Sunteți pe pagina 1din 36

CODULMUNCI Idi n24i anuar ie2003

(Legeanr .53/ 2003r epubl icat ă)


EMI TENT: Par lament ul
PUBLI CATÎ N:Moni t
or ul Of i
ci al nr .345di n18mai 2011
DataI nt rar ii i
nv igoar e: 27Decembr i
e2020
---
--
--
------------
----
---------
-------
-----
---------
-------
-------
-----
-
Formaconsol i
dat ăv alabi lăl adat ade12I anuar ie2021
Prezent af or măconsol idat ăest ev alabi lăî ncepândcudat ade27Decembr i
e2020, pânăl adat ade12I anuar i
e2021
*)Not ăCTCE:
Formaconsol i
dat ăaCODULUIMUNCI Idi n24i anuar ie2003( Rep.1)di nMoni torulOf i
ci alnr .345di n18mai2011,l adat ade18
Ianuar ie2021est er eal izat ăpr ini ncl uder eat utur ormodi fi
căr i
lorşicompl etăriloradusedecăt re:LEGEAnr .147di n23i uli
e2012;
LEGEAnr .76di n24mai2012* ** );LEGEAnr .2di n1f ebruar ie2013;LEGEAnr .187di n24mai2012;LEGEAnr .255di n19i ul
ie
2013; LEGEAnr .77di n24i uni e2014; LEGEAnr .171di n16decembr i
e2014; LEGEAnr .12di n20i anuar ie2015; LEGEAnr .97di n
7mai 2015; DECI ZI Anr .279di n23apr ilie2015; DECI ZIAnr .814di n24noi embr i
e2015; DECI ZIAnr .261di n5mai 2016; LEGEAnr .
57di n11apr i
lie2016; LEGEAnr .176di n7oct ombr ie2016; LEGEAnr .220di n17noi embr ie2016; ORDONANŢADEURGENŢĂnr .
53di n4august2017;DECI ZI Anr .759di n23noi embr ie2017;LEGEAnr .64di n12mar t ie2018;LEGEAnr .88di n4apr il
i
e2018;
LEGEAnr .127di n11i uni e2018;DECI ZIAnr .387di n5i unie2018;ORDONANŢADEURGENŢĂnr .96di n9noi embr i
e2018;
HOTĂRÂREAnr .937di n7decembr ie2018;ORDONANŢADEURGENŢĂnr .26di n18apr ili
e2019;LEGEAnr .93di n6mai2019;
LEGEAnr .153di n24i ul i
e2019; HOTĂRÂREAnr .935di n13decembr ie2019; LEGEAnr .37di n2apr i
li
e2020; LEGEAnr .85di n18
i
uni e2020; LEGEAnr .151di n23i ul ie2020; LEGEAnr .213di n30sept embr ie2020; LEGEAnr .298di n24decembr ie2020.
Conţ inut ulacest uiactapar ţineexcl usi vS. C.Cent r ulTer i
tor i
aldeCal culEl ectronicS. A.Pi atra-Neamţşinuest eundocumentcu
caract erof icial,f i
inddest inati nf ormăr i
i ut i
lizat or i
lor .
──────────
*)Republ icatî nt emei ular t.Vdi nLegeanr .40/ 2011pent rumodi ficareaşicompl etareaLegi inr.53/ 2003-Codulmunci i,publicat ă
î
nMoni tor ul Of icial al Români ei, Par teaI , nr.225di n31mar t
ie2011, dându- set exteloronouănumer otar e.
Legeanr .53/ 2003-Codulmunci iaf ostpubl i
cat ăî nMoni torulOf ici
alalRomâni ei,Par teaI ,nr.72di n5f ebr uarie2003,şiamai
fostmodi ficat ăşi compl etat ăpr i
n:
-Legeanr .480/ 2003pent rumodi ficar eal it.e)aar t.50di nLegeanr .53/ 2003-Codulmunci i
,publ icat ăînMoni torulOf icialal
Români ei ,Par t
eaI ,nr .814di n18noi embr i
e2003;
–Legeanr .541/ 2003pent r
umodi fi
car eaunordi spozi ţi
ial eLegi inr .53/ 2003-Codulmunci i,publ i
cat ăî nMoni tor ulOf icialal
Români ei ,Par t
eaI ,nr .913di n19decembr ie2003;
–Or donanţ adeur genţ ăaGuv er nul uinr .65/ 2005pr i
vindmodi f
icar eaşicompl etareaLegi inr .53/ 2003-Codulmunci i,publ i
cat ăî n
Moni tor ulOf icialalRomâni ei,Par teaI ,nr .576di n5i ulie2005,apr obat ăcumodi fi
căr işicompl etăripr inLegeanr .371/ 2005,
publicat ăî nMoni tor ul Of icial al Români ei, Par teaI ,nr .1. 147di n19decembr i
e2005;
–Legeanr .241/ 2005pent rupr ev eni reaşicombat er eaev azi uniifiscale, publ i
cat ăî nMoni t orulOf icialalRomâni ei, Par teaI ,nr.672
din27i ulie2005, cumodi ficăr i
leul ter i
oar e;
–Or donanţ adeur genţ ăaGuv er nul uinr .55/ 2006pent rumodi ficar eaşicompl etareaLegi inr .53/ 2003-Codulmunci i,publ i
cat ăî n
Moni tor ulOf icialalRomâni ei,Par teaI ,nr .788di n18sept embr i
