin Lege ii deslvdrgegte Hristos. Iar cdnd zic lege,
Domnul din mdinile lui Faraon si din mdinile Egiptenilor. trlelege iardqi Vechiul Leg[mdnt. Astfel, fafi de Ietro, Moise s-
Ietro s-a bucurat de toate binefacerile ce a ardtat Domnul r fblosit numai de istorisirile despre Dumnezeu. Prin aceasta l-a
Israel, cdnd l-a izbdvit din mdna Egiptenilor Si din mdna rdus la hotdr6rea de-a mlrturisi fElig ci nu e alt Dumnezeu, de-
Faroon. Si a zis letro: Binecuvdntat este Domnul, Care v'a c6t numai Cel Unul, Cel prin fire gi cu adevdrat. Iar aceasta e
bdvit din mdinile Egiptenilor gi din mdna lui Faraon, Cel prima credinfi a catehumenilor, adicd aceea prin care se despart
izbdvit pe poporul acesta din stdpdnirea Egiptenilor. A de plrerile politeiste qi primesc pe Dumnezeu Cel cu adevlrat
am cunoscut Si eu cd Domnul este mare peste toli Unul gi prin fire. Iar Aaron l-a invrednicit pe letro gi de o masl
pentru cd a smerit pe aceStia! Apoi letro, socrul lui Moise ;i I-a chemat la m6ncare de p6ine. (...) Ceci flristos, Aaron cel
qdus lui Dumnezeu ardere de tot Si jerffi. $i ou venit Aaron mai adevlral ne deslvirgegte pe noi cu pAinea cea vie. Dar ii
toli bdfiAnii lui Israel sd mdndnce pdine cu socrul lui desivirgeqte nu numaipe cei din neamuri, ci impreun[ cu ei gi
inaintea lui Durnnezeu. " pe cei alegi din Israil, al cdror chip (tip) sunt betrenii. Iar tre-
buinta de-a mdnca p6inea in fala Domnului Dumnezeu are gi
,,Oare nu vei recunoagte ci Madianitul era de neam
in gi din neamuri? Cici nu odrdslise din r[dlcina lui A !a nu o mici insemnltate pentru sfin{enie. C[ci ce st[ aga de
Dar era de altfel gi el preot gi inchindtor al religiei natu mult sub privirea lui Dumnezeu, ca m_asa tainici (mistici) gi
r[spdndite in acel timp pe pimdnt. Se inchinau tr ei (...), Jortfa gi cei ce se impirtlgesc de ea?"re5
credeau gi ei in felul lor unui Dumnezeu preainalt, ca 9i 13-16: ,,Iar o doua zi a Sezut Moise sd judece poporul
sedec. Dar primeau gi alli zei. (...) Deci 9i letro era unul gi a stat poporul inaintea lui Moise de dimineald pdnd seara.
avea, dupl c6t se pare, o astfel de religie. De aceea, cdnd l/dzdnd letro, socrul lui Moise, tot ceea ce fdcea el cu popo-
cele fhcute de Dumnezeu spre mdntuirea lui Israil, cucerit Ittl, i-a zis: Cefaci tu cu poporul? De ce stai tu singur Si tot po-
mirturisirile mdrefe gi minunate, vine cu toatii casa 9i cu porul std fnaintea ta de dimineald pdnd seara? Iar Moise a zis
neamul la sffintul Moise. Iar acesta cdnd l-a vdzut,l-a primi cdtre socrul sdu: Poporul vine la mine sd ceard judecatd de la
[-a dus cu bucurie in cort, gi i-a povestit mai am6nun(it
mirefe ale puterii dumnezeiegti gi minunile mai presus de
lo'
ce cuvdnt. Cdci mullimea celor ce riticesc, adici Sfir,tul Chiril al Alexandriei, inchinare si stujire in duh si adevdr, III

88 89
r

Dumnezeu. Cdnd se ivesc intre ei netnlelegeri, vin la mine Si


dec pefiecare Si-i invdl poruncile lui Dumnezeu Si legile Lui.
,,Fondul acestor legi este inspirat de Dumnezeu, iar
ma lor aparfine lui Moise. Daci poporul cerea lui Moise
retjudecata lui Dumnezez, nu inseamnl cI de fiecare datl
consultatl vocea divin[, ca s[ i st! dea noi prescripfii potri
cazurilor respective, lipsite de importangi gi care nu pri
interesul obgtii. tn aceast[ situalie, se poate spune c[ L
mozaice cuprinde detalii pentru orice caz particular pi
nuntele din ea ce revin pe seitma lui Moise, care le-a
in numele lui Dumnezeu, Care i-a dat doar unele precepte
nerale gi fundamentale. Dumnezeu a llsat pe seama lui Moi
cdl[uzit de asisten{a gi aprobarea divini, precum gi de infr
ciunea gi experienfa sa personal[, dreptul de a redacta gi a
unele preciziri detaliate. Legislafia mozaicd,are astfel garan
autoritlfii divine gi ea nu reprezinti numai produsul
de pe Muntele Sinai, ci gi al geniului lui Moise, de
greu de stabilit care parte din ea revine divinului gi care din
reprezinti umanul. Cu alte cuvinte, legislafia mozaicl in
fa ei aparfine divinului, iar in forma sau redactarea ei
umanului."l96
17-27: ,,Iar socrul lui Moise a zis cdtre acesta: Ceea
faci, nufaci bine. Cdci te vei prdpddi Si tu, Si poporul
care este cu tine. E grea pentru tine sarcina aceasta Si
vei putea implini singur. Acum dar ascultd-md pe mine:
sdJi dau un sfat gi Dumnezeu sd fie cu tine! Fii tu
popor mijlocitor inaintea lui Dumnezeu Si tffiliSeazd la D
nezeu nevoile lui. invald-i poruncile si li4ilZ iii;
aratd-le
lea Lui, pe care trebuie sd meargd, Si faptele ce trebuie
facd. Iar mai departe alege-li din tot poporul oameni drepl
cufrica lui Dumnezeu; oameni drepli, care urdsc ldcomia, raptut ca lsraet lntreg este numit imp[rIfie preofeascI gi neam
pune cdpetenii peste mii, cdpetenii peste sute, cdpetenii B{Ent, avem o dovadi in prus c6 inainte de'Moise nu exista o
cincizeci, cdpetenii peste zeci. Acegtia sd judece poporul elasi de preofi, distincti de restul poporului.,,r, Mai,"i"."
toatd vremea: pricinile grele sd le aducd la tine, iar pe "u
tu7
1e6
AR D. Abrudan, E. Cornifescq Arheologie biblicd,pp. 145- AB,p.227
-

90 91
claritate cd ales e cineva dacd Si atdta vreme cdt urmeazd dlntre sacru gi profan.
Domnului. 14-152 ,,Pogordndu-se deci Moise din munte la popor,
Anania, dupd Septuaginta, traduce,,preo(ie 1l a sfin1il poporul Si, spdldndu-Si hainele, le-a zis Moise: Sd
cf',traducere care prrne accentul pe preolie, mt pe tmp gata pentru poimdine Si de femei sd nu vd atingeli!"
preo(ia conferit6 de lmplratul-Dumnezeu, prin lucrarea ' ,,Moisi, pe bunl dreptate, pentru a-i deprinde pe iudei
poporul ales devine ,,neam sffint". Nu e vorba de o im lncetul cu incetul cu infrdnarea, a poruncit si se abEini de la
de preofi, in care fiecare individ al comunitiitii este pllcerile trupegti trei zile la r6nd, pentru a asculta cuvintele
Traducerea de fa16, la leSirea 23, 22, in mod i fumnezeiegti."lee ,,Prin spusa c[ nu trebuie sI se impreuneze
foloseqte S ep tua ginta. 0u femeile, ci sd se ablini de la impreunarea cu acelea,le po-
,,$i venind, Moise a chemat pe bdtrAnii
7-92 ilnce$te mortificarea pldcerilor trupului. Iar prin trebuinfa de
Si le-a spus toate cuvintele acestea pe care le 1.gi splla gi hainele, ne porunce$te curlf;rea prin ap6, dar e
Domnul. Atunci tot poporul, rdspunzdnd tntr-un glas, a Yidit cd gi prin Duhul care ne spall de intindciune."2m
Toate cdte a zis Domnul vom face Si vom fi ascultdtori! | 16: ,,Iar a treia zi, cdnd s-a facut ziud, erau tunete Si
dus Moise cuvintele poporului la Domnul. Iar Domnul a Si nor des pe Muntele Sinai Si sunet de trdmbile foarte
cdtre Moise: Iatd voi veni la tine in stdlp de nor des, ca pulernic. $i s-a cutremurat tot poporul tn tabdrd."
audd poporul cd Eu grdiesc cu tine, Si sd te creadd
' ,,Aceasta inseamnd (...) ce Unul Nlscut a venit qi a co-
Iar Moise a spus Domnului cuvintele poporului." din cer nu in primul timp, nici la inceputurile veacului
Dumnezeu Se pogoari la sllbiciunea oamenilor 9i ;eesta; nici in timpul al doilea gi din mijloc, ci in al treilea gi
aratii adeseori in chip sensibil. Uol din urmE, qi ca dimineafa gi ca in inceputul zilei, adicd
10-13: ,,Zis-a Domnul cdtre Moise: Pogoard-te de 6up6 ce a fost alungati ceatp spirituald, aflati in noi, gi noaptea
ieSte poporului sd se lind curat astdzi Si mdine, qi sd-si i trecut gi intunericul a disp[rut."20r Primul timp este cel al pro-
hainele, ca sd fie gatd pentru poimdine, cdci poimdine Se top[rinfilor, iar al doilea al Legii vechi, in sens larg. Alt[ datd s-
pogorf Domnul tnaintea ochilor a tot poporul pe Muntele I zis ci MAntuitorul vine in timpul al cincilea, spre sear6; sunt
Sd-i tragi poporului hotar tmprejurul muntelui Si sd-i iubliniate astfel diferitele aspecie ale lucrdrii mdntuitoare. ,,Iar
Pdzili-vd de a vd sui in munte Si de a vd atinge de ceva din pe Muntele Sinai erau fulgere qi un nor intunecat. Fulgerul era
cd tot cel ce se va atinge de munte va muri. Nici ca mdna sd ohipul luminii dumnezeieqti qi al lucirii spirituale, adic6 in
se atingd de el, cd vafi ucis cu pietre sau se va sdgeta cu t Duh, care lumineazi toate prin Hristos gi se rdspdndegte peste
geata; nu va rdmdne in viald, fie om, fie dobitoc. Iar dacd cole de sub cer. (...) Iar negura dI de infeles c[ taina lui Hris-
vor tndepdrta tunetele ;i ffAmbilele Si norul de pe munte, tos e cu adevdrat greu de privit. (...) Dar gi trdmbifa a strigat,
vor putea sui pe rnunte." lrlt0ndu-ne marele rdsunet al invdfdturilor evanghe lice."202
,,Oprirea oricdrui animal de a se atdtape munte insr
l7z ,,Atunci a scos Moise poporul din tabdrd in intdm-
(...) ridicarea peste cunogtinla ce ne.vine din simfuri, la cc
100
Clement Alexandrinul , Stromate,III,T3,l
it*"u celor cunoscute cu mintea."le8 in plus, se aratl di l0'Sf*rtol Chirilal Alexandriei, Glafire la leSire,ll
1r,
Ib.d.
te8 lrx
Sfentul Grigorie de Nyssa, op. crL tbid.

o, 93
pinarea lui Dumnezeu Si au stat la poalele muntelui." Dumnezeu gi mdsurau cerul cu palma, inchizdnd slava lui Dum-
,,Observ[ pedagogia lui Moise: il aduce la Dum nGzeu nu cflv[d insagi
C[ci il ciliuzeqte spre Hristos gi agazd sub munte pe cei flrea lui dt foc qi glas
uzifi de el; nu-i urci in munte. Iar in acestea sI infelegi primit in
munte cunogtin(a mai presus de fire gi mai presus de
fiind pogordt Domnul pe Muntele Sinai, pe
202 ,,Deci,
tainei lui Hristos. Clci e foarte inalti gi de neapropiat celor ldrful muntelui, a chemat Domnul pe Moise in vilrful mun-
lege, ci cuvenitii noui, celor sfintdi in Duhul."203 lelui, Si s-a suit Moise acolo."
l8z ,,Iar Mtmtele Sinaifumega tot, cd Se pogordse Suntem in plin apofatism: ,,Plrisind, deci, tot ce se vede,
Dumnezeu infoc; Si se ridica de pe elfum, cafumul nu numai cdte le cuprinde cu simfurile, ci gi pe cele cdte soco-
cuptor, Si tot mtmtele se cutremura puternic. " togte mintea c[ le vede, inainteazd mereu spre cele dinluntru
,,Agadar, Dumnezeu S-a ar[tat celor vechi din p&ni ce, strdbitdnd prin multa strdduinfE de a infelege, la ceea
in chipul focului. Dar nu fird fum. gi vom infelege din
Cc este de nevizut gi de neinfeles, acolo vede pe Dumnezeu.
iardgi cI cei ce cad in nep[sare gi au ales disprefuirea C[ci in aceasta constii adevirata cunoagtere a Celui c[utat: cd
Lui dumnezeiegti trebuie si pl0ngi gi s[ jeleasc[. Cdci l-L cunoagte sti chiar ln faphrl de a nu-L cunoaqte.,,08 ,,Cu ade-
sE l[crimeze in fum."2
Vlrat munte inilfat pieptig gi greu de urcat este cunoagterea lui
l9z ,,De asemeneq gi sunetul trdmbilei se auzea din Dumnezeu (teologia). $i mullimea poporului de-abia ajunge la
tn ce mai tare; Si Moise grdia, iar Dumnezeu ti rdspundea poalele ei. (...) Iar trdmbifa care lovegte auzul este predica des-
glas. " pre firea dumnezeiascl gi ea e puternicd inci de la prima auzi-
,,A mai addugat cI sunetele tr0mbifei se frceau tot f!, dar se intiregte gi mai mult gi lovegte gi mai tare auzul celor
puternice. De aceea la inceput abia le auizeav pufini, pe
oe au inaintat pdn[ la capdt."2oe
mul1i, mai bine zis, adunarea. Cdci propov6duirea evanghe
2l-22: ,,Atunci a zis Domnul cdtre Moise: pogoard-te Si
e (...) o hdmbi(a cu mare rlsunet. Dar la inceput s-a auzit
upre;te poporul, ca sd nu ndvdleascd spre Domnul, sd vadd
mai in Iudeea. Dar, cu tnaintarea timpului, dumnezeiegtii
llava Lui, cd vor cddea mulli dintre ei. Iar preolii, care se apro-
nici au strlb[tut tot pdmdntul de sub cer, prop< ple de Domnul Dumnezeu, sd se sfinleascd, ca nu cumva sd-i
tuturor, pretutindeni."2os ,,Coborerea lui Dumnezeu in
hneascd Domnul"
semnul limpede cI El nu vine la min{ile ce se tirdsc pe jos gi
voiegte si Se sIlISluiasc6 in cei ce au cugetul pimdntesc gi.i ,,Le-a poruncit gi preofilor sI se sfinfeascI, (arit0nd) c[
preofia dupi lege nu era cu des[virgire sfrnti, odatd ce are ne-
nic, ci in cel a cdrui minte urcl in sus gi, ajungdnd pe vdrful
Voie inc[ de sfinfire. Altfel nu s-ar fi poruncit s[ se sfinfeascd.
mai de sus, disprepiegte cele plmAntegti gi privegte
Dar Hristos ne este noui Arhiereu nepltat gi Sfrntul Sfinfilor
cele de la Dumnezzu.'406 Dar asupra celor cufundali in
(,..).De aceeaa gi incetat intdiul legdm6nt. gi s-a frcut gi schim-
litate stiipdnegte confuzia: ,,Cei ce aveau idei cobordte
harea preoliei lui, pentru c[ nu era ftri pat[ gi sfin,tenia supre-
203
lbid.
2*
Ibid. 101
lbid.
'ot lbid.
26
,rrx
Sfentul Grigorie de Nyssa, op. cit.
Id., inchinare si slujire in duh si adevdr,Yfl 1r,
Ib.d.

94 95
me. $i nu a desivargit pe nimeni in congtiin,t5, ci a adus relelor invdfihri."2tz Dar cel curdfit e chemat sd
se suie citre
mult inv[{dturi despre sp[llri gi despre stropiri spre curi Dumnezeu. Inifiativa_o are Dumnezeu, dar agteapti
qi un efort
trupului. De-abia ajungea p0ni aici puterea preofiei legii. din partea omului: ,,Se coboar[ pe munte Dumnezeu
a poruncit s[ se sfin,teasc[, fiindcI nu avea sfintenia des[v, presus de toate; apoi, chema! u."e
cel mai
Mois". Cdci nu ; inreri;
ci se va sfinfi la vremea sa in Fkistos, c6nd chipurile se vor t[ se poati ridica cineva la rdlfimile adevdratei vederi a lui
schimba in adevdr. Iar adiugdnd: Ca sd nu Se fntoarcd Dor Dumnezeu, daci nu S-a cobor,t mai int6i D;;;;r;;
de la ei (Biblia l9l4), a l[sat s[ se infeleag[ aqa, cI moarl [u S-a ftcut in
i"ili;i
aga fel ca sd fie accesibil minfilor rou.t
osAnda celor ce, odatd, ardtati in lume preofia prin Fhistos,
10. Decalolul e0,l_21) ".,]il''
cinstesc preofia legii. Cdci prin El se sfin{esc popoarele,
Ai
se sfinfegte gi neamul odinioarl venerat gi sfinfit, dar care se Ctp.20r l-3: ,,Atunci a rostit Domnul tnaintea lui
Moi_
ce intinat gi necurat dac[ nu se sfinfegte prin E1.,,210 is: Eu sunt Domnul Dumnezeul
23-25: ,,Zis-a lrloise cdtre Domnul: Nu se poate ca tul Egiptului Si din casa ro_
porul sd se suie pe Muntele Sinai, pentru cd Tu ni-ai oprit de Mine!"
vreme Si ne-ai zis: Trage hotar imprejurul muntelui It exclusiv, ca s[ nu slujim ce_
Si_l
leSte! Iar Domnul i-a rdspuns: Du-te Si te pogoard Si ap
vei sui tmpretmd cu Aaron; iar preolii Si poporul sd iu bia.p'catutui ei a morfii. o" u""i3l'3i'ffl*.';rr:ffi;:;
drdzneascd a se sui la Domnul, ca sd nu-i loveascd Domt Lui, gi nu falgilor dumnezei, cum frceau cei mai .rifilir.,"
$i s-a pogordt Moise la popor Si i-a spus toate. " :i sI-i aib6 pe aceia ca alli dum_
,,Le spune ci muntele le este de neapropiat. $i
cu moartea, dacl cineva ar hotiri si dispreluiasci porunca.,
vrea si se cugete prin aceasta c6 e crud, sau nemilos, sau
nne
cer
Au
;l"H#}r;;
cei ce se af_
neapropiat, cdci ar fi un lucru cu toful prostesc acesta, ci s6
gi si infeleagd ci e propriu celor foarti alegi sI fie aproapr f,1?ffi"ltTf":,it,
precum ei ereticii
"a,e
arir";#ili;
cinstea gi slava lui Dumnezeu, Care Se afl6 in depagirile 4-6:
,,Sd nu-lifaci chip cioplit Si nici unfel de asemd_
mai inalte."2" Doar cei sfinfifi se pot apropia de locul in c nsre a nici unui lucru din cdte sunt tn cer, sus,
Si din cdle sunt
I)umnezeu. ,,,A.cest lucru in multe biserici nu mai este acum pe pdmdnt, jos, Si din cdte sunt in apele
de sub'pdmdntt Sa
ls inchini lor, nici sd le slujesti, cd iu, Domnul bumn"r"ul
ni
zit. Fiindc[ mulfi care mai au nevoie de curl(irea de cele ft<
tiu,
in viafa lor trecuti, unii din cei nesplla(i gi cu veqmdntul vi oedepsesc pe copii pentru vina
pltat, impingi de simfirea necuvflntjltoare, indrlznesc si se dnd la al treilea Si al patru_
pie de urcugul dumnezeiesc, din care pricin[ sunt i la al miilea neam cdtre cei
propriile lor cugetiri. C6ci pIrerile lor eretice sunt ca nigL Mele.,,
tre necioplite care doboarI gi ingroapl pe propriul nescocit, Nu e ingiduit sd reprezentdm pe Dum4ezeu in
chipul

lll:p*l op. cit


]'o
2tt
Smntut Chiril al Atexandriei, Glo/ire la leqire,I[I
lbid. ,r iffili
:" Sfintul ,ff1;ff,,;i,'l#;,;:l;l;!;,#*",*

96 97
7: ,,Sd nu iei numele Domnului Dumnezeului tdu in de-
creaturilor, pentru a nu confunda Creatorul cu creafia'
(

cd nu va ldsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia in deSert


vom vede4 interdiclia nu a fost total[, dar, in general' s-a
Sert,
numele LuL"
tatde a da un chip vdzut celor nevdzute' existdnd 9i peri' E oprit sperjurul, ca gi orice folosire necuviincioasi sau
clderii in idolatrii. insl in nici un caz nu poate fi atacat'
inutilE a numelui divin. La fel gi pomenirea lui Dumnezeu de
nind de la aceastii porunc[, cultul sfintelor icoane' Odat[
cltre eretici, fiind o hul[ sd-L pomeneascd pe Dumnezeu cei
intruparea Fiului, Dumnezeu a luat un chip vdzut' ce
poa
ilolne oe au pdr[sit Biserica Sa.
reprezentat. La rindul s[u, Sffinta.Scripturl."*"
cind e 8-llz ,,Adu-li aminte de ziua odihnei, ca sd o sfinlesti.
ea poate deveni 9i chip cioplit, sau idol ftrdviali,
Lucreazd Sase zile Si-lifd in aceleo toate treburile tale, iar in
s[ din Biserici 9i tAlcuitii de cdtre eretlcl' ziua a Saptea este odihna Domnului Dumnezeului tdu: sd nu
Poate surprinde pedepsirea copillor, pdnd la al treilea
al patrulea neam) pentru plcatele plrinfilor' ,,Dumnezeu laci in acea zi nici un lucru: nici tu, nici fiul tdu, nici fiica ta,
p[ca nici sluga ta, nici sluinica ta, nici boul tdu, nici asinul tdu,
vrea se spun[ aici ce au s[ fie pedepsifi alfii pentru
cd nici orice dobitoc al tdu, nici strdinul care rdmdne la tine, cd
altora,ci ce vor suferi pe bun[ dieptate aceeaqi pedeapsl
fttll,ffiillll*::::,?tJ:-']: ln sase zile afdcut Domnul cerul Si pdmdntul, marea Si toate
inaintalii lor, pentru cr nu s-au
alt inle cele ce sunt tntr-tnsele, iar in ziua a $aptea S-a odihnit. De
intea lor pilde de picltoqi pedepsifi."ztt Dar e 9i un gceeo a binecuvdntat Domnul ziua a $aptea Si a sfinlit-G"
J" nr"-"'". primut gi al doilea neam nu se spune c-ar fi ped
Este aici, desigur, un in{eles mai inalt decdt simpla re[i-
site: ,,Primul neam socotesc c[ este s[m6nfa rlului' adicd
Rere de la lucriri intr-o anumitii zi. ,,Mul1i au trecut de la treapta
(sau momeala). Al doilea e pofta. Al lreilea, deprinderea
lucritoare la vedere gi s-au odihnit de la toate, aflflndu-se inh-o
tuainea; rlului, adic[ consim(irea' Al patrule4 lucrarea'
patrulea dmbitii a legii duhovnicegti."2rT Dupe ce am ostenit si ne insu-
fapta. tieci se pedepsegte pdnl la al treilea 9i al
Cici si'pofta
atacul sunt nevinovate, intrucdt riul n-a
pdn[ la capdt."2r6 tar milostivirea pini la al miilea neam i
lrriii-", Lunltl1ilor cu care va d[rui Dumnezeu sufletul
urmeaz[ Lui.
Dumnezeu se numeqte aici Theos zilotis (cf'
ginta); zilotis traduce ebraicul qana, de la qano (: g:l!
Domnului depSgesc sdmbdta, intr'and intr-o noul zi: ,,A' $aptea
h".""""rrl zila.s inseamnl zel, ardoare, rdvnd, dar y geloz
d este arfutatd, deci, ca zi de odihnd; zin aceasta, prin inde-
sul e dictat de context. tn cazul de
pdrtarea de fapte rele, pregdtegte ziua cea dintdi, care este cu
6 in exclusivitate fidelitatea 9i iu
idevarat ziua odihnei noastre."2re Sabatul avea un rol pregititor:
celor cu care a incheiat legimdntul; in caz de trldare
cu
iii"r"i, El tqi atribuie ctriar pomirile ternperamentale
unui acces de gelozie." lr7 Sfrntul Grigorie Sinaitul, Despre
felul cam trebuie sd sadd la rugd-
dune cel ce se linbte$te,5
lrn
Sftul Chiril al Alexandriei, op. cit.,Yll
'" S6ntul loan Guri de Aw, Omilii la Matei,LXXIV, 2 110
Clemert Alexandrinul , Stromate, VI, 138, I
zto
affltfon** Mirturisitoml , intrebtui, nedwnerii si rdspunswi'

