Sunteți pe pagina 1din 7
ROMANIA Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor A Senat Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificdrile si completarile ulterioare Parlamentul Roméniei adopt prezenta lege: Art. I - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificérile si completrile ulterioare, se completeazé dup’ cum urmeaza: 1. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o noua liter’, lit. j), cu urmatorul cuprins: 13) impozit de solidaritate.” 2. Dup& Titlul IV ,Jmpozitul pe venit" se introduce un nou titlu, Titlul IV! ,lmpozitul de solidaritate”, si se introduc trei noi articole, art. 134'-134°, care vor avea urmétorul cuprins: a TITLUL IV Impozitul de solidaritate Art. 134* - Sfera contribuabi (1) Persoanele fizice care realizeaz’ venituri din pensii si/sau indemnizatit pentru limité de varst8, primite in baza unor legi/statute speciale denumite in continuare contribuabili, sunt obligate la plata unui impozit pe veniturile din pensii si indemnizatii pentru limits de varst8, denumitS in continuare impozit de solidaritate, cu respectarea principiului contributivitatii, aga cum este definit fa art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensti publice, cu eae ROMANIA modificérile si completarile ulterioare. Dispozitille prevazute la Titlul IV din prezenta lege nu sunt aplicabile. (2) Impozitul de solidaritate este datorat doar in situatia in care venitul lunar net din pensie si/sau din indemnizatia pentru limit de varst8, de la unul sau mai multi platitori, dup& caz, din care se deduce impozitul pe venit aferent, stabilit potrivit prevederilor Titlului IV, este mai mare decdt indemnizatia neta lunar’ a Presedintelui Romaniei. (3) in toate cazurile, impozitul de solidaritate poate fi aplicat doar asupra parti necontributive a pensiei si/sau indemnizatiei pentru limita de varst’. (4) Veniturile pentru care se datoreazi impozitul de solidaritate reprezint& acele sume primite in baza in urmatoarelor legi/statute speciale: a) pensia de serviciu prevazut’ de Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicat, cu modificarile si completirile ulterioare; b) pensia de serviciu prevazut% de Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicat, cu modificrile si completarile ulterioare; c) pensia de serviclu prevéizuti de Legea nr. 303/2004 privind statutul judectorilor si procurorilor, republicat’, cu modificirile si completarile ulterioare; 4) pensia de serviciu prevazuti de Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lang& acestea si al personalulul care functioneaz& in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificarile si completdrile ulterioare; e) pensia de serviciu prevazut’ de Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicaté, cu modificdrile si completérile ulterioare; f) pensia de serviciu prevazuti de Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, cu modificdrile si completdrile ulterioare; ROMANIA g) pensia de serviciu prevazut de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic si consular al Romniei, cu modificarile si completérile ulterioare; h) pensii militare prevazute de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificdrile si completrile ulterioare; i) indemnizatia pentru limit de varsté prevazuté de Ordonanta de urgenté a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completérile ulterioare; j) indemnizatia lunar acordat& persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman prevazuta de Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 134? ~ Stabil limita de varst& ea bazei de calcul din pensii si indemnizatii pentru (1) Baza de calcul, denumiti venitul lunar impozabil, se determin’ prin deducerea din venitul din pensie sau din indemnizatie pentru limit de varst& a impozitului pe venit. (2) in cazul contribuabililor care realizeazi venituri de la mai multi platitori, dintre cele prevazute la art. 134! alin. (3), venitul lunar impozabil se determin’ prin deducerea din veniturile lunare cumulate din pensie si/sau indemnizatie pentru limita de varst, a impozitului pe venit aferent calculat si retinut, de c&tre fiecare platitor de venit, potrivit prevederilor Titlului 