Sunteți pe pagina 1din 9

250 Buletinul AŞM

SINDROMUL HEPATO-RENAL (Caz clinic)


Alexandru Botizatu1,2, asist. univ., doctorand,
Victor Cojocaru1,2, prof. univ., dr. hab. în şt. med., Sergiu Ursul1,2, asist. univ.,
1
USMF „Nicolae Testemiţanu” Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie Nr. 2,
2
IMSP Spitalul Clinic Republican
alexandru.botizatu@usmf.md, tel. 069979555

Rezumat
Sindromul hepatorenal (HRS) este o complicaţie comună de ciroză avansată, caracterizată prin insuficienţă renală
şi tulburări majore în funcţia circulatorie. Transplantul hepatic este cea mai bună opţiune la pacienţii fără contraindicaţii
la procedură, dar nu este întotdeauna posibilă datorită speranţei de supravieţuire scurtă. Terapiile introduse în ultimii ani,
cum ar fi drogurile vasoconstrictoare (analogi de vasopresină, agonişti α-adrenergici) sau şunt transjugular intrahepatic
portosistemic, sunt eficiente în îmbunătăţirea funcţiei renale.

Summary. Hepatorenal syndrome (HRS)


Hepatorenal syndrome (HRS) is a common complication of advanced cirrhosis, characterised by renal failure and
major disturbances in circulatory function. Liver transplantation is the best option in patients without contraindications to
the procedure, but it is not always possible owing to the short survival expectancy. Therapies introduced during the past
few years, such as vasoconstrictor drugs (vasopressin analogues, α-adrenergic agonists) or the transjugular intrahepatic
portosystemic shunt, are effective in improving renal function. Nevertheless, liver transplantation should still be done in
suitable patients even after improvement of renal function because the outcome of HRS is poor.

Резюме. Гепаторенальный синдром (ГРС)


Гепаторенальный синдром (ГРС) является общим осложнением авансированного цирроза, характеризован-
ный почечной недостаточностью и тяжелыми нарушениями в сердечно-сосудистой функции. Трансплантация
печени является лучшим вариантом для пациентов без противопоказаний к данной процедуре, но не всегда воз-
можна так как коротка надежда на выживание. Виды лечения введённые в последние годы, такие как вазокон-
стрикторные вещества (аналоги вазопрессина, агонисты α-адренергические) или трансяремный внутрипечёноч-
ный портосистемный шунт, эффективны в улучшении почечной функции.

Actualitatea temei enţă renală la care nu se identifică cauzele enumerate


Pacienţii cu ciroză hepatică prezintă multiple cau- şi la care lipsesc modificările morfologice renale se
ze de apariţie a insuficienţei renale: şocul, septicemia, consideră că au SHR.
medicaţia nefrotoxică, afecţiunile renale intrinseci, Având în vedere mortalitatea apropiată de 100%
depleţia volemică secundară diureticelor şi paracen- în absenţa transplantului hepatic şi costurile ridicate
tezelor voluminoase. Categoria de cirotici cu insufici- pe care le presupun metodele de suport artificial hepa-
Ştiinţe Medicale 251

tic, atitudinea cea mai indicată şi adaptată condiţiilor Abia în 1996 Clubul International al Ascitei a
economice din ţara noastră este axată în primul rând publicat un consens referitor la definiţia sindromului
pe prevenirea apariţiei SHR. hepatorenal.
Obiectivele lucrării Datorită calităţii studiilor în domeniu, nu există
Familiarizarea cu noile metode de diagnistic şi ghiduri de diagnostic şi tratament în sindromul hepa-
tratament a SHR. Descrierea importanţei cunoaşterii torenal bazate pe nivele de evidenţă ştiinţifică.
acestora pentru îmbunătăţirea ratei de supravieţuire a Majoritatea datelor disponibile provin din studii
pacienţilor cu SHR. retrospective, studii pilot şi studii comparative non-
Material şi metode randomizate efectuate pe un număr limitat de pacienţi.
Studiile au fost efectuate în baza literaturii dis- Conceptele şi recomandările practice din acest text se