99
98
,,Odinioard, in vremea sabatului celui prefigurativ, degi ( v[[[tur[ falsd, care nu se cuvine, adici indumnezeiegte creatu-
nii) se odihneau cu trupul, sufletele lor erau incitugate in rlle sau personific[ ceva din cele ce nu exist6."223 pe scurt, ori-
gi plcate. Or acesta este sabatul cel adev[rat, odihna cea
ae erezie este desfrdnare.
vdrati, cAnd sufletul este curat qi nu implinegte cugetele 15:,,Sdnufuri!"
Satan, cdnd-se odihnegte in linigtea gi bucuria cea vegni
E opritl insugirea oricirui bun str6in. Tot fur este gi cel
Domnului."22o Cregtinii vor inloiui sabatul cu Duminica, ge vrea sd rlpeascl din Bisericl sufletele credinciogilor, ade-
Lrvierii Domnului gi a Pogordrii Duhului Sfdnt.
menindu-le la erezii. Mdntuitorul ne-a avertizat cd; ,furul nu
l2z ,,CinsteSte pe tatdl tdu Si pe mama ta ca sd1ifie
vine decdt ca sdfure Si sd junghie Si sd piardd" (Ioan 10, 10),
ne Si sd trdieSti ani mulyi pe pdmdntul pe care Domnul
de aceea: ,,De omul eretic, dupd tntdia Si a doua mustrare, de-
nezeu !i-l va da 1ie."
pdrteazd-te, Stiind cd unut ca acesta s-a abdtut gi.a cdzut in
Suntem datori s[ aducem cinstire plrinfilor nogtri trup
gi sufletegti. lncalc[ porunca mai ales cii ," impotrivesi ltdcat, fiind singur de sine osdndit" (Tit 3, 10-11).
16z ,,Sd nu mdrturisegti strdmb impotriva aproapelui
vifitorilor rdnduili de llristos in Biserica "e Sa. E cuprins ai
wr alt avertisment: ,,Nu te l[sa condus de pomiri lipsite de j ldu."
cati gi nici nu te lua dupl deprinderile cele din 1ume.,,221 Porunca e limpede, dar mai ascunde gi alte infelesuri:
'13: ,,,Sd nu ucizi! " ,,SI nu fii cu doud g6nduri, nici cu doui feluri de vorbE, pentru
Dumnezeu este Cel ce dd via(a gi Singurul in drept o[ doul feluri de vorbl inseamn[ cursa mo4ii."22a pentru a tiia
ia. E opritii astfel luarea cu voie a viefii aproapelui, precum rEdicina picatului, ,,s[ nu vorbegti de rlu, s[ nu {ii minte
propriei viefi. Dar cea mai grav[ e uciderea sufleteascl rdul"225. Mlrturisire str6mbl e gi defrimarea dreptcredincio-
10, 28). ,,Cel ce vrea s[ nimiceasc[ invititura cea gilor de cltre eretici.
despre Dumnezeu qi despre vegnicia Lui, ca sd pun6 in locul 17: ,,Sd nu doreSti casa aprodpelui tdu; sd nu doreSti
minciuna, spundnd fie c[ universul este fIr6 pronie, fie o6 ,femeia apr'oapelui tdu, nici ogorul lui, nici sluga lui, nici sluj-
mea este n@reatil, fie ci sunt minciuni temeiurile adevflratei nlica lui, nici boul lui, nici asinul lui Si nici unul din dobitoace-
vlfituri, acela este cel mai mare criminal.'z22 Astfel, ucigagi le lui Si nimic din cdte are aproapele tdu."
ereticii care cauti s6-i desparti pe credinciogi de Biseric6, Legeapune stavill chiar gi gdndurilor p[c[toase, gtiind c6
cum sunt gi sinucigagi, ca unii ce gi-au ales osdnda vegnicl. de la acestea se ajunge lesne la p[catul cu fapta. Mai mult, ,,po-
14: ,,Sd nufii desfrdnat!" runca^^ifi spune sE nu fii rob duhului trupesc, ci sd-l st6p6-
Relafiile trupegti sunt ingdduite doar intre cei unifi negti"226. ,,DacI trebuie s[ ne infrAnlm phntecele gi cele de sub
Taina Nunfii. Dar e gi un infeles mai addnc: ,,Desfr6nare pAntece, atunci este l[murit cd am primit dintru inceput de la
atunci cdnd cineva plrdseqte gnoza cea bisericeasci gi Domnul prin lege porunca de a ne t[ia poftele.::227 trlu e oprit[
ratd gi infelegerea despre Dumnezeu gi se indreaptd spre o
221
lbid.,vr, 146,3
tza
Didahiq celor I2 Apostoli,Il,3
]]o Smntul Macarie Egipteanul, op. cit.,XXXV, I
22t
lbid.
"' Clement Alexandrinul, Stromate, IlI, 97, 3 ]]f Clement Alexandrinul, Stromate, W, 136, 2
"' Ibid.,Yr,l47,z 227
lbid.,rr, 106,2

100 l0l
F

doar poftirea celor materiale: ,,Dup[ cum este pedepsit cel r

re pofteqte cele ce nu i^se cuvin, tot aga nu-i este ingiduit


pofteascl lucruri false"228, adic[ si rdstiilm[ceasc[ sfintele
vlfituri dupl urechile sale eretice.
' Aici se incheie poruncile Decalogului.
18-19: ,,gi tot poporul a Si tunetele Si
netul trdmbilelor, Si a vdzut m d; Si vdzdnd,
poporul s-a dat inopoi Si a stat departe, temdndu-se.
zis cdtre Moise: VorbeSte tu cu noi Si vom asculta, dar
nezeu sd nu grdioscd cu noi, ca sd nu murim."
,,lati-i deci cerdndu-i clar sd le fie mijlocitor, ca unii
nu se puteau apropia de slava nere(inutl a lui Dumnezeu. (
Ardt6ndu-ne gi prin aceasta in multe chipuri adevdrul, a fti
duit mijlocirea prin Hristos.,,22e
21.. ,,$i a stot tot poporul departe, iar Moise s-a
' 24-26: , t si sd aduci pe
piat de tntunericul unde era Dumnezeu.', el arderile de oile Si boii tdf.
ln nt locul un Meu, acolo voi
,,Cuvintele acestea arati, celor ce pot s[ infeleagi,
veni la tine, ca sd veiface jertfelnic
Dumnezeu este nevlzut gi negrlit; iar negur4 care este intr_a
de piatrd, sd nu-l de vei puni dalta
v6r necredin(a gi negtiinfa mullimii, std ca o perdea in fata
lucirii adevarulul."""
luctnl adevdrului."Z3o Dar negura
nesura are un dublu
drrhlu aspect:
asnecr. Mlu le ea, o vei spurca. $i sd nu te sui pe trepte la jertfelnicul
Meu, ca sd nu se descopere acolo goliciuneo to.,,
,,s-a silit s[ intre in negurl, unde era glasul lui Dumnezeu,
,,Sacrificatorul pr@ probabil, un simplu $ort dup6 mo-
cd in g6ndurile cele nepitrunse gi insesizabile ale existenfei '
da egipteand, de aceea pericolul posturii indicenie.i233
Dumnezeu;, ci Dumnezeu nu este in negur[ sau intr-un loc,
Cap. 21, l-42 ,,Iatd acum legiuirile pe care tu le vei pu_
mai presus 9i de spafiu 9i de timp gi de toate insuqirile ne tn vedere lor: De vei cumpdra rob evreu, el sd_yi lucieze
create. De aceea nici nu Se gisegte in vreo parte, nici nu gase ani, iar in onul al Saptelea sd iasd slobod, in dar.
Dacd
{ine, nici nu este confinut, ca sd fie limitat sau t6iat.,'231 acela a venit tn casq ta singur, singur sd iasd; iar de a venit
Urmeazd, alte rdnduieli, cunoscute sub numele de
teo legdmdntului.

nului. Dar ei nu vor putea revendica drept ale lor cele ce sunt
228
lbid.,vl, 14g.4 rle Stipdnului, adicl darurile dumnezeiegti. E r[spl[tit efortul
]]l Smrrt"t Chiril al Alexandriei, Despre SJiinta Treime,I
230
Clement Alexandrinul, Stromate,-y, 7"g, 3
'3' Ibid.,lr,6, I t" AB. o. 146
"2
px,p.zzt

102
103
pers udd pe-ntru cele ce nu ne al
lncd rdzbunarea individ
zice: Imi iubesc stdpdnul, trebuia ocro-
ia .; uuyrrt
in Si
)t nu vot sa md hbt rez, atunci ,;_;;;;;;;;l;; tit impotriva -a"i". li gi la alte po-
,:l*::::::li"duyd op,opii'i, poare antice, locul azilului
era
"e,t-a
gdureasgd stdpdnul urechea *u
sau ta usori, s
15-21:,,Cel
ci oiuld, u;_i;" robi in veci.,, mamd sdfie omo-
,. ,,9:1."" s-a supus acestei lumi nu se vinde numai
rtit. cel ro'iro
nului, ci chiar sldbiciunii sale. ( ) N;;;i;;;ffiilffi:
propriei. sale. ategeri
st
va vinde,""
,outr" uo 'rf;y:;:r;t"!,
*::f,
casei qi ::l:,
nu pe cea vegnic6. Aceiuia, ""i ""_ii
ia asuprr_ei gn
aq"o".:'#ou*Ii;;i'ri,
uregte in pragul ugii, ca s6-i aminteasci de
-urechea
siu, prin care a ales robia.,rro OT .ui prt"u "uuarl ge vq scula
infelege p Si va iegi din casd c
acestlgecel_ce implinegte poruncile
ain frica. pf'r#ane
casa Stipdnului, insd nu frra oarecare
pedeapsd, ureruA
stripungerea urechii.
7-llz ,,Dacd cineva iSi va vinde
iesi cum ies roabele. Dacd fiica roabd, eo nu iar de vor mai trdi o zi sau
ei nu va pldia-stdpdnului sdu, sunt pldtili cu argintul stdpd_
re Si-a sd-i ingdduie a se rdlscumptdra, dar el
,

,r":^y:: .ales-o,
yanla h.f.amitie sydind, dipd ce i_afost nect
nu va
Pedeapsa vegnic[
d:"" r:t D ac! a I o gcdit- o 5leante pe cei ce nu aduc cinstire pi_
dytd dleptul fiicelor. tar dia""
; "7;r::;
I u, t r:ara''otri[i ; ; rinfiror (srujitoriror sfin1i1i), ruu iir;;;;;.".,
vreun suflet e
ro *;;i;;-$i pe alta, atunci lndepdrtat de Bisericl Iar.de
vom v5tlma pe cineva, prin in_
s-d nu-fie lipsird de hrand,
de tmbrdcdminte si de traiur cu r
batul sdu. Iar dacd el nu-i vaface
oi"ii"-orf lucruri, sd i,
dcmn to
demn rB,, sau
la rru
decarea aceluia.
^_r_,,. eretic",
^^., opinii ,;il;;;;ffi##,J,:"ril1:
de la ddnsul in dar,/drdrdscimpdrsrs-;; :
22: ,, De se vor bate doi
abuzurile urup.u fiicelor vdndute de tafi tdrcinatd Si aceasta
.^,r^ l:T^,1T,,,1,:
roabe, in serls de servitoare_ibovnice; sunt prev"deri
ada sd se supund cel vin
nivelului moral scdzut al celor ai, ur"trirn".
lul aceleifemei Si el va trebui
12-14: ,,De va lovi-cineva pe un om
Si acela va muri, reajudecdtorilor. "
fie dat morlii. Iar de nuJ vafi t*i, Dac[ prin sfada noa
Si i_a cdzut t
myld din ingdduirea lui Dumnezeu, t1i "iu,on{
vii hotdri un loc, t rc va sminti inainte de a aj
y,*g:,r:1?:::r.Do"( insd va ucii"'"in"va pe oproapete vom pl6ti preful hotirdt de
cu bund Stiinld gi cu vicleSug
;i
altarul Meu sd-l iei Si sd-l omori.,; "r,i;;" i; ;;;;;"r;;;:;; ; oare vor judeca lumea (Matei
19,

,,Intr-o societate in care legalitatea statald nu inloc .Z),efn lemeie putem infelege Brsenca; atunci, bdrbatul ei este
Mirele Hristos.
234
Sfintul Ambrozie, Scrisori,Ul, 14 21s
Ex,p.222
104
105
pldti. Tot dupd aceastd lege sd se urmeze, de va impunge boul
,,Iar de vafi si altdvdtdmare, atunci sd
23-252
cd suflet pentru suflet, ochi pentru ochi, dinte pentru bdiat saufatd. Iar de va impunge boul rob sau roabd, sd se
pldteascd stdpdnului acestora treizeci de sicli de argint, iar
mdnd pentru mdnd, picior pentru picior, arsurd pentru
rd, rand pentru rand, vdndtaie pentru vdndtaie." boul sdfie ucis cu pietre."
,,Pentru ci legea e umbrd, inchipuiegte prin fiu gi fiicI
Este aga-numita lege a talionului. ,l-egea talionului
neamul liber al sfinfilor, iar prin rob gi roabd, pe cel inci rob gi
talionis) se reglsegte 9i in Codul lui Hamurabi gi in legile asi
aupus picatului. $i nu este acelagi lucru a slvdrgi un r[u impo-
ne. Ea are mai mult un caracter social decdt individual; i
triva sfinfilor sau a p[citogilor. De aceea nu se pedepsesc
ndndu-se o pedeapsd similari pagubei provocate, se
amdndoud acestea la fel.'a3e Faptul ci se permitea celui vi-
limitarea exceselor vendetei. De fapt aplicarea acestei legi
novat s[ pliteasci pref de rlscumpdrare vestegte Taina Spove-
s[-gi fi.pierdut foarte devreme brutalitatea primitivi, in i
daniei gi curifirea prin indeplinirea canonului.
rul poporului israelit fiind recomandati iertarea, accentuatil
33-34: ,,De va sdpa cineva o fdntdnd sau va descoperi
t6:ziu de fkistos."236 Origen afirm[ chiar cI asemenea
ofiintdnd Si nu o va acoperi Si va cddea in ea un bou sau un
nu sunt numite Lege, ci decizii sau legiuiri, cdci Legea
r r r n n;237 a r- -, asin, stdpdnul fidntdnii trebuie sd pldteascd argint stdpdnului
nului este fird prihand (Psalmul 18, 8)."' Credem, insi,
^--
lor, iar boul Si asinul sdfie al lui."
alta e opinia potriviti: ,,o astfel de porunc[ este cea mai
Dupi Clement Alexandrinul, vom rispunde inaintea Stii-
dovad[ a iubirii de oameni a lui Dumnezeu. Dumnezeu pAnului pentru cel ce s-ar pierde in groapa deschisd de noi; pu-
pus aceastii lege ca sI ne scoatem ochii unii altorq ci ca sI
tem sdpa gropi fie prin false invl{ituri, fie dezvdluind lucruri
ferim de a face aSa ceva altora, de frici s[ nu pifim gi noi
tainice celor ce inci sunt la misura dobitoceasc[.z40 Aceia rd-
fel."238
mdn in grija noastr[ pflnd la sffirgit.
26-322 ,,Iar de va lovi cineva pe robul sdu tn ochi
35-35: ,,Iar dacd boul cuiva va impunge boul altuia Si
pe slujnica sd o va lovi in ochi gi ea il va pierde, sdJ lase
vo muri, sd se vdndd boul cel viu Si prelul sd se impartd pe din
ca despdgubire pentru ochi. $i de va pricinui cdderea
tloud; de asemeneo Si pe cel ucis sd-l importd pe dtn doid. Iar
dinte al robului sdu sau al roabei sale, sd le dea drumul
de s-a Stiut cd boul afost impungdtor de multd vreme, dar std-
tru acel dinte. Dacd tm bou va tmptmge de moatte bdrbat
pdnul lui, fiind inStiinlat despre oceasta, nu l-a pdzit, atunci
femeie, boul sdfie ucis cu piefte Si carnea lui sd nu se scesta trebuie sd pldteascd bou pentru bou, iar cel ucis sdfie
ce, iar stdpdnul boului sd fie nevinovat. Iar dacd boul a
al lui."
tmpungdtor cu o zi sau cu doud sau cu trei tnainte, Si
Chiar gi fa{i de cei afla{i in starea dobitoceasc[ avem o
lui, fiind vestit despre aceasta, nu l-a inchis si boul a ucis
r[spundere.
bat saufemeie, boul sdfie ucis cu pietre Si stdpdnul lui sd
Crp.22r l-l5z ,,De vafura cineva un bou sau o oaie Si
dat morlii. Dacd insd i se va pune stdpdnului prel de
le va junghia, sau le va vinde, sd pldteascd cinci boi pentru un
pdrare, pentru sufletul sdu, ce vafi pus asupra lui aceea

lro
Sferrh,l Chiril al Alexandriei, inchinare si slujire ln duh si adevdr,
'36 lbid.
231 VM
Cf. o^ilii la Cartea lesirii,x,4 zao
Cf. Stromate,y, 54, 4
'3t Smntul Ioan Gur[ de Aur, Omilii la Mater, XVI, 6

106 107
bou gi patru oi pentru o oaie! Dacdfurul vafi prins,spdrgant 16-17'. ,,De va amdgi cineva o fotd nelogoditd Si se va
nu va fi vinovat cu ea, sd o tnzestreze Si sd o ia de soqie; iar dacd tatdl ei
va fi fovit incdt sd moard, cel ce l-a lovit culca
rnoartea lui. Iar de vaface sceasta dupd ce a rdsdrit soat ae vaferi si nu va voi sd o dea lui de femeie, atunci el sd pld-

vafi vinovat Si, pentru ucidere, vafi ucis. Cel ce afurat va leascd tatdluifetei cdli bani se cer pentru inzestrareafetelor. "
bul sd ptdteasci tot de nu are cu ce, sdfie vdndut el pet Legea ingrijegte gi de fete, care, ilt lumea veche, nu aveau
Si,
celefurate prea multe drepturi.
plata ielorfurate. Iar de se va prinde furul si se
' 18-202 ,,Pe wdiitori sd nu-i ldsali sd trdiqscd! Tot cel
ce se impreund cu dobitoc sdfie omordt. Cel ce jertfeste la alli
dumnezei, afard de Domnul, sd se piardd."
Moartea e hdrdzitil pentru vrdjitorie, bestialitate 9i ido-
izbucnifoc si va cuprinde spini si, intinzdndu-se, va arde latrie.
sau snopi, iau hoWa, sd pldteascd despdgubire indoit cel 2l-242 ,,Pe strdin sd nu-l strdmtorezi, nici sd-l apeSi,
aprins focul. De va da cineva vecinului sdu argint sau lucn
ta U iatrure si acelea vorfifitate din casa acestui om, de'
va gdsi furul, sd le pldteascd tndoit; iar de nu se va gdsi Ju
sdiind-stdpdnul casei tnaintea judecdtorilor si sdiure cd nu
a intins mdna asupra lucrului aproapelui sdu' Pentru tot
care s-ar putea fura: bou sau asin, oaie sau haind, sau
lucru pieidut, dbspre care va zice cineva: Acesta e al meu' tp6rare este pdcat strigltor la cer.
prtcina amdntdurira trebuie sdfie adusd inaintea judecdtgrll1
banifratelui sdrac din popo-
25-272 ,,Devei irnprumuta
'si
cel ce vafi osdndit de iudecdtori sd pldteascd aproapelui lul Meu, sd nu-l strdmtorezi si nici sd nu-i pui camdtd. Iar de
tndoit. De va da cineva spre pazd aproapelui sdu asin sau ' vei lua zdlog haina aproapelui tdu, sd i-l intorci pdnd la asJin-
sau oaie, sau alt dobitoc Si va muri, sau vafi vdtdmat, sau '::"i:21";;:n::fi
sdfacd amdndoiiurdmfutt tnaintea '
'lui, sd Stie cineva,
fird cdci sunt rnilostiv."
cd cel ce a luat pe searna sa nu qi-a tntins mkna
lucrului aproapelui sdu, $i asa stdpdnul trebuie sd prir Prin hain6, se infelege aici ,,ve;m0ntul de deasupra (sin-
jtndmdntil, iir celdlalt nu va cvea sd-l despqgu(as-c1; la, salma, beghed, kesut), care consta dintr-o bucatd pltratl de
'se
va fura de la el, sd pldteascd stdpdnului despdgubire' ttofr de l6ni sau pir de cdmilS. Acest vegmint era folosit drept
insd va fi sfidsiat de fiard, sd-i aducd ceea ce a rdmas ca lnvelitoare de noapte, de aceea nu se lua ca amanet dupd apu-
, , . ..241
rie Si nu va pldti despdgubire pentru vita sJ0qiatd' De va ir4 lul soarerur.'
muia cinevi de h aproapele sdu vitd si dceea se va vdtdma 28: ,,Pe judecdtori sd nu-i grdieSti de rdu Si pe cdpete-
poporului
Itla - tdu sd nu o huleSti!"
va pieri, Si stdpdnul ei nuvafifost cu eq, sd o pldteascd;
aaia ttapanul-ei afost cu ea, sd nu o pldteascd' Iar dacd a. intr-o or0nduire teocraticd, hula impotriva autoritililor
inchiriatd cu bani, se va socoti pentru chiria aceea" ofenseaz[ pe Dumnezeu, Cel ce di dregitoriile.
Sunt stabilite pedepsele pentru furt $i desp[gubirile
tru diferitele pagube pricinuite aproapelui. l'' AB, p. 119

108 109
29302 ,,Nu intilruia a-Mi aduce pdrga aiei tnle Si a duiegti si mai iei gi pe alfli in ajutor, dacL e cu putinfS, ca sE
cului tdu; pe cel intdi-ndscut dinfiii tdi sd Mi-l dai Mie! pofi slobozi mldularul tiiu din g0tlejul frarei.'aa3,paci trebuie
meneo sd faci cu boul tdu, cu oaio ta si cu asinul tdu: ' il ridici vita de povar[ a dugmanilor tii, apoi cu atdt mai mult
zile sdJie ei lo mama lor, iar in ziua a opta sd Mi le dai Mi trebuie s[ ridici sufletele prietenilor t[i, mai ales cdnd clderea
,Nu n" aducem indatii ce suntem chema(i 9i ajunqi la lor este mai grozavL C[ ei, neputdnd purta povara mdniei, ni
ceputurile credinfei gi inci neini(iafi in jertfa dumnezeiasr oad intr-o groapl, ci in focul gheenei. Tu, ins[, vezipe fratele
frr[ de sdnge; ci mai int6i suntem catehizali 9i alerg[m sub tlu cizut jos, strivit de povarS, iar pe diavol, alituri de el, af6-
m4 adici sub Biserica, 9i ne intirim cu cuvdntul plIcut fAnd focul, qi treci mai departe fEr[ inimE, fbr[ mili! E primej-
cu laptele potrivit pruncului' (..') Deci ajunqi la b[rb[tie 9i dios lucru s[ faci asta gi cu un animal!"24,,Domnul ne-a inv[-
hrlni1i cu cuvintele catehiz6rii, ii aducem in ziua a opta, pt, demult de tot, s[ nu ne bucur[m de nenorocirile dugmani-
dup[ ce a trecut timpul in care se aflau in prunc.ie 9i a lor nogtri pentru ca, depringi cu aceste fapte, s[ ne invefe s[ ne
dup[ aceea altul in ca." s" poate imp[rtIgi in mod p:qiYil ruglm pentru dugmani (Luca 6,28)."24s
na lui tlristos. C[ci ziua aopta inseamni timpul invierii'"'' 6-92 ,,Sd nu judeci strdmb pricina sdracului tdu! De
(
3lz ,,Sd-Mi fiti popor sfdnt; sd nu mdncali corned Orice cuvdnt mincinos sd te fereSti; sd nu ucizi pe cel nevino-
tocului sfdsiat de fiard tn cdmp, ci s-o aruncali la cdini!
."
Val Si drept, cdci Eu nu voi ierta pe nelegiuit. Daruri sd nu pri-
.

Siagiat de fiari in cdmp e sufletul ajuns la cea mai.jo ileSti, cdci darurile orbesc ochii celor ce vdd Si strdmbd prici-
stare; cu acesta s[ nu avem comuniune, ci s[-l l[slm cdini nlle cele drepte. Pe strdin sd nu-l obtjduiegti, nici sd nu-l strdm-
adici duhurilor necurate. lorezi, cdci voi Stili cum e sufletul pribeagului, cd Si voi ali
Cap.23rl'32 ,,Sd nu iei aminte la zvon deiert; sd ni tost pribegi in lara Egiptului."
uneSti cu-cel nedrept, ca sd fii martor mincinos! Sd nu te Pasajul se adreseaz[ in special judecdtorilor.
dupd cei mai mulli, co sdfaci rdu; si la judecatd sd nu 10-11: ,,$ase ani sd semeni larina ta Si sd aduni roade-
ceior mai mulli, ca sd te abali de la dreptate; nici sdrac le ei, iar tn al saptelea, las-o sd se odihneascd; $i se vor hrdni
la judecatd." ldracii poporului tdu, iar rdmdstlele le vor mdncafiarele cdm-
" pdrtinitorlegiuiri
nu-ifii
mai grosiere, iatd aici 9i sfaturi de pului. ASa sdfaci Si cu via ta Si cu mdslinii tdi."
Pe hng[
re finefe. E menfionat anul sabatic, descris pe larg inLevitic.
,,De vei tntdlni boul duSmanului tdu sau asinul.
4-52 12: ,,In Sase zile sdlifaci treburile tale, iar in ziua a $ap-
rdtdcit, sd-l intorci si sd i-l duci! De vei vedea asinul t Ea sd te odihnesti, ca sd se odihneascd si boul tdu, si asinul
Sului tdu cdzut sub povard, sd nu-l treci
cuvederea, ci ldu, Si ca sd rdsufle /iul roabei tale Si strdinul care e cu tine. "
dici impreund cu el." ,,Legea a rinduit Sdmbita ca si se odihneasc[ boul tlu
nu fteacd nici pe l6ng[ do jug gi sluga ta. Amindoi acegtia arati prin ghicituri trupul.
-Iud"ilo. legea le poruncea si
unui dugman cdzrttijos, iar tu vezi adeseori pe fratele tdu O[ci trupul este vita de jug a minfii lucr[toare, fiind nevoit si
de diavol gi cizut joi, nu la pimdn! ci in pr[pastia pdcatul
nu caufi sd-l scofi cu sfatul, nici nuJ indemni 9i nici nu te $ll
lq Fqcere,XI'lII,4
t{.
Sfrntul Chiril al Alexandriei, Glafire la lesire,lfl xt II,90, r
'02

