Sunteți pe pagina 1din 8

1.4.

2022 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 104/63

REGULAMENTUL (UE) 2022/520 AL COMISIEI


din 31 martie 2022
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1418/2007 privind exportul anumitor deșeuri destinate
recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului
European și al Consiliului în anumite țări în care Decizia OCDE privind controlul circulației
transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind
transferurile de deșeuri (1), în special articolul 37 alineatul (2) a treia teză,

întrucât:

(1) Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei (2) a fost modificată prin Regulamentul (UE) 2021/1840 al
Comisiei (3).

(2) În temeiul articolului 37 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, atunci când anexa respectivă a
fost modificată prin Regulamentul (UE) 2021/1840, Comisia a luat în considerare răspunsurile primite din partea
Indiei și a Moldovei la cererea sa scrisă. Ulterior, India a declarat în scris că informațiile furnizate în răspunsul său cu
privire la sub-rubrica B3020 nu reflectau legislația și procedurile existente, care nu interziceau importul acestor
deșeuri. Prin urmare, India a solicitat ca procedura pentru sub-rubrica B3020 să fie modificată de la opțiunea (a) la
opțiunea (d).

(3) Ulterior, Moldova a declarat în scris că informațiile din răspunsul său cu privire la subsecțiunile mai multor rubrici
nu au reflectat legislația și procedurile existente, care nu interziceau importurile acestor subcategorii de deșeuri. Prin
urmare, Moldova a solicitat ca procedura pentru subcategoriile specificate ale codurilor de deșeuri B1010, B1200,
B2020, B2110, B3011, B3020, B3030 și B3060 să fie mutată de la opțiunea (a) la opțiunea (d).

(4) La momentul modificării, Chile a fost inclusă în mod incorect pe lista din Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 ca
aparținând țărilor cărora nu li se aplică Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor
destinate operațiunilor de recuperare. La 10 aprilie 2018, Consiliul OCDE a aprobat avizul Comitetului politicii de
mediu în ceea ce privește respectarea de către Chile a acestei Decizii a OCDE. În consecință, articolul 37 alineatul (2)
din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 nu se mai aplică în cazul Chile și, prin urmare, tabelul pentru Chile trebuie să
se elimine din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1418/2007.

(5) La momentul modificării, codurile deșeurilor B3010 și GH013 erau incluse în lista din tabelul pentru Algeria. Atunci
când Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2021/1840, codul deșeurilor
GC040 a fost inclus în lista din tabelul pentru Thailanda. Aceste coduri nu mai sunt utilizate și, prin urmare, trebuie
eliminate din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1418/2007.

(6) Punctuația din tabele pentru Taipeiul Chinez și Liberia este inconsecventă. În tabelul pentru Taipeiul Chinez, coloana
(b) „B1030 – B1031” se citește „B1030; B1031”, pentru a fi în conformitate cu normele privind citirea anexei. În
tabelul pentru Liberia, coloana (a) „– B1010 – B1250” se citește „B1010 – B1250”, pentru a respecta regula de citire
a coloanei (b).

(1) JO L 190, 12.7.2006, p. 1.


(2) Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării
enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în anumite țări în care
Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică (JO L 316, 4.12.2007, p. 6).
(3) Regulamentul (UE) 2021/1840 al Comisiei din 20 octombrie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei
privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al
Parlamentului European și al Consiliului în anumite țări în care Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor
nu se aplică (JO L 373, 21.10.2021, p. 1).
L 104/64 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 1.4.2022

(7) Pentru a rectifica aceste erori și având în vedere impactul asupra operatorilor economici, anexa la Regulamentul (CE)
nr. 1418/2007 trebuie modificată în consecință.

(8) Având în vedere necesitatea urgentă de a relua transporturile de deșeuri în cauză către India și Moldova, prezentul
regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 martie 2022.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN
1.4.2022 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 104/65

ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 se modifică după cum urmează:


1. Tabelul pentru Algeria se înlocuiește cu următorul text:

„Algeria

(a) (b) (c) (d)

Deșeuri singulare
B1010 – B1020
B1030
B1031
B1040
B1050

B1070 – B1220
B1230 – B1240
B1250 – B2020
de la B2030: de la B2030:
— fibre pe bază de ceramică, care — deșeuri și resturi cera­
nu sunt specificate sau incluse mico-metalice (mate­
în altă parte riale compozite conți­
nând ceramică și
metale)
B2040 – B2130
B3020
B3030 – B3035
B3040 – B3065
B3080
B3100 – B4030
GB040 – GC050
GF010
GG030
GG040”
GN010
GN030
Amestecuri de deșeuri
Toate amestecurile de deșeuri
enumerate în anexa IIIA la
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006

