Sunteți pe pagina 1din 4

ATRIBUŢIILE SPECIFICE DOMENIULUI S.S.M.

pentru
CONDUCĂTORUL LOCULUI DE MUNCĂ

I. OBLIGAŢII GENERALE:

1. Angajatorul este reprezentat la diferitele nivele ierarhice inferioare din


organizarea societăţii de către conducatorii locurilor de muncă respective ce-i preiau
obligaţiile legale de realizare a măsurilor elaborate în scopul asigurării securităţii şi
sănătăţii în munca a lucrătorilor.

2. Respectând principiul răspunderii proporţionale cu atribuţiile de serviciu din


fişa postului şi organigrama societăţii, conducătorii locurilor de muncă au obligaţia să ia
măsurile necesare pentru:
a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor din subordine;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea şi instruirea lucrătorilor;
d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare de securitate şi
sănătate în muncă.

3. Conducătorul locului de muncă dispune sarcina de muncă pentru lucrătorii din


subordinea sa, urmărind ca executarea sarcinii de către fiecare să se desfăşoare în condiţii
de deplină siguranţă prin:
a) enunţarea sarcinii de muncă dispuse în aşa fel încât să conţină, în fapt, un mod de
lucru nepericulos pentru lucrătorul executant;
b) evitarea riscurilor;
c) combaterea riscurilor la sursă;
d) adaptarea muncii la om;
e) alegerea metodelor de muncă şi de producţie, în vederea reducerii monotoniei
muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra
sănătăţii;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce este mai puţin periculos;
g) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de
protecţie individuală;
h) utilizarea instrucţiunilor proprii elaborate de serviciile externe de prevenire şi
protecţie pentru instruirea lucrătorilor la locul de muncă şi periodic.

II. OBLIGAŢII SPECIFICE

4. Conducătorul locului de muncă răspunde în limitele legii de viaţa şi sănătatea


lucrătorilor din subordinea sa. Pentru aceasta, el are următoarele obligaţiile:
1. identifică riscurile şi zonele periculoase de la locul de muncă pe care-l
conduce şi propune măsurile de diminuare sau eliminare ale riscurilor, solicitând
colaborarea serviciului extern de prevenire şi protecţie;
2. aplicarea măsurilor de prevenire adoptate de angajator, precum şi a altor măsuri
menite să elimine neconformităţile şi neregulile constatate cu prilejul controalelor
inspectorilor de muncă sau reprezentanţilor serviciului extern de prevenire şi
protecţie;
3. verificarea efectuarii instruirii introductiv-generale şi a existenţei copiei de pe
Fişa de aptitudini în Fişa de instruire individuală privind securitate şi sănătatea în
muncă;
4. efectuarea instruirii la locul de muncă şi instruirilor periodice pentru lucrătorii din
subordine în conformitate cu tematica anuală şi cu materialele de instruire
elaborate de serviciul extern de prevenire şi protecţie;
5. păstrarea permanentă la locul de muncă pe care-l conduce a Fişelor de instruire
individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă aparţinând tuturor
lucrătorilor din subordine;
6. completarea Fişelor de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în
muncă aparţinând tuturor lucrătorilor din subordine şi semnarea acestora, după
fiecare instruire, de către cei în drept;
7. înştiinţarea obligatorie a şefului ierarhic superior despre apariţia oricăror situaţii
periculoase, neconformităţi sau deficienţe constatate în desfăşurarea procesului de
muncă şi care ar putea produce accidentarea sau îmbolnăvirea lucrătorilor din
subordinea sa;
8. neadmiterea reluării activităţii decât după eliminarea pericoleleor grave şi
iminente de accidentare;
9. să solicite elaborarea de către specialiştii a procedurilor tehnice de execuţie şi a
instrucţiunilor de lucru adecvate pentru toate activităţile desfăşurate şi să le aplice
întocmai în timpulu procesului de muncă;
10. să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi
sănătatea în muncă, atunci când îi încredinţează acestuia sarcini de muncă, ţinând
cont de nivelul de instruire şi pregătirea profesională ale fiecăruia;
11. să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul
consultărilor cu lucrătorii sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte
consecinţele asupra S.S.M. ale lucrătorilor, determinate de alegerea
echipamentelor, de condţiile şi mediul de muncă;
12. să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific,
accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit
instrucţiunile adecvate;

5. Atunci când societatea are puncte de lucru comune cu alte societăţi (lucrări în
subantepriză, etc.), angajatorii (respectiv conducătorii locurilor de muncă respective) se
obligă:
a. să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea
şi igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor;
b. să îşi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor
profesionale, luând în considerare natura activităţilor;
c. să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
d. să informeze lucrătorii despre riscurile profesionale.

6. Conducătorii locurilor de muncă ţin legătura permanent cu societatea de


consultanţă sau persoana internă numită de angajator pentru a se ocupa de activităţile de
S.S.M.

7. La fiecare loc de muncă, conducătorii locurilor de muncă organizează :


a) modul de acţiune pentru acordarea primului ajutor, stingere a incendiilor,
evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii unităţii şi ţinând seama
de alte persoane prezente;
b) stabileşte modul de comunicare cu serviciile specializate în ceeace priveşte primul
ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri.

