Sunteți pe pagina 1din 24

1. Noţiunea justiţiei şi particularităţile ei.

acest caz, instanţa de judecată urmează să o aplice pe cea, participanţilor la proces, trebuie să se realizeze strict
 totalitatea organelor de jurisdicţie dintr-un stat; care reflectă cel mai exact natura juridică a faptei. potrivit dispoziţiilor legii.
 ansamblul legilor şi al instanţelor judecătoreşti;  În rezultatul înfăptuirii justiţiei se aplică În privinţa activităţii de înfăptuire a justiţiei,
 sistemul de funcţionare a acestor instanţe; constrângerea de stat sau se refuză aplicarea ei. În cursul legalitatea are două aspecte:
 una dintre formele fundamentale ale activităţii statului, examinării cauzei penale, civile sau administrative, instanţa I. Aspect Organizaţional – Instanţele
care constă în judecarea pricinilor civile sau penale şi în de judecată stabileşte vinovăţia sau nevinovăţia persoanei, judecătoreşti trebuie să fie organizate conform legii:
aplicarea pedepselor prevăzute de lege. prezenţa sau lipsa condiţiilor răspunderii juridice, după ce II. Aspect funcţional – Activitatea instanţelor
Justiţie – ceea ce este conform dreptului. emite una din două hotărâri: aplicarea pedepsei, sancţiunii judiciare să se desfăşoare conform legii.
Potrivit art.114 din Constituţia Republicii Moldova sau satisfacerea pretenţiilor reclamantului, sau neaplicarea O cerinţă specială a legalităţii constă în aceea că
(C.R.M.), justiţia se înfăptuieşte în numele legii doar de măsurilor de constrângere, prin achitarea inculpatului sau trebuie să fie aplicată legea care este în vigoare.
instanţele de judecată. respingerea acţiunii civile.
particularităţi ale justiţei: Sintetizând cele menţionate mai sus am putea defini  Principiul obligativităţii hotărîrilor instanţelor
Justiţia constituie monopol de stat, fiind realizată justiţia ca fiind activitatea instanţelor judecătoreşti, ce se judecătoreşti
de organe concret stabilite de lege – instanţe de judecată, efectuează potrivit anumitor reguli procedurale, îndreptată Principiul obligativităţii hotărîrilor judecătoreşti este un
Justiţia este realizată în domeniile strict stabilite spre examinarea şi soluţionarea cauzelor penale, civile şi principiu constituţional, care prin caracterul său obligatoriu
de lege. „reiese că justiţia are trei forme de realizare: administrative date în competenţa acestora, precum şi a asigură:
justiţia pe cauze civile – cuprinde un cerc foarte larg de conflictelor apărute în procesul executării hotărârilor,  Ridicarea responsabilităţii judecătoreşti;
litigii legate de drepturile patrimoniale şi nepatrimoniale ale sentinţelor şi deciziilor judecătoreşti.  Activitatea instanţelor judecătoreşti
persoanelor fizice şi juridice.  Controlul societăţii contribuie la educarea
justiţia pe cauze administrative – constă în 1. Principiul legalităţii şi Principiul obligativităţii cetăţenilor în spiritul respectării legii.
examinarea şi soluţionarea cauzelor privind comiterea hotărîrilor instanţelor judecătoreşti Astfel, Constituţia Republicii Moldova prin art.120
contravenţiilor administrative,  Principiul legalităţii prevede: Este obligatorie respectarea sentinţelor şi a altor
justiţia pe cauze penale – ţine de examinarea cauzelor Acest principiu stă la baza unui stat democratic şi de hotărîri definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi
de săvârşire a infracţiunilor, prin stabilirea vinovăţiei sau drept. Caracteristica fundamentală a statului de drept o colaborarea solicitată de acestea în timpul procesului, al
nevinovăţiei inculpaţilor, aplicarea pedepselor celor constituie, sub acest aspect, cucerirea pe cale legală a executării sentinţelor şi a altor hotărîri judecătoreşti
vinovaţi de săvârşirea infracţiunilor, dar şi achitarea celor puterii de stat, şi apoi exercitarea sa în conformitate cu definitive.
nevinovaţi cerinţele legalităţii, ceea ce implică şi simţul „Hotărîrile instanţei judecătoreşti sunt obligatorii şi ne
- Justiţia se realizează potrivit unor reguli procedurale compromisului, adică recunoaşterea legitimităţii parţiale a executarea lor atrage răspunderea, conform legii” – înscrie
stricte. Justiţia este o activitate ce se desfăşoară după ce au argumentelor celorlalţi. De aceea într-un stat de drept, art.20 al Legii Republicii Moldova privind organizarea
fost încălcate normele juridice materiale. Pentru aceasta dreptul îndeplineşte misiunea sa de intermediar între judecătorească.
este nevoie de studierea minuţioasă a tuturor probelor ce idealurile morale, filosofice, şi forţele reale, sociologice, Tot acest capitol, Legea Republicii Moldova cu privire la
demonstrează vinovăţia persoanei, examinarea tuturor între ordine şi viaţă. instanţele judecătoreşti economice prin art.8 stabileşte:
circumstanţelor agravante şi atenuante, care vor determina Totodată, acest principiu cere o ordine de drept în „cerinţele formulate de executorii judecătoreşti în vederea
mărimea optimă a pedepsei. care locul suprem îl ocupă Constituţia – legea fundamentală executării hotărîrilor judecătoreşti sunt obligatorii pentru
- Justiţia se înfăptuieşte în numele legii şi în strictă a statului, existând obligaţia tuturor, organelor de stat, a toate persoanele fizice şi juridice”.
conformitate cu legea.. organismelor sociale şi a cetăţenilor să se supună legii. În 1. Accesul liber la justiţie şi Principiul – dreptul de
În ce priveşte sintagma în strictă conformitate cu general, prin legalitate se înţelege respectarea şi
atac (Folosirea căilor de atac în procesul înfăptuirii
legea, prin ea se are în vedere că instanţa de judecată, la executarea prevederilor Constituţiei Republicii Moldova,
justiţiei);
examinarea cauzelor, pe lângă obligaţia de a respecta legilor şi actelor normative subordonate legii de către
regulile procedurale, mai au obligaţia de a aplica în mod toate organizaţiile şi instituţiile statale şi nestatale,  Principiul – accesul liber la justiţie
corect normele materiale, Există însă situaţii, cînd asupra funcţionarii publici din cadrul lor, cetăţenii R.M., cetăţenii
unui fapt îşi extind acţiunea două sau mai multe norme. În străini şi apatrizii aflaţi pe teritoriul statului nostru. Astfel, art.115 al Constituţiei RM fixează: „Justiţia se
În conformitate cu principiul legalităţii – înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie, prin Curţile de
desfăşurarea justiţiei acţiunile persoanelor oficiale şi Apel şi judecătorii”.
În statul de drept justiţia capătă o pondere deosebită 2) Asociaţiile cetăţenilor, întreprinderile, instituţiile Se înţeleg prin căi de atac toate căile oferite de lege
pentru că potrivit principiului democratic al separaţiei şi organizaţiile au dreptul în modul stabilit de lege, la părţilor şi terţilor în vederea obţinerii unor noi hotărîri
puterilor de stat, autorităţii judecătoreşti îi revine dreptul de acţiune în instanţa judecătorească pentru apărarea într-un nou litigiu asupra căruia există deja decizia unei
a soluţiona litigiile de drept în urma manifestării ilicite. drepturilor şi intereselor legitime care le-au fost instanţe. Căile de atac sunt o instituţie creată tocmai în
Justiţia trebuie să fie la cel mai înalt la îndemîna tuturor încălcate. scopul preîntîmpinării şi lichidării erorilor în sfera de
celor interesaţi. Aceasta a şi determinat introducerea în realizare a justiţiei.
Constituţia RM „orice persoană are dreptul la satisfacţia Constituţiei Republicii Moldova, în al 2, că: „Nici o
efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente lege nu poate îngrădi accesul la justiţie”. De aceea este , art.119 din Constituţia Republicii Moldova prevede
împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi da menţionat că legislatorul ar trebui să modifice art.25 cu titlu de principiu că: „împotriva hotărîrilor
interesele sale legitime”. Pentru ca cei interesaţi să nu fie al Legii cu privire la Curtea Constituţională, care judecătoreşti, părţile interesate şi organele de stat
obstrucţionaţi sub nici o modalitate sau pretext, subliniază contravine Constituţiei Republicii Moldova, deoarece în competente pot exercita cile de atac, în condiţiile legii”.
că „nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie”. În statul art.7 al Constituţiei înscrie: „Nici o lege şi nici un al act
de drept autoritatea judecătorească reprezintă o adevărată juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are Legea RM privind organizarea judecătorească, prin
putere pentru ca litigiile apărute din încălcarea legilor nu putere juridică”. art.20 stabileşte: „Împotriva hotărîrilor judecătoreşti
pot fi soluţionate de către alte organe ale statului decît cele părţile interesate şi organele de stat competente pot
de judecată. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova prin exercita căile de atac, în condiţiile legii”.
art.5(1) fixează: „Orice persoană interesată este în drept
Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi să se adreseze în instanţa judecătorească, în modul Codul de procedură civilă a Republicii Moldova prin
politice, care prin art.14 stabilit de lege, pentru a-şi apăra drepturile încălcate sau titlul al treilea stabileşte căile ordinare de atac – apelul,
contestate, libertaţile şi interesele legitime.” recursul şi o cale extraordinară – revizuirea hotărîrilor.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prin art.8
fixează următoarele: „Orice persoană are dreptul să se Codul de procedură penală al Republicii Moldova în Astfel, art.357 Obiectul apelului, stabileşte: “Hotâririle
adreseze în mod efectiv instanţelor judiciare competente art.298(1) Plîngirile împotriva acţiunilor organului de susceptibile de apel pot fi atacate, pînă a ramîne
împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce urmărire penală şi ale organului care exercită activitate definitive, în instanţa de apel care, în baza materialilor
îi sunt recunoscute prin constituţie sau prin lege” operativă de investigaţii, fixează: „Împotriva acţiunilor din dosar şi a celor prezentate suplimentar, verifică
organului de urmărire penală şi ale organului care corectitudinea constatării circumstanţelor de fapt ale
Art.10 aceleaşi declaraţii stabileşte: „Orice persoană are exercită activitate operativă de investigaţii poate înainta pricinii, a aplicării şi interpretării normelor de drept real,
dreptul, în deplină egalitate să fie ascultată în mod echitabil plîngere bănuitul, învinuitul, reprezentantul lor legal, precum şi respectarea normelor de drept procedural, la
şi public de un tribunal independent şi parţial care va hotărî apăratorul, partea vătamată, partea civilă, partea judecarea pricinii în prima instanţa.”
fie asupra drepturilor şi obligaţiilor sale, fie asupra civilmente responsabilă şi reprezentanţii acestora,
temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptată precum şi alte persoane drepturile şi interesele legitime Recursul este calea de atac ordinară, art.397 CPC RM,
împotriva ei”. ale cărora au fost lezate de către aceste prin intermediul căreia părţile solicită în condiţiile şi
organe.”Introducerea articolului nou în procedura penală pentru motivele limitativ-determinate de lege,
Convenţia Europeană privind apărarea drepturilor consolidează principiul accesului liber la justiţie desfiinţarea unei hotărîri judecătoreşti pronunţate fără
omului şi a libertăţilor fundamentale prin art.6 asigurînd astfel accesul tuturor părţilor la justiţie în drept de apel, în apel sau de un organ cu activitate
proclamă: „Orice persoană are dreptul la judecarea în procesul penal. jurisdicţională.
mod echitabil, în mod public etc.
Conform art.397 cu recurs pot fi atacate următoarele
 Principiul – dreptul de atac (Folosirea căilor de
Legea Republicii Moldova privind organizarea hotărîri:
atac în procesul înfăptuirii justiţiei)
judecătorească prin art.6 stabileşte:
a) hotărîrile pronunţate în prima instanţă de curţile
În afară de realizarea funcţiei de control asupra
1) Orice persoană are dreptul la satisfacţia afectivă de apel;
hotărîrilor judecătoreşti, căile de atac asigură în mod
din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva real şi deplin drepturile şi interesele procesuale ale
actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele b) hotărîrile pronunţate în prima instanţă de Curtea
părţilor în procesul civil, penal Supremă de Justiţie;
sale legitime.
c) alte hotărîri pentru care legea nu prevede calea prevăzute de lege, procesul către adevăr al actului de garantează drepturile şi libertăţile legitime a părţilor în
apelului. justiţie. proces.
Principiul înfăptuirii justiţiei numai de instanţele
Revizuirea hotărîrilor, art.446 CPC RM, pot fi Comparînd căile extraordinare de atac cu cele ordinare, judecătoreşti este prevăzut în
supuse revizuirii hotărîrile, încheierile şi deciziile subliniem încă odată următoarele deosebiri: Constituţia Republicii Moldova:
irevocabile ale tuturor instanţelor judecătoreşti, în “Justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele
condiţiile prezentului capitol.  Recursul şi apelul sunt îndreptate împotriva judecătoreşti.”
hotărîrilor nedefinitive, în timp ce căile extraordinare de : „Justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie ,
Conform prevederilor cuprinse în titlul al doilea atac sunt îndreptate împotriva hotărîrilor definitive; prin Curţile de apel şi prin judecătorii. Pentru anumite
capitolele patru şi cinci ale Codului de procedură categorii de cauze pot funcţiona , potrivit legii judecătorii
penală al Republicii Moldova, căile de atac de  Căile ordinare se înscriu în sistemul gradelor de
specializate. Înfiinţarea de instanţe extraordinare este
asemenea se împart în căi ordinare şi extraordinare. justiţie, pe cînd căile extraordinare de atac sunt situate în
interzisă.”
afara acestui sistem;
Căile ordinare de atac sunt cele îndreptate împotriva Legea Republicii Moldova privind organizarea
hotărîrilor judecătoreşti care nu sunt definitive, din care  Exercitarea căilor extraordinare de atac, sub judecătorească:
fac parte apelul (art.400 CPP RM) şi recursul (art.420 aspectul titularilor lor, este cu mult mai restrînse decît cea a art.14: “Puterea judecătorească este independentă, separată
si 437 CPP RM). căilor ordinare de atac; de puterea legislativă şi puterea executivă, are atribuţii
proprii, exercitate prin instanţele judecătoreşti, în
CPP RM indică, că toate sentinţele pot fi atacate cu  Termenele de exercitare a căilor extraordinare de conformitate cu principiile prevăzute de Constituţie şi de
apel, cu excepţia: atac sunt cu mult mai mari decît termenele de exercitare a alte legi.”
apelului său recursului. Legea Republicii Moldova cu privire la statul
1) sentinţelor pronunţate de judecătorii privind judecătorului:
infracţiunile pentru săvîrşirea cărora legea prevede în Între aceste căi de atac ordinare şi extraordinare sunt şi alte art.1: Puterea judecătorească se exercită numai prin instanţa
exclusivitate pedeapsa nonprivativă de libertate; deosebiri, sub aspectul competenţei funcţionale de judecătorească în persoana judecătorului, unicul purtător al
soluţionare, sub aspectul efectelor pe care le produc etc.. acestei puteri. Judecătorul este persoana investită
2) sentinţelor pronunţate de judecătoria militară constituţional cu atribuţii de înfăptuire a justiţiei, pe care le
Căile de atac sunt o instituţie corectă tocmai în scopul execută pe baza profesională. Judecătorii instanţelor
privind infracţiunile pentru săvîrşirea cărora legea
preîntîmpinării erorilor în sfera de realizare a jurisdicţiei. judecătoreşti sunt independenţi, inamovibili, potrivit legii,
prevede în exclusivitate pedeapsa nonprivativă de Ele sunt mijloace procesuale care primit un nou examen al şi se supun numai acesteia.
libertate; procesului în care s-a pronunţat una sau mai multe hotărîri
judecătoreşti în vederea desfiinţării totale sau parţiale a  Colegialitatea şi unipersonalitatea examinării
3) sentinţelor pronunţate de curţile de apel şi de acestuia atunci cînd sunt greşite, în fapt şi în drept. cauzelor în instanţele judecătoreşti.
Curtea Supremă de Justiţie; Codul de procedură penală al Republicii Moldova:
4. Înfăptuirea justiţiei numai de instanţele
judecătoreşti şi Colegialitatea şi unipersonalitatea Articolul 30. Compunerea instanţei de judecată
Revizuirea procesului penal este a doua cale (1) Judecarea cauzelor penale se înfăptuieşte de către
examinării cauzelor în instanţele judecătoreşti;
extraordinară de atac prin care hotărîrile judecătoreşti ce nu
reflectă adevărul sunt scoase sub autoritatea lucrului  Principiul înfăptuirii justiţiei numai de către instanţă în complet format din 3 judecători sau de către un
instanţele judecătoreşti singur judecător.
judecat, fiind viciate, de fond, în cauza necunoaşterii în (2) În toate instanţele de judecată de gradul întîi, cauzele
întregime a situaţiei de fapt, folosirii probelor false sau a Dreptul exclusiv al instanţelor judiciare de-a înfăptui
coruperii organelor de justiţie. justiţia rezultă dintr-un mod deosebit de-a soluţiona cauzele penale se judecă de un singur judecător, cu excepţia
(penale, civile, administrative). Instanţele de judecată cazurilor prevăzute în prezentul articol.
Recursul în anulare este calea de atac extraordinară ce are dispun de un şir de avantaje de care nu dispune nici o altă (3) Cauzele penale asupra infracţiunilor excepţional de
menirea, în sistemul nostru procesul penal, să reprezinte formă de activitate statală, paralel cu faptul că numai grave, pentru săvîrşirea cărora legea prevede pedeapsă cu
nivelul maxim al judecăţii, încheind, în cazuri anume instanţa de judecată înfăptuieşte justiţia, principiul în cauză detenţiune pe viaţă, se judecă în primă instanţă, la decizia
motivată a preşedintelui instanţei judecătoreşti, în complet
format din 3 judecători.