e2006,apr obat ăcucompl etăriprinLegeanr .94/ 2007,publ icat ă
î
nMoni tor ul Of icial al Români ei, Par teaI , nr.264di n19apr i
lie2007;
–Legeanr .237/ 2007pr ivindmodi f i
car eaal in.( 1)alar t .269di nLegeanr .53/ 2003-Codulmunci i
, publicatăî nMoni tor ulOfici alal
Români ei ,Par t
eaI ,nr .497di n25i ulie2007;
–Legeanr .202/ 2008pent rumodi ficar eaal in.( 1)alar t.134di nLegeanr .53/ 2003-Codulmunci i
, publicatăî nMoni tor ulOfici alal
Români ei ,Par t
eaI ,nr .728di n28oct ombr i
e2008;
–Or donanţ adeur genţ ăaGuv ernul uinr .148/ 2008pent rumodi ficareaLegi inr .53/ 2003-Codulmunci i
,publ i
cat ăî nMoni torul
OficialalRomâni ei,Par teaI ,nr .765di n13noi embr ie2008,apr obat ăpr inLegeanr .167/ 2009,publ icat ăînMoni torulOf icialal
Români ei ,Par t
eaI ,nr .321di n14mai 2009;
–Legeanr .331/ 2009pr i
v i
ndmodi fi
car eal i
t.e)aal i
n.( 1)alar t.276di nLegeanr .53/ 2003-Codulmunci i
,publ icat ăî nMoni torul
Oficial al Români ei, Par teaI ,nr .779di n13noi embr ie2009;
–Legeanr .49/ 2010pr i
vindunel emăsur iî ndomeni ulmunci işiasi gur ăr i
lorsoci ale,publ i
catăî nMoni torulOf icialalRomâni ei
,
ParteaI , nr .195di n29mar tie2010.
──────────
*)Not ăCTCE:
Conf or m pct .2alar t .Idi nORDONANŢADEURGENŢĂnr .4di n30i anuar ie2013,publ icat ăî nMONI TORULOFI CIALnr .68di n31
i
anuar ie2013,Legeanr .76di n24mai2012,publ icatăî nMoni tor ulOf i
cialnr .365di n30mai2012,car edet ermi nămodi ficăr işi
asupr aal toract enor mat ive, int răî nv igoar el adat ade15f ebr uar ie2013, cucât ev aexcepţ ii
.
──────────
TITLULI
Dispozi ţi
i gener ale
CAP.I
Domeni ul deapl i
car e
ART.1
(1)Pr ezent ulcodr egl ement eazădomeni ulr apor tur il
ordemuncă,modulî ncar eseef ect ueazăcont rolulapl icăriiregl ement ăr il
or
dindomeni ul rapor t
ur ilordemuncă, pr ecum şi jurisdi cţiamunci i.
(2)Pr ezent ulcodseapl icăşir apor turilordemuncăr eglement atepr inl egispeci ale,numaiî nmăsur aî ncar eacest eanuconţ in
dispozi ţ i
i speci ficeder ogat or ii.
ART.2
Dispozi ţi
ilecupr inseî npr ezent ul codseapl ică:
a)cet ăţ eni lorr omâni încadr aţ icucont racti ndi v idual demuncă, car epr est eazămuncăî nRomâni a;
b)cet ăţ eni l
orr omâniî ncadr aţ icucont racti ndi v i
dualdemuncăşicar epr est eazăact i
vitat eaî nst răinătat e,înbazaunorcont ract e
î
nchei at ecuunangaj at orr omân, cuex cepţ i
acazul uiîncar elegi slaţi
ast at uluipealcăr uit erit
oriuseexecut ăcont ract ulindiv i
dual
demuncăest emai fav orabi lă;
c)cet ăţ eni l
orst r ăinisauapat riziî ncadr aţicucont racti ndividualdemuncă,car epr esteazămuncăpent ruunangaj atorr omânpe
teri
tor iul Români ei ;
d)per soanel orcar eaudobândi tst at ut ulder ef ugi atşiseî ncadr eazăcucont racti ndiv i
dualdemuncăpet erit
or iulRomâni ei,în
condi ţiilel egi i
;
e)uceni ci l
orcar epr est eazămuncăî nbazaunui cont ractdeuceni ci el al ocul demuncă;
f)angaj at or il
or , per soanef iziceşi j
ur i
di ce;
g)or gani zaţ iil
orsi ndi cal eşi pat ronal e.
CAP.I I
Princi pii fundament ale
ART.3
(1)Li ber tat eamunci iest egar ant atăpr inConst it
uţ ie.Dr ept ul lamuncănupoat ef iîngr ădi t.
(2)Or i
ceper soanăest el iber ăî nal eger eal ocul ui demuncăşi apr of esi ei,meser iei sauact i
vităţ i
i pecar eur meazăsăopr est eze.
(3)Ni meni nupoat ef i obl igatsămunceascăsausănumunceascăî nt r-unanumi tlocdemuncăor iîntr-oanumi t
ăpr ofesie, oricare
arf iacest ea.
(4)Or i
cecont r actdemuncăî nchei atcuner espect ar eadi spozi ţi
iloral in.( 1)-(3)est enul dedr ept .
ART.4
(1)Muncaf orţ at ăest ei nt erzi să.
