Sunteți pe pagina 1din 13

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ARGEŞ

Avizat,
Inspector pentru activitățí extrașcolare,
Hernest Adrian

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COSTEŞTI, ARGEŞ


Avizat, Avizat,
Director Irimia Daniela

Nr din Consilier educativ Diaconescu Gabriela

Clubul Copiilor Costesti


Avizat,
Director Vasilescu Sofia
Nr din

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr 1 COSTEŞTI

PROIECT JUDEŢEAN
„Protejăm natura pentru viitor”,
EDIȚIA a V-a

Concurs județean ştiinţific “ŞTIINŢELE ÎN VIAŢA NOASTRĂ ”

Perioada de desfăşurare 02.11.2018

Responsabil de proiect:

prof. Sprîncenea Iuliana


1. Tip (judeţean):

Proiect educaţional judeţean PROTEJAM NATURA PENTRU VIITOR, ediţia a V-a


Concurs județean ştiinţific “ ŞTIINŢELE ÎN VIAŢA NOASTRĂ”

2. Domeniul: științific
3. Perioada de desfășurare: 28.10-02.11.2018
4. Instituţia/instituțiile coordonatoare: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 COSTEŞTI
5. Parteneri/colaboratori:
Inspectoratul Școlar Judeţean Argeș
Şcoala Gimnazială Mircea cel Bătrân Piteşti
Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Piteşti
Şcoala Gimnazială I. L. Caragiale Piteşti
Şcoala Gimnazială Matei Basarab Piteşti
Şcoala Gimnazială Dumitru Udrescu Săpata
Clubul copiilor Costeşti

6.Echipa de implementarea a proiectului:


Prof. Hernest Adrian
Prof. Zibileanu Cornelia
Prof. Dejanu Mariana
Prof. Dinculescu Dragoş
Prof. Dinculescu Daniela
Prof. Stemate Daniel
Prof. Irimia Daniela
Prof. Sprîncenea Iuliana
Prof. Hristea Carmen
Prof. Ghinea Iuliana
Prof. Bratu Luminita
Prof. Ghiţulescu Claudia
Prof. Grigore Adina
Prof. Bucătaru Carmen
Prof. Pătraşcu Mihaela
Prof. Ipate-Toma Cristina
Prof. Sprîncenea Marius
Prof. Vasilescu Sofia
7. Grup ţintă/beneficiari: elevii și cadrele didactice din şcolile partenere;
- elevii și cadrele didactice din şcolile din judeţul Argeș

8. Scop, obiective

OBIECTIVE:
 Atragerea unui număr cât mai mare de elevi către studiul ştiinţelor;
 formarea unor deprinderi de rezolvare a unor situaţii problemă cu impact asupra
mediului;
 aplicarea cunoştiinţelor de fizică, chimie, biologie în viaţa cotidiană;
 implicarea elevilor în găsirea de soluţii în rezolvarea problemelor legate de mediu;
 dezvoltarea creativităţii în prezentarea bogăţiilor naturii .

9. Argument:

Protejarea mediului este fundamentală în zilele noastre. Trebuie să ne gândim atât la


noi, cât şi la nevoile viitoarelor generaţii. În ultimii 20 de ani, Europa a înţeles că trăieşte
peste posibilităţile sale reale şi că modul nostru de viaţă pune planeta la încercare. Consumăm
tot mai mult din resursele naturale şi punem în pericol sistemele de mediu (apa, solul şi aerul).
Aceasta nu poate continua la nesfârşit, cu atât mai mult cu cât populaţia lumii continuă să
crească. Dacă nu schimbăm comportamentul acum, viitorul nostru va fi mai puţin sigur şi tot
mai mulţi oameni se vor lupta pentru resurse naturale din ce în ce mai reduse.
Faţǎ de deteriorarea mediului înconjurǎtor în multiplele şi alarmantele lui aspecte, s-
au definit atitudini diametral opuse: unele de atentǎ grijǎ pentru protecţia mediului şi
exploatarea raţionalǎ a resurselor, alta de indiferenţǎ faţǎ de situaţia planetei.
Fiecare poate contribui la salvarea naturii, asigurând condiţii de viaţă locuitorilor de
mâine ai Terrei. Trebuie să fie o acţiune comună a tuturor pentru salvarea naturii, oprind
poluarea industrială şi îndepărtând pericolul contaminării cu reziduurile aruncate. Trebuie să
înțelegem, de exemplu, că strada nu este coșul nostru de gunoi. Pentru aruncarea lui sunt
amenajate locuri speciale. Știința de azi are cunoștințe necesare pentru ca orice produs toxic
să fie transformat într-unul folositor: fumul de cărbune pentru brichete, praful de ciment
pentru blocuri, sterilul minelor pentru cărămizi. Plantarea de pomi fructiferi şi copaci este o
acţiune care sporește purificarea naturii dătătoare de oxigen. În clasele, apartamentele şi
grădinile noastre pot fi ținute diverse plante. Fiecare dintre noi poate contribui la acestea,
trebuie doar să vrem.
Prin acest proiect încercăm să găsim idei pentru a ne proteja planeta prin menținerea
echilibrelor fundamentale ale biosferei. Schimbarea mentalității oamenilor trebuie să se
producă într-un timp cât mai scurt!

