Sunteți pe pagina 1din 4

Coordonat: Aprobat:

Președintele comisiei metodice Director


____________________________ ________________________
_______________________
____________________________
_________________2021

_______________________2021

Curriculum modificat la disciplina Matematică

NP elevului:
Clasa
Anul de studii: septembrie 2021- mai 2022
Disciplina:Matematică
Învățător:
Finalități educaționale Conținuturi Strategii/tehnologii didactice Strategii de Note privind
evaluare rezultatele
monitorizării
Identificarea, citirea și scrierea  Numere naturale până la 100 -Exerciţii de numărare cu obiecte -Observarea
numerelor naturale 0-100;  Relații de comparație a numerelor -Exerciţii de corespondenţă număr sistematizată
Compararea și ordonarea naturale; obiecte -Răspunsuri orale,
numerelor 0-100;  Elemente noi de limbaj matematic: - -Exerciţii de recunoaştere a scrise
Efectuarea adunării şi scăderii adunare, scădere: +, –; termen, sumă, cifrelor
numerelor naturale în descăzut, scăzător, rest răspuns, semnul -Scrierea pe caietul de matematică
concentrul 0-20; mai mic, mai mare, egal; -Exerciţii de comparare cu
Aplicarea operațiilor de  Adunarea și scăderea în concentrul 0-20 sprijinul obiectelor
adunare și a proprietăților cu sprijin în obiecte; -Formarea șirurilor de numere
acestora pentru:  Proprietăți ale adunării și scăderii după o regulă dată;
compunerea,descompunerea  Probleme simple de aflare a sumei, a Rezolvarea problemelor simple
numerelor natural 0-100; restului -Activități ludice
aflarea unor numere -Citirea și scrierea numerelor
 Măsurări
necunoscute în exerciții, șiruri naturale
date;

Identificarea, citirea și scrierea  Numere naturale de la 0 până la 100; - Exerciţii de numărare cu obiecte -Observarea
numerelor naturale 0-100;  Relații de comparație a numerelor -Exerciţii de corespondenţă număr sistematizată
Compararea și ordonarea naturale; obiecte
numerelor 0-100;  Adunarea și scăderea în concentrul 0-20 -Exerciţii de recunoaştere a
Efectuarea adunării şi scăderii fără trecere peste ordin cu sprijin în cifrelor
numerelor natural în obiecte; -Scrierea pe caietul de matematică
concentrul 0-20, fără trecere  Proprietăți ale adunării și scăderii -Exerciţii de comparare cu
peste ordin;  Probleme simple de aflare a sumei, a sprijinul obiectelor
Aplicarea operațiilor de restului, de mărire/micșorare a unui -Formarea șirurilor de numere
adunare și a proprietăților număr cu cîteva unități după o regulă dată;
acestora pentru: Rezolvarea problemelor simple
compunerea,descompunerea -Activități ludice
numerelor natural 0-20; aflarea
unor numere necunoscute în
exerciții, șiruri date;
Rezolvarea problemelor simple
de adunare și scădere cu sprijin
în schema, rezolvare și
răspuns;
Identificarea, citirea și scrierea  Numerele natural până la 100 formate din - Exerciţii de numărare -Observarea
numerelor naturale 0-100; zeci. -Exerciţii de recunoaştere a sistematizată
Compararea și ordonarea  Numerele natural de la 21 până la 100, cifrelor -Răspunsuri
numerelor 0-100; formate din zeci și unități; -Scrierea pe caietul de matematică orale,scrise
Efectuarea adunării şi scăderii  Relații de comparație a numerelor -Exerciţii de comparare cu
numerelor natural în naturale; sprijinul obiectelor
concentrul 0-100, fără trecere  Adunarea și scăderea în concentrul 0- -Formarea șirurilor de numere
peste ordin; 100, fără trecere peste ordin; după o regulă dată;
Aplicarea operațiilor de  Probleme simple: de comparare prin Calcul în coloniță;
adunare și a proprietăților scădere; de aflare a unui termen; Rezolvarea problemelor simple
acestora pentru:  Probleme simple de aflare a -Activități ludice
compunerea,descompunerea descăzutului, a scăzătorului;
numerelor natural 0-100;
aflarea unor numere
necunoscute în exerciții, șiruri
date;
Rezolvarea problemelor simple
de adunare și scădere cu sprijin
în schema, rezolvare și
răspuns;

Recunoașterea figurilor și a  Figure geometrice: punct, linie dreaptă, Recunoașterea formelor -Observarea
corpurilor geometrice în segment de dreaptă, linie frântă, linie geometrice; sistematizată
modele date și în mediul curbă, cerc, triunghi, pătrat Completarea șirurilor de forme -Răspunsuri
înconjurător;  Corpuri geometrice: sferă, cub; geometrice orale,scrise
Completarea unor șiruri de  Măsurarea lungimii.centimetrul, metrul; Determinarea valorii de adevăr a
forme geometrice,associate  Măsurarea masei: kilogramul; unei propoziții matematice
după reguli simpleindicate sau  Măsurarea capacității: litrul; Activități ludice
identificate prin observare;  Măsurarea timpului: ceasului, ora, Activități de modelare/figurare;
Exprimarea și compararea Calendarul: ziua, săptămâna, luna;
unor măsurători, în unități  Unități monetare: banul, leul;
standard de măsură: pentru
lungime, masa, capacitate,
timp, monetare;