(2)Ter menulmuncăf or ţat ădesemneazăor icemuncăsauser viciui mpusuneiper soanesubameni nţareor ipent rucar eper soana
nuşi -
aexpr i
matconsi mţ ământ ul înmodl iber .
(3)Nuconst i
t uiemuncăf or ţat ămuncasauact ivitateai mpusădeaut or i
tăţ i
lepubl i
ce:
a)î nt emei ul legi ipr ivindser v i
ci ul mi li
tarobl i
gat oriu* * );
**)Asev edeaLegeanr .395/ 2005pr i
v indsuspendar eapet impdepaceaser v iciuluimi litarobl igator i
uşit recer eal aser viciul
mi l
itarpebazădev olunt ar iat ,publ icat ăî nMoni tor ulOf ici alalRomâni ei, Par teaI , nr .1. 155di n20decembr ie2005, cumodi ficăril
e
ulterioar e.
b)pent ruî ndepl i
ni reaobl igaţ iil
orci v i
cest abilitepr inl ege;
c)înbazaunei hot ăr âr ijudecăt or eşt idecondamnar e, rămasădef ini ti
v ă, încondi ţi
ilel egi i;
d)î ncazdef or ţămaj or ă,r espect i
vî ncazder ăzboi ,cat astr ofesauper icoldecat ast rof epr ecum:i ncendi i,inundaţ ii
,cut remur e,
epidemi isauepi zoot i
iv iol ent e,i nv azi ideani mal esaui nsect eşi ,î ngener al,î nt oat eci rcumst anţ el ecar epunî nper i
colv iaţasau
condi ţiilenor mal edeexi st enţ ăal eansambl ul ui popul aţiei orial eunei păr ţiaacest ei a.
ART.5
(1)Î ncadr ul rel aţiilordemuncăf uncţ ioneazăpr i
nci pi ulegal ităţiidet rat amentf aţădet oţ isalar iaţiişi angaj at ori
i.
(2)Or icedi scr imi nar edi rect ăsaui ndir ect ăf aţădeunsal ariat, discr imi nar epr inasoci er e, hăr ţuiresauf apt ădev ict i
mi zare, baz ată
pecr iter iulder asă,cet ăţ eni e,et nie,cul oar e,l imbă,r eligie,or iginesoci al ă,t răsăt ur igenet i
ce,sex,or ientar esexual ă,v âr stă,
handi cap,boal ăcr oni cănecont agi oasă,i nfect ar ecuHI V,opţ iunepol itică,si tuaţ iesaur esponsabi lit
atef ami l
ial ă,apar tenenţ ăor i
act i
v i
tat esi ndi cal ă, apar tenenţ ăl aocat egor iedef av or i
zat ă, est ei nt erzi să.
(l
a27- 07- 2020Al i
neat ul( 2)di nAr ticol ul5, Capi tol ulI I, Ti t
lulIaf ostmodi ficatdePunct ul1, ARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .151
din23i ul ie2020, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .658di n24i ul i
e2020)
(3)Const itui edi scr imi nar edi rect ăor iceactsauf apt ădedeosebi re,excl uder e,r est ri
cţ iesaupr efer i
nţ ă,înt emei at (ă)peunulsau
maimul t edi nt re cr i
t er i
ile pr ev ăzut el a al i
n.( 2) ,car e au ca scop sau ca ef ectneacor dar ea,r est rânger ea or iî nlătur area
recunoaşt er ii,fol osi nţ ei sauexer cităriidr ept ur i
lorpr ev ăzut eî nl egi slaţiamunci i.
(l
a27- 07- 2020Al i
neat ul( 3)di nAr ticol ul5, Capi tol ulI I, Ti t
lulIaf ostmodi ficatdePunct ul1, ARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .151
din23i ul ie2020, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .658di n24i ul i
e2020)
(4) Const ituie di scr imi nar ei ndi rect ă or ice pr ev eder e,acţ iune,cr i
ter i
u sau pr act i
că apar entneut r
ă car e ar e ca ef ect
dezav ant ajar eauneiper soanef aţ ădeoal tăper soanăî nbazaunui adi nt recr iter i
ilepr ev ăzut el aal in.(2) ,înaf ar ădecazulî ncar e
aceapr ev eder e,acţ iune,cr iter i
usaupr act icăsej ust ifi
căî nmodobi ect iv,pr int r-unscopl egi ti
m,şidacămi jl
oacel edeat inger ea
acel ui scopsuntpr opor ţi
onal e, adecv at eşi necesar e.
(l
a27- 07- 2020Al i
neat ul( 4)di nAr ticol ul5, Capi tol ulI I, Ti t
lulIaf ostmodi ficatdePunct ul1, ARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .151
din23i ul ie2020, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .658di n24i ul i
e2020)
(5)Hăr ţuir eaconst ăî nor icet ipdecompor tamentcar ear el abazăunuldi nt recr iter ii
lepr evăzut el aal in.( 2)car ear ecascopsau
caef ectl ezar eademni tăţ ii unei per soaneşi ducel acr ear eaunui medi ui nt i
mi dant , ost il
, degr adant ,umi l
itorsauof ensat or .