110 111
poarte de sili povara virtulilor prin fapte. Tot el este qi s vinte, s[ nu ajungl hrana unui animal viu condimentul unui
min{ii contemplative, intruc6t slujegte in chip ralional animal ucis gi nici cauza vie{ii s[ ajungi ajutor pentru consu-
lor minfii care a ajuns la cunogtinfS, ca unul ce s-a p[tnrns 9i marea cirnii"2a8. Ulterior, rabinii au extins prevederea, oprind
ra(iune prin contemplafiile minfii. Sambeta este sffirgitul orice al[turare de carne cu produse lactate.
dtrora, hdrdzind fieclruia odihna cuvenitii de bunurile 20-33: ,,Iatd Eu trimit inainteq to pe ingerul Meu, co sd
slujesc prin frptuire gi contemplati"."'ou le pdzeascd in cale Si sd te ducd la pdmdntul acela pe care l-am
l3-llz ,,Pdzili toate cdte v-am spus Si numele pregdtit pentru tine. Ia aminte la tine insuli; sd-l asculli Si sd
dumnezei sd nu le pomenili, nici sd se audd ele din gura nu-i fii necredincios, cd nu te va ierta, pentru cd numele Meu
trd. De trei ori in an sd-Mi prdznuiesti: Sd lii sdrbdtoarea aste tn el. De vei asculta cu luare-aminte glasul sdu Si veiface
melor. $apte zile sd mdndnci azime in timpul lunii lui A bate cdte ili portmcesc qi de vei pdzi legdmdntul Meu, imi veli
cum fi-am poruncit, cdci tn acea lund ai iesit din Egipt; tl popor ales dintre toate neamurile, cd al Meu este tot pd-
te infiliSezi inaintea Mea cu mdna goald- Sd lii apoi ndntul, iar voi Imi veli fi preolie tmpdrdteascd Si neam sJiint.
rea secerisului gi a strdngerii celor dintdi roade ale tale, Spune ctmintele acesteafiilor lui Israel: De veli asculta cu lua-
care le-ai semdnat in larina ta, Si sdrbdtoarea strdngerii rc aminte glasul ingerului Meu Si veli implini toate cdte vd voi
delor toamna, cdnd aduni de pe cdmp munca ta. De trei tpune, voifi wdjmas vrdjmasilor tdi Si potrivnicilor tdi le voifi
an sd se tnfdyiseze inaintea Domnului Dumnezeului tdu potrivnic. Cdnd va rnerge inaintea ta ingerul Meu, povdluitorul
de parte bdrbdteascd ai tdi." ldu, Si te va duce la Amorei, la Hetei, la Ferezei, lq Canaanei,
Sunt fixate slrb[torile anuale, prezentate pe la Gherghesei, la Hevei Si la lebusei, si-i voi stdrpi pe acestia
Levitic. in perioada mozaicd. acestea eraw Pastile de lafaya yoastrd, atunci sd nu te tnchini la dumnezeii lor, nici
sdrbdtoarea azimilor (15-21Nisan sau Aviv); td le slujeSti, nici sdfaci dupdfaptele acelora, ci sd-i zdrobesti
sa;.l sdrbdtoarea secerisului (6 Sivan) Si Corturile smt detot Si sd strici stdlpii lor. Sd slujeSti numai Domnului Dumne-
toarea culesului (15-22 Tiqri). teului tdu Si El va binecuvdnta pdinea ta, vinul tdu, apa ta Si
18-19: ,,Cand voi alunga neamurile de lafala ta Si voi abate bolile de la voi. in lara ta nu vafifemeie care sd nas-
ldrgi hotarele tale, sd nu torni sdngele iertfei tale pe cd inainte de weme sau stearpd; Si voi umple numdrul zilelor
nici grdsimea de laiertfa Mea cea de la sdrbdtori sd nu lale. Groazdvoi trimite inaintea ta Si voi fngrozi detot poporul
nd pe a doua zi. Pdrga din roadele larinii tale sd o u$upra cdruia veli merge Si voi pune pe fugd pe toli vrdjmasii
casa Domnului Dumnezeului tdu! Sd nufierbi iedul in ldi. Trimite-voi tnaintea ta viespi Si vor alunga de la fala
yoostrd pe Amorei, pe Hevei, pe lebusei, pe Canaanei Si pe
rnamei sale!"
Desprejertfe se vorbegte aminuntit in Levitic. E i Hetei. Dqr nu-i voi alunga de lafala voastrd intr-un an, ca sd
sant6, ins[, ultima prevedere de aici: ,,Legea vrea sdJ nu se pustiiascd pdmdntul Si ca sd nu se inmulleascd inaintea ta
pe om bun[tatea incep6nd de jos, de la animalele necuv6nt{ tlarele sdlbatice; ci-i voi alunga incetul cu incetul, pdnd ce vd
re.'Qo1 Prevederea urm[rea si pund stavild cruzimii, ,,cu alte vqi inmulli Si veli lua tn stdpdnire pdmdntul ocela. intinde-voi
fuilarele tale de la Marea RoSie pdnd la Marea Filistenilor Si

'6 Sfintul Maxim Mf,rnrrisitorul, Capetele gnostice, 164


t'N
247
Clement Alexandrinul , Stromate,Il,92, I lbid.,il,94,2

tt2 t13
de la pustie pdnd la rdul cel mare al Eufratului, cdci voi da aceStia arderi de tot Si au jertfit vilei, ca jertJd de izbdvire
Dom_
mdinile voastre pe locuitorii pdmdntului acestuia Si-i voi nului Dumnezeu."
ga de lafapa ta. Sd nu vd amestecali Si sd nuface[i
cu ei, nici cu dumnezeii lor. Sd nu locuiascd ei in lara
ca sd nu vd facd sd pdcdtuili impotriva Mea; cd de ve,ti
dumnezeilor lor, aceStia vor fi cursd pentru voi. "
Dumnezeu fhg[duiegte israelifilor s[ le dea biruinfa
fafa popoarelor canaanite, dar ii avertizeazl s[ se fereascd
religiile acelora. Un inger vacdl5ltzipe lsrael; dar,lacapi
33, acesta va primi o alti conota{ie...
12. Cortul sfdnt (24, | - 27,21)
Ctp.24,l-4'. ,,Apoi a zis Dumnezeu imd.Si cdtre
Suie-te la Domnul, tu Si Aaron, Nadab, Abiud Si Saptezeci
tre bdtrdnii lui Israel Si vd inchinali Domnului de departe.
mai Moise singur sd se apropie de Domnul, iar ceilalyi sd
apropie; poporul de asemenea sd nu se suie cu el! Avenit
Moise Si a spus poporului toate cuvintele Domnului Si
Atunci a rdspuns tot poporul intr-un glas Si a zis: Toate
tele pe care le-a grdit Domnul le vomface Si le vom asculta!
Moise a scris toate cuvintele Domnului. $i el, sculdndu-se
de-dimineald, a zidit jertfelnic sub munte Si a pus
stdlpi, dupd cele doudsprezece seminlii ale lui Israel."
E greu de spus cdte au fost urcirile lui Moise in
evenimentele nefiind redate cronologic. Se pare cd, dupl o
mi suire, Moise a cobordt cu Decalogul, urmdnd o a
censiune, spre a primi indrumlri cultice. Acum suie gi
dar e amintit doar la 24,13. Aici sunt numili Aaron gi fiii
Nadab gi Abiud. ,,Fiii nlscufi din Aaron ne arati neamul
sfinfit. Iar bltranii, pe cei alegi ca buni. Aaron iar[gi e
lui Hristos, Arhiereul sfhnt gi ftri de p[cat, prin Care am
mit nagterea prin Duh gi ap6. ''2ae
5z ,,4 trimis apoi tineri dintre fiii lui Israel, de au

'n' Sfantul Chiril al Alexandriei, op. cit.,Ill

tt4 115
pement, cea bolnave in ea insigi prin legea plcatului (...).
fine de firea trupului, pare a se afla gi sub jugul p[catului,
nu avea experien{a lui."2so
6z ,,Atunci Moise, ludnd jumdtate din sdnge, l-a
intr-tm vas, iar cu cealaltd jumdtate de sdnge a stropit dezbrdcatde omul cel vechi gi s-a imbrdcat in omul harului, ve-
nicul." de gi starea sain vremea rugiciunii, sem[ndnd cu safirul sau
,,Pe cflt se pare, o parte arat[ inv[pfura moral[ a Cu azurul cerului, stare pe care Scriptura o numegte gi loc al
lepciunii, iar o parte pe cea misticS. Partea turnatii in vas lui Dumnezeu,vilzut de bltrdni pe Muntele Sinai.,'2sa
moral[, iar cea virsatii pe altar este mistic[, prin aceea cl llz ,,Dar El n-a intins mina Sa irnpotriva aleSilor lui Is-
vlrsati in min(ile omenegti prin oarecare insuflare gi prin rael, iar ei au vdzut pe Dumnezeu, apoi au mincat Si au bdut. "
dumnezeiesc, pentru ca ele sd simtl cele de cuviinfi gi si ,,Au mdncat Si au bdut: semn cd erau vii, dar poate fi
umple de credinti in Dumnezeu."2sl vorba gi de un pr0nz ritual, cu care se incheia de obicei un les[:
7-82 ,,Dupd qceea, ludnd cartea legdmdntului, a mdnt, o alianfi,, un contract, un armistif,r.,,"t Aaron, Nadlb,
auzul poporului; iar ei au zis: Toate cdte a grdit Domnul le Abiud gi cei gaptezeci au urcat numai p6n[ aici.
face Si le vom asculta! Dupd aceea, ludnd Moise sdngele, a l2-l4z ,,$i a zis Domnul cdtre Moise: Suiete la Mine fn
pit poporul, zicdnd: Acesta este sdngele legdmdntului, pe munte Si fii acolo, cd am sd-li dau table de piatrd, legea Si po-
l-a incheiat Domnul cuvoi, dupd toate ctnintele acestea." runcile, pe care le-am scris Eu pentru tnvdydtura lor! Atunci,
,,Iar cd e necesar s[ se sfinfeascd prin sdnge cei ce gculdndu-se Moise impreund cu losua, slujitorul sdu, s-a suit
la (m[sura sfinleniei) gi doresc sd se apropie de ln muntele Domnului; iar bdtrdnilor le-a zis; Rdmdneli aici
ar6tat-o Moise stropind cu sdnge tot poporul gi insugi pdnd ne vom intoarce la voi. Iatd Aaron Si Or sunt cu voi; de
tul. Dar vom afla gi prin aceasta cE omul nu se poate sfinfi vq ovea cineva pricind, sd vind la ei. "
gur. (...) CIci nu spal[ legea pdcatele, ci o face aceasta Iosua e pomenit aici ca insofitor al lui Moise, dar el nu a
Tainelor prin Hristos."252 fost amintit intre cei chema{i si urce in munte. ,,Observl cI a
9-10: ,,Apoi s-a suit Moise Si Aaron, Nadab, A fost chemat Moise, care a primit legea cea inc[ in umbre gi li-
Soptezeci dintre bdtrdnii lui Israel Si au vdzut locul unde tere, dar se suie impreund cu el gi Iosua cel impreund chemat,
Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era ceva, ce ca chip al lui Hristos, Care nu e chemat de Tatil in mod egal
cu un lucru de safir, curat Si limpede ca seninul cerului. " ou ceilalli. C[ci e pururea cu El. Dar face celor chemati calea
,,Auzi cum au vdzlt locul numit al lui Dumnezeu, cu putinfd de folosit, mijlocind qi mergdnd impreund. pentru
chipul tiriei cerului. C[ci cerul e strdlucitor gi culoarea cea c[ este cu neputint[, precum am zis, de-a ajunge inlduntrul lui
inaltd gi etericd e asemenea safirului. Cici cerul e locul cel Dumnezeu gi Tatil in alt mod dec0t prin mijlocirea Lui.,,2s6
cuvenig in care locuiegte Dumnezeu, odihnindu-Se in
7r1
lbid.
zto
lbid. 154
deosebirea patimilor, lB
"'Ibid.
rr5
"'Ibid.
?t6 cit.,III

116 tt7
Nu e clar ce au fdcut ceilalfi, insd capitolele urmitoare dau tea. Fiindc[ p{ql in trupul omului este fbrl sim{ire; de aceea e
infeles c[ ei s-au intors la Popor. chipul mo4ii."260 Cdt privegte metalele prelioase, ele pot inchi-
15-18: ,,5-a suit deci Moise Si losua in munte si un pui strilucirea virtulilor, sau atributele divine.
a acoperit muntele. Slava Domnului s-a pogordt pe Mu; 6-9: ,,Untdelemn pentru candele, aromate pentra mirul
Sinai Si l-a acoperit norul Sase zile, iar tn ziua a $aptea o de uns Si pentru miresmele de tdmdiere; piatrd de sordiu Si pie-
gat Domnul pe-Moise din mijlocul norului' Chipul slavei Dt tre de pus la efod Si la hoSen. Din acestea sd-Mifaci locas sfint
'nului
de p"ia6"t rnuntelui era fn ochii fiilor lui Israel
ca gi voi locui in mijlocul lor. Cortul ;i toate vasele Si obiectele lui
mistuitor. ii t-o suit Moise pe munte Si a intrat in mii sd le faci dupd modelul ce-li voi ardta Eu; aSa sd le faci!"
foc
"norului; de zile Si patr Lui Moise i s-a infEligat, in chip tainic, un cort imate-
Si a stat Moise pe munte patruzeci
de nopli.
',,$ti- l rial, pe care Israel avea s5-l reproduc[ in chip vdzut, din mate-
cd Moisi prin p tst s-a urcat in munte' Ci n-ar riile indicate. ,,Cortul acesta este Hristos, puterea gi infelepciu-
inarditsl se apropie de vffirl muntelui care fumega' nici n nea lui Dumnezeu, Care, nefiind frcut de mdnd dupd firea Lui,
fi cutezztsi intre in nor, dac[ n-ar fi fost inarmat cu posful'" primegte sE Se pllsmuiasci atunci cdnd e de trebuinfi sd fixe-
putut
Totuqi, un post atdt de indelungat surprinde' ,,Cum a ee acest cort intre noi. Astfel, in oarecare fel, acelagi cort este
tura irupului s[ se cheltuiascd at6ta vreme, frr[ s[ se ir pi nefrcut gi fEcut, in prima calitate existAnd de mai inainte ca
geasci t""u se imprIgtia din puterea lui in fiecare necreat, iar in a doua primind aceastd alcdtuire vdzutd, f[c6n-
""
lceastl nedumerire o dezleagd cuvdntul lui Dumnezeu' du-se creat."261
zice: Nu numai cu pdine va trdi omul, ci cu tot cuvdntul
c 10-11: ,,Chivotul legii sd-l faci din lemn de salcdm:
(Deuteronom 8, 3;Matei 4' 4)' lung de doi coli Si jumdtate, larg de un cot Si jumdtate Si inalt
iese din gura lui Dimnezeu
Cip.25,l'5'. ,,Ahmci a grdit Dumnezeu cu Moise si a de un cot Sijumdtote. Sd-lfereci cu aur curat, Si pe dinduntru Si
Spune fiiior lui Israel sd-Mi aducd prinoase: de
la tot or, pe dinafud" Sts, tmprejurul lui, sd-ifaci cmund imptetitd de aur. "
pe care-l lasd inima sd dea, sd primesti prinoase pentru ,,Chivotul de aur unde sunt tablele legdmAntului (...) nu
Iar prinoasele ce vei primi de la ei sunt acestea: aw' ctt Gste altceva decdt infelegerea noastr6, unde noi trebuie s6 in-
arimd; mdtase violetd, purpurie si stacoiie, in Ei pdr de tcriem legea lui Dumnezeu.''u' Sau lemnul de salcdrru fiind ne-
Piei de berbec vopsite rosu, piei de vilel de mare si putrezitor, inchipuie fiupul nestric[cios al Domnului, aurul ar[-
salcdm." tfind dumnezeirea Sa. Cununa de aur vestegte demnitd{ile Sale,
frri s6nge 9i fhrd suflet. Acela tmpdrlteascd gi arhiereasc[. Acest Chivot ne descoperE Legea
picatului este deja mort in el, 'dumnezeiascS.
viefui gi nu va mai stlPdni in 12-18: ,,Apoi sd torni pentru el patru inele de aur Si sd
prin
larele sale."25e E vestitl patima ,'rndntuitoare, inchipuitd leprinzi tn cele patru colluri ale lui: doud inele pe o laturd Si
care din cele spuse: prin pielea rogie, singele, iar prin Par'
m doud inele pe cealaltd laturd. Sdfqci pArghii din lemn de sql-

257
Sfeotol Vasile cel Mare , Omilii si ctndntdri,l,5 il Smrrn l Grigorie de Nyssa, op. cit.
258 bt thtd.
Nil Ascetul, op. cit., 14
cit.,Xll h't).ig"n, Omilii la Cartea Numerii,X,3
"n Oig"n,op. 5

118 119
cdm si sd le imbraci cu aur. $i sdvdri pdrghiile prin inelele vimi de deasupra chivotului legii, Md voi descoperi lie Si ili
pe laturile chivotului, tncdt cu aiutorul lor sd se poarte voi grdi de toate, cdte arn a porunci prin tine fiilor lui Israel.
tul. Pdrghiile sdfie necontenit in inelele chivotului. Iar in Sdfaci apoi masd din lemn de salcdm: lmgd de doi coli, latd
vot sd pui legea, pe care !i-o voi da. Sdfaci Si un capac la de un cot, inqltd de un cot gi jumdtate. S-o imbraci cu aur cu-
vot, de aur curot, lung de doi coli Si iumdtate, si lat de un , rut $i sd-i faci imprejur cunund de aur, impletitd. Sd mai faci
Si jumdtate. Apoi sd faci doi heruvimi de aur;
gi sd-i faci lmprejurul ei pervaz inalt de o palmd Si tmprejurul pervazului
dintr-o bucatd, ca Si cum ar rdsdri din cele doud capete '
td faci cunund de aur. Sd mai faci patru inele de aur Si sd
capacului. prinzi cele patru inele sub cunund, in cele patru colluri de la
E o dovadd c[ sunt ing6duite reprezentdrile picioarele mesei. Inelele sd fie tn pervoz ca niSte torli pentru
atunci cdnd ele :urmeazl unor viziuni dumnezeiegti qi nu pdrghii, ca sd se poarte cu ele masa. Iar pdrghiile sd le faci
rodul inchipuirii. Lucrurile sfinte sunt, de altfel, lucrate tlin lemn de salcdm, sd le fereci cu aur curat gi cu ele se va
asistenfa Duhului Sfhnt. Purta n osa. Apoi sdfaci pentru ea talere, cddelnile, pahare Si
19-202 ,,Sd pui un heruvim la un capdt Si un heruvirn cupe, ca sd torni cu ele; acestea sd lefaci din aur curat-',
celdlalt capdt al capacului. Herwimii aceStia sdfie cu ar Degi aurul e adesea o ispitE, prezenta sa abundd in sanc-
intinse pe deasupra capacului, acoperind cu aripile lor tuar. Dup[ Evagrie Ponticul, sunt de dou[ feluri gdndurile ce
cul, iarfeyele sd si le aibd unul spre altul; spre capac sdfie [o incearc[: drdcegti gi nepdtimage; gindul dricesc indeamn[
lele heruvimilor." la cdgtigarea aurului frr[ rugine gi zugrdvegte desfrtarea gi sla-
,,Stdlpii inalfi, strilucitori de poleiala argintie gi aurie, Va ce vin de pe urma lui; in schimb, gdndul nepdtimag aduce
verigile qi heruvimii care acopereau cu aripile lor chi ln minte doar forma simpli a aurului, despdrfitd de patimd gi
toate celelalte c0te le infEligeaz[ descrierea alc[tuirii cortu hcomie."265
sunt, pentru cel ce privegte spre cele de sus, Puterile mai 30: ,,Iar pe masd sd pui pdinile punerii inainte, cqre se
sus de lume, contemplate in cort, care, din voia dumnezei Vtr afla puntrea inaintea Mea."
suslin toate. Ele sunt adeviratele noastre susfinitoare, trit E o preinchipuire a Euharistiei: ,,P6inile punerii inainte
se slujeasce celor ce vor primi m6ntuirea."2u' Sfrntul Ioan trchipuiau aceasti pdine. Aceasta e jertfa cea curat6, adicl ne-
maschin pornegte de [a acest loc scripturistic pentru a dngeroasE, care a spus Domnul, prin profet, sI I se aduc[ de
cu iconoclagtii: ,,Heruvimii care umbreau ilastiriul nu erau le r6s[ritul soarelui pind la apus (Maleahi l, I l)-.'uu
crul m6inilor omenegti? Dumnezeiasca ScripturS, insd, 31-40: ,,Sdfaci sfeqnic din aur curat. SfeSnicul sd-l faci
cei ce se inchind celor cioplite, dar Ei pe cei carejertfesc bdtut din ciocan: fusul, bralele, cupele, nodurile Siflorile lui sd
nilor. Astfel, idolii plgdnilor sunt de disprefuit 9i oprili, dintr-o bucatd. $ase brale sd iasd pe cele doud laturi ale lui;
erau inchipuirile demoni 1clr."264 braye ale sfeSnicului sdfie pe o laturd a lui Si trei brale ale
2l-292 ,,Apoi sd pui acest capac deasupra la chivot, icului sd fie pe cealaltd laturd. El va qvea la un bral trei
in chivot sd pui legea ce i1i voi da. Acolo, intre cei doi ilpe tn forma florii de migdol, cu nodurile Si Jtorile lor, Si la alt

2u'
264
Sfentul Grigorie de Nyssa, op. clf. lt cf. op. ctt.,l
Dogmatica, rV, 16 Sfrntul Ioan Damaschin, Dogmatica, lY, 13

120 t2t
\at ya qvea tyei cupe informaJtorii de migdat, cu nodu, Cap.26rl: ,,Cortul insd sd_lfaci din zece covoare de
in
florile lor. ASa vor aveq toate cele gase brale, ce ies din tdsucit si de mdtase violetd, stacojie
Si visinie; in lesdtura lor
sf-e1nicylui lar pe finul sfeSnicului sd
fie patru cupe in j ld,faci chipuri de heruvimi qlese iu iicusintd.,,
/lorii de migdal, cu nodurile SiJtorite lor; in nod sib doud
le, un alt nod sub ahe doud brale Si tm al treilea nod sub 1tr, prin
din urmd dgud braye, iar in vdrful.fusului sfeSnicului sdfie 2
a cupd tnformaflorii de migdal cu nodul gifloarea ei. Nodi de coSi,
Si ramurile acestea sd fie dintr-o bucatd cu sfesnicul. El voarele sd aibd aceeasi mdsurd. Cinci covoare
se vor uni la un
sd fie lucrat tot cu ciocanul, dintr-o singurd bucatd de loc si celelalte cinci iar se vor uni ra un roc celelarte cinci
rat. Sd-i Jaci Sapte candele Si sd pui in el candelele rcestea] si iar
i de mdtase violetd, pe
sd lumineze latura dinfasa lui. Sd-ifaci mucdri tdvile de
Si t intdi de acoperiS, Si tol
curat. Dintr-un talant de aur curat sd se.facd toate obi
acestea. Vezi sdfiici acestea taate dupd madelul ce s_a
li oealattd jumdtatedeacoperg.r*r:;,";:":#::ri:1ff,f:h
in munte. " govor si pe morginea covorului
ce are a se uni cu el idfaci tot
,,Sfegnicul aruti,cd,cel ce wea sd lumineze pe allii glncizeci de cheotori- cheotorile
acestea sd rdspundd inere cu
s[ fie solid din toate p[rfle qi si nu aibd nimic ,gor ruu allele' sdfaci cincizeci de copci din aur si cu copcire acestea
s[ fie cioc6rrite afard toate cele de prisos, care nu pot ld uneSti cele
pild6 a unei viefi hr[ prihana, celor ce ar privi.,'267 3au,
despre bra{ele sfegnicului ce se inalfh ca niEte ramuri
qut coitutui
g!p!d: ca sd acoperi cortul. Unsprezece
'fr"!'""XL*f;:;;;
covoore cle aceitea sd
singuri tulpin5, pentru ca lumina ,6 ,* .*o"..e imbel Ittci. Lungimea unui covor sd fie de treizeci tle coli, qi ldtimia
darnic din toate pdrfile, nu_vei gregi de te vei g6ndi la raz, Unui covor sdfie de patru coli; cele unsprezece
covoare sd aibd
multe feluri ale Duhului".268 ,,sfegnicul de aur e chipul lui loate aceeasi mdsurd. Sd meSti intre ile cinci covoare
tos. Cici Fiul e prin fire gi cu adev[rat Dumnezeu. Iar Si ce_
lelalte sase covoqre iar sd le tnesti intre ele. Jumdtatea
cirea gi inllfimea dumnezeiasc[ trebuie asemlnati cu din al
Suselea covor sd o indoi in partea de dinainte a cortului.
(...). Faptul ci sfegnicul s-a tumat aratii chipul ales, adicd r sd
foci cincizeci de cheotori pi marginea covorului din capdtur
fia dumnezeiascd a lui Emanuil" Iar nipte ramuri la dreapta anei jumdtdli, ca sd se poatd uni iu cealaltdiumdtate;
stringa r[sar ca dintr-un trunchi de arbore gi se inalfi i,m1 Sf culte
elncizeci de cheotori sdfaci ra marginea
cu fusul din mijloc qi se ridic[ p6ni la aceeagi inaitime. "rtritott"iiiitaii'a"
ucoperis, care trebuie unitd c r cea dintdi. Sayaciapoi iin"i
unul fiind dupd fiinfa, e socotit a fi multiplu prin feluri leci de copci din aramd Si sd vdri copcile ocesteo in
cheotori
crlri, dar nimic nu e striin gi adaus din afard ia El, cu t 1l sd unesti celelalte doudjumdtdli di acoperis, ca sd/ie unul
datoriti atributelor dumnezeiegti nu e cugetat a fi simplu. Ulngur. Iar prisosul de acoperis, oj
i_
tose;te de la acoperiSul cortului, sd
a
eortului. Partea insd din lungimea acoperiSului,
267 care prisosesle
268
o4. cit.
26e 17"
i, inchinwe gi slujire in duh Si adevdr, O.igen, Omilii la Corteq lesirii,Xlll,5

122 123
de o parte Si de alta a cortului, sd atdme peste perelii co
ft[tase; din p5r de capr[; din piei de berbec vopsite in rogu; din
piei de vi(el de mare, de culoare albastr[. Pentu ultimul aco-
de o parte un cot Si de alta un cot, ca sd-i apere' Dupd
sdfaci cortului un acoperis de piei roSii de berbec Si tncd perimdnt, Septuaginta are epikalimmata dermata iakinthina.
acoperis de piei de vilel de mare pe deasupra. Sd faci q ,,Acestea arItau pe flristos, Acoperimintul Bisericii. $i anume
pentru
're.
cort scdnduri din lemn de sqlcdm, ca sd stea ln pici' 0lbastru, ca pe Cel ce e din cer gi de sus; gi de culoare rogie, ca
pe Cel ce a venit in trup."27r Traducerea de care ne folosim nu
Fiecare scdndurd sd ofaci lungd de zece coli Si latd de
cot sdfiefiecare scdndurd. O scdndurd sd aibd lndic[ aici culoarea albasfrl, ci doar [a36,19.
Sijumdtate
ud cepuri la capdt, unul in dreptul altuia. Asa sdfaci la tr 3lt ,,Sdfaci o perdea din in rdsucit gi de mdtase viole-
scdndurile cortului. $i scdnduri de acestea pentru cort sd ld, stacojie Si viSinie, rdsucitd, iar in lesdtura ei sd aibd chi-
doudzeci, pentru latura dinspre miazdzi. Sub aceste doudz'
puri de heruvimi alese cu iscusinld."
scdnduri sd faci patruzeci de postamente de argint: cdte ,,In grecegte: katapdtasma (: perdea; draperie). Echiva-
postamente sub o scdndurd, pentru cele doud cepuri ale lentul ei liturgic din cultul ortodox e impropriu numit uneori
doud postamente pentru altd scdndurd, pentru cele doud c eatapeteasmd (perdea); mult mai potrivit e iconostas sa:u tdm-
pld (aceasta, de la templum)."272
ale ei. Doudzeci de scdnduri sdfaci pentru cealaltd laturd,
spre miazdnoapte. $i pentru acestea sdfaci patruzeci de 7
32: ,,$i s-o atdrni cu verigi de aur pe patru stdlpi din
mente de argint, cdte doud postqmente sub o scdndurd gi lemn de salcdm, imbrdcali cu aur Si asezali pe patru posta-
postamente pentru altd scdndurd; iar pentru parteq dt nente de argint."
-cortului, Cei patru st0lpi inchipuie ,,cele patru testamente v@hi'273,
care vine spre asfinlit, sdfaci Sase scdnduri' ,t,
fdicd legdm6nful incheiat de Dumnezeu cu Adanr, cu Noe, cu
scdnduri sdfaci pentru unghiurile cortului din partea
Avraam gi cu Moise. Ne putem gdndi gi la numdrul Sfinfilor
a lui. Acestea sd fie de doud ori mai groose Si sus unite 1
Evangheligti, care binevestesc in toati lumea (in cele pafiu punc-
un inel. Asa trebuie sd fie amdndoud la fel pentru amdi
cardinale).
unghiurile. $i asavorfi opt scdnduri pentru partea dinda lo
33-35: ,,Dupd ce vei prinde perdeaua tn copci, sd aduci
si pentru cele gaisprezece postamente de argint,
"oitului
doud postimente sub fiecare scdndurd, pentru cele doud Acolo dupd perdea chivotul legii Si perdeaua vd va despdrli
puri ile ei. Sdfaci apoi pdrghii din lemn de salcdm" cinci 1 flstfel sfinta de sJknta sJintelor. La chivotul legii din s/dnta sfin-
ghii pentru scdndurile de pe o laturd a cortului, cinci pd lelor sd pui capacul. Iar dincodce, tn afard de perdeo, sd pui
lnusa $i in fala mesei sd pui sfesnicul; tn partea de miazdzi a
p"ri,
'ghii
scdndurile de pe cealaltd laturd a cortului si cinci
pentru scdndurile din partea de la fundul cortului' eortului sdJ pui. Masa insd sd n-o pui in partea de miazdnoap-
lc a cortului."
iirc spr" asfinlit. Iar pdrghia din mijloc va trece prin
duri ile la ui capdt la celdlalt al cortului. Scdndurile sd le ,,in paftea de miazdnoapte a altarului tlmdierii igi avea
braci cu aur; iielele, prin care se vdrd pdrghiile, sd le faC loc masa, pe care se puneau pdinile, pentru c6, dintre toate
aur si sd imbraci cu aur si pdrghiile. $i asa sd tnighebezi
tul dupd modelul care li s-a ardtat in munte'"
E descrisd alcltuirea cortului; in capitolele ttnale
reveni asupra acestora. Cortul avea patru acoperiminte: de

