Sunteți pe pagina 1din 31

Incertrans

93/706/29.03.1999

Ordinul
directorului general al A.N.D.
Nr.47
Din 03. 05. 1999

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1275 din 8.12.1990, privind regulamentul de organizare şi
funcţionare al Administraţiei Naţionale a Drumurilor, cu modificările ulterioare, în baza
Contractului de Management nr. 4 / 21 /1994, încheiat cu Ministerul Transporturilor, Dănilă Bucşa -
manager al Administraţiei Naţionale a Drumurilor -R.A., emite următorul:

Ordin:

Art.l. Se aprobă "Normativ privind execuţia la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea pe
pod" indic. AND 546 - 1999.
Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentului ordin revine DRDP 1-7.

CUPRINS

l. Generalităţi
1.1. Obiect şi domeniu de utilizare
1.2. Prescripţii generale
1.3. Definiţii şi terminologie
1.4. Referinţe

2. Tipuri de mixturi asfaltice

3. Îmbrăcăminte bituminoasă cilindrată executată la cald din beton asfaltic cilindrat cu bitum
3.1. Condiţii tehnice
3.2. Prescripţii generale de execuţie
3.3. Controlul calităţii lucrărilor
4. Îmbrăcăminte bituminoasă cilindrată executată la cald din beton asfaltic cilindrat cu bitum
modificat
4.1. Condiţii tehnice
4.2. Prescripţii generale de execuţie
4.3. Controlul calităţii lucrărilor

5. Îmbrăcăminte bituminoasă turnată executată la cald din asfalt turnat dur


5.1. Condiţii tehnice
5.2. Prescripţii generale de execuţie
5.3. Controlul calităţii lucrărilor

6. Mortar asfaltic turnat ca strat de protecţie sau de egalizare pentru calea pe pod 6.1-
condiţii tehnice
6.2. Prescripţii generale de execuţie
6.3. Controlul calităţii lucrărilor

7. Asfalt turnat pentru execuţia îmbrăcăminţii pe trotuare la calea pe pod


7.1. Condiţii tehnice
7.2. Prescripţii generale de execuţie
7.3. Controlul calităţii lucrărilor
8. Recepţia lucrărilor
8.1. Recepţia preliminară
8.2. Recepţia finală

l. Generalităţi

1.1. Obiect şi domeniu de utilizare


1.1.1. Prezentul normativ se referă la condiţiile de realizare şi recepţie a îmbrăcăminţilor
bituminoase executate la cald pe calea podurilor rutiere.
1.1.2. Tipurile de îmbrăcăminţi bituminoase pentru execuţia căii pe podurile rutiere sunt:
• îmbrăcăminte bituminoasă cilindrată executată la cald conform SR 174/1,2, de
tipul celei executate în calea curentă pe drum în zonele adiacente podului;
• îmbrăcăminte bituminoasă cilindrată executată la cald cu bitum neparafinos pentru
drumuri;
• îmbrăcăminte bituminoasă cilindrată executată la cald cu bitum modificat cu
polimeri.
• îmbrăcăminte bituminoasă turnată executată la cald .
1.1.3. Îmbrăcămintea bituminoasă cilindrată realizată cu bitum se execută conform
prescripţiilor prezentului normativ.
1.1.4. Îmbrăcămintea bituminoasă cilindrată realizată cu bitum modificat cu polimeri se
execută conform prescripţiilor prezentului normativ.
1.1.5. Îmbrăcămintea bituminoasă turnată se execută conform prevederilor STAS 11348,
STAS 175 şi/sau prescripţiilor prezentului normativ.
1.1.6. Alegerea tipului de îmbrăcăminte bituminoasă pentru execuţia părţii carosabile a căii
pe podurile rutiere se stabileşte prin proiectul de execuţie, pe baza performanţelor hidroizolaţiei şi a
studiului tehnico-economic.
1.1.7. Îmbrăcămintea bituminoasă la trotuare se execută din asfalt turnat, conform STAS
11348 , STAS 175 şi/sau prescripţiilor prezentului normativ.

1.2. Prescripţii generale


1.2.1. Îmbrăcămintea bituminoasă pe partea carosabilă a podului se aplică pe stratul de
protecţie executat conform STAS 5088-75 sau din mortar asfaltic turnat, conform prevederilor
STAS 11348 şi/sau conform prevederilor normativului prezent.
1.2.2. Îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate realizate cu bitum, prevăzute în prezentul
normativ, se execută în perioada mai...octombrie, cu condiţia ca temperatura atmosferică să fie
minim +10°C.
1.2.3. Îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate realizate cu bitum modificat cu polimeri,
prevăzute în prezentul normativ, se execută în perioada mai...septembrie, cu condiţia ca temperatura
atmosferică să fie +15°C.
1.2.4. Îmbrăcăminţile bituminoase turnate la cald se execută în tot timpul anului cu condiţia
ca stratul suport să fie uscat, iar temperatura atmosferică să fie minim +5°C.

1.3. Definiţii şi terminologie


1.3.1. Bitumul pur este bitumul neparafinos pentru drumuri, provenit din ţiţeiuri
neparafinoase, folosit la execuţia straturilor bituminoase, conform prescripţiilor tehnice în vigoare.
1.3.2. Bitumul modificat cu polimeri este liantul obţinut prin tratarea bitumului pur tip D
80/100 cu polimeri de tipul elastomerilor termoplastici liniari, în instalaţii speciale, la temperaturi
de 160 ~ 180°C, cu caracteristici fizico-chimice specifice.
1.3.3. În înţelesul prezentului normativ, bitumul pur, bitumul modificat cu polimeri şi
mixturile asfaltice preparate cu aceşti lianţi, vor fi notate pe scurt astfel:
B: bitum pur;
Bm: bitum modificat cu polimeri;
B.A.P. : beton asfaltic cilindrat pentru îmbrăcăminţi la calea pe pod preparat cu bitum
pur;
B.Am.P. : beton asfaltic cilindrat pentru îmbrăcăminţi la calea pe pod preparat cu bitum
modificat;
A.T.D. : asfalt turnat dur pentru îmbrăcăminţi la poduri cu placa din beton;
M.A.T.: mortar asfaltic turnat pentru strat de protecţie sau de egalizare;
A.T.: asfalt turnat pentru îmbrăcăminţi la trotuare.
1.3.4. Terminologia utilizată în prezentul normativ este conform STAS 4032/1.

1.4. Referinţe
Prescripţiile tehnice la care se fac referiri în cuprinsul prezentului normativ sunt
următoarele:
1. STAS35-81 Bitumuri. Determinarea densităţii.
2. STAS 42-86 Bitumuri. Determinarea penetraţiei.
3. STAS 60-89 Bitumuri. Determinarea punctului de înmuiere.
4. SR 61-97 Bitumuri. Determinarea ductilităţii.
5. STAS 113-74 Bitumuri. Punct de rupere Fraass.
6. STASH5-80 Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate
la cald. Condiţii generale de calitate.
7. SR 174-2:1997 Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate
la cald. Condiţii tehnice pentru prepararea şi
punerea în operă a mixturilor asfaltice şi
recepţia îmbrăcăminţilor executate.
8. STAS 175-87 Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase
turnate, executate la cald. Condiţii tehnice
generale de calitate.
9. STAS 539-79 Filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins
în pulbere.
10. STAS 662-89 Lucrări de drumuri. Agregate naturale de
balastieră.
11. SR 667-1997 Agregate naturale de piatră prelucrată pentru
drumuri. Condiţii tehnice generale de execuţie.
12. STAS 730-89 Agregate naturale pentru lucrări de cai ferate şi
drumuri. Metode de încercare.
13. STAS 863/1-85 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale
traseelor. Prescripţii de proiectare.
14. STAS 1338/1-84 Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltice şi
îmbrăcăminţi bituminoase executate la cald.
Prepararea mixturilor. Pregătirea probelor şi
confecţionarea epruvetelor.
15. STAS 1338/2-87 Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltice şi
îmbrăcăminţi bituminoase executate la cald.
Metode de determinare şi încercare,
confecţionarea şi decofrarea epruvetelor.
16. STAS4032/1-90 Lucrări de drumuri. Terminologie.
17. STAS 5088-75 Lucrări de artă. Hidroizolaţii. Prescripţii de
proiectare şi execuţie.
18. STAS 5489-80 Bitumuri. Punct de inflamabilitate Marcusson.
19. STAS 8098-68 Bitumuri. Determinarea conţinutului de
parafină
20. STAS 8877-72 Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă
pentru lucrări de drumuri.
21. STAS 10969/3-83 Lucrări de drumuri. Adezivitatea bitumurilor
pentru drumuri la agregate naturale. Metoda de
determinare cantitativă.
22. STAS 11348-87 Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase
pentru calea pe pod.
23. Ind. AND 521R-1996 Instrucţiuni tehnice privind metoda de
determinare a compoziţiei chimice a bitumului
rutier pe patru componenţi.
24. Ind. AND 526-1996 Instrucţiuni tehnice privind execuţia
îmbrăcăminţilor bituminoase cilindrate la cald
realizate cu bitum modificat cu polimeri.
25. Ind. AND 535-1997 Instrucţiuni tehnice pentru determinarea
stabilităţii în strat subţire a bitumului pentru
drumuri. Încercarea TFOT.
26. Ind. AND 536-1997 Instrucţiuni tehnice pentru determinarea
stabilităţii în strat subţire a bitumului pentru
drumuri. Încercarea RTFOT.
27. Ind. AND 537-1997 Normativ privind caracteristicile tehnice ale
bitumului neparafinos pentru drumuri.
28. Ind. AND 538-1998 Metodologie de determinare a caracteristicilor
bitumului modificat utilizat la execuţia
lucrărilor de drumuri.