(4) Cauzele penale deosebit de complicate, precum şi cele (1) Toate problemele care apar în judecată se soluţionează c) Declararea inviolabilităţii lui;
care prezintă o mare importanţă socială pot fi examinate, la colegial cu votul majorităţii judecătorilor. Nici un judecător d) Secretul deliberărilor şi interzicerea de a cere
decizia motivată a preşedintelui instanţei judecătoreşti, în nu are dreptul să se abţină de la vot. Preşedintele şedinţei divulgarea lui;
complet format din 3 judecători. de judecată votează ultimul. Judecătorii se bucură de e) Stabilirea răspunderii pentru lipsa de stimă
(5) Apelurile şi recursurile împotriva hotărîrilor drepturi egale în soluţionarea problemelor care apar în faţă de judecată, judecători şi pentru imixtiune în
judecătoreşti în cauzele penale pentru care nu este examinarea pricinii şi emiterea hotărîrii. În caz de paritate judecarea cauzei;
prevăzută calea de atac apelul, precum şi împotriva de voturi la adoptarea unei hotărîri de către Plenul Curţii f) Crearea de condiţii organizatorice şi tehnice
hotărîrilor instanţelor de apel pentru a decide Supreme de Justiţie, problema este considerată respinsă. favorabile activităţilor instanţelor judecătoreşti;
admisibilitatea, se judecă de către instanţele respective în (2) Judecătorul care nu este de acord cu hotărîrea g) Asigurarea materială şi socială a
complet format din 3 judecători. majorităţii semnează hotărîrea, dar este în drept să expună judecătorului;
(6) Colegiul lărgit al Curţii Supreme de Justiţie judecă în scris opinie separată, care se înmînează preşedintelui h) Alte măsuri, prevăzute de lege”.
recursurile împotriva sentinţei Colegiului penal al Curţii şedinţei şi se anexează la dosar. Opinia separată nu se Prin imparţialitatea judecătorului trebuie să
Supreme de Justiţie, împotriva hotărîrilor instanţei de apel anunţă şi nu se citeşte în şedinţa de judecată. înţelegem obiectivitatea lui, precum că nici într-un caz să
şi recursurile în anulare în complet format din 5 judecători. nu fie cointeresat în finalul material al cauzei.
(7) Plenul Curţii Supreme de Justiţie judecă recursurile în 5. Independenţa, imparţialitatea şi În legislaţie sunt indicate cauzele posibile de încălcarea a
anulare în complet format din cel puţin 2/3 din numărul inamovibilitatea judecătorului şi Limba de procedură şi acestui principiu, de exemplu: dacă el personal, soţul, copii,
total al judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie. dreptul la interpret. fraţii, surorile, copiii acestora sunt direct sau indirect
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova:  Principiul independenţei, imparţialităţii şi interesaţi în proces; dacă el este în calitate de parte
Articolul 21. Judecarea unipersonală şi colegială a inamovibilităţii judecătorului vătămată, reclamat sau pîrît, este soţ sau rudă cu una din
pricinilor Conform Constituţiei Republicii Moldova art.116 aceste persoane, fie soţ sau rudă a inculpatului; a participat
(1) Pricinile civile se judecă în primă instanţă de un singur Judecătorii instanţelor judecătoreşti sunt independenţi, în calitate de martor, expert, specialist, traducător,
judecător sau în mod colegial, în conformitate cu imparţiali şi inamovibili potrivit legii. anchetator, procuror, apărător nu poate participa la
prevederile prezentului cod şi ale altor legi. Judecătorii instanţelor judecătoreşti se numesc în funcţie de judecarea cauzei.
(2) În instanţele de apel şi de recurs, pricinile civile se Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliu Inamovibilitatea judecătorului subînţelege,
judecă de un complet de judecători. Superior al Magistraturii, în condiţiile legii judecătorii care destituirea judecătorului din funcţie numai în acuzele strict
Articolul 46. Completul de judecată au susţinut concursul sunt numiţi în funcţie pentru prima prevăzute de lege.
(1) Pricinile civile se judecă în primă instanţă de un singur dată pe un termen de 5 ani. După expirarea termenului de 5  Principul limbii de procedură şi a dreptului
judecător sau de un complet din 3 judecători. Problema ani, judecătorul vor fi numiţi în funcţie pînă la atingerea la interpret
judecării colegiale a pricinii se examinează de către plafonului de vîrstă stabilită în condiţiile legii (65 de ani). Judecarea cauzelor în instanţele judecătoreşti din Republica
preşedintele sau Principiul independenţei judecătorului este un principiu de Moldova se desfăşoară în limba moldovenească.
vicepreşedintele instanţei. cea mai înaltă valoare morală. Din punctul de vedere al Persoanele interesate în soluţionarea pricinii care nu posedă
(2) În instanţă de apel, pricinile se judecă de un complet moralităţii aceasta ar înseamnă că în activitatea instanţelor sau nu vorbesc limba moldovenească sunt în drept să ia
compus dintr-un judecător (preşedinte al şedinţei) şi alţi doi judecătoreşti nimeni nu-l poate influenţa pe judecător, fiind cunoştinţă de toate actele ce se efectuează, de lucrările
judecători. exclus faptul că aceasta să cadă sub influenţa unor persoane dosarului şi să vorbească în judecată prin interpret.
(3) Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit şi interesate din sfera justiţiei sau din afara sistemului Printr-o încheiere a instanţei, procesul se poate desfăşura şi
colegiul economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie judiciar. La noi în ţară de la proclamarea acestui principiu în limba accesibilă majorităţii participanţilor la proces.
judecă recursurile în componenţa unui judecător pînă la realizarea lui practică este o cale extrem de În cazul în care procesul se desfăşoară în altă limbă,
(preşedinte) şi altor 4 judecători. anevoioasă, întortocheată şi există un şir piedici de ordin instanţa întocmeşte obligatoriu hotărîrea şi în limba
(4) Plenul Curţii Supreme de Justiţie examinează legislativ, metodologic etc. moldovenească.
recursurile în cazul desesizării colegiului lărgit, în modul În continuare să urmărim prevederile legislaţiei interne, Legea Republicii Moldova privind organizarea
stabilit la art.442, cu participarea a cel puţin două treimi din „Independenţa judecătorului este asigurată prin: judecătorească în art.9, dispune:
numărul total de judecători ai Curţii Supreme de Justiţie. a) Procedura de înfăptuire a justiţiei; Procedura judiciară se desfăşoară în limba moldovenească.
Articolul 48. Soluţionarea colegială a problemelor b) Procedeul de numire, suspendare, demisie şi Persoanele care nu posedă sau nu vorbesc limba
eliberare din funcţie; moldovenească au dreptul de a lua cunoştinţă de toate
actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă prin Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a  Şedinţele de judecată sunt publice. Judecarea
interpret. libertăţilor fundamentale din 04.11.1950 proceselor în şedinţă închisă se admite numai în cazurile
Procedura judiciară se poate efectua într-o limbă Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi stabilite prin lege, cu respectarea procedurii.
acceptabilă pentru majoritatea persoanelor ce participă la politice  Hotărîrile instanţelor judecătoreşti se pronunţă
proces. Legea Republicii Moldova privind organizarea public.
În cazul cînd procedura judiciară se efectuează în altă judecătorească: În toate instanţele, sedinţele de judecată sunt publice.
limbă, documentele procesuale juridice se întocmesc în Codul de procedură penală al Republicii Moldova: Excepţii: În sedinţa de judecată nu se admit minorii de
mod obligatoriu în limba moldovenească. Art.9: (1) “Toţi sînt egali în faţa legii, a organelor de pînă la vîrsta de16 ani dacă nu sînt citaţi în calitate de
Principiul dat, este enunţat în codurile procesual-civile şi urmărire penală şi a instanţei de judecată fară deosebire de participant la proces sau de martor. Pot avea loc şedinţe
penale. sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinie politică sau orice închise numai în scopul protejării informaţiei ce constituie
altă opinie, origine naţională sau socială, apartenenţă la o secret de stat, taina comercială ori a unei alte informaţii a
6. Principiul egalităţii tuturor în faţa legii şi minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.” cărei divulgare este interzisă prin lege. Instanţa de
autorităţii judecătoreşti şi Publicitatea şi oralitatea Art 5: (1) „ judecată poate dispune judecarea pricinii în şedinţa
dezbaterilor judiciare. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova: secretă pentru a preveni divulgarea unor informaţii care se
 Principiul egalităţii în faţa legii şi în faţa (1) Justiţia în pricinile civile se înfăptuieşte pe referă la aspectele intime ale vieţii, care lezează onoarea,
instanţelor de judecată principiul egalităţii tuturor persoanelor, independent de demnitatea sau reputaţia profesională ori la alte
Egalitatea deplină şi reală trebuie să manifeste în toate cetăţenie, rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, circumstanţe care ar putea prejudicia interesele
domeniile vieţii sociale şi mai ales pe plan juridic. sex, opinie, apartenenţă politică, avere, origine socială, participanţilor la proces, ordinea publică sau moralitatea.
Acest principiu este consfinţit în art.16 al Constituţiei serviciu, domiciliu, loc de naştere, precum şi al egalităţii Şedinţa poate fi declarată secretă pentru intregul proces sau
Republicii Moldova, în care este specificat: tuturor organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate şi numai pentru efectuarea unor anumite acte procedurale.
„(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa forma de organizare juridică, subordonare, sediu şi de alte Privitor la examinarea pricinii în sedinţa secretă, instanţa
legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, circumstanţe. judecatorească emite o încheere motivată.
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, Şedinţa secretă se desfăşoară în prezenţa participanţilor la
apartenenţă politică, avere sau de origine socială.” proces, iar în caz de necesitate la ea asistă de asemenea
Principiul egalităţii în faţa legii ţi în faţa instanţelor de  Principiul – publicitatea dezbaterilor judiciare expertul şi interpretul.
judecată este inserat în multiplele Declaraţii, Convenţii, Referitor la principiul publicităţii, e de remarcat faptul că
Pacte internaţionale : principala formă de desfăşurare a judecăţii, ca fază Principiul publicităţii îşi manifestă importanţa sa prin:
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului: procesuală, o constituie şedinţa de judecată, care este  Asigurarea controlului societăţii, activităţii
Art. 1: ”Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în publică (cu excepţia cazurilor cînd aceasta este în instanţelor de judecată.
demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi contradicţie cu interesele păstrării unui secret ocrotit de  Ridicarea responsabilităţii judecătorului.
conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în lege). Publicitatea şedinţei de judecată desemnează  Contribuirea la educarea cetăţenilor în spiritul
spiritul fraternităţii.” posibilitatea oricărei persoane (interesate sau neinteresate) respectării legii.
Art. 2: „Fiecare se poate prevala de toate drepturile şi de de a asista la desfăşurarea activităţilor procesuale ori Principiul dat este stipulat şi în legislaţia altor state, ca de
toate libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie, fără nici procedurale specifice judecăţii. exemplu:
o deosebire, în special de rasă, de culoare, de sex, de Constituţia Republicii Moldova privind publicitatea
limbă, de religie, de opinie dezbaterilor judiciare, prin art.117 stabileşte următoarele: 7. Asigurarea dreptului de a se apăra în procesul
politică sau de orice altă opinie, de origine naţională sau „În toate instanţele judecătoreşti şedinţele de judecată sunt înfăptuirii justiţiei şi Prezumţia nevinovăţiei;
socială, de avere, de naştere sau decurgînd din orice altă publice. Judecarea proceselor în şedinţă închisă se admite  Principiul – dreptul de apărare
situaţie. numai în cazurile stabilite de lege, cu respectarea tuturor Unul din drepturile fundamentale înserate în Constituţia
Art. 10: „Orice persoană are dreptul, în deplină egalitate, să regulilor de procedură”. Republicii Moldova este dreptul de apărare sau asistenţă
fie ascultată în mod echitabil şi public de un tribunal Legea RM privind organizarea judecătorească prin juridică la înfăptuirea justiţiei.
independent şi imparţial, care va hotărî fie asupra art.10, fixează că: Constituţia RM prevede:
drepturilor şi obligaţiile sale, fie asupra temeiniciei oricărei  Dreptul la apărare este garantat.
acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva ei.”
 Fiecare om are dreptul să reacţioneze independent,  Să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător administrate nemijlocit în faţa instanţei de judecată trebuie
prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi ales de el şi dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru supuse, în cadrul şedinţei de judecată, situaţiei; unde
libertăţilor sale. a plăti un apărător, să poată fi asistat în mod gratuit de un funcţia de învinuire să se situeze pe o poziţie procesuală
 În tot cursul procesului părţile au dreptul să fie avocat din oficiu, atunci cînd interesele justiţiei o cer; egală cu cea de apărare.
asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.  Să întrebe sau să solicite audierea martorilor În acest sens, se consideră că citarea părţilor, este o
 Amestecul în activitatea persoanelor care exercită acuzării şi să obţină citarea şi audierea martorilor apărării în consecinţă a principiului contradictorialităţii.
apărarea în limitele prevăzute numit din oficiu. aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării. Codul de procedură civilă al R.M. art.56(2) fixează:
Dreptul la apărare poate fi privit de 2 accepţiuni: una – „Participanţii la proces se bucură de drepturi procesuale
prevede totalitatea drepturilor şi regulilor procedurale, care  Principiul prezumţiei nevinovăţiei egale şi au obligaţii procesuale egale, cu unele excepţii
oferă persoanei posibilitatea de a se apăra împotriva Principiul prezumţia nevinovăţiei serveşte drept garanţie stabilite de lege în dependenţă de poziţia pe care o ocupă în
acuzaţiilor ce i se aduc şi să contesteze învinuirile; cealaltă incontestabilă a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. La proces.”
– dreptul la apărare cuprinde posibilitatea folosirii unui acest capitol Constituţia Republicii Moldova prin art.21 Iar potrivit art.26(1) al CPCRM, „Procesele civile se
avocat. consacră: „Orice persoană acuzată de un delict este desfăşoară pe principiul contradictorialităţii şi egalităţii
Privind asistenţa juridică la înfăptuirea justiţiei, Legea RM prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită părţilor în drepturile procedurale.”
privind organizarea judecătorească prin art.11, în mod legal, în cursul unui proces judiciar public în cadrul Din cele subliniate mai sus, să evidenţiem principalele
stabileşte: căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale”. trăsături a contradictorialităţii:
În tot cursul procesului părţile au dreptul să fie reprezentate Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea  Delimitarea funcţiei de acuzare şi apărare ale
sau, după caz, asistate de apărător. Supremă de Justiţie prin art.1 proclamă: „Prin activitatea funcţiilor justiţiei;
Imixtiunea în activitatea persoanelor care exercită apărarea sa Curtea supremă de Justiţie asigură respectarea  Părţile au drepturi procesuale egale (la tot ce are
în limitele prevăzute se pedepseşte conform legii. principiului prezumţiei nevinovăţiei şi principiul dreptul o parte, la vederea fondării acţiunii sale, are dreptul
Asistenţa juridică internaţională se solicită sau se acordă în supremaţiei legii, ce contribuie la constituirea unui stat de şi cealaltă parte pentru a respinge acţiunea dată)
condiţiile prevăzute de lege şi de convenţiile internaţionale drept”.  Rolul conducător şi obiectiv al instanţei de judecată
la care Republica Moldova este parte. „Orice persoană acuzată de un delict este prezumată Contradictorialitatea şi egalitatea părţilor în proces sunt
Pe plan internaţional principiul – dreptul la apărare este nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită în mod ideile fundamentale, mijloace sigure de aflare a adevărului
enunţat în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, legal, în baza sentinţei definitive a instanţei judecătoreşti”, la înfăptuirea justiţiei. În acest sens legea prevede pentru
unde art.7, prevede: „Toţi oamenii sunt egali în faţa legii. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prin art.11 părţi reclamant, reclamat, reprezentant legal, persoană terţă,
Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva prevede: „Orice persoană acuzată de un delict este - procuror (ex., adopţia) – procedura civilă; acuzator,
oricărei discriminări care ar încălca prezenta Declaraţie şi prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită inculpat, apărător, partea vătămată, partea civilă, partea
împotriva oricărei provocări la o astfel de discriminare”. în mod legal în cursul unui proces public în cadrul căreia i civilmente responsabilă şi reprezentanţii – procedura
Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale”. penală; au drepturi egale în ceea ce priveşte reprezentarea
politice prin art.14 stabileşte: Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor probelor, participarea la examinarea lor, formularea
Orice persoană acuzată de comiterea unei infracţiuni penale omului şi a libertăţilor fundamentale prin art.6 prevede: cerinţelor şi demersurilor, explicarea drepturilor şi
are dreptul, în condiţii de deplină egalitate, la cel puţin „Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată obligaţiilor, şi examinarea lor.
următoarele garanţii: nevinovată pînă ce vinovăţia sa va fi legal stabilită”.