10. Resurse (umane, materiale, financiare, de timp):

Umane:
Cadre didactice ale şcolilor partenere;
Copii, elevi şi cadre didactice din instituţiile de învăţământ implicate în proiect;
Reprezentanţi ai instituțiilor publice participante la realizarea şi desfăşurarea concursului;
Materiale:
Baza materială și logistică a Şcolii Gimnaziale Nr 1 Costeşti,
Consumabile, copiator, laptop, videoproiector, unități de stocare digitală, materiale în
format digital, materiale în format letric, etc.;
Materiale demonstrative şi informative specifice (bibliografie, logistică, chestionare etc.);
Financiare:
Contribuția financiară a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Costeşti, care va organiza concursul
judeţean;
Extrabugetare : sponsorizare SC ARSLIBRI prof. SRL care va asigura diplomele pentru
elevi, contribuţia proprie a cadrelor didactice implicate în inițierea, organizarea și
coordonarea proiectului educațional, a colaboratorilor cooptați în realizarea activităților
din cadrului concursului.
De timp:
Concursul se va desfăşura la Şcoala Gimnazială Nr 1 Costeşti şi va cuprinde 30 de
întrebări tip grilă şi semi-obiective de biologie, fizică, chimie, geografie pentru care elevii
vor avea la dispoziţie 2 ore.

11 Activităţi (denumire, loc, perioadă, responsabili, rezultate aşteptate): Activităţi


(denumire, loc, perioadă, responsabili, rezultate aşteptate):

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Activitatea nr. 1 Octombrie 2018

a. Titlul activităţii: Elaborarea proiectului şi obţinerea acordurilor de parteneriat.


b. Data/perioada de desfăşurare: 01.10.2018 - 15.10.2018
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr 1 Costeşti, judeţul Argeş
d. Responsabili: Echipa de proiect
e. Rezultate aşteptate: Alcătuirea documentaţiei şi contactarea partenerilor, propunerea
proiectului pentru avizare şi înscriere în Calendarul Activităţilor Educative Judeţean –
semestrul 1

Activitatea nr. 2 Octombrie 2018

a. Titlul activităţii: Mediatizarea proiectului prin intermediul site-ului www.didactic.ro, site


– ului şcolilor partenere şi a invitaţiilor
b. Data/perioada de desfăşurare: 15.10.2018 - 28.10.2018
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr 1 Costeşti judeţul Argeş
d. Responsabili: Echipa de proiect
e. Rezultate aşteptate: Lansarea şi mediatizarea proiectului, postarea Regulamentului de
concurs pe site-ul IŞJ Argeş, pe site-ul www.didactic.ro, înscrierea şcolilor în proiect
(completarea fişelor de înscriere)

Activitatea nr. 3 28.10-02.11 2018

a. Titlul activităţii: Concurs județean ştiinţific “ ŞTIINŢELE ÎN VIAŢA NOASTRĂ”


b. Data/perioada de desfăşurare: 28.10.2018 - 02.11.2018
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr 1 Costeşti judeţul Argeş
d. Responsabili: Echipa de proiect
e. Rezultate aşteptate: CONCURS “ ŞTIINŢELE ÎN VIAŢA NOASTRĂ” , distribuirea
diplomelor, concluzii, evaluare.
FIŞA DE ÎNSCRIERE LA PROIECT

Fişă de înscriere

Proiect educaţional „ŞTIINŢELE ÎN VIAŢA NOASTRĂ ”

Ediţia a V-a, 02 noiembrie 2018

Unitatea şcolară :………………………………………………………….....................

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal) : ..


……………………………………………………………………………………………..

Telefon: …………………………… Fax:………………………………...........................

Nume cadru didactic participant:


……………………………………………………...............................................................

Clasa………………………

Numele elevului………………………………...............................

E- mail :…………………………………………………………………………………….