(l
a27- 07- 2020Ar ticol ul5 di n Capi t
olulI I,Ti tlulIaf ostcompl etatdePunct ul2, ARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .151di n23i uli
e
2020, publ icat ăî nMONI TORULOFI CIALnr .658di n24i ul ie2020)
(6)Di scr imi nar eapr i
nasoci er econst ădi nor iceactsauf apt ădedi scr imi nar esăv âr şit(ă)î mpot riv auneiper soanecar e,deşinu
facepar tedi nt r-ocat egor iedeper soanei dent ificat ăpot rivitcr iter i
ilorpr ev ăzut el aal i
n.( 2) ,est easoci atăsaupr ezumat ăaf i
asoci at ăcuunasaumai mul teper soaneapar ţinândunei astfel decat egor i
i deper soane.
(l
a27- 07- 2020Ar ticol ul5 di n Capi t
olulI I,Ti tlulIaf ostcompl etatdePunct ul2, ARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .151di n23i uli
e
2020, publ icat ăî nMONI TORULOFI CIALnr .658di n24i ul ie2020)
(7) Const ituiev ictimi zar eor icet ratamentadv er s,v enitcar eacţ iel aopl ânger esauacţ iuneî nj ustiţi
ecupr iv irel aîncăl car ea
principi ul ui t r
at ament ul ui egal şi al nedi scr imi năr ii.
(l
a27- 07- 2020Ar ticol ul5 di n Capi t
olulI I,Ti tlulIaf ostcompl etatdePunct ul2, ARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .151di n23i uli
e
2020, publ icat ăî nMONI TORULOFI CIALnr .658di n24i ul ie2020)
(8)Or i
cecompor tamentcar econst ăî nadi spune, scr i
ssauv er bal ,uneiper soanesăut ili
zezeof ormădedi scr imi nar e,car ear ela
bazăunul di nt recr iter ii
lepr ev ăzut el aal i
n.( 2) ,împot rivaunei asaumai mul torper soaneest econsi der atdi scr i
mi nar e.
(l
a27- 07- 2020Ar ticol ul5 di n Capi t
olulI I,Ti tlulIaf ostcompl etatdePunct ul2, ARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .151di n23i uli
e
2020, publ icat ăî nMONI TORULOFI CIALnr .658di n24i ul ie2020)
(9)Nuconst itui edi scr imi nar eexcl uder ea,deosebi rea,r estricţ i
asaupr efer inţ aî npr iv inţaunuianumi tlocdemuncăî ncazulî n
car e,pr innat ur aspeci ficăaact iv i
tăţ i
iîncauzăsauacondi ţi
il
orî ncar eact ivitat ear espect i
văest er ealizat ă,exi stăanumi tecer i
nţe
prof esi onal eesenţ ial eşi det er mi nant e, cucondi ţiacascopul săf iel egi tim şi cer i
nţ el epr opor ţional e.
(l
a27- 07- 2020Ar ticol ul5 di n Capi t
olulI I,Ti tlulIaf ostcompl etatdePunct ul2, ARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .151di n23i uli
e
2020, publ icat ăî nMONI TORULOFI CIALnr .658di n24i ul ie2020)
ART.6
(1)Or icesal ar i
atcar epr est eazăomuncăbenef iciazădecondi ţi
idemuncăadecv ateact i
vităţ iidesf ăşur at e,depr otecţiesoci ală,
desecur itat eşi sănăt at eî nmuncă, pr ecum şi der espect areademni tăţ iişi aconşt iinţei sal e,f ărăni ciodi scr i
mi nar e.
(2)Tut ur orsal ar iaţilorcar epr est eazăomuncăl esuntr ecunoscut edr ept ull anegoci er icol ect ive,dr ept ull apr ot ecţiadat elorcu
car acterper sonal ,pr ecum şi dr ept ul l
apr ot ecţ ieî mpot r
iv aconcedi er i
lornel egal e.
(3)Pent rumuncaegal ăsaudev aloar eegal ăest ei nt er zi
săor icedi scr i
mi nar ebazat ăpecr iteriuldesexcupr i
v i
rel at oate
element el eşi condi ţi
ileder emuner are.
ART.7
Salar iaţ i
işiangaj ator iisepotasoci al iberpent ruapăr areadr ept ur i
lorşipr omov ar eainter esel orl orpr ofesional e,economi ceşi
soci ale.
ART.8
(1)Rel aţ ii
ledemuncăsebazeazăpepr inci pi ul consensual ităţ i
i şi al bunei -
cr edi nţe.
(2)Pent rubunadesf ăşur arear elaţiil
ordemuncă,par ticipanţ iil ar apor turiledemuncăsev ori nfor maşisev orconsul tar ecipr oc,
î
ncondi ţiil
el egi işi al econt ract elorcol ect ivedemuncă.
ART.9
Cet ăţeni ir omânisuntl iber isăseî ncadr ezeî nmuncăî nst at elemembr eal eUni uniiEur opene,pr ecum şiî nor icar eal tstat ,cu
respect ar eanor mel ordr ept ul ui i
nt ernaţ ional al munci i şi at rat atel orbi l
ater al elacar eRomâni aest epar te.
TITLULI I
Cont r act ul indi v idual demuncă
CAP.I
Închei er eacont ract ului indi vidual demuncă
ART.10
Cont r act uli ndi v idualdemuncăest econt ract ulî nt emei ulcăr ui aoper soanăf i
zică, denumi tăsal ariat,seobl i
găsăpr est ezemunca
pent ruşi subaut or itateaunui angaj at or ,per soanăf izicăsauj ur i
dică, înschi mbul unei remuner aţiidenumi t
esal ariu.