 Să fie informată în cel mai scurt termen, într-o Prezumţia nevinovăţiei fiind unul din principiile, ce 9. Elementele sistemului judiciar în Republica Moldova.
limbă pe care o înţelege şi în mod detaliat despre natura şi contribuie la constituirea unui stat de drept este  Consiliul Superior al Magistraturii
motivele acuzaţiei ce i se aduce; implementat în legislaţia internă a statelor respective, ce  Curţi de apel
 Să fie judecată pentru fără o întîrziere excesivă: vor urma drept exemplu, privind asigurarea domniei legii,  Curtea Supremă de justiţie
 Să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.  Judecătorii
limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit, asupra naturii
şi cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa; 8. Egalitatea părţilor în proces şi caracterul 10. Gradele de jurisdicţie şi modalităţile examinării
 Să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare contradictoriu al dezbaterilor judiciare; cauzei judiciare.
pregătirii apărării sale; Egalitatea participanţilor în proces şi caracterul Gradele de jurisdictie reprezinta trepte prin care
contradictoru, ca principiu, constă în aceea că toate probele trece o judecata. Aceste grade de jurisdictie permit o
evaluare in fond dar si posibilitatea de recurs, ca Articolul 6. Condiţii pentru a candida la funcţia  şi, respectiv, 10 ani.
posibilitate de indreptare a erorilor. Legislatia de procedura                        de judecător     (6) Poate fi numită judecător militar persoana care
a RM prevede infaptuirea justitiei prin 2 sau 3 grade de     (1) La funcţia de judecător poate candida persoana cu o întruneşte condiţiile prevăzute la alin. (1) şi are calitatea de
jurisdictie, care se face intr-un system dispus in scara, unde reputaţie ireproşabilă, care deţine cetăţenia Republicii ofiţer activ. Persoanelor care nu au calitatea de ofiţer activ
orice cauza dupa judecarea in prima instanta se judeca in Moldova, are domiciliul în ţară şi întruneşte următoarele li se atribuie grade militare.
apel sau in recurs. Organizarea justitiei se face printr-un condiţii:    L E G E privind Institutul Naţional al Justiţiei
system de 3 grade de jurisdictie: judecarea in fond; inel si     a) are capacitate de exerciţiu; Articolul 13. Concursul de admitere în Institut
in recurs,pentru unele categorii de cause sau de 2 grade de     b) are diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul (1) Admiterea în Institut se face exclusiv pe bază de
jurisdictie: judeca de fond si de recurs. Pentru alte categorii acesteia; concurs, cu respectarea principiilor transparenţei şi
de cause in ependenta de obiectul litigiului si instanta de     c) a absolvit Institutul Naţional al Justiţiei sau are egalităţii în drepturi.
judecata care examineaza cauza in fond. Hotaririle instantei vechimea în muncă prevăzută la alin. (2); (2) La concursul de admitere în Institut au dreptul să
in fond nu sunt definitive si pot fi atacate cu apel sau dupa     d) nu are antecedente penale; participe numai persoanele care întrunesc condiţiile
caz cu recurs. Examinarea cauzei in apel se desfasoara la     e) cunoaşte limba de stat; prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei de judecător,
instanta de judecata ierarhic superioara, in rezultatul     f) corespunde cerinţelor de ordin medical pentru respectiv de procuror.
atacarii primei instante in termenul prevazut de lege. In exercitarea funcţiei.    Articolul 10. Selectarea şi criteriile de selectare 
urma judecarii in apel, instanta de judecata     (2) Se consideră vechime în muncă care oferă persoanei a candidaţilor la funcţia de judecător
emite o decizie prin care respinge apelul sau il admite, dreptul de a candida la funcţia de judecător activitatea     (1) Procesul de selectare a candidaţilor la funcţia de
desfiintind hotarirea primei instante. Decizia instantei de acesteia pe parcursul ultimilor 5 ani în calitate de judecător judecător se desfăşoară potrivit unor criterii obiective
apel poate fi atacata cu recurs in termenul prevazut de lege. sau judecător-asistent al Curţii Constituţionale, judecător în bazate pe merit, ţinînd seama de pregătirea profesională, de
Instanta de recurs se pronunta prin o decizie care respinge instanţele internaţionale, procuror, profesor de drept titular integritatea, capacitatea şi eficienţa candidaţilor. 
recursul sau il admite desfiintind hotarirea primei instante în instituţiile de învăţămînt superior acreditate, avocat,     (2) Candidaţii la funcţia de judecător sînt selectaţi de
sau a instantei de apel. Decizia instantei de recurs este asistent judiciar sau grefier. colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în temeiul
definitive. Alte modalitati de examinare a cauzelor de catre     (3) Persoanele care au vechimea în muncă prevăzută la prezentei legi, al Legii nr. 154 din 5 iulie 2012 privind
instante de judecata sunt: examinarea recursului alin. (2), cu excepţia judecătorilor în instanţele selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor şi
in anulare; examinarea in revizuire care se pot realize internaţionale şi a judecătorilor Curţii Constituţionale, al regulamentelor Consiliului Superior al Magistraturii.
independent una fata de alta, spre deosebire de gradele de susţin un examen în faţa Comisiei de absolvire a Institutului     Articolul 11. Numirea judecătorului în funcţie
jurisdictie ce se desfasoara succesiv. Examinarea recursului Naţional al Justiţiei conform procedurii şi condiţiilor     (1) Judecătorii judecătoriilor şi judecătorii curţilor de
in anulare se infaptuieste numai in curtea suprema de prevăzute de Legea nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind apel se numesc în funcţie, din numărul candidaţilor selectaţi
justitie, in urma atacarii hotaririlor judecatoreshti definitive Institutul Naţional al Justiţiei.    prin concurs, de către Preşedintele Republicii Moldova, la
si irevocabile de catre     (4)  Se consideră că nu are reputaţie ireproşabilă, în propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Candidaţii
procurorul general, in scopul inlaturarii erorilor judiciare pe sensul alin. (1), şi nu poate candida la funcţia de judecător selectaţi, care întrunesc condiţiile specificate la art.6, se
motive de drept. Instanta de juecata suprema, la judecarea persoana care: numesc în funcţia de judecător iniţial pe un termen de 5 ani.
recursului in anulare, dispune prin decizie desfiintarea     a) are antecedente penale, inclusiv stinse, sau a fost După expirarea termenului de 5 ani, judecătorii sînt numiţi
hotaririi judecatoreshti pronuntind o noua hotarire sau absolvită de răspundere penală printr-un act de amnistie sau în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de
trimite cauza spre rejudecara altei de graţiere; ani.
instante in cazul admiterii acestea. Examinarea in revizuire     b) a fost concediată din organele de drept din motive     (2) Judecătorii Curţii Supreme de Justiţie sînt numiţi de
se face de catre instanta de fond (in cause penale) precum si compromiţătoare sau a fost eliberată, din aceleaşi motive, către Parlament, la propunerea Consiliului Superior al
de instant ierarhic superioara (in cause civile) in cazul cind din funcţiile specificate la alin. (2); Magistraturii.
sa comis o eroare judiciara printr-o hotarire judecatoreasca     c) are un comportament incompatibil cu normele Codului     (3) Preşedintele Republicii Moldova poate respinge o
definitive de etică al judecătorilor sau desfăşoară activitate singură dată candidatura propusă de către Consiliul
incompatibilă cu normele acestui cod. Superior al Magistraturii pentru numirea în funcţia de
11. Modul de numire în funcţie a judecătorilor.     (5) Poate candida la funcţia de judecător al curţii de apel judecător pe 5 ani sau pînă la atingerea plafonului de vîrstă
Condiţiile necesare pentru numire. sau de judecător al Curţii Supreme de Justiţie persoana cu o şi numai în cazul depistării unor probe incontestabile de
vechime în muncă în funcţia de judecător de cel puţin 6 ani incompatibilitate a candidatului cu funcţia respectivă, de
încălcare de către acesta a legislaţiei sau de încălcare a judecatori. Aparatul judecatoriei include: cancelaria, arhiva,
Competenţa curţilor de apel
procedurilor legale de selectare şi promovare a lui. serviciul de documentare si serviciul administrativ. Curţile de apel:
    (4) Refuzul de numire în funcţie sau de reconfirmare în Cancelaria si arhiva asigura lucrarile de secretariat la a) judecă cauzele şi cererile date prin lege în competenţa
funcţie trebuie să fie motivat şi se face în termen de 30 de infaptuirea justitiei. lor;
zile de la data parvenirii propunerii. În cazul apariţiei unor Grefierul participa la examinarea cauzelor penale, civile sib) soluţionează conflictele de competenţă apărute între
circumstanţe care necesită o examinare suplimentară, administrative, indeplinind lucrari de secretariat in timpuljudecătoriile din circumscripţia lor;
Preşedintele Republicii Moldova anunţă Consiliul Superior sedintei de judecata. c) generalizează practica judiciară;
al Magistraturii despre prelungirea termenului indicat cu 15 Serviciul administrative d) exercită alte atribuţii, conform legii.
zile. are in grija gospodarirea localului judecatoriei si asigurarea
Codul de procedura penala al Republicii Moldova
    (5) La propunerea repetată a Consiliului Superior al conditiilor materiale pentru desfasurarea activitatii instantei
. Competenţa curţii de apel
Magistraturii, Preşedintele Republicii Moldova emite un de judecata, precum si gestiunea bunurilor. Politia pusa in Curtea de apel:
decret privind numirea în funcţia de judecător pe 5 ani sau serviciulinstantelor judecatoershti in mod gratuity de catre1) judecă în primă instanţă cauzele penale privind
pînă la atingerea plafonului de vîrstă în termen de 30 de zile Ministerul Afacerilor Interne, infatuieste urmatoarele infracţiunile  prevăzute de  Codul penal în art.135-144, 278,
de la data parvenirii propunerii repetate. activitati prevazute de art 50 al legii privind organizarea 279, 283, 284, 337-343;
     judecatoreasca: asigura paza localurilor, a altor bunuri ale2) ca instanţă de apel, judecă apelurile împotriva hotărîrilor
12. Judecătoriile(raionale,de sector,municipale). instantelor judecatoreshti, ordinea publica in sediul pronunţate în primă instanţă de  judecătorii, inclusiv de
Judecatoriile de (sector, municipale) sunt compuse instantei, executa aducerea fortata la judecata judecătoria militară;
din presedintele judecatoriei, judecatori si aparatul auxiliar. precum si alte atributii cerute. Colaboratorii politiei pusi in
3) ca instanţă de recurs, judecă recursurile împotriva
Presedintele judecatoriei este numit in functie de catre serviciul instantelor judecatoresti se subordoneaza hotărîrilor judecătoriilor, care, potrivit legii, nu pot fi
Presed RM, la propunerea consiliului superior al presedintilor acestora. Pe linga judecatoi activeaza atacate cu apel;
magistraturii. Persedintele judecatoriei exercita atributii de executori judecatoreshti, care sunt numiti si eliberati din 4) soluţionează conflictele de competenţă apărute între
judecator si atributie de administratie. Presedintele functie de directorul Departamentului de judecătorii;
judecatoriei are urmatoarele atributii potrivit art 27 a legii executare a deciziilor judiciare de pe linga Ministerul 5) judecă cazurile de revizuire, date prin lege în competenţa
privind organizarea judecatoreasca: justitiei. Executorii judecatoreshti executa hotaririle sa.
a) judeca procesele si prezideaza sedintele de definitive cu character patrimonial ale instantelor Componenţa Curţii de Apel
judecata, distribuie judecatorilor spre solutionarea cauzele judecatoresti si altor hotariri prevazute de lege. (1) Curţile de apel pot fi formate din mai multe colegii,
in materie civila, penala, administrative si de alta natura; Judecatoriile judeca toate cauzele si cererile in prima după categoria  cauzelor, sau dintr-un singur colegiu mixt.
b) constituie complete de judecata, distribuie instanta, in afara de cele date in competenta altor instante.
(De regulă în cadrul Curţilor de Apel funcţionează 2
judecatorilor alte sarcini; colegii: Penal şi Civil.)
c) conduce activitatea de generalizare a practicii (2) Colegiile se constituie din judecătorii Curţii de Apel.
judiciare si de tinere a statisticii judiciare; 13. Curţile de Apel Componenţa şi competenţa Componenţa colegiilor este aprobată de preşedintele Curţii
d) numeste si elibereaza din functie angajatii Curţilor de Apel. prin ordin la începutul fiecărui an. Componenţa
aparatului judecatoriei; LEGE privind organizarea judecătorească completului de judecată poate fi modificată doar în
e) asigura activitatea organizatorica a Curţile de apel condiţiile Codului de procedură penală, ale Codului de
judecatoriei; (1) Fiecare curte de apel îşi exercită competenţa într- procedură civilă şi ale Codului cu privire la contravenţiile
f) organizeaza munca de perfectionare a o  circumscripţie care cuprinde mai multe judecătorii. administrative, prin încheiere motivată. Preşedintele curţii
judecatorilor si a functionarilor din aparatul judecatoriei; (2) Curţile de apel, judecătoriile din circumscripţia lor, de apel are dreptul să dispună, după caz, antrenarea
g) constituioe dupa caz complete pentru judecarea localitatea lor de  reşedinţă sînt prevăzute la anexa nr.3. judecătorilor din colegiu la judecarea unor cauze în alt
unor cause privind anumite materii sau categorii de În prezent teritoriul R.M. este împărţit în 5 colegiu.
persoane; circumscripţii jurisdicţionale după competenţă generală (3) Colegiile sînt conduse de vicepreşedinţii Curţii de
h) exercita controlul asupra executorilor (Bălţi, Chişinău, Comrat, Cahul, Bender). Curţile de Apel.
judecatoreshti si al cancelariei. Apel îşi au sediul respectiv în Bălţi, Chişinău, Comrat, Structura aparatului Curţilor de Apel este similară cu
Functiile pressed judecatoriei sunt exercitate in absenta sa Cahul, Căuşeni. cea a judecătoriilor.
de catre vicepresedinte sau dupa caz de unul dintre LEGE privind organizarea judecătorească Preşedintele şi vicepreşedinţii Curţilor de Apel
de evidenţă a legislaţiei  şi informatică, direcţia   h) exercită în limitele competenţei sale atribuţii care derivă
grefei,  direcţia  documentare şi  direcţia economico- din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este
14. Curtea Supremă de Justiţie - Structura şi administrativă. parte;
componenţa Curţii Supreme de Justiţie. Atribuţiile Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie: i) exercită alte atribuţii conform legii.
LEGE cu privire la Curtea Supremă de Justiţie a) convoacă
Articolul 1. Curtea Supremă de Justiţie - organul suprem al şi  prezidează  şedinţele  Plenului  Curţii,  prezidează Codul de procedura penala al Republicii Moldova
puterii judecătoreşti completul de judecată, asigură executarea hotărîrilor Competenţa Curţii Supreme de Justiţie
(1) Justiţia în Republica Moldova se înfăptuieşte prin adoptate; 1) judecă în primă instanţă cauzele penale privind
Curtea Supremă de Justiţie şi prin alte instanţe judecătoreşti b) numeşte judecătorii Curţii  responsabili de întocmirea infracţiunile săvîrşite de Preşedintele Republicii Moldova;
în conformitate cu  Constituţia, Legea privind organizarea rapoartelor asupra cauzelor ce se vor judeca în Plen; 2) ca instanţă de recurs, judecă recursurile împotriva
judecătorească, Legea cu privire la statutul judecătorului şi d) coordonează lucrul colegiului lărgit al Curţii, al hotărîrilor pronunţate în primă instanţă sau, după caz,
alte acte legislative. judecătorilor asistenţi, numeşte membrii Curţii responsabili împotriva hotărîrilor curţilor  de apel, precum şi alte cazuri
(2) Curtea Supremă de Justiţie este instanţa judecătorească pentru întocmirea rapoartelor  asupra cauzelor de prevăzute de lege;
supremă care asigură aplicarea corectă şi uniformă a complexitate deosebită ce se vor  judeca în colegii; 3) judecă, în limitele competenţei sale, cauzele supuse
legislaţiei de către toate f) organizează efectuarea altor lucrări ce ţin de competenţa căilor extraordinare de atac, inclusiv recursurile în anulare;
instanţele  judecătoreşti,  soluţionarea  litigiilor Curţii; 4) sesizează Curtea Constituţională pentru a se pronunţa
apărute  în  cadrul g) reprezintă  Curtea  Supremă  de Justiţie asupra constituţionalităţii actelor juridice şi asupra cazurilor
aplicării  legilor,  garantează  responsabilitatea  statului  faţ în  relaţiile  cu  alte autorităţi şi instituţii publice atît din excepţionale de neconstituţionalitate a actelor juridice;
ă   de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat. ţară, cît şi de peste hotare; 5) adoptă hotărîri explicative în chestiunile de practică
(3) Prin activitatea  sa Curtea Supremă de  Justiţie asigură judiciară a aplicării uniforme a legislaţiei penale  şi
respectarea   principiului   prezumţiei  nevinovăţiei  şi   Durata mandatului judecătorilor   numiţi în funcţie  pînă procesual penale;
principiului supremaţiei legii, contribuie la constituirea la atingerea plafonului de vîrstă - 65 de ani. 6) soluţionează cazurile în care cursul justiţiei este
unui stat de drept. judecătorilor asistenţi 7 ani. întrerupt, precum şi cererile de strămutare.
(4) Curtea  Supremă  de Justiţie este unica - Atribuţiile Curţii Supreme de Justiţie.
instanţă  judecătorească supremă. Sediul Curţii Supreme de Articolul 2. Atribuţiile Curţii Supreme de Justiţie 15. Componenţa şi atribuţiile Consiliului
Justiţie este în municipiul Chişinău. Curtea Supremă de Justiţie: Superior al Magistraturii. Componenţa:
Componenţa Curţii Supreme de Justiţie a) ca instanţă de recurs judecă hotărîrile curţilor de apel; (1) Consiliul  Superior  al  Magistraturii
(1) Curtea Supremă de Justiţie este compusă b) judecă recursurile în anulare împotriva hotărîrilor este  constituit  din  12 membri.
din  preşedinte, trei vicepreşedinţi, care sînt concomitent judecătoreşti în condiţiile şi pentru motivele prevăzute de (2) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din
preşedinţi ai Colegiului Civil şi de   lege; judecători şi profesori titulari.
Contencios  Administrativ,  Colegiului  Economic  şi,   c) judecă în  primă  instanţă  cauzele  atribuite  prin  lege   (3) Din Consiliul  Superior  al  Magistraturii fac
respectiv, Colegiului Penal, şi 45 judecători (dintre care trei în competenţa sa; parte  de  drept:
judecători exercită concomitent  şi funcţia de vicepreşedinte d) sesizează  din oficiu sau la propunerea instanţelor Preşedintele  Curţii  Supreme  de  Justiţie,  Ministrul  justiţi
al  colegiului)  care  îşi desfăşoară activitatea în colegii şi în judecătoreşti Curtea  Constituţională pentru a se pronunţa ei   şi Procurorul General.
cadrul Plenului Curţii. asupra constituţionalităţii actelor juridice; (4) Şapte membri din rîndul judecătorilor sînt aleşi de
(2) În Curtea Supremă de Justiţie activează 7 judecători e) generalizează practica judiciară, analizează statistica Adunarea Generală a Judecătorilor din Republica Moldova
asistenţi. judiciară şi  dă explicaţii din oficiu în chestiunile de prin vot secret. Doi membri, unul propus de majoritatea
(3) Fiecare judecător  al Curţii Supreme de Justiţie este practică judiciară, ce nu ţin  de  interpretarea  legilor  şi nu parlamentară şi unul propus de opoziţie, se aleg de
asistat de un  referent, care este licenţiat în drept, cu o au caracter  obligatoriu  pentru judecători; Parlament din rîndul profesorilor titulari cu votul a cel puţin
vechime în specialitate juridică de cel puţin 3 ani şi se f)examinează   două treimi din numărul deputaţilor aleşi."
selectează în bază de concurs. informaţiile  preşedinţilor  instanţelor  inferioare privind (5) Adunarea Generală a Judecătorilor asigură realizarea
(4) În cadrul  Curţii  Supreme de  Justiţie  funcţionează efectuarea justiţiei de către acestea; practică a principiului autoadministrării puterii
aparatul preşedintelui  Curţii, direcţia de generalizare a g) acordă  asistenţă metodică judecătorilor în chestiunile judecătoreşti. Adunarea Generală a Judecătorilor are
practicii judiciare şi analiză  a statisticii judiciare, direcţia aplicării legislaţiei; competenţa exclusivă de a-i alege pe cei şapte membri ai
Consiliului Superior al Magistraturii şi nu poate lua alte c) examinează, confirmă şi propune, în modul stabilit de (2) Competenţa  Curţii Constituţionale este prevăzută
decizii care ţin de organizarea puterii judecătoreşti. legislaţia în vigoare, proiectul bugetelor instanţelor de  Constituţie şi nu poate fi contestată de nici o autoritate
Articolul 5. Preşedintele judecătoreşti; publică.