8. De asemenea, conducătorii locurilor de muncă au următoarele obligaţii:


a) să informeze, cât mai curând posibil toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui
pericol grav şi iminent, despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre
măsurile luate sau care trebuie să fie luate pentru protecţia lor;
b) să ia măsuri şi să furnizeze instrucţiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să
oprească lucrul şi/sau să părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o
zonă sigură, în caz de pericol grav şi iminent;
c) să nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situaţia în care există un pericol grav
şi iminent, în afara cazurilor excepţionale şi pentru motive justificate; lucrătorii care,
în cazul unui pericol grav şi iminent, părăsesc locul de muncă şi/sau o zonă
periculoasă, nu trebuie să fie prejudiciaţi şi trebuie să fie protejaţi împotriva oricăror
consecinţe negative şi nejustificate pentru aceştia;
d) să se asigure că, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau
a altor persoane, atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toţi
lucrătorii sunt apţi să aplice măsurile corespunzatoare, în conformitate cu cunoştinţele
lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecinţele unui astfel de
pericol.
e) să decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra
echipamentului de protecţie care trebuie utilizat;
f) nu permit consumul de alcool sau droguri, în timpul programului de lucru, de către
lucrătorii din subordine; orice situaţie de încălcare a acestei interdicţii va fi
comunicată imediat şefului ierarhic superior;
g) iau măsurile care se impun atunci când un lucrător din subordine constată starea
tehnică necorespunzătoare a unui echipament de muncă ce urmează a fi utilizat pentru
îndeplinirea sarcinii de muncă;
h) impun respectarea permanentă a tuturor instrucţiunilor de exploatare şi mentenanţă
a echipamentelor de muncă din dotarea societăţii şi cu care lucrătorii operează,
precum şi a tuturor instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă şi
instrucţiunilor de lucru elaborate şi deţinute în propriul dosar ce conţine documentaţia
necesară pentru efectuarea instruirii lucrătorilor;
i) să solicite imediat lucrătorului desemnat/serviciului extern de prevenire şi protecţie
completarea constituirea unei noi documentaţii, în cazul degradării sau pierderii
dosarului propriu cu documentaţie şi tematici pentru instruirea personalului din
subordine;
j) interzic utilizarea de către lucrătorii din subordine a oricăror improvizaţii electrice,
mecanice sau de altă natură, în procesul de muncă şi semnalizează locurile
periculoase constatate până la eliminarea pericolului ;
k) verifică zilnic, la începerea lucrului, aptitudinile fizice sau psihice ale fiecărui
lucrător subordonat şi nu permit începerea lucrului de către lucrătorii care sunt expuşi
la riscuri ce impun obligaţia purtării echipamentului individual de protecţie şi nu sunt
echipaţi corespunzător;
l) comunică toate evenimentele (accident, incident periculos, stare de pericol grav şi
iminent, intoxicaţie acută profesională), imediat după ce au fost inştiinţaţi, şefului
ierarhic superior şi organizează intervenţia de prim ajutor, evacuarea lucrătorilor sau
stingerea incendiilor concomitent cu înştiinţarea serviciilor speciale (salvare,
pompieri, situaţii de urgenţă) la nr. de telefon 112;
m) stabileasc pentru lucrători şi în colaborare cu serviciul extern de prevenire şi
protecţie, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate;
n) asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii, a măsurilor
prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie, precum şi a prevederilor legale din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prezentate în cadrul instruirilor periodice şi
în activitatea curentă, conform cu materialelor din tematicile furnizate de serviciul
extern de prevenire şi protecţie;
o) iau măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii
lucrătorilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi
sănătatea în muncă, cooperând cu serviciul extern de prevenire şi protecţie la
elaborarea necesarului de astfel de materiale;
p) nu permit efectuarea lucrărilor de către lucrători neautorizaţi dacă prevederile
legale în vigoare impun personal de execuţie autorizat;
q) propun efectuarea de către medicul de medicina muncii a controlului medical
periodic pentru toţi lucrătorii din subordine şi înainte de expirarea valabilităţii fişelor
de aptitudini;
r)prezintă documente şi dă relaţii solicitate de inspectorii de muncă în timpul
controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;
s) asigură realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul
vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor, în limitele de competenţă pe care le
au;
t) nu modifică starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau
colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente
ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane;
u) asigură echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea
lucrătorilor, iar eventualele deficienţe constatate le vor comunica şefilor ierarhici
superiori;
v) asigură echipamente individuale de protecţie pentru lucrătorii din subordine,
solicitând achiziţionarea acestora pe baza necesarului întocmit conform Normativului
intern aprobat, privind acordarea EIP;
w) acorda obligatoriu de echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării
sau al pierderii calităţilor de protecţie, echipamentului vechi.

9. ACESTE SARCINI FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN ATRIBUŢIILE DE SERVICIU


ÎNSCRISE ÎN FIŞA POSTULUI.

S-ar putea să vă placă și