──────────
*)Model ul- cadr ualcont ract uluii ndi vidualdemuncăaf ostapr obatpr inOr dinulnr .64di n28f ebr uar i
e2003, publ icatî nMoni torul
Of i
cialnr .139di n4mar tie2003,modi f
icatpr i
nOr dinulnr .76di n11mar tie2003,publ icatî nMoni torulOf icialnr .159di n12
mar tie2003şi pr inOr dinul nr .1.616di n2i uni e2011, publ icatî nMoni torul Of icialnr .415di n14i uni e2011.
──────────
ART.11
Clauzel econt r act uluii ndi vidualdemuncănupotconţ inepr ev eder icont rar esaudr eptur isubni velulmi nim st abilitpr inact e
normat iveor ipr incont ract ecol ect ivedemuncă.
ART.12
(1)Cont ract ul indi v i
dual demuncăseî nchei epedur atănedet er mi nat ă.
(2)Pr inexcepţ ie, cont ract ulindi vidual demuncăsepoat eînchei aşi pedur at ădet er minată, încondi ţi
il
eexpr espr ev ăzut edel ege.
ART.13
(1)Per soanaf izicădobândeşt ecapaci tat edemuncăl aî mpl i
ni reav âr stei de16ani .
(2)Per soanaf izicăpoat eî nchei auncont r actdemuncăî ncal itatedesal ar iatşil aî mpl i
nireav âr stei de15ani ,cuacor dulpăr inţ i
lor
saualr epr ezent anţ il
orl egal i,pent ruact ivităţ ipot r
ivitecudezv oltar eaf i
zică, apt i
tudi ni
leşicunoşt i
nţ elesal e,dacăast felnuî isunt
pericl i
tat esănăt at ea, dezv oltar eaşi pr egăt i
r eapr ofesi onal ă.
(3)Încadr areaî nmuncăaper soanel orsubv ârst ade15ani est ei nter zisă.
(4)Încadr areaî nmuncăaper soanel orpusesubi nter di cţiej udecăt oreascăest einter zi
să.
(5)Î ncadr ar eaî nmuncăî nl ocur idemuncăgr ele,v ăt ămăt oar esauper icul oasesepoat ef acedupăî mpl i
nireav âr steide18ani ;
acest el ocur i demuncăsest abi l
escpr inhot ărâr eaGuv ernul ui.
ART.14
(1)Î nsensulpr ezent ul uicod,pr i
nangaj atorseî nţel egeper soanaf izicăsauj uri
di căcepoat e,pot riv
itl egii
,săangaj ezef orţăde
muncăpebazădecont racti ndi vi
dual demuncă.
(2)Per soanaj uridi căpoat eî nchei acont ract ei ndi vi
dual edemuncă, încal itat edeangaj ator ,dinmoment uldobândi r
iiper sonal ităţi
i
j
ur i
di ce.
(3)Per soanaf izi cădobândeşt ecapaci tat eadeaî nchei acont ract ei ndiv i
dual edemuncăî ncal it
at edeangaj ator ,dinmoment ul
dobândi rii capaci tăţii depl inedeexer ciţiu.
ART.15
Estei nt erzi să, subsancţ iuneanul ităţiiabsol ute, î
nchei er eaunuicont racti ndi v i
dualdemuncăî nscopulpr est ăriiuneimuncisaua
unei act ivităţ iiliciteor i i
mor ale.
ART.15^ 1
Însensul pr ezent ei legi ,muncanedecl arat ăr epr ezint ă:
a)pr imi real amuncăauneiper soanef ărăî nchei ereacont ract uluii ndi v i
dualdemuncăî nfor măscr i
să, celtâr ziuî nzi uaant erioar ă
î
nceper ii act ivităţ ii
;
(la13- 04- 2018Li teraa)di nAr ti
col ul15^ 1, Capi tolulI, TitlulIIaf ostmodi ficatădePunct ul1, ARTI COLUNI Cdi nLEGEAnr .88di n
4apr ili
e2018, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .315di n10apr i
lie2018)
b)pr imi real amuncăauneiper soanef ăr ăt ransmi ter eael ement el orcont ractul uiindividualdemuncăî nr egist rulgener alde
ev i
denţ ăasal ar iaţ i
lorcel târ ziuînzi uaant er ioar ăînceper i
i act i
v it
ăţ ii;
(la13- 04- 2018Li terab)di nAr ti
col ul15^ 1, Capi tolulI, TitlulI Iaf ostmodi ficatădePunct ul1, ARTI COLUNI Cdi nLEGEAnr .88di n
4apr ili
e2018, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .315di n10apr i
lie2018)
c)pr imi real amuncăaunui sal ariatî nper ioadaî ncar eacest aar econt ract ul individual demuncăsuspendat ;
d)pr imi real amuncăaunuisal ar i
atî naf ar apr ogr amul uidel ucr ust abilitî ncadr ulcont ract elori ndiv i
dual edemuncăcut i
mp
parţial .

(l
a07- 08-2017Capi t
olulIdinTi tl
ulIIaf ostcomplet atdePunct ul1,Arti
colulIdinORDONANŢADEURGENŢĂnr .53din4august
2017,publ icatăînMONI TORULOFI CI ALnr .644din07august2017)
ART.16
(1)Cont r
act ulindividualdemuncăseî ncheieînbazaconsi mţământuluipărţi
lor,î
nf ormăscr i
să,înl
imbaromână,celt ârzi
uî n
ziuaant erioarăî nceper i
iacti
vit
ăţiidecăt resalari
at.Obl i
gaţ i
adeî ncheiereacont r
actul
uiindivi
dualdemuncăî nf ormăscr isă
revi
neangaj atorului.