(1) Preşedintele  Consiliului  Superior al e) aprobă structura aparatului Consiliului Superior al a) exercită
Magistraturii  este  ales prin  vot  secret pe un termen de 4 Magistraturii, numeşte, promovează, transferă şi eliberează la  sesizare  controlul  constituţionalităţii  legilor,
ani, cu votul majorităţii  membrilor consiliului. din funcţie angajaţii aparatului, aplică faţă de aceştia măsuri regulamentelor  şi hotărârilor Parlamentului, a
(2) În absenţa  preşedintelui,  funcţiile lui sînt exercitate de încurajare şi sancţiuni disciplinare; decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a
de  un membru  al  consiliului, numit prin hotărîre a f) coordonează programele de acordare a concediilor de hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi a
Consiliului  Superior  al Magistraturii. odihnă anuale judecătorilor judecătoriilor şi curţilor de tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este
(3) Funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al apel, acordă concediile de odihnă anuale preşedinţilor şi parte;
Magistraturii nu poate fi deţinută sau exercitată de către vicepreşedinţilor acestor instanţe. b) interpretează Constituţia;
persoanele specificate la art.3 alin. (3) din prezenta lege. (5) În scopul realizării funcţiilor sale, Consiliul Superior al c) se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a
Durata mandatului de  membru  al  Consiliului  Superior  al Magistraturii poate avea şi alte competenţe în condiţiile Constituţiei;
Magistraturii este de 4 ani. legii. Regulile care ţin de iniţiativa de revizuire a Constituţiei ţin
Competenţa Consiliului Superior al Magistraturii (7) Consiliul Superior al Magistraturii întocmeşte şi de:
a) face propuneri Preşedintelui Republicii Moldova sau, păstrează dosarele personale ale judecătorilor din - subiecţii împuterniciţi (art. 141 al Constituţiei
respectiv, Parlamentului de numire, promovare, transferare judecătorii şi curţile de apel. Republicii Moldova);
sau eliberare din funcţie a judecătorilor, preşedinţilor şi  un număr de cel puţin 200000 de cetăţeni ai Republicii
vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti; 16. Competenţa Curţii Constituţionale. Moldova cu drept de vot.
b) primeşte jurămîntul judecătorilor; Legea cu privire la Curtea Constituţională  un număr de cel puţin o treime de deputaţi din
c) verifică veridicitatea actelor depuse de candidaţii la Articolul 4. Atribuţiile Parlament;
funcţia de judecător şi veridicitatea actelor prezentate (1) Curtea Constituţională:  Guvern.
pentru numirea judecătorului pînă la atingerea plafonului de a) exercită la   sesizare  controlul  constituţionalităţii   d) confirmă rezultatele referendumurilor republicane;
vîrstă sau în caz de promovare a judecătorului; legilor, regulamentelor  şi hotărârilor Parlamentului, a e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a
f) aplică măsuri de încurajare în privinţa judecătorilor. decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărârilor Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele
a) desemnează judecătorii în cadrul Consiliului Institutului şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi a tratatelor deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova;
Naţional al Justiţiei; internaţionale la care Republica Moldova este parte; f) constată circumstanţele care justifică dizolvarea
b) aprobă strategia privind formarea iniţială şi continuă a b) interpretează Constituţia; Parlamentului, demiterea Preşedintelui Republicii
judecătorilor, prezintă opinia asupra planului de acţiuni c) se pronunţă asupra iniţiativelor de realizare (revizuire) a Moldova, interimatul funcţiei de Preşedinte,
pentru implementarea acesteia; Constituţiei; imposibilitatea Preşedintelui Republicii Moldova de a-şi
c) examinează şi prezintă opinia asupra regulamentului de d) confirmă rezultatele referendumurilor republicane; exercita atribuţiile mai mult de 60 de zile;
organizare a concursului de admitere în Institutul Naţional e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a g) rezolvă excepţiile de neconstituţionalitate a
al Justiţiei, Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele actelor juridice, sesizate de Curtea Supremă de Justiţie;
d) expune opinia asupra numărului de locuri scoase la deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova; h) hotărăşte asupra chestiunilor care au ca obiect
concursul de admitere pentru instruirea iniţială a f) constată circumstanţele care justifică dizolvarea constituţionalitatea unui partid;
judecătorilor în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei; Parlamentului, demiterea Preşedintelui Republicii
e) examinează contestaţiile hotărîrilor (avizelor) emise de Moldova, interimatul funcţiei de Preşedinte, imposibilitatea 17. Modul de formare şi componenţa Curţii
colegiul de calificare. Preşedintelui Republicii Moldova de a-şi exercita atribuţiile Constituţionale.
(a) examinează petiţiile cetăţenilor în problemele ce ţin de mai mult de 60 de zile; Conform art. 136 al. 1 al Constituţiei Republicii Moldova şi
etica judecătorilor; g) rezolvă excepţiile de neconstituţionalitate a art. 6, al Legii cu privire la Curtea Constituţională, Curtea
b) examinează contestaţiile hotărîrilor emise de colegiul actelor juridice, sesizate de Curtea Supremă de Justiţie; Constituţională se compune din şase judecători numiţi
disciplinar; h) hotărăşte asupra chestiunilor care au ca obiect pentru un mandat de şase ani. Numărul par de judecători
constituţionalitatea unui partid. din componenţa Curţii Constituţionale nu corespunde
practicii internaţionale (România, Franţa, Rusia, Italia) şi legislaţiei ce ţine de domeniul apărării drepturilor  omului,     d) să sesizeze persoanele cu funcţii de răspundere de
instaurează problema adoptării hotărârilor în cazul la instruirea juridică a populaţiei prin  aplicarea procedeelor toate nivelurile asupra cazurilor de neglijenţă în lucru,
împărţirii voturilor. De exemplu, dacă la adoptarea unei menţionate în prezenta lege ». de  încălcare  a eticii de serviciu, de tărăgănare şi
hotărâri privind constituţionalitatea actului normativ sau a Competenţa Avocatului Parlamentar: birocratism.
tratatului internaţional se înregistrează paritatea de voturi, I. Art.13. - Avocaţii parlamentari examinează sesizările      Art.29. - În baza analizei datelor privind încălcarea
atunci actul normativ sau tratatul internaţional se prezintă cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor şi în
constituţional, iar cauza este sistată. Această situaţie nu este apatrizilor care locuiesc permanent sau se află temporar pe baza  rezultatelor examinării cererilor, precum şi în urma
adecvată şi de aceea, în opinia Curţii Constituţionale, este teritoriul ei, denumiţi în continuare petiţionari, ale căror efectuării vizitelor preventive în locurile unde se află sau se
necesară suplinirea cu o persoană a numărului de drepturi şi libertăţi au fost  încălcate în Republica Moldova. pot afla persoane private de libertate, avocatul parlamentar
judecători. Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului este în drept:
Durata mandatului Curţii Constituţionale nu este limitată, examinează petiţii privind protecţia drepturilor copilului şi,      a) să prezinte Parlamentului  propuneri în vederea
dar judecătorul Curţii Constituţionale poate deţine această în limitele competenţei, este în drept să acţioneze din perfecţionării legislaţiei  în vigoare în domeniul asigurării
funcţie pe durata a două mandate consecutive. Curtea proprie  iniţiativă. drepturilor şi libertăţilor omului;
Constituţională se compune din şase judecători. Doi Art.15. - Avocaţii  parlamentari examinează cererile privind     b) să remită autorităţilor publice centrale şi locale
judecători sunt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi deciziile  sau acţiunile (inacţiunile) autorităţilor publice obiecţiile şi propunerile sale de ordin general referitoare la
de Consiliul Superior al Magistraturii. centrale şi locale, instituţiilor, organizaţiilor şi asigurarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale
întreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate, cetăţenilor, la îmbunătăţirea activităţii aparatului
Preşedintele  Curţii  Constituţionale este ales prin asociaţiilor obşteşti şi persoanelor cu funcţii de răspundere administrativ.
vot  secret, pentru  un  termen de 3 ani, cu majoritatea de de toate nivelurile care, conform opiniei petiţionarului, au - (1)  În  cazul în care se constată încălcări în  masă sau
voturi ale  judecătorilor Curţii. Numărul de   candidaţi   încălcat drepturile şi libertăţile sale constituţionale. grave ale drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale
la  funcţia  de  Preşedinte  al   Curţii Constituţionale este Art.25. - (1) În exercitarea atribuţiilor sale, avocatul omului, avocatul parlamentar are dreptul să prezinte un
nelimitat. parlamentar are dreptul la audienţă peste rînd la raport  la una din şedinţele  Parlamentului, precum şi să
Preşedintele Curţii Constituţionale are următoarele atribuţii: conducători şi la alte persoane cu funcţii de răspundere ale propună instituirea unei  comisii parlamentare care să
a) convoacă Curtea  Constituţională şi prezidează şedinţele autorităţilor publice centrale şi locale, ale organelor de cerceteze aceste fapte.
acesteia; drept, instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor, etc.     (2) Avocaţii  parlamentari au dreptul să asiste şi să ia
b) coordonează  activitatea  Curţii cuvîntul la şedinţele Parlamentului şi ale Guvernului.
Constituţionale  şi  repartizează cauzele spre soluţionare; Avocaţii parlamentari desfăşoară activitate de propagare    . - Avocaţii parlamentari au dreptul să sesizeze Curtea
c) reprezintă  Curtea  Constituţională în faţa a cunoştinţelor în domeniul apărării  drepturilor  şi Constituţională în vederea controlului constituţionalităţii
autorităţilor  publice din ţară şi străinătate; libertăţilor constituţionale ale omului. legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui
Preşedintele şi judecătorii Curţii Constituţionale        Art.28. - (1)  În  baza  rezultatelor examinării cererii, Republicii Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului,
sunt asistaţi în activitatea lor de către şase judecători avocatul parlamentar, de asemenea, este în drept: asupra corespunderii  lor principiilor general acceptate şi
asistenţi. Condiţiile necesare pentru a candida la postul de     a) să adreseze în instanţa de judecată o cerere în apărarea actelor juridice internaţionale cu privire la drepturile
judecător asistent: pregătire juridică superioară; vechime de intereselor petiţionarului ale cărui  drepturi  şi  libertăţi omului.
cel puţin zece ani în activitatea juridică sau în învăţământul constituţionale au fost încălcate;
juridic superior. Judecătorii asistenţi ai Curţii     b) să intervină pe lîngă organele corespunzătoare cu un 19. Statutul avocatului parlamentar. Modul de
Constituţionale sunt angajaţi prin concurs. Judecătorii demers pentru intentarea unui proces disciplinar sau penal numire şi eliberare din funcţie.
asistenţi sunt asimilaţi cu judecătorii Curţii de Apel şi au în privinţa persoanei cu funcţii de răspundere care a comis In exercitarea atributiilor sale, ombudsmanul nu se
acelaşi statut ca şi judecătorii din alte instanţe judecătoreşti. încălcări ce au generat lezarea considerabilă a drepturilor şi substituie altor organisme carora le sunt conferite atributii
libertăţilor omului; privind apararea drepturilor omului. Avem in vedere,
18. Avocatul parlamentar: sarcini, competenţă.      c) să intenteze proces administrativ împotriva indeosebi, organele judiciare.
Sarcinile instituţiei Avocatului Parlamentar sunt stabilite în persoanelor care au săvîrşit contravenţia prevăzută la Potrivit legii de organizare si functionare institutul
Art.2. al Legii Republicii Moldova cu privire la avocaţii articolul 174 19din Codul cu privire la contravenţiile avocatilor parlamentari - Centrul pentru Drepturile Omului
parlamentari – « Avocaţii parlamentari contribuie la administrative; din Moldova este o institutie de stat independenta, formata
repunerea în drepturi a cetăţenilor, la perfecţionarea din patru avocati parlamentari, desemnati de Parlamentul
RM pentru un mandat de 5 ani, egali în drepturi, unul Avocatul parlamentar nu poate detine nici o functie electiva    Cadrul juridic de activitate a Procuraturii
dintre care este specializat în problemele de protecţie a sau publica, nu poate practica alte activitati retribuite, cu     Activitatea Procuraturii este reglementată de Constituţia
drepturilor copilului.. Nici o persoană nu poate îndeplini exceptia activitatii didactice si stiintifice. Republicii Moldova, de prezenta lege, de alte acte
funcţia de avocat parlamentar mai mult decît două mandate Avocatul parlamentar nu are dreptul sa desfasoare activitate legislative, precum şi de tratatele internaţionale la care
consecutive. politica, sa fie membru al vreunui partid sau al unei Republica Moldova este parte.
Avocat parlamentar poate fi orice cetăţean al Republicii origanizatii social-politice. In decurs de 10 zile de la data    Procurorul
Moldova licenţiat în drept, care are o înaltă competenţă depunerii juramantului, avocatul parlamentar este obligat sa     Procurorul este persoana cu funcţie de răspundere prin al
profesională, o vechime de cel puţin 5 ani în activitatea inceteze orice activitate incompatibila cu statutul sau si sa cărei intermediu Procuratura îşi
juridică sau în învăţămîntul juridic superior şi o reputaţie suspende apartenenta sa la oricare partid sau alta
ireproşabilă. organizatie social-politica.
Avocaţii parlamentari sînt numiţi în funcţie cu  votul
majorităţii deputaţilor aleşi.
20. Pricipiile de organizare şi activitate ale 21. Structura şi personalul Procuraturii.
In ceea ce priveste statutul sau si raporturile cu autoritatile organelor procuraturii. Structura şi personalul Procuraturii
publice, trebuie mentionat ca ombudsmanul este     Procuratura este o instituţie autonomă în cadrul Sistemul organelor Procuraturii
independent fata de toate celelalte autoritati publice, autorităţii judecătoreşti, care, în limitele atribuţiilor şi     (1) Procuratura este un sistem unic, centralizat şi
inclusiv fata de Parlament, care il numeste si il poate revoca competenţei, apără interesele generale ale societăţii, ierarhic, care include:
inainte de expirarea mandatului sau. De altfel, nu este ordinea de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor,     a) Procuratura Generală;
permisa nici o ingerinta in activitatea ombudsmanului, nici conduce şi exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea     b) procuraturile teritoriale;
chiar din partea Parlamentului. Desi este independent fata în instanţele de judecată, în condiţiile legii.     c) procuraturile specializate.
de celelalte autoritati publice, ombudsmanul prezinta insa Principiile de organizare a activităţii Procuraturii    Procuratura Generală
anual un raport Parlamentului privind cazurile pe care le-a     (1) Procuratura îşi desfăşoară activitatea pe principiul     (1) Procuratura Generală este condusă de Procurorul
investigat, solutiile date, etc. legalităţii. General şi este ierarhic superioară tuturor organelor
Personalitatea avocatului parlamentar este inviolabila pe     (2) Activitatea Procuraturii este transparentă şi Procuraturii. Procuratura Generală organizează şi
toata durata mandatului. presupune garantarea accesului societăţii şi al mijloacelor coordonează activitatea procuraturilor din subordine,
Inviolabilitatea avocatului parlamentar se extinde asupra de informare în masă la informaţiile despre această gestionează bugetul Procuraturii.
locuinţei şi localului său de serviciu, asupra mijloacelor de activitate, cu excepţia restricţiilor prevăzute de lege.     (2) Subdiviziunile Procuraturii Generale sînt conduse de
transport şi de telecomunicaţie folosite de el, asupra     (3) Principiul independenţei exclude posibilitatea de procurori-şefi, care pot fi ajutaţi de adjuncţi. Serviciile
corespondenţei, documentelor şi averii personale. subordonare a Procuraturii autorităţii legislative şi celei economico-administrative sînt conduse de persoane cu
Avocaţii parlamentari nu pot fi traşi la răspundere penală executive, precum şi de influenţă sau de imixtiune a unor statut de funcţionar public.
sau administrativă, nu pot fi reţinuţi, arestaţi, alte organe şi autorităţi ale statului în activitatea    Procuraturile teritoriale
percheziţionaţi, supuşi controlului personal fără acordul Procuraturii.     (1) În categoria procuraturilor teritoriale intră
prealabil al Parlamentului, cu excepţia cazurilor de     (4) Procurorul îşi organizează activitatea şi o desfăşoară procuraturile unităţii teritoriale autonome Găgăuzia
infracţiune flagrantă. pe principiul autonomiei, asigurat prin independenţă (denumită în continuare UTA Găgăuzia), ale municipiului
In exercitiul mandatului, avocatii parlamentari se calauzesc procesuală şi control judecătoresc, care îi oferă posibilitatea Chişinău, ale raioanelor, municipiilor, oraşelor şi
de Constitutia RM, Legea cu privire la avocatii de a lua  de sine stătător decizii în cauzele şi în cazurile pe sectoarelor.
parlamentari, alte legi nationale si de actele juridice care le examinează.     (2) Procuratura UTA Găgăuzia exercită atribuţiile
internationale la care Republica Moldova este parte; se     (5) În activitatea Procuraturii, controlul ierarhic intern şi Procuraturii în teritoriul respectiv şi este ierarhic superioară
conduc de principiile legalitatii si transparentei, echitatii controlul judecătoresc sînt principii care asigură exercitarea procuraturilor teritoriale din UTA Găgăuzia.
sociale, democratiei, umanismului, accesibilitatii dupa cum dreptului procurorului ierarhic superior de a verifica     (3) Procuratura municipiului Chişinău exercită atribuţiile
le dicteaza constiinta; sunt independenti fata de deputatii legalitatea deciziilor emise de procurorul ierarhic inferior, Procuraturii în teritoriul respectiv şi este ierarhic superioară
Parlamentului RM, Presedintele RM, autoritatile publice precum şi posibilitatea contestării în instanţă de judecată a procuraturilor de sector din municipiu.
centrale si locale si persoanele cu functii de raspundere de deciziilor şi a acţiunilor cu caracter procesual ale    . Procuraturile specializate
toate nivelurile. procurorului.     (1) În categoria procuraturilor specializate intră
procuraturile care activează în anumite domenii speciale.                         