2. Tipuri de mixturi asfaltice

2.1. Tipurile de mixturi asfaltice cuprinse în prezentul normativ sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1
Dimensiunea
Nr. Tipul mixturii asfaltice Simbol maximă Domeniul de aplicare
a granulei
1 Beton asfaltic cilindrat, cu bitum pur B.A.P. 16 Îmbrăcăminte pe partea
2 Beton asfaltic cilindrat, cu bitum B.A.m.P. 16 carosabilă
modificat a podului
3 Asfalt turnat dur A.T.D. 8 Îmbrăcăminţi la poduri
cu placa de beton.
4 Asfalt turnat A.T. 7 Îmbrăcăminte pe
trotuare
5 Mortar asfaltic turnat M.A.T.5 Strat de protecţie a
hidroizolaţiei de pe
calea pe pod
2.2. Tipul de mixtura asfaltică pentru îmbrăcămintea bituminoasă pe partea carosabilă a
podului se stabileşte prin proiectul de execuţie, ţinând seama de următoarele recomandări:
• Îmbrăcămintea bituminoasă pe calea podurilor rutiere se execută de regulă din mixturi
asfaltice de tipul betonului asfaltic cilindrat sau asfalt turnat dur preparate cu bitum neparafinos
pentru drumuri;
• Îmbrăcămintea bituminoasă din beton asfaltic cilindrat preparat cu bitum modificat cu
polimeri se execută în cazul podurilor situate pe drumuri publice cu trafic foarte intens şi greu, în
scopul creşterii rezistenţei la deformaţii permanente la temperaturi ridicate şi a rezistenţei la fisurare
la temperaturi scăzute.
2.3. Mortarul asfaltic turnat se poate utiliza ca strat de protecţie a hidroizolaţiei sau de
egalizare a căii podului, funcţie de prevederile proiectului de execuţie.
2.4. Asfaltul turnat se utilizează în general la execuţia îmbrăcăminţii trotuarelor căii podului.

3. Îmbrăcăminte bituminoasă cilindrată executată la cald din beton asfaltic cilindrat


cu bitum tip BAP

3.1. Condiţii tehnice


3.1.1. Elemente geometrice
3.1.1.1. Grosimea totală a îmbrăcăminţii din beton asfaltic cilindrat cu bitum este de 6 cm şi
se execută din două straturi, grosimea fiecărui strat fiind de 3 cm.
3.1.1.2. Profilul transversal, în aliniament, se execută în forma de acoperiş cu două pante
racordate în treimea mijlocie.
Profilul transversal în curbe se execută conform STAS 863/1.
Pantele profilului transversal, în aliniament sunt de 2%. Aceste pante se pot reduce la 1,5%
sau 1,0% dacă declivitatea în profil longitudinal este de 2,5%...4,0% şi respectiv mai mare de 4,0%.
3.1.1.3. Profilul longitudinal al traseului drumului şi al podului sunt conform documentaţiei
tehnice de proiectare.

3.1.2. Abateri limită la elementele geometrice


3.1.2.1. Abaterile limită la grosimea straturilor, faţă de valorile prevăzute în proiect, sunt
-10%.
3.1.2.2.. Abaterile limită la panta profilului transversal sunt de 2,5 mm/m.
3.1.2.3. Denivelările maxime admise în lungul căii pe pod, sub dreptarul de 3 m sunt de
3mm.

3.1.3. Materiale
3.1.3.1. Agregate naturale
3.1.3.1.1. Agregatele naturale care se utilizează sunt următoarele:
• Cribluri sort 3-8 şi 8-16 mm, conform SR 667;
• Nisip de concasaj sort 0-3 mm, conform SR 667;
• Nisip natural 0-3 sau 0-7 mm, conform STAS 662.
3.1.3.1.2. Fiecare tip şi sort de agregate trebuie să fie depozitate separat, în silozuri proprii,
pe platforme betonate, amenajate cu pereţi despărţitori pentru evitarea amestecării.
3.1.3.2. Filer
3.1.3.2.1. Filerul trebuie să fie din calcar sau cretă măcinată, conform STAS 539.
3.1.3.2.2. Filerul se depozitează în silozuri sau în încăperi acoperite ferite de umezeală. Nu
se admite folosirea filerului aglomerat.
3.1.3.3. Bitum
3.1.3.3.1. Tipurile de bitum care se utilizează la prepararea betonului asfaltic cilindrat tip
BAP sunt:
• Tip D 60/80, conform normativ indicativ A.N.D. nr.537, pentru zona climatică
caldă;
• Tip D 80/100, conform normativ indicativ A.N.D. nr.537, pentru zona climatică
rece.
3.1.3.3.2. Caracteristicile tehnice ale tipurilor de bitum tip D 60/80 şi D 80/100 sunt
prevăzute de Normativ A.N.D. nr.537 şi sunt prezentate în tabelul 2.
3.1.3.3.3. Transportul bitumului se face în vagoane cisternă speciale sau autotransportoare
termoizolate, curate, în condiţii în care să se evite impurificarea sau amestecarea cu alte sorturi de
bitum.
3.1.3.4.3. Chit tiocolic, conform reglementărilor tehnice în vigoare, pentru colmatarea
rosturilor în zonele de contact ale sapei hidrofuge şi îmbrăcăminţii bituminoase cu elementele de
construcţie (borduri, rosturi de dilataţie, guri de scurgere, etc.).

Tabelul 2
Nr. Condiţii de Metoda de
Caracteristica admisibilitate verificare
crt. D 60/80 D 80/100
1. Penetraţie la 25°C, 1/10 mm 60...80 80...100 STAS 42
2. Punct de înmuiere 48...55 44...49 STAS 60
3. Ductilitate la:
- 5°C, min., cm 4,0 5,0 SR61
- 25°C, min., cm 100 100
4. Punct de rupere Fraass, °C, max. -13 -15 STAS 113
5. Punct de inflamabilitate Marcusson, C min. 250 250 STAS 5489
6. Solubilitate în solvenţi organici, %, min. 99,0 99,0 STAS 115
7. Stabilitate la încălzire în strat subţire la 163 C:
a) metoda TFOT:
- pierderea de masă, %, max. 0,8 0,8 Instrucţiuni
- penetraţia reziduală, % , min. 50 47 tehnice
- creşterea punctului de înmuiere, °C, min. 10 9 A.N.D.
- ductilitatea reziduală la 250C, cm, min. 50 75 nr. 535
b) metoda RTFOT
- pierderea de masă, %, max. 0,9 0,9 Instrucţiuni
- penetraţia reziduală, %, min. 50 47 tehnice
- creşterea punctului de înmuiere, °C, max. 10 9 A.N.D
- ductilitatea reziduală la 25°C, cm, min. 50 75 nr.536
8. Conţinut de parafină, %, max. 2,0 2,0 STAS 8099
9. Densitate la 15°C, g/cm3, min. 0,995 0,992 STAS 35
10. Indice de instabilitate coloidală, max.- 0,5 Instrucţiuni
tehnice
A.N.D.
Nr. 521R
11. Adezivitate pe agregat etalon, min. 80 80 STAS 10969/3

3.1.4. Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice cilindrate tip


BAP
3.1.4.1. Compoziţia mixturii asfaltice se stabileşte pe baza unui studiu preliminar, ţinându-se
seama de respectarea condiţiilor tehnice impuse de prezentul normativ.
3.1.4.2. Limitele normale ale procentelor sorturilor de agregate naturale din agregatul total,
pentru betoanele asfaltice cilindrate tip BAP sunt conform Tabel 3.

Tabel 3
Nr. crt. Agregate naturale, % din agregatul total Condiţii de admisibilitate
1 Criblura peste 3,15 mm 40...55
2 Filer şi fracţiuni sub 0,09 mm 10...12
3 Filer şi nisip 0,09... 3,15 mm rest până la 100X
X
Proporţia de nisip natural din amestecul cu nisip de concasaj este de max. 20%.

3.1.4.3. Granulozitatea normală a agregatului natural total precum şi conţinutul obişnuit de


bitum pentru betoanele asfaltice cilindrate tip BAP sunt cuprinse în limitele din tabelul 4.

Tabelul 4
Nr. crt. Specificaţii Condiţii de admisibilitate
1. Granulozitatea agregatelor naturale:
- trece prin ciurul de 16 mm, % 90...100
- trece prin ciurul de 8 mm, % 60...80
- trece prin ciurul de 3,15 mm, % 45...60
- trece prin sita de 0,63 mm, % 25...40
- trece prin sita de 0,20 mm, % 14...25
- trece prin sita de 0,09 mm, % 10...12
2. Conţinutul de bitum, % din masă 6...7

3.1.4.4. Conţinutul optim de bitum în betonul asfaltic cilindrat tip BAP se stabileşte prin
studii preliminare de laborator conform STAS 1338/1,2.
3.1.4.5. Caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice cilindrate tip BAP trebuie să
îndeplinească condiţiile din tabelul 5.