(l
a13- 04-2018Al ineatul(1)dinArticolul16, Capit
olulI,TitlulIIafostmodi f
icatdePunct ul2,ARTICOLUNI Cdi
nLEGEAnr .88di n
4apr i
l
ie2018, publi
cat ăînMONI TORULOFI CIALnr.315di n10apr il
ie2018)
(2)Ant eriorînceper iiacti
vit
ăţi
i,contractulindiv
idualdemuncăseî nregistr
eazăî nregist
rulgeneraldeevi
denţ
ăasal ari
aţi
lor,care
setransmi tei nspectoratuluit
eri
torialdemuncăcel târzi
uî nziuaanteri
oarăînceper i
iacti
vit
ăţi
i.
(l
a13- 04-2018Al ineatul(2)dinArticolul16, Capit
olulI,TitlulIIafostmodi f
icatdePunct ul2,ARTICOLUNI Cdi
nLEGEAnr .88di n
4apr i
l
ie2018, publi
cat ăînMONI TORULOFI CIALnr.315di n10apr il
ie2018)
(3)Angaj at or
ulest eobl i
gatca,ant eriorînceperi
iact iv
ităţii
,săînmânezesal ari
atuluiunexempl ardincontr
actulindi
vi
dualde
muncă.
(4)Angajatorulesteobl i
gatsăpăst rezel aloculdemuncăocopi eacont ract
uluii
ndiv
idualdemuncăpentrusalar
iaţ
iicar
e
prest
eazăact i
vit
ateînacel l
oc.
(5)Muncapr estat
ăînt emeiulunuicontracti
ndivi
dualdemuncăconst
it
uievechimeînmuncă.
(6)Absenţelenemotivateşiconcediil
efărăplatăsescaddinvechi
meaînmuncă.
(7)Facexcepţ i
edelapr eveder
il
ealin.(6)concedii
lepent
rufor
marepr
ofesi
onalăfărăpl
ată,acor
dat
eîncondi
ţi
il
eart
.155şi156.

(l
a07- 08-2017Ar ti
colul16di nCapitol
ulI,
Tit
lulI
Iaf ostmodificatdePunct ul2, Art
icolulIdinORDONANŢADEURGENŢĂnr .53
din4august2017, publ i
catăînMONI TORULOFICIALnr.644din07august2017)
ART.16^ 1
(1) Însensular t.16al i
n.(4),l
oculdemuncăr eprezi
ntăloculîncar esalari
atulîşidesf ăşoarăact i
vit
atea,sit
uatînperi
met rul
asiguratdeangaj ator,persoanăfizi
căsaujur
idi
că,l
asediulprincipalsaulasucur sale,reprezentanţ
e,agenţiisaupunctedelucru
careapar ţi
nacestuia.
(2)Copi acontractuluiindiv
idualdemuncăsepăst r
eazălaloculdemuncădef i
nitconfor m al
in.(1)pesupor thârt
iesaupesupor t
electr
onic,decătreper soanadesemnat ădeangajatorî
nacestscop, curespectareapr evederi
lorpri
vindconf i
denţi
ali
tat
eadatel
or
cucar acterper
sonal .

(l
a13- 04- 2018Capi tol ulIdi n Ti tlulI Iaf ostcompl et atdePunct ul2^ 1,Punct ul3,ARTI COLUNI Cdi nLEGEAnr .88di n4apr i
li
e
2018, publ i
cat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .315di n10apr ilie2018)
ART.17
(1)Ant er i
orî nchei er i
i saumodi fi
căr iicont ract ului indi v idual demuncă, angaj atorul ar eobl igaţ iadeai nf or maper soanasel ectat ăîn
veder eaangaj ăr i
ior i,dupăcaz,sal ariat ul,cupr i
v irel acl auzel eesenţ i
alepecar ei ntenţ i
oneazăsăl eî nscr ieî ncont r
actsausăl e
modi fice.
(2)Obl igaţ i
adei nf or mar eaper soaneisel ect at eî nv eder eaangaj ăriisauasal ariatuluiseconsi der ăî ndepl initădecăt reangaj ator
l
amoment ul semnăr iicont ract ului indi v i
dual demuncăsauaact ului adiţional , dupăcaz.