    (2) Procuratura anticorupţie este specializată în     Articolul 32. Personalul Procuraturii 23. Statutul procurorului.
combaterea infracţiunilor de corupţie şi îşi exercită     (1) În cadrul Procuraturii activează procurori, personal Incompatibilităţi şi interdicţii
atribuţiile pe întreg teritoriul ţării. auxiliar şi personal tehnic.     Articolul 33. Statutul procurorului
    (3) Procuraturile militare, prin procurorii militari:     (2) Statutul procurorilor este reglementat prin lege.     (1) În exercitarea atribuţiilor, procurorul este autonom,
    a) exercită urmărirea penală în cauzele penale ce ţin de     (3) Personalul auxiliar funcţionează în subdiviziunile imparţial şi se supune numai legii.
competenţa judecătoriilor militare; Procuraturii Generale, în procuraturile teritoriale, în     (2) Promovarea, delegarea, detaşarea şi transferul
    b) reprezintă învinuirea în judecătoria militară; procuraturile specializate şi contribuie la exercitarea procurorului se fac numai cu acordul lui, dacă legea nu
    c) exercită atribuţiile Procuraturii în Forţele Armate. atribuţiilor Procuraturii. prevede altfel.
    (4) Procuratura de transport exercită atribuţiile     (4) Personalul tehnic efectuează deservirea tehnică a     (3) Procurorul poate fi sancţionat, suspendat şi eliberat
Procuraturii în transportul feroviar, aerian şi naval pe întreg organelor Procuraturii. din funcţie numai în temeiurile şi în condiţiile stabilite de
teritoriul ţării. lege.
    (5) Procuraturile de nivelul curţii de apel exercită 22. Competenţa şi atribuţiile procurorului.     Articolul 34. Incompatibilităţi
atribuţiile stabilite la art.26. Atribuţii şi competenţe     Funcţia de procuror este incompatibilă cu orice altă
    (6) Pot fi create prin lege şi alte procuraturi specializate,    Atribuţiile Procuraturii funcţie publică sau privată, cu excepţia activităţilor
ale căror competenţe vor fi stabilite de Procurorul General     Procuratura: didactice şi ştiinţifice.
în condiţiile legii.     a) în numele societăţii şi în interes public, asigură     Articolul 35. Interdicţii
       Procuraturile de nivelul curţii de apel sînt instituite aplicarea legii, apără ordinea de drept, drepturile şi     (1) Procurorul este obligat să se abţină de la orice
pentru asigurarea bunei funcţionări a justiţiei în cauzele libertăţile cetăţeanului atunci cînd încălcarea acestora activitate legată de exercitarea funcţiei sale în cazuri care
penale a căror examinare în fond este de competenţa atrage sancţiune penală; presupun existenţa unui conflict între interesele sale, pe de
curţilor de apel şi contribuie la înfăptuirea justiţiei în aceste     b) conduce şi exercită urmărirea penală; o parte, şi interesul public, al justiţiei sau al apărării
instanţe, în condiţiile legii. Statutul procuraturii de nivelul     c) reprezintă învinuirea în instanţă de judecată; intereselor generale ale societăţii, pe de alta, cu excepţia
curţii de apel se stabileşte într-un regulament, aprobat de     d) participă, în condiţiile legii, la judecarea cauzelor cazurilor în care conflictul de interese a fost adus în scris la
Procurorul General. civile, inclusiv de contencios administrativ, şi cunoştinţă conducătorului organului
    (1) Procurorul General conduce Procuratura. contravenţionale în care procedura a fost intentată de ea;     (2) Procurorul este supus unui regim de interdicţii
    (2) Procurorul General:     e) asigură asistenţa juridică şi colaborarea internaţională conform căruia nu are dreptul:
    a) reprezintă Procuratura în relaţiile cu celelalte autorităţi în domeniul său de activitate;     a) să participe în proces de judecată dacă se află cu
publice, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din     f) implementează politica penală a statului; judecătorul, cu avocatul sau cu un alt participant la proces
străinătate;     g) asigură protecţie eficientă martorilor, victimelor interesat în rezultatele procesului în relaţii de căsătorie, de
    b) numeşte procurorii inferiori, exercită, direct sau prin infracţiunii şi altor participanţi la proces; rudenie sau de afinitate de pînă la gradul II inclusiv;
intermediul adjuncţilor săi ori al procurorilor subordonaţi,     h) intentează acţiune civilă în cazurile prevăzute de lege;     b) să facă parte din partide sau din formaţiuni
controlul asupra activităţii procurorilor;    Competenţele procurorului     c) să fie lucrător operativ, inclusiv sub acoperire,
    c) emite în scris ordine, dispoziţii şi instrucţiuni     În scopul exercitării atribuţiilor care îi revin Procuraturii, informator sau colaborator al organului care exercită
metodologice şi de reglementare executorii, aprobă procurorul, în condiţiile legii, este în drept: activitate operativă de investigaţii;
regulamente;     a) să solicite persoanelor juridice şi fizice prezentarea de     d) să-şi exprime public opinia cu privire la dosare, la
       j) convoacă procurorii inferiori în şedinţe, anual sau de documente, materiale, date statistice, informaţii de altă procese, la cauze aflate în curs de desfăşurare sau cu privire
cîte ori este nevoie; natură; la cele despre care dispune de informaţie în legătură cu
    k) este ordonatorul mijloacelor financiare, administrează     c) să citeze orice persoană şi să solicite explicaţii verbale funcţia exercitată, altele decît cele care sînt în gestiunea sa;
bunurile Procuraturii. sau scrise în cazul urmăririi penale sau al lezării drepturilor     e) să desfăşoare activitate de întreprinzător sau activitate
    (3) Procurorul General prezintă anual Parlamentului şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi în cazul comercială, direct sau prin persoane interpuse;
raport despre starea legalităţii şi ordinii de drept din ţară, încălcării ordinii de drept;     f) să desfăşoare activitate de arbitraj în litigii civile,
precum şi despre măsurile întreprinse pentru redresarea ei.     d) să aibă acces liber în localurile instituţiilor publice, ale comerciale sau de altă natură;
Raportul Procurorului General este făcut public şi se agenţilor economici, ale altor persoane juridice, precum şi    
plasează în internet pe pagina oficială a Procuraturii. la documentele şi materialele lor.
24. Gradele de clasificare şi gradele militare     (1) În caz de transfer în procuraturile militare şi de acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale
speciale ale procurorilor. transfer în subdiviziunea Procuraturii Generale învestită cu membrilor familiei sale;
Gradele de clasificare şi gradele militare speciale atribuţii în Forţele Armate, procurorilor care au grade de     d) încălcarea intenţionată, în exerciţiul funcţiei, a legii,
    (1) Pentru procurori se stabilesc următoarele grade de clasificare li se conferă grade militare speciale, ţinîndu-se dacă aceasta nu atrage răspundere penală, civilă sau
clasificare: cont de funcţia în care se numesc, de gradul pe care îl deţin contravenţională;
    a) pentru corpul juridic suprem: şi de vechimea în acest grad.     e) participarea la activităţi publice cu caracter politic;
    consilier juridic de stat de rangul I;     (2) În aceleaşi condiţii se conferă grade de clasificare     f) încălcarea prevederilor legale referitoare la declaraţia
    consilier juridic de stat de rangul al II-lea; procurorilor transferaţi în alte organe ale Procuraturii din cu privire la venituri şi la proprietate;
    consilier juridic de stat de rangul al III-lea; procuraturile militare şi din subdiviziunea Procuraturii     g) refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de
    b) pentru corpul juridic superior: Generale învestită cu atribuţii în Forţele Armate. serviciu;
    consilier juridic de rangul I;         h) absenţele nemotivate de la serviciu, întîrzierea ori
    consilier juridic de rangul al II-lea; 25. Măsurile de încurajare. Răspunderea plecarea înainte de program;
    consilier juridic de rangul al III-lea; disciplinară şi patrimonială a procurorilor.     i) atitudinea nedemnă, în exerciţiul funcţiei, faţă de
    c) pentru corpul juridic inferior: Măsurile de încurajare colegi, judecători, avocaţi, experţi, martori sau faţă de alţi
    jurist de rangul I;     (1) Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de participanţi la proces;
    jurist de rangul al II-lea; serviciu, pentru iniţiativă, operativitate şi pentru alte merite     j) încălcarea normelor din Codul de etică al procurorului;
    jurist de rangul al III-lea. relevante în serviciu, procurorii pot fi încurajaţi prin:     k) folosirea statutului de procuror în scopul obţinerii de
    (2) Pentru procurorii din procuraturile militare şi din     a) exprimarea unei mulţumiri; foloase sau de avantaje necuvenite;
subdiviziunea Procuraturii Generale învestită cu atribuţii în     b) oferirea unui cadou simbolic;     l) expunerea în public a acordului sau a dezacordului cu
Forţele Armate se stabilesc următoarele grade militare     c) acordarea unui premiu; hotărîrea unor alţi procurori în scopul imixtiunii în
speciale:     d) conferirea unui grad de clasificare sau grad militar activitatea lor;
    a) pentru corpul juridic superior: special mai înalt;     m) încălcarea prevederilor referitoare la
    colonel de justiţie;     e) conferirea „Diplomei de Onoare a Procuraturii”; incompatibilităţile şi interdicţiile care îi privesc pe
    locotenent-colonel de justiţie;     f) decorarea cu insigna „Lucrător de Onoare al procurori.
    maior de justiţie; Procuraturii”;     Sancţiunile disciplinare
    b) pentru corpul juridic mediu:     g) acordarea unor alte distincţii instituite de Procurorul        a) avertismentul;
    căpitan de justiţie; General.     b) mustrarea;
    locotenent-major de justiţie;        Răspunderea disciplinară     c) mustrarea aspră;
    locotenent de justiţie.     (1) Procurorii pot fi traşi la răspundere disciplinară     d) retrogradarea în funcţie;
Conferirea gradelor de clasificare şi a gradelor militare  pentru abatere de la îndatoririle de serviciu, precum şi     e) retrogradarea în grad de clasificare sau în grad militar
speciale pentru comportament care prejudiciază interesele de special;
    (1) Gradele de jurist de rangul al III-lea şi de locotenent serviciu şi discreditează imaginea Procuraturii.     f) retragerea insignei „Lucrător de Onoare al
de justiţie se conferă procurorilor în urma atestării, după    Abaterile disciplinare Procuraturii”;
numire în funcţie.        a) îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de     g) concedierea din organele Procuraturii.
    (2) Conferirea gradelor de clasificare şi a gradelor serviciu; Răspunderea patrimonială
militare speciale este de competenţa Procurorului General,     b) interpretarea sau aplicarea incorectă sau tendenţioasă,     (1) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile
cu excepţia gradelor de consilier juridic de stat de rangurile în mod intenţionat sau din neglijenţă gravă, a legislaţiei, cauzate prin erorile comise de procurori în exerciţiul
I, II şi III, care se conferă de Preşedintele Republicii dacă acest lucru nu este justificat de schimbarea practicii de funcţiei.
Moldova. aplicare a normelor juridice stabilite în actualul sistem de     (2) Pentru repararea prejudiciului, persoana are dreptul
    (3) Gradele de clasificare de consilier juridic de stat de drept sau în sistemul practicii judiciare; să înainteze acţiune numai împotriva statului, reprezentat
rangurile I, II şi III se conferă la numirea procurorului în     c) imixtiunea în activitatea altui procuror sau de Ministerul Finanţelor.
funcţia respectivă, prevăzută la art.47. intervenţiile de orice natură pe lîngă autorităţi, instituţii sau     (3) Răspunderea statului nu înlătură răspunderea
   Conferirea gradelor de clasificare si a gradelor funcţionari pentru o soluţionare alta decît în limitele procurorului care şi-a exercitat cu rea-credinţă atribuţiile.
militare speciale în caz de transfer prevederilor legale în vigoare a unor cereri, pretinderea sau      (4) Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune în
cazurile prevăzute de prezentul articol este de un an, dacă teritoriale şi de la cele specializate.  Componenţa Colegiului de calificare
legea nu prevede alte termene.     (4) Patru membri ai Consiliului Superior al Procurorilor     (1) Colegiul de calificare se compune din 11 membri:
sînt aleşi de Parlament din rîndul profesorilor titulari cu     a) trei membri aleşi din rîndul procurorilor de la
26. Organele consultative și organele de votul majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea a cel puţin Procuratura Generală;
autoadministrare din cadrul procuraturii. 20 de deputaţi în Parlament.      b) şase membri aleşi din rîndul procurorilor de la
Colegiul  Procuraturii este un organ consultativ în    Competenţa Consiliului Superior  al Procurorilor procuraturile teritoriale şi de la cele specializate;
organizarea activităţii Procurorului General.     (1) Referitor la cariera procurorilor, Consiliul Superior al     c) doi profesori titulari în drept numiţi de Consiliul
   Structura Colegiului Procuraturii Procurorilor are următoarele competenţe: Superior al Procurorilor.
    (1) Colegiul Procuraturii este compus din 9 procurori.     a) examinează criteriile de corespundere a candidaţilor la     (2) Preşedintele Colegiului de calificare este ales prin vot
    (2) Din componenţa Colegiului Procuraturii fac parte: funcţia de procuror; secret din rîndul membrilor acestuia la prima lui şedinţă.
Procurorul General, prim-adjunctul şi cei doi adjuncţi ai     b) solicită informaţiile necesare soluţionării problemelor        Împuternicirile Colegiului de calificare
Procurorului General, procurorul UTA Găgăuzia, alţi ce ţin de competenţa sa;     Colegiul de calificare:
procurori.     c) face propuneri Procurorului General de numire,     a) organizează examenul de capacitate al candidaţilor la
    (3) Preşedinte al Colegiului Procuraturii este Procurorul promovare, transferare, delegare, detaşare, încurajare, funcţia de procuror, în condiţiile legii;
General. suspendare sau eliberare din funcţie a procurorilor;     b) examinează materialele prezentate în şedinţa
       Componenţa nominală a Colegiului Procuraturii,     d) primeşte jurămîntul procurorilor; colegiului, concluziile şi recomandările procurorului
propusă de Procurorul General, se confirmă pentru durata     e) organizează concursuri pentru ocuparea funcţiei de ierarhic superior ori ale unei alte persoane împuternicite să
mandatului său de către Parlament în decursul unei luni de procuror, selectează candidaturi pentru locurile vacante; prezinte persoana supusă atestării, precum şi opinia
la numirea Procurorului General.     f) numeşte componenţa nominală a comisiei de alegere a acesteia;
   Atribuţiile Colegiului Procuraturii membrilor în Consiliul Superior al Procurorilor, în Colegiul     c) audiază persoana supusă atestării şi, după caz,
    (1) Colegiul Procuraturii prezintă recomandări şi opinii de calificare şi în Colegiul disciplinar. procurorul ierarhic superior sau persoana împuternicită să o
asupra problemelor abordate de Procurorul General ori     (2) În domeniul instruirii iniţiale şi continue a prezinte;
asupra problemelor generale privind conducerea şi procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor are     d) apreciază rezultatele activităţii procurorului supus
organizarea activităţii Procuraturii, cooperarea juridică următoarele competenţe: atestării, face propuneri de promovare a acestuia în
internaţională, consolidarea supremaţiei legii, combaterea     a) propune Procurorului General desemnarea serviciu;
criminalităţii etc. procurorilor în cadrul Consiliului Institutului Naţional al     e) adoptă hotărîri şi face recomandări;
   Consiliul Superior al Procurorilor Justiţiei;     f) propune aplicarea măsurilor de încurajare a prestaţiei
Consiliul Superior al Procurorilor     b) aprobă strategia privind formarea iniţială şi continuă a profesionale.
    (1) Consiliul Superior al Procurorilor este un organ procurorilor, prezintă avizul asupra planului de acţiuni    
reprezentativ şi de autoadministrare a procurorilor. pentru implementarea acestei strategii; COLEGIUL DISCIPLINAR
    (2) Consiliul Superior al Procurorilor este garantul     c) examinează contestaţiile la hotărîrile emise de Secţiunea 1. Dispoziţii generale
autonomiei, obiectivităţii şi imparţialităţii procurorilor. Colegiul de calificare şi de Colegiul disciplinar;     Colegiul disciplinar
   Componenţa Consiliului Superior    al Procurorilor     d) decide validarea hotărîrilor Colegiului de calificare şi     (1) Colegiul disciplinar se instituie pe lîngă Consiliul
    (1) Consiliul Superior al Procurorilor este constituit din ale Colegiului disciplinar. Superior al Procurorilor şi are drept scop examinarea
12 membri.     cazurilor de răspundere disciplinară a procurorilor.
    (2) Din Consiliul Superior al Procurorilor fac parte de COLEGIUL DE CALIFICARE     (2) Mandatul Colegiului disciplinar este de 4 ani.
drept: Procurorul General, preşedintele Consiliului Superior     (1) Colegiul de calificare se instituie pe lîngă Consiliul . Componenţa Colegiului disciplinar
al Magistraturii, ministrul justiţiei. Superior al Procurorilor şi are drept scop promovarea     (1) Colegiul disciplinar se compune din 9 membri:
    (3) Cinci membri ai Consiliului Superior al Procurorilor politicii de stat în domeniul selectării cadrelor în organele     a) trei membri aleşi de procurorii de la Procuratura
sînt aleşi de procurorii în funcţie prin vot secret, direct şi Procuraturii, evaluarea nivelului de pregătire şi a Generală din rîndul lor;
liber exprimat, după cum urmează: capacităţilor profesionale ale procurorilor, corespunderii     b) şase membri aleşi de procurorii de la procuraturile
    a) doi membri din rîndul procurorilor Procuraturii funcţiilor ocupate, respectării interdicţiilor şi a exigenţelor teritoriale şi de la cele specializate din rîndul lor.