Tabelul 5
Nr. Beton asfaltic cilindrat tip BAP
Caracteristici Tipul bitumului
crt. D 60/80 D 80/100
A Caracteristici pe probe Marshall
1 Densitate aparentă, kg/m3 , min. 2350 2350
2 Absorbţie de apă, % vol. max. 1,0 1,0
3 Stabilitatea (S) la 60°C, kN, min. 7,5 7,0
4 Indice de curgere (fluaj) (I) la 60°C, mm 1,5...4,5 1,5...4,5
B Caracteristici pe probe intacte (carote ) prelevate din îmbrăcăminte
1 Densitatea aparentă kg/m3, min. 2250 2250
2 Absorbţia de apă, % vol.max. 2,0 2,0
3 Grad de compactare, % min. 97 97

3.1.4.6. Corpurile de probă Marshall se confecţionează conform STAS 1338/1,2.


3.1.4.7. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determină pe mixturi
preparate în laborator pentru stabilirea compoziţiilor, pe probe de mixtură prelevate de la malaxor
sau de la aşternere pe parcursul execuţiei, precum şi din îmbrăcămintea gata executată.

3.2. Prescripţii generale de execuţie


3.2.1. Utilaje şi echipamente
3.2.1.1. La execuţia îmbrăcăminţilor bituminoase din beton asfaltic cilindrat preparat cu
bitum pur (tip BAP) se folosesc conform SR 174-2:1997 , următoarele utilaje şi echipamente:
- Instalaţie automatizată de preparare a mixturii asfaltice, dotată cu echipamente de dozare a
componenţilor;
- Rezervoare de stocare a bitumului;
- Repartizator finisor care asigură precompactarea mixturii asfaltice, dotat cu sistem de
încălzire a grinzii vibratoare;
- Atelier de compactare compus dintr-un compactor cu pneuri de 120 - 160 kN, un
compactor cu rulouri netede de 100 - 120 kN şi un compactor de 1,2 kN pentru compactări
marginale;
- Autocamioane basculante cu benă termoizolantă sau cu benă acoperită cu prelată;
- Dispozitiv mecanic pentru execuţia amorsării cu emulsie bituminoasă cationică;
3.2.2. Pregătirea stratului suport
3.2.2.l. Verificarea cotelor stratului suport conform proiectului de execuţie.
3.2.2.2. Pregătirea stratului suport se efectuează diferit în funcţie de natura acestuia, după
cum urmează:
3.2.2.2.1. În cazul în care îmbrăcămintea bituminoasă se aplică pe suprafaţa din beton de
ciment, se verifică planeitatea acesteia în conformitate cu proiectul de execuţie şi se admite sau
respinge continuarea lucrărilor, aceasta fiind faza determinantă.
Suprafaţa astfel verificată, după uscare, se curăţă şi se amorsează cu emulsie cationică cu
rupere rapidă;
3.2.2.2.2. În cazul în care îmbrăcămintea bituminoasă se aplică pe stratul de mortar asfaltic
turnat, suprafaţa acestuia se curăţă şi se amorsează cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere
rapidă numai atunci când execuţia îmbrăcăminţii se efectuează la un interval de peste 24 h de la
turnarea mortarului asfaltic sau acesta a fost supus circulaţiei;
3.2.2.2.3. În cazul în care îmbrăcămintea bituminoasă se aplică pe un strat bituminos
rezultat ca urmare a frezării îmbrăcăminţii bituminoase vechi, suprafaţa acesteia se curăţă şi se
amorsează cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă.
3.2.2.2.4. În cazul în care îmbrăcămintea bituminoasă se aplică direct pe hidroizolaţie, se va
avea în vedere corelarea stabilităţii termice a hidroizolaţiei cu tipul de mixtură utilizat şi se va
asigura aderenţa.
3.2.2.3. Amorsarea se execută mecanizat, realizându-se o peliculă omogenă, pe toată
suprafaţa stratului suport. Dozajul de bitum rezidual va fi de 0,3...0,4 kg/m2.
3.2.2.4. Amorsarea se face în faţă repartizatorului pe distanţa minimă care să asigure timpul
necesar ruperii complete, a emulsiei bituminoase, dar nu mai mult de 100 m.
3.2.2.5. Suprafaţa stratului suport pe care se execută amorsarea trebuie să fie uscată şi
curată.
3.2.3. Prepararea şi punerea în operă a mixturilor asfaltice cilindrate tip BAP
3.2. 3.1. Prepararea mixturii asfaltice
3.2.3.1.1. Prepararea mixturii asfaltice cu bitum la cald se realizează în instalaţii
automatizate, conform SR 174/2:1997.
3.2.3.1.2. Staţia de preparare a mixturii asfaltice trebuie să dispună de un sistem de
alimentare şi dozare a componenţilor. Tolerantele dozajelor de agregate naturale şi bitum vor fi
conform prevederilor din tabelul 6.

Tabelul 6
Nr. crt. Definirea măsurilor Toleranţe admise
1 Dozaj bitum ± 2%
2 Dozaj agregate naturale ± 3%
3 Dozaj nisip ± 5%
4 Dozaj filer ± 2%

3.2.3.1.3. Se recomandă ca instalaţia să fie prevăzută cu uscător de filer şi să fie dotată cu


buncăr de stocare a mixturii termoizolat sau cu sistem de încălzire.
3.2.3.1.4. Mixtura asfaltică cilindrată se prepară în conformitate cu prevederile SR 174/2
pct.2.2. , cu precizarea ca temperaturile agregatelor naturale, bitumului şi ale mixturii asfaltice la
ieşirea din malaxor vor fi conform tabelului 7.

Tabelul 7
Temperaturile componentelor la prepararea Temperatura
mixturii asfaltice, 0C mixturilor la ieşire
din malaxor
Tipul bitumului Agregate naturale la Bitum la intrare în
ieşire din uscător malaxor
0
C
Tip D 60/80 180 ... 190 160 ... 170 165 ... 175
TipD80/100 175 ... 185 150 ... 170 160 ... 170

3.2.3.2. Transportul mixturii asfaltice


Mixtura asfaltică cilindrată se transportă la punctul de lucru în autocamioane basculante cu
bene curate, termoizolante sau acoperite cu prelată.
Se interzice transportul mixturii asfaltice cu autobasculante cu bena neacoperită, întrucât
pierderea de temperatură sub limitele stabilite prin prezentul normativ conduce la nerespectarea
temperaturilor de aşternere şi compactare şi deci la o îmbrăcăminte bituminoasă neetanşă, improprie
pentru calea pe podurile rutiere.
3.2.3.3. Aşternerea mixturii asfaltice
3.2.3.3.1. Aşternerea mixturii asfaltice cilindrate se face la temperaturi atmosferice de peste
10°C. Execuţia se întrerupe pe timp de ploaie sau vânt puternic şi se reia numai după uscarea
suportului.
3.2.3.3.2. Aşternerea mixturii asfaltice cilindrate se execută numai mecanizat, cu
repartizator finisor, care să asigure precompactarea mixturii asfaltice.
Repartizatorul trebuie să fie capabil de a aşterne mixtura asfaltică fără să se producă
segregarea acesteia, respectând pofilele şi grosimile fixate prin proiectul de execuţie.
3.2.3.3.3. Mixtura asfaltică trebuie aşternută continuu, în mod uniform atât din punct de
vedere al grosimii cat şi al afânării.
Viteza de aşternere cu repartizatorul trebuie să fie adaptată condiţiei de sosire a mixturii
asfaltice de la instalaţia de preparare, şi cât se poate de constantă pentru a evita total întreruperile în
timpul execuţiei stratului bituminos în ziua respectivă.
În buncărul repartizatorului trebuie să existe în permanenţă suficientă mixtură pentru a se
evita o răspândire neuniformă a materialului.
3.2.3.3.4. Îmbrăcămintea bituminoasă pe calea podului se execută prin aşternerea mixturii
asfaltice pe cate o bandă de circulaţie, pe straturi.
3.2.3.4. Compactarea mixturii asfaltice
3.2.3.4.1. Operaţia de compactare a mixturii asfaltice se execută imediat după aşternere,
astfel încât să se obţină valorile optime ale caracteristicilor fizico-mecanice şi de suprafaţare.
3.2.3.4.2. Atelierul de compactare va fi constituit din compactori cu rulouri netede de 120
kN şi compactori mici de 1,2 kN pentru compactare marginală.
Numărul compactoarelor va fi stabilit în funcţie de cantitatea de mixtură ce se aşterne şi de
timpul necesar de compactare pentru înscrierea în limită minimă a temperaturii de compactare.
3.2.3.4.3. Numărul optim de treceri al fiecărui compactor se stabileşte prin încercări pe un
sector de drum, înainte de a se trece la execuţia îmbrăcăminţii bituminoase pe calea podului, dar nu
va fi mai mic de 12.
3.2.3.4.4. Temperatura mixturii la aşternere şi la compactare trebuie să se încadreze în
limitele din tabelul 8.