2. Tabelul pentru Chile se elimină.


3. În tabelul pentru Taipeiul Chinez, al treilea rând, a doua coloană:
„B1030 – B1031” se înlocuiește cu „B1030; B1031”.
L 104/66 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 1.4.2022

4. Tabelul pentru India se înlocuiește cu următorul text:

„India

(a) (b) (c) (d)

de la B1010:
Deșeuri de metale și aliajele acestora în
formă metalică, nedispersabilă:
— resturi de toriu
— resturi de pământuri rare
de la B1010:
Deșeuri de metale și aliajele acestora în
formă metalică, nedispersabilă:
— metale prețioase (aur, argint,
metale din grupa platinei, dar nu
mercurul)
— resturi de fier și oțel
— resturi de cupru
— resturi de nichel
— resturi de aluminiu
— resturi de zinc
— resturi de staniu
— resturi de tungsten
— resturi de molibden
— resturi de tantal
— resturi de magneziu
— resturi de cobalt
— resturi de bismut
— resturi de titan
— resturi de zirconiu
— resturi de mangan
— resturi de germaniu
— resturi de vanadiu
— resturi de hafniu, indiu, niobiu,
reniu și galiu
— resturi de crom
B1020
B1030
B1031
B1040
B1050:
Resturi (fracțiunea grea) de metale
neferoase amestecate, care conțin
cadmiu, antimoniu, plumb și telur
B1050:
Resturi (fracțiunea grea) de metale
neferoase amestecate, care conțin alte
metale decât cele menționate
B1060
B1070
B1080
1.4.2022 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 104/67

B1090
de la B1100:
Deșeuri care conțin metale rezultate
din topirea, fuziunea și rafinarea
metalelor:
— Catozi de zinc
— Scorii cu conținut de zinc:
— Scorie de suprafață de la galva­
nizarea plăcilor de zinc (> 90 %
Zn)
— Scorie de fund de la galvaniza­
rea plăcilor de zinc (> 92 % Zn)
— Scorie de la turnarea zincului
sub presiune (> 85 % Zn)
— Scorie de la galvanizarea la cald
a plăcilor de zinc (în șarje)
(> 92 % Zn)
— Zguri conținând zinc
— Zguri (sau tunder) conținând alu­
miniu, cu excepția zgurilor saline
B1115
B1120 – B1240
B1250
B2010 – B2100
B2110 – B2130
B3020
B3026
B3027
de la B3030:
— Deșeuri textile. Următoarele mate­
riale, cu condiția să nu fie ameste­
cate cu alte deșeuri și să fie fabricate
conform unei specificații:
— deșeuri de lână sau de păr fin sau
grosier de origine animală, inclusiv
deșeuri de fire, cu excepția
destrămăturii
— resturi de la pieptănatul lânii
sau al părului fin de animale
— alte deșeuri de lână
— sau de păr fin de animale
— deșeuri de păr aspru de animale
— deșeuri de bumbac (inclusiv
deșeuri de fire și destrămătură)
— deșeuri de fire (inclusiv resturi
de fire)
— destrămătură
— altele
— câlți și deșeuri din in
L 104/68 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 1.4.2022

— câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de


fire și destrămătură) de cânepă
(Cannabis sativa)
— câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de
fire și destrămătură) de iută și alte
fibre textile liberiene (excluzând
inul, cânepa și ramia)
— câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de
fire și destrămătură) de sisal și alte
fibre textile din genul Agave
— câlți, resturi de la pieptănat și
deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și
destrămătură) de nucă de cocos
— câlți, resturi de la pieptănat și
deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și
destrămătură) de abacă (cânepă de
Manila sau Musa textilis Nee)
— câlți, resturi de la pieptănat și
deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și
destrămătură) de ramie și alte fibre
textile vegetale, care nu sunt speci­
ficate sau incluse în altă categorie
— deșeuri din fibre sintetice sau arti­
ficiale (inclusiv pieptănătură,
deșeuri de fire și destrămătură):
— din fibre sintetice
— din fibre artificiale
— îmbrăcămintea uzată și alte arti­
cole textile uzate
— zdrențe, sfori, frânghii și funii, din
materiale textile, sub formă de
deșeuri sau de articole uzate:
— triate
— altele
B3035 – B3060
B3065
B3070 – B3130
B3140:
Deșeuri de anvelope pneumatice și de
alt tip, cu excepția celor care nu conduc
la recuperarea și reciclarea resurselor,
dar nu pentru refolosirea directă
B3140:
Anvelope de aeronave exportate către
producătorii originali ai
echipamentelor pentru reșapare și
reimportate după reșapare de către
companiile aeriene pentru întreținerea
aeronavelor și care rămân fie la bord,
fie sub custodia antrepozitelor
companiilor aeriene respective situate
în zona de operațiuni aeriene a zonelor
vamale
1.4.2022 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 104/69

