Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA ŞCOLARĂ: LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CUDALBI


DATA: 21.03.2022
CLASA: a IV-a
PROF. ÎNV. PRIMAR: Botezatu Mioara
ARIA CURRICULARĂ: „Om și societate”
DISCIPLINĂ: Educație civică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „ Școala, universul copilăriei”
UNITATEA 4 : Valorile și normele morale în care cred
SUBIECTUL LECŢIEI: Cinste și necinste
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: mixtă
Competențe generale:

E.C. 1. Cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera valorilor civice

4. Dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor personale în ceea ce
priveşte activitatea grupurilor din care fac parte

LLR 1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare

MM 2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specific vârstei

Competențe specifice

1.1.să recunoască şi să folosească termeni specifici disciplinelor sociale

1.3. să-şi exprime oral sau în scris, în cuvinte proprii, un punct de vedere personal cu privire la comportamentul civic în
diferite situaţii

4.2. să formuleze şi să exprime opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut civic

1.4 Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile;


OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
COGNITIVE:
OC1 - să selecteze corect trăsăturile morale care conduc la stabilirea unor relaţii pozitive între membrii unui grup;
OC2 - să identifice termenii: cinste, demnitate din atitudinea personajelor pe baza explicaţiilor, imaginilor date;
OC3 -să alcătuiască enunțuri cu termenii necunoscuți: cinste, necins
OC4 - să argumenteze consecinţele trăsăturilor de caracter ilustrate de textul citit;
OC5 - să rezolve corect exerciţiile şi sarcinile propuse în cadrul lecţiei

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: conversația, explicația, metoda ciorchinelui, observația, exercițiul.

https://view.livresq.com/view/5fba6f194d3781000715742e/

Material didactic: duplex, carton, stickere, creioane colorate,

laptop:

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

Durata: 45 minute

BIBLIOGRAFIE:

 Programa şcolară pentru clasa a IV-a, aprobată prin ordin al ministrului nr. 5003/02.12.2014
 Daniela Barbu– Educație civică – Manual pentru clasa a IV-a, Editura CD Press, 2021 Bucuresti.
Desfățurarea lecției

Momentele lecţiei Timp Ob. Conţinuturile învăţării Strategii didactice Evaluare

Op Metode şi Materiale forme de


procedee didactice organizare

1.Moment 1’ OA2 Asigur în clasă ordinea şi liniştea, ambianţa Observarea


organizatoric educaţională favorabilă desfăşurării în bune comportamentu-
condiţii a lecţiei. Conversaţia Frontal lui elevilor

2.Captarea atenţiei 5’ OC1 Se realizează prin citirea unui acrostic – Laptop, Aprecierea
OC6 material power point (Anexa 1) şi elevii videopro- verbală
OA2 descoperă pe verticală cuvântul Conversaţia iector, Frontal
acrostih
SOLIDARITATE. Explicatia

3.Enunţarea 1’ OC1 Anunţ obiectivele activităţii pe înţelesul Tablă Frontal Observarea


obiectivelor OA1 elevilor. ( Astăzi vom continua învățăm Cretă sistematică
OA2 despre o altă valoare morală, despre cinste .) Conversaţia Manual

Explicaţia

3.Reactualizarea 3’ OC4 Elevii sunt rugaţi să-şi reamintească ce Conversaţia Aprecierea


cunoştinţelor valori morale au învăţat în lecţiile verbală
OM1 anterioare (Bine-Rău, Solidaritate- Lipsa de Frontal

OA2 solidaritate) . Adresez elevilor o serie de


întrebări cu privire la lecţia
anterioară.,,Despre ce am discutat ora
trecută?”