ponibile, tratatelor editate referitor la metodele de bazează atât pe datele publicate în literatură, cât şi pe
diagnostic şi tratament a SHR, cât şi a materialelor experienţa personală a experţilor în domeniu.
oferite de seviciul Internet – MedLine, date din clini- Diagnostic
ca ATI al SCR. Datorită caracterului funcţional al afecţiunii şi ab-
Definiţii senţei markerilor specifici de diagnostic, diagnosticul
Sindromul hepato-renal (SHR) este definit ca insu- SHR se stabileşte pe baza unor criterii pozitive (ma-
ficienţa renală care apare în prezenţa unei boli hepatice jore şi adiţionale) asociate cu excluderea altor cauze
severe acute sau cronice, în absenţa unei patologii re- de insuficienţă renală la pacientul cu ciroză hepatică
nale preexistente. Termenul este adesea utilizat pentru şi ascită.
orice tip şi grad de insuficienţă renală care apare în acest Delimitarea SHR de alte forme de insuficienţă re-
context. Totuşi, insuficienţa renală care apare în ciroza nală întâlnite în afectarea hepatică severă, în special
decompensată cu ascită nu este catalogată ca sindrom în ciroza decompensată, este problema cea mai difici-
hepato-renal decât în aproximativ 20% din cazuri, în lă cu care se confruntă clinicianul debutant. SHR este
celelalte situaţii fiind vorba de insuficienţă prerenală o formă de insuficienţă renală în care vasoconstricţia
(42%) sau necroză tubulară acută (38%). Probabilita- renală marcată însoţită de scăderea fluxului sanguin
tea apariţiei SHR la pacienţii cu ciroză este 18% la I an renal şi a ratei de filtrare glomerulară (asemănător cu
şi 39% la 5 ani, prognosticul fiind extrem de rezervat insuficienţa prerenală) nu răspunde la măsurile de re-
în absenţa transplantului hepatic. pleţie volemică, deşi nu este vorba nici de necroză
Incidenţa exactă a SHR nu este cunoscută, dar tubulară acută şi nici de alt gen de afectare renală in-
pare să fie de peste 40% la bolnavii cu ascită de peste trinsecă sesizabilă histopatologic.
5 ani. SHR este un diagnostic de excludere în care SHR este o formă specifică de nefropatie vaso-
se vor elimina hipovolemia, nefrotoxicitatea medica- motorie caracterizată prin oligurie prerenală severă,
mentelor, sepsisul şi glomerulonefrita. În aproximativ sodiu urinar scăzut (<10 mEq/l) şi azotemie progresi-
jumătate din cazurile de SHR sunt identificaţi factori vă - creatinină serică peste 1,5 mg/ dl sau clearance-
precipitanţi: infecţia bacteriană (57%), hemoragia ul creatininei sub 40 ml/min. Rinichii sunt normali
gastro-intestinală (36%) sau paracenteza (7%). structural şi cel puţin în prima parte a evoluţiei func-
Istoric ţia tubulară este normală. Evoluţia necontrolată tera-
Frerichs and Flint 1863 au descris dezvoltarea de peutic a sindromului va conduce la necroză tubulară
oligurie la pacienţii cu afecţiuni hepatice cronice, în acută, moment în care diagnosticul diferenţial este
absenţa proteinuriei şi cu o histologie renală normală. mai dificil.
Hecker, Sherlock, Papper, şi Vessin (1950), au
observat că, deşi afecţiunea renală este mortală la pa- Diagnosticul diferenţial al SHR cu alte forme
cienţii cu afectare hepatică, la examenul anatomopa- de insuficienţă renală în ciroză
tologic rinichii au histologie normală, iar mai târziu Criterii de Necroza
Insuficienţa
au putut chiar demonstra ca rinichii pot fi transplan- diagnostic SHR tubulară
prerenală
taţi unui pacient fără afectare hepatică, fiind complet diferenţial acută
Na urinar (mEq/l) < 10 < 10 > 30
funcţionali. De asemenea, au demonstrat că afecţiu-
nea renală este complet reversibilă în urma transplan- Fracţia de excreţie a <1 <1 >1
sodiului
tului hepatic.
Osmolaritatea >1 >1 <1
Epstein (1970) a demonstrat insuficienţа renală
urinară/plasmatică
în HRS. Răspunsul la Da Nu Nu
Conn (1973) a descris sindromul pseudohepatore- expansiune
nal (simultan disfuncţie hepatică şi renală secundară). volemică
252 Buletinul AŞM