Tabelul 8

Nr. Temperatura mixturii, °C min.


crt. Tipul bitumului la aşternere la începutul la sfârşitul
compactării compactării
l. Bitum tip D 60/80 150 145 120
2. Bitum tip D80/100 145 140 110

3.2.3.4.5. Compactarea se execută în lungul căii podului, de la margine spre axă. Suprafaţa
stratului se va controla în permanenţă, micile denivelări care apar pe suprafaţa se corectează după
prima trecere a compactorului pe toată lăţimea benzii.
3.2.3.4.6. Pentru ca suprafaţa stratului să fie uniformă denivelările maxime admisibile sub
dreptarul de 3 m, în profil longitudinal trebuie să fie de max. 3 mm, sau conform SR 174-1, funcţie
de clasa tehnică a drumului pe care este situat podul.
3.2.3.4.7. Execuţia rosturilor longitudinale şi transversale
Rosturile de lucru longitudinale şi transversale se realizează conform prescripţiilor SR174-
2,pct.2.4.6.
Rosturile care separă mixtura asfaltică aşternută de la o zi la alta trebuie să fie astfel
realizate încât să asigure o tranziţie între suprafeţele vechi şi noi.

3.3. Controlul calităţii lucrărilor


Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a îmbrăcăminţii bituminoase cilindrate pe calea
podurilor rutiere, din beton asfaltic cilindrat se execută pe faze, astfel:
• Controlul calităţii materialelor înainte de preparare;
• Controlul fabricaţiei şi punerii în operă a mixturii asfaltice;
• Controlul stratului suport ca fază determinantă;
• Controlul calităţii îmbrăcăminţii bituminoase executate.

3.3.1. Controlul calităţii materialelor


Materialele destinate fabricaţiei mixturilor asfaltice vor fi verificate în conformitate cu
prescripţiile din standardele respective şi în condiţiile arătate la pct. 3.1.3. din prezentul normativ.
3.3.1.1. Verificările şi determinările ce se execută de laboratorul de şantier constau în
următoarele:
3.3.1.1.1. Bitum:
• Penetraţie la 250C, STAS 42;
• Punct de înmuiere IB, STAS 60;
• Ductilitate la 25°C, SR61.
3.3.1.1.2. Criblura:
• Natura mineralogică (examinare vizuală);
• Granulozitate, STAS 730;
• Coeficient de formă, STAS 730;
• Conţinutul de fracţiuni sub 0,09 mm, STAS 730;
3.3.1.1.3. Nisip de concasaj:
• Granulozitate, STAS 730;
• Coeficient de activitate, STAS 730.
3.3.1.1.4. Nisip natural:
• Granulozitate, STAS 4606;
• Echivalent de nisip, STAS 730;
• Materii organice, STAS 4606.
3.3.1.1.5. Filer de calcar:
• Finete, STAS 539;
• Umiditate, STAS 539.
3.3.1.2. Frecvenţa determinărilor prevăzute la punctele de mai sus, constă în efectuarea
acestora pentru fiecare lot de materiale aprovizionat destinat execuţiei îmbrăcăminţii bituminoase
pe calea podurilor rutiere.
3.3.1.3. Verificările şi determinările ce se execută de un laborator de specialitate autorizat,
înainte de începerea lucrărilor cuprind toate încercările şi determinările cerute de standardele de
profil pentru materiale.

3.3.2. Controlul fabricaţiei şi punerii în operă a mixturii asfaltice


Mixturile asfaltice de tipul betonului asfaltic cilindrat pentru calea pe pod sunt supuse
încercărilor preliminare pentru stabilirea compoziţiei mixturii asfaltice şi controlului în timpul
fabricaţiei, în conformitate cu condiţiile arătate la pct. 3.1.4. din prezentul normativ şi conform SR
174-2:1997.
Verificările şi determinările se execută de laboratorul de şantier, laboratorul antreprenorului
sau de un alt laborator autorizat şi constau în următoarele:
3.3.2.1. Verificări şi determinări efectuate de laboratorul de şantier în timpul preparării
mixturii asfaltice:
• Determinarea granulozităţii şi umidităţii amestecului de agregate naturale;
• Reglarea predozatoarelor conform reţetei adaptate;
• Controlul reglajului de dozare a materialelor la instalaţia de preparare a mixturii
asfaltice.
• Verificarea temperaturilor tehnologice a agregatelor naturale, a liantului, a mixturii
asfaltice la ieşirea din malaxor, la aşternere şi compactare;
• Verificarea compoziţiei mixturii asfaltice: conţinut de bitum şi granulozitatea
agregatului total, conform STAS 1338/2;
3.3.2.2. Încercări şi determinări efectuate de laboratorul antreprenorului sau la un alt
laborator autorizat, pentru:
3.3.2.2.1. Stabilirea compoziţiei mixturii asfaltice şi a caracteristicilor fizico-mecanice pe
epruvete Marshall conform pct.3.1.4. din prezentul normativ.
3.3.2.2.2. Verificarea calităţii mixturii asfaltice în timpul execuţiei îmbrăcăminţii, din
mixturi prelevate de la instalaţia de preparare sau de la aşternere:
• compoziţia mixturii asfaltice;
• caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall;
3.3.2.3. Pentru verificarea compoziţiei mixturilor asfaltice se determină granulozitatea
agregatelor naturale şi dozajul de bitum, care trebuie să corespundă dozajelor stabilite prin studiul
preliminar de laborator.
Abaterile admise faţă de compoziţia prescrisă sunt conform tabelului 9.
3.3.2.4. Frecvenţa verificărilor şi determinărilor efectuate pentru controlul calităţii -
fabricaţiei este data în tabelul 10.

Tabelul 9
Caracteristica Abateri maxime admise (%)
Dozajul de liant ± 0,3
Compoziţia granulometrică:
fracţiunea 8-16 mm ±5
fracţiunea 3,15 -8 mm ± 5
fracţiunea 0,63 - 3,15 mm ±4
fracţiunea 0,2 - 0,63 mm ±3
fracţiunea 0,09 - 0,2 mm • ±2
fracţiunea 0,09 - 0 mm ± 1,5
Tabelul 10

Nr. Natura controlului sau încercării Frecvenţa controlului sau încercării la laboratorul
crt. antreprenorului de şantier
Studiu preliminar de
Caracteristici fizico-mecanice pe laborator pentru stabilirea
epruvete Marshall compoziţiei mixturii -
1 asfaltice
Mixtura asfaltică de la
malaxor: 1 proba/200t -
mixtura fabricată sau pe
lucrare pentru cantităţi de
sub 200t
2 Controlul reglajului instalaţiei de - Înainte de începerea
preparare a mixturii asfaltice fabricaţiei fiecărui tip de
mixtura, cu consemnare
scrisă
3 Compoziţia mixturii asfaltice Mixtura asfaltică de la
malaxor: 1 proba/200t
mixtura fabricată sau pe zilnic
lucrare pentru cantităţi de
sub 200t
4 Temperatura agregatelor, a liantului şi
a mixturii la ieşirea din malaxor - permanent, min. la 1 oră
5 Temperatura mixturii la aşternere şi la - permanent, min. la 3 ore
compactare

3.3.2.5. Calitatea mixturilor asfaltice preparate va fi atestată prin declaraţia de conformitate


şi prin buletinul de încercări elaborat pe baza încercărilor şi analizelor de laborator.

3.3.3. Controlul calităţii îmbrăcăminţii bituminoase executate


Îmbrăcămintea bituminoasă gata executată va fi supusă următoarelor verificări:
• Verificări prin analize de laborator efectuate de laboratorul antreprenorului sau de un alt
laborator autorizat;
• Verificări prin măsurători tehnice de drum.
3.3.3.1. Verificări prin analize de laborator
3.3.3.1.1. Verificările prin analize de laborator se efectuează pe probe prelevate din
îmbrăcămintea bituminoasă la 20 zile de la execuţia acesteia şi constau în următoarele determinări:
• Compoziţia mixturii asfaltice, care trebuie să corespundă dozajelor stabilite prin studiul
preliminar de laborator, abaterile admise fiind cele din tabelul 9;
• Caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall.

3.3.3.1.2.Verificări pe probe intacte (carote) prelevate din îmbrăcămintea bituminoasă.


Verificările prin analize de laborator pe carote prelevate numai cu carotiera, se efectuează
numai în caz de litigii, şi/sau la cererea scrisă a comisiei de recepţie a lucrării pentru rezolvarea
unor neconformităţi.
3.3.3.1.3. Gradul de compactare se verifică, de regulă, prin încercări nedistructive (cu
gamadensimetru) conform instrucţiunilor aprobate.
3.3.3.2. Verificări prin măsurători tehnice
3.3.3.2.1. Verificarea elementelor geometrice: prin verificarea profilului transversal şi
longitudinal şi a uniformităţii în profil longitudinal cu echipamente adecvate omologate conform
prevederilor SR 174/2 pct.3.4 şi 3.5.

4. Îmbrăcăminte bituminoasă cilindrată executată la cald din beton asfaltic cilindrat cu bitum
modificat tip B.Am.P.