B4010 – B4030
GB040
Zguri rezultate de la prelucrarea
metalelor prețioase și a cuprului
pentru rafinare ulterioară
262030 262090
— Deșeuri de căptușeli refractare,
inclusiv creuzete, provenite de la
topirea cuprului
— Zguri de la prelucrarea metalelor
prețioase pentru rafinare ulterioară
— Zguri de staniu conținând tantal,
cu mai puțin de 0,5 % staniu
GC010
Ansambluri electrice alcătuite numai
din metale sau aliaje
GC020
Resturi de echipamente electronice (de
exemplu plăci circuite imprimate,
componente electronice, fire etc.) și
componente electronice recuperate
din care se pot recupera metale de bază
și prețioase
GG040”

5. În tabelul pentru Liberia, prima coloană (coloana a), „– B1010” și „– B1250” se înlocuiește cu „B1010 – B1250”. În
consecință, „– B3011” se înlocuiește cu „B3011”.

6. Tabelul pentru Moldova se înlocuiește cu următorul text:

„Moldova (Republica Moldova)

(a) (b) (c) (d)

Toate deșeurile enumerate în anexa III de la B1010:


la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, Deșeuri și resturi de fontă, de fier sau de
cu excepția: oțel
de la B1010: de la B1200:
Deșeuri și resturi de fontă, de fier sau Zgură de furnal granulată (nisip de
de oțel zgură) rezultată de la fabricarea fontei
de la B1200: brute, fierului sau oțelului
Zgură de furnal granulată (nisip de de la B2020 și GE020:
zgură) rezultată de la fabricarea fontei Cioburi și alte deșeuri și resturi din
brute, fierului sau oțelului sticlă; sticlă în masă:
de la B2020 și GE020:
Cioburi și alte deșeuri și resturi din — Cioburi și alte deșeuri și resturi din
sticlă; sticlă în masă: sticlă (care nu conțin substanțe
periculoase)
— Cioburi și alte deșeuri și resturi
din sticlă (care nu conțin sub­
stanțe periculoase)
L 104/70 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 1.4.2022

(a) (b) (c) (d)

de la B2110: de la B2110:
Nămol roșu (reziduu de bauxită) Nămol roșu (reziduu de bauxită)
de la B3011: de la B3011:
Polietilenă cu o densitate mai mică de Polietilenă cu o densitate mai mică de
0,94 0,94
Polimeri de etilenă
Polimeri de etilenă
de la B3020:
de la B3020:
Hârtie și carton reciclabile (deșeuri și
resturi): Hârtie și carton reciclabile (deșeuri și
resturi):
— Hârtii sau carton kraft nealbite
sau hârtie sau cartoane ondulate — Hârtii sau carton kraft nealbite sau
— Alte tipuri de hârtie sau carton, hârtie sau cartoane ondulate
fabricate în principal din pastă de — Alte tipuri de hârtie sau carton,
hârtie înălbită obținută chimic, fabricate în principal din pastă de
necolorată în masă hârtie înălbită obținută chimic,
— Hârtii sau carton obținute în necolorată în masă
principal din pastă mecanică (de — Hârtii sau carton obținute în prin­
exemplu, ziare, periodice și cipal din pastă mecanică (de exem­
imprimate similare): plu, ziare, periodice și imprimate
— Numere vechi și nevândute de similare):
ziare și reviste, anuare telefonice, — Numere vechi și nevândute de ziare
broșuri și imprimate publicitare și reviste, anuare telefonice, broșuri
— Altele, inclusiv deșeurile și macu­ și imprimate publicitare
latura netriate: — Altele, inclusiv deșeurile și macula­
— Netriate (și anume, deșeuri de tura netriate:
producție și menajere diverse — Netriate (și anume, deșeuri de pro­
tipuri de carton, hârtie albă și ducție și menajere diverse tipuri de
colorată) carton, hârtie albă și colorată)
— Triate (și anume, bucăți de hârtie) — Triate (și anume, bucăți de hârtie)
de la B3030: de la B3030:
Deșeuri de bumbac (inclusiv deșeuri Deșeuri de bumbac (inclusiv deșeuri de
de fire și destrămătură) fire și destrămătură)
de la B3060:
de la B3060: Deșeuri de tutun (nervurile de tutun)
Deșeuri de tutun (nervurile de tutun) Drojdii de vin
Tartar crud”
Drojdii de vin
Tartar crud
Amestecuri de deșeuri
Toate amestecurile de deșeuri
enumerate în anexa IIIA la
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006

7. În tabelul pentru Thailanda, a doua coloană (coloana b),


„GC010 – GC040” se înlocuiește cu „GC010 – GC030”.