(3)Per soanasel ect at ăî nv eder eaangaj ării or isal ar iat ul,dupăcaz, vaf iinf ormat ăcupr i
v i
rel acel puţ i
nur măt oar eleel ement e:
a)ident itateapăr ţilor ;
b)locul demuncăsau, î
nl i
psaunui l
ocdemuncăf i
x, posi bilitateacasal ar i
atul sămunceascăî ndi v ersel ocur i;
c)sedi ul sau, dupăcaz, domi ci l
iul angaj ator ul ui;
d)f uncţ ia/ ocupaţ iaconf or m speci ficaţ ieiCl asi fi
căr iiocupaţ i
ilordi nRomâni asaual toract enor mat ive,pr ecum şif işapost ul ui,cu
speci ficar eaat ribuţ ii
lorpost ului ;
e)cr iteriil
edeev al uar eaact ivităţ i
i pr of esi onal easal ar i
atul ui aplicabi lelani velul angaj ator ului;
f)riscur ilespeci ficepost ului ;
g)dat adel acar econt r act ul ur meazăsăî şi pr oducăef ectel e;
h)încazul unui cont ractdemuncăpedur at ădet er mi nat ăsaual unui cont ractdemuncăt empor ar ă, dur at aacest or a;
i
)dur at aconcedi ul ui deodi hnăl acar esal ar iat ul ar edr ept ul;
j
)condi ţii
ledeacor dar eapr eav i
zul ui decăt repăr ţil
econt ract anteşi dur at aacest uia;
k)sal ar iuldebază, al teel ement econst itut iveal ev eni tur i
lorsal ariale, precum şiper i
odi citat eapl ăţiisal ar iuluilacar esal ar i
atular e
drept ul ;
l
)dur at anor mal ăamunci i,expr i
mat ăî nor e/zi şi ore/ săpt ămână;
m)i ndi car eacont ract ul ui col ect i
vdemuncăcer egl ement eazăcondi ţiil
edemuncăal esal ariatul ui;
n)dur ataper i
oadei depr obă.
(4)El ement eledi ni nf or mar eapr ev ăzut ăl aal in.( 3)t rebui esăser egăseascăşi î
nconţ i
nut ul cont ract ului i
ndi vidual demuncă.
(5)Or icemodi fi
car eaunui adi nt reel ement el epr ev ăzut el aal in.( 3)î nt impulexecut ăriicont ract uluii ndi v i
dualdemuncăi mpune
î
nchei ereaunuiactadi ţionall acont ract ,ant eriorpr oducer iimodi ficăr i
i,cuexcepţ iasi tuaţ ii
lorî ncar eoasemeneamodi ficar eest e
prev ăzut ăînmodexpr esdel egesauî ncont ract ul col ect i
vdemuncăapl icabi l.
(l
a07- 08- 2017Al ineat ul( 5)di nAr ticol ul17,Capi tol ulI,Ti tlulIIaf ostmodi f
icatdePunct ul3,Ar ti
col ulIdi nORDONANŢADE
URGENŢĂnr .53di n4august2017, publ i
cat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .644di n07august2017)
(6)Lanegoci erea, închei ereasaumodi ficar eacont r act uluii ndi vi
dualdemuncăor ipedur at aconci li
er iiunuiconf licti ndiv i
dualde
muncă,or i
car edi nt repăr ţ ipoat ef iasi st atădecăt reunconsul t
antext ernspeci alizatî nl egi slaţiamunci isaudecăt reun
repr ezent antal sindi cat ul ui al căr ui membr uest e, conf or m pr opriei opţ i
uni ,cur espect areapr ev eder il
oral i
n.( 7) .
(l
a03- 10- 2020Al ineat ul (6)di nAr ti
col ul17, Capi t olul I,Tit l
ul I
Iaf ostmodi ficatdePunct ul 1,ARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .213
din30sept embr ie2020, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .893di n30sept embr ie2020)
(7)Cupr ivir
el ai nf or maţ i
ilef ur nizat e,pr eal abi lînchei eriicont r
act uluii ndi vidualdemuncăsaupepar cur sulexecut ăriiacest uia,
i
ncl usi vpedur ataconci lierii,întrepăr ţ ipoat ei nt er veni uncont ractdeconf idenţ ialit
at e.
(l
a03- 10- 2020Al ineat ul (7)di nAr ti
col ul17, Capi t olul I,Tit l
ul I
Iaf ostmodi ficatdePunct ul 1,ARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .213
din30sept embr ie2020, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .893di n30sept embr ie2020)
ART.18
(1)Î ncazulî ncar eper soanasel ect at ăî nv eder eaangaj ăr i
ior isal ariat ul,dupăcaz,ur meazăsăî şidesf ăşoar eact ivit
at eaî n
străinăt at e,angaj at or ular eobl i
gaţ iadea- icomuni caî nt imput il,înaint edepl ecar e,i nf ormaţ ii
lepr ev ăzut el aar t
.17al in.( 3),
precum şi i
nf or maţ ii ref er it
oar ela:
a)dur ataper ioadei demuncăceur meazăsăf iepr est at ăînst răinăt ate;
b)monedaî ncar ev orf ipl ătitedr ept ur ilesal ar iale, pr ecum şi modal ităţil
edepl ată;
c)pr est aţ ii
leînbani şi /sauî nnat ur ăaf er ent edesf ăşur ăriiact ivi
tăţiiînst r ăinăt ate;
d)condi ţi
iledecl imă;
e)r eglement ăr il
epr inci pal edi nl egi slaţ i
amunci i dinaceaţ ar ă;
f)obi cei ur i
lelocul ui acăr orner espect ar ei -arpuneî nper i
col v i
aţa, li
ber tat easausi gur anţ aper sonal ă;
g)condi ţi
ileder epat rier eal ucr ăt or ului ,dupăcaz.
(2)I nfor maţ i
il
epr ev ăzut el aal i
n.( 1)l it.a) , b)şi c)t rebui esăser egăseascăşi înconţ inutul cont ract ul ui i
ndi vidual demuncă.
(3)Di spozi ţii
leal i
n.( 1)secompl et eazăpr inl egi speci alecar er eglement eazăcondi ţi
ilespeci fi
cedemuncăî nst răinăt ate.