4.1. Condiţii tehnice

4.1.1. Elemente geometrice conform pct.3.1.1. din prezentul normativ.


4.1.2. Materiale
4.1.2.1. Agregate naturale
• Cribluri sort 3-8 şi 8-16 mm, conform SR 667;
• Nisip de concasaj sort 0-3 mm, conform SR 667;
• Nisip natural sort 0-3 mm sau 0-7 mm, conform SR 662.
4.1.2.2. Filer din calcar sau cretă măcinată conform STAS 539.
4.1.2.3. Bitum.
4.1.2.3.7. Tipul de bitum care se utilizează la prepararea bitumului modificat tip Bm pentru
betonul asfaltic cilindrat tip BAmP este D 80/100 cu caracteristici tehnice conform Normativ AND
indicativ nr. 537 şi arătate în tabel 2 din prezentul normativ.
4.1.2.3.2. Temperatura bitumului la descărcarea din mijlocul de transport în rezervoarele de
stocare ale instalaţiei de preparare a bitumului modificat trebuie să fie de min.l40°C.
4.1.2.4. Polimeri
4.1.2.4.1. Polimerii utilizaţi pentru modificarea bitumului folosit la execuţia îmbrăcăminţilor
bituminoase pentru calea pe pod din prezentul normativ sunt de tipul elastomerilor termoplastici
liniari, iar caracteristicile acestora sunt conform celor prevăzute în certificatul de conformitate a
calităţii emis, potrivit reglementărilor în vigoare.
4.1.2.4.2. Dozajul normal de polimer este de 4...6% din greutatea bitumului, procent care se
stabileşte în funcţie de tipul polimerului, bitumul utilizat, zona climatică de aplicare şi tipul lucrării,
în condiţiile respectării condiţiilor tehnice pentru bitumul modificat cu polimeri tip Bm prevăzute la
pct. 4.1.2.5. din prezentul normativ.
4.1.2.4.3. Tipul de polimer şi dozajul acestuia în bitum se stabilesc pe baza unui studiu
preliminar de laborator autorizat, ţinându-se seama de respectarea condiţiilor tehnice precizate în
prezentul normativ.

4.1.2.5. Bitumul modificat


4.1.2.5.1. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească bitumul modificat tip Bm sunt
conform Instrucţiuni tehnice AND indicativ 526 şi sunt prevăzute în tabelul 11.
4.1.2.5.2. Prepararea, transportul şi depozitarea bitumului modificat cu polimeri se
efectuează conform pct.3.1. din Instrucţiuni tehnice AND nr.526.

4.1.2.6. Alte materiale


4.1.2.6.1. Emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă conform STAS 8877, pentru
amorsarea stratului suport.
4.1.2.6.2. Chit tiocolic, conform reglementărilor tehnice în vigoare, pentru colmatarea
rosturilor în zonele de contact ale sapei hidrofuge şi îmbrăcăminţii bituminoase cu elementele de
construcţie (borduri, rosturi de dilataţie, guri de scurgere, etc.).

Tabelul 11
Nr. Caracteristica Condiţii de Metoda de
crt. admisibilitate verificare
1 Penetraţia la 25°C, 1/10 mm 55-70 STAS 42
2 Punct de înmuiere IB, °C, min. 55 STAS 60
3 Ductilitate la 130C cm, min. 80 SR 61
4 Punct de rupere Fraass, °C, max. -20 STAS 113
5 Revenire elastică la 13°C, % min. 75 Metodologie
ANDnr.538
6 Stabilitate la încălzire în strat subţire la 163°C
(metoda TFOT)
- pierdere de masă, % max. 0,8
- penetraţie reziduală, % min. 50 Instrucţiuni
- creşterea punctului de înmuiere; °C, max. 9 tehnice
- ductilitatea reziduală la 25 C, cm, min. 80 AND nr.535
- revenirea elastica la 13 C, % min. 75
7 Adezivitate pe agregat etalon, %, min. 85 STAS 10969/3
8 Omogenitate (microscop cu lumină fluorescentă) %:80 Metodologie
Dispersie foarte fină a particulelor sub 5 µ , %, min.AND nr.538
9 Stabilitate la stocare 72 ore la temperatura de 163°C: 5 Metodologie
Diferenţa între punctele de înmuiere, °C, max. A.N.Dnr.538

4.1.3. Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice cilindrate cu


bitum modificat tip BAmP
4.1.3.1. Granulozitatea agregatului natural total precum şi conţinutul de bitum pentru
betonul asfaltic cilindrat tip BAmP sunt cuprinse în limitele date în tabelul 4, pct.3.1.4 din prezentul
normativ.
4.1.3.2. Conţinutul optim de bitum se stabileşte prin studii preliminare de laborator
conform STAS 1338/1,2.
4.1.3.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice cilindrate tip BAmP
trebuie să îndeplinească condiţiile din tabelul 12.

Tabelul 12
Nr. Caracteristici Beton asfaltic
crt. cilindrat tip BAmP
A Caracteristici pe probe Marshall
1 Densitate aparentă, kg/m , min. 2350
2 Absorbţie de apă, % vol, max. 1,0
3 Stabilitatea (S) la 60°C, kN, min. 10,0
4 Indice de curgere (fluaj) (I) la 60 C, mm 2,0...3,5
B Caracteristici pe probe intacte (carote)
1 Densitatea aparentă kg/m3, min. 2250
2 Absorbţia de apă, % vol.max. 2,0
3 Grad de compactare, % min. 97

4.1.3.4. Corpurile de proba Marshall se confecţionează conform STAS 1338/1,2 cu


menţiunea ca temperatura mixturii asfaltice şi a tiparelor trebuie să fie majorată cu 10°C faţă de
STAS, iar compactarea să se efectueze cu 75 x 75 lovituri/epruvetă.
4.1.3.5. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determină pe mixturi
preparate în laborator pentru stabilirea compoziţiilor, pe probe de mixtură prelevate de la malaxor
sau de la aşternere pe parcursul execuţiei, precum şi din îmbrăcămintea gata executată.

4.2. Prescripţii generale de execuţie


4.2.1. Utilajele şi echipamentele utilizate la execuţia îmbrăcăminţii bituminoase din beton
asfaltic cilindrat cu bitum modificat sunt:
4.2.1.1. Conform pct.3.2.1. din prezentul normativ .
4.2.1.2. Instalaţie specială pentru prepararea bitumului modificat cu polimeri şi rezervor
vertical de stocare a bitumului modificat, conform "Instrucţiuni tehnice privind execuţia
îmbrăcăminţilor bituminoase cilindrate la cald realizate cu bitum modificat cu polimeri" - indicativ
A.N.D. 526.
4.2.2. Pregătirea stratului suport conform pct.3.2.2. din prezentul normativ şi SR 174/2.
4.2.3. Prepararea şi punerea în operă a mixturilor asfaltice cilindrate tip BAmP
4.2.3.1. Prepararea bitumului modificat
4.2.3.1.1. Prepararea bitumului modificat se realizează în rafinărie sau pe şantier, la locul de
preparare a mixturii asfaltice.
4.2.3.1.2. Prepararea bitumului modificat, transportul şi depozitarea se realizează conform
"Instrucţiuni tehnice privind execuţia îmbrăcăminţilor bituminoase cilindrate la cald realizate cu
bitum modificat cu polimeri" - indicativ AND nr.526.
4.2.3.2. Prepararea mixturii asfaltice
Mixtura asfaltică se prepară în conformitate cu prevederile SR 174-2 pct. 2.2.2., cu
precizarea că temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului modificat şi ale mixturii asfaltice la
ieşirea din malaxor vor fi conform tabelului 13.

Tabelul 13
Temperatura componentelor la prepararea mixturii Temperatura mixturii la ieşirea
asfaltice, °C din malaxor, °C
Amestec de agregate naturale Bitum modificat
180-190 165-175 170-180

4.2.3.3. Transportul mixturii asfaltice


4.2.3.3.1. Mixtura asfaltică se transportă în autocamioane basculante cu bena termoizolantă
sau acoperite cu prelată.
Se interzice transportarea mixturii asfaltice în autotransportoare cu bena neacoperită,
întrucât pierderea de temperatura sub limitele stabilite prin prezentul normativ conduce la
transformarea acesteia într-un material rigid, neutilizabil.
4.2.3.3.2. Necesarul mijloacelor de transport pentru mixtura asfaltică se stabileşte în funcţie
de distanţa de transport prin realizarea unei corelaţii corespunzătoare între capacitatea acestora şi
cea a repartizatorului de asfalt, astfel încât să se realizeze aşternerea mixturii fără întrerupere.
4.2.3.4. Aşternerea mixturii asfaltice
4.2.3.4.1. Aşternerea mixturii asfaltice se face la temperaturi atmosferice de peste 15°C.
Execuţia se întrerupe pe timp de ploaie sau vânt, şi se reia numai după uscarea stratului suport.
4.2.3.4.2. Aşternerea mixturii asfaltice se realizează numai mecanizat, cu repartizor - finisor,
care să asigure precompactarea mixturii asfaltice.
Aşternerea mixturii asfaltice se execută în condiţiile arătate la pct. 3.2.3.3. din prezentul
normativ şi conform prevederilor SR 174-2 pct. 2.4.2.
4.2.3.5. Compactarea mixturii asfaltice
4.2.3.5.1. Compactarea mixturii asfaltice se execută conform prevederilor de la pct. 3.2.3.4.
din prezentul normativ cu următoarele precizări:
• Atelierul de compactare va fi constituit dintr-un compactor cu pneuri de 120 -160 kN şi
unul cu rulouri netede de 120 kN;
• Numărul minim de treceri al fiecărui compactor va fi de 14.
4.2.3.5.2. Temperatura mixturii la aşternere şi la compactare trebuie să se încadreze în
limitele prevăzute în tabelul 14.

