Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DIN PITE$TI

FACULTATEA DE MECANICA $I TEHNOLOGIE


Catedra Automobile
Student:...... Disciplina: Dinamica Autovehiculelor

Proiectul trebuie si cuprindi:


Capitolul 1: Studiul solufiilor similare 9i a tendinlelor de dezvoltare a autovehiculelor
similare cu cel primit prin tema de proiect.
l.l.Solutii similare. Identificarea a cel pulin l0-15 solu{ii de autovehicule eistente in lume,
similare cu cel primit prin tema de proiect privind:
a)-parametrii constructivi ai autovehiculului
- organizarcagenerald;
- dimensiunile geometrice exterioare, amenajarea qi dimensiunile interioare;
- masa autovehiculului qi gi capacitatea sa de incircare
b)-parametrii energetici gi de traciiune
- tipul qi paramehii motorului, parametrii transmisiei, caracteristicile pneurilor.
c)-caracteristici ale sistemelor componente
- sistemele de direc{ie gi frAnare. suspensia, echipamentul electric qi electronic,
etc.
d)-performantele de demarare qi frdnare
-yitezamaximd, timpul gi spaliul de demarare pdna la atingerea vitezei de 100 km/h'
decelera{ia maxim6, timpul 9i spa{iul de fr6nare minim.
e)- consumul de combustibil
- consumurile de combustibil ale autovehiculului la diferite viteze stabilizate.
Aceste date vor fi sitematizate sub formd de tabele gi grafice care vor fi folosite la arwliza
critic6 a autovehiculelor respective. Analizava fi comparativE, va urmiri parcurgerea punctelorl.1.1.a,
1.1.b., 1.1.c., 1.1.d., 1.1.e.$ va evidenlia elementele pozitive gi negative ale autovehiculelor similare.
1.2. Tendin-te de dezvoltare a categoriei de vehicule analizate
trg1;6iliza critoicd a soluliilor similare de autovehicule gdsite in bibliografia de specialitate,
reviste gi cataloage de profil, tnterne! etc. trebuie combinati cu cercetarea direcliilor de dezvoltare
citre care este orientatd construc{ia categoriei de autovehicule analizate, pe plan mondial. Direcliile de
dezvoltare hebuie sd scoti in evidenti orientarea generald actuall privind modul de orgatizare,
caracteristicile constructive si performanlele autovehiculelor analizale.
Capitolul 2. Organizarca generaltr a autovehiculului proiectat gi alegerea parametrilor
principali
in func{ie de tipul qi destina{ia autovehiculului defrnit prin tema de proiect, {in6nd seama de
caracteristicile autovehiculelor identificate ca solufii similare, se adopti solu{ia de organizare generalS
a autovehiculului proiectat, solulia de organizxe a transmisiei, varianta constructivtr privind sistemele
de direcfie gi frdnare. suspensia, echipamentul electric Ai electronic, etc. Solu{iile propuse febuie sE
arate avantajele autovehiculului proiecta! in compara{ie cu soluliile similare existente ps plan mondial.
In acest capitol se vor aanaliza:
2.l.-modul de dispunere a echipamentului de tradiune;
2.2.- dimensiunile principale de gabarit qi ale capaciti{ii de trecere;
2.3 - anenajar ea interi oartr;
.

2.4.- greutatea autovehiculului, repafiizarea acesteia pe punfi, detsrminmea coordonatelor


