Sunteți pe pagina 1din 2

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Cu privire la înființarea bustului în memoria lui Vasile Țanțu


în satul Horodiște, raionul Călărași
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 7 alin. (1) din Legea monumentelor de for public nr.192/2011
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202, art. 569), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Culturii, prezentată în temeiul


deciziei Consiliului local Horodiște, înființarea bustului în memoria lui Vasile
Țanțu în satul Horodiște, raionul Călărași.

2. Bustul va fi edificat conform unui proiect avizat de Ministerul Culturii.

3. Cheltuielile pentru organizarea concursului, elaborarea documentației de


proiect, executarea, edificarea bustului și amenajarea terenului aferent, vor fi
acoperite din donații, sponsorizări și alte surse neinterzise de lege.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul culturii Sergiu Prodan


\oti infornratit ri
Ia proiectul hotiririi de Cuvcrn cu prir irc la infiin(arca bustului in
memoria lui Vusilc :ln in satul Horod te, raionul CilI
l. Denumirea :rutorului du a u rtici n or la elaborarea roicctului
-_.
Proiectul HotdrArii Cuvernului a lbst elaborat de catre Ministerul Culturii la solicitarca Prirurir rer
satului Horodiqte, raionul Cdldragi, inregistrati cu indicii de intrare la Ministerul Culturii nr. 306i22
din26.01,2022.
2, Condi c0 aulm us elaborarea roiectului de lct normatir i linalitir ilc u rrni rite _.1

Ministerul Culturii a elaborat proiectul hotirArii de Guvern privind inliintarca bustului in memorit lui
Vasile !an1u in satul Horodi$te, raionul Cildragi, in temeiul prevederilor art.7 alin.(l) din Legca
monumentelor de for public nr.192l20ll (Monitorul Oilcial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197 -202.
art.569), in baza deciziei pe acest subiect a Consiliului local Horodiqte nr. 0l/17 din 04.05. 2021 ('tr
privire la edificarea bustului ,,Vasile fan1u"
Monumentul se propune a fi edificat in scopul eternizdrii memoriei lui Vasile 1'an1u- lupt[tor
consecvent pentru romanism, organizator infldcdrat al Slhtuhli l'Arii. personalitate care nc-a onorat
istoria. Vasile Janlu s-a ndscut in anul 1883. in comuna Horodigte. .ludelul Chiginiu. A fbst preSedinre
al Biroului de organizare a Slatului Jirii. La 27 martie l9l8 a votat pentru unirea Basarabiei cu
Rom6nia. A delinut gi funclia de preqedinte al Blocului Moldovenesc din Sfatul Jdrii, iar ulterior pe
cea de prefect al judelului ChiEindu. in perioada I 91 8 - I 920 a lost membru al Societllii de
Culluri Fdclia. A ajutat gi a depus un efbrt de organizare pentrlr crearea Universitalii Populare din
Chigindu gi a unei $coli romAnegti, contribuind la activitatea de iluminare culturali prin scricrcu gi
publicarea unor arlicole gi broSuri.
Bustul se propune a Ii amplasat in la1a Muzeului de Istorie $i Studiere a Jinutului Natal din Iocalitate
care poarta numele lui Vasile Tantu.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizlrea
lu er na onale cu la Uniunii Euro ene _l
Proiectul nu necesitd efectuarea expertizei de compatibilitate. dat fiind faptul ci nu prczintir rclevrLnrir
UE.
.1. I'rinci alele revcderi ale roicctului i evidcn erea clementelor noi
Proiectul prevede infiinlarea bustului in nremoria lui Vasile'l-anqu in satul Horodiqte. raionul Cakira;i
Bustul va fi edilicat conform unui roiect avizat de Ministerul Culturii
5. Fundamentarea economico-linanciarir
Cheltuielile pentru organizarea concursului, elaborarea documentaliei de proiect privind edific area
I

monumentului, pentru executarea $i instalarea acestuia. precum qi pentru amena.larca te|enului a1'er 'e nr. I

vor ti aco ite din dona II, S onsol'lzaIl i alte surse neinterzise de cadrul normativ.
6. Modul dc incor orare a actului in cadrul normativ in yi oitrc
Proiectul se incorporeazd in sis temul actelor normative qi nu necesita modificarea altor actc lcgislati ---l
\c
--l 1

sau normatrve.
.l
7. Avuarca consultarea ublic:i a roiectului
n scopul respect[rii prevederilor Legii nr. 23912008 cu privire la tlansparenla in procesul decizional.
proiectul Hotirdrii Guvernului a lbst plasat pentru consultare publica pe portalul rt1l'lI etrlicip. yot'.ntd,
c a ina web oficiald a Ministerului Culturii wwr.i,'.mc.gov.md.

l
ICCUIIl
8, Constatirrilc cx crtizei anticoru te
Centrul Nafional de Anticoruplie prin expertiza anticorup[ie nr. 06i2-1639 din 18.03.2022 a releval
ti si de factori sau riscuri de coru le ln roiectul de act normativ
9. Constatlrile cr ertizei de com atihilitatc
Proiectul nu necesitf, alte ex nize dc conl atibilitatc
10. Constatirilc cx ertizei uridicc
Proiectul a lbst sr.rpus expertizei .juridicc, I'rin avizul nr.0,1/lti9l cl.llt 21.02.2.022 Ministenrlui .lustitiei
a rclevirt Ii sI de obiec Lluc ri de ordin juridic asupra p roiectului de act normatir
11. Constatirilc altor cx crtizc
Proiectul nu necesiti alte consultiri lex ertlze

N{inistru Sergiu l'llol).\\

S-ar putea să vă placă și