124 125
tF-

vinturile, vinturile de lamiazilnoapte sunt cele mai tocmit acolo ingr[dituri (...), ca s[ nu pitrund[ nimic din cele
cregterii roadelor. Pdinile ar putea fi locaqurile Bisericilor necrtrate"276. Un alt aspect: ,,[a seama deci cI jertfelnicul sluji-
re sunt unite intr-un singur trup Si intr-o singurl adunare. rii cerute de lege e cu totul aurit. in aceasta, Dumnezeu ne-a
36-37: ,,Apoi sdfaci o perdea la uSa cortului, de lnfrfigat clar ghicitura c[ legea nu procurl pe Duhul Sfhnt gi
se violetd, stacojie Si viSinie, rdsucitd Si de in rdsucit, cu puterea slujirii in chipuri nu a fost cinstit[ cu un astfel de har.
alese in lesdtura ei. Pentru perdeaua aceosta sd faci Clci era un duh de robie peste Israil. $i harul ni s-a dat noul
stdlpi din lemn de solcdm si sd-i imbraci cu our. La ei sd prin Hristos, dupd invierea din morgi."277
verigi de aur Si sd torni peste ei cinci postamente de aram 5-8: ,, Sd imbraci cu cdmasa aceasta psrtea de jos a jert-
Perdeaua era ,,o piedicl pentru necredin{a felnicului, ca sd fie tmpletitura pdnd la jumdtatea jertfelnicu-
oprea intrarea celor ce se aflau inSuntrul zidului incon lui. Sdfaci pentru jertfelnic pdrghii, din lemn dc salcdm, Si sd
tn legiturl cu acegti cinci st0lpi, intr-un chip cu totul le imbraci cu aramd. Drugii acegtia sd-i vdri prin inele, pe de
sunt fr0nte de Mdntuitorul cele cinci pAini 9i este o parte Si pe de alta a jertfelnicului, ca sd poatd fi purtat. Iar
ele mul{ime a care-Lascultase (Ioan 6, g)"."t Jertfelnicul sd-l faci de scdnduri, gol induntru. Dupd cum li
Crp.27,l-4: ,,Sdfaci uniertfelnic din lemn de t-a ardtat tn munte, aSa sd-l faci. "
lung de cinci coli, lat de cinci coli. Jertfelnicul sdfie tn Jertfelnicul e gol in[untru: ,,I4eea este aceea de scobitu-
colluri Si indllimea lui de tei coli. In cele patru colluri , r[ in lemn sau de trunchi g[unos. tn loc]#le de popas, golul
sd faci coarne. Coarnele sd fie ca rdsdrite din el si cra, probabil, urrrplut cu pietre sau nisip.""o
imbraci cu aramd. Apoi sd-i foci cdlddri pentru pus 9-10: ,, Cortului sd-i faci curte. Pe partea din miazdzi,
lopdlele, lighene, furculile si cleste. Toate uneltele perdelele sdfie de in rdsucit, lungi de o sutd de coli numai pe
le faci din aramd. Sdfaci iertfelnicului o impletiturd, un parteo aceasta. Pentru ele sdfaci doudzeci de stdlpi Si pentru
cdmasd din sdrmd de aramd, Si la tmpletitura aceasta sd ei doudzeci de postamente de aramd; cdrligele la stdlpi Si ve-
in cele patru colluri ale ei, patru inele de aramd." rigile lor sdfie de argint."
Cele patru coarne ce rlsar din jertfelnic inchi St6lpii Bisericii sunt,,sluj itorii tainelor dumnezeiegti. C[ci
Crucea pe care s-a adus Jertfa cea adevdtati' Plasa de Scriptura pe apostoli, pe invd{[tori qi pe proo-
care proteja jertfelnicul, ar putea fi apropiatd, dup[ scop, ljl,li#..u,e
11-19: ,,Tot aSa Si pe latura dinspre miazdnoapte sdfie
actuala ripid6, un fel de evantai lucrat din metal, cu
pcrdele de o sutd de coli tn lungime Si la ele doudzeci de
protejeazl Cinstitele Daruri, spre a nu cddea ceva necun
tldlpi, iar sub ei doudzeci de postamente de aramd; cdrligele
ele. Ripida simbolizeazi heruvimii ce stau in jurul tronului
Si verigile stdlpilor sd fie de argint. in latul cur{ii, pe pitea
vei dumnezeiegti. Protejarea jertfei atenfioneaz[ pe ,,cei ce
tlinspre asfinlit, sdfie perdelele lungi de cincizeci de coli qi la
s6-gi p[zeasci cugetarea lor curat[ ca pe un templu (cI)
ele zece stdlpi Si la stdlpi zece postamente. Tot de cincizeci de
buie s[-gi ingr[deascl inaintea sim{urilor piedici, din
rile care se infricogeazd" dejudecata viitoare, precum s-au
176 cit..50
i::.
178
Alexandriei, op. cit.,IX
"o hbid.,Y,35,34 l?e
"5 lbid.,y,33,34 de Nyssa, op. cit-

t26 127
colisd fie perdelele din latul curlii in partea dinainte, Duh nu inseamnd cldere din sacru in profan, cum se int6mpl6
dinspre rdsdrit; si la ele zece stdlpi Si sub ei zece ln Protestantism. Legea e plinit[ in Biserici, nu abrogati (cf.
Din aceStia, cincisprezece coli la un capdt al laturii sd Matei 5, 17). Vechile chipuri sunt plinite prin raportarea lor la
perdelele, cu trei stdlpi ai lor Si cu trei postamente,
Hristos, dar nu sunt desfiinfate.
celdlalt capdt cincisprezece coli sdfie perdelele lafel, cu
stdlpi ai lor Si cu trei postamente. Iar la mijloc, poqrta c 13. VeSmintele preoleSti (28, 1-43)
largd de doudzeci de coli, sd aibd perdele de ldnd
stacojie Si visinie, rdsucitd Si de in rdsucit, cu patru
Cap. 28, l-2: ,,Sd iei cu tine pe Aaron, fratele tdu, Si pe
patru postamente. Toli stdlpii curlii imprejur sdfie fiii lui, ca dintrefiii lui Israel sd-Mifie preoli Aaron Sifiii lui
mgint Si unili cu legdturi de argint, iar postamentele lor Aaron: Nadab, Abiud, Eleazar Si ltamar. Sd faci lui Aaron,
de aramd. ASadar lungimea curlii sd fie de o sutd de ,fratele tdu, veSrninte sfinlite, spre cinste Si podoabd."
ldyimea peste tot de cincizeci de coli, perdelele sd fie dd Dumnezeu cere ca preofii sd se distingi, incepind cu
rdsucit, iar postamentele stdlpilor, de aramd. Toate vegmintele lor, de restul poporului.
toate uneltele Si toli ldruSii curlii sd fie de aramd. " 3z ,,Sd spui, dar, la toli cei iscusifi, pe care i-am umplut
Asupra acestora se va reveni in capitolul 38. de duhul inlelepcitmii Si al priceperii, sdfacd lui Aaron veSmin-
20-2lz ,,Sd porunceStifiilor lui Israel sd-li aducd te sfinlite pentru ziua sfinlirii lui, cu care sd-Mi slujeascd. "
lemn curot pentru luminat, stors din mdsline, ca sd ardd ,,Desigur, megteri iscusili (de care va fi vorba gi la 31,
nicul in toatd vremea, in cortul adundrii, infala perdelei l-6), dar considerafi ca niqte harismatici; cel ce produce opere
de dinaintea chivotului legii. Sfesnicul il va aprinde menite sfinfeniei e mai mult decdt un simplu megtegugar.,,28l Ei
fiii lui, de seara pdnd dimineala, inaintea Domnului. au fost umplufi de duhul in,telepciunii gi al priceperii. ,;A.cesta
e legea veSnicd pentrufiii lui Israel din neam in neam." nu-i altceva dec6t pricepere4 puterea aceea sufleteasc[ de a
,,Candelele le aprinde Aaron (arhiereul) qi ceilalli contempla existen{ele, puterea de a fi consecvent, puterea de a
ce urmeazi, dupd el. C[ci lumina lui Flristos se pistreazi deosebi ceea ce este asemenea, puterea de a compara, de a
sd in Biserici, prin destoiniciile celor ce au mogtenit porunci, de a interzice gi de a conjectura cele viitoare.,,282 Nu
care fac luminoas[ mintea celor credinciogi, prin se incredinfeazd, oricui lucrarea celor sfinfite: ,,Cei inlelepli cu
drepte. Aceasta socotesc cE inseamni a aprinde candelele mintea au o- insugire fireasci proprie; acegtia primesc de la cea
sear[ p6n[ dimineafi. Clci r[tdcirea diavoleascl socotesc mai inaltl inlelepciune duh de tn{elegere sut o form6 dubl[,
un intuneric gi povegtile cefoase qi intunecate ale ereticilor ftrcdndu-se pe ei inqigi vrednici de primire."283
sili de evlavie cred cd sunt ca o noapte spiritual[ cdzult5i 4z ,,Iatd dar veSmintele ce trebuie sdfacd: hoSen, efod,
mintea oamenilor."280 Acestea s,tnt lege veSnicd pentru.l meil, hiton, chidor Si cingdtoare. Acestea sunt veSmintele sfin-
Israel. Dar Israel cel adevdrat e multimea celor lile, ce trebuie sdfacd ei lui Aaron, fratele tdu, Sifiilor lui, co
ciogi, care-l urmeazi lui Hristos. Astfel cI licagul de inchi sd-Mi slujeascd ei ca preoli."
9i obiectele de cult rimfln gi in Biseric6, chiar daci intr
chip gi cu un nou in{eles, mai profund. Trecerea de la li
"' PENT. o. 166
280 l" Ctem# Alexandrinul, Stromate,Vl, 154,4
Sfinfi,] Chiril al Alexandriei, op. cit.,lx 181
lbid.,r,26,2

t28 129
netrupesc, prin hiacintul cu inftligarea cerului (...) ca Cel ce e
Sunt enumerate vegmintele arhieregti. Vom arflta, air
de sus gi din cer. CIci oare nu e deodat[ Dumnezeu gi impdrat
la capitolul 39, cdte ceva despre ele:
a') HoSenul eru o podoab[ pectorali; corespondentul
Cuvdntul lui Dumnezeu Tatil?"285
7z ,,Acesta vafi din doud bucdli: una pe piept Si alta pe
in Biseric[ este engolpionul, o icoan[-medalion purtat[
spate, unite pe umeri cu doud tncheietori. "
de arhiereu.
b\ Efodut, sau umerarul, e omoforul (: purtat pe Pieptul e sediul viefii afective. De aceea,,,Moise pune
pe pieptul preotului (efodul qi) hogenul judeclfii, ca semn al
arhieresc de azi el inchipuie, in Bisericl, umanitatea '
pe care o ridic[ Hristos (inchipuit prin arhiereu), restaur0r ra(iunii, arlt6nd prin simboale c[ preotul trebuie si-gi infrdne-
' c) Hitonul era un veqmdnt lung, devenit in Biserici ze, prin judecata rafiunii, pomirile patimilor mdniei."286
numitul stihar, vegmdnt comun celor trei trepte ierarhice, 8z ,,Cingdtoarea efodului, care vine peste el, sd fie lu-
chipuind fie curlfia ingereasc5' fie sff[lucirea divin[' cratd la fel cu el, din fire de aur curat, de mdtase violetd, sta-
d\ Chidarul, fiibanpurtat de arhiereii legii vechi, a cojie Si viSinie, rdsucitd qi de in rdsucit."
venit mitra episcopal[ de azi; ea simbolizeaz[ cununa de Aceasta era lucr[tura brdului.
a M0ntuitorului, dar gi demnitatea Sa impiriteasc[' 9-l4z ,,Apoi sd iei doud pietre, amdndoud pietrele sdfie
e) Meilul era, de asemenea, un veqmdnt lung, im de smarald, Si sd sapi pe ele numele fiilor lui Israel: $ose nu-
cu ciucuri gi clopofei, frrl corespondent in Biseric6' me pe o piatrd si celelalte nume pe cealaltd, dupd rdnduiola
fl Cingdtoarerl, sau briul, este purtat[ pAnI astiizi in care s-au ndscut ei. Cumfac sdpdtorii in piatrd, care sapd
episcopi gi preofi (la romano-catolici 9i de c[tre diaconi peceli, aSa sdfie sdpdtura pe cele doud pietre cu numele Jiilor
simbolizeazd m[refia cu care S-a incins Hristos, ori gterg lui Israel Si sd asezi pietrele in cuibulele de aur curat. Aceste
cu care S-a incins M6ntuitorul in seara Cinei celei de T doud pietre sd le pui inche ietori la efod. P ietre le acestea vor fi
5-62 ,,Pentru dceasto vor lua aur curat Si mdtdsuri spre pomenireafiilor lui Israel Si Aaron va purta numeleJiilor
lete, purpurii Si stacojii si in subyire Si vorface efod lucrat lui Israel, spre pornenire tnaintea Domnului, pe amdndoi ume-
iscuiinld dinfire de aur, de mdtase violetd, stacoiie Si viSir' rii lui. Sd faci cuibulele de aur curat. Apoi sd faci doud ldnli-
rdsucitd Si de in rdsucit." Soare tot de aur curat; qcestea sd le faci rdsucite ca sfoara; Si
,,Felul lucriturii vegmdntului, care cade p0ni la cd sd prinzi ldnliSoarele cele rdsucite de cuibulelele de la inche-
prin feluritele sale simboluri materiale, aratl acoperit legltt ietorile efodului, tn partea de dinainte."
,. intinde de la cer pflni la plmint. Culoarea purpurie' E ardtatii lucritura incheietorilor efodului.
"u."
scoate din ap[, inul din p6mdnt, culoarea vdnitii, care este l5-29t ,,Sdfaci hoSenul judecdlii, lucrat cu iscusinld, la
tunecatl, se aseam[ni cu cerul, dupi cum culoarea stacojit fel cu efodul: din fire de aur, de mdtase violetd, stacojie, viSi-
aseam[n[ cu focul."2u Toati creafia e chematil sd litu nie Si de in rdsucit. Acesta sd fie indoit, in patru colluri, lung
ci. Hainele preofegti vestesc frumusefea lui Hristos, ,,c[ci de o palmd Si lat de o palmd. Pe el sd asezi o tnJloriturd de
aur se in{elege ca Dumnezeu, prin porfir[ ca Cel ce are de pietre scumpe, tnsirate in patru rdnduri. Un rdnd de pietre sd
nitatea impereteascI, prin mitasea fin[, Cuv0ntul sublire
2*'
Sfantul Chiril al Alexandriei, op. cit.,Xl
286
284 Nil Ascetul, op. cit.,56
lbid,v,32,3

130 131
fie: un sardeon, un topaz Si un smarald; acesta e rdndul acestea la inima lui Aaron, cdnd va intra el in cortul adundrii
tn rdndul al doilea: un rubin, un safir $i un diamant; in sd se infiliSeze tnaintea Domnului. Astfel va purta Aaron puru-
al treilea: un opal, o agatd Si un ametist; Si tn rdndul al rea la inima sa judecata fiilor lui Israel, inaintea Domnului. "
lea: un hrisolit, un onix Si un iaspis. Acestea trebuie sd ,,Urim si Tumim: doui cuvinte ebraice cu etimologii in-
a;ezate dupd rdnduiala lor in cuibulele de aur. Pietrele certe, care s-ar putea traduce prin Lumini si DesdvdrSiri.
tea trebuie sdfie in numdr de doudsprezece, dupd numdrul Septuaginta le traduce pin Ardtarea Si Adevdrzl. Nu qtim
lor doisprezece fii ai lui Israel, inSirate pe cele doud pietre daci ele erau obiecte (geme sau zaruri) ori numai cuvinte
pe umeri, dupd numele lor Si dupd rdnduiala tn care s-au scrise inlluntrul pieptarului. Oricurn, aveau o func,tie oraculari:
cut ei. Pe fiecare trebuie sd sapi, ca pe pecete, cdte un prin mijlocirea lor oblinea marele Preot r[spunsuri dumne-
din numdrul celor doudsprezece seminfii. Apoi sd faci zeiegti in imprejuriri excep1ionale."288
hoqen ldn{isoare de aur curat, lucrat rdsucit, ca sfoara- 31-35: ,,Sd faci apoi meilul de sub efod tot de mdtase
maifaci pentru hoSen doud verigi de aur 5i aceste doud viSinie. Acesta va cmea la mijloc, sus, o deschizdturd pentru
de aur sd le prinzi de cele doud colluri de sus ale cap Si deschizdtura sd aibd imprejur un guler lesut ca platoSa,
sd introduci cele doud ldnliSoare tmpletite de aur in cele ca sd nu se rupd. Iar pe la poale ii vei face de-jur'impreiur
verigi din cele doud colluri ale hoSenului Si sd prinzi ciucuri tot de mdtase violetd, stacojie, visinie Si de in rdsucit;
doud capete ale ldnliSoarelor de cuibulelele efodului de Si printre ciucuri vei pune clopolei de aur de-iur-imprejur
umeri, tn partea de dinainte. $i sd maifaci doudverigi de aga; un ciucure gi un clopolel de aur, un ciucure Si un clopolel
de aur. $i acesta va fipe Aaron in timpul sluibei, cdnd va
Si sd le prinzi de collurile de ios ale hosenului, care cad
cingdtoarea efodului. Apoi sd maifaci incd doudverigi de lntra in cortul sfdnt, inaintea Domnului, Si cdnd va ieSi, ca sd
se audd sunetul clopoleilor si sd nu moard."
si sd le prinzi de cele doud margini de jos ale efodului, pe
infre vegmintele arhiereilor cregtini se numdrl gi saco-
tea de dinainte, deasupra cingdtorii efodului Si sd prinzi
sul, fErd corespondent in Legea veche, la care sunt atagafi nas-
gile hosenului de verigile efodului cu un $nur de mdtase
turi de aur in formi de clopo{ei, ca gi cei pringi la poalele mei-
bastrd, ca sd stea peste cingdtoarea efodului 5i ca hoSenul
lului. Clopoleii simbolizeazd cavdntul lui Dumnezeu; ei sunt
nu se miSte pe efod. $i va purta Aaron, cdnd va intra tn
in numlr de doisprezece, amintind de Sfinfii Apostoli, prin ca-
adundrii, numele fiilor lui Israel pe hoSenuliudecdlii, la
re s-a frcut propoviduirea Evangheliei. Mantia arhiereascl, de
sa, spre veSnicd pomenire tnaintea Domnului. "
&semenea, e impodobitd cu clopolei gi cu rodii, lucrate din aur'
Se arat[ lucrdtura hoqenului, impodobit cu 12 pietre
lioase, gi legiturile acestuia, prin care e fixat pe efod. ,,Clopofeii de aur, urmafi fiecare de cdte o rodie de-jur-impre-
goarele prin care aceste podoabe se prind de bra,te mi se pare
jurul hainei, inchipuiesc strllucirea faptelor bune. C[ci doul
ne invatE cLviatp inaltl se impletegte, prin imbinarea infelt sunt faptele prin care spore$te virtutea: credinfa in Dumnezeu
ciunii ftptuitoare cu contemplafia lucrltoare, dat frind cI i gi o congtiinf[ in purtarea vie{ii. (...) Credin{a sd r[sune
ma inchipuiegte contemplafia, iar brafele, faptele'"'"' puternic in predica despre Sfrnta Treime, iar via{a si fie
302 ,,in hosenul judecdlii sd pui Urim si Tumim; $i vor asemenea fructului numit rodie. Cici inveliqul rodiei nu se

2*8
Sfentul Grigorie de Nyssa, op. cit. PENT, p. 167
"'
132 133
poate menc4 fiind tare qi aspru, dar ceea ce se ascu lorSi sd moard. Aceasta sdJie lege veSnicd pennu el Si pentru
iniuntru este pllcut la vedere prin chipul frumos gi felurit urmasii lui."
fructului, ins[ gi mai plEcut la gust gi dulce la mincare. Vegmintele preofilor erau mult mai simple decdt cele
aga, viefuirea infeleaptl qi asprl este mai greu de primit ale arhiereului. Preofii purtau doar hiton, cing[toare gi turban.
nepl6cutii simturilor, dar e plin[ de bune mdngdieri 9i du In plus, tofi sacerdofii purtau pantaloni de in. ,,[nul peste pA4i-
rodul ei."28e le trupului din preajma coapselor inseamn[ rdcirea atotcuveni-
36-38: ,,Sdfaci dupd aceea o tdblild slefuitd, de aur t[ a pllcerilor trupului. C[ci inul e rece. Iar fierbinfeala dorin-
rat, Si sd sopi pe ea, cum se sapd pe pecete, cuvintele: felor urdte e str[in[ de orice sfhnt."2e2
nia Domnului; Si s-o prinzi cu $nur de mdtase violetd de Acestea erau vegmintele sacerdotale; detalii in plus se
dar, aSa ca sd vind tn partea de dinainte a chidarului. A gdsesc pi la finalul leSirii, Siin Levitic.
vafi pe fruntea lui Aaron Si Aaron va purta pe fruntea sa
junsurile prinoaselor afierosite de fiii lui Israel Si ale
14. Slinlireapreolilor (29, I - 31, 18)
darurilor aduse de ei; ea va.fi pururea pefruntea lui' 1 Ctp.29r I-72 ,,Iatd ce trebuie sd sdvdrSeSti asupra lor,
atrage bundvoinla Domnului spre ei. " cdnd ti vei sfinli sd-Mi fie preoli: sd iei un vilel din cireadd,
,,Capul impodobit cu diademl inseamni cununa celor doi berbeci fdrd meteahnd, pdini nedospite, azime frdmdntate
au bineviefuit, intrucdt aceasta este impodobit[ cu o t5bli(a cu untdelemn Si turte nedospite, unse cu untdelemn. Acestea
aur pe care sunt sipate semne tainice."zeo Sau ,Jiara de aur, sd le faci din fdind de grdu aleasd. Sd le pui intr-un paner Si
inalta, arati puterea imp[riteascl a Domnului, pentru ci sd le duci in paner la cortul odundrii o datd cu vilelul Si cu
tuitorul este tapul Bisericii (Efeseni 5,23).-2el berbecii. Apoi sd aduci pe Aaron Si pe fiii lui la intrarea cor-
39: ,,Hitonul sd-l faci de in si tot de in sdfaci Si tului adundrii Si sd-i speli cu apd. gi, ludnd veSmintele sfinte,
iar cingdtoarea sd o faci brodatd cu mdtase de felurite ct sd tmbraci pe Aaron, fratele tdu, cu hitonul si cu meilul, cu
imbinarea feluritelor culori qi fire in ve9mintele efodul Si cu hoSenul, gi sd-l incingi peste efod; sd-i pui pe cap
dotale poate ardta imbinarea virtulilor, ca in cazul hainei mitra, iar la mitrd sd prinzi diadema sJinleniei. Apoi sd iei
trife a lui Iosif (Facerea37,3). untdelemn de ungere Si sd-i torni pe cap Si sd-l ungi."
40-432 ,,Sdfaci de asemenea sifiilor lui Aaron Sivdrgitorul cultului nu mai aparfine profanului. Aaron
cingdtori; Si sd le faci Si turbane pentru cinste Si podoabd" ,rs-a uns cu untdelemn sfinfit gi a fost pus cipetenie gi condu-
tmiraci cu acestei pe fratele tdu )aron si impreund cu el gl c[tor al preofilor gi al poporului, ba a primit 9i o tlblifa de aur
fiii lui, sd-i mgi, sd-i intdreSti in sluibele lor si sd-i sfinleSti, pe vdrful frunfii lui, avdnd scris pe ea numele Domnului. Iar
sd-Mifie preoli. Sd lefaci pantaloni de in, de la brdu pdnd
aceasta era in chip llmurit simbolul Mdntuitorului nostru fm-
gentmchi, ca sd-Si ctcopere goliciunea trupului lor; Aaron
p[rat qi ca o diademi strilucitoare gi sl[vite."2e3
lui sd se imbrace cdnd vor intra in cortul adundrii sau cc
vor apropia de iertfelnic, pentru a nu-Si atrage pdcat 8-l4z ,,Dupd aceea sd aduci Si pe fiii lui Si sd-i imbraci
cu hitoane; sd-i incingi cu brdie Si sd le pui twbanele; Si-Mi vor

