Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DE LECŢIE

Prof. Adela Serea


Data: 11.11. 2021
Şcoala: Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” Iaşi
Clasa: a V-a A, DMM, prezență fizică
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Educație socială
Unitatea de învățare: Despre drepturi și responsabilități
Titlul lecţiei: Drepturile omului și drepturile copilului
Tipul lecţiei: lecție de însușire de cunoștințe noi
Scop: Familiarizarea elevilor cu principalele drepturi și responsabilități ale copilului
Competențe generale:
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală şi a diferitelor grupuri şi comunități,
prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social
Competențe specifice:
1.1. Manifestarea interesului pentru identificarea propriilor drepturi și responsabilități
1.2 Formularea unor opinii, explicații, argumente simple pentru promovarea propriilor drepturi și
responsabilități
Obiective operaționale:
a) Cognitive:
O1. Să dea exemple de drepturi ale omului/ale copilului;
O2. Să explice, în termeni simpli, legătura între anumite drepturi ale copilului și responsabilitățile care
recurg din acestea;
O3. Să argumenteze, în termeni simpli, de ce este important să se respecte drepturile omului/copilului;
O4. Să dea exemple de situații reale/din povești în care drepturile copilui au fost încălcate sau în care copiii
nu și-au îndeplinit responsabilitățile
b) Afective:
O5. să participe cu entuziasm la rezolvarea sarcinilor de învățare;
c) Psiho-motorii:
O6. să coloreze una din imaginele reprezentând un drept al copilului care vor face parte din Cartea
drepturilor noastre;
Metode şi procedee: conversația, explicația, exercițiul, jocul
Resurse:
1. Materiale: Computer cu conexiune la internet, aplicație Meet, PPT, tablă, cretă, magneți, fișe cu imagini,
culori
2. De spaţiu şi timp: sala de clasă, 40 minute
3. Umane: 9 elevi (2 elevi sunt DMU, 5 elevi sunt DMM, 2 elevi DMS)
Desfăşurarea lecţiei:
Etapele lecţiei Obiec- Conţinutul lecţiei Metode şi Standarde de
tive mijloace performanţă
Moment O5 Organizarea clasei şi a colectivului de elevi. Computer cu Elevii să fie
organizatoric Pregătirea materialelor necesare pentru conexiune la prezenţi în clasă şi
lecţie. Stabilirea conexiunii pentru internet, pregătiţi pentru oră
participarea on-line aplicație Meet
Captarea O5 Vizionare material video Drepturile Explicația Elevii să
atenției O1 copiilor (https://www.youtube.com/watch? Computer cu urmărească, cât pot
v=bOKxNZaYQf4) conexiune la de atenți,
internet materialul video
Anunţarea O5 Profesorul anunță titlul lecţiei şi precizează Conversaţia Elevii să fie
titlului şi obiectivele şi planul succint al orei. Explicaţia familiarizați cu
obiectivelor La ora de astăzi vom învăța despre Tablă, cretă, titlul şi structura
lecţiei „Drepturile omului și drepturile copilului” lecţiei
și vom face o Carte a drepturilor noastre.
Profesorul scrie titlul lecţiei pe tablă.
Transmiterea O1 1. Profesorul, pornind de la ideea Conversația, Elevii să dea
cunoştinţelor materialului video vizionat – explicația, exemple de
noi „Drepturile copilului sunt cea mai exercițiul -joc drepturi ale omului
importantă comoară”, aduce în fața
copiilor un cufăr cu „comori” – imagini Imagini cu
cu drepturi ale omului. Copiii vor primi, drepturi
pe rând, câte o „comoară”. Vor trebui să ilustrate, tablă,
citească despre ce drept al omului este magneți
vorba sau să încerce să își dea seama din
imagine. Imaginile vor fi afișate,
ulterior, pe tablă.
O2, 2. Profesorul amintește elevilor faptul că Explicația Elevii să enumere
O3, orice drept presupune îndeplinirea Computer cu drepturi ale copiilor
O4 anumitor responsabilități și prezintă conexiune la Elevii să dea
PPT „Drepturile copilului” internet, PPT exemple de
(https://www.digitaliada.ro/Drepturile- responsabilități
copilului-a1627171549847747) care decurg din
Fiecare drept și responsabilitate va fi Conversația drepturile copiilor
explicat și discutat cu elevii. Aceștia vor Elevii să dea cel
fi solicitați să dea exemple de situații puțin un exemplu
din viața reală/din povești în care a de situație
fost/nu a fost respectat un drept sau a reală/poveste în
fost/nu a fost îndeplinită anumită care un drept a fost
responsabilitate. respectat/încălcat
Profesorul va încuraja exprimarea
părerilor personale și argumentarea lor.
Fixarea și O5, Profesorul va împărți imagini care ilustrează Explicaţia, Elevii să
sistematizarea O6 drepturi ale copilului și va cere fiecărui exercițiul argumenteze
cunoştinţelor copil să aleagă imaginea cu dreptul pe care-l Fișe cu ilustrări importanța unui
consideră cel mai important și-să ale drepturilor drept
argumenteze/explice opțiunea. Copiii vor copilului, culori, Elevii să coloreze o
colora imaginile alese. La final, imaginile carton, capse imagine din
vor fi legate pentru a se obține Cartea Cartea drepturilor
drepturilor noastre. noastre
Feedback și O5 Elevii vor fi apreciați verbal pentru Conversația Elevii să participe
încheiere activitate și vor primi feedback. Fiecare elev cu interes până la
va fi solicitat să spună cum s-a simțit la final.
activitate/ce i-a plăcut cel mai mult.
Anexa Fișe cu imagini

S-ar putea să vă placă și