Tabelul 14
Temperatura mixturii, °C, min.
la aşternere la începutul compactării la sfârşitul compactării
min.160 min.155 min.130

4.2.3.5.3. Execuţia rosturilor longitudinale şi transversale.


Rosturile longitudinale şi transversale se execută conform pct.3.2.3.4.7. din prezentul
normativ sau prescripţiilor SR 174-2, pct.2.4.6.

4.3. Controlul calităţii lucrărilor


Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a îmbrăcăminţii bituminoase cilindrate pe calea
podurilor rutiere, din beton asfaltic cilindrat tip BAm P se execută pe faze, astfel:
• Controlul fabricaţiei bitumului modificat cu polimeri;
• Controlul calităţii materialelor;
• Controlul fabricaţiei şi punerii în operă a mixturii asfaltice;
• Controlul stratului suport ca fază determinantă;
• Controlul calităţii îmbrăcăminţii bituminoase executate.
4.3.1. Controlul fabricaţiei bitumului modificat cu polimeri
4.3.1.1. Bitumul pur, polimerul şi bitumul modificat se verifică de către un laborator
autorizat, independent, laboratorul producătorului, respectiv al rafinăriei, în cazul preparării
liantului în rafinărie, sau al antreprenorului, în cazul preparării acestuia pe şantier, în conformitate
cu prevederile de la 3.1.3. din prezentul normativ.
4.3.1.1.2. în timpul preparării bitumului modificat, verificările constau în următoarele :
• Verificarea indicelui de instabilitate coloidală al bitumului;
• Verificarea temperaturii de preparare a bitumului modificat;
• Urmărirea respectării dozajului de polimer;
• Verificarea omogenităţii, la microscopul cu lumină fluorescentă.
4.3.1.1.3. Prepararea bitumului modificat cu polimeri se va efectua sub directa supraveghere
a laboratorului autorizat conform reglementărilor în vigoare.
4.3.1.1.4. Calitatea bitumului modificat cu polimeri va fi atestată prin buletine de încercare
elaborate pe baza încercărilor şi analizelor de laborator.

4.3.2. Controlul calităţii materialelor înainte de anrobare


Materialele destinate fabricaţiei mixturilor asfaltice cilindrate vor fi verificate în
conformitate cu prescripţiile din standardele respective şi cu condiţiile arătate la pct.3.1.3. din
prezentul normativ.
4.3.2.1. Verificările şi determinările ce se execută de laboratorul de şantier constau în
următoarele:
4.3.2.1.1. Bitum:
• Penetraţie la 250C, STAS 42;
• Punct de înmuiere IB, STAS 60;
• Ductilitate la25°C, SR 61.
4.3.2.1.2. Bitum modificat cu polimeri:
• Penetraţie la 25°C. STAS 42;
• Punct de înmuiere IB, STAS 60;
• Ductilitate la l3°C, SR 61.
• Revenire elastică la 13°C, ind. AND nr.538.
4.3.2.1.3.Criblura:
• Natura mineralogică (examinare vizuală);
• Granulozitate, STAS 730;
• Coeficient de formă, STAS 730;
• Conţinutul de fracţiuni sub 0,09 mm, STAS 730.
4.3.2.1.4. Nisip de concasaj:
• Granulozitate, STAS 730;
• Coeficient de activitate, STAS 730.
4.3.2.1.5. Nisip natural:
• Granulozitate, STAS 4606;
• Echivalent de nisip, STAS 730;
• Materii organice, STAS 4606.
4.3.2.1.6. Filer de calcar:
• Finete, STAS 539;
• Umiditate, STAS 539.
4.3.2.1.7. Frecvenţa determinărilor prevăzute la punctele de mai sus, consta în efectuarea
acestora pentru fiecare lot de materiale aprovizionat destinat execuţiei îmbrăcăminţii bituminoase
pe calea podurilor rutiere.
4.3.2.2. Verificările şi determinările ce se execută de un laborator autorizat, independent
şi/sau de laboratorul furnizorului cuprind toate încercările şi determinările cerute de standardele de
profil pentru materiale, înainte de începerea lucrărilor.

4.3.3. Controlul fabricaţiei şi punerii în operă a mixturilor asfaltice BamP


Controlul fabricaţiei şi punerii în operă a mixturilor asfaltice de tip BAmP se efectuează
conform pct. 3.3.2. din prezentul normativ.
4.3.4. Controlul calităţii îmbrăcăminţii bituminoase executate
Controlul calităţii îmbrăcăminţii bituminoase executate se efectuează conform pct. 3.3.3. din
prezentul normativ şi SR 174/2:1997, pct.3.4. şi 3.5.

5. Îmbrăcăminte bituminoasă turnată executată la cald din asfalt turnat dur

5.1. Condiţii tehnice


5.1.1. Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur sunt conform
STAS 175 şi conform pct. 5.1.5. din prezentul normativ.

5.1.2. Elemente geometrice


5.1.2.1. Grosimea îmbrăcăminţii din asfalt turnat dur, stabilită constructiv, este de 5 cm şi se
execută într-un strat în cazul turnării mecanizate şi în două straturi în cazul turnării manuale.
5.1.2.2. Profilul transversal, în aliniament, se execută în formă de acoperiş cu două pante
racordate în treimea mijlocie.
Profilul transversal în curbe se execută conform STAS 863/1.
Pantele profilului transversal, în aliniament sunt de 2%. Aceste pante se pot reduce la 1,5%
sau 1,0% dacă declivitatea în profil longitudinal este de 2,5%...4,0% şi respectiv mai mare de 4,0%.
5.1.2.3. Profilul longitudinal al traseului drumului şi al podului sunt conform documentaţiei
tehnice de proiectare.

5.1.3. Abateri la elementele geometrice


5.1.3.4. Abaterile limită la grosimea straturilor, faţă de valorile prevăzute în proiect, sunt
±10%.
5.1.3.5. Abaterile limită la panta profilului transversal sunt de ±2,5 mm/m pentru
îmbrăcăminţi aşternute mecanizat şi de ±5 mm/m pentru îmbrăcăminţi turnate manual.
5.1.3.6. Denivelările maxime admise în lungul căii pe pod, sub dreptarul de 3 m sunt de 3
mm în cazul aşternerii mecanizate şi respectiv 5 mm în cazul turnării manuale.

5.1.4. Materiale
5.1.4.1. Agregate naturale
5.1.4.1.1. Agregatele naturale care se utilizează sunt următoarele:
• Cribluri sort 3-8 mm, conform SR 667;
• Nisip de concasaj sort 0-3 mm, conform SR 667.
5.1.4.1.2. Fiecare tip şi sort de agregate trebuie să fie depozitate separat, în silozuri proprii,
pe platforme betonate, amenajate cu pereţi despărţitori pentru evitarea amestecării şi impurificării
agregatelor.
5.1.4.2. Filerul trebuie să fie din calcar sau cretă măcinată, conform STAS 539.
5.1.4.3. Bitum
5.1.4.3.1. Tipurile de bitum care se utilizează la prepararea asfaltului turnat dur sunt:
• Tip D 25/40, conform normativ indicativ A.N.D. nr.537, pentru zona climatică caldă;
• Tip D 40/50, conform normativ indicativ A.N.D. nr.537, pentru zona climatică rece.
5.1.4.3.2. Caracteristicile tehnice ale tipurilor de bitum tip D 25/40 şi D 40/50, prevăzute de
normativ AND indicativ nr.537, sunt prezentate în tabelul 15.
5.1.4.4. Alte materiale
5.1.4.4.1. Emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă conform STAS 8877, pentru
amorsarea stratului suport.
5.1.4.4.2. Aditiv tensioactiv pentru îmbunătăţirea adezivităţii bitumului la agregate naturale,
conform datelor prevăzute de certificatul de conformitate a calităţii emis potrivit reglementărilor în
vigoare.
Tipul de aditiv şi procentul acestuia în bitum se stabilesc prin încercări preliminare de
laborator de către producătorul mixturii asfaltice în vederea stabilirii necesităţii aditivării
bitumului, astfel încât să fie realizată condiţia de adezivitate prevăzuta în tabelul 15.
5.1.4.4.3. Chit tiocolic, conform reglementărilor tehnice în vigoare, pentru colmatarea
rosturilor în zonele de contact ale sapei hidrofuge şi îmbrăcăminţii bituminoase cu elementele de
construcţie (borduri, rosturi de dilataţie, guri de scurgere, etc.).