28e
S6ntul Grigorie de Nyssa, op. c/.
202
'no lbid. Sfrntol Chiril al Alexandriei, op. cit.,Xl
2er lut
Clement Alexandrinul , Stromate,Y,37,5 rd., Glatr la Facere,ll
"
t34 135
fi preoli in veac.ASa vei sfinli tu pe Aaron Si pe fiii lui. Sd
apoi vilelul inaintea cortului adundrii Si sd-Si pund Aaron Si
lui mdinile pe capul vilelului, inaintea Domnului, la uSa
lui adundrii. Sd jtmghii vilelul tnaintea Domnului, la uSa
tului adundrii. Sd iei din sdngele vilelului Si sd pui cu
tdu pe coarnele jertfelnicului, iar celdlalt sdnge sdJ torni
temelia jertfelnicului. Apoi sd iei toatd grdsimeo cea de pe
runtaie, seul de pe ficat, amdndoi rdrtmchii Si grdsimea de
ei Si sd le arzi pe jertfelnic. Iar carnea vilelului, pielea L
necurdyeniile lui sd le arzi cu foc afard din tabdrd. C,
jerffi pentru pdcat."
Sdngele jertfelor care se frceau pentru iertarea
era adus pe altar, iar carnea se ardea in afara taberei. CIci
meni fiind induntrul viciilor acestei lumi nu scap[ de
sdngele jertfei nu este bine primit lui Dumnezeu dacd nu
din tina trupului sdrt."2e4 Despre investirea preofilor se va Cu s6ngele celui de al doilea berbec gi cu untdelemnul
bi pe larg in Levitic. pentru ungere se sfinfeau preofii gi vegmintele preo(egti. Aces_
15-17: ,,Dupd aceea sd iei un berbec Si sd-Si pund tea sunt descrise pe larg inLevitic.
Si fiii lui mdinile pe capul berbecului; sd junghii
ludnd sdngele lui, sd stropeSti jertfelnicul de-jur-impreiur:n
tai apoi berbecul in bucdli, sd speli cu apd
picioarele Si sd le pui pe bucdli ldngd cdpdydna lui."
,,S[ bdgim de seaml c[ pieptul se scoate intreg (?),
pdntecele nu se scoate, ci se spal[. Cdci infeleptul poate s6-gi
pede gi s[-gi taie toati mflni4 dar pdntecele nu-l poate
Firea silegte gi pe cel mai infrinat sd se foloseasc[ de hrana
buitoare."2e5 Domnului; aceasto este jert/d Domnului. Sd iei pieptul berbe_
18: ,,^li sd arzi berbecul tot pe jertfelnic. Aceasta este cului, care este pentru sfinlirea lui Aaron, Si sd-l dici inaintea
dere de tot Domnului, jerffi Domnului, mireasmd pldcutd
intea Lui"
Primul berbec se aducea ca ardere de tot.
19-22: ,,Sd iei Si celdlalt berbec, sd-Si pund Aaron Si

din cele ce vor aduce fiii lui Israel ca jertfd de pace, darul
'*
2es
Sfannrl Ambrozie, Scrisori,LXII, 104
ridicat Domnului. "
Nil Ascetul, op. cit.,57

136 137
F
Abia aici se face menfiune despre scoaterea pieptului, rdlire; jertfa pentru pdcat s-o sdvdrSeSti pe jerrfelnic
pentru cu_
mintiti intr-un comentariu anterior. Toate acestea vor fi or lui. gapte zile sd cureli
zettate intr-un comentariu la Levitic.
29-30: ,,VeSmintele sfinte cele pentru Auon sdfie,
fi jertfelnicul s/inlenie
se va sfinli. Iatd ce vei aduce tu
el, ale fiilor sdi, Si sdfie unSi Si s/inliti, tmbrdcatri cu ele.
d vei aduce infie-
rele preot dintrefiii lui, care-i ya urma
Si care va intra tn dimineala Si celd-
tul adundrii, ca sd slujeascd in cortul cel sfdnt, se va tmb
cu ele Sapte zile."
Arhieria, ca gi vegmintele arhieregti, vor fi mogtenite
grdu, frdmdntatd cu a
curat, iar pentru turnare,
pa*o ,ff,!T:;:::{;;f"':f;:ilf"
patra parte de hin de vin, pentru
a utn
ditar, de cei din familia lui Aaron. Ritualul de investire miel. Al doileo miel sd-l aduci siara cu dar
gapte zile. Sfinfirea prin sdngele animalelor junghiate v
de ftini, ;;;;
";jertfi
taina m0ntuirii: ,,Cele sdvArgite sunt chipuri gi (...) erau
jertfd
chipuiri ale sfinfirii in fkistos. (...) Dac6 n-ar fi'u94
unde
mai inalt se binecuvdnteazil de cltre ceea ce este mai mic."""u
firea lui e mai inaltii dec0t firea vifelului sau a berbecului.
31-33: ,,Sd iei apoi berbecul cel pentru sfinlire Si
Md voi pogori Eu rns_ymi ,"
acesta de slqva Mea. Voi sfinli c
n,ff iiii,f[i]fi[ ";!;;,1;'::,
fierbi carnea lui in locul cel sfdnt; Si sd mdndnce-Aaron Si. Aaron Si pefiii lui de asemenea
lui carnea berbecului acestuia Si pdinile cele din paner, la $i voi locui in mijloculfiilor lui
cortului adundrii, cd prin acestea s-aJdcut curdjirea lor vor cunoaste cd Eu, Domnul, sunt Dumnezeul
1 lor, Cel ce i_am
tru aJi s/inlili Si pentru a li se incredinla preolia; nimeni alt s,co1 dy Nmdntul Egiptului, ca sd locuiesc
in mijlocul lor Si sd
sd nu mdndnce, cd sunt sfinfite." leJiu Dumnezeu!"
,,C[ci numai sufletelor sfin{ite li se cuvine s[ se Se afirmi clar nevoia de sfinfire a persoanelor,
a obiec_
tigeascl de hrana sfhntl, adic6 de trupul lui Hristos; cei de telor gi a naturii. Acestea se vor imprini in Hristos,
dar nu fdrd
neam nu se pot apropia de binecuvAntare. prin cel de alt mijlocirea preofilor, fiindci altfel shnlirea s-ar face
de la sine,
se infelege neamul necredincios inci gi nebotezat gi, pe 16r chiar gi impotriva voinfei omului. Totodatr, vedem
ci Dumne-
acesta, cel cdzut intr-o cugetare strdini-qi contrar[ opinii zeu eprezent intr-un chip special in spafiul
liturgic, clci acolo
afinfiln-
sfinfilor oi .l--Li-^+ a-
gi dezbinat l^--^
in dogme perverse. ;t297
-^------ e invocat in rugiciunea noastrl gi tot acolo se aduce
3446: ,,Iar de va rdmdne din aceastd carne de Jertfa sfinfitoare. "o*ura
din pdini pe a doua zi, sd arzi rdmdqilele cufoc Mielul din care se implrtlgesc preofii poate fi apropiat
Si sd iu ie
rydnce,
cd este lrcru sfinlit. Deci aSa sdfaci cu Aaron Si cu
de mielul pascal, in vreme ci cortul piefigureazdpimdntul
ft_
lut, dupd cum li-am portmcit: Sapte zile sd yind sfinlirei lor. giduit. Pornind de aici, smntur Maxim Mlarturisitorut
arlate ce
{elul cel de jertft pentru pdcat sd-l aduci infiecare zi pentnt sunt trei Pagti:
I. Pagtele sdrbltorit in Egipt (cap. t2);
2% II. Pagtele prIznuit in pustie;
Sfrnn l Chiril al Alexandriei , inchinare sl4iire in duh si adevdr,
2e7
lbid.
Si III. Pagtele viitor, din pdmdntul ftgdduinfei (anticipat

138 139
F

aici). dimineafd, cdnd pregdteSte candelele. "


Celor trei slrb[toriri le corespund trei trepte ale v In Biblia l9l4: gi va arde pe el Aaron tdmdie compusd,
spirituale: subpire.,,T6miia e compusd pentru c[, Dumnezeu fiind Cu-
I. Curlfirea de p[cat; venfiil, S-a frcut trup li S-a compus Emanuil cu noi, firea dum-
II. Cunoagterea mai clard, a ra{iunii lucrurilor, in nezeiascd gi omenitatea adundndu-se, in chip negrlit, intr-o
mintal gi netrupesc (pustia: pdr[sirea formelor); unitate mai presus de minte. $i.g_subfire, pentru c[ nu are gro-
III. Serbarea in veacul viitor, mdncAnd in mod limea slujirii celei dup[ lege."302 ,,Dacd, Domnul, Marele Ar-
cit Rafiunea culminantd a inlelepciunii.2e8
hiereu, inalqa lui Dumnezeu timdie cu bun miros, nu trebuie sI
Cap.30, l-3: ,,Sdfaci de asemenea un jertfelnic de
lnlelegem prin aceasta jertfa gi bunul miros al t6m6iei, ci c6
mdiere, din lemn de salcdm, dar sdJfaci pdtrat, lmg de un
Domnul inalfi jertfa primit[ a dragostei, bunul miros cel du-
Si lat de un cot Si inalt de doi coli; coarnele lui sdfie din el.
hovnicesc, care este adus pe altar."303
imbraci cu aur curat partea lui de sus, perelii tmprejur Si
nele lui; Si sd-ifaci imprejur o cunund de aur impletitd."
8-9: ,, Cdnd va aprinde Aaron seara candelele, iar va
arde miresme. Aceastd tdmdiere neintreruptd se vaface puru-
Pornind de la buna mireasm[ atilmdii, Clement A
drinul vede in altarul timdierii un,,simbol al pim6ntului, rea inaintea Domnului, din neam ln neam. Sd nu aduceli tn el
care ies miresmele, care se afld. aSezat in mijlocul ac nici o ardere de tdmdie strdind, nici ardere de tot, nici dar de
lruni"2ee. Altarul tlmdierii inchipuie pe Hristos: ,,Deci a pdine, nici turnare sd nu turnali pe el. "
frcut din lemne ce nu putrezesc. Dar a fost poleit intreg Nu era ing[duit[ aducerea altor jertfe pe altarul tdm6ie-
aur. Fiindcd trupul lui Hristos este nestricdcios gi are in sine rii gi nici arderea de t[mdie strdin6, ftrd scopuri rituale.
rea dumnezeiaste."3oo l0z ,,Aaron va sdvdrSi jertfa de curdyire peste coarnele
4-62 ,,Sub cununa lui impletitd sd-i faci doud inele lui o datd pe an; cu sdnge din jertfa de curdlire cea pentru
aur curat Si sd le pui la doud colguri pe doud laturi ale pdcat il va curdpi el o datd pe an; tn neamul vostru qceasla
Acestea sd fie de bdgat pdrghiile pentru a-l purta cu ele. esle mare sfinlenie inaintea Domnului. "
ghiile sd i le faci din lemn de salcdm Si sd le imbrqci cu ,,Coarnele altarului, -ca ni gte mdini intinse, preinchipu-
Jertfelnicul sd-l asezi tnfala perdelei, care este dinaintea lesc forma cinstitei cruci."304 Raritatea ritualului se motiveaz[
votului legii, unde am sd Md ordt Eu lie." prin aceea ci,,Moise, in infelepciunea sa, gtia bine cd uqor dis-
Altarul t[mdierii era asezat inaintea catapetesmei, prefuiegte cineva ceea ce este obignuit gi accesibil, pe c6nd ce-
dreptul chivotului, ocup6nd o pozilie central[. ,,Despre locul oa ce este indep[rtat gi o raritate e considerat in mod natural
din mijloc se spune c[ este la mijloc intre cer gi plmdnt; foarte insemnat."3o5
spun ci este simbol al lumii spirituale gi al lumii materiale. 11-16: ,,Apoi a grdit Domnul cu Moise Si i-a zis: Cdnd
7z ,,Pe el Aaron va arde tdmdie mirositoare tn vei foce numdrdtoarea fiilor lui Israel, la cercetarea lor, sd

298 102

29 tr)3
300
I
op. cit.,W. 104

3or ate,Y,33,2 ro5 uh,XAIll


140 t4t
deafiecare Domnului rdscumpdrare, co sd
nu vind nici o
noyocire asupra lor tn timpul numdratului.
Cel ce intrd la
sd dea jumdtate de siclu, dupd siclul sfiint,
rydrdtoare care
doudzeci de ghere; deci darul Domnutii
siclu. Tot cel ce intrd la numdrdtoare, de la
ril aioii^a,
doudzeci de
sus, sd aducd aceastd dare Domnului.
Sd nu dea bogatul
mult, nici sdracul mai pulin de jumdtate
de siclu dar Domnt
pentru_rdscumpdrarea sufletului. Sd
iei argintul de rdscu
rare de lafiii lui Israel si sd_t dai la trebifnlele
cortului
ndrii.Si vafi pentrufiii lui Israel spre pomenire
- inaintea
nului, ca sd crule su/letele voastri.', 29), preolii (Le-
In cazul unui recensdmdn( tot evreul adult recenzat , uneori, profefli
buia s[ pldteasc[ o riscumpdrare, de o jumItate culuntdelemnu-
de siclu dr
gint. ,,Se considera ci recensimAntul et ar5, trestie mirositoare gi ca_
necesitate social<
ymigi dar qi un plcat impotriva lui Dumnezal, sllgurull
dreptnfit sI cunoascd nrrnad real al ,rpr$ilo, 0 mai valoroasa decit alte raeini
i;i.,,fi''i;
s[ bigim de seami ci acest (siclu) n_* in1"1", maieri "r:X"i:fr'":*'j;ffir#:
hatil sau coaja zdrobiti a unui arbust oriental
in fo.ma A" tuft.
duhovlicesc, care se socotegte c6 hebuie dat ScorliSoara e un
de c6he din scoa(a unui
161-:1307

17-21: ,,$i imdsi a grdit Domnul cu Moise


Si a zis;
oel mai probabil, din Arabia. i
gltegte, de asemenea, dintr_un
faci o baie de oramd, p"ri, spdlat; s_o pui tntre cortul a
ndrii Si jertfelnic Si sd torni intr_insa op|. Aoron ne cu felurite aromate, el primind,
Si fiii li fului Duh, pe carc le transmite celo
vor spdla tn ea mdinile lor picioareli lor
Si cu apd.-Cdnd
buie sd intre ei in cortul mdrturiei, sd se or mirului celor de sub [,ege.
speie cu ap ,pac
aceasto, ca sd nu moard,. Si cdnd trebuie sd oat avea at6ta putere, cd cei ungi
se opropie di cu el dobdndeau slava imp[_
felnic, ca sd slujeoscd Si ca sd aducd ardere de tot Dom ilteascd, cu cdt mai vdrtos cei a c[ror
minte Ei om dinluntru
sd-Si spele mdinile lor Si picioarele lor cu au primit ungerea untderemnului
apd, ca sd nu sfinfitor al veseriei gi au ruat
rd. $i vaJi aceastd rhnduiald veSnicd pentru lrvuna Duhului cel bun, nu se vor ridica
la mlsura dlsevargi_
masii lui, din neam in neom.,, ' el Si rii, adicl a lui Hristos,.ftc!n{u+" pil;;il"
implrdfia, infie_
Baia de aramd folosea la spilIrile rituale. inainte roa gi cunoagterea tainetor Lui
Siavend a."ptrf sI intre la Ta_
sluji, preofii igi spilau m6inile, inchipuind curltia lll gi si iasd dupd pllcerea lor?,;308 ---r
faptel
picioarele, care arati umbletele in aiar6;"
;i;;ili
306
PEl.m. o. 172
^e-U
'o' smrrn",i rozie, Scrisori, yll, 4 !0'
Sfiotul Simeon Metafras fii., op. cir.,74

142
143
F
de tot Si toate lucrurile lui Si baia Si postamentul ei. $i lascd pietre scurnpe pentru podoabe Si sd sape tn lemn tot fe-
sfinleSti pe acestea Si vafi sfinlenie mare; tot ce se vo lul de lucruri. $i iatd, i-am dat ca ajutor pe Ohotiab, fiul tui
de ele se va sfinfi. Sd ungi de asemenea Si pe Aaron Si Ahisamac, din seminlia lui Dqn, Si am pus in{elepciune tn
lui Si sd-i sfinleSti, ca sd-Mifie preoli. Iarfiilor lui Israel mintea oricdrui om iscusit, ca sdfacd toate cdte fi-am porun-
spui: Acesta va fi pentru voi mirul sfintei ungei, in cit: cortul adundrii, chivotul legii, capacul cel de deasupra lui
Meu, in nearnul vostru. Trupurile celorlalli oameni sd
Si toate lucrurile cortului: masa Si toate vasele ei; sfeSnicul
ungi cu el Si dupd chipul alcdtuirii lui sd nu vd face{i cel de aur curat cu toate obiectele lui Si sfeSnicul tdmdierii;
voi mir la fel. Acesta este lucru sfiint Si sfdnt trebuie sd jertfelnicul pentru arderile de tot cu toate obiectele lui; baia Si
pentru voi. Cine iSi face ceva asemdndtor lui, sau cine postamentul ei; lesdturile pentru inveliS, veSmintele sJinlite
unge cu el din cei ce nu trebuie sd se ungd, acela se va t pentru Aaron preotul Si veSmintele de slujbd pentru fiii lui;
din poporul sdu." mirul pentru ungere Si aromatele mirositoare pentru locasul
Cu mirul se sfin,teau cortul gi obiectele cortului cel sfdnt; toate le vor foce ei aSa, cum li-am poruncit Eu !ie. "
azi, llcagul bisericii gi obiectele liturgioe sunt sfinfite), arhi, Dumnezeu numegte pe megterii cei plini de har, alegi
gi preofii, poporul nefiind, insE, uns. in Biserici, Taina Mi pentru a lucra obiectele sfinte: Belaleel (: sub paza Domnu-
gerii se administreazi tuturor celor botezafi, acegtia fii lui), fiul lui Uri (: iluminat), fiul lui Qr (: R[sdrit), din se-
rafi de orice p[cat; in Legea veche, inc[ stdpdnea pdcatul.; min{ia lui Iuda; qi Oholiab (: cortul tatilui), fiul lui Ahisamac
34-38: ,,Apoi a zis Domnul cdtre Moise: Ia-li (= fratele puterii), din seminfia lui Dan.
nii: stacte, oniha, halvan mirositor Si tdmdie curatd, din l2-l7z ,,$i a mai vorbit Domnul cu Moise Si a zis: Spune
aceeasi mdsurd, Si fd din ele, cu ajutorul mesteSugului
,fiilor lui Israel aSa: Bdgali de seamd sd piaipi zilele Mele de
rilor de aromate, un amestec de tdmdie, cu adaos de sare; odihnd, cdci acestea sunt semn tntre Mine Si voi din neam in
rat Si sfdnt; piseazd-l mdrtrnt Si pune-l inaintea chivotului neqm, ca sd Stili cd Eu sunt Domnul, Cel ce vd sfinleSte. Pdziti
gii, in cortul adundrii, unde am sd Md ardt 1ie. Acesta deci ziua de odihnd, cdci ea este sfAnfi pentru voi. Cel ce o va
pentru voi sfinlenie mare. Tdmdie, alcdtuitd infelul acestat intina, acela va fi omordt; tot cel ce va face intr-tnsa vreo lu-
nu vd faceli pentru voi: sfinlenie sd vd fie ea pentru crare, sufletul acela va fi stdrpit din poporul Meu; Sase zile sd
Cine iSi vaface osemenea amestec, ca sd afume cu el, lucreze, iar ziua a Saptea este zi de odihnd, tnchinatd Domnu-
acela se va stdrpi din poporul sdu. " lui; tot cel ce va munci tn ziua odilmei vafi omordt. Sd pdzeascd
Tdm6ia speciald era alcdtuiti din p6r{i egale de deci fiii lui Israel ziua odihnei, prdznuind ziua odihnei din neam
oniha, halvan gi tlmdie. Acestea sunt rlqini puternic in neam, ca tm legdmdnt veSnic. Acesta este semn veSnic intre
toare. Mine Si fiii lui Israel, pentru cd in Sase zile a ficut Domnul
Cap.31, l-llz,,Dupd aceea a grdit Domnul cu cerul Si pdmdntul, iar in ziua o $aptea a incetat Si S-a odihnit."
Si a zis: Iatd, Eu am rdnduit onume pe BeSaleel, fiul lui (Jri, ,J.i s-a poruncit s[ find o zi pe siptimdnd s[rbltoarea sa-
ul lui Or, din seminlia lui luda, gi l-arn urnplut de duh batului ca sd nu indeplineascd nici o sarcin[ cei ce ar fi fost bine
zeiesc, de inlelepciune, de pricepere, de Stiinld Si de iscus sd rdmdnl liberali de lucr[rile lumegti, fiindc[ n-ar duce cu sine
la tot lucrul, ca sdfacd lucruri de aur, de argint Si de in acea sdmbdtd a veacurilor viitoare nici o povard a grelelor
de mdtase violetd, stacojie Si visinie, Si de in rdsucit, sd frridelegi. Dar fiindc[ Dumnezeu gtia c[ poporul este nestator-

144 t4s
nic, a prescris pentru cei slabi o parte prin pdzirea
unei sing
zi, iar celor tari le-a rezprvat plinitatea: sinagoga pEzegte o
Biserica plzegte nemurirea. Agadar, in lege este o parte,
Evanghelie, desdvdrgirea.,,30e ,pomnul nostiu Iisus
S_a odit
El tnsugi in S0mb[taadevdratn qi
si se odihneasci, dupi ce S-a urcat"nuat"i iai
S6i cum l
Vinerea pe cruce.,,3ro
negte cu adevdrat doar cel ce armeazillui Hristos.

_ 18: ,,Dupd ce a incetat Dumnezeu de a grdi cu Ma


pe Muntele Sinai, i-a dat cele doud table ale ligtt,
tablele
piatrd, scrise cu degetul lui Dumnezeu.,'
Despre aceste table se afirmi c[ au fost scrise chiar
cdtre Dumnezeu.

15. Vrteful de aur (32, I _ 34,35)


Cap. 32, lz ,,Vdzdnd insd poporul cd Moise intdrzie
se pogort din rnunte, s-a adunat la Aaron i_a zis;
Si Scoald
ne fd dumnezei, care sd meargd inainteq'noastrd,
cdci cu
mul acesta, cu Moise, care ne-a scos din
lara Egiptului,
Stim ce s-a fntdmplat."
$ederea indelungatl a lui Moise gi aspectul infricogi
al muntelui au frcut ca evreii se-gi creada conducdtorul m
Ei pdrisesc indat[ pe Dumnezeu, Cel propov[duit de Moi
crruia nu-I mai atribuie nici m[car r"out".Lu ror minunatii r
Egipt. Ei cer lui Aaron sd le fac6 o reprezentare a unor
tlfi, pentru a nu r6m6ne lipsiti de proteclie.
2z ,,Iar Aaron le-a zis: Scoateli cerceii de aur din
chile femeilor voastre, ale
feciorilor voStri Si ale fetelor .r

tre $t-i aduceli la mine. "


,,Moise impodobegte auzul israelitilor cu podoaba c
lului, adicd cu legea, iar fratele cu nume mincinos scoate,
neascultare, podoaba pusi in auz gi face din ea idol.
De
la prima intrare a p[catului in lume, sfatul dat oamenilor

il] lryg, Grigorie de Nyssa,


'"'PENT. op. cit.
o. 164
''' Sfrntui Maxim Mirturisitorul, Rdspunsuri cdile Tqlqsie, 16

146 147
afirm[ cI evreii gi-au d[ruit, pe lingd cercei, salbele gi poruncit-o, Si-au fdcut un vilel turnat Si s-au inchinat la el,
le lor care, adunate, au fost topite in cuptor gi turnate in aducdndu-ijertfe Si zicdnd: Iatd, Israele, dumnezeul tdu, care
viplului. Dupi infelesul acestora, avem urmdtoarea te-a scos din lara Egiptului! $i a mai zis Domnul cdtre Moise:
cerceii: ra(iunile cu privire la Dumnezeu; Eu Md uit la poporul acesta Si vdd cd este un popor tare de
- salbele: opiniile cuvenite despre lume, nlscute cerbice; lasd-Md dar acum sd se aprindd mdnia Mea asupra
contemplafia natural[; lor, sd-i pierd gi sdfac din tine un popor msre! Moise insd a
brdldrile : lucrarea virhrfilor; rugat pe Domnul Dumnezeul sdu Si a zis: Sd nu se aprindd,
cuptorul: fierberea aprins[ a mdniei qi Doamne, mdnia Ta asupra poporului Tdu, pe care l-ai scos
pitimage a poftei; acest cuptor topegte toate cele din lara Egiptului cu putere mare gi cu bralul Tdu cel inalt, ca
zitive; nu cumva sd zicd Egiptenii: I-a dus la pieire, ca sd-i ucidd in
munli Si sd-i Steargd de pe fala pdmdntului. intoarce-fi iuli-
- vilelul: forma pdcatului rlmasd in cugetare.3ra mea mdniei Tale, milostiveSte-Te Si nu cduta la rdutatea popo-
5-6: ,, Vdzdnd qcestea, Aaron a zidit inaintea lui un
rului Tdu. Adu-fi aminte de Avraam, de Isaac Si de lacov, ro-
felnic; gi a strigat Aaron si a zis: Mdine este sdrbdtoarea
nului! A doua zi s-au sculat Si de dimineald au adus bii Tdi, cdrora Te-ai jurat Tu pe Tine insuli, zicdnd: Voi in-
mulli foarte tare neamul vostru, ca stelele cerului; Si tot pd-
tot Sijertfa pentru pace; apoi a ;ezut poporul de a mdncat
bdut Si pe urmd s-a sculat Si a jucat."
mdntul acesta, de care v-am vorbit, tl voi da urmasilor voStri
,,$ade poporul iudeu sE mdndnce gi si bea qi cere s[ Si-l vor stdpdni in veci! Atunci a abdtut Domnul pieirea ce zi-
sese s-o aducd asupra poporului Sdu."
deazei. De aici Domnul ne inva(6 cdacela care gi-a dat
tul siu acestor feluri de nelegiuiri se dezbracl nu numai ,,S-a rugat Moise gi a cerut lui Dumnezeu sd opreascl
mdnia impotriva tuturor. C[ci trebuia ca mijlocitorul si imite
hainele de l6n[, ci rdmAne gol, adici ftrd virtute, care nu
pe Hristos, Care a inlIturat m6nia ce se afla de la inceput asu-
imbrdciminte vremelnicd, ci vegnice."3ls Biblia l9l4 are
pra noastrd pentru multele plcate, ca Fiul Care a ddruit celor
sdturat in loc de a mdncaf. ,,Scriptura numegte sdturare,
mdncare, umplerea nesocotitl a stomacului cu mdncare."3l
6 ce au p6cituit dreptatea intru credin{6. Deci gi prin aceasta
7z ,,Atunci a zis domnul cdtre Moise: Grdbeste-te
Moise este iar chip al mijlocirii lui Hristos."3r8
pogoard de aici, cdci poporul tdu, pe care l-ai scos din 15-19: ,,Dupd aceea Moise, intorcdndu-se, s-a pogordt
din munte, cu cele doud table ale legii in mdnd, scrise pe amdn-
E giptului, s-a rdmrdtit. "
doud pdrlile lor - pe o parte Si pe alta erau scrise. Tablele
,,Aurzi cum pe lsrail, fiind uguratic Ai repede
gi foarte aplecat spre apostazie, Dumnezeu nici nu-l r acestea erau lucrul lui Dumnezeu Si scrierea era scrierea lui
Dumnezeu, sdpatd pe table. Attmc
wednicegti sa-l mai numeascdp oporul 5du."317
8-l4z ,,Curdnd s-au qbdtut de la calea pe care rului rdsundttd, a zis cdtre Moise:
rdzboi. Iar Moise a zis: Acesta nu este glas de biruitori, nici
glas de biruili; ci eu aud glas de oameni beli. Iar dupd ce s-au
3'o
cf. ibid. apropiat de tabdrd, el a vdzut vilelul Si jocurile Si, aprinzdn-
3" Sfertrl Ambrozie, Scrisori,Lvfl, 16
316
Clement Alexandrinul , Pedagogul,l,96,3
3" Smntnl Chiril al Alexandriei, Glafire la lesire,Ill 118
lbid.