Generale; faţă de procuror.     (2) În componenţa Colegiului disciplinar nu pot fi aleşi
    b) trei membri din rîndul procurorilor de la procuraturile     (2) Mandatul Colegiului de calificare este de 4 ani. membri ai Consiliului Superior al Procurorilor şi nici
membri ai Colegiului de calificare. pct. 1) lit. a), f) şi h) şi pct. 2) şi 3) din Codul de procedură Poliţia de stat îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul
    (3) Preşedintele Colegiului disciplinar este ales prin vot penală al Republicii Moldova.  Republicii Moldova, poliţia municipală - pe teritoriul
secret din rîndul membrilor acestuia la prima lui şedinţă.  În cazurile privind infracţiunile prevăzute la art. 311-316 şi unităţii administrative respective.
Informaţia despre activitatea Colegiului disciplinar 323 din Codul penal al Republicii Moldova, urmărirea Structura organizatorică şi limita numerică a efectivului
    Colegiul disciplinar prezintă Consiliului Superior al penală se efectuează de organul în a cărui competenţă se poliţiei de stat se aprobă de Guvern la propunerea
Procurorilor raport de activitate semestrial şi anual, care se află infracţiunea în legătură cu care a fost pornită urmărirea ministrului afacerilor interne, iar a poliţiei municipale - de
plasează în internet pe pagina oficială a Procuraturii şi pe penală.  autorităţile administraţiei publice locale şi de ministrul
cea a Consiliului Superior al Procurorilor.  Competența procurorului la exercitarea urmăririi penale afacerilor interne la propunerea comisarului poliţiei
Împuternicirile Colegiului disciplinar. este reglementată de art. 270 din Codul de procedură penală raionale, şefului direcţiei afacerilor interne a unităţii
Modul lui de a activa al Republicii Moldova. teritoriale autonome cu statut special şi comisarului poliţiei
Împuternicirile Colegiului disciplinar    municipiului Chişinău.
    a) examinează cazurile privind răspunderea disciplinară a 28. Poliţia: sarcini, structura şi funcţiile
procurorilor şi aplică, după caz, sancţiuni disciplinare; principale. Destinaţia şi esenţa socială a poliţiei 29. Trupele de carabinieri.
    b) soluţionează cazurile privind stingerea înainte de Poliţia poate fi definită ca un sistem de formaţiuni sînt destinate să asigure, împreună  cu  
termen a sancţiunilor disciplinare. militarizate, inclusiv armate ale puterii executive poliţia  sau  independent,  ordinea  publică, apărarea
    (administraţiei publice centrale sau locale), destinat să drepturilor şi  libertăţilor  fundamentale ale
27. Organele de urmărire penală în Republica Moldova. apere viaţa, sănătatea, drepturile şi libertăţile cetăţenilor,  avutului proprietarului, prevenirea faptelor de
Interacţiunea procurorului cu organele de urmărire fundamentale ale omului, averea, interesele societăţii şi încălcare a legii.
penală. ale statului de atentate şi acţiuni ilegale, grevat prin lege Trupele de carabinieri sînt componentă a Forţelor Armate şi
Competența organelor de urmărire penală este reglementată cu dreptul aplicării nemijlocite, în caz de necesitate, a participă la acţiunile de apărare a ţării, în condiţiile legii.
de articolele 266-270 din Codul de procedură penală al măsurilor de constrîngere statală. Trupele de carabinieri  fac parte din structura
Republicii Moldova.  Sarcinile principale ale poliţiei sînt: organizatorică  a Ministerului Afacerilor Interne,
 * Organul de urmărire penală al Ministerului Afacerilor 1) apărarea vieţii, sănătăţii, onoarei, demnităţii, drepturilor, Sarcinile principale ale trupelor de carabinieri
Interne  libertăţilor, intereselor şi averii cetăţenilor de atentate Trupele de carabinieri:
 În competența acestui organ intră orice infracțiune care nu criminale şi de alte atacuri nelegitime; a) veghează
este dată prin lege în competența altor organe de urmărire 2) prevenirea şi curmarea crimelor şi a altor infracţiuni; permanent,  potrivit  legii,  împreună  cu  poliţia,  la
penală sau este dată în competența lui prin ordonanța 3) constatarea şi descoperirea infracţiunilor, urmărirea asigurarea  măsurilor  pentru  menţinerea  ordinii  de  drept, 
procurorului  persoanelor care le-au săvîrşit;  apărareadrepturilor,  libertăţilor  fundamentale  şi  interesel
 * Organul de urmărire penală al Serviciului Vamal  4) menţinerea ordinii publice şi asigurarea securităţii or  legitime  ale cetăţenilor;
 În competența acestui organ intră infracțiunile prevăzute în publice; b) sprijină organele de poliţie sau activează independent în
art. 248 și 249 din Codul penal al Republicii Moldova  5) acordarea de ajutor, conform condiţiilor şi modului menţinerea ordinii publice şi în combaterea criminalităţii;
 * Organul de urmărire penală al Centrului pentru stabilit de prezenta lege, cetăţenilor, autorităţilor d) asigură părarea  unor  obiective  şi  transporturi  de
Combaterea Crimelor Economice și Corupției  administraţiei publice, întreprinderilor, instituţiilor şi importanţă deosebită;
 În competența acestui organ intră infracţiunile prevăzute la organizaţiilor în vederea ocrotirii drepturilor lor şi
art. 236-2611, 279, 324-326, 330-336 din Codul penal al exercitării atribuţiilor lor, stabilite de lege; Atribuţiile trupelor de carabinieri
Republicii Moldova;  6) efectuarea măsurilor de protecţie de stat faţă de a) efectuează  servicii de patrulare şi santinelă şi de
Infracţiunile prevăzute la art. 191, 195, 327-329 din Codul persoanele care acordă ajutor în procesul penal, în menţinere a ordinii publice în raza teritorială de
penal al Republicii Moldova, în cazurile în care prejudiciul conformitate cu legislaţia în vigoare. competenţă;
respectiv a fost cauzat în exclusivitate autorităţilor şi Antrenarea poliţiei la îndeplinirea sarcinilor care conform b) desfăşoară  împreună cu organele de poliţie, o activitate
instituţiilor publice, întreprinderilor de stat sau bugetului legii nu ţin de atribuţiile ei se interzice. de prevenire a faptelor antisociale, conform  ordinelor  
public national;  Structura poliţiei şi starea ei de subordonare ministerului afacerilor interne;
Sub controlul procurorului, infracţiunile date în competenţa Ca organ de drept al autorităţilor publice poliţia Republicii c) participă  la menţinerea  ordinii
sa, indiferent de calitatea subiectului acestora, cu excepţia Moldova se divizează în poliţie de stat şi poliţie publice  în  timpul  acţiunilor social-politice cu caracter de
infracţiunilor şi persoanelor prevăzute la art. 270 alin. (1) municipală. masă, sportive şi de altă natură;
d) asigură paza şi  apărarea  unor obiecte de  stat  de proiectelor de acte normative ale Guvernului în vederea  acţiunile militare sau alte acţiuni violente care
importanţă deosebită  şi a transporturilor speciale conform corespunderii lor cu politica statului de prevenire şi subminează temeliile statului;
listei  stabilite  de Guvern; combatere a corupţiei.  acţiunile care au ca scop răsturnarea prin violenţă a
g) păzesc depozitele unităţilor lor militare şi depozitele Structura Centrului autorităţilor publice legal alese;
Direcţiei pentru  Aprovizionarea  Tehnico-     (1) Centrul reprezintă un organ unitar centralizat,  acţiunile care favorizează apariţia de situaţii
Materială  şi  Militară  a  Ministerului Afacerilor Interne; constituit din aparat central şi subdiviziuni teritoriale. excepţionale în transport, telecomunicaţii, la unităţile
h) participă la asigurarea regimului juridic al stării de     (2) Structura Centrului, numărul şi reşedinţa economice şi cele de importanţă vitală;
urgenţă, de asediu sau de război; subdiviziunilor teritoriale şi raza lor de activitate se aprobă  spionajul, adică transmiterea informaţiilor ce constituie
i) colaborează  cu  organele  de  poliţie  la  curmarea de Guvern, la propunerea directorului Centrului. secret de stat altor state, precum şi obţinerea ori
încălcărilor ordinii  publice,  dacă acesta au un caracter de     (3) Centrul şi subdiviziunile lui teritoriale sînt persoane deţinerea ilegală a informaţiilor ce constituie secret de
masă, prezintă pericol pentru viaţa şi integritatea corporală juridice, dispun de conturi trezoreriale şi de alte atribute stat în vederea transmiterii lor unor state străine sau
a cetăţenilor, dezorganizează activitatea  social- necesare. structuri anticonstituţionale;
economică  sau  sînt  orientate  împotriva  avutului     (4) Subdiviziunile teritoriale pot fi amplasate astfel încît  trădarea manifestată prin acordarea de ajutor unui stat
proprietarului; să nu corespundă organizării administrativ-teritoriale a străin în desfăşurarea de activităţi ostile împotriva
j) participă la restabilirea ordinii în caz de nesupunere în Republicii Moldova. Republicii Moldova;
grup şi de tulburări în masă ale arestaţilor şi deţinuţilor;  acţiunile care lezează drepturile şi libertăţile
l) participă  la  stingerea  incendiilor, 31. Organele de securitate a statului: sarcinile şi constituţionale ale cetăţenilor şi pun în pericol
la  lichidarea  consecinţelor avariilor sau ale situaţiilor atribuţiile, sistemul de organizare. securitatea de stat;
excepţionale cu caracter natural, tehnogen ori ecologic în La momentul actual, S.I.S. constituie o structură viabilă,  pregătirea şi comiterea actelor teroriste, atentatelor la
localităţi  şi  la  obiectivele păzite; aptă să depisteze, preîntîmpine şi contracareze orice acţiune viaţa, sănătatea şi inviolabilitatea persoanelor oficiale
m) păzesc şi  apără localuri  ale misiunilor diplomatice, care, din punct de vedere legislativ, prezintă un anumit supreme ale ţării, a oamenilor de stat şi fruntaşilor vieţii
reprezentanţelor  consulare  sau  ale altor pericol pentru securitatea statului, societăţii, sau persoanei. publice din alte state aflaţi în Republica Moldova;
reprezentanţe  ale  statelor străine; Reieşind din obiectivele şi funcţiile stabilite de conducerea  sustragerea de armament, muniţii, tehnică de luptă,
de vîrf a republicii, S.I.S. îşi orientează activitatea în substanţe explozive, radioactive, otrăvitoare, narcotice,
direcţia depistării oportune a oricăror acţiuni, săvîrşite atăt toxice şi de altă natură, contrabanda cu acestea,
în teritoriul ţării, cît şi din străinătate, care pot submina producerea, folosirea, transportarea şi păstrarea lor
30. Centrul pentru Combaterea Crimelor statalitatea, suveranitatea şi integritatea teritorială a ilegală, dacă prin aceasta se aduce atingere intereselor
Economice şi Corupţiei: sarcini, structura şi funcţiile Republicii Moldova, afecta interesele ei politice, de asigurare a securităţii de stat;
principale. economice şi defensive.  constituirea de organizaţii sau grupări ilegale care
este un organ de ocrotire a normelor de drept, specializat în Atributiile. Serviciului îi revin atribuţiile vizînd elaborarea periclitează securitatea de stat sau participarea la
contracararea infracţiunilor economico-financiare şi fiscale, şi realizarea, în limita competenţei sale, a unui sistem de activitatea acestora.
precum şi a corupţiei. . măsuri orientate spre descoperirea, prevenirea şi
Principiile de activitate. Centrul îşi desfăşoară activitatea contracararea următoarelor acţiuni care, conform legislaţiei, 32. Natura juridică, scopurile şi principiile de
pe principiile legalităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor periclitează securitatea de stat, publică şi a persoanei: activitate ale avocaturii.
fundamentale ale omului, oportunităţii, îmbinării metodelor  acţiunile îndreptate spre schimbarea prin violenţă a Legea cu privire la avocatură, în art.1, defineşte avocatura
şi mijloacelor publice şi secrete de activitate, conducerii orînduirii constituţionale, subminarea sau lichidarea în felul următor: „Avocatura este o instituţie de drept
unipersonale şi colegiale, colaborării cu alte autorităţi suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a independentă a societăţii civile, menită să asigure, pe bază
publice, organizaţii obşteşti şi cetăţeni. ţării. (Aceste acţiuni nu pot fi interpretate în profesională, acordarea de asistenţă juridică calificată
Atribuţiile. În atribuţiile Centrului intră preîntâmpinarea, detrimentul pluralismului politic, realizării drepturilor persoanelor fizice şi juridice, în scopul apărării
depistarea, cercetarea, curmarea contravenţiilor şi şi libertăţilor constituţionale ale omului.); drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime, precum
infracţiunilor economico-financiare şi fiscale; contracararea  activitatea ce contribuie, în mod direct sau şi al asigurării accesului la înfăptuirea justiţiei”1.
corupţiei şi protecţionismului; contracararea legalizării indirect, la desfăşurarea de acţiuni militare împotriva Din cele menţionate anterior rezultă că avocatura poate fi
bunurilor şi spălării banilor obţinuţi ilicit ; efectuarea ţării sau la declanşarea războiului civil; privită sub mai multe aspecte:
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a 1
 ca insituţie  Principiul autonomiei Baroului. Avocatura este  Avocatul este liber în alegerea clienţilor şi în
 ca o asociaţie de jurişti profesionişti organizată într-o structură autonomă faţă de celelalte renunţarea la calitatea de reprezentant sau apărător pe
 ca profesiune autorităţi publice – Baroul avocaţilor. Singura limitare o cauză concretă.
În privinţa profesiunii de avocat trebuie să menţionăm că ea în exercitarea activităţii avocaţiale este determinată de
este o profesiune liberală (alături de cea de notar, medic, necesitatea respectării legii.  La încheierea contractului de asistenţă juridică
avocatul şi clientul sunt liberi în stabilirea clauzelor
arhitect).  Principiul organizării avocaturii în structuri contractului (spre ex: contra plată sau gratuit).
Prin profesiune liberală se înţelege acea profesie ce se democratice (decentralizarea avocaturii). Din acest
desfăşoară potrivit unei specialităţi dobândite de o persoană principiu reiese că avocaţii în R.M. practică profesia  Principiul parţialităţii. Parţialitatea implică
fizică în cadrul învăţământului superior, exercitată în limita individual şi nu au vre-o careva „birocraţie avocaţială” obligaţia avocatului ca, prin toate mijloacele legale,
pregătirii profesionale pe care o are, bazată pe principiile sau vre-o subordonare a avocatului faţă de un oarecare să susţină şi să argumenteze toate împrejurările de
independenţei şi liberalismului, a cărei remunerare nu are şef. fapt şi de drept care pledează în favoarea clientului
caracter comercial. Profesiunea liberală (inclusiv său.
avocatura) se deosebeşte de alte activităţi prin următoarele  Principiul colegialităţii avocaţilor şi organelor de
semne: conducere ale avocaturii. Organele de autoconducere  Principiul colaborării cu organele judiciare. Acest
ale Baroului nu sunt altceva decât nişte instituţii principiu este determinat de art. 6 al.1, şi art.46 al.1 din
 este o activitate intelectuală – cei ce o exercită îşi pun constituite în scopul organizării activităţii normale ale lege, potrivit cărora avocaţii au obligaţia de a acorda
în valoare cunoştinţele lor în contextul unei concurenţe avocaturii, alcătuite dintr-un anumit număr de avocaţi asistenţă juridică în cazul desemnării lor din oficiu,
aprige, clientul având posibilitatea de alege avocatul, din rândul celor mai experimentaţi, desemnaţi de către atunci când o parte sau alta a procesului nu are
care după părerea sa este cel mai competent. toţi membrii Baroului.. posibilitatea de a-şi angaja un apărător.
 este o activitate independentă – acest semn se corelează b. Principiile de exercitare a profesiei de avocat :  Principiul deontologiei profesionale.
cu criteriul intelectualităţii şi se caracterizează prin
independenţa avocatului în raport cu oricare organ de
 Principiul asigurării dreptului la apărare
(art. 3 p.a) – care constituie esenţa activităţii avocaţiale. 33. Genurile de asistenţă juridică acordată de
stat, în alegerea clientului, independenţa economică faţă avocaţi şi formele ei.
El se explică prin faptul că sarcina avocatului este de a
de alte persoane şi de stat, libera alegere a formei de
acorda asistenţă juridică atât în bază de contract, cât şi din  oferă consultaţii şi explicaţii, expun concluzii cu privire
exercitare a profesiei (birou individual sau birou
oficiu, în cazurile stabilite de lege (art.6, Legea 1260-XV) la problemele juridice, prezintă informaţii verbale şi în
asociat).
 este o activitate dezinteresată – avocatul cedează  Principiul legalităţi şi umanismului. scris referitoare la legislaţie;
interesul său în favoarea interesului clientului,
activitatea avocaţială este reglementată de Constituţia  întocmesc documente cu caracter juridic;
R.M., Legea menţionată, alte legi care reglementează
activitatea sa având la bază caracterul uman. Anume
activitatea menţionată, precum şi de tratatele
 reprezintă interesele lor în instanţele de judecată, în
din acest considerent remunerarea rămâne pe planul autorităţile administraţiei publice;
internaţionale la care Republica Moldova este parte.
secund. Prin aceasta el se deosebeşte de comercianţi.  reprezintă interesele lor în materie juridică în relaţiile
Remunerarea avocatului constituie existenţa lui zilnică,  Principiul independenţei avocatului. Independenţa
avocatului este o consecinţă a autonomiei instituţiei cu alte persoane fizice şi juridice;
şi nu o sursă de venit comercial.