1V. (3) in cazul contribuabililor care realizeaz8 lunar venituri cumulate, de la mai multi platitori, in vederea stabiliri venitului lunar impozabil in situatia prevazuts la alin. (2), contribuabilii au obligatia de a depune o declaratie pe proprie raspundere, astfel: (i) la casa de pensil sectorial’, in cazul in care cel putin unul dintre platitorit de venituri din pensit si/sau indemnizatii pentru limit de varst& este o casi de pensii sectoriala; (li) la casa de pensii publice teritoriala sau a municipiului Bucuresti, dup’ caz, in celelalte situatii. ROMA (4) Declaratia prevazut& la alin. (3) cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmétoarele elemente: datele de identificare ale contribuabilului, informatii referitoare 1a nivelul venitului din pensia si/sau indemnizatia pentru limita de varst&primit, inclusiv informatii privind componenta stabilit’ conform principiului contributivitatii, precum $i platitorul de venit. (5) Contribuabilul depune declaratia pe propria raspundere prevazut fa alin. (3) insotité de documente justificative eliberate de fiecare platitor, din care rezulta nivelul venitului reprezentand pensia si/sau indemnizatia pentru limita de varst& primiti, impozitul pe venit aferent, calculat si retinut, precum si Impozitul de solidaritate, calculat si retinut, dupa caz. (6) Dectaratia prevazuta la alin. (4), insotiti de documentele justificative se depune la platitorul de venit prevazut la alin. (3), pana la data de 15 a primei luni de aplicare a prevederilor prezentului titlu, iar in cazul modific&rii drepturilor de pensie si/sau indemnizatie pentru limit de varst& primit’, pan la data de 15 a lunii urm&toare celei in care se efectueazi plata venitului din pensia si/sau Indemnizatia pentru limit de varst& primit&, ori de cAte ori se modific’ aceste drepturi. (7) Pe baza declaratlel si a documentelor justificative depuse de contribuabili conform alin. (6), platitorul de venit prevazut la alin. (3) recalculeaza venitul Junar impozabil pana la sfargitul luni urmatoare celei in care se efectueaza plata venitului din pensia si/sau Indemnizatia pentru limita de varsta primits. Art. 134°, - Calculul, retinerea, plata si declararea impozitului de solidaritate pe veniturile din pensii si indemnizatii pentru limita de varsta (1) Pl&titorii de venituri din pensii si/sau indemnizati! pentru limit& de varst& au obligatia lunar’, de a calcula, retine, declara si pl&ti impozitul de solidaritate la bugetul de stat. (2) Impozitul pe solidaritate se calculeaz’ prin aplicarea urmétorulul barem lunar asupra venitului lunar impozabil, déterminat potrivit art. 134? alin. (1) sau (2), dup caz: Transe de venit lunar impozabil Impozit. -lei- ~lei- and la 2.000 inclusiv 0% Intre 2.001 - si pan& la valoarea | inclusiv 10% indemnizatiel neti. lunari a Presedintelui Roménici Peste indemnizatia net& lunaré a|90% Presedintelui Roméniei pentru ceea ce depaseste indemnizatia neté Junaré a Presedintelui Roméniei (3) Impozitul de solidaritate calculat potrivit alin. (2) nu poate diminua cuantumul pensiei din sistemul public stabilit’. in baza_principiului contributivitétii. fn cazul tn care diferenta intre venitut lunar impozabil si impozitul de solidaritate calculat& potrivit alin, (2) se situeazi sub nivelul cuantumului pensiei din sistemul public, stabilité in baza principiului contributivitatii, impozitul de solidaritate va fi redus pang la limita plafonului stabilit de partea contributiva a pensiei. (4) in cazul contribuabililor care realizeaz’ lunar venituri cumulate, de la mai multi platitori, impozitul de solidaritate se recalculeaz’ prin aplicarea baremului lunar prevazut la alin. (2) asupra venitului {unar impozabil, determinat potrivit art. 134? alin. (2) din care se deduce impozitul de solidaritate retinut de c&tre fiecare platitor de venit, in limita pensiel din sistemul public stabilit in baza principiului contributivitatii. (5) Pentru stabilirea impozitului de solidaritate prevazut la alin. (4), Casa de pensii public’ teritorialé sau a municipiului Bucuresti, respectiv casa de pensii sectorial, dup& caz, pe baza datelor furnizate de c&tre contribuabil prin declaratia pe propria