Criteriile de diagnostic stabilite de The Internati- SHR tip 1: forma acută a SHR în care insuficienţa
onal Ascites Club (1996) sunt grupate în criterii ma- renală apare spontan la pacienţii cu boală hepatică se-
jore şi criterii adiţionale sau minore: veră şi este rapid progresivă: creatinina serică ajunge
1. Boală hepatică cronică sau acută cu insuficien- la >2,5 mg/dl şi clearance-ul la creatinină <20 ml/min
ţă hepatică severă şi hipertensiune portală. în mai puţin de 2 săptămâni. Prognosticul este sever,
2. Rată scăzută a filtratului glomerular indicată cu mortalitate peste 80% în 2 săptămâni prin insu-
de creatinina serică >225umol (>1,5 mg/ dl) sau clea- ficienţă hepatică şi renală sau hemoragie din varice
rance la creatinină < 40 ml/min. esofagiene. Ameliorarea funcţiei hepatice din insufi-
3. Absenţa şocului, infecţiei bacteriene, a trata- cienţa hepatică acută, hepatita alcoolică sau din ca-
mentului recent cu droguri nefrotoxice (AINS, ami- drul decompensării cirozei poate conduce la recupe-
noglicozide), a pierderilor excesive de fluide (hemo- rarea spontană a funcţiei renale.
ragia gastrointestinală, diureza excesivă: pierdere SHR tip 2: apare la pacienţii cu ascită rezistenţă
ponderală câteva zile > 500 g/zi la pacientul ascitic la diuretice. Insuficienţa renală apare lent, în câteva
fără edeme periferice sau > 1 kg/zi la pacientul cu luni, iar prognosticul este asemănător cu tipul I, dar
ascită şi edeme). după o perioadă de câteva luni de evoluţie (aproxima-
4. Lipsa de răspuns susţinut după întreruperea tiv 6 luni). Factorii precipitanţi ai SHR includ infecţia
diureticelor şi administrarea de 1,5 l soluţie salină bacteriană, în special, peritonita bacteriană spontană,
izotonă. paracenteza cu volume mari fără substituţie plasma-
5. Proteinurie <0,5 g/zi, fără date ecografice de tică corespunzătoare, hemoragia gastro-intestinală şi
uropatie obstructivă sau nefropatie a parenchimului hepatita alcoolică. Deseori factorii precipitanţi rămân
renal. necunoscuţi. De altfel, există controverse în a subdi-
Criterii adiţionale (minore) care nu sunt necesare vide SHR tip I (forma acută) în două forme, cu factori
pentru diagnostic, dar sunt prezente în mod obişnuit: pre-cipitanţi prezenţi şi fără factori precipitanţi.
a. Volum urinar <500 ml/zi. Sindromul este observat şi în icterul obstructiv
b. Sodiu urinar <10 mM/l. sever (bilirubină totală > 8 mg/dl) cu insuficienţă he-
c. Osmolalitatea urinară > osmolalitatea plasma- patică. Sărurile biliare leagă endotoxinele din intes-
tică. tin, iar absenţa lor permiţând accesul endotoxinelor
d. Eritrocite urinare <50/câmp. în circulaţia portală. Endotoxinele ajung în circulaţia
sistemică datorită incapacităţii funcţionale a celulelor
e. Sodiu seric <130 mM/l.
Kupffer şi prin intermediul şunturilor porto-sistemi-
Pe baza tuturor acestor considerente, criteriile de
ce. La nivelul rinichiului endotoxinele induc vaso-
diagnostic ale SHR elaborate în 1996 au fost revizuite
constricţie renală cu activarea intensă a retenţiei tu-
la San Francisco în 2005. Principalele diferenţe dintre
bulare de sare şi apă.
noile criterii de diagnostic şi cele elaborate în 1996
Necroza tubulară acută poate complica insufici-
sunt:
enţa hepatică independent sau concomitent cu sindro-
- clearence-ul creatininei a fost exclus din criteri-
mul hepato-renal întrucât endotoxinele au şi efecte
ile de diagnostic deoarece este mai complicat şi preta-
nefrotoxice directe. Ascita în tensiune exacerbează
bil erorilor fals pozitive comparativ cu determinarea
disfuncţia renală prin creşterea presiunii în venele
creatininei serice,
renale şi afectarea consecutivă a filtrării glomerula-
- insuficienţa renală apărută la pacienţii cu ciroză
re. Necroza tubulară acută ischemică sau toxică sau
hepatică şi infecţii bacteriene, în absenţa şocului sep-
sepsisul pot determina insuficienţă renală. Hemoragia
tic, trebuie considerată SHR; tratamentul farmacolo-
masivă din varicele esofagiene însoţită de şoc hemo-
gic (albumină, agenţi vasoconstrictori) al SHR trebu-
ragic este una din numeroasele injurii care pot induce
ie iniţiat fără a aştepta rezoluţia completă a infecţiei,
necroză tubulară acută ischemică. Mai mult, SHR ne-
- se recomandă ca expansiunea volumului plas-
controlat terapeutic poate evolua spre necroză tubula-
matic să se realizeze prin administrare de albumină,
ră acută de cauză ischemică.
preferată soluţiilor saline datorită efectului său supe-
În insuficienţa hepatică avansată BUN („blood
rior,
urea nitrogen”) rămâne scăzut (<10 mg/ dl), chiar în
- criteriile minore (adiţionale) nu sunt esenţiale
prezenţa hemoragiei gastro-intestinale sau insufici-
pentru diagnostic şi au fost excluse.
enţei renale acute. Producţia de creatinină este scă-
Ultima etapă în diagnosticul SHR este reprezen-
zută la pacientul caşectic cu insuficienţă hepatică, în
tată de stabilirea formei clinice de SHR: SHR tip 1
această situaţie creatinina serică subestimând seve-
sau SHR tip 2, deoarece severitatea, prognosticul şi
ritatea scăderii ratei de filtrare glomerulară. Acura-
supravieţuirea diferă între cele 2 entităţi.
teţea estimării ratei filtrării glomerulare şi a rezervei
Ştiinţe Medicale 253