148 t49
du-se de mdnie, a aruncat din mdinile sale cele doud table
le-a sJdrdmat sub munte." ,
zist Fd-ne dumnezei, care sd meargd inaintea
noastrd, cdci cu
Un rol tainic are Iosua; el insofegte discret pe Moise, omul acesta, cu Moise, care ne_a scos din
lara Egiprtului, nu
ind pomenit sporadic. Eweii sunt numiti nici biruitori, nici Stim ce s-a fntdmplat. Atunci eu le_am zis: Cine ii aur,
sa_l
ruili, ca unii ce nici mdcar nu au incercat s6 lupte impotriva scoatd. $i ei l-au scos Si mi l_au dat mie eu
Si l_am aruncat in
catului, ci s-au lisat cupringi de el ca de o betie. ,,O singuri foc Si a ieSit acest vi!e\.,'
bitare cu vin azdddrnicit cele patruzeci de zile de post de Degi nu reiese foarte clar, deducem, din faptul
c6 Aaron
9i
glciune ale lui Moisi (...), c6 profetul n-a socotit cu cale ca nu- a fost sancfionat ulterior, cd vina
principal[ fusese O"*
popor beat si primeascd legile lui Dumnezeu.,,3re rului rdsculat. "
E aici gi o vestire ci vechiul Legdmdnt va incet4 25-27: ,,Moise, vdzdnd cd poporul acesta e
neinfrdnat,
veni Leglmdntul cel nou. Dar sfdrAmarea tablelor are gi un cdci Aqron ingdduise sd ajungd neinfrdnat
Si de rds iiaintea
antropologic: ,,La inceput, firea omeneascl era nesfrrdmr duSmanilor lui, a stat intraria tabeiei Si a zis: Cine este pen_
nemuritoare, fiind flcutl cu mdinile dumnezeiegti qi im1 tru Domnul sd vind la la
mine! gi s_au adunat la el toyi pif luf
bitl cu semnele nescrise ale legii; qi deci era slditd in Levi. Iar Moise le-a zis; Asa zice Domnur Dumnezeur
rtti-Israer:
fyesg in noi voinfa conform[ legii, de a respinge picatul qi Sd-Si incingd fiecare din voi sabia sa
la Sold Si, strdbdtdnd ta_
cinsti pe Dumnezeu. Dar dupd ce a r[sunat in auz sur bdra de la o intrare p6nd la cealaltd, inainte
picatului, pe care Scriptura il numegte la inceput glasul si inapoi, sd ucidd
.fiecare pe fratele sdu, pe prietenul sdu Si pe aproapele sdu.,,
pelui, iar istoria privitoare la table, glasul celor 7e ct Atitudinea prompti a levililor da de in,teles cd ei
imbap! de vin, cdzdnd la p6m6nt, tablele acestea s-au s . s_au o_
pus gi la turnarea idolului, dar n_au putut
mat."32o
opri poporul in ab_
senfa lui Moise. C6t despre uciderile po*n"it",
202 ,,Apoi ludnd vipelul, pe care-l utdri
fdcuserd ei, l_a ars pdtd un alt sens: ,,Tot_cel ce cautd pe Dumnezeu "1" "u_
gi la legea
foc, l-aJdcut pulbere presdrdndu-l in apd, a dat-o sd o b Lui
Si,
dere de pbcatele ce gi le_a insugit. CA nu
Jiilor lui Israel." nul, sau aproapele evdzutde Scriptur[ ?n
addpat cu el pe fiii lui Israil, arItflnd prin aceasta
,r{
gi in ficat gi in m[runtaie s-a intins necredinta. Ba socotesc
odatl cineva e gi frate gi str6in, gi prieten
qi dugman, gi apropiat dimpotrivi. prin
prin aceasta le vestegte cn p{4A gi inima o au plind de 9i acestea infelegem
gAndurile crescute in noi, a cdror viafd ne
gi sc6rboasa slujire la idoli."32l este moarte, sau a
cdror m oarte pri c inu ie gte v ia[a. no astrdt.,,322
2l-242 ,,Dupd aceea a zis cdtre Aaron: Ce li-a
28: ,,gi aufdcutfiii lui Levi dupd cuvdntul lui
poporul acesta, de l-ai vdrdt intr-tm pdcat atdt de mare? Moise. in
ziua aceea au cdzut din popor ca la tiei mii de
Aaron a rdspuns lui Moise: Sd nu se aprindd mdnia oameni.,,
meu! Tu Stii pe poporul acesta cd e rdmrdtitor. Cdci ei ,,Dacd tot poporul fusese vinovat, de ce n_a fost trimisd
tuturor condamnarea? Fiindci milostivul Dumnezeu
de buni
seamd cI a pedepsit cu sabia judecefii Sale parte
o pentru ca sd
3le
3'o
srantut tdri,r,S se corecteze cealalti parte prin exemplu gi
sd dovedeascd tutu_
Sfintul
3't
Sfftttul
r" Sfr.rtul
Grigorie de Nyssa, op. cit.
150
151
ror, prin pedeapsS, judecata, iar prin ingdduinf[, mila Sa."323
29: ,,Cdci Moise le zisese fiilor lui Levi:
astdzi mdinile voastre Domnului, fiecare prinfiul sdu sau
fratele sdu, ca sd vd trimitd El astdzi binecuvdntare!"
,,Literal: v-ali umplut mdinile, in sensul: afi fost
crati Domnului. Ca risplatd pentru ce-au fEcut, levifii Cap. 33, l-32 ,,Apoi a zis Domnul cdtre Moise: Duie
investifura preo1eascd."32a
30-322 ,,Iar a doua zi o zis Moise cdtre popor: A1i
pdcat mare; md voi sui acum la Domnul sd vdd, nu cumya
Sterge pdcatul yostru. $i s-a intors Moise la Domnul Si a
O, Doamne, poporul acesta a sdvdrSit pdcat mare,
dumnezeu de aur. Rogu-md acurn, de yrei sd le ierli
acesta, iartd-i; iar de nu, 1terge-md gi pe mine din cartea
tn care rn-ai scris! " pierd pe cale, pentru cd sunteli popor inddrdtnic!,'
,,Expresia nu este: gterge-md Si pe mine (ideea de Dumnezeu vestise mai demult cd va trimite ?naintea lui
ritate) ca in unele traduceri, ci; sterge-md pe mine (in lsrael un inger, dar aici faptul capdtd,o altl conota{ie, poporul
celor ce au gregit : ideea de jertfr). O declara(ie at0t de fiind incredinfat unei creaturi, ca unul ce s-a inchinat cel,or crea-
te, pdrdsind pe Dumnezeu.
nantd nu va mai fi int6lniti decdt la Apostolul Pavel
3).-"t,,Ce dragoste mare! Ce desdvArqire neintrecut[! Sluji 4-6: ,,Auzind insd aces I a pldns
rul vorbegte cu indrdznire citre Domnul s[u, cere pentru n cu jale Si nimeni n-a mai pus Domnul
me iertare sau cere sd piari qi el impreunl cu ei."326 Astfel
cei ajungi la desdvdrgire: ,,de vor fi predafi de zece ori pe zi
derii pentru dragostea oamenilor, nu se vor situra de ei."327 ,
33-35: ,,Zis-a Domnul cdtre Moise: Pe acela care a
Sit tnaintea Mea il voi Sterge din cartea Mea. Iar acum
Si du poporul acesta la locul unde li-am zis. Iatd ingerul S-a lipsit de podoabe cel robit plcatului, dar e gi un semn
va merge tnaintea ta Si in ziua cercetdrii Mele voi _ ciinfd
de aici.
pdcatul lor. Astfel a lovit Domnul poporul, pentruvilelul ce
7: ,,Iar Moise, ludndu-Si cortul, l-a tntins afard din ta_
fdcuse, pe care-l turnase Aaron." bdrd, departe de eo, Si-l numi cortul adrmdrii;
Si tot cel ce cd_
uta pe Domnul veneo la cortul adundrii, care se a/la
aford din
tabdrd. "
,,Iar cL gi Hristos insuqi S-a despirfit de ei, a dat de in{e_

r28
Sfrntul Atanasie celMue, Despre Sfidntut Duh, cdtre Serapion,n,
16

152 1s3
F

les Moise, mutdndu-qi cortul sdu departe de tab[rd. El a d0ndu-ne pildd s[ nu iegim la cele din afar[ pdn6 ce nu ne_am
prin aceasta cum Hristos a pdr[sit mulfimile sau taberele int6rit in inv5fitura Bisericii.
plec0nd intr-un oarecare fel departe de la ele, agezdndu-gi 12-13: ,,Atunci a zis Moise cdtre Domnul: Iatd, Tu tmi
tul neclintit, sau Biserica, intre neamuri."3ze Tofugi, unii i
lili veneau la cort, pdr[sind tabdra, semn c[ gi o parte din
va intra in Biseric[. Cortul aSezat in afara taberei e gi un a
tisment: ,,Nu este lucru cuminte si ne apropiem de
rea lui Dumnezeu, inainte de a iegi din cele multe. O
aceasta Moise, care infige intdi cortul cugetdrii in afar[ de _ -,,Deoarece
primise ezeiasc[ gi
blri gi abia dupd aceea intr[ in convorbire cu Dumnezeu. slava frumusefii, dar nuin unul ce s_a
este primejdios a incerca sd exprimi pe Cel negr[it prin frcut mai deslvflrgit. Dar t, deoarece
tul rostit. Pentru ci orice cuvdnt rostit este o dualitate sau aceasta nu e cu putinfa nici unui suflet in(elegdtor gi nici unei
mai mult. Iar a contempla pe Cel ce este, f[r6 grai, numai vederi, nici chiar celei ingeregti, ca una ce intrece hotarele a
sufletul, e tot ce e mai bun. C[ci Acela e o unitate neim toat[ cunogtinta.u332
gi nu e o multiplicitate."33o 14-16z ,,$i a zis Domnul cdtre el: Eu insumi voi merge
8-11: ,,$i cdnd se tndrepta Moise spre cort, tot inaintea ta si te voi duce la odihnd! Zis-a Moise cdtre Doln-
se scula gi stafiecare la uSa cortului sdu Si se uita dupd
pdnd ce intra el tn cort. Iar dupd ce intra Moise in cort, se
gora un stdlp de nor Si se oprea la intrarea cortului Si
grdia cu Moise. $i vedea tot poporul stdlpul cel de nor,
stdtea la uSa cortului, Si se scula tot poporul Si se inchina
care din uSa cortului sdu. Domnul insd grdia cu Moise Rlspunsul lui Moise nu exprimd indlritnicie, ci o justi_
cdtre fa1d, cunt ar grdi cineva cu prietenul sdu. Dupd ficati temere: ,,C[ci nu voia s[ mearg[ inaintea poporuiui o
Moise se tntorcea tn tabdrd; iar tdndrul sdu slujitor, creatur5, ca sd nu se invefe si se inchine creaturii in locul Dum-
nezeului creator al tuturor. De aceea,."fuTgrp" inger, L_a ru-
fiul lui Navi, nu pdrdsea cortul." gat pe Dumnezeu insugi sd-i conducd pe ei.'
Moise e numit, indirect, prieten al lui Dumnezeu, ca
Avraam. Dumnezeu ii grdiafald cdtrefald:,,Expresia nu 17-19: ,,$i a zis Domnul cdtre Moise: Voiface ceea ce
Si
ie in,teleasi literal, de vreme ce. Dumnezeu ii vorbea lui zici tu, pentru cd tu ai aflat bundvoinld inaintea Mea te cu_
Si
din mijlocul norului. Fald cdtre fald inseamni ci-i vorbea nosc pe tine mai mult decdt pe toli. $i Moise a zis: Aratd_mi sla_
rect, firi intermediari, intr-un limbaj accesibil."3ll Daci va Ta! Zis-a Domnul cdtre Moise:
revenea uneori in tabdr5, tanirul Iosua nu se indep[rta de toatd slava Mea, voi rosti numele
cel ce vafi de miluit il voi milui Si

32e
Sfrntul Chiril al Alexandriei, op. cit.,III
Io Sfrntul Maxim Mtrrturisitorul,-Capetele gnostice, 83 "' Calist Patriarhul, Capete despre rugdciune, 52
33r
PEI.rr, p. 177 "' Sfhntul Atanasie cel Mare, Epistoti I, cdrre Serapion, 12

t54 15s
re, de acela Mdvoi indura." chip la Dumnezeu nu va socoti c[ El e liber de o nature tru-
peasc[."33e Totugi, oamenii au putut vedea chipul lui Dumne-
,,.Dacileste Domn, pe care Domn il cheam6? Prin
cuvinte vezi cd ne-a inv[(at, in chip acoperit, dogma zeu, insd ascuns sub v[lul Intruplrii: ,,Ai venit, agadar, Frumo-
Tatil gi Fiul."33a Cel dornic de a-i urma lui Moise e sule, dar ftc6ndu-Te a$a cum Te putem primi. Ai venit um-
brind razele dumnezeirii cu inveligul trupului."3ao
,,Fugi de simfuri gi ai oprit pldcerea pentru cele supuse
rilor. Fugi qi de nilucirile cele pl[cute din cugetare qi ai 2l-232 ,,$i iardsi a zis Domnul: Iqtd aici la Mine un loc:
g6ndurile imp[timite de pllcere. Iar mintea, r[m0ndnd ftrl Sezi pe stdnca aceasta; cdnd va trece slava Mea, te voi ascunde
luciri, ca una ce nu primegte nici intip[ririle diferitelor in scobitura stdncii Si voi pune mdna Mea peste tine pdnd voi
de pl6ceri, nici gdndurile poftei, se afl[ in simplitate. $i aj trece; iar cdnd voi ridica mdna Mea, tu vei vedea spatele Meu,
gAnd deasupra tuturor celor simfite 9i a celor gdndite, i9i t iar fala Mea nu o vei vedea!"
in{elegerea la Dumnezeu, nemaifEcdnd altceva decit sd Lui Moise ,,i s-a poruncit sd se suie pe stflnc[ gi s[ pri-
din addnc numele Domnului prin pomenire neincetatl, ca veascS, dacd vrea, printr-o deschiziturd foarte strAmt6. in felul
prunc pe Tatil sdu."33s acesta Dumnezeu indic6, socotesc, printr-o ghiciturl, c[ Legea
20: ,,Apoi a addugat: Fa,ta Mea tnsd nu vei putea rdsp6ndegte celor educafi de ea o cunogtinfi redusd despre
vezi, cd nu poate omul vedeafaya Mea Si sd trdiascd." Dumnezeu gi de-abia ldsa sd vind o lumin[ prin deschizdtura
,,Se arati aici ldmurit c[ nimeni nu poate, in timpul
ei. Ea voia sd aduc[, pe cei ce se aflau in r[tlcire cu privire la
in{elege clar pe Dumnezeu. Cei curafi cu inima vor vedea dumnezeire, la credinfa c[ unul este Dumnezeu. Dar cum este
Dumnezeu (Matei 5, 8) cind vor ajunge la sfhrqitul in ea insSgi firea dumnezeiascd gi negrliti nu arat[ clar, cum
rri.;.336 E un paradox: ,,Pe de o parte, viafa vegnicI st5 in a va face propov[duirea m6ntuitoare, adicd cea prin Hristos"3al.
dea pe Dumnezeu. Pe de alta, ins6, aceasta nu e cu put I{ristos este ,,stflnca intreagd. Iar cr[p[fura stflncii este venirea
cum spun Ioan, Pavel qi Moise, stdlpii credin1ei."337 ,,Act Lui in lume, prin care cr[p[turl putem contempla cele dupd
nu pentru c[ cuvdntul L-at atdta pe Dumnezet cauza Dumnezeu"3oz. Dar ce inseamn[ spatele lui Dumnezeu? ,,Cel
celor ce-L v[d, ci fiindci Dumnezeu, frind prin fire de-v ce urmeaz[ vede spatele celui dinaintea lui. Aqadar, Moise,
fEcltor, iar semnul firii dumnezeieqti fiind acela ci intrece care se strdduieqte si vadd pe Dumnezeu, a invlfat acum cum
ce cunoagtere, cel ce socotegte c[ Dumnezeu este ceva din poate fi vdzut Dumnezeu'. a vedea pe Dumnezeu inseamni a
le ce se cunosc, intrucdt s-a abdtut de la Cel ce este spre urma pe Dumnezeu, oriunde te-ar conduce. @ar) nu trece di-
ce i se pare inchipuire cunosc[toare cd este, nu mai are naintea Celui ce te cilduzegte! Fiindc[ in acest caz ili va ft
drumul impotriva Lui. C[ci binele nu merge impotriva binelui,
t[.""t ,J'{umai la cele ce au chip se poate vorbi de fafi sau
spate. Dar orice chip mirginegte un trup' Deci cel ce cugeti ci ii urmeaz6.t>343 B un progres infinit in cunoagterea lui Dum-

ltn
Chiril al Ierusalimului, Catehezele,X,S lbid.
'34 Sfentul loo
335
Teolipt al Filadelhei, Despre lucrarea cea ascunsd intru Hristos, lbid.
336
rt'
Sfantul SJiinta Treime,lrl
337
Clement Alexandrinul ,
-$tromate,v
,7 , 7 to'o.igerl 3
Sfrntul Grigorie de Nyssa, op. cit. 303
338
lbid. sfentul

156 157
nezeu:.,,glasul dumnezeiesc ii dI ceea ce cere prin cele ce
d6, arit0ndu-i prin pufine cuvinte un addnc nem6surat de
lesuri. Cdci marea dirnicie a lui Dumnezeu a binevoit s[-i
plineasc[ dorinlq.lui, dar nu i-a fEgiduit vreo incetare gi
rare a dorin1ei."3a
Cap.34,lz ,,Zis-a Domnul cdtre Moise: CiopleSte
table de piatrd, ca cele dintdi, Si suie-te lo Mine in munte Si
scrie pe aceste table cuvintele care aufost scrise pe tablele
dintdi, pe care le-ai sfdrdmat."
Aceste table, spre deosebire de primele, sunt preg[tite,
Moise. E gi un semn cd restaurarea se va face prin Cel venit
chip de om. ,,Cu tain[ s-au f[cut din nou cele dou6 pl6ci,
c[ se inmulliserd qi negtiin(a gi picatul. Dupd cum se pare,
scris de doul ori poruncile, pentru doui feluri de duhuri: pr
duhul care conduce gi pentru duhul care este supus.,,345
2-72 ,,Sdfii gata dis-de-dimineald Si dimineald sd te
in Muntele Sinai Si sd stai inaintea Mea acolo pe vq
mtmtelui. Dqr nimeni sd nu se suie cu tine, nici sd se arate
tot muntele: nici oi, nici vite mari sd nu pascd imprejurul
tui munte! Deci q cioplit Moise doud table de piatrd, qsemefl
cu cele dintdi Si, sculdndu-se dis-de-dimineald, a luat Moise
mdini cele doud table de piatrd Si s-a suit tn Muntele
cum ii poruncise Domnul. Atunci S-a pogordt Domnul fn
stat acolo Si a rostit numele lui lahve. $i Domnul, trecdnd pe
naintea lui, a zis: Iahve, Iahve, Dumnezeu iubitor de oamt
milostiv, fndelung-rdbddtor, plin de tndurare Si de
Care pdzeSte adevdrul gi aratd mild la mii de neamuri;
iartd vina Si rdzvrdtirea Si pdcatul, dcr nu lasd nepedepsit
cel ce pdcdtuieSte; Care pentru pdcatele pdrinlilor pedepse
pe copii Si pe copiii copiilor pdnd la al treilea Si al
neam!"
Dumnezeu Se descoper6 ca iubitor de oameni, mi

3u
lbid. ra6
345 PEi.lr.''o. l7g
Clement Alexandrinul, Stromate,Vl, l3l, I 347
lbid.
158
159
/

losul; Dumnezeu este zelos. Nu cumva sd intri in legdturd cu,


cuitorii ldrii aceleia, pentru cd ei, urmdnd dupd dumnezeii
Si aducdnd jertfe dumnezeilor lor, te vor pofii Si pe tine sd
din jertfa lor. $i vei luafetele lor solii pentrufiii tdi Sifetele
le vei mdrita dupd feciorii lor; Si vor merge fetele tale niceascd, pe gge o primesc sufletele sfinte, de pe acum, de la
dumnezeii lor Si fiii tdi vor merge dupd dumnezeii lor. Sd Duhul Sfhnt"3a8. Mai putem deduce din text cd cel de-al doilea
faci dumnez e i turnali. " r6nd de table era scris de Moise gi nu cuprindea dec6t Deca_
Israel e avertizat cd popoarele canaanite il vor Iogul.
atrage la idolatrie, fapt care s-a gi petrecut, deseori, in i
poporului evreu.
18-272 ,,Sdrbdtoarea ozimelor sd o pdzeSti; Sapte
cum li-am ponmcit Eu, sd mdndnci azime, la wemeq rd,
in luna Aviv, cdci in luna Aviv ai ieSit tu din Egipt. Tot i temut sd se apropie de el. "
ndscut de parte bdrbdteascd este al Meu; asemenea Si tol ,,Iluminarea nu inseamni nimicirea trupului, ci mai de_
grabd o schimbare spre bine gi spre slavi, de la striclciune la
iul ndscut al vacii Si tot intdiul ndscut al oii. Iar intdiul
nestriclciune, pentru cI precum trupul nostru a fost umilit de
al asinei sd-l rdscumperi cu un miel, iar de nu-l vei
necurdfie, la fel, eliberdndu-se de ea, s6 str6luceasc6.,,34e Nu in-
ra, sd-i frdngi gdtul. Toli intdii ndsculi din fiii tdi sd-i
seamnd ci tofi cei iluminafi strilucesc in chip vdzut. Strilucirea
peri Si nimeni sd nu se tnftliSeze inaintea Mea cu mdna
de pe fala lui Moise o au sfinfii in suflet: ,,Ce avea Moise era
$ase zile lucreazd, iar in ziua a;aptea sd te odihne;ti;
vremea semdnatului Si a seceriSului sd te odihneSti. Sd lii {i
ceva simfit, pe c6nd aceasta este ceva netrupesc.,,350 Cu mult
mai mare este lumina ce ni se aratd nou[: ,,Fafa lui Moise stri-
bdtoarea sdptdmdnilor, sdrbdtoarea pdrgii, la seceriSul
lucea de atata slavd ci nu putea fi privitd de ochii israeritenilor,
lui, gi sdrbdtoarea strdngerii roadelor, la sfdrSitul toamnei.
trei ori pe an sd se infdliSeze tnaintea Domnului iar in Noul Testament, fa{a lui Flristos strdlucea cu mult mai
lui Israel toli cei de parte bdrbdteascd ai tdi, cdci cdnd voi mult decAt aceea (Matei 17, Z).-3st Dupd Sffintul Grigorie pala-
popoarele de la fala ta Si voi ldrgi hotarele tale, nimeni ma, lumina dumnezeiasc[, indumnezeind gi trupul, poate fi v6_
pofti ogorul tdu, de te vei sui sd te tnfiliSezi tnaintea zutA, uneori, gi de ochii trupegti.Jrz

Dumnezeului tdu de trei ori pe an. Sd nu torni sdngele 31-33: ,,Atunci i-a chemat Moise Si au venit la el Aaron
Mele pe pdine dospitd Si jertfo de la sdrbdtoarea PaSt Si toate cdpeteniile obstei Si Moise a grdit cu ei. Dupd aceasta
s-au apropiat de el tolifiii lui Israel Si el le-a poruncit tot ce_i
nu rdmdnd pdnd a doua zi. Cele dintdi roade ale larinii
sd le aduci la casa Domnului Dumnezeului tdu. Sd nu grdise Domnul in Muntele Sinai. Iqr dupd ce a incetat de a
iedul in laptele mamei sale. $i a mai zis Domnul cdtre
ScrieJi cuvintele acestea, cdci pe cuvintele acestea inchei :r48
cit',62
legdmdnt cu tine si cu Israel!"
34s '-op'
trytigre,lll, 16
r5o
Sunt repetate, rezumativ, cele cu privire la sdrb[tori. r5r Cele 100 de capete,S
282 ,,Moise a stat acolo la Domnul patruzeci de zile Si ls' Cf. Despre sfiinta lumind, g

160 161
grdi cu ei, Moise Si-a acoperit fala cu un vdl."
,,in infelegerea ludeilor nu putea incipea nici m[car
mina legii. Dar dac[ se infeleg duhovnicegte cele scrise in
nimic altceva nu e acoperit in ea decdt taina lui Hristos,
aduce in inimile ascultiitorilor lumina dumnezeiasc[ 9i
str[vezie. lnsi cei din Israel nu puteau auzi cuvinte at6t de
nunate, nici inlelege cu ugurin{l addncimea tainei."353
34-35: ,,Cdnd insd intra el inaintea Domnului, ca
vorbeascd cu El, atunci iSi ridicavdlul pdnd cdnd ieSea; iar
16. implinirea porancilor (35,1 - 40, 3g)
ieSire spuneafiilor lui Israel cele ce i se porunciserd de
Domnul. $i vedeaufiii lui Isroel cdfala lui Moise strdlucea
Moise tSi punea iar vdlul peste fala sa, pdnd cdnd intra
nou sdvorbeascd cu Domnul."
E aici gi o indicafie a tradifiei orale, din care nu putem
sigur cit
a fost fixat in scris. incepand cu Sftntul Apostol
(tr Corinteni 3,14-16), vllul de pe fafa lui Moise s-a i tre. Eu sunt Domnul!"
ca oprire la litera legii, frrE a vedea c[ legea vestegte pe FIri
,,Cel ce a reugit s[ p[trundl ad0ncul sensului legii gi,
tdnd ca pe un vil obscuritatea ei, s[ ajung[ la cele tainice, a
tat pe Moise - care, pe cdnd vorbea cu Dumnezeu, igi
mahrama - si a trecut de la liter5 la Duh."35a ,jn into 4-92 ,,Apoi a grdit Moise la toatd obsteafiilor lui Israel
noastr[ spre Domnul rezidd ridicarea vilului. De aici Si a zis:Iatd ce a mai portmcit Domnul sd vd spun; Aduceli din
conclude cL atAta vreme cit citim sfintele c[(i ftr[ s[ le ale voastre, daruri Domnului; fiecare sd aducd Domnului da_
gem, citil weme ele ne sunt neinfelese gi incuiate, noi nu ruri cdt il lasd inima: aur, argint gi aramd; mdtase violetd, sta_
tem incd intorgi cu fala spre Domnu1."355 cojie Si visinie, vison rdsucit Si pdr de caprd; piei de berbec
Sfrntul Maxim Mlrturisitorul recapituleaz[: ,,U vopsite roSu, piei de vilel de mare Si lemn de salcdm; untdelemn
lui Dumnezeu care-l chema gi ridicdndu-se peste toate cele aromate pentru mirul de uns Si pennu ficut
aici, a intrat in intunericul unde era Dumnezeu, adic[ in v ie, piatrd de sardiu, pietre pentru prins la efod
rea cea ftrI form5, nevdzutd gi netrupeasc[, cu mintea eli
t[ de orice altceva afarl de Dumnezeu. $i afldndu-se in ,,Legea duhovniceasci, insd, cere de la noi, pentru licag,
ta, pe cdt era cu putinfi firii omenegti si se invredniceascl aur care si vin[ din liuntrul nostru, argint care si vini din li_
untrul nostru gi tot aga gi pentru celelalte materiale.,,357
353
sfrntul 156 ,
35a
sffnt l ---AmDtguct, 15
3s5
origen, "'Origen, Omitii la Carteq teSirii,Xlll.3

