Sunteți pe pagina 1din 7

Managementul și evaluarea programelor

educaționale
Proiect educațional:
Raze de soare pline de culoare
Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Focșani și Liceul Teoretic Duiliu Zamfirescu, Odobești
organizează un concurs regional cu participare indirectă Raze de soare pline de culoare,
concurs ce se adresează copiilor din învățământul preșcolar, elevilor din ciclul primar și
gimnazial și cadrelor didactice.
Tema acestui concurs este Împreună pentru o lume mai bună, prin care se urmărește punerea
în valoare a creativității preșcolarilor și a elevilor, prin puterea cuvintelor și a culorilor alese.
Această provocare își propune valorificarea produselor elevilor în cadrul orelor de limba
română și a celor de arte vizuale care să exprime talentul și creativitatea.
Argument:
Activitățile desfășurate la clasă în cadrul orelor de comunicare au ca prim obiectiv formarea
și dezvoltarea competențelor de comunicare orală și scrisă motiv pentru care lansăm această
provocare de utilizare a limbii ca mijloc de transmitere a ideilor prin intermediul
compunerilor, eseurilor, poeziilor,marginalizate adesea din pricina atâtor tentații generate de
mijloacele tehnologice. Să dăm valoare cuvântului, să stimulăm elevii să creeze, să se
exprime, să viseze. Domeniul arte este la fel de ofertant pentru stimularea creativității și
expresivității preșcolarilor și școlarilor, putem cultiva sensibilitatea, capacitatea de a crea, de
a cunoaște, înțelege și de a exprima frumosul din natură, artă și din viața socială. Derularea
acestui proiect vine să suplimenteze activitățile desfășurate în școală cu dublu scop: de a
completa și fixa conținutul specific al disciplinelor prezente în concurs, pe de o parte, și de a
aantrena și exersa abilitățile specifice, punând accent pe valoarea estetică a creațiilor
realizate. Prin acest proiect educațional se dorește dezvoltarea imaginației
preșcolarilor/elevilor, să se poată exprima liber prin cuvânt și culoare.
Scop
Scopul acestui proiect educațional este dezvoltrea imaginației, dezvoltarea abilităților creative
și de comunicare a preșcolarilor și elevilor prin intermediul creației literare și creației
artistice. Cadrele didactice au o secțiune dedicată, prin intermediul căreia pot expune
impresii, idei, exemple de bune practici, împărtășind și altora din munca și experiența
acumulată la clasă, aducând astfel un plus de valoare procesului educativ.
Stimularea capacităților de comunicare prin compunere, eseuri, poezii, dezvoltarea
imaginației creatoare și a deprinderilor tehnice corecte de desen și pictură sub îndrumarea
unui specialist, dezvoltarea smțului estetic, cultivarea sensibiltății copiilor.
Obiective specifice
Promovarea frumosului și cooperării între copii prin realizarea de activități educative între
membrii instituțiilor partenere.
Stimularea comunicării și cooperării între cadrele didactice din diferite zone prin schimbul de
idei și exemple de bune practici.
Realizarea unor compuneri pornind de la întrebări de sprijin.
Povestirea unor întâmplări imaginare sau trăite.
Manifestarea disponibilității pentru transmiterea în scris a unor idei, stări, sentimente.
Cunoașterea și utilizarea unor tehnici de lucru specifice desenului și picturii cu diverse
materiale și ustensile.
Valorificarea și îmbogățirea propriei experiențe acumulate cu tehnici noi.
Realizarea de creații individuale folosind tehnicile și culorile potrivite.
Resurse
Umane: copiii preșcolari, elevi, cadre didactice, colaboratori
Materiale: materiale și ustensilespecifice activităților artistico-plastice, albume, video-
proiector, spații special amenajate pentru expoziții.
Financiare: în funcție de necesarul de materiale și de activitățile desfășurate se va apela la
ajutorul părinților sau la unele sponsorizări.
Tema concursului: Împreună pentru o lume mai bună. Copiii vor crea lucrări prin care își vor
exprima viziunea despre lume și viață, despre frumos, curaj, prietenie.
Loc de desfășurare: Școală Gimnazială Ștefan cel Mare, Focșani și Liceul Teoretic Duilu
Zamfirescu, Odobești
Participanți: copiii din învățământul preșcolar ,elevii din învățmântul primar (clasele 0-IV),
elevii din învățământul gimnazial (claseleV-VIII) și cadrele didactice înscrise în proiectul
educațional;
Descrierea activității: concurs-expoziție, cu particicpare indirectă, online.
Domeniu de activitate
Domeniu cultural artistic cu subdomeniile arte vizuale și literatură.