renale poate impune măsurători ale clearance-ului die scade de obicei la 6065 mm Hg şi se activează
creatininei. reflex sistemul nervos simpatic. Rinichiul nu se poate
Sindrom pseudohepatorenal: starea în care atât adapta întrucât mecanismele de autoreglare a circu-
insuficienţa hepatică şi renală au loc simultan. laţiei renale sunt funcţionale doar la presiuni arteria-
Cele mai frecvente cauze ce duc la dezvoltarea le medii peste 70-75 mm Hg. Curba autoreglatorie a
Sindromului pseudohepatorenal: rinchiului este deviată la dreapta, fluxul sanguin renal
Infecţioase – sepsis, leptospiroză, bruceloză, febră fiind mult mai dependent de variaţiile presiunii san-
tifoidă, tuberculoză, malarie, Ebştein Bar, HIV ş.a. guine sistemice. În aceste condiţii, tensiunea arterială
Medicamente – tetraciclină, rifampicină, sulfa- medie scăzută este considerată un predictor al supra-
nilamidă, metotrexat de fenitoină, metoxifluran, su- vieţuirii pacienţilor cu ciroză şi ascită.
pradozare de acetaminofen etc. Reactivitatea vasculară este scăzută în ciroză (în
Toxine – tetraclorură de carbon, cloroform, arse- special în circulaţia splanhnică, dar şi în patul vas-
nium, fosfor elementar, amatoxine. cular muscular sau cutanat), la aceasta adăugându-se
Afecţiuni sistemice – sarcoidoză, amiloidoză, acţiunea unor mediatori precum oxidul nitric, pros-
LES, vasculita sistemică etc. taciclina, glucagonul sau alterarea activării canalelor
Şoc circulator – şoc cardiogen, şoc hipovolemic. de potasiu.
Afecţiuni maligne – limfoame, leucemii. Oxidul nitric sintetizat de celulele endo-teliale şi
Afecţiuni genetice – boala polichistică a rinichi- celulele musculare netede vasculare determină vaso-
lor şi ficatului, fibroza congenitală a ficatului. dilataţie ca răspuns la nivelul crescut de endotoxine
Altele – distrofia lipidica a ficatului în sarcină, circulante prezent la pacienţii cu ciroză. Se va stabili
Sdr. Reye ş.a. prin studii ulterioare în ce proporţie acest mecanism
Fiziopatologie este responsabil de apariţia SHR.
Rinichii sunt normali funcţional în prima parte a Endotoxemia crescută din ciroză se datorează pro-
evoluţiei sindromului, funcţia tubulară intactă fiind babil translocaţiei bacteriene şi şunturilor porto-siste-
reflectată în retenţia de sodiu şi oligurie. Un argu- mice. Nivelul crescut de endotoxine va creşte sinteza
ment suplimentar este faptul că rinichiul pacientului de oxid nitric şi va determina un răspuns inflamator în
cu SHR dacă este transplantat la un pacient cu insu- care citokinele circulante (TNF, Il-6) au acţiune vaso-
ficienţă renală avansată şi ficat sănătos va funcţiona dila-tatorie la nivelul circulaţiei splanhnice. Prostaci-
normal. clina este un alt vasodilatator sistemic ale cărui nivele
Factorul principal declanşator al SHR este scă- plasmatice sunt crescute în ciroza decompensată.
derea fluxului sanguin renal datorită vasoconstricţiei Glucagonul, hormon de asemenea crescut în ci-
macrocirculaţiei şi microcirculaţiei renale cauzată de roză, are efect vasodilatator prin mai multe mecanis-
factori neuroumorali multipli: activarea sistemului me: desensibilizează circulaţia mezenterică la efectul
renină-angiotensină-aldosteron, activarea sistemului catecolaminelor şi angiotensinei II, creşte nivelul de
nervos simpatic, endo-telinele, peptidul natriuretic. AMPc intracelular şi acţionează astfel sinergic cu en-
La pacienţii cu ascită masivă creşterea presiunii intra- dotoxinele pentru creşterea sintezei de NO în celulele
abdominale scade fluxul sanguin renal, dar sindromul musculare netede vasculare.
a fost observat şi la pacienţii fără ascită importantă. Canalele de potasiu activate pot determina vaso-
Deteriorarea funcţiei renale la un pacient cu boală he- dilataţie prin hiperpolarizarea celulei musculare ne-
patică pare să se datoreze unor nefrotoxine necunoscu- tede vasculare. Factori activatori în ciroză sunt hipo-
te care nu sunt metabolizate şi eliminate de către ficat. xia, prostaciclinele, neuropeptidele sau oxidul nitric.
În patogeneza vasoconstricţiei renale reversibile Mecanismul exact de activare nu este cunoscut şi nici
sunt implicaţi trei factori importanţi: care din cele trei tipuri de canale de potasiu este im-
1. tulburările hemodinamice care scad presiunea plicat (ATP dependent, voltaj dependent sau calciu
de perfuzie renală, dependent).
2. stimularea sistemului nervos simpatic renal, Răspunsul compensator la vasodilataţia sistemică
3. creşterea sintezei mediatorilor vaso-activi (mecanisme vasoconstrictoare).
umorali şi renali. Sistemul nervos simpatic este activat rapid şi in-
Tulburările hemodinamice tens la pacienţii cu SHR, catecolaminele determinând
Vasodilataţia sistemică este tulburarea hemodi- vasoconstricţie în patul vascular splanhnic şi renal şi
namică predominantă în hipertensiunea portală şi in- retenţie de sodiu. Există o corelaţie strânsă între creş-
suficienţa hepatică acută. Vasodilataţia creşte fluxul terea presiunii portale şi activitatea simpatică la nivel
sanguin regional în circulaţia splanhnică şi creşte renal, vaso-constricţia arteriolei aferente glomerulare
compensator debitul cardiac. Presiunea arterială me- determinând scăderea ratei de filtrare glomerulară.
254 Buletinul AŞM