ART.19
Însi tuaţ iaî ncar eangaj at orulnuî şiexecut ăobl igaţ iadei nf ormar epr ev ăz utăl aar t.17şi18,per soanasel ect atăî nv eder ea
angaj ăr iior isal ar i
at ul, dupăcaz, ar edr ept ulsăsesi zeze, î
nt er mende30dezi ledel adat aneî ndepl i
ni riiacest eiobl i
gaţ i
i,inst anţa
j
udecăt oreascăcompet ent ăşisăsol icitedespăgubi ricor espunzăt oar epr ejudi ciuluipecar el -asuf er itcaur mar eaneexecut ăriide
cătreangaj at oraobl igaţ iei dei nfor mar e.
ART.20
(1)Î naf ar acl auzel oresenţ ialepr ev ăzut el aar t .17, într epăr ţipotf inegoci at eşicupr inseî ncont r act uli ndiv i
dualdemuncăşial te
clauzespeci fice.
(2)Suntconsi der at ecl auzespeci fice, fărăcaenumer ar easăf iel imi tativă:
a)cl auzacupr iv i
rel af or mar eapr of esi onal ă;
b)cl auzadeneconcur enţ ă;
c)cl auzademobi litat e;
d)cl auzadeconf idenţ ialitat e.
ART.21
(1)Laî nchei er eacont ract ul uii ndi vidualdemuncăsaupepar cur sulexecut ăriiacest ui a, păr ţilepotnegoci aşicupr indeî ncont r
act
ocl auzădeneconcur enţ ăpr incar esal ariatulsăf ieobl i
gatcadupăî ncet ar eacont ract uluisănupr est eze, î
ni nt er espr opr i
usaual
unuit erţ, oact ivitat ecar eseaf l
ăî nconcur enţ ăcuceapr est at ăl aangaj ator ulsău, î
nschi mbuluneii ndemni zaţ iideneconcur enţ ă
l
unar epecar eangaj at or ul seobl igăsăopl ăteascăpet oat ăper i
oadadeneconcur enţ ă.
(2)Cl auzadeneconcur enţ ăî şipr oduceef ect el enumaidacăî ncupr insulcont ract ul uii ndi vidualdemuncăsuntpr ev ăzut eî nmod
concr etact ivităţ i
lecesunti nt erzi sesal ar i
at ul uil adat aî ncet ăr i
icont ract ul ui,cuant umuli ndemni zaţ ieideneconcur enţ ăl unar e,
per i
oadapent rucar eî şipr oduceef ect elecl auzadeneconcur enţ ă,t er ţiiî nf av oar eacăr orasei nt er zicepr est ar eaact i
v it
ăţ ii
,
precum şi ariageogr af i
căundesal ar iat ul poat ef iînr eal ăcompet iţiecuangaj ator ul.
(3)Indemni zaţ iadeneconcur enţ ăl unar ădat or at ăsal ar i
at ul ui nuest edenat ur ăsal arială, senegoci azăşi est edecelpuţ i
n50%di n
medi av eni tur il
orsal ar ialebr uteal esal ariatul uidi nul timel e6l uniant erioar edat eiî ncet ăr i
icont ract uluii ndi vidualdemuncăsau, î
n
cazulî ncar edur at acont ract uluii ndi v i
dualdemuncăaf ostmai mi căde6l uni ,dinmedi av eni tur i
lorsal arialel unar ebr ut ecuv enite
acest ui apedur at acont ract ul ui .
(4)I ndemni zaţ iadeneconcur enţ ăr epr ezi ntăochel tui alăef ect uat ădeangaj at or, est ededuct ibi l
ăl acal cululpr ofitul uii mpozabi lşi
sei mpozi t eazăl aper soanaf izicăbenef i
ci ară, pot rivitlegi i
.
ART.22
(1)Cl auzadeneconcur enţ ăî şipoat epr oduceef ect elepent ruoper ioadădemaxi mum 2anidel adat aî ncet ăr iicont ract ul ui
i
ndi vidual demuncă.
(2)Pr ev eder ileal in.( 1)nusuntapl icabi l
eî ncazur ileî ncar eî ncet areacont ract uluii ndiv idualdemuncăs- apr odusdedr ept ,cu
excepţ iacazur ilorpr ev ăzut el aar t.56al i
n.( 1)l it.c) , e), f), g)şii ),oriai nter veni tdi ni niţiativaangaj at or uluipent rumot ivecar enu
ţi
ndeper soanasal ar iat ului .
ART.23
(1)Cl auzadeneconcur enţ ănu poat eav eacaef ecti nt er zicereaî n mod absol utaexer cităr i
ipr ofesieisal ar i
at uluisaua
speci al i
zăr iipecar eodeţ i
ne.
(2)Lasesi zar easal ar i
at ul uisauai nspect or at uluit er i
tor ialdemuncăi nst anţ acompet ent ăpoat edi mi nuaef ect el ecl auzeide
neconcur enţ ă.
ART.24
Încazulner espect ăr ii,cuv inov ăţie, acl auzeideneconcur enţ ăsal ariatulpoat ef iobl igatl ar est ituireai ndemni zaţ ieişi ,dupăcaz, l
a
daune- int er esecor espunzăt oar epr ejudi ciului pecar el -apr odusangaj ator ului .
ART.25
(1)Pr