Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

AMENAJARI INTERIOARE / DESIGN INTERIOR


DIN DATA DE 16.08.2021

Intre

Sc Idea Real Estate Investment Srl , cu sediul in Timisoara, Str . Coriolan Brediceanu Nr 2, Ap 11, Et
3, inscrisa la Registrul Comertului Timisoara sub Nr J35/3304/2018, CUI 39919663, cont Nr
RO55BTRLRONCRT0467773601, deschis la Banca Transilvania , sucursala Timisoara, reprezentata
Cristian VASII – Director general , in calitate de PRESTATOR, pe de o parte,

si

Ungureanu Catalin, cetatean roman , domiciliat in Sat Ghiroda , Str Ialomita Nr 9, identificat cu CI
Seria TM , Nr 845873, CNP 1680209354777 in calitate de "BENEFICIAR", pe de alta parte,

a intervenit azi 16.08.2021 prezentul contract de prestari servicii, denumit in continuare "Contractul".

ART. I OBIECTUL CONTRACTULUI

Formeaza obiectul prezentului contract prestarea unor servicii de amenajari interioare si design interior in
favoarea BENEFICIARULUI la resedinta acestuia situata in Bulevardul Take Ionescu Nr 11-13, Sc B , Et
8 , Ap 27, apartament compus din 3 camere cu o suprafata utila de 86.15 Mp conform Certificat
Energetic cu Nr 01413 anexat prezentului contract. In conformitate cu obiectul contractului, gama
serviciilor prestate de Prestator in favoarea BENEFICIARULUI va include:

Proiect de amenajare interioara / design interior ( la cheie) :


a. discutii interactive cu clientul pentru a determina, in functie de preferintele acestuia, structura optima a
proiectului;
b. prezentarea de solutii de mobilare si decoratiuni interioare;
c. supravegherea relatiei cu furnizorii si urmarirea livrarii produselor;
d. prezentarea, la cererea clientului, a unor solutii sau subcontractori pentru executarea lucrarilor conexe
de amenajare interioara;
e. predarea la cheie a proiectului.

Partile convin ca prestarea se executa prin grija Prestatorului care livreaza serviciile ce fac obiectul
prezentului contract, în schimbul unui onorariu platit de BENEFICIAR în conditiile legii aplicabile si ale
prezentului contract.

ART. II DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract intra in vigoare incepand cu data semnarii lui si este valabil pana la finalizarea
proiectului Durata Contractului se va prelungi cu numarul total de zile de intarziere de plati,in cazul in
care BENEFICIARUL nu asigura plata produselor necesare proiectului la timpul convenit cu furnizorii.
Daca BENEFICIARUL solicita lucrari suplimentare fata de cele detaliate in Anexa 1 la Contract, acestea
se vor efectua numai dupa plata integrala catre Prestator a serviciilor efectuate in conformitate cu Anexa 1
si dupa convenirea intre BENEFICIAR si Prestator a unui onorariu suplimentar pentru CONSULTANT si
a unei date de finalizare a lucrarilor suplimentare.

ART. III DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

3.1 DREPTURILE SI OBLIGATIILE Prestatorului:

Pagina 1 din 4
3.1.1 Prestatorul are urmatoarele obligatii:

a. sa ceara BENEFICIARULUI toate informatiile, datele si documentele necesare realizarii obiectivului


prezentului contract.

b. sa informeze BENEFICIARUL, la cererea scrisa a acestuia, privind stadiul indeplinirii obligatiilor sale
din contract.

c. sa identifice, sa mobilizeze si sa utilizeze resurse de informare si organizatorice pentru indeplinirea


obiectului contractului in afara celor pe care le va cere in mod expres BENEFICIARULUI

d. sa pastreze informatia ce i-a fost indicata expres si in forma scrisa de catre BENEFICIAR drept
informatie-proprietar si/sau informatie confidentiala si/sau secret profesional, in conditiile legii

3.1.2 Prestatorul are urmatoarele drepturi:

a. in orice moment al activitatii sale, sa sugereze BENEFICIARULUI contractanti sau subcontractanti


specializati pentru realizarea unor operatiuni necesare indeplinirii obiectului contractului;

3.2 DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

3.2.1 BENEFICIARUL are urmatoarele obligatii:

a. sa furnizeze CONSULTANTULUI toate informatiile, datele si documentele de care dispune, pe care


CONSULTANTUL i le poate indica drept necesare realizarii obiectivului prezentului contract, intocmai,
la timpul si in modalitatea indicate de CONSULTANT drept oportune;

b. BENEFICIARUL isi exprima prin semnarea prezentului contract acordul ca demersurile


CONSULTANTULUI sa fie facute potrivit informatiilor furnizate de BENEFICAR;

c. sa utilizeze informatiile CONSULTANTULUI pe riscul sau si in conditiile legii si ale prezentului


contract;

3.2.2 BENEFICIARUL are urmatoarele drepturi:

a. sa fie informat, la cererea sa, asupra stadiului realizarii obiectului contractului decadal;

b. sa primeasca detaliile si clarificarile pe care le-a cerut in mod expres in prealabil legate de obiectul
contractului;

ART. IV PLATA CONSULTANTULUI

4.1. Părţile convin că obligaţiile de plată ale BENEFICIARULUI se constituie şi se sting printr-un
onorariu stabilit si acceptat de catre Beneficiar in cuantum de 20 Eur / mp . La suprafata totala a
apartamentului pretul final este de 1720 Eur. Plata consultantului se va efectua la momentul semnarii
contractului , respectiv o zi de la semnare. Consultantul va face obiectul contractului doar dupa efectuarea
platii .