réspundere si a documentelor justificative emise de toti platitorii de venituri, cumuleaz veniturile din pensii si/sau indemnizatii pentru limit de varst& din care deduce impozitul pe venit aferent, datorat, calculat de c&tre flecare platitor de venit, verificd incadrarea in plafonul prevazut la art, 134 alin. (2), efectueaz’ recalcularea impozitului de solidaritate si determin’ diferenta de impozit de solidaritate de plata rezultat, dup’ caz. aH ROMANIA (6) Impozitul de solidaritate se retine la data efectuarii platii venitului din pensie si/sau indemnizatiei pentru limit de varst& si se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face plata. (7) fn cazul prevazut Ia alin. (4), platitorul de venit de la alin. (5) retine impozitul de solidaritate la data pl&tii venitului din pensie si/sau indemnizatiel pentru limit de varst8, din drepturile celei de a doua luni urmitoare celel pentru care se recalculeaz impozitul de solidaritate, iar termenul de plat este pan’ la data de 25 inclusiv a celei de a treia luni urmatoare celel pentru care se recalculeaz impozitul de solidaritate. (8) in cazul veniturilor din pensit si/sau indemnizatit pentru limit& de varsta, al diferentelor de venituri din pensii si/sau indemnizatii pentru limité de varsté, precum gi al sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite pentru perioade anterioare, in baza unei legi de acordare expres a acestora sau in baza hotirarilor judecditoresti rimase definitive si Irevocabile/hotZrarilor judec&toresti definitive, impozitul de solidaritate se calculeazi separat faté de impozitul de solidaritate aferent drepturilor luni curente, prin aplicarea baremului lunar prevzut la alin. (2) asupra venitului impozabil. Baza de calcul reprezenténd venitul impozabil cu impozitul de solidaritate se determina prin deducerea impozitului pe venit aferent acesteia, datorat potrivit prevederilor Titlului 1V. fn acest caz, se aplic’ regimul de impozitare in vigoare la data calculrii impozitului de solidaritate. Impozitul de solidaritate se refine la data efectuarii platii si se plateste pan la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit sumele acordate. in cazul in care platile se efectueaz’ esalonat, retinerea impozitului de solidaritate se face proportional Ia fiecare plat. Termenul de plata este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmitoare celei in care s-a efectuat plata. (9) fn cazul drepturilor aferente veniturilor din pensii si/sau indemnizati, stabilite’ pentru perioade anterioare, in alte situatii dec&t cele prevézute la alin. (8), acestea se defalcheaz’ pe lunile la care se refer’, in vederea calcularii, refinerii si platil impozitului de solidaritate datorat, dup’ caz, pan’ la data de 25 inclusiv a lunii urm&toare celei in care se face plata. {n acest caz, se aplicd regimul de impozitare cu impozitul de solidaritate in vigoare in perioadele c’rora le sunt aferente veniturile. ROMANIA (10) in cazul pensillor pentru care determinarea componentei bazate pe principiul contributivitatii se produce ulterior stabilirit si retinerii impozitului de solidaritate, iar acesta genereazi aplicarea unui alt plafon neimpozabil corespunz&tor pensiel din sistemul public stabilité in baza principiulut contributivitatii, plétitorii de venituri din pensii si/sau Indemnizatii pentru limita de varst& recalculeaz’ impozitul de solidaritate pentru perloadele anterioare. in acest caz, se aplica regimul de impozitare cu impozitul de solidaritate in vigoare in perioadele cSrora le sunt aferente veniturile, (11) in cazul nerespectirii de c&tre contribuabil a obligatiei prevzute la art.134? alin, (6) sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificarile si completérile ulterioare. (12) Prevederile art. 132 din Titlul IV se aplic& in mod corespunz&tor si pentru impozitul de solidaritate pe veniturile din pensii si/sau indemnizatii pentru limit de varsta.” Art. IT. ~ Prezenta lege intr in vigoare la data de 1 ianuarie a anului urmator in care este adoptata legea, dar nu mai devreme de 6 luni de [a publicarea in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I. Presedintele Camerei Deputatilor Presedintele Senatului