Inervaţia hepatorenală reprezintă astfel un element latatoare, în timp ce în SHR sinteza acestor prosta-
important, dar nu determinant, în apariţia SHR. glandine este redusă. Administrarea de inhibitori de
Mediatori vasoactivi umorali şi renali ciclooxigenază (AINS) afectează funcţia renală la
Doar vasoconstricţia simpatică nu poate justifica pacienţii cu ciroză pentru că este interferată sinteza
apariţia SHR. Glomerulii renali sunt structuri dinami- de prostaglandine vasodila-tatoare, efect reversibil la
ce asupra cărora celulele mezangiale pot acţiona prin întreruperea acestora.
contracţie. Sub acţiunea unor mediatori vasoactivi Prevenirea şi tratamentul SHR
care au şi efect direct pe circulaţia renală (endoteline, Identificarea rapidă a infecţiei şi antibioticoterapia
leukotriene, tromboxan A2, isoprostan F2) celulele adecvată a scăzut rata mortalităţii în peritonita bac-
mezangiale răspund prin contracţie şi scad coeficien- teriană spontană de la 50% la aproximativ 18-20%.
tul de ultrafiltrare capilară glomerulară. Infecţia bacteriană, prezentă la aproximativ 50% din
1. Endotelina I (ET-1) este un potent vasocon- pacienţii cu hemoragie variceală, este o cauză impor-
strictor renal şi de asemenea un agonist potent pentru tantă de disfuncţie renală la pacientul cu ciroză. Profi-
contracţia celulelor mezangiale. ET-1 este prezentă în laxia antibiotică se recomandă în două situaţii clinice:
concentraţii plasmatice crescute în SHR (producţia hemoragia din varicele esofagiene şi antecedente de
locală renală este importantă), mecanismul de stimu- peritonită bacteriană spontană.
lare a sintezei fiind neclar. Prezenţa peritonitei bacteriene spontane va impu-
2. Leukotrienele C4 şi D4 au acţiuni similare re- ne administrarea preventivă de albumină 20%, 1-1,5
nale cu ET-1. În SHR sunt sintetizate sistemic şi pro- g/Kg timp de 1-3 zile. Albumina previne reducerea
babil renal în cantităţi crescute ca răspuns la endoto- suplimentară a volumului sanguin circulant eficient,
xemie, activarea complementului sau citokine. dar intervine şi prin legarea oxidului nitric şi a citoki-
3. Tromboxanul A2 este stimulat de ischemia re- nelor eliberate în infecţie care au efect inotrop negativ
nală, are efect constrictor vascular şi mezangial renal, şi vasodilatator sistemic.
dar se pare că excreţia renală de TxA2 se corelează Expansiunea volemică cu albumină umană în sco-
mai bine cu gradul de severitate al afectării hepatice. pul prevenirii SHR se va face şi în cazul paracentezei
4. Prostaglandina F2 sintetizată în cantitate mare cu volume mari (8 g/litrul de lichid de ascită evacuat)
în SHR prin peroxidarea lipidică este un potent vaso- [1,4]. Paracenteza cu evacuarea a 5 l de lichid de ascită
constrictor renal. asociată cu administrarea de albumină pare să aibă re-
Mecanisme de protecţie renală zultate mai bune şi risc mai mic de a precipita SHR.
Sistemul renină-angiotensină-aldosteron (SRAA) Utilizarea judicioasă a diureticelor (efectul nefro-
este activat la pacienţii cu ciroză şi ascită pentru a toxic apare la aprox. 20-50% din pacienţii cu ascită)
compensa statusul hipovolemic, dar în SHR activarea înseamnă utilizarea dozelor minime eficiente care să
angiotensinei II protejează funcţia renală prin vaso- evite ca diureza să depăşească ritmul de reabsorbţie
constricţia selectivă a arteriolei glomerulare eferente. al ascitei şi să se ajungă la hipovolemie: soluţia este
În acest fel deşi fluxul sanguin renal este scăzut (ac- întreruperea temporară a diureticului. Hiponatremia
ţiunea sistemului nervos simpatic şi al reninei) rata sub 120 mEq/ l va impune restricţia suplimentară de
de filtrare glomerulară este prezervată prin creşterea apă (< 1000 ml/zi), valori mai mari ale sodiului plas-
fracţiei de filtrare. Utilizarea inhibitorilor enzimei de matic fiind relativ bine tolerate de pacient.
conversie în această situaţie determină hipotensiune Alegerea diureticului se poate face în funcţie de
sistemică şi scăderea filtratului glomerular. concentraţia sodiului urinar, scopul fiind să se reali-
Hormonul antidiuretic (vasopresina) este crescut zeze un bilanţ negativ al sodiului: restricţia aportului
ca răspuns la creşterea activităţii simpatice şi va de- la 50 mEq şi diuretice pentru ca sodiul urinar să fie
termina retenţie non-osmotică de apă prin stimularea peste 80 mEq/l, concomitent cu restricţie lichidiană
receptorilor V2 de la nivelul ductelor colectoare din (1500 ml/zi). Dacă excreţie iniţială a sodiului este de
medulara renală (deşi, sodiul plasmatic este constant peste 30 mEq/l se va administra doar spironolactonă,
scăzut). Activarea receptorilor vasopresinei V1 deter- între 10-30 mEq/l se va asocia şi furosemidul, iar sub
mină vasoconstricţie preferenţial splanhnică şi mai 10 mEq/l se va indica în plus şi paracenteza. Furose-
puţin renală. midul se va administra numai în asociere cu spirono-
Prostaglandina E2 şi prostaciclina sunt crescute lactona în proporţie de 40 mg:100 mg spironolactonă
în bolile hepatice, probabil secundar creşterii vaso- (doze maxime 160 mg furosemid: 400 mg spironolac-
constrictoarelor plasmatice care determină ischemie tonă). în afara sodiului urinar se mai poate monitoriza
renală. Pacienţii cu ciroză şi ascită fără insuficienţă pierderea ponderală care trebuie să fie până la 1 kg/zi
renală au producţie crescută de factori vasoconstric- la pacienţii cu ascită şi edeme periferice şi 0,5 kg/zi la
tori asociată cu o creştere de prostaglandine vasodi- cei fără edeme periferice.
Ştiinţe Medicale 255