162 163
10-19: ,,Tot cel cu minte inleleaptd dintre voi sd vind' inima sd aducd pentru toate hwurile ce poruncise Domnul
sdfacd toate cdte a poruncit Domnul: Cortul Si acoperdmii prin Moise sd sefacd, au adus dar de bundvoie Domnului."
le lui, acoperisul lui cel de deasupra, verigile si scdndurile Dacd aceste materii inchipuie bunuri sufletegti, inseam-
pdrghiile, stdlpii Si postamentele lor; chivotul legii Si pd nd ci intreg poporul dreptcredincios trebuie si inchine Dom-
lui, capacul lui Si perdeaua despdrlitoare, pietre de sn nului virtulile gi gdndurile sale curate, pentru ca acestea s[ nu
fimdi; ;i mir de uigere; masa iu pdrghiile si toate uneltele le fie r[pite.
Si pdinile pentru punerea tnainte, sfeSnicul
pentru luminat 30-35: ,,Apoi a zis Moise cdtre fiii lui Israel: Iatd Dom-
toite obiectele lui, candelele lui si untdelemnul de ars;jertfe nul a chemat anume pe Belaleel, fiul lui Uri Si al lui Or, din se-
cul tdmdierii Si pdrghiile lui Si miresme pentru tdmdiere, minlia lui luda, si l-a umplut de duhul dumnezeiesc al inlelep-
pentru ciunii, al priceperii, al Stiinlei Si a toatd iscusinla, ca sd lucreze
felnicul pentru arderile de tot, impletitura de sdrmd
pdrghiile lui Si toate cele de trebuinld pentru el; baia Si pot lesdturi iscusite, sd facd lucruri de aur, de argint si de aramd;
mentul ei, perdelele curlii, stdlpii ei cu postamentele lor Si sd ciopleascd pietrele scumpe pentru incrustat, sd sape tn lemn
deaua de la intrarea tn curte, {druSii cortului, ldruSii Si sdfacd tot felul de lucruri iscusite. $i priceperea de a invdYa
pe allii a pus-o tn inima lui, in a lui si a lui Oholiab, fiul lui
frdnghiite lor, veSmintele sfinte pentru fdcut slujba in lor
sfdnt, veSmintele sfinte pentru Aaron preotul Si veSminte Ahisamac, din seminlia lui Dan. A umplut inima acestora de tn-
trufiii lui, pentru sluiba preoliei." felepciune, ^ca sd facd pentru locasul sfdnt orice lucru de
Sunt enumerate materiile trebuitoare 9i obiectele sdpdtor Si de yesdtor iscusit, de cusdtor pe pdnzd de mdtase
lui ce vor fi lucrate de c6tre cei pricepufi. violetd, stacojie Si viSinie Si de in, Si de lesdtor in stare de a
20-292 ,,Dupd. aceea, plecdnd toatd obsteafiilor lut face orice lucru Si andscoci lesdturi iscusite."
rael de la Moise, a adus fiecare cdt l-a ldsat inima sa si cdt Sunt ardtafi lucrltorii harismatici care vor conduce lu-
fndemnat cugetul sd aducd dar Domnului, pentru facerea crdrile; aceqtia au qi libertatea de a ndscoci, in spiritul celor
tului adundrii Si a tuturor lucrurilor lui Si pentru toate primite prin descoperire divind. Dumnezeu nu anuleazi liber-
tele sfinte. $i veneau bdrbalii cufemeile Si fiecare, dupd cur' tatea creatorului; canonul nu e constr6ngere, ci piedicd impo-
ldsa inima, aduceaverigi, cercei, inele, brdldri Si totfelul de triva r[tdcirilor.
cruri de atff, cum voia fiecare sd aducd Domnului daruri Cap. 36, l-72 ,,$i Belaleel, Oholiab si toli cei cu minte
aur. Fiecare din cei ce (Neau mdtase violetd, stacojie Si iscusitd, cdrora Domnul le ddduse inlelepciune Si pricepere, ca
in si pdr de caprd, piei de berbec vopsite rosu Si vdndt, le sd Stie sd facd tot felul de lucruri trebuitoare la locaqul cel
cea. Fiecare din cei ce puteau sd aducd in dar argint sau sfint, vor trebui sdfacd dupd cum poruncise Domnul. Iar Moi-
md aduceq din acestea Domnului; si fiecare din cei ce se a chemat pe Befaleel, pe Oholiab Si pe toli cei cu minte iscu-
lemn de salcdm oducea pentru toate cele de trebuinld; toate sitd, cdrora le ddduse Domnul iscusinld Si pe toli cei ce-i trdgea
meile, pe care le trdgea inima Si Stiau sd toarcd, torceau inima sd vind la lucru de bundvoie, ca sd ajute la acestea. $i au
caprd; iar cdpeteniile aduceau pietre de smarald Si luat ei de la Moise toate prinoasele, pe care le aduseserdfiii lui
scurnpe de pus la efod Si la hosen, precum Si miresme' Israel pentru toate cele trebuincioase locasului sfdnt, ca sd le
lemn pentru candelobru, mir de ungere Si miresme de td lucreze. Atunci tot se mai aduceau tncd la el daruri de bundvoie
Deci tot bdrbatul Si femeia din fiii lui Israel, pe care i-a in fiecare dimineald. Deci toli cei cu mintea iscusitd, care im-

164 165
plineau tot felul de lucrdri la locasul sfdnt, au venit,
fiecare, de acoperis, unde trebuia unitd cu jumdtatea a doua; de aseme-
la lucrul cu core se indeletnicea, Si au spus lui Moise,
Poporul aduce mult mai mult decdt trebuie pentru lucrurile nea auficut pe marginea jwndtdlii a doua, unde aceasta tre-
Si
buie unitd cu ceq dintdi; cincizeci de cheotori oufdcut la o ju-
a poruncit Domnul sd se facd! Atunci a portncit Moise Si
rndtate de acoperdmdnt Si cincizeci de cheotori aufdcut la cea-
strigat in tabdrd, cd nici bdrbat, nici femeie sd nu mai
nimic pentru ddruit la locasul sfdnt. $i a tncetat poporul
laltd ;i cheotorile acestea erau unele tn dreptul altora. Dupd
aceea aufdcut cincizeci de copci de qur Si cu copcile acesteq
mai aduce. Cdci materialul adunqt era destul pentru toqte
crurile ce trebuiau/dcute, ba mai Si prisosea." au unit cele doud jumdtdli de acoperiS una cu alta Si s-a jdcut
tm acoperis tntreg al cortului. Apoi aufdcut covoare de pdr de
Dupi apostazie, [srael se aratd acum plin de zel. (
caprdpentru acoperit cortul peste cele de mai sus. (Jnsprezece
cum, imaginea darurilor ce prisosea e tonifianti. Astfel ar
covoare de acestea au ficut. Ltmgimea unui covor era de trei-
bui s[ fie vinulile noastre, incdt s[ se reverse asemeni unui
zeci de coli, iar ldyimea de patru coli; Si cele unsprezece co-
vor de bundtdfi!
voare oveau toate aceeasi mdsurd. $i au unit cinci covoare la
8z ,,Atunci toli cei cu minte iscusitd, care se
ceau cu facerea locasului sjAnt, au ficut pentru cort zece
un loc Si pe celelalte Sase covoore iar le-au unit la un loc.
Apoi aufdcut cincizeci de cheotori pe marginea covorului ce-
voare de in rdsucit Si de mdtase violetd, stacojie Si visinie;
lui din marginea unei jumdtdyi, unde aceosta trebuia sd se
lesdtura lor ouJdcut chipuri de heruvimi, alese cu iscusinld.
uneascd cu cealaltd jumdtate, iar cincizeci de cheotori le-au
Heruvimii apar gi in feslturile cortului, simboli
prezenla Domnului, a C[rui slavl se manifesta intre heruv fdcut pe marginea covorului din marginea celeilalte jumdtdli,
care trebuia sd se uneascd cu cea dintdi. $i auJdcut cincizeci
Numele ,,Heruvimilor exprim[ bogdfia cunoqtinlei sau
de copci de aramd ca sd uneascd covoarele spre a seface un
sarea infelepciunii. Deci in mod potrivit intAia dintre i
singur acoperiS de cort. Apoi au maifdcut pentru cort un aco-
ceregti sivdrgegte slujirea sfhnt[ a fiin{elor celor mai i
peris de piei de berbec vopsite in roSu Si un acoperiS, pe dea-
fiindcI are treapta cea mai de sus gi ei i s-au d6ruit, ca
supre, de piei vinete."
mai apropiate, aritlrile dumnezeiegti lucr[toare gi
le in mod incepitor"3s . ,,Cortul era acoperit cu patru straturi de covoare. primul
strat era alcltuit din zece covoare (...). Covoarele erau de in gi
fesdturile sunt albe, violete, purpurii 9i viginii. purpurd de diferite nuante, avind alese chipuri de heruvimi in
e simbol al puterii supreme; rogul al dragostei; albul al
gi infelepciunii; violetul al tainei, al m[surii qi supunerii. fesiturd" palmieri gi flori. (...) lnvelitoarea a doua, nlumiti, ohel
9-l9z ,,Lungimea unui coyor era de doudzeci Si opt
(cortul), fesut[ din p[r de capr[, se compunea din l l covoare
(...). A treia invelitoare a cortului era frcut[ din piei de berbec
coli Si ldlimea unui covor era de patru coli. Toate
colorate in rogu. $i, in sfrrgit, cea de-a patra invelitoare era tot
sveau aceeasi mdsurd. Cinci covoare aufost prinse unul de
de piele, dar din pielea unui animal marin 1tahas1.-3se Cel mai
tul Si celelalte cinci iar aufost prinse unul de altul; Si aSa
probabil, ebraicul tahas desemna vitrelul-de-mare, numit gi
fdcut doudjumdtdli de acoperiS. Apoi auJdcut cheotori de
dugong, foarte rispdndit in apele M[rii Rogii. Cdt privegte
tase violetd pe marginea covorului din marginea jumdtdlii
arama, prezenti in alcdtuirea unor obiecte cultice, ea e soco-
358
Sffntul Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia cereascd,yfl, I 3se
AB, pp.206-201

166
167
r

tite un metal sacru, simbol al protecfiei divine.


20-342 ,,Dupd aceea au fdcut pentru cort scdnduri din
lemn de salcdm de pus tn picioare. Fiecare scdndurd era
de zece coli Si latd de un cot gijumdtate. Fiecare scdndurd
doud cepuri, a$ezate unul tn dreptul celuilalt. ASa auftcut
scdndurile cortului Si anume: doudzeci de scdnduri pentru
ra de miazdzi; $i sub aceste doudzeci de scdnduri aufdcut
truzeci de postamente de orgint, cdte doud postamente la
re scdndurd, pentru cele doud cepuri ale ei. Pentru latura a
ua, dinspre miazdnoapte, auficut alte doudzeci de scdnduri
patruzeci de postamente de argint, cdte doud postamente de
care scdndurd, pentrucele doudcepuri ale ei; iarpentru
dinddrdt a cortului, dinspre asfinlit, auficut Sase scdnduri.
mai jdcut doud scdnduri pentru unghiurile de la fundul
lui. Acestea erau prinse jos Si sus prin cdte un inel. $i asa,
cele doud scdnduri de la cele doud colluri erau la partea
rdt a cortului opt scdnduri, iar postamente de argint
ce, cdte doud postamente sub fiecare scdndurd. Apoi au
cinci pdrghii de lemn de salcdm pentru scdndurile de pe o
rd a cortului, Si cinci pdrghii pentru scdndurile de pe
laturd; iar pdrghia din mijloc au fdcut-o a;a, cct sd treacd
scdnduri, de la tm capdt la celdlalt al peretelui.
le-au tmbrdcat cu aur; inelele, prin care se vdrau
le-au jdcut din aur Si tot cu aw au tmbrdcat Si pdrghiile."
Cortul ,,este descris ca avdnd o forml dreptun
cu lungimea de 30 de cofi, ldfimea de 10 coli gi tot de 10 <

indl{imea. Era transportabil (desigur, dupi demontare) gi


compunea din trei perefi (doi laterali gi unul in partea de
confecfionafl din scdnduri de salcim (...). in total erau 48
scdnduri (...). Scdndurile erau fixate la capdtul de jos in ni
postamente de argint. In partea exterioard, sus, la mijloc Ai j
fiecare scdndurl avea hei verigi de aur, prin care se
cinci drugi de lemn de salcdm aurifi, spre a le menfine la un
gi spre aint5ri astfel peretele. Drugul de la mijloc avea I
AB. o. 206
mea peretelui, iar ceilalfi patru erau pe jumltate de lungi 'uo
'u'as, p. zoo

168 169
ewei.'n62 Cortul simbolizeazd preznnfa cerului pe plmdn! ocro+
tirea divin[. Illterior, locul cortului a fost luat de c[tre T
cu aproape aceleagi semnificafii. O perdea ascunde Sfrnta
telor de privirile poporului; perdeaua ascunde, dar e 9i o i
[ie, indicdnd o prezent$; ea cheam[ la descoperirea tainei pe
re o invdluie.
Cap. 37, l-62 ,,Dupd aceea Belaleel aficut chivotul
lemn de salcdm, lung de doi coli si jumdtate, larg de un cot
n?u!: Cel ce Sade pe heruui.mi, prin aripile acestora igi face
jumdtate Si inalt tot de un cot Si jumdtate; l-a imbrdcat cu simfitd prezenla in si mbol.,,36a
10-15: ,,AJdcut apoi masa din lemn de salcdm, lungd de
curat pe dindmtru si pe dinafard, iar impreiur i-aficut o
doi coli, latd de un cot Si inaltd de tm col jumdtate. ,q i;Ora_
nd de sur. A turnat pentru el patru inele de aur, pentru cele Si

tru colluri de jos ale lui: doud inele pe o laturd Si doud inele ur.I-afi-
cealaltd laturd. A ficut doud pdrghii de lemn de salcdm, d, iar im-
imbrdcat cu aur, si le-a vdrdt prin inelele de pe laturile A turnat
lui, ca sd poarte chivotul cu ele. Aftcut apoi capacul
de aw curat: hmg de doi coli Si jumdtate Si lat de un cot Si
mdtate."
Chivotul aurit tot inchipuie pe Flristos, plin de strl
luminii necreate, iar lemnul de salcdm e ffupul S[u nestric[ci
Dar chivotul poate fi apropiat gi de arca ce a izblvit de la $i acestea vestesc pe Hristos, impirat gi Arhiereu (cu_
nuna de aur), Care ne cheami la masa Sa duhovniceasci.
Septuaginta numegte chivotul gi arca prin acelaqi
16z ,,A ficut vase trebuitoare pentru masd: talere, cd_
kivotos; Vulgata,la fel, are un termen comun: arca. Arcaqi
delnile, linguri Si cupe pentru turnat, toate de aur curat.,'
votul sunt simboluri ale Bisericii; ambele sunt puse in
Aceste obiecte se reg[sesc Ai in Bisericd, cu un simbo_
cu incheierea unui leglmdnt arca e semn al leglmdntului
lism asemindtor. Talerele foloseau pentru punerea pdinilor, iar
Dumnezeu cu Noe, Chivotul inchipuie leg[mintul dintre
cupele pentrujertfele de b6uturi.
nezeu gi poporul Israel; asem[ndrile ar putea continua.
7-92 ,,Afdcut de osemenea doi heruvimi de aur, un sfeSnic de aur curat Si
din ciocan, penffu cele doud capete ale capacului, si i-a an. Fusul lui, bralele lui,
zal wtul lo un capdt Si altul la celdlalt capdt al capacului. erau toate dintr-o bucatd'
ruvimii aceqtia erau ficuli ca ieSind din capac la cele
Din roturire rui iesea
capete ale lui. Cei doi heruvimi tSi tntindeau aripile unul seau dintr-o tatuid a f;#l::r;';;;;
altul, umbrind capacul, iar felele lor erau indreptate una
cealaltd laturd a lui; tnformaflorii de
tre alta, privind spre capac."
363
PENT.' o. l6l
36'AB, p. 205
364
lbid. '

170 171
cupe tot in, vhntarea divin[. Tdmdia gi fumul ei simbolizeazl legdtura omu-
migdal, cu nodurile 5i Jtorite toy alt bral avea trei
lor; asa ou"?: lui cu Dumnezeu, fumul inilfand rugdciunile la cer; parfumul ei
i"iii'tt*ii de migdit, cu nodurile.si florile
'toate semnificd buna mireasm[ a viefuirii cuvioase.
iele sase brale, care ieSeau din Cap. 38, l-72 ,,Dupd aceea a facut jertfelnicul pentru
pefusul sfesnicului eraup ry cupe iy
'cu'noduiile braPe' care rc;euu u'n arderile de tot, din lemn de salcdm, lung de cinci coli, lat de
si llorile lor. Cele sase
sub alte dt cinci cofi, adicd cufala pdtratd, Si inalt de trei cofi. I-aficut
cweau: un nod sub primele loud bra{e' un nod
brale si un nod sub ultimele doud bra{e' Nodurile u'l:yy.! patiu coarne, ce ieSeau din el, in cele patru colluri ale lui, Si
i2treg era lucrat dintr' l-a imbrdcat cu aramd. Afdcut apoi toate lucrurile trebuitoa-
de pe'ele erdu wrct cufinul' Sfesnicul
re jertfelnicului: oale, lopdyele, cupe, furculiqe si vase pentru
iiisura bucatd de aui cu'at' Apoi i-aficut sapte candele' n
curat au' cdrbuni; toate obiectele acestea le-a ftcut din aramd. A mai
caii si tivile de aur curat. Dintr-un -talant de aur
cut sfeSnicul cu toate cele nece-sar" !"!i' . .. r -: ^, fdcut pentru jertfelnic o cdmasd, unfel de tmpletiturd de ara-
" Sfegnicul e un simbol al luminii spirituale 9i al mintt -^....i md, care tmbrdca partea lui de jos pdnd la jumdtatea lui. A
rii; numarul brafelor sale' gapte, pare sd fi fost qul in t"gil turnat apoi patru verigi de aramd pentru cele patru colguri ale
planetelor lsocoiite de cei vechi a fi in num[r
impletiturii celei de aramd, pentru petrecut prin ele pdrghiile
"*r".a*f ulul t"T1: .. Cll de purtat; iar pdrghiile le-a ficut din lemn de salcdm si le-a
;;t")t ;t,f"i cr simbolismul sfeeniculr1 1 imbrdcat cu aramd. Pdrghiile se petreceau prin inelele din la-
;;ili; forma florii de migdal, semnificdnd renagterea' dat turile jertfelnicului, ca sd poatdfi purtat cu ajutorul lor. Jert-
fragilitatea (delicatefea). C-u totul' o.?"T-d: *tt 1'*'ll
;";;lu alfabetului ebraic ai al c[4ilor Vechiului Testt felnicul l-aficut din scdnduri, gol induntru."
s-a folosit un ,,in curte se afla altarul sau jertfelnicul, destinat aducerii
aqa cum le socotesc evreii' Pentru sfeqnic
sacrificiilor, numit gi altarul holocaustelor (mizbeah haola),
de aur (aproximativ 50 kg).
care avea lungimea 9i l[1imea de 6 co(i, iar inilfimea de 3 co{i.
ii-ztz ,,A Jdcut af,ot iertfelnicul tdmdierii' din lemn Era confecfionat din lemn de salc6m, imbricat in araml. in in-
tnalt
salcdm, lung de un cot,-lat de in cot, adic! !dy"'' si
terior era gol, ceea ce ftcea ca atunci c6nd se fixa cortul intr-un
ii "oii, cilrnele lui erau din el; si l-au tmbrdcatp" aur' cu
loc, jertfelnicul s[ fie umplut cu pietre necioplite gi cu plmflnt.
rat pe'deasupra, pe laturile lui de-jur-tmp':Jy'$i "o,1:, La fiecare din cele patru colfuri, altarul avea cite un corn de
i,'to, fmpieiur-i-aficut cunund de aur' Sub pervaz-ul luit
t'i""i
ai" Loilurite lii, a prins doud inele de at1t si le-a
pfi aramd. De asemenea, altarul era inconjurat de o treapti, care ve-
nea pdn[ la jumltatea inll{imii gi pe care urcau preofii cdnd
i o p** si de alta a lui, "a sd se treacddeprin ele pdrghiile.
aduceau jertfe. Altarul era amplasat in fata intr[rii in Sffinta. De
iaisniile te-au fdcut din lemn salcdm si le-au I
i"rii. altar lineau unele gilefi pentru indep[rtarea cenugii, apoi lo-
brdcatcuaur." --. pe{i gi furculife pentru intoarcerea cirnii, ca gi vase pentru
Jertfelnicul tdmdierii vesteqte, iarigi, pe Hristos'
sAngele animalului ce era sacrificat. Toate aceste obiecte erau
r---
plin de bun[ mireasm[.
din aram6"365
29t ,,A fdcut de asemeneq mir penffu sfanta
atcatutte de 8z ,,AJdcut apoi baia din aramd Si postamentul ei tot de
tdmdie mirositoare, curate Si cu iscusin\d
torii de aromate.
qt
Mirul simbolizeazd lumina, belgugul, bucuria 'ut AB,p.2o'l

172 173
aramd, cu chipuri iscusit lucrate care impodobeau care un capitel aurit gi postamente de aram6, in care erau fi-
cortului adundrii." xafi. In pir{ile laterale veneau tot c6te 20 de stAlpi, iar spre est
,,Tot in curtea cortului se afla 9i lavoarul de aram[ gi vest tot c6te l0 st0lpi. StAlpii aveau in partea superioarl fi-
nat pentru preofi, care trebuiau s5-9i spele m0inile qi pici xate cArlige pe care erau agezate verigi de argint, iar de acestea
inainte de s[vargirea cultului. Lavoarul era situat intre a at6rnau draperii fesute de in. in partea de esfa curfii se afla in-
jertfelor gi intrarea in Sfhnta, dar pu{in deplasat inspre sud' trarea, cu o l61ime de 20 de cofi. Aici se aflau patru coloane de
9-202 ,,Dupd aceea a Jdcut curtea' Spre miuazt ca care atdrna o perdea de aceleagi dimensiuni (20 de cofi). Cor-
avea perdele de in rdsucit, hmgi de o sutd de coli, Si la tul nu era amplasat exact-in mijlocul cur{ii, ci mai aproape de
doudzeci de stdlpi cu doudzeci de postamente de arama sub peretele vestic al cu4ii."ro/
Si cu cdrligele Si legdturile lor de argint;
pe latura de 2l3lz ,,Iatd acurn Si socoteala lucrurilor ce s-au inffebu-
noapte a ficut perdele lungi de o sutd de coli Si pentru inlat la cortul admdrii, care s-a/dcut dupd porunco lui Moise,
doidzeci de stdlpi, cu doudzeci de postamente de aramd sub- prin levili, sub supravegherea lui ltamar, fiul preotului Aaron.
an cilrbgele si legdtorile lor de argint. In partea dinspre at Toate insd, cdte a poruncit Domnul lui Moise, s-au lucrat de
a ficut-perilele-tmgi de cincizeci de coli Si pentru ele Befaleel, fiul lui Uri al lui Or, din seminlia lui luda, ajutat de
stdlpi, cu zece postamente de aramd Si cu cdrligele Si legd Oholiab, fiul lui Ahisamoc, din seminpia lui Dqn, sdpdtor in pia-
lor'de argint; iar in partea de dinainte, dinspre rdsdrit, a trd Si lesdtor iscusit Si cttsdtor de pdtae de in Si de mdtase viole-
perdele lungi de cincizeci de coli, Si anurne: de o parte ap' td, stacojie Si v$inie. Tot aurul intrebuinlat la cort Si la toate lu-
curfii cincisprezece coli de perdele Si la ele trei stdlpi cu crurile lui afost doudzeci Si noud de talonli Si Sapte sute treizeci
postamente de aramd; de cealaltd parte a porlii curlii sicli de aur, ce s-au adus tn dar, socotit dupd siclul sjint. Im w-
-sprezece
coli de perdele Si la ele trei stdlpi cu trei postt gtntul, ce s-a adr dm de la cei numdrali ai obstei, afost o sfid
ie aramd. Toate perdelele pe toate laturile curlit erau d9 de talanli Si o mie Sqte sute {aptezeci Si cinci de sicli, socotit du-
rdsucit. Ior stdlpii cveou postamentele de aramd, cdrligel4 pd siclul sfdnt. Argintul acesta s-a lua de la Sase sute trei mii
legdtorile lor de argint, vdrfurile imbrdcate in argint Si cinci sute cincizeci de oarneni, in vdrstd de la douizeci de ani in
erau unipi intre ei prin legdtori de argint. Iar perdeaua pe sus, trecu{i prin ru,tmdrdtoare, cdte o jumdnte de siclu de cap,
poarta
-in carlii aJdcut-o din ldnd violetd, stacojie Si viSinie Si, socotit dupd siclul sfiint. O sutd de talanli de argint s-au intrebu-
rdsucit, cu ilesdturi, lungd de doudzeci de coli si inalti inlat la h^mrqrea postamentelor scdndurilor cortului Si a posta-
cinci coli, pe toatd tntinderea, ca Si perdelele curlii' Pentru t mentelor stdlpilor perdelelor lui: o sutd de postamente din o sutd
.fdcut piiu stdlpi cu patru postamente
de aramd sub ei' de talanli, cdte un talutt la postament; iar din o mie Sapte sute
cdrligele si legdtorile de argint si cu vffirile imbt gaptezeci Si cinci auftcut cdrligele de la stdlpii curlii, au imbrd-
orgint. Toli ldruSii imprejurul cortului Si curlii erau de cat vffirile lor Si auftcut pentru ei legdtori. Iar din o mie Sapte
,,Coriul era inConjurat de o curte lungl de 100
de coti sute gaptezeci Si cinci de sicli au ficut cdrligele de la stdlpii
tatd de 50 de coti. Curtea era imprejmuitl de 60 de stilpi curlii, au imbrdcil vdrfitrile lor Si au ficut pentru ei legdtori.
salcdm, fixafi la o distanfi de 5 co{i unul de cel[lalt, avind Arama, adnd in dtr, afost: Trei sute Saptezeci de talanli Si doud