4.2. Penalizări
Pentru fiecare zi de intarziere de la termenele prevăzute anterior, BENEFICIARUL va plăti o penalizare
de 0,15% din valoarea obligaţiei de plată neonorate. Calculul şi plata acestora se fac pe răspunderea
BENEFICIARULUI.

Pagina 2 din 4
ART. V LEGEA APLICABILA

5.1 Prezentul contract este guvernat si interpretat in conformitate cu prevederile legislatiei romane.

ART. VI LITIGII

6.1 - Eventualele litigii privind incheierea, modificarea, încetarea si interpretarea obligatiilor prezentului
contract vor fi solutionate pe cale amiabila.

6.2 Daca litigiul nu poate fi solutionat pe cale amiabila sau daca una din parti renunta la o astfel de
solutionare, toate litigiile vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

ART. VII MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

7.1 MODIFICAREA CONTRACTULUI

Orice modificare a prezentului contract va putea fi facuta numai cu acordul expres al ambelor parti
contractante, consacrat printr-un act aditional ce va face parte integranta din contract.

7.2 INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:

a. Expirarea
Expirarea duratei prevazute la art. II al prezentului contract.

b. Rezilierea
Oricare parte care constata ca cealalta parte este responsabila pentru neexecutarea si/sau executarea
partiala si/sau defectuoasa a obligatiilor asumate prin prezentul contract are dreptul sa-l rezilieze
îndeplinind urmatoarele proceduri:

1. Sa emita o notificare datata, semnata si motivata cu indicarea obligatiilor neexecutate sau si/sau
executate partial si/sau defectuos, cerând îndreptarea situatiei;

2. Daca notificarea nu prevede expres un termen pentru îndeplinirea obligatiei de a îndrepta sitautia, se
considera ca acesta este de 3 zile de la data emiterii notificarii.

3. Notificarea se remite recomandat cu confirmare de primire.

4. Contractul este reziliat în a 2-a zi, sau în ziua urmatoare termenului prevazut la pct. a sau b, dupa caz.

c. Rezilierea datorata fortei majore

Prezentul contract se considera reziliat datorita fortei majore daca aparitia fortei majore face ca una din
parti sa fie in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul contract pe durata unei
perioade mai mari de 5 de zile de la data declansarii fortei majore cu aplicarea prevederilor art. VIII.

ART. VIII FORTA MAJORA

8.1 Daca o situatie calificata ca forta majora impiedica sau intarzie partial sau total executarea prezentului
contract de catre oricare dintre parti, partea afectata va fi exonerata de indeplinirea obligatiilor dar numai
la nivelul si pe durata pentru care indeplinirea obligatiilor ei a fost afectata de situatia de forta majora.

8.2 Partile isi vor conjuga eforturile pentru a reduce cat mai mult posibil intarzierile datorate fortei
majore.
Pagina 3 din 4
8.3 Prin forta majora se inteleg toate imprejurarile aflate in afara controlului oricarei parti sau pot fi
previzibile dar nu pot fi impiedicate si care, aparute dupa data incheierii prezentului contract, impiedica
sau intarzie total sau partial indeplinirea obligatiilor derivand din acest contract (incendii, inundatii,
razboi civil, revolutie, calamitati,acte guvernamentale etc.).

8.4 Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte in scris cealalta parte in termen de 5 zile de la data
aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz, cu aplicarea art. VII
pct. 7.2.3.

8.5 Daca nu se procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului de
forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in
termen.

ART. IX DISPOZITII FINALE

9.1 Clauza de confidentialitate

Fiecare parte convine ca executa obligatiile si profita de drepturile prevazute în prezentul contract
pastrand confidentialitatea lucrarilor efectuate cu exceptiile prevazute de legislatia in vigoare.

Prezentul contract a fost incheiat astazi 16.08.2021 la Timisoara, in doua exemplare originale, avand
fiecare aceeasi valoare juridica, fiind semnat de persoanele indreptatite sa reprezinte in mod legal partile
contractante.

Clauzele privind bugetul stabilit vor fi regasite in prezenta anexa la contract .

PRESTATOR BENEFICIAR
Sc Idea Real Estate Investment Srl Ungureanu Catalin
Cristian VASII

Pagina 4 din 4

S-ar putea să vă placă și