Ciroza avansată cu ascită refractară la terapia di- plantul hepatic ortotopic este singurul tratament în
uretică se complică în aproximativ 20% din cazuri aşteptarea căruia se poate justifica orice efort tera-
cu sindrom hepatorenal, mortalitatea la 1 an fiind peutic (cauze reversibile sau tratabile de insuficienţă
de aprox. 50%. Diagnosticul de „ascită refractară” renală). Dacă aceşti pacienţi nu sunt candidaţi pentru
la diuretice semnalează conturarea viitoarei posibile transplant hepatic o terapie mai puţin agresivă este
complicaţii care este SHR, International Ascites Club justificată. Atitudinea este puţin diferenţiată în cazul
definind astfel această situaţie terapeutică: SHR tip 1: dacă în insuficienţa hepatică acută există
Ascită rezistentă la diuretice: ascita care nu poate posibilitatea recuperării funcţiei hepatice şi atunci se
fi mobilizată cu restricţie sodică (50 mEq/zi) şi trata- justifică un efort terapeutic ridicat, în cazul acutiză-
ment diuretic intensiv (spironolactonă 400 mg/zi plus rii insuficienţei hepatice din ciroză de către un factor
furo-semid 160 mg/zi) în decurs de o săptămână sau precipitant trebuie identificată şi tratată cauza decom-
care se reface precoce după acest tratament pensării hepatice concomitent cu susţinerea funcţiilor
Ascita netratabilă cu diuretice: ascita care nu poa- hepatice şi renale (a nu se face confuzia cu faza avan-
te fi tratată sau nu poate fi prevenită recurenţa datorită sată, terminală a cirozei hepatice).
dezvoltării unor complicaţii legate de terapia diureti- Optimizarea tensiunii arteriale
că care nu permit utilizarea unui dozaj eficient. Tratamentul medical se adresează indirect vaso-
În general cauza cea mai frecventă de rezistenţă la constricţiei renale prin creşterea rezistenţei vascula-
diuretice este aportul de sodiu prea mare, dar în condi- re splanhnice: analogi de vasopresină (terlipresină,
ţii de restricţie sodică se vor lua în considerare şi alte ornipresină), octreotid (analog de somatostatină) şi
cauze: agravarea funcţiei hepatice, peritonita bacteri- agonişti alfa-adrenergici (noradrenalină, midodrină)
ană spontană, utilizarea de AINS sau aminoglicozide. în combinaţie cu albumina ca plasma expander. Tra-
În aceste condiţii opţiunile terapeutice permise sunt tamentul va avea ca scop creşterea presiunii arteriale
paracenteza cu volume mari, cel mai vechi şi frec- medii la aproximativ 85-90 mm Hg sau ameliorarea
vent tratament, sau alte opţiuni cu rezultate mai puţin debitului urinar.
satisfăcătoare (TIPS, şunt porto-sis-temic chirurgical, Utilizarea de vasoconstrictoare sistemice în asoci-
şunt peritoneo-venos, filtrarea şi reinfuzia lichidului ere cu albumină 20-40 g/zi a fost asociată cu rezultate
de ascită). Administrarea de peptid natriuretic atrial satisfăcătoare, dar nu sunt trialuri mari care să stabi-
în combinaţie cu terlipresina pentru a contracara efec- lească eficienţa acestora, acţiunea vasoconstrictoare
tul hipotensiv al acestuia cresc fluxul sanguin renal, renală fiind posibilă şi încă neevaluată. Terlipresina
filtratul glomerular şi natriureza la pacienţii cu ascită (glypressin) este un analog sintetic al vasopresinei cu
refractară. Se vor evita antiinflamatoarele nesteroidi- acţiune vasoconstrictoare la nivelul receptorilor V1
ene şi aminoglicozidele, ultimele având riscul de a splanhnici, în comparaţie cu vasopresina are avantajul
precipita necroza tubulară acută în aproximativ 33% unui timp de înjumătăţire mai lung care permite ad-
din cazuri, în comparaţie cu populaţia generală în care ministrarea la 4 ore (0,5-2 mg la 4-6 ore, 2-10 mg/zi).
riscul este de doar 3-5%. Octreotidul este un analog al somatostatinei cu acţiu-
Riscul apariţiei SHR la pacienţii cu boală hepa- ne prelungită şi efect variabil pe circulaţia splanhnică
tică avansată impune în primul rând un management în doză de 100-200 mg de trei ori pe zi s.c. Noradrena-
lichidian optim pentru a evita hipovolemia: adminis- lina (0,5-3 mg/h) sau midodrina (7,5-12,5 mg de trei
trarea a 1500 ml albumină sau ser fiziologic poate fi ori pe zi p.o.) sunt alternative alfa-agoniste eficiente.
eficientă la pacienţii cu hipovolemie subclinică. Se va Rezultate bune (recuperarea funcţiei renale în 6080%
exclude astfel o insuficienţă renală funcţională şi se din cazuri) au fost obţinute în ultimii ani în SHR tip
va diminua amploarea mecanismelor reactive vaso- 1 prin asocierea între vasoconstrictoare şi obligatoriu
constric-torii care deteriorează funcţia renală până la albumină pe o durată de 10-15 zile. Rezultatele favo-
recuperarea funcţiei hepatice. Repleţia volemică se rabile trebuie privite prin prisma prelungirii duratei
va face sub strictă monitorizare, deşi se pare că aceşti de viaţă la aproximativ 12 săptămâni în comparaţie
pacienţi au o complianţă venoasă crescută care per- cu 2 săptămâni la pacienţii netrataţi sau trataţi cu al-
mite administrarea fluidelor test fără riscuri importan- bumină şi dopamină. De altfel, o funcţie hepatică se-
te. Se vor trata, de asemenea toţi factorii precipitanţi ver alterată (ex. scor Child-Pugh > 11) alterează grav
precum hemoragia sau sepsisul şi se vor întrerupe prognosticul pacientului cu SHR tip 1 independent de
drogurile nefrotoxice. Abordarea sepsisului se va face administrarea terapiei vasoconstrictoare.
prin terapie antibacteriană precoce cu spectru larg şi Întrucât SHR este de fapt un indicator al deteri-
non-nefrotoxică, culturi din sânge, urină şi lichidul de orării funcţiei hepatice, decizia de a utiliza un vaso-
ascită şi dezescaladare ulterioară a antibioticului. constrictor ar trebui să se bazeze pe posibilitatea reală
În cazul pacienţilor cu ciroză şi SHR tip 2 trans- de ameliorare a funcţiei hepatice, fie prin întreruperea
256 Buletinul AŞM