3u'
3uu
lbid. AB,p.242

174 175
nii Wtru sute de sicli. Din ea ouftcat postamente pentnt un smarald - rdndul intdi; in rdndul al doilea: un rubin, un
de fa intrwea cortului a&mfuii, iertfelnical cel de aramd, safir Si un diamant; tn rdndul al treilea: un opal, o agatd Si un
postame
Sa de mamd a lui Si toate uneltele iertfelnicului; ametist; Si tn rdndul al patrulea: un hrisolit, un onix Si tm
pentru toli stdtpii cwlii, postamentele pentru
'rea
stdlpii ( k i. iaspis. Ele erau a$ezate in cuibulele de aar. pietrele acestea
cu4ii, toli idru$ii cortului si toli ldrqii dimprejurul curqii"' erau in numdr de doudsprezece, dupd numdrul fiilor lui Israel,
Cu aproximafie, cantitifile de metale folosite la lucrd'l Si pe fiecare din ele era sdpat, ca pe pecete, cdte tm nume, din
le cortului au fost: 1500 kgde aur;4500 kg de argint 9i I cele ale celor doudsprezece seminlii. La hoSen auJdcut ldnfi-
kg de araml $oqre groase de aur curat Si lucrate rdsucit, ca sfoara; au mai
Cap. 39,1-7t ,,Ior din mdtase violetd, stacoiie Si visi fdcut doud rozete Si doud verigi de aur Si au prins cele doud
au-frcut ieSminte de slujbd, pentru sluiit in locssul sfdnt' si verigi de cele doud colyuri de sus ale hoSenului; $i au agdlat
maiftcut veSminte sfinte pentru Aaron, cum porunctse doud capete ale ldnliSoarelor de cele doud verigi din colyurile
lui Moise. Au Jdcut efodul din fire de aur, din mdtase hoSenului. Iar celelalte doud capete ale celor doud ldnliSoare
stacojie si visinie si din in rdsucit. $i anurne: au desJdcut au le-au agd,tat de cele doud rozete Si le-au prins pe acestea de
in foi Si au tdiat fire, pe care le-au lesut cu iscusinld
printre
incheieturile efodului, pe fala acestuia. Dupd aceea au maiJd-
reie de mdtase violetd, stacoiie Si viSinie Si de in rdsucit,
cut incd doud verigi de aur Si le-au prins de celelalte doud
iscusit. I-au Jdcut incheietori de tnclteiat pe umeri Si au colyuri ale hoSenului pe cealoltd parte dinspre efod; Si au mai
amfudoud pdrtite lui- Brdul efodului, care vine peste el' t
fdcut Si alte doud verigi de aur Si le-au prins de cele doud in-
ca el, l-aufdcut dinfira'de aur; din mdtase violetd, stacojit cheieturi ale efodului, dedesubt, pe fola lui, unde se unesc,
visinie st din tn rdsucit, cum porilncise Domnul lui Moise^' mai sus de incingdtoarea efodului. $i au legat hoSenul cu veri-
luot apoi doud pietre de smarald, aqezfuiduJe tn cuibulelg gile lui de verigile efodului cu un ;nur de mdtase violetd, ca
aur si sdpdnd pe ele numelefiilor lui Israel, cum se sapd pe
sd stea deasupra incingdtorii efodului Si ca sd nu cadd hoSe-
cete, Si le-au pus la tncheieturile efodului, pe urneri, lntru
nul de pe efod, cum poruncise Domnul lui Moise."
meniieafiiloi lui Israel, curn poruncise Domnul lui Moise"'
Conform AB, pietrele de pe umeri erau de orux, ,,Pectoralul sau hogenul (...) se fixa peste efod, la mijlo-
cul pieptului. Avea form6 pdtratd, cu laturile de aproximativ o
s[pate pe ele numele fiilor lui Israel. ',Efodul cu cele dou[
palm6. (...) Hogenul sau pectoralul era simbolul demnitalii ju-
tre prelioase de pe umeri era simbolul slujirii arhieregti pe
decdtoreqti cu care se acoperea persoana arhiereului.,,36e pe
popor,'al mijlocitorului care ia 9:upra sa p6catele celor per
care mijloceite la Dumnezeu."368
! hogen erau fixate 12 pietre scumpe:

i-Zt ,,,l,ufid"ut apoi hosenul, lucrqre iscusitd, lafel Sardeon, de mare valoare, in trei culori: negru, alb,
roz:,
efodul, din fire de aur Si din mdtase violetd, stacojie gi vtgr'
Topaz, piatri de culoare galbenI gi transparent[;
iin in rdsucit. Hosenul l-au ftcut dublu, in patru colyuri'
Smarald, verde gi transparent, simbol al primIverii;
de o palmd si lat de o palmd. $i au pus pe el pietre
q$ezate tn patru rdnduri: intr-un rdnd un sardeon' un Rubin, de culoare rogie, simbol al fericirii;

'u'AB,p.z44
t76 177
Safir, de culoare albastri, simbol al neprih6nirii 9i
puterii cereqti;
Diamant, simbol al perfecfiunii;
Opal, de culoare llptoasl, cu diferite reflexe;
Agat, piatrdtransparentE, in mai multe varietiifi;
Ametist, simbol al cump[tirii gi al trezviei;
Hrisolit, piatrl transparenth, de culoarea aurului; "i
Onix, speoie de agat fin, in straturi de diferite cu
Iaspis, opal nobil, strdlucind in culorile focului.
Swt doudsprezece piete, num[r cu simbolistic[
de bogati; el amintegte de zodii, sau de anul liturgic; patru it
mullit cu trei poate insemna lumea creati (4) transfigurati
unirea cu Sffinta Treime (3). Sunt insd 9i multe alte semni
22-262 ,,Iar meilul, care vine sub efod, l-auftcut din
purd lesutd violet. Acesta avea in partea de sus o deschizd
si imprejurul acestei deschizdturi cvea un guler, lesut ca o
tosd, ca sd nu se rupd. Meilului i-auJdcut pe la poale ciucuri
mdtase violetd, stacojie Si viSinie Si de in rdsucit; i-au mai
Si clopolei de our curat Si au pus clopolei printre ciucurii de
poalele meilului de-jur-imprejur; si i-au asezat pe la
meilului a$a: un clopolel Si un ciucure, un clopolel si un
re, curnporuncise Domnul lui Moise."
Meilul era imbr6cat de arhiereu ,,peste cdmaga de in,
ind necusut, ci fesut pe de-a-ntregul, cu o deschizitur[ in
de sus, frr[ mdneci gi lung cu ceva peste genunchi, aqa incit
desubt se vedea c[maEa preo(eascd. La poale avea cusut un
sau tiv de care atdrnau clopofei de aur 9i mere frcute din fire
sucite de in gi m[tase. (...) Meilul avea culoarea albastrl a
lui, ca un semn cd arhiereul este slujitor al impdrlfiei
Const6nd numai dintr-o bucati, meilul simboliza integri
spiritual[ a slujitorului sffintului altar. Clopofeii gi merele de
poalele vegm6ntului simbolizau poruncile dumnezeiegti pe
ie propov[duia arhiereul."3To
l]]os, pp.237-238
370
lbid.
''' PENT, p. 168

178 179
perdeaua din mijloc; chivotul legii, capacul lui Si pdrghiile;
rnasd cu toate cele de trebuinld pentru ea Si pdinile de pus
inte; sfesnicul cel de anff cwqt, candelele lui, candelele puse
el la locul lor, si toate cele trebuiicioase pentru el si
de ars; jertfelnicul cel de aur, mirul pentru ungere,
pentru tdmdiere Si perdeoua de la intrarea cortului;
cel de aramd, cdmasa lui cea de aramd, pdrghiile lui si
cele trebuitoare pentru el, baia Si postamentul ei; Cortul e ridicat inziuaintdi a lunii intai, zi fur sarc a fidl.
curlii, stdlpii Si postamentele lor, perdelele de la intrarea cor[biei s
frdnghiile, ldru$ii Si toate lucrurile trebuitoare lo slujbd in rdiale gi e
tul admdrii; veSmintele de/ slujit in cort, veSmintele sfinte (Ioan 20,
preotului Aaron si vesmintele de slujbd pentru fiii lui. Tr cultice, vegmintele preo{egti qi sacerdolii, acesta fiind leglmdnt
aceste lucruri le ftcuserd fiii lui Israel a$a cum vegnic; acolo unde s-a renunfat la sfinfiri, s-a cobordt s.rb nive-
Domnul lui Moise. $i privi Moise toatd lucrarea Si iatd ei o lul Legii mozaice!
cuserd ci{q cum poruncise Domnul Si Moise i-a binecuvdntat. 1G38: ,,gi a Jdcut Moise tot; cum i-a pontncit Domnul
Strnt terminate obiectele de cult, lucrate, toate, dupi aSa aficut:tn luna intdi a anului al doilea de la ieSirea lor din
runca dumnezeiasc[. Aceasta nu inseamnd cd Dumnezeu a Egipt, in ziua fntdi a lunii afost asezat cortul. $i a asezat Moise
tat toate amdnuntele fiec[rui obiect, ci doar ci a indicat obi cortul, a pus postamentele lui, ile lui Si
le gi a insuflat cu har pe fruritorii lor. E ceva similar cu stdlpii lui; a tntins deasupra c $i peste
rea Sfintei Scripturi: Dumnezeu inspir[ gi asistii pe aghi aceste acoperdminte a pus acoperisul, cum ponmcise Domnul
ferindu-l de gregeli, dar nu anuleazipersonalitatea acestuia. lui Moise. Apoi a peffecut pdr-
Cap. 40, l-l5z ,,Apoi iardsi a grdit Domnul cu Moise ghiile prin inelele chivot, capa_
a zis: in ziua tntdi a lunii intdi, sd asezi cortul adundrii. $i cul; a dus apoi ch ua si a tnihis
pui tntr-insul chivotul legii Si dinaintea chivotului sd atdrni chivotul legii, precum poruncise Domnul lui Moise. Dupd ace-
deaua; apoi sd aduci induntru masa Si sd asezi pe eo toate
crurile ei; Si sfeSnicul sd-l aduci induntru Si sd aprinzi
candelele lui. Sd asezi jertfelnicul cel de aur pentru
inaintea chivotului legii Si sd atdrni perdeaua la intrare tn
tul adwdrii. Apoi sd asezi jertfelnicul arderilor de tol zdzi a cortului, Si a aprins candelele lui tnaintea Domnului,
intrdrii in cortul adundrii. Iar tntre cortul admdrii Si i
sd asezi baia si sd torni tn ea apd; si tmprejurul cortului sd
tmprejmuirea curlii Si la intrarea curlii sd atdrni perdeaua
pd aceea sd iei mir de ungere Si sd ungi cortul Si toate cele perdeaua la uSa cortului; iar jertfetnicul arderilor de tot l-a'
el si sdJ sfinlegti pe el Si toate lucrurile 9i vafi sfiint; sd q$ezat la intrarea in cortul adundrii
Si a pus pe el arderi de nr
jertfelnicul arderilor de tot Si toate lucwile lui Si sd Si prinoase de pdine, cum poruncise Domnul lui Moise. Apoi a

180 l8l
q$ezat baia tntre cortul adundrii Si jertfelnic Si a turnat tn ea
BIBLIOGRAT'IE
apd pentru spdlat; Moise, Aaron sifiii lui trebuia sd-Si spele in
ea mdinile Si picioarele; cdnd intrau ei in cortul adundrii satl
cdnd se apropiau dejertfelnic ca sd sluieascd, se spdlau din A. Sf6nn Scripturd
cum poruncise Domnul lui Moise. Dupd aceea au pus imprei.'
muirea curlii imprejurul cortului Si a jertfelnicului Si o atd
Biblia sau sfdnta s*ipturd,Editura Institutului Biblic de Mi-
ai
perdeaua la intrarea curlii. $i aSa a isprdvit Moise lucrdrile^ siune al Bisericii Ortodoxe Rom6ne (prescurtat tn con-
Attmci w nour a acoperit cortul adundrii Si locasul s-a tinuare: EIB), Bucuregti, 1995
de slava Domnului; Si Moise n-a putut sd intre in cortul
Biblia 16gg, retipi_
rii, pentru cdJ cuprinsese pe acesta norul Si slqva Domnu, gti, 1988
umpluse locasul. In tot timpul cdldtorieifiilor lui Israel, cdnd
Biblia ipturd, Edi{ia Sffintului Sinod,
ridica norul de pe cort, atunci plecau la drum, iar de nu se ri Bucuregti, 1914
Pentateuhul sou cele cinci cdrli ale lui Moise,versiune revizui-
ca norul, nici ei nu plecau la drum pdnd nu se ridica; pentru
in tot timpul cdldtoriei, ziua stdtea peste cort norul ti dup6 Septuaginta, redactat2i gi comentati de Bartolo_
iar noaptea se afla peste elfoc, inaintea ochibr intregii case meu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte oste_
lui Israel." neli, EIB, Bucuregti, 1997
Monumenta linguae dacoromanorum, Bibtia 16gg, pars II, Exo_
Dumnezeu Se aratii lui Israel in chipul norului gi al
dus, Editura Universitifii,,Al. I. Cuzd,,Iagi, I 99 I
lui. Norul e ,,loc" sau instrument al epif-aniilor, in vreme ce
cul e cea mai bunl imagine a lui Dumnezeu, simbolizAnd
Biblia Hebraica, Eclitio quarta emendata opou H. p. Riiger,
carea gi iluminarea.
Stuttgart, 1979
incheiem cu imaginea minfii vizdtoare de Dumnezeu
Biblia sacra vulgafa, Editionem quartam emendatam cum so-
rael) urm0nd Domnului in drumul siu cltre fara ciis B. Fischer, H.I. Frede, H. F. D. Sparks, W. Thiele,
prin Pustia Sinai. Asemeni sd-I urm[m gi noi, Israel cel praeparavit Roger Gryson, Stuttgart, 1 994
Septuaginta, Editit Alfred Rah1fs, Stuttgart, 1979
vlrat, Mdntuitorului Iisus ]Iristos, prin pustia veacului
cdtre fericirea impnr[fiei celei f6r6 de sf[rgit!
B. Scrieri patristice
Ambrozie al Milanului (Sf.), Scrisori, Scrieri II, trad. David
Popescu, in colec{ia ,,p[rinfi gi scriitori bisericegti,,
(PSB), Nr. 53, EIB, Bucuresti, 1994

183
regti, 1996
Atanasie cel Mare (Sf.), Epistola intdia cdtre Serapion' Scrierl
II, trad. Dumitru Stlniloae, PSB 16, EIB, Bucureqti' Dorotei (Ava), invdldturi de suJlet folositoare, trad. Dumitru
1988
Stiniloae, F 9, ElB, Bucuregti, 1980
apos' Evagrie Ponticul, Capete despre deosebirea patimilor, trad. Du-
Barnaba, Epistola,trad. D. Fecioru, inscrierile Pdrinlilor
tolici,PSB mitru Stiniloae, F l, Tipografia Arhidiecezand, Sibiu,
Calist Cataffgiotul, tivd,trad' Dumitru 1946
Stdniioae, (F), Nr' 8, EIB, Evagrie Ponticul, Cuvdnt despre rugdciune, trad. Dumitru
Bucuregti, 1979 Stlniloae, F l, Tipografia Arhidiecezand., Sibiu, 1946
Grigorie de Nyssa (Sf.), Despre viala lui Moise, Scrieri I, trad.
Calist Patriarhul, Capete despre rugdciune, trad' Dumitru St[-
Ioan Buga, PSB 29, EIB, Bucuregti, 1982
Grigorie Palama (Sf.), Despre impdrtdsirea dumnezeiascd, trad.
Dumitru St[niloae, F 7, EIB, Bucuregti, 1977
Grigorie Palama (Sf.), Despre rugdciune, trad. Dumitru Stini-
loae, F 7,EIB, Bucuregti, 1977

Chiril al Alexandriei (Sf'), Glafire la leSire, Scrieri II' ttad' Grigorie Palama (Sf.), Despre sfdnta lumind, trad. Dumitru St6-
Dumitru Stdniloae, PSB 39, EIB, BucureSti,1992 niloae, F 7, EIB, Bucuregti, 1977
Grigorie Sinaitul (Sf.), Despre felul cum trebuie sd Sadd la ru-
Chiril al Alexandriei (Sf'), inchinarea si sluiirea in duh S-i
adevdr, Scrieri I, ttad. Dumitru Stiniloae' PSB 38'
gdciune cel ce se liniSteSte, trad. Dumitru St[niloae, F
EIB, Bucuregti, 1991 7,ElB, Bucuregti, 1977
Chiril al Ierusalimului (Sf.), Catehezele,trad' D' Fecioru' EIB' Ilie Ecdicul, Culegere din sentinlele tnleleplilor, trad. Dumitru
Bucureqti, vo Stiniloae, F 4, Tipografia Arhidiecezand, Sibiu, 1948
al Cartaginei ecument- Ioan Caryatii, Capete de mdngdiere, trad. Dumitru St[niloae,
Ciprian
' P tind'PSB F 4, Tipografia Arhidiecezandn Sibiu, 1948
"",trad.b.
3, EIB, Bucureqti, 1981 Ioan Casian (Sf.), Despre fntruparea Domnului, Scrieri alese,
Clernent Alexandrinul, Pedagogul, Scrieri I, trad' D' Fecioru'
trad. D. Popescu, PSB 57, EIB, Bucuregti, 1990
PSB 4, EIB, Bucureqti, 1982
Ioan Damaschin (Sf.), Dogmatica, trad. D. Fecioru, EIB, Bucu-
Clement Alexandrinul, Stromate, Scrieri II, ttad' D' Fecioru'
regti, 1943
PSB 5, EIB
Ioan Guri de Aur (Sf.), Omilii Ia Facere, Scrieri I-II,trad.D.
Clernent Romanul tre Corinteni, ttad' D' Fecioru, PSB2I-22, EIB, Bucuregti, 1987-1989
Fecioru, tn aPostolici, PSB l' EIB' Ioan Gurd de Aur (Sf.), Omilii la Matei, Scrieri III, trad. D.
Feciory, PSB 23, EIB, Bucuregti, 1984
Bucuregti, 1979
Ioan Scdrarul (Sf.), Scara, trad. Dumitru Stiniloae, F 9, EIB,
Didahia celor i2 Apostoli,trad. D. Fecioru, inscrierile Pdrinli-
PSB 1
Bucuregti, 1980
Dionisi (Sf.), d' OPere lsaac Sirul (Sf.), Cuvinte despre sfintele nevoinle, trad. Dumitru
. Dum a, Bucu- Stiniloae, F 10, EIB, Bucuregti, l98l

184 185
Dumitru St[-
Origo,, Omilii la Cartea Prooroanlui leremia, Scieri alese I,
Isaia Pustnicul, Doudzeci si noud de cuvinte'trad' trad. Teodor Bodogae gi Nicolae Neag4 pSB 6, EIB,
niloae, F 12, Ed. Harisma, Bucureqti' 1991 Bucureqti, 1981
Isihie Sinaihrl., C*dnt despre tremie Si virtute' trad'
Dur'nitru
Salvianus, Despre gavernarea lui Dumnezeu, trad. D. popescu,
Stdniloae, F 4, Tipografra Arhidiecezanl' Sibiu'
1948
in Boethius qi Salvianus, Scrieri, pSB 72, EIB, Bucu-
Justin Martirul (Sf.), Apologia fufii,trad' Olimp Cdcittld'-in^Apo- reSti,1992
logeliie limbi greacd' PSB 2, EI!' Bucuregti' 1980 Simeon Metafrastul (Sf.), Parafrazd la Macarie Egipteanul,
Justin fvfaiirul (SD, dialog cu iudeul Trifon, bad' Olimp C[- trad. Dumitru Stiniloae, F 5, EIB, Bucuregti, 1976
ciulE, PSB 2,ElB,Bucure9ti, 1980 Teodor al Edesei, Una sutd capete, trad. Dumitru Stlniloae, F
Constantin
Macarie ggipteanul (5f.1, Omilit duhovniceSti' ttad' 4, Tipografia Arhidiecezand, Sibiu, 1948
Cornilescu, PSB 34' EIB, BucureSti' 1992 Teolip al Filadelfrei, Despre lucrarea ceq ascunsd intru Hris_
St6niloae'
Maxim Mlrturisitoru I (Sf .), Ambigua, trad' Dumitru tos,trad. Dumitru Stdniloae, F 7, EIB, Bucuregti, 1977
PSB 80, EIB, Bucureqti, 1983
de Dym- Varsanufie (Sf.), Scrlsori duhovniceSti, trad. D. Stiniloae, F I l,
Maxim Mdrturisitorul (Sf.), Capete despre cuno$tinla Editura Episcopiei Romanului gi Hugilor, 1990
nezeu,trad. Dumitru Stiniloae, F 2, Tipografia arhidie-
Vasile cel Mare (Sf.), Despre SJAnil Duh, Scrieri III, t:lad. C.
cezanL, Sibiu, 1947 Comilescu qi T. Bodogae, pSB 12, EIB, Bucuregti, lggg
Dumitru StI-
Maxim Marturisitorui (Sf.), Capete gnostice' trad' Vasile cel Mare (Sf.), Omilii la Hexaimeron, Scrieri { trad. D.
niloae, F 2, Tipogiafia-arhidiecezand" Slbiu' 1947
II'trad' Dumitru Fecioru, PSB 17, EIB, Bucuregti, 1986
Maxim Uertuiisitorut 1{f;, nptstole, Scrieri Vasile cel Mare (Sf.), Omilii Si cwdntdri, Scrieri I, trad,. D.
Stdniloae, PSB 81, EIB, Bucureqti, 1990
(Sf.), intrebdri, nedumeriri si rdspunsuri' Fecioru, PSB 17, EIB, Bucuregti, 1986
Maxim Mlrturisitorul
trad. Dumitru Stiniloae, F 2, Tipografia arhidiecezan['
Sibiu, 1947 C. Lucrdri Si studii teologice
trad' Du-
Maxim Mirturisitorul (Sf.), Rdspunsuri cdtre Talqsie' Abrudan, Dumitru, Emilian Cornilescu, Arheologie biblicd,
mitru St[nilou", f i, Tipografra Arhidiecezanl'
Sibiu'
EIB, Bucuregti, 1994
1948
Metodiu de Olimp, Despre inviere, tad q Comrlescrf itt S.f $| Branigte, Ene, Liturgica generald,ElB, Bucuregti, 1985
gorie Taumaturgul 9i Metodiu de Olimp' Scrieri'
EIB, Chevalier, Jean, Alain Gheerbrant, Diclionar de simboluri, vol.
Bucureqti, 1984 I-III, Ed. Artemis, Bucuregti, 1994-1995
F 1' Tipo- Diclionar biblic, trad. Constantin Moisa (titlul original: Nou-
Nil Ascetul, CuvAil ascetic,trad' Dumitru St5niloae'
grafraArhidiecezan[, Sibiu, I 946 veau Dictionnaire biblique rdvis6), vol. I-[I, Ed. Ste_
Otigo,, Omilii la Cartea phanus, Bucuregti, 1995-1997
dogae 9i Nicolae Moldoveanu, Nicolae, Diclionar biblic de nume proprii Si cu-
Origen, Omilii la Cartea vinte rare, Ed. Casa $coalelor, Bucuregti, 1995
dogae giNicolae
Otigo,, Omilii la Cartea Num
Bodogae 9i Nicolae Ne

186
Eratil la Facerea_
p.43, r.3 s: in loc de: ntpentru aceasta l-a
se va citi: nu pentru aceasta nu l-a
p.48,r.9 j: in loc de: Au doar[ nu
se va citi: Au doar{ eu
p. 57, r.l s: in loc de: crnci
se va citi: trei
p. 81, nJ2-13 j: in loc de: nu se unosc niciodatii, ci
intot-
deauna se despart
se va citi: nu unesc niciodatS, ci intotdeauna
despart
p. 122, r.l2 j: in loc de: ingrefogafi
se va citi: invdrtogafi
p.125, r.10 j: tn loc de: numit generic pentru
frlisteni
se va citi: nume generic pentru regii frlisteni
p. 160, r.2 s: in lac de: Duhul este cu adev[rat in
locul
se va citi: Duhul este cu adevErat locul
p. 163, r.l2 j: tn loc de: aceasta
se va citi: acestea
p.178, r.13 s: tn loc de: zeu ne descoperE
c . _ se va citi: zeu nu.,ne poate fi cunoscu! chiar dacd
Insugi Dumnezeu ne descoperE
p. 180, r.7 s: in loc de: Arffint
se va citi: lnfrAnat
p. 184, r.3 j: in loc de: intiplrind cele
se va citi: intiplrind chipurile cele
p.209, r.15 j: fn loc de: ridicat impIrat
se va citi: ridicat de irnp[rat
p.244, r.1l j: in loc de: ditit
se va citi: edidit
p.246, r.l0 j: in loc de:1g77
se va citi: 1977
p.247, r.15 s: in loc de: Bucuregti
se va citi: Bucuregti, 1992
carte de veghe, carte de tImadI Pr. Prof. Niculae M. Popescu
Preoli de mir
EDITURA CHRISTIANA adormili in Domnul

asociafia filantropicl medicalii<<christiana>> I R5zvan Codrescu


Recurs la Ortodoxie
. APARITII RECENTE: .,

Pr.Ioan Sorin Usca


Dr. Pavel Chirili i Vechiul Testament
Conceptul de medicind ueStind (l). in tdlcuirea Sfinlilor Pdrinli:
Sfdnta Scripturd cititd de tm medic ortodox I. Facerea

Pr.Ioan C. Tegu DIN APARITIILE YIITOARE:


Omul - taind teologicd.
Studii de spiritualitate filocalicd Lect. univ. Flavia f,'lorea
Manual de limba englezd
Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa pe texte biblice,liturgice Si patristice
Homo americanus. O radiografie ortodoxd
Sf6ntul Ioan al Crucii
Integrala operei poetice
Occidentali convertili la Ortodoxie.
$ase ipostaze mdrturisitoare ***
Familia tn Bisericd.
Rizvan Codrescu Rdnduieli gi rugdciuni ortodoxe
Rdsdritenele iubiri-
Fals tratat de dezlumire ***
Pentru o teologie a neamului
Costion Nicolescu (Cre s tomalie c omentatd)
Cine se teme de Bisericd?
Studii Si articole teologice

*** carte de veghe, carte de tlmadl


Doctorul Nicolae C. Paulescu
sau $tiinla mdrturisitoare
EDTTURA CHRISTIAI{A
asociafia filantropicl medicalil <<christiano>

S-ar putea să vă placă și