Secțiunile concursului
Creație literară: compuneri, eseuri sau poezii, tematica poate fi diversă, la latitudinea fiecărui
elev sau cadru didactic. La această secțiune participă elevi din învățământul primar și
gimnazial. Creațiile literare ale elevilor nu trebuie să depășească o pagină, lucrările vor fi
trimise în forma lor originală, exact așa cum sunt scrise de elevi. Lucrările vor fi scanate (la
scaner sau imprimantă) și trimise în format electronic.
Creație artistică: desene și picturi, realizate prin diferite tehnici la alegere în format A4. La
această secțiune participă preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial. Desenele,
picturile vor fi realizate pe foaie de bloc A4, acestea vor finscanate (la scaner sau imprimantă
cu scaner) și trimise în format electronic.
Lucrări cadre didactice: fiecare cadru didactic participant trebuie să realizeze o lucrare
originală de minim 500 de cuvinte pe o temă la alegere (nu este necesar să respecte tema
concursului): eseu, referat, proză scurtă, scenetă, o povestire,o aplicație didactică inovativă
sau un articol care se adresează elevilor din orice domeniu cu referire la materiile predate la
școală, de exemplu, articole pe teme istorice, geografice,articole care au legătură cu Științele
Naturii etc. conținutul trebuie să fie interesant, ușor de citit și de ținut minte de către copii.
Lucrările cadrelor didactice vor fi redactate în limba română, cu diacritice și cu respectarea
regulilor gramaticale în format electronic Word.
Lucrările cadrelor didactice nu se jurizează și nu se premiază, dar vor fi publicate pe
platforma educațională Freepedia la secțiunea referate, creație literară, aplicații didactice
etc, dacă lucrările sunt eligibile pentru publicare conform regulamentului. Pentru lucrările și
materialele publicate se vor elibera adeverințe de publicare cu cod ISSN.
Nu sunt acceptate lucrări schematice sau tabelate, proiecte didactice sau rapoarte de
activitate. Lucrările plagiate vor fi descalificate din concurs.
Nu sunt acceptate lucrări fotogarfiate/scanate cu telefonul sau cu un alt dispozitiv de
fotografiat sau procesate (convertite) cu aplicații software.
Grupul țintă
Beneficiarii direcți: preșcolari și elevi din învățământul primar și gimnazial;
Beneficiari indirecți: cadrele didactice din unitățile școlare implicate în proiect, părinții
copiilor implicați în proiect, instituțiile partenere și comunitatea locală.
Rezultate așteptate
Dezvoltarea relațiilor de colaborare și împărtășirea experienței pozitive între cadrele didactice
și între colectivele de preșcolari/elevi pe care îi îndrumă.
Realizarea unor expoziții-concurs cu lucrările preșcolarilor/elevilor.
Implicarea activă a cadrelor didactice și a preșcolarilor/elevilor în activitățile desfășurate în
cadrul proiectului.
Cultivarea disponibilităților practice prin activități extracurriculare.
Stimularea potențialului artistic-creativ și literar al preșcolarilor/elevilor.
Publicarea de materiale educaționale care să contribuie la creșterea calității sistemului de
învățământ și care să aducă un plus de valoare procesului educativ.
Metode de evaluare
Jurizarea lucrărilor se va face de către comisia de evaluare. Se vor acorda premii. Premiul I,
II, III și mențiuni pentru fiecare secțiune la care participă preșcolarii/elevii.
Criterii de evaluare
Secțiunea creație literară
Originalitatea și contribuția personală a autorului, exprimarea coerentă,valoarea instructiv-
educativă a lucrării, impactul lucrării și a ideilor prezentate.
Secțiunea creație artistică: reflectarea gândirii creative, utilizarea diverelor modalități de
exprimare artistico-plastică, valorizarea experienței și a cunoașterii personale, expresivitatea
lucrărilor.
Comisia de evaluare va fi compusă din cadre didactice de la Școală Gimnazială Ștefan cel
Mare, de la Liceul Teoretic Duiliu Zamfirescu și inspectori de specialitate de la I.S.J.
Vrancea.
Condiții de participare
Concursul Raze de soare pline de culoare se adresează următorilor beneficiari direcți:
copiilor din învățământul preșcolar și elevilor din învățământul primar și gimnazial. Fiecare
cadru didactic va înscrie un echipaj format din patru elevi la una din secțiunile concursului. În
fișa de înscriere se optează pentru o singură secțiune a concursului la care pot participa
preșcoalrii sau școlarii înscriși la concurs.
Înscrierea la concurs se va face în perioada 10.01.2022-28.02.2022 pe baza fișei de înscriere