Tabelul 15
Nr. Condiţii de Metoda de
crt. Caracteristica admisibilitate verificare
D 25/40 D 40/50
1 Penetraţie la 250C, 1/10 mm 25...40 40...50 STAS 42
2 Punct de înmuiere 57...67 55...60 STAS 60
3 Ductilitate la:
- 5°C, min., cm - - SR 61
- 25°C, min., cm. 25 50
4 Punct de rupere Fraass, °C, max. -10 -12 STAS 113
5 Punct de inflamabilitate Marcusson, °C min. 260 260 STAS 5489
6 Solubilitate în solvenţi organici, %, min. 99,0 99,0 STAS115
7 Conţinut de parafină, %, max. 2,0 2,0 STAS 8099
8 Densitate la 15°C, g/cm3, min. 1,0 0,998 STAS 35
9 Adezivitate pe agregat etalon, min. 80 80 STAS 10969/3

5.1.5. Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur


5.1.5.1. Compoziţia mixturii asfaltice respectiv limitele procentelor sorturilor de agregate
naturale din agregatul total, pentru asfaltul turnat dur sunt conform STAS 175 şi cuprinse în tabelul
16.
5.1.5.2. Conţinutul optim de bitum în mixturile asfaltice de tipul ATD se stabileşte prin
studii preliminare de laborator, efectuate conform STAS 1338/1,2.
5.1.5.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur, se determină pe cuburi şi
pe cilindri Marshall, confecţionate conform STAS 1338/1,2 şi trebuie să îndeplinească condiţiile
din tabelul 17.

Tabelul 16
Nr. Specificaţii Condiţii de admisibilitate
crt. ATD
1 Criblura peste 3,15 mm, % 30...40*
40...55**
2 Filer şi fracţiuni din nisipuri sub 0,09 mm, % 20...30
3 Filer şi nisip 0,09 ... 3,15 mm, % rest până la 100%
4 Conţinut de bitum, % din masă 7,5...9,5***
7,0...9,0***

* în cazul turnării în două straturi;


* în cazul turnării intr-un strat;
*** aşternere manuală;
**** aşternere mecanizată.

Tabelul 17
Nr. Caracteristici Asfalt turnat dur
crt.
A Caracteristici pe cuburi:
1 Densitate aparentă, kg/m , min. 2400
2 Absorbţia de apă, % vol 0...1
3 Rezistenţa la compresiune la 22°C N/mm2, min. 3,5
4 Rezistenţa la compresiune la 50°C N/mm2, min. 1,7
5 Reducerea rezistentei la compresiune după 28 zile 10
imersie în apa la temp. de 22 C, % max.
6 Pătrunderea la 40°C sub o forţa de 525 N, aplicată 1...7
timp de 30 min. cu ajutorul unui poanson având
secţiunea de 500 mm2 , mm.
B Caracteristici pe cilindri Marshall
1 Stabilitate (S) la 60°C, kN, min. 5,5
2 Indice de curgere (fluaj) (I) la 60°C, mm. 1,5 ...4,5
5.1.5.4. Caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur se determină pe mixturi
preparate în laborator pentru stabilirea compoziţiei pe probe de mixturi prelevate de la malaxor şi de
la aşternere precum şi pe carote prelevate din îmbrăcămintea executată.

5.2. Prescripţii generale de execuţie


5.2.1. Utilaje şi echipamente
5.2.1.1. Pentru preparare, conform STAS 175:
- instalaţii speciale (malaxoare mecanice sau staţii fixe) cu sau fără încălzire
prealabilă a materialelor, dotate cu echipamente de dozare a componenţilor (dispozitive de cântărire
sau dozare volumetrică);
- instalaţii pentru prepararea la cald a mixturilor asfaltice cilindrate prevăzute cu
malaxor cu sistem de încălzire şi menţinere a temperaturii şi uscătoare - încălzitoare pentru filer.
5.2.1.2. Pentru aşternere, conform STAS 175:
- repartizatoare prevăzute cu vibratoare în cazul aşternerii mecanizate a mixturii;
- dispozitiv mecanic pentru execuţia amorsării stratului suport.

5.2.2. Pregătirea stratului suport


5.2.2.1. Pregătirea stratului suport, conform pct.3.2.2. din prezentul normativ sau STAS
11348, constituie faza determinantă pentru continuarea lucrărilor.
5.2.2.2. Amorsarea se execută mecanizat în condiţiile prezentate la pct.3.2.2. din prezentul
normativ.

5.2.3. Prepararea şi punerea în operă a asfaltului turnat dur


Prepararea, transportul şi punerea în operă a asfaltului turnat dur se efectuează conform
STAS 175:87, cu următoarele precizări:
5.2.3.1. Transportul se face în autotransportoare prevăzute cu dispozitive de amestecare şi
de încălzire sau în malaxoare mecanice mobile.
5.2.3.2. Temperatura la aşternere a asfaltului turnat dur este de min. 180°C.
5.2.3.3. Aşternerea se execută mecanizat cu repartizatoare prevăzute cu vibratoare sau
manual cu drişcă.
5.2.3.4. Suprafaţa proaspăt turnată se tratează cu 2-3 kg/m2 nisip sort 0-3 şi se compactează
cu rulouri uşoare de 40-50 kg.
5.2.3.5. Pentru sporirea rugozităţii în zonele periculoase suprafaţa se clutează cu 6-8 kg/m2
de criblură 8-16 mm bitumată şi se compactează cu un rulou de aproximativ 100 kg.
Tratarea suprafeţei se efectuează când mixtura are o temperatura de 130°C şi max.l40°C.
5.3. Controlul calităţii lucrărilor
Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a îmbrăcăminţii bituminoase pe calea podurilor
rutiere, din asfalt turnat dur se execută , astfel:
• Controlul calităţii materialelor;
• Controlul fabricaţiei şi punerii în operă a asfaltului turnat dur;
• Controlul stratului suport ca fază determinantă;
• Controlul calităţii îmbrăcăminţii bituminoase executate.

5.3.1.Controlul calităţii materialelor


5.3.1.1. Verificarea materialelor în laboratorul de şantier:
5.3.1.1.1.Bitum:
• Penetraţie la 25°C, STAS 42;
• Punct de înmuiere IB, STAS 60;
• Ductilitate la 25°C, SR 61.
5.3.1.1.2.Criblura:
• Natura mineralogica (examinare vizuala);
• Granulozitate, STAS 730;
• Coeficient de forma, STAS 730;
• Conţinutul de fracţiuni sub 0,09 mm, STAS 730.
5.3.1.1.3. Nisip de concasaj:
• Granulozitate, STAS 730;
• Coeficient de activitate, STAS 730.
5.3.1.1.4. Filer de calcar:
• Finete, STAS 539;
• Umiditate, STAS 539.
5.3.1.1.5. Frecvenţa determinărilor prevăzute la punctele de mai sus, constă în efectuarea
acestora pentru fiecare lot de materiale aprovizionat destinate execuţiei îmbrăcăminţii bituminoase
pe calea podurilor rutiere.
5.3.1.2. Controlul calităţii materialelor la un laborator autorizat, independent şi/sau la
laboratorul anteprenorului pentru toate materialele conform standardelor de profil, înainte de
începerea lucrărilor.
5.3.2. Controlul fabricaţiei şi punerii în operă
5.3.2.1. Controlul în timpul preparării:
- respectarea temperaturilor tehnologice a agregatelor naturale şi a bitumului atunci când
acestea sunt încălzite în prealabil, permanent;
- respectarea succesiunii de introducere a materialelor în procesul de preparare, la fiecare
şarjă;
- respectarea duratei de malaxare în conformitate cu prescripţiile STAS 175, permanent.
5.3.2.2. Verificarea compoziţiei mixturilor asfaltice de tipul asfaltului turnat dur în timpul
preparării pe probe prelevate de la malaxor (2 x 10 kg pentru fiecare 200 tone de mixtură fabricată
sau /lucrare când cantitatea este mai mare de 200 t) prin:
- verificarea conţinutului de bitum conform STAS 1338/2;
- verificarea granulozităţii agregatului natural, conform STAS 1338/2;
- verificarea caracteristicilor fizico-mecanice.
5.3.3. Controlul calităţii îmbrăcăminţii bituminoase executate
5.3.3.1. Controlul calităţii îmbrăcăminţii bituminoase executate se face după minim 20 zile
de la darea în circulaţie prin metode nedistructive sau pe carote, în caz de litigiu, la cererea
beneficiarului şi constă în verificările menţionate la pct. 5.3.2.2. privind compoziţia mixturii
asfaltice.
5.3.3.2. Verificarea respectării elementelor geometrice se face în conformitate cu
prevederile SR 174/2.

6. Mortar asfaltic turnat ca strat de protecţie sau de egalizare pentru calea pe pod

6.1. Condiţii tehnice


6.1.1. Elemente geometrice
6.1.1.1. Grosimea stratului de mortar asfaltic turnat se stabileşte constructiv şi prezintă
valori de 1 pana la 2 cm.
6.1.1.2. La turnarea mortarului asfaltic se vor respecta condiţiile impuse de proiectul de
execuţie pentru profilul transversal şi longitudinal, conform STAS 1348-87.

6.1.2.Materiale
6.1.2.1. Agregate naturale 6.1.2.1.7.Agregatele naturale care se utilizează sunt următoarele:
• Nisip de concasaj sort 0,3 mm, conform STAS 667.
6.1.2.2. Filerul trebuie să fie din calcar sau cretă măcinată, conform STAS 539.
6.1.2.3. Bitum tip D 60/80, cu caracteristici tehnice conform normativ indicativ A.N.D.
nr.537 prezentate m tabelul 18.
6.1.2.4. Alte materiale, conform pct.5.1.4.4. din prezentul normativ sau STAS 11348.