Telefon:…………………………….Mobil:……………………………………………….
a. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Proiectul - Concurs „ŞTIINŢELE ÎN VIAŢA NOASTRĂ” se desfăşoară pe 02


noiembrie 2018, la Şcoala Gimnazială Nr 1 Costeşti.
Pot participa la acest proiect elevii claselor a VI-a, a VII-a şi a VIII-a din unităţile şcolare
din judeţ (câte doi elevi din fiecare clasă).Numărul maxim de participanţi va fi de 300 de
elevi.
Înscrierea la concurs a copiilor se va face până la 28 noiembrie 2018.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!
Criterii de evaluare:
Fiecare subiect va conţine trei părţi.
- Partea I , 5 subiecte tip grilă, a 5 puncte fiecare; total, 5x5=25 puncte;
- Partea a II-a, 5 subiecte(se cere doar rezultatul), a 5 puncte fiecare; total, 5x5=25
puncte;
- Partea a III-a , 2 subiecte(se cere rezolvarea completă), a 20 de puncte fiecare; total,
2x20=40puncte;
- 10 puncte din oficiu.
PUNCTAJ TOTAL: 100 de puncte
Concursul se va desfăşura pe trei secţiuni: clasa a VI-a; clasa a VII-a; clasa a VIII-a.
Pentru fiecare clasă, organizatorii vor pregăti trei variante, dintre care se va extrage o variantă.
Cadrele didactic care doresc să se înscrie în proiect vor participa la concurs cu maxim doi
elevi.
Pentru buna desfăşurare a concursului, organizatorii vor sista înscrierile, în momentul în care
vor fi înscrişi 300 de elevi.
Tematica concursului
Programa şcolară, curriculum extins pentru clasele VI-VIII.
Jurizarea şi premierea :
Componenţa juriului pentru fiecare secţiune este următoarea: două cadre didactice vor evalua
separat fiecare lucrare şi fiecare va acorda o notă. Nota finală va fi media aritmetică a celor
două note.
Elevii premiaţi vor primi diplome.
Acordarea premiilor se va face pe secţiuni, în ordinea mediilor, după cum urmează:
- Premiul I - 1premiu
- Premiul al II-lea - 1premiu
- Premiul al III-lea - 1premiu
- Menţiuni – 25% din numărul participanţilor.
În cazul în care doi sau mai mulţi elevi vor obţine aceeaşi medie, vor obţine şi acelaşi premiu.

12.Evaluare:
Evaluarea finală, pe baza unei analize de ansamblu care va viza numărul de şcoli
participante şi de elevi, a mijloacelor utilizate pentru cuantificarea impactului și a
gradului de îndeplinire a obiectivelor proiectului.

13.Mediatizare

Proiectul va fi prezentat în cadrul comisiilor metodice/cercurilor pedagogice în fiecare


şcoală implicată în proiect dar şi în reviste, ziare (CATEDRA – Revistă de informaţie şi
cultură CASA CORPULUI DIDACTIC – INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
ARGEŞ, INIŢIATIVE DIDACTICE ).. Mediatizare:

14.Diseminare:

 În revista școlii dar şi pe blog-ul şcolii organizatoare vor apărea rezultatele


concursului.
 Toate lucrările vor fi ataşate într-un portofoliu al concursului ce va fi pus la dispoziţia
elevilor şi pãrinţilor.
15. Sustenabilitate:
Organizarea în fiecare an a unei noi ediții a Concursului ” ŞTIINŢELE ÎN VIAŢA
NOASTRĂ” cu implicarea altor instituții de învățământ și a comunității locale;
Posibilitatea extinderii și diversificării activităților și probelor de concurs ale acestui proiect și
pe viitor.
Atragerea de noi sponsori pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a concursului și
pentru premierea elevilor participanți;
În perspectivă, intenționăm cooptarea în cadrul proiectului a unor instituții și parteneri din
județele limitrofe și din țară pentru organizarea în comun a Proiectului educațional Concurs ”
ŞTIINŢELE ÎN VIAŢA NOASTRĂ” în vederea extinderii acestuia la nivel
interjudețean.

16.Datele de contact ale coordonatorului/coordonatorilor proiectului

Prof. Iuliana Sprîncenea 0726288190 juliana_gherghe@yahoo.com


17. Raportul ediţiei anterioare;

Avizat,

Inspector Şcolar

Adrian Hernest

RAPORT DE EVALUARE/FINALIZARE
Pentru concursurile/proiectele cuprinse în Calendarul Activităților Educative, Școlare și Extrașcolare al
Inspectoratului Școlar Județean ARGEŞ.