Legea cu privire la avocatură, în art.8, defineşte avocatul avocaturii. Acest principiu, ca şi cel menţionat anterior,  participă la urmărirea penală şi la dezbateri judiciare în
ca o persoană care a obţinut licenţă conform legii şi care nu este absolut, realizarea acestuia fiind condiţionată de cauzele penale în calitate de apărător sau reprezentant
dispune de dreptul de a participa la urmărirea penală supunerea avocatului numai faţă de lege. al victimei, al părţii civile, al părţii civilmente
şi la dezbateri judiciare, de a se pronunţa şi de a  Principiul libertăţii. – prevăzut de art. 3 p.b al Legii responsabile şi al martorilor.
acţiona în numele clienţilor săi şi/sau de a-şi 1260-XV/2002. Libertatea profesiei de avocat are ami Pe cauze penale, asistenţa juridică, acordată pe 3 căi:
reprezenta şi consulta clienţii în domeniul dreptului. multe aspecte:  contra plată (prin stabilirea onorariului în contractul de
asistenţă judiciară dintre părţi);
Principiile de organizare şi exercitare a profesiei de avocat.  Avocatul este liber în alegerea formei de exercitare a
profesiei (B.I. sau B.A.).  gratuit (prin indicarea în contract a faptului că asistenţa
Teoria avocatologiei prevede două categorii de principii: judiciară se acordă gratuit sau prin simpla înţelegere
a. Principiile de organizare ale avocaturii : dintre părţi, fără a încheia un contract)
 din oficiu (acordare a asistenţei juridice garantate de fundamentale ale raporturilor avocaturii cu autorităţile aflată în procesul procedurii disciplinare intentate în
stat). publice, instanţele judecătoreşti, organele de drept, privinţa avocaţilor.
asociaţiile obşteşti şi alte organizaţii. Comisia pentru etică şi disciplină exercită şi alte atribuţii
Consiliul Baroului se alege de către Congres, prin vot delegate de Congres.
34. Organele de autoconducere ale avocaților. secret, din rîndul avocaţilor cu o vechime în profesie de cel Comisia de cenzori este aleasă în componenţa a 5 avocaţi.
Profesia de avocat este organizată în cadrul Baroului, care puţin 5 ani, pe un termen de 4 ani. Comisia de cenzori exercită controlul activităţii economico-
potrivit art.31 din Legea 1260-XV, reuneşte toţi avocaţii Consiliul Baroului este constituit din cel puţin 15 membri: financiare a Baroului şi se subordonează Congresului.
din Republica Moldova. Activitatea Baroului se întemeiază preşedintele Consiliului Baroului, doi vicepreşedinţi, un
pe principiile autoadministrării. Baroul este persoană secretar şi membrii Consiliului. Activitatea de membru al 35. Formele de organizare ale profesiei de
juridică, are ştampilă şi simbolică proprie. Consiliului Baroului se consideră o obligaţie de onoare şi avocat.
Organele Baroului sînt: se exercită în baza principiilor obşteşti. Profesia de avocat se exercită, la discreţia fiecărui avocat,
a) Congresul; Consiliul Baroului: în una din următoarele forme:
b) Consiliul Baroului; a) convoacă Congresul; a) birou individual de avocaţi;
c) Comisia de licenţiere a profesiei de avocat; b) organizează îndeplinirea hotărîrilor Congresului; b) birou asociat de avocaţi.
d) Comisia pentru etică şi disciplină; c) aprobă contractele şi angajamentele semnate de Avocatul poate fi fondator doar al unui birou de avocaţi.
e) Comisia de cenzori. preşedintele Consiliului Baroului; Avocatul trebuie să dispună de spaţiu pentru acordarea
Organele Baroului asigură acordarea de către avocaţi a f) organizează instruirea profesională continuă a avocaţilor; asistenţei juridice.
asistenţei juridice calificate persoanelor fizice şi juridice. g) ţine Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita Biroul de avocaţi poate avea denumire.
Congresul este organul suprem al Baroului, care se profesia de avocat; Dizolvarea biroului de avocaţi se efectuează în
convoacă cel puţin o dată pe an. Comisia de licenţiere a profesiei de avocat conformitate cu legislaţia civilă.
Congresul are următoarea competenţă: Comisia de licenţiere a profesiei de avocat este compusă Biroul individual de avocaţi
a) alege şi revocă membrii Consiliului Baroului, avocaţii din 11 membri, cu un mandat de 4 ani, dintre care: În biroul individual de avocaţi îşi exercită profesia un
membri ai Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat şi ai a) 7 avocaţi sînt aleşi de Congres; singur avocat  (fondatorul biroului).
Comisiei pentru etică şi disciplină,  membrii Comisiei de b) 4 membri sînt desemnaţi de ministrul justiţiei, doi dintre Biroul individual de avocaţi activează şi se prezintă în
cenzori, alege, la prima sa şedinţă, noii membri, după care sînt avocaţi şi doi sînt profesori titulari de drept. raporturile juridice ca persoană fizică.
revocarea vechilor membri, în modul stabilit de prezenta Comisia de licenţiere a profesiei de avocat: Biroul asociat de avocaţi
lege; a) adoptă hotărîrile privind admiterea la examenul de Biroul asociat de avocaţi este fondat de doi şi mai mulţi
b) adoptă şi modifică Codul deontologic al avocatului; calificare; avocaţi (fondatori ai biroului). Avocaţii îşi exercită profesia
c) aprobă statele de funcţii şi bugetul Baroului; b) organizează examenele de calificare; de sine stătător.
d) stabileşte mărimea defalcărilor efectuate de către avocaţi c) adoptă hotărîrile privind susţinerea examenului de Biroul asociat de avocaţi este persoana juridică.
în bugetul Baroului; calificare. Biroul asociat  de avocaţi dispune de conturi în bancă, de
e) audiază şi aprobă rapoartele anuale privind activitatea Comisia pentru etică şi disciplină ştampilă, pe care este imprimată denumirea completă a
Consiliului Baroului, Comisiei de licenţiere a profesiei de Comisia pentru etică şi disciplină este aleasă în componenţa biroului, numărul sub care este înscris în registrul birourilor
avocat, Comisiei pentru etică şi disciplină şi Comisiei de a cel puţin  11 avocaţi cu o vechime în profesie de cel puţin de avocaţi şi data înregistrării.
cenzori; 5 ani. Raporturile dintre avocaţii biroului asociat de avocaţi sînt
f) examinează petiţiile avocaţilor referitoare la hotărîrile Comisia pentru etică şi disciplină: reglementate în bază de contract.
Consiliului Baroului, Comisiei de licenţiere a profesiei de a) examinează plîngerile privind acţiunile avocaţilor şi Asociaţiile de avocaţi
avocat şi ale Comisiei pentru etică şi disciplină; cazurile de încălcare de către avocaţi a disciplinei şi a În scopul apărării drepturilor şi intereselor lor, avocaţii sînt
g) adoptă hotărîri privind formarea structurilor teritoriale normelor de etică profesională; în drept să se asocieze, pe principii benevole, conform
ale Baroului; b) intentează procedura disciplinară în privinţa avocaţilor şi legislaţiei cu privire la organizaţiile necomerciale, în
i) adoptă alte hotărîri referitoare la activitatea Baroului, adoptă hotărîrea corespunzătoare în această procedură. asociaţii profesionale locale, centrale şi internaţionale, în
precum şi hotărîri prevăzute de legea nr.1260. Membrii Comisiei pentru etică şi disciplină sînt obligaţi să baza calităţii de membru individual sau colectiv, şi să se
Consiliul Baroului este organul de autoadministrare al păstreze secretul profesional şi să nu divulge informaţia înregistreze în modul stabilit.
avocaţilor, care reglementează şi ţine sub control aspectele
Asociaţiile de avocaţi centrale şi cele internaţionale pot Avocat stagiar poate fi cetăţeanul Republicii Moldova, Prima funcţie se explică prin aceea că notariatul este o
avea structuri regionale. licenţiat în drept, care are capacitate deplină de exerciţiu şi instituţie publică, fapt consacrat în alin.1 art.2 al Legii cu
o reputaţie ireproşabilă şi care a încheiat cu unul dintre privire la notariat. Cu atât mai mult, potrivit alin.1 art.8 al
avocaţi contract de efectuare a stagiului profesional. aceleiaşi Legi, notarul este persoana autorizată de stat să
Avocatul stagiar activează sub îndrumarea avocatului care presteze în numele acestuia servicii publice prin
36. Modul de dobândire a licenţei de avocat. asigură efectuarea stagiului profesional, acesta fiind în desfăşurarea activităţii notariale în baza licenţei eliberate de
Dobândirea calităţii de avocat. drept să corecteze poziţia avocatului stagiar în procesul Ministerul Justiţiei, în condiţiile prezentei legi, iar în
În conformitate cu art.8 din Legea avocat poate fi: reprezentării intereselor clientului. virtutea alin.2 art.3 actul notarial, îndeplinit de notar,
 cetăţeanul Republicii Moldova, Avocatului stagiar i se permite să acorde asistenţă juridică purtînd sigiliul şi semnătura persoanei care desfăşoară
 cu capacitate deplină de exerciţiu, clientului în cadrul judecătoriilor municipale şi de sector în activitate notarială, este de autoritate publică, se prezumă
 licenţiat în drept, cauzele civile şi administrative, în judecătoriile economice legal şi veridic şi are forţă probantă.
 care se bucură de o reputaţie ireproşabilă, de circumscripţie şi în cadrul autorităţilor publice. Cea de-a doua funcţie stabileşte că ocrotirea intereselor
 a efectuat stagiul professional, Admiterea în profesia de avocat legitime încredinţate trebuie făcută în strictă conformitate
 a susţinut examenul de calificare. Admiterea în profesia de avocat se efectuează în baza cu Constituţia R. M., Legea cu privire la notariat şi
Sînt scutite  de  efectuarea stagiului  profesional şi de examenului de calificare susţinut în faţa Comisiei de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este
examenul de calificare persoanele care au  cel puţin 10 ani licenţiere a profesiei de avocat, precum şi în condiţiile art.8 parte. Notarul este ţinut să vegheze să nu fie încălcată
vechime în muncă în funcţia de judecător sau procuror alin.(3). Regulamentul privind modul de susţinere a legea. În acest sens el este obligat să refuze întocmirea
dacă, în termen de 6 luni după demisia din funcţiile examenului de calificare se aprobă de către Congres, după actelor notariale care contravin legislaţiei, ordinii publice şi
respective, au solicitat eliberarea licenţei pentru exercitarea coordonarea  lui cu Ministerul Justiţiei. bunelor moravuri.
profesiei de avocat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi Hotărîrea privind susţinerea examenului de calificare se Sistemul organelor notariale. Actele notariale pe teritoriul
condiţii beneficiază şi persoanele care, după demisia din adoptă şi se comunică persoanei care a susţinut examenul Republicii Moldova se îndeplinesc de notari de stat, notari
funcţia de judecător şi procuror, au continuat să activeze în de calificare în termen de cel mult 10 zile de la data privaţi, de alte persoane abilitate prin lege (registratorul de
domeniul dreptului.. susţinerii. stat, secretarul consiliului local al unităţilor administrativ
Potrivit art.9 al Legii 1260-XV profesia de avocat este Rezultatele examenelor de calificare sînt aprobate prin teritoriale de nivelul I – lit.r alin.1 art. 44 Legea privind
incompatibilă cu: hotărîre de către Comisia de licenţiere a profesiei de avocat. administraţia publică locală), iar pe teritoriul statelor străine
Hotărîrile Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat pot fi - de consulii Republicii Moldova.
 oricare funcţie retribuită, cu excepţia funcţiilor legate
contestate în instanţa de judecată.
de activitatea ştiinţifică şi didactică, precum şi de
38. Principiile de organizare şi activitate a notariatului.
activitatea în calitate de arbitru al judecăţii arbitrale
37. Notariatul: natura juridică, funcţiile şi
(arbitrajului);
sistemul organelor notariale. 39. Competenţa notarului.
 activitatea de întreprinzător;
Notariatul ocupă un loc destul de important în sistemul (1) Notarul îndeplineşte următoarele acte notariale:
 activitatea de notar. organelor de ocrotire a normelor de drept, ce îşi desfăşoară a) autentificarea actelor juridice (testamente, procuri,
activitatea în anumite forme şi potrivit unor metode contracte);
Stagiul profesional durează un an. Consiliul Baroului poate specifice. b)procedura succesorală notarială şi eliberarea
reduce acest termen, în conformitate cu criteriile stabilite în “Notariatul este o instituţie publică de drept abilitată să certificatului de moştenitor
Regulamentul privind condiţiile stagiului profesional, la asigure, în condiţiile legii, ocrotirea drepturilor şi c) eliberarea certificatelor de proprietate
cererea avocatului stagiar şi la demersul avocatului care intereselor legale ale persoanelor şi statului prin d) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
asigură efectuarea stagiului, depuse după expirarea a 3 luni îndeplinirea de acte notariale în numele Republicii e) legalizarea semnăturilor de pe documente; (art.68)
de stagiere. Moldova”. f) actele de protest al cambiilor
Avocatul care asigură efectuarea stagiului profesional două funcţii principale ale notariatului: g) prezentarea cecurilor spre plată şi certificarea
trebuie să aibă o vechime în profesia de avocat de cel puţin neachitării lor;
5 ani. Avocatul poate avea concomitent cel mult 2 avocaţi  Participă la exercitatrea suveranităţii statului;
h) legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor
stagiari.  Ocrotirea intereselor private care îi sunt încredinţate. din ele;
i) efectuarea şi legalizarea traducerilor documentelor;
j) transmiterea cererilor persoanelor fizice şi juridice legătură cu efectuarea stagiului.
altor persoane fizice şi juridice; (3) Comisia de licenţiere a activităţii notariale activează 41. Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea notarilor.
k) primirea în depozit a sumelor băneşti şi titlurilor de în baza unui regulament aprobat de Ministerul Justiţiei. Drepturile notarulu : a) să solicite de la persoane fizice
valoare; Admiterea la activitatea notarială dupa şi juridice documente şi informaţii necesare pentru
l) primirea documentelor la păstrare a) depunerea la Ministerul Justiţiei a cererii prin care se îndeplinirea actelor notariale;
m) întocmirea protestului de mare; solicită permisiunea de a activa în calitate de notar de stat b) să aibă acces la informaţiile şi documentele
n) asigurarea dovezilor; sau de notar privat; autorităţilor publice, inclusiv ale organelor cadastrale,
o) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe b) învestirea, prin ordinul ministrului justiţiei, cu necesare pentru îndeplinirea actelor notariale;
care le-a întocmit; precum şi împuterniciri pentru exercitarea activităţii notariale; d) să încaseze plată pentru îndeplinirea actelor notariale;
p) alte operaţiuni care nu contravin legislaţiei. c) depunerea jurămîntului; e) să încheie contracte cu personalul tehnic şi cu alt
(2) Notarii dau consultaţii în materie notarială, altele decît d) înregistrarea în Registrul de Stat al Notarilor; personal pentru asigurarea activităţii sale (notarul privat);
cele referitoare la conţinutul actelor notariale pe care le e) primirea licenţei pentru activitate notarială şi a f) la concediu anual plătit şi la indemnizaţie pentru
îndeplinesc şi participă, în calitate de specialişti desemnaţi legitimaţiei de notar; incapacitate temporară de muncă, în conformitate cu
de părţi, la pregătirea şi întocmirea unor acte juridice cu f) depunerea la Ministerul Justiţiei a specimenului de legislaţia;
caracter notarial. semnătură şi a amprentelor sigiliilor. g) la asigurare socială de stat şi la pensie pe baza
(2) Notarul privat, în afară de condiţiile prevăzute la contribuţiilor de asigurări sociale de stat;
40. Modalitatea de dobândire a calităţii de notar alin.(1), pentru a fi admis la activitate notarială trebuie să h) să aibă concomitent cel mult doi notari stagiari;
şi modul de organizare a activităţii notarilor. încheie contractul asigurării de răspundere civilă şi să i) să fie membru al asociaţiilor profesionale la nivel
Modalitatea de dobândire a calităţii de notar informeze Ministerul Justiţiei despre locul îndeplinirii de local, naţional şi internaţional şi să ocupe nu mai mult de o
Dreptul la exercitarea activităţii de notar către el a actelor notariale. singură funcţie electivă în aceste asociaţii;
Notar poate fi persoana care: Modul de organizare a activităţii notarilor. j) să dispună de venitul obţinut (notarul privat);
a) este cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliu pe Sediul notarului Activitatea notarului se desfăşoară în k) să exercite alte operaţiuni ce nu contravin legislaţiei.
teritoriul ei; cadrul unui birou special amenanjat.
b) are capacitate deplină de exerciţiu; Notarul privat este obligat să deschidă biroul notarial Articolul 20. Garanţiile activităţii
c) este licenţiat în drept; în raza teritoriului indicat în ordinul ministrului justiţiei (1) Notarul îşi exercită personal profesia şi se bucură
d) a îndeplinit, timp de pînă la un an, funcţia de notar în termenul stabilit la art.12 alin.(3) (în decurs de 90 de de stabilitate în funcţie; el nu poate fi transferat în altă
stagiar şi a susţinut examenul de calificare; zile după primirea licenţei pentru activitate notarială). localitate şi nu-i poate fi schimbată, fără acordul lui,
e) posedă limba moldovenească; Remunerarea notarilor de stat se efectuează lunar de competenţa teritorială indicată în ordinul ministrului
f) nu are antecedente penale nestinse; la bugetul de stat într-un cuantum de 20 la sută din plata justiţiei.
g) nu a fost condamnată anterior pentru o infracţiune încasată de acesta pentru prestarea serviciilor notariale şi (2) Percheziţia biroului notarial şi ridicarea documentelor
gravă săvîrşită cu intenţie. nu poate fi mai mică decît salariul mediu lunar pe notariale pot fi făcute numai cu autorizaţia Procurorului
(1) Comisia de licenţiere a activităţii notariale se economie prognozat pentru anul respectiv. General, adjuncţilor lui sau în temeiul hotărîrii instanţei de
formează, prin ordinul ministrului justiţiei, pe un termen de Asigurarea activităţii notarilor de stat.Activitatea judecată.