consumului de alcool, fie ca o punte spre transplantul Şuntul porto-sistemic intrahepatic trans-jugular
hepatic. Dacă pacientul nu îndeplineşte aceste condi- (TIPS) a înregistrat rezultate încurajatoare în special
ţii este posibil ca tratamentul vasoconstrictor să aibă în SHR tip 2 prin ameliorarea ratei filtratului glome-
doar rolul de a prelungi evoluţia fatală într-un mo- rular şi a natriurezei (reduce activitatea simpatică),
ment când ar fi fost indicate tehnici de îngrijire pa- dar metoda necesită studii ulterioare, rezultatele înre-
leativă. Această ultimă situaţie este mai des întâlnită gistrate fiind pe loturi mici de pacienţi. Raportul risc/
în SHR tip 2 în care utilizarea de vasoconstrictoare a beneficiu nu justifică utilizarea TIPS în comparaţie cu
fost mai puţin studiată. Tratamentul farmacologic al terlipresina, iar comparaţia cu paracenteza repetată în
SHR tip 1 prelungeşte supravieţuirea nu întotdeauna care TIPS este utilizată ca metodă alternativă are re-
ca punte spre transplantul hepatic, dar atitudinea te- zultate discutabile.
rapeutică este justificată întrucât creşte numărul can- S-a demonstrat în studiile comparative între pa-
didaţilor pentru transplant la care costurile şi rata de racenteza repetată şi TIPS că ultima metodă este efi-
supravieţuire perioperatorie sunt mai bune. cientă în controlul ascitei, dar riscul de encefalopa-
Administrarea de vasodilatatoare renale di- tie este mai mare şi nu pare să crească rata de supra-
recte vieţuire. În plus, TIPS are o serie de contraindicaţii
Dopamina a fost primul drog utilizat în acest sens, care reduc utilizarea metodei: scor Child-Pugh >11,
dar rezultatele nu au fost convingătoare. Mai persistă bilirubina serică > 5 mg/dl, encefalopatia hepatică,
încă utilizarea acesteia în doze mici şi întreruperea vârsta > 70 ani, disfuncţia cardiacă, tromboza venei
după 12 ore dacă nu s-a ameliorat diureza. Antagoniş- porte.
tii de endoteline par să amelioreze funcţia renală, fără Transplantul hepatic ortotopic reprezintă sin-
ameliorarea prognosticului SHR. gura metodă de tratament permanentă şi eficientă a
Pentru ameliorarea hemodinamicii intrarenale au sindromului hepatorenal.
mai fost studiate pe loturi mici de pacienţi misopros- Transplantul hepatic (TH) reprezintă tratamen-
tolul (analog sintetic de prostaglandina E1) şi N-ace- tul curativ al pacienţilor cu ciroză hepatică în stadiu
tilcisteina, dar sunt necesare studii ulterioare. Totuşi, terminal, categorie ce include şi pacienţii cu SHR tip
terlipresina şi implantarea de TIPS au fost asociate cu 1 şi 2. Imediat post-transplant, rata de filtrare glo-
cele mai bune rezultate. Un studiu recent a înregistrat merulară creşte, atingând 30-40 ml/min la 1-2 luni
rezultate promiţătoare în terapia SHR utilizând numai posttransplant, iar modificările hemodinamice şi ne-
albu-mină în asociere sau nu cu furosemid sub con- urohormonale asociate cu SHR dispar în decurs de
trolul presiunii venoase centrale. aproximativ o lună post-transplant. Un număr semi-
Suportul artificial hepatorenal nificativ mai mare de pacienţi cu SHR transplantaţi
Decizia de a institui suportul renal trebuie să se necesită hemodializă post-transplant comparativ cu
bazeze pe posibilităţi realiste de regenerare hepatică, pacienţii fără SHR (35% vs. 5%). Datorită nefroto-
recuperare a funcţiei hepatice sau transplant hepatic. xicităţii recunoscute, administrarea de ciclosporină
Acesta este motivul pentru care un pacient cu SHR şi tacrolimus se recomandă a fi temporizată până la
tip 2 va fi dializat doar dacă există posibilitatea unui corectarea funcţiei renale, de regulă la 48-96 de ore
transplant hepatic în viitorul apropiat, atitudinea tera- posttransplant. Un grad moderat de insuficienţă re-
peutică fiind orientată mai mult pe prevenirea apariţiei nală posttransplant este întâlnit în cazul receptorilor
SHR printr-un tratament corect al sindromului ascitic. cu SHR, datorită nefrotoxicităţii crescute ciclospo-
în cazul SHR tip 1 decizia este mai dificilă, evaluarea rinei sau tacrolimusului la pacienţii cu disfuncţie re-
posibilităţii recuperării spontane a funcţiei hepatice nală pre-transplant.
cu tratament suportiv general fiind uneori imposibilă, Pacienţii cu SHR transplantaţi prezintă o pro-
dar rezultatele sunt superioare celor din SHR tip 2. porţie mai mare de complicaţii, o durată crescută de
Indicaţia de transplant hepatic în insuficienţa hepatică spitalizare în terapie intensivă şi o mortalitate semni-
acută cu SHR tip 1 poate justifica suportul artificial ficativ mai mare pe termen scurt decât receptorii fără
hepato-renal ca punte terapeutică spre transplant. În SHR. Supravieţuirea pe termen lung este de aproxi-
aceste situaţii este recomandată hemofiltrarea con- mativ 60% la 3 ani, comparativ cu 70-80% în cazul
tinuă, dializa convenţională putând induce tulburări receptorilor fără SHR.
hemodinamice la unii pacienţi. Principala problemă a TH la pacienţii cu SHR
Dializa hepatică adăugată tratamentului farmaco- tip 1 este aplicabilitatea. Datorită duratei de supra-
logic şi de suport renal poate ameliora prognosticul vieţuire reduse, majoritatea candidaţilor cu SHR tip
pacienţilor cu SHR: sistemul de recirculare cu ab- 1 decedează înainte ca TH să fie posibil. Introducerea
sorbant molecular şi dializat cu albumină MARS sau Model for End-stage Liver Disease (MELD), în cal-
Prometheus. culul căreia intră creatinina, INR şi bilirubina, a re-
Ştiinţe Medicale 257