A. INFORMAȚII DESPRE APLICANT/ORGANIZATOR

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:Şcoala Gimnazială Nr 1 Costeşti, Argeş


Nr. de telefon/fax/adresa posta electronica 028672329, scoala_costeşti@yahoo.com
Prof.
Coordonatorul/coordonatorii concursului/proiectului (nume și prenume, funcție, date de contact)
Sprîncenea Marius profesor sprincenea_marius@yahoo.com, Calinescu Carmen profesor
carmen_calinescu@yahoo.com, Sprincenea Iuliana, profesor juliana_gherghe@yahoo.com

B. INFORMAȚII DESPRE PROIECT


B.1. Titlul proiectului/concursului: Ştiinţele în viaţa noastră
B.2. Domeniul /specialitatea/disciplina în care se încadrează concursul/proiectul: ştiinţific
B.3. Data, perioada și locul de desfășurare a concursului/proiectului octombrie 30 martie 2018
B.4. Tipul/nivelul proiectului (internațional, național, regional, interjudețean, județean) judeţean
B.5. Bugetul estimativ al proiectului 500 lei
C. REZUMATUL PROIECTULUI/CONCURSULUI
1. Forma de organizare a concursului/proiectului: directa
2. Obiectivele concursului/proiectului

 cunoaşterea importanţei reciclării deşeurilor pentru conservarea resurselor;


 formarea unor deprinderi legate de protejarea mediului mediului;
 formarea atitudinii de respect faţă de mediu;
 implicarea elevilor în găsirea de soluţii în rezolvarea problemelor legate de mediu;
 dezvoltarea creativităţii şi prezentarea frumuseţilor şi bogăţiilor naturii.

3. Numar de elevi participanti 78


4. Numarul si numele cadrelor didactice implicate în desfasurarea proiectului prof. Grigore Adina, prof.
Bucătaru Carmen, prof. Pătraşcu Mihaela, prof. Ipate-Toma Cristina, prof. Sprîncenea Marius, prof.
Vasilescu Sofia, prof. Calinescu Carmen, prof. Dumitrascu Catalina, prof.Ionescu Alina, prof. Irimia
Daniela, prof. Chiriţă Daniela, prof. Ghitulescu Claudia, prof. Ghinea Iuliana, prof . Anghel Augustina

5. Grupul țintă căruia i se adresează proiectul/concursul. Beneficiarii direcți și indirecți


-elevii și cadrele didactice din județul Argeș;
- autorităţile locale;
- comunitatea locală

6. Descrierea activităților propuse, în ordinea în care se vor desfășura ( se poate realiza sub forma
Diagramei Gantt)-pe scurt
Activitatea nr. 1

a. Titlul activităţii: Elaborarea proiectului şi obţinerea acordurilor de parteneriat.


b. Data/perioada de desfăşurare: 01.03.2018 - 15.03.2018
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Ion Minulescu, Piteşti, judeţul Argeş
d. Participanţi: elevi 10, cadre didactice 11, reprezentanţi ai comunităţii 4.
e. Descrierea pe scurt a activităţii: întâlniri de lucru ale echipei de proiect cu reprezentanţi ai
comunităţii locale pentru elaborarea proiectului, stabilirea bugetului, găsirea partenerilor şi semnarea
acordurilor de parteneriat. Responsabili pentru această activitate sunt coordonatorii proiectului.
f. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: proiectul elaborat în termenul și condițiile avute in vedere,
număr de parteneriate, gradul de acoperire la nivelul județului, gradul de implicare a cadrelor didactice
din oraș si judeţ.

Activitatea nr. 2

a. Titlul activităţii: Mediatizarea proiectului prin intermediul coordonatorilor din şcolile


partenere, site – ului şcolilor partenere şi a invitaţiilor directe.
b. Data/perioada de desfăşurare: 15.03.2018 – 30.03.2018
c. Locul desfăşurării : Şcoala Gimnazială Ion Minulescu, Piteşti, judeţul Argeş
d. Participanţi: cadre didactice 5, părinţi 5, reprezentanţi ai comunităţii 4.
e. Descrierea pe scurt a activităţii: diseminarea regulamentului proiectului; trimiterea invitaţiilor pe
mail sau personal.
f. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: gradul de implicare a cadrelor didactice din oraș si judeţ.