4 ani şi este compusă din 11 membri: 6 notari şi 2 notarilor de stat este asigurată de personalul tehnic. (3) Notarul nu poate fi supus percheziţiei corporale sau
reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei. (2) Salarizarea personalului tehnic al birourilor notariale controlului
(2) Comisia de licenţiere a activităţii notariale: de stat se realizează în baza Reţelei tarifare unice, în personal în timpul exercitării atribuţiilor sale profesionale,
a) primeşte examenele de calificare; condiţiile de salarizare stabilite pentru personalul tehnic cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă.
b) adoptă hotărîrile cu privire la stabilirea numărului ce asigură funcţionarea autorităţilor publice. Obligaţiile notarului a) să-şi desfăşoare activitatea în
necesar de notari, numirea în funcţia de notar, Organizarea activităţii birourilor notariale de stat conformitate cu prezenta lege şi cu jurămîntul depus;
eliberarea licenţei pentru activitate notarială, suspendarea Guvernul stabileşte reţeaua birourilor notariale de stat, b) să acorde persoanelor fizice şi juridice asistenţă în
şi încetarea activităţii notariale, înregistrarea şi radierea din structura şi statele de personal ale acestora, la exerciţiul drepturilor şi în ocrotirea intereselor lor
Registrul de Stat al Notarilor; propunerea Ministerului Justiţiei. Crearea şi organizarea legitime, să explice persoanelor menţionate conţinutul
c) înregistrează contractele privind efectuarea stagiului; activităţii birourilor notariale de stat se efectuează de actului notarial, precum şi drepturile şi obligaţiile lor, să-
d) soluţionează conflictele şi litigiile apărute în Ministerul Justiţiei. i avertizeze despre consecinţele actelor notariale
îndeplinite; (2) Încetarea activităţii notarului se dispune prin ordinul 43. Activitatea particulară de detectiv şi pază.
c) să păstreze în taină informaţiile care i-au devenit ministrului justiţiei cu retragerea ulterioară a licenţei şi Licenţierea activităţii particulare de detectiv şi de pază:
cunoscute în exerciţiul funcţiunii. Instanţa de judecată radierea acestuia din Registrul de Stat al Notarilor. Activitatea particulară de detectiv şi de pază se desfăşoară
poate să elibereze notarul de această obligaţie dacă în bază de licenţă, eliberată, în coordonare cu Ministerul
împotriva lui a fost intentat dosar penal în legătură cu Afacerilor Interne, în modul stabilit de Legea nr. 451-XV
îndeplinirea actului notarial; din 30.07.2001 privind licenţierea unor genuri de activitate,
d) să asigure executarea stagiului de către notari stagiari; 42. Alte instituţii şi organizaţii ce îndeplinesc luându-se în considerare şi particularităţile stipulate în
e) să-şi ridice continuu nivelul profesional; funcţii notariale. Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 „Cu privire la activitatea
f) să-şi onoreze obligaţiile financiare legate de Competenţa consulilor particulară de detectiv şi de pază” şi a Hotărîrii Guvernului
activitatea personală; (1) Activitatea notarială a consulilor Republicii nr. 667 din 08.07.2005 cu privire la măsurile de realizare a
g) să realizeze alte acţiuni prevăzute de lege. Moldova se desfăşoară în conformitate cu legislaţia legii menţionate.
Responsabilitatea notarului Republicii Moldova şi cu acordurile internaţionale la Restricţiile activităţii particulare de detectiv şi de pază:
Pentru neîndiplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a care Republica Moldova este parte, ţinîndu-se cont de Persoanelor fizice şi juridice care nu dispun de licenţă
îndatoririlor sale, notarul poate fi atras la răspundere civilă, uzanţele internaţionale. pentru activitatea de detectiv şi de pază li se interzice
disciplinară şi, după caz, penală. (2) La cererea persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii prestarea serviciilor; se interzice desfăşurarea pe teritoriul
Răspunderea civilă a notarului poate fi angajată atunci Moldova şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova, Republicii Moldova a activităţii organizaţiilor de detectiv şi
când prin acţiunile sale acesta a cauzat un prejudiciu consulii Republicii Moldova îndeplinesc următoarele acte de pază străine. Organizaţiilor de detectiv şi de pază străine,
patrimonial sau moral. Notarul poate fi atras la răspundere notariale: a) autentificarea actelor juridice (testamente, cetăţenilor străini şi apatrizilor li se interzice: să desfăşoare
civilă numai în baza unei hotărâri a instanţei de judecată. procuri, contracte), cu excepţia contractului de activitate de detectiv şi de pază în calitate de întreprinzător
Totodată menţionăm că notarul este asigurat de răspundere înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj; individual; să fondeze ori să participe ca asociat la
civilă Asigurarea de răspundere civilă profesională a b) luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale; etc constituirea de organizaţie de detectiv şi de pază; să aibă în
notarului se realizează prin Casa da Asigurări Competenţa persoanelor cu funcţie de răspundere subordine organizaţie particulară de detectiv şi de pază ori
Răspunderea disciplinară a notarului: abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale subdiviziune specializată de pază.
Răspunderea Persoanele cu funcţie de răspundere abilitate ale Genurile activităţii particulare de detectiv şi de pază:
(1) Notarul poartă răspundere pentru încălcarea obligaţiilor autorităţilor administraţiei publice locale îndeplinesc În activitatea particulară de pază este permisă prestarea
sale profesionale. următoarele acte notariale: următoarelor servicii: ocrotirea vieţii şi sănătăţii, paza
(1) Sancţiunile disciplinare se aplică notarului de către a) legalizarea semnăturilor de pe documente; bunurilor, executarea gărzii de corp; paza fizică şi tehnică a
ministrul justiţiei. b) legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din localurilor şi a teritoriilor; proiectarea, instalarea şi
(2) În funcţie de gravitatea faptei, pot fi aplicate ele; întreţinerea sistemelor de alarmare, a componentelor
următoarele sancţiuni disciplinare: c) luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale; acestora, precum şi exploatarea dispeceratelor de
a) avertizare; d) autentificarea testamentelor; monitorizare a alarmelor; paza şi însoţirea încărcăturilor
b) mustrare; .Competenţa registratorilor de stat ai Camerei importante, a bunurilor personale; patrularea, în comun cu
b1) suspendarea activităţii notariale; Înregistrării de Stat organele de drept, a zonelor criminogene; acordarea de
c) retragerea licenţei pentru activitate notarială. a) autentificarea actelor de constituire a ajutor organelor de drept la menţinerea ordinii publice, la
Încetarea activităţii notarului întreprinderilor şi organizaţiilor fondate pe teritoriul asigurarea securităţii oamenilor; informarea publicului în
(1) Activitatea notarului încetează în cazul: Republicii Moldova, precum şi a modificărilor şi probleme de protecţie contra acţiunilor ilicite.
a) depunerii cererii; completărilor operate în actele de constituire şi în datele Drepturile persoanelor care practică activitate
b) necorespunderii condiţiilor prevăzute la art.9; înscrise în Registrul de stat al întreprinderilor şi Registrul particulară de detectiv şi de pază:
c) decesului; de stat al organizaţiilor; Persoanele care practică activitate particulară de detectiv şi
d) condamnării de către instanţa de judecată printr-o b) legalizarea copiilor de pe actele de constituire a de pază au dreptul: să presteze în bază de contract servicii
hotărîre definitivă pentru săvîrşirea cu intenţie a unei întreprinderilor şi organizaţiilor, a extraselor din aceste acte de investigare şi de pază în conformitate cu legislaţia; să
infracţiuni; şi a copiilor de pe certificatele înregistrării de stat din obţină în modul stabilit informaţii şi copii de pe documente
e) declarării lui dispărut fără veste sau declarării morţii lui; arhiva Camerei Înregistrării de Stat. din partea persoanelor fizice şi juridice, cu acordul lor; să
f) retragerii licenţei. inspecteze, după caz, cu participarea şi cu acordul
proprietarului (al reprezentantului lui) teritoriul, localurile, Detectivul particular public prevăzute de prezenta lege şi de alte legi. În
bunurile ce îi aparţin; să solicite, cu acordul clientului,     (1) Este detectiv particular persoana care prestează exercitarea atribuţiilor de serviciu, executorul judecătoresc
concluzia specialistului în problemele care necesită serviciile stipulate la art.6 alin.(1). este exponentul puterii de stat. Doar executorul
cunoştinţe speciale; să elucideze cauzele şi condiţiile care     (2) Pot practica activitate particulară de detectiv numai
judecătoresc licenţiat şi învestit în condiţiile prezentei legi
au condus la comiterea infracţiunilor şi să ia măsuri, în cetăţenii Republicii Moldova care au studii juridice sau
limitele competenţei, pentru lichidarea lor. Nu se admite pregătire specială în domeniu. poate efectua executarea silită.
utilizarea drepturilor acordate persoanelor fizice şi juridice     (3) Detectivul particular poate activa în cadrul unei Dreptul la exercitarea activităţii de executor judecătoresc
care practică activitate particulară de detectiv şi de pază la organizaţii sau independent.     (1) Executor judecătoresc poate fi persoana care
îndeplinirea unor obligaţii care nu sînt prevăzute de     (4) Detectivii particulari se pot asocia, în condiţiile legii, întruneşte următoarele condiţii:
legislaţie. în uniuni cu statut de persoană juridică.     a) este cetăţean al Republicii Moldova;
Obligaţiile persoanelor care practică activitate ACTIVITATEA PARTICULARĂ DE PAZĂ     b) are capacitate deplină de exerciţiu; 
particulară de detectiv şi de pază:    Organizaţiile particulare de pază
    c) este licenţiat în drept;
Persoana care practică activitate particulară de detectiv şi     (1) Organizaţia particulară de pază este organizaţie
de pază este obligată: să respecte prevederile legislaţiei şi comercială care prestează servicii de ocrotire a vieţii,     d) a efectuat stagiul în condiţiile prezentei legi; 
clauzele contractuale; să presteze întregul pachet de servicii sănătăţii şi bunurilor persoanelor fizice, precum şi a     e) posedă limba de stat;
prevăzute în contract; să repare prejudiciile cauzate prin bunurilor persoanelor juridice, împotriva unor acţiuni     f) are o reputaţie ireproşabilă;
încălcarea clauzelor contractuale; să desfăşoare activitatea ilicite.     g) a promovat concursul de admitere în profesia de
cu personal atestat pentru executarea serviciilor de     (2) Organizaţia particulară de pază nu are dreptul de a executor judecătoresc. 
investigare şi de pază; să păstreze confidenţialitatea practica o altă activitate de întreprinzător.     (2) Nu se consideră că are reputaţie ireproşabilă persoana
informaţiei pe care o cunoaşte în procesul activităţii, să nu     (3) Pot fi conducători ai organizaţiilor particulare de
care:
o utilizeze în scopuri personale şi să nu o transmită terţilor; pază, cu avizul Ministerului Afacerilor Interne, cetăţenii
să comunice imediat organelor de drept cazurile de Republicii Moldova domiciliaţi în ţară care au împlinit     a) a fost condamnată pentru comiterea unor infracţiuni şi
infracţiune depistate, să reţină la locul infracţiunii vîrsta de 21 de ani, posedă studii superioare, certificat de nu are stinse antecedentele penale;
persoanele care au săvârşit-o şi să le predea imediat absolvire a cursurilor de calificare, organizate de Ministerul     b) a fost concediată din organele de drept din motive
organelor competente; să ia măsuri urgente pentru salvarea Afacerilor Interne, nu se află la evidenţă la medicul compromiţătoare sau a fost eliberată din aceleaşi motive
oamenilor, pentru ajutorarea lor în protecţia bunurilor narcolog sau psihiatru, nu încalcă sistematic ordinea din funcţia de judecător, de notar, de avocat, de consultant
periclitate şi în alte situaţii excepţionale; să prezinte publică şi nu au fost condamnaţi pentru infracţiune săvîrşită juridic sau de funcţionar public;
comisariatului teritorial de poliţie dare de seamă statistică cu intenţie.
    c) are un comportament incompatibil sau desfăşoară
în termenul şi de modelul stabilit de Ministerul Afacerilor     (4) În categoria de conducător al organizaţiei particulare
Interne; să plătească în termen impozitele şi taxele de pază intră fondatorii ei, precum şi persoanele care activitate incompatibilă cu normele deontologice ale
prevăzute de lege. asigură conducerea operativă a activităţilor de pază sau care profesiei de executor judecătoresc.
Interdicţia desfăşurării activităţii particulare de îndeplinesc funcţii de administrator, director executiv sau     Incompatibilităţi 
detectiv şi de pază: alte funcţii similare.    (5) În exerciţiul funcţiunii, lucrătorul     Exercitarea activităţii de executor judecătoresc este
Persoanele care practică activitate particulară de detectiv şi organizaţiei particulare de pază trebuie să aibă asupra sa incompatibilă cu activitatea remunerată în cadrul unor alte
de pază nu sînt învestite cu împuterniciri de organe de legitimaţie, al cărei model este aprobat de Ministerul profesii, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice, de
drept. Organizaţiile particulare de detectiv nu au atribuţii de Afacerilor Interne.
creaţie şi activităţii în organele profesionale. 
urmărire penală şi nici atribuţii judecătoreşti, acestea fiind     (6) Gardianul (paznicul) din organizaţia de pază îşi
de competenţa exclusivă a organelor de urmărire penală şi a îndeplineşte atribuţiile fără licenţă de prestare a serviciilor     Independenţa executorului judecătoresc
instanţelor judecătoreşti. Lucrătorii din organele de drept de pază.     (1) Executorul judecătoresc este independent în
nu pot practica şi activitate în organizaţiile particulare de     activitatea sa şi se supune numai legii.
detectiv şi de pază şi în serviciile de pază interioară. 44. Executorii judecătorești.
Persoanele care practică activitate particulară de detectiv,      (1) Executorul judecătoresc este persoană fizică învestită  Obligaţiile executorului judecătoresc 
de pază şi prestează servicii de pază interioară nu au dreptul de stat cu competenţa de a îndeplini activităţi de interes     Executorul judecătoresc este obligat:
să le cumuleze cu serviciul de stat.     a) să aibă un rol activ pe parcursul întregului proces de
executare, depunînd efort pentru realizarea prin mijloace Naţională a Executorilor Judecătoreşti o cerere în acest sens     c) la neîntrunirea condiţiilor prevăzute la art. 4;
legale a obligaţiei prevăzute în documentul executoriu, şi au achitat la contul ei bancar taxa iniţială obligatorie în     d) la retragerea licenţei; 
respectînd drepturile părţilor în procedura de executare şi mărimea stabilită.     e) în caz de deces;
ale altor persoane interesate;     (3) Condiţiile de admitere la concurs, de desfăşurare a     f) în situaţia de imposibilitate de a întreţine activitatea
    b) să accepte toate cererile de punere în executare a acestuia, criteriile de selectare a celor mai buni candidaţi se biroului; 
documentelor executorii, pentru care este competent stabilesc printr-un regulament, aprobat de Ministerul     g) în cazul neexercitării profesiei din cauza unei boli sau
teritorial, conform prevederilor legii; Justiţiei, în baza propunerilor Uniunii Naţionale a absenţelor frecvente.
    c) să ofere părţilor în procedura de executare şi Executorilor Judecătoreşti.      (2) Încetarea activităţii executorului judecătoresc se
reprezentanţilor acestora posibilitatea de a lua cunoştinţă de     (4) Rezultatele concursului sînt valabile timp de un an. dispune prin ordin al ministrului justiţiei din oficiu, la
materialele procedurii de executare;     Suspendarea activităţii executorului  judecătoresc.  cererea executorului judecătoresc sau la cererea Uniunii
    d) să examineze cererile părţilor privitor la procedura de     Consecinţele suspendării Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. Ordinul privind
executare, explicînd modul şi termenele de atac al actelor     (1) Activitatea executorului judecătoresc se suspendă în încetarea activităţii poate fi atacat în instanţă de judecată
de executare; cazul: fără a fi necesară o procedură prealabilă.
    e) să păstreze secretul comercial şi cel bancar, să nu     a) deţinerii unei funcţii elective sau a funcţiei de secretar     (3) Ordinul ministrului justiţiei privind încetarea
divulge informaţiile şi faptele care i-au devenit cunoscute general al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti – activităţii executorului judecătoresc se publică în Monitorul
în procedura de executare; pe durata mandatului; Oficial al Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă
    f) să ţină registrul procedurilor de executare în forma     b) depunerii unei cereri pe motiv de concediu de instanţei de judecată în a cărei circumscripţie executorul
stabilită de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti; maternitate şi de concediu pentru îngrijirea copilului cu judecătoresc îşi are biroul, precum şi la cunoştinţă Uniunii
    g) să dea dovadă de o înaltă cultură în activitatea vîrstă de pînă la 3 ani;  Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
profesională şi să fie imparţial;     c) incapacităţii temporare de muncă cu o durată mai mare     (4) În cazul indicat la alin. (1) lit. b), ministrul justiţiei
    h) să-şi adeverească identitatea prin prezentarea de 4 luni consecutive, dar care nu poate depăşi un an; poate permite, la cererea executorului judecătoresc,
legitimaţiei de serviciu în timpul efectuării acţiunilor     c1) încălcării grave a legislaţiei – pînă la aplicarea prelungirea activităţii acestuia pînă la finalizarea
procedurale de executare a documentelor executorii;  sancţiunii disciplinare; procedurilor de executare aflate în lucru la data emiterii
    i) să asigure activitatea sa profesională la o societate de        d) aplicării unei sancţiunii disciplinare în condiţiile art. ordinului de încetare a activităţii, însă pe un termen de cel
asigurări; 24; mult un an.
    j) să achite regulat contribuţiile obligatorii la bugetul     e) nevărsării contribuţiilor obligatorii la contul Uniunii
Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti în Naţionale a Executorilor Judecătoreşti timp de 3 luni de la
cuantumul stabilit de aceasta; scadenţă – pînă la achitarea lor integrală, dar nu mai mult
    k) să participe anual la cursuri de instruire şi de de 3 luni;
perfecţionare profesională cu o durată totală de cel puţin 18     f) lipsei contractului de asigurare de răspundere civilă –
ore academice; pe o perioadă ce nu poate depăşi 3 luni; 
    l) să îndeplinească alte obligaţii stabilite de lege.     g) aplicării de către instanţa de judecată a unei măsuri
    .     Concursul de admitere preventive sub formă de arest preventiv sau de arest la
    (1) Persoana care doreşte să devină executor judecătoresc domiciliu.
urmează să susţină un concurs în faţa Comisiei de Încetarea activităţii executorului judecătoresc
licenţiere.      (1) Activitatea executorului judecătoresc încetează:
    (2) La concurs sînt admise persoanele care întrunesc     a) la cerere;
condiţiile art. 4 alin. (1) lit. a)–f), au depus la Uniunea     b) la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de ani;

S-ar putea să vă placă și