și a documentelor aferente care se vor găsi, în format electronic pe site-ul oficial al
concursului de unde pot fi descărcate. În cazul unor eventuale dificultăți la descărcarea
documentelor, acestea pot fi solicitate la coordonatorii concursului, la adresa de email a
concursului. Aceste documente se vor transmite în format electronic la adresa de email a
concursului. În acest concurs se vor evalua doar activitățile trecute pe fișa de înscriere.
Fișa de înscriere, acordul de parteneriat, declarațiile părinților și acordul de publicare după ce
sunt completate și semnate olograf vor fi scanate și trimise în format PDF la adresa de email
a concursului.
Fiecare cadru didactic va aplica pentru înscrierea la concurs individual, de la o adresă de
email distinctă. Nu se acceptă înscrieri (aplicații) pentru mai multe cadre didactice de la o
singură adresă de email excepție fac unitățile de învățământ care trimit de pe adresa de email
oficială a unității, se va trimite câte un email distinct pentru fiecare cadru didactic.
Trimiterea documentelor pe adresa de email a concursului reprezintă intenția cadrului didatic
de a partcicipa la concurs, primirea documentelor de aplicare la concurs nu se confirmă.
Cadrul didactic nu poate revendica calitatea de participant la concurs înainte să primească pe
email confirmarea validării documentelor. Înscrierea și participarea la concurs se confirmă
individual și explicit cadrului didactic după verificarea și validarea documentelor de înscriere.
După validarea și confirmarea înscrierii în concurs cadrul didactic obține calitatea de
participant la concurs.
Organizatorii nu sunt responsabili pentru erorile de transmisie de date ale provider-ilor de
servicii E-mail (Google Mail, Yahoo Mail etc.), pierderi de date, email-uri care nu sunt
transmise la destinație sau orice alte erori.
Este interzisă editarea sau modificarea documentelor de înscriere la concurs documentele se
listează, se completează olograf și vor fi trimise (în forma lor originală) la adresa de email a
concursului.
Comunicarea cu coordonatorii concursului se face exclusiv prin intermmediul poștei
electronice a concursului, nu se fac înscrieri și nu se comunică telefonic sau prin intermediul
rețelelor de socializare.
Obligațiile participanților
1. Să expedieze documentele de înscriere și lucrările la adresa de email a concursului
conform specificațiilor din regulament până la data de 28.02.2022.
2. Să respecte prevederile regulamnetului concursului.
Obligațiile organizatorilor
1. Organizatorii se obligă să pună la dispoziție participanților toate documentele
necesare pentru buna desfășurare a concursului.
2. Organizatorii se obligă să asigure o jurizare transparentă și obiectivă.
3. Organizatorii se obligă să respecte termenele de desfășurare a concursului.
4. Organizatorii vor elibera diplome pentru toți participanții la concurs.
Durata proiectului
Proiectul educaținal se va desfășura pe perioada 01.10.2021-31.05.2022.
Calendarul activităților
Formarea echipei de proiect și stabilirea responsabilităților pentru fiecare membru
01.10.2021.
Promovarea și popularizarea proiectului in perioada 04.10.2021-10.01.2022.
Înscrierea în concurs prin trimiterea documentelor și lucrărilor la adresa de email a
concursului în perioada 10.01.2022-28.02.2022.
Jurizarea lucărilor: 14.03.2022-18.03.2022.
Premierea și eliberarea diplomelor: 01.04.2022-31.05.2022.
Coordonatorii proiectului:

Echipa de proiect
ani.
Colaboratori

Publicația electronică Freepedia.


Promovare /mediatizare/diseminare
Promovarea activităților desfășurate în cadrul cercurilor pedagogice și ședințele cu părinții.
Mediatizare și diseminare pe site-ul oficial al concursului, prin poșta electronică și prin
intermediul rețelelor de socializare.
Dispoziții finale
1. Se vor acorda trei premii: Premiul I, II, III și Mențiuni pentru fiecare secțiune la care
participă copiii, iar cadrele didactice vor primi diplome de participare. Diplomele de
participare a cadrelor didactice și diplomele cu premii ale copiilor vor fi expediate
până la data de 31.05.2022.
2. Diplomele și adeverințele vor fi expediate exclusiv în format electronic prin email,,
atât pentru elevi cât și pentru profesori, pe adresa de email a cadrului didactic
specificată în documentația de înscriere.
3. Nerespectarea regulamentului concursului are drept consecință excluderea cadrului
didactic din concurs.
4. Nu se admit contestații.
5. Nu se percepe taxă de aprticipare.

S-ar putea să vă placă și