Tabelul 18
Nr. Metoda de
crt. Caracteristici Tip D 60/80 verificare
1 Penetraţie la 25°C, 1/10 mm 60...80 STAS 42
2 Punct de înmuiere 49...55 STAS 60
3 Ductilitate la:
- 5 C, min., cm 4,0 SR61
- 250C, min., cm. 100
4 Punct de rupere Fraass, °C, max. -13 STAS113
5 Punct de inflamabilitate Marcusson, 0C min. 250 STAS 5489
6 Solubilitate în solvenţi organici, %, min. 99,0 STAS 115
7 Stabilitate la încălzire în strat subţire la 163 C:
a) metoda TFOT:
- pierderea de masă, %, max. 0,8 Instrucţiuni
- penetraţia reziduală, % , min. 50 tehnice
- creşterea punctului de înmuiere, C, max. 10 A.N.D.
- ductilitatea reziduală la 250C, cm, min. 50 nr.535
b) metoda RTFOT
- pierderea de masă, %, max. 0,9 Instrucţiuni
- penetraţia reziduală, %, min. 50 tehnice
- creşterea punctului de înmuiere, °C, max. 10 A.N.D
- ductilitatea reziduală la 250C, cm, min. 50 nr.536
8 Conţinut de parafină, %, max. 2,0 STAS 8099
9 Densitate la 15 C, g/cm , min.0,995 STAS 35
10 Adezivitate pe agregat etalon, min. 80 STAS 10969/3

6.1.3. Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale mortarului asfaltic turnat


6.1.3.1. Compoziţia mortarului asfaltic turnat, conform STAS 11348, este prezentată în
tabelul 19.
6.1.3.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mortarului asfaltic turnat se determină pe
epruvete cubice şi sunt conform tabelului 20.

Tabelul 19
Nr. Specificaţii Condiţii de admisibilitate
crt.
1 Conţinut de agregate peste 3,15 mm, % 5...20
2 Filer şi fracţiuni din nisipuri sub 0,09 mm, % 25...35
3 Filer şi nisip 0,09 ... 3,15 mm, % rest până la 100%
4 Conţinut de bitum, % din masă 11...12

Tabelul 20
Nr. Caracteristici Condiţii de
crt. admisibilitate
1 Densitate aparentă, kg/m3, min. 2150
2 Absorbţia de apă, % vol. 0... 1
3 Pătrunderea la 40°C sub o forţa de 525 N, aplicată timp 1 ... 15
de 30 min. cu un poanson cu secţiunea de 500 mm2, mm

6.2. Prescripţii generale de execuţie


6.2.1.Utilaje şi echipamente, conform pct.5.2.1.din prezentul normativ sau STAS 175.
6.2.2. Pregătirea stratului suport, conform pct.5.2.2. din prezentul normativ sau STAS
11348-87.
6.2.3. Prepararea şi punerea în operă a mortarului asfaltic turnat
6.2.3.1. Prepararea, transportul şi punerea în operă a mixturilor asfaltice turnate de tipul
MAT se efectuează conform STAS 175.
6.2.3.2. Mortarul asfaltic turnat, ca strat de protecţie a hidroizolaţiei sau ca strat de egalizare
se aplică după amorsarea acesteia cu emulsie.

6.3. Controlul calităţii lucrărilor


6.3.1. Controlul procesului de preparare a mortarului asfaltic turnat, conform STAS 175.
6.3.2. Verificarea materialelor, conform prevederilor standardelor de materiale şi pct.5.3.1.
din prezentul normativ.
6.3.3. Verificarea compoziţiei şi a caracteristicilor fizico-mecanice, conform STAS 1338/1,2,
pe probe luate de la malaxor sau de la aşternere prin:
- verificarea conţinutului de bitum;
- verificarea granulozităţii agregatului total din mixtură;
- verificarea caracteristicilor fizico-mecanice.
6.3.4. Verificarea stratului suport ca fază determinantă.
6.3.5. Controlul calităţii îmbrăcăminţii executate
6.3.5.1. Verificări pentru compoziţia mortarului asfaltic şi a caracteristicilor fizico-mecanice,
conform STAS 1338/1,2.
6.3.5.2. Verificarea respectării elementelor geometrice pe parcursul execuţiei, conform
STAS 174/2.

7. Asfalt turnat pentru execuţia îmbrăcăminţii pe trotuare la calea pe pod

7.1. Condiţii tehnice


7.1.1. Elemente geometrice
7.1.1.1. Grosimea îmbrăcăminţii pe trotuare se stabileşte constructiv şi are valori cuprinse
între 2...3 cm.

7.1.2. Materiale
7.1.2.1. Agregate naturale
7.1.2.1.1. Agregatele naturale:
• Nisip natural sort 0-3 mm, conform STAS 662
• Nisip grăunţos (pietriş) sort 3-7 mm, conform STAS 662.
7.1.2.1.2.Filerul trebuie să fie din calcar sau cretă măcinată, conform STAS 539.
7.1.2.2. Bitum, tip D 40/50, cu caracteristici tehnice conform normativ indicativ A.N.D.
nr.537, prezentate în tabelul 15 din prezentul normativ.
7.1.3. Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat
7.1.3.1. Compoziţia asfaltului turnat, conform STAS 175-87 şi este prezentata in tabelul 21.

Tabelul 21
Nr. Specificaţii Condiţii de admisibilitate
crt.
1 Nisip grăunţos 3,15-7,1 mm, % 30...40
2 Filer şi fracţiuni din nisipuri sub 0,09 mm, % 20...30
3 Filer şi nisip 0,09 ... 3,15 mm, % rest până la 100%
4 Conţinut de bitum, % din masă 7,5...9,5

7.1.3.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat sunt conform STAS 175 şi sunt
prezentate în tabelul 22.

Tabelul 22
Nr. Caracteristici Asfalt turnat
crt.
A Caracteristici pe cuburi:
1 Densitate aparentă, kg/m , min. 2400
2 Absorbţia de apă, % vol 0...1
3 Rezistenţa la compresiune la 22°C N/mm2, min. 3,0
4 Rezistenţa la compresiune la 50°C N/mm2, min. 1,5
5 Reducerea rezistentei la compresiune după 28 zile 10
imersie în apă la temp. de 22 C, % max.
6 Pătrunderea la 40°C sub o forţa de 525 N, aplicată 1...15
timp de 30 min. cu ajutorul unui poanson având
secţiunea de 500 mm2, mm.
B Caracteristici pe cilindri Marshall
1 Stabilitate (S) la 60°C, kN, min. 4,0
2 Indice de curgere (fluaj) (I) la 60°C, mm. 1,5 ...4,5

7.2. Prescripţii generale de execuţie


7.2.1. Prepararea asfaltului turnat, conform STAS 175 şi conform pct.5.2. din prezentul
normativ.
7.2.2. Transportul asfaltului turnat se face în transportoare de asfalt turnat (TAT) prevăzute
cu dispozitive de amestecare şi de încălzire sau în malaxoare mecanice mobile prevăzute cu sisteme
de încălzire.
7.2.3. Punerea în operă a asfaltului turnat se efectuează manual.

7.3. Controlul calităţii lucrărilor


7.3.1. Verificarea materialelor, în conformitate cu standardele de materiale şi pct.5.3.1.1. din
prezentul normativ.
7.3.2. Verificarea compoziţiei şi caracteristicilor fizico-mecanice, conform STAS 175 şi
pct.5.3.2.2. din prezentul normativ, pentru mixturile prelevate la preparare şi la aşternere şi consta
în:
- verificarea conţinutului de bitum, conform STAS 1338/2;
- verificarea granulozităţii agregatului natural;
- verificarea caracteristicilor fizico-mecanice, conform STAS 1338/2.
7.3.3. Verificarea stratului suport ca fază determinantă
7.3.4. Verificarea îmbrăcăminţilor executate, în caz de litigii.

8. Recepţia lucrărilor

8.1. Recepţia preliminară


8.1.1. Recepţia preliminară se face la cel puţin o lună de la darea lucrării în circulaţie.
8.1.2. Comisia de recepţie va examina lucrarea executată conform documentaţiei tehnice
aprobate şi documentaţiei de control întocmite în timpul executării.
8.1.3. Documentele tuturor verificărilor stabilite conform acestui normativ fac parte din
documentaţia recepţiei preliminare şi se predau beneficiarului lucrării pentru a fi gestionate în
cartea podului.
8.1.4. Eventualele degradări ce apar în termenul de garanţie a lucrării executate, precum şi
propunerile făcute de comisia de recepţie preliminară vor fi remediate de constructor, pe cheltuiala
acestuia, în mod corespunzător şi la termenele stabilite.

8.2. Recepţia finală


8.2.1. Recepţia finală se va face la un an de la data efectuării recepţiei preliminare, timp în
care se va face verificarea comportării în exploatare a lucrării executate şi se vor realiza eventualele
remedieri ale deficientelor apărute în perioada de garanţie.