Activitatea nr. 3

a. Titlul activităţii: Stabilirea regulamentului concursului.


b. Data/perioada de desfăşurare: 15 martie 2018
c. Locul desfăşurării: : Şcoala Gimnazială Ion Minulescu, oraş Piteşti, judeţul Argeş
d. Participanţi: cadre didactice 10, colaboratori 4, reprezentanți ai autorităților publice;
e. Descrierea pe scurt a activităţii: Cadrele didactice se constituie intr-un colectiv de elaborare a
regulamentului pe secţiuni şi categorii de vârstă

Activitatea nr. 4

a. Titlul activităţii: Înscrierea participanților.


b. Data/perioada de desfăşurare: 15.03-29.03 2018
c. Locul desfăşurării: : Şcoala Gimnazială Ion Minulescu Piteşti, judeţul Argeş
d. Participanţi: cadre didactice 7
e. Descrierea pe scurt a activităţii:
Cadrele didactice din Şcoala Gimnazială Ion Minulescu Piteşti, oraş Costeşti, judeţul Argeş
vor înscrie elevii participanți la concurs. Pentru concurs, elevii vor fi înscriși in tabele, pe clase.

7. Unități de învățământ partenere și rolul lor în derularea activităților


Şcoala Gimnazială Ion Minulescu Piteşti participă la activităţile din proiect
Clubul copiilor Costeşti participă la activităţile din proiect
Scoala Gimnazială Nr 1 Costeşti participă la activităţile din proiect
Scoala Gimnazială Mircea Cel Bătrân participă la activităţile din proiect

8. Intituții partenere (altele decât unitățile de învățământ partenere/participante) și rolul


lor în derularea activităților Inspectoratul Școlar Judeţean Argeș asigură prin
inspectorii de specialitate diseminarea proiectului.
Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Piteşti, Şcoala Gimnazială I L Caragiale Piteşti,
Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Piteşti, Şcoala Gimnazială Alexandru Davila Piteşti,
Şcoala Gimnazială Miceşti, Şcoala Gimnazială Virgil Calotescu Bascov, Şcoala Gimnazială
Matei Basarab Piteşti,Şcoala Gimnazială Piteşti înscriu elevi la concurs
9. Asigurarea continuității proiectului prin diverse modalități (finanțare, atragere de
parteneri, etc.)
Organizarea în fiecare an a unei noi ediții a Proiectului ” Protejăm natura pentru viitor” care se
află la ediţia a V-a;
Posibilitatea extinderii și diversificării activităților și probelor de concurs ale acestui proiect și
pe viitor.
Atragerea de noi sponsori pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a concursului și pentru
premierea elevilor participanți.

10. Activitățile de promovare, mediatizare și de diseminare din perioada de implementare a


proiectului /concursului și după încheierea acestuia
Proiectul va fi promovat pe site-ul ISJ Argeş, blogul şcolii, consfătuirile cadrelor didactice de
fizică, chimie, biologie, geografie
11. Numarul total de premii acordate(I,II,III si mentiuni)
La ediţia anterioară au fost acordate:premiul 1, 2,3 şi 4 menţiuni la clasa aVII-a şi premiul
1,2,3 şi 3 menţiuni la clasa aVIII-a.
Director,
(Nume, prenume, semnătură, ștampilă)
............................................................ Coordonator de proiect,
(Nume, prenume, semnătură)
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Costeşti Şcoala ...................................................
Str.Morii,nr.19,oraş Costesti, jud Arges Adresa ..................................................
Tel/fax. 0248672329 Tel. ...........................mail......................
Nr. .................. din .......................... Nr. .................. din ..............................
ACORD DE PARTENERIAT

În cadrul proiectului educațional „ ŞTIINŢELE ÎN VIAŢA NOASTRĂ”


Ediţia a V –a 2018-2019

Încheiat astăzi, ..................2018, între: Şcoala Gimnazială. Nr 1 Costesti, jud Argeş,


reprezentat de prof. Irimia Daniela, în calitate de director şi prof. Sprîncenea Iuliana, în
calitate de coordonator al proiectului județean „ ŞTIINŢELE ÎN VIAŢA NOASTRĂ”, ediţia a
V-a , 2018-2019 şi Şcoala...........................................................................................,
reprezentată de prof. ................................................................................., în calitate de director
şi prof....................................................................................., în calitate de coordonatori ai
proiectului județean „ ŞTIINŢELE ÎN VIAŢA NOASTRĂ”, ediţia a V-a, 2018-2019, și
Durata: octombriebrie 2018-noiembrie 2018.
Şcoala coordonatoare se obligă :
• Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
• Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
• Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;
• Să mediatizeze rezultatele concursului.
Şcoala participantă se obligă:
• Să înscrie elevii în concurs;
• Să îndrume elevii în pregătirea pentru concurs;
• Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile cuvenite.
Prezentul Acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform planului stabilit.

Şcoala Gimnazială Nr 1.,Costeşti Şcoala ......................................


Director,
Prof. Irimia Daniela CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR,
.................................................

Coordonator de proiect,
Prof. Sprîncenea Iuliana
12
13

S-ar putea să vă placă și