zolvat parţial această problemă, prioritizând pacienţii Caz clinic


cu SHR. Tratamentul cu albumină şi agenţi vasocon- Date generale
strictori creşte supravieţuirea pacienţilor cu SHR (şi, Bărbat, vârsta 51 de ani, internat în clinica terapie
implicit, numărul pacienţilor care ajung la TH), scade intensivă a SCR cu diagnosticul de trimitere: Ciroză
morbiditatea şi mortalitatea imediată post-transplant hepatică decompensată, encefalopatie hepatica.
şi creşte supravieţuirea pe termen lung. În clinică a fost stabilit următorul diagnostic:
TH reprezintă principala modalitate terapeutică MODS: Insuficienţă hepatică; Sindrom hepatorenal;
destinată pacienţilor cu SHR tip 2. Probabilitatea de Comă hepatică (scor Glasgow 7 puncte), Encefalopa-
supravieţuire superioară SHR tip 1 face ca majorita- tie hepatica gr.III-IV; Insuficienţă cardiorespiratorie;
tea pacienţilor cu SHR tip 2 să supravieţuiască pănă CID sindrom, pe fondalul de: Ciroză hepatică de eto-
la TH. Principala problemă a pacienţilor cu SHR tip ilogie virală (HVB), faza activă, evoluţie progresivă
2 este ascita refractară; de aceea, în evaluarea moda- Child C, ascită.
lităţilor terapeutice se ţine seama nu numai de supra- Pronosticul
vieţuire, ci şi de controlul ascitei. 1 zi a 4 zi a 7 zi
Totuşi, prezenţa SHR în momentul transplantului Scorul 28 puncte. 33 puncte. 41 puncte.
hepatic creşte costurile şi scade rata de supravieţuire. Apache II Mortalitate Mortalitate Mortalitate
La pacienţii cu insuficienţă severă hepatică şi renală de 63,9% de 78,6% 92,2%
se poate impune transplantul combinat de ficat şi ri- Scorul 9 puncte. 14 puncte. 18 puncte.
nichi. Declinul rapid al funcţiei renale în SHR tip 1 (2 MODS Mortalitatea Mortalitatea Mortalitatea
săptămâni) face deseori imposibil transplantul hepatic 50% 70% 82%
într-un timp atât de scurt, acutizarea cirozei hepatice
în acest caz putând beneficia de alte metode de trata- Argumentarea Sindromului hepatorenal: Ciroză
ment-punte spre transplant: TIPS, vasoconstrictoare hepatică decompensată (ascită), Bilirubina totala 93
+ albumină sau dializă hepatică. mcmol/l (directă 65 mcmol/l; indirectă 28 mcmol/l),
O schemă simplificată de diagnostic diferenţial al Protrombina 41%; Albumina 34 gr/l; ASAT 0.8
sindromului hepatorenal bazată pe fracţia de excreţie mmol/l, ALAT 1.03 mmol/l. USG abdominala: ciroza
a sodiului poate ajuta în principal la separarea SHR hepatică, ascită, hipertensiune portală, splenomegalie,
de necroza tubulară acută de alte cauze. O fracţie de Creatinina serică, evoluţia de la internare în creştere
excreţie de sub 1% pune problema diagnosticului di- marcată de la 220-403 mcmol/l.
ferenţial între insuficienţa renală prerenală reversibilă Funcţia renală nu se amelioreză la creşterea vo-
sub tratament şi SHR, în timp ce FE Na > 1% nu în- lumului plasmatic, inclusiv prin administrarea de
seamnă decât că avem necroză tubulară acută (insufi- albumină (creatinina serică nu scade). A fost exclus
cienţă renală organică) care poate avea cauze iniţiale starea de şoc (pe parcurs hemodinamic relativ stabil
multiple. Atitudinea terapeutică este orientată în prin- TA 110/60-150/90 mmHg, Ps 90-110 bpm). Nu s-au
cipal de posibilitatea realizării sau nu a transplantului administrat medicamente nefrotoxice. Parenchimul
hepatic. renal neafectat: proteinuria: 0,04 gr/l hematuria: 16-
Având în vedere mortalitatea apropiată de 100% 18 c/v. Ecografia renală: deformarea moderată SCB
în absenţa transplantului hepatic şi costurile ridicate ambilor rinichi.
pe care le presupun metodele de suport artificial he- Tratamentul efectuat
patic, atitudinea cea mai indicată şi adaptată condiţi- Suport volemic (cristaloide, coloide, albumină
ilor economice din ţara noastră este axată în primul 10%), Dopamina (doze renale 2 mcgr/kg/corp), Oc-
rând pe prevenirea apariţiei sindromului hepatore- treotid, Electroliţi (calciu, magneziu), Neurometa-
nal. Administarea de vasoconstrictoare în asociere bolice, Antibioticoterapie (ciprinol, metronidazol,
cu albumina, precum şi utilizarea şuntului porto- ceftriaxon), Gastroprotectori (blocante H2 receptori),
sistemic transjugular nu sunt metode disponibile în Hepatoprotectori (aminoplasmoli, hepasol), Suport
toate unităţile spitaliceşti care se ocupă de pacienţii nutritiv (aminoacizi, lipide), Corecţia statusului he-
cu ciroză hepatică decompensată. Din aceste motive mostazic, Antialgice, Antioxidante, Plasmofereză.
prevenirea SHR prin repleţie volemică optimă, uti- Evoluţia cazului: pe fondalul terapiei intensive,
lizarea judicioasă a diureticelor, terapia promptă şi starea pacientului extrem de gravă, cu dinamică nega-
adecvată a infecţiei lichidului de ascită şi evitarea tivă, progresează insuficienţa poliorganică: hepatică,
medicamentelor nefrotoxice reprezintă o atitudine renală, cerebrală, cardiocirculatorie.
medicală realistă şi cu impact favorabil asupra ratei A 8-a zi de la internare survine moartea clinică,
supravieţuirii pe termen scurt a pacienţilor cu afec- măsurile de resuscitare efectuate (masaj indirect al
tare hepatică severă. cordului, respiraţie asistată cu suport de O2, adminis-
258 Buletinul AŞM

trarea de cardiotonice, defibrilare) fără efect, după 40 Terapia trebuie gândită în funcţie de posibilita-
minute s-a constatat moartea bilogică. tea de refacere a funcţiei hepatice spontan sau după
Concluzii OLT.
Un sindrom caracterizat prin insuficienţa funcţio- Bibliografie
nală renală datorată afectării hepatice terminale. 1. A. Gullo, P.D. Lumb (Eds.) Intensive and Critical
Mecanismele sunt: scăderea perfuziei renale, sti- Care Medicine, Springer-Verlag Italia 2005, (Pag.9-27)
mularea sistemului nervos simpatic, producerea de E. Proca, Terapia pre-, intra şi postoperatorie a bolnavului
chirurgical, Bucureşti 1998, (Pagina 247-264).
mediatori ce scad fracţia de filtrare şi determină con-
2. A. Mogosanu, Anestezie si Terapie Intensivă, Timi-
tracţie mezangială. şoara 1997, (pagina 328-340).
Tratamentul este modest: măsuri suportive, tera- 3. E. Moraru, Disfunctia endotelială în Hipertensiunea
pie vasoconstrictoare, hemofiltrare, analogi de vaso- portală, UMF. “Gr. T. POPA” Iaşi, 2006.
presină, agonişti α-adrenergice. 4. Viorel Mogoş, Urgenţe în medicina clinică Vol II,
Transplantul hepatic este cea mai bună opţiune la Bucureşti 1994, (pag 108-111).
pacienţii fără contraindicaţii la procedură. 5. Ю. Бутылин, Интенсивная Терапия Неотложные
Состояний, Киев 2003, (Стр. 237-243).

S-ar putea să vă placă și