,, Ce este solidaritatea?”, (înfrățire, unire,


sentiment care îi determină pe oameni să se
sprijine și să-și acorde ajutorul) ,,Ce este
lipsa de voluntariatul?(activitate desfășurată
în folosul altor persoane sau al societății,
fără a urmări un câștig material)
4 .Dirijarea 20’ OC1 Scriu data şi titlul lecţiei pe tablă: Cinste Conversaţia
învăţării OC2 și necinste, iar elevii îți notează în caiete.
OC3 Se va citi textul Ce înseamnă să fii cinstit? Manual, Individual Observarea
OC4 din manual, pagina 56. caiete sistematică
OC5 Elevii vor răspunde la întrebări :
OC6 1. Cum caracterizezi comportamentul
Mirabelei?Dar al Ioanei? Explicaţia
OM1 2. Tu cum ai fi procedat dacă erai în locul
OPC1 Mirabelei? Dar al Ioanei?
OPC2 3.Crezi că este corect să furi în situația
când nu ai ce îți dorești?
4. Motivează , în patru –cinci propoziții, de
ce trebuie să fim cinstiți.

Se va prezenta un material power point în Prezentare


care elevii vor urmări imagini cu Nică din Conversația Power Frontal
Amintiri din copilărie, de Ion Creangă și vor
point Aprecierea
identifica aspectele ”necinstei ” din
fragmentele ”Pupăza din tei” și ” La cireșe”. verbală a
Vor stabili ce aspecte legate de necinste
înfățișează Ion Creangă și ce consecințe au răspunsurilor
avut faptele lui Nică. ( Anexa 2)

În continuare, elevii citesc, în lanţ, rubrica Citirea în


Reţinem din manual, apoi transcriu în caiet
lanţ Manual
primul alineat. Individual
Se găsesc sinonime pentru cuvântul cinste:
onestitate, corectitudine, dreptate,
sinceritate, devotament, loialitate și se
alcătuiesc propoziţii.
Exercițiul manual
Elevii sunt rugaţi să spună care este forma individual
opusă a cinstei . După ce aflăm că necinste
este opusul cuvântul cinste, elevii lucrează
în echipă următorul exerciţiu:

Amintește-ți din poveștile, basmele , poeziile


pe care le-ai citit, următoarele categorii de
personaje :
Personaje cinstite Personaje necinstite
*spun adevărul *mint
*nu fură *păcălesc

Fiecare echipă îşi alege un reprezentant Pe echipe


care va citi rezolvarea. Răspunsurile corecte
sunt aplaudate.

Fiecare elev primeşte o coală de hârtie . exercițiul


Notează patru propoziții despre sine, dintre
care trei adevărate și una falsă. Copiii Individual
formează perechi și încearcă să identifice și pe echipe
propoziția falsă scrisă de parteneri.
10’ OC3 Elevii vor rezolva două exerciții Joc didactic Foaie Individual Deprinderea de
OC4 interactive din manualul digital, prin care și în a descrie o
5.Obţinerea OC6 vor pune în corespondență proverbe Stilou perechi situatie reală,
performanţei şi cunoscute cu personaje cunoscute și vor dea a se
asigurarea feed- OM1 identifica definiția trăsăturii morale însușite. autoevalua
back-ului OPC1 ( Anexa 3 )
OPC2

7’ OC5 Se va rezolva rubrica ”Ia atitudine!” din Evaluare scrisă


OC6 manual.
OM1 Conversaţia caiet Individual
OA1 Auzi zvonuri în legătură cu un limbaj
6.Evaluarea OA2 violent folosit de colegul tău, George. Tu nu Explicaţia
l-ai auzit vorbind vreodată așa.Te gândești
că zvonul nu este adevărat . Colegii au
început deja să discute despre acest Exerciţiul
lucru.Știi că nu este bine să răspândești
zvonuri, nici dacă este adevărat, nici dacă e
fals. Ce vei face?
3’ OA1 Fac aprecieri generale şi individuale asupra Conversaţia Fișe cu Frontal Aprecieri
OA2 modului de desfăşurare a activității şi a cavaleri de verbale
7.Aprecieri finale participării elevilor. colorat
Anexa 3
Anexa 1
Anexa 2