centrului de greutate al autovehiculului proiecta!
2.5.-Alegerea pneurilor gi determinarea razelor ro{ilor autovehiculului.
Capitolul 3. Determinarea rezistenfelor la inaintare
3.1.-determinarea rezistenlei la rulare ( calculul se face penlru 6-8 categorii de drumuri 9i
pentru 6-8 valori ale mghiului de inclinare longitudinald a drumului);
3.2.-determinarea rezistenfei rampei (calculul se face pentru 6-8 valori ale unghiului de
inclinare longitudinaltr a drumului, aceleaqi ca la punctul 3.1.)
3.3.- determinarea rezisten{ei totale a drumului, cunoscind rezisten{a la rulare qi rezisten}a la
rampi
3.4.- determinarea rezisten{ei aerului (calculul se face pentru 6-8 valori ale vitezei de
deplasare a autovehiculului)
3.5.- determinarea rezistenlei la demarare (calculul se face pentru toate treptele din cutia de
viteze, conform metodologiei recomandate pentru aceastd etapa a proiectului).
Rezultatele oblinute la punctele 3.1.-3.5. este recomandabil sI fie prezentate sub form[ de
tabele.
Capitolul 4.Calculul de trac{iune.
4. l.-adoptarea randamentului transmisiei;
tipului motorului ;
4.2.- aleger ea
4.3.-determinarea analiticd qi trasarea graficului caracteristicii la sarcind totald a motorului
4.3.1.- determinarea puterii motorului necesard pentru atingerea vitezni maxime
impusd prin tema de proiect gi a puterii necesare pentru urcarea pe fttmpa maim6;
4.4.-determinarea mdrimii rapoartelor de transmitere ale transmisiei autovehiculului
4.4.l.-raportul de transmitere maxim i .u*;
4.4.2.- raportul de transmitere minim i.in;
4.4.3.- raportul de transmitere al kansmisiei Io;
4.4.4.- raportul de transmitere din prima treaptii a cutiei de viteze icvr;
4.4.5.-deierminarea numErului de trepte din cutia de viteze 9i calculul rapoartelor de
transmitere din fiecare treapt6; trasarea diagramei "ferestrdu" -
Capitolul 5. Reac{iunile normale ate ciii de rulare asupra ro{ilor autovehiculului
5.I.-determinarea reac{iunilor normale statice ,Gr,Gz pe drum orizantal;
5.2.-determinarea reacliunilor normale dinamice Z1,Zq, in timpul demarajului 9i al frdndrii
autovehiculului;
5.3.-determinarea forfei de aderenlS maxim6;
5.4.- determinarea coehcienfilor de schimbare dinamicS a reac{iunilor, rn1,Ih2, lo demarare qi
ffinare
Capitolul 6. Bilantul de trac{iune gi bilanful de putere
6. l.- caracteristica de ilacliune,bilanful de tracfiune qi bilanlul fo4elor excedentare;
6.2.-bilantul de putere, caracteristica puterilor gi bilanful puterilor excedentare.
Capitolul 7. Performanfele autovehiculului
7.1.-ecualia generald de miscare rectilinie a autovehiculului;
7.2.-determinarea factorului dinamic qi a caractersiticii dinamice;
7.2.1.-limirzrea de cStre aderen!5 a factorului dinamic.
7.3.-determinarea parametrilor capacitilii de demarare ai autovehiculului
7.3. 1.-determinarea accelera,tiilor;
7.3.2.-determinarea inversului acceleratiilor
7.3.3.-determinarea timpului de demarare pdnd la atingerea vitezei de lO0km/h;
7.3.4.-determinarea spafiului de demarare pdni la atingerea vitezei de 100krn/h.
7.4.-determinarea parametrilor capacitifii de frdnare ai autovehiculului
7.4. l.-determinarea deceleralie maxime;
7.4. 3.-determinarea timpului minim de fr dnare;
7.4.4.-determinare spa{iului minim de ffnare.
7.4.5.- determinarea fo4elor de ffinare la punlile autovehiculului
Capitotul 8.Consumul de combustibil
8. l.-dehnirea parametrilor consumului de combustibil;
8.2.-calculul consumului de combustibillavitezn stabilizate (minim 3 vitsze diferite)
Capitolul 9.Stabilitatea autovehiculului
9.1.-stabilitatea longitudinald a autovehiculului la urcarea rampelor qi cobor6rea pantelor.
9.1.1.-determinarea unghiurilor limitii de derapare qi ristrunare;
9.1.2.- determinarea condi{iei ca deraparea si se produci inaintea r6strun6rii,
9-2--stabilitatea transversald a autovehiculului.
9.2.1.- determinarea forlelor care acfioneazi asupra autovehiculului la mersul cu
vitezd constanti" in currbd de tazi constantii;
9.2.2..-determinarea vitezelor critice de derapare qi rdstumare in directie transversali;
9.2.3.- determinarea unghiurilor maxime la care apare deraparea qi ristrunarea.
9.2.4.-determinarea valorii maxime a fodei centrifuge'
Proiectul va cuprinde 2 pirfi:
a) Partea de calcul gi de definire a parametrilor calculali in fiecare capitol.
b) Partea grafic6 cuprinz6nd :
-vederea general6 a autovehiculului qi amenajarea sa interioard (desene la scari);
-caracteristica motorului la sarcinl totalS;
-diagrama de etajare a rapoartelor de transmitere din cutia de viteze (diagrama "ferestrdu")
-caracteristica de facJiune, caracteristica fodelor excedentare, bilan(ul de tracliune;
-caracterisitica de putere, caracterisitica puterilor excedentare, bilanful de putere;
- caracterisitica dinamicS qi limitarea de cdtre aderen!6 a factorului dinamic;
- caracterisitica accelera{iilor Ei a inversului accelera}iilor;
- caracterisiticile timpului gi spa{iului de demarare;
- caracterisiticile timpului gi spaliului de ffinare;
- diagrama distribuliei fo4elor de ffinare la punlile automobilului;
-caracteristica de consum de combustibil a autovehiculului ( graficul de modificare a puterii Pu, a
consumului orar al motorului Qr, Si consumului in lini ta suta de kilometri Q,*t, in funclie de
turalia motorului sau vitsza de deplasare a autovehiculului, la sarcini totali qi la sarcini Qa4iale,
combinate cu reprezentarea fo4elor rezistente la inaintare. Graficulu consumului Ql6sl se va
construi pentru mai multe categorii de drumuri).

Evaluare semestrul II- AR III


Viza I, sdpt.4 Viza II, sipt.6 YizallI, s6pt.10 Yiza IV, Nota hnala
s6ot.l2
Cap.l Cap.2 Cap.4 Cap.5
Nota Nota Nota Nota

Evaluare semestrul I- AR IV
Yizal. s6ot.4 Viza II- s6ot.8 Viza III, sdpt.10 Viza III- sdot.12 Nota finala
Cap.6 Cao.7 Cap.8 Cao.9
Nota Nota Nota Nota

Bibliografie
l. Macarie. T.,-Automobile. Dinamica., Editura UniversitS{ii din Piteqti' 2003-
2. Polincu. Gh.,-Dinamica autovehiculelor,vol. lqi 2, Editura Universiti{ii din Piteqti, 1997.
3. Tabacu. I., Macarie. T., Stanca. I.,- Dinamica autwehiculelor, indrumar de proiectare, Editura
Universiti{ii din Pitegti, 1985.
4. Untaru. M., Pereq. Gh., Stoicescu. A., Pofincu. Gh., Tabacu. 1.,-Dirunnica autwehiculelor pe
,,oti Editura Didacticdqi Pedagogici" Bucureqti, 1981.
5. Cataloage de firm6. Reviste de specialitate, etc.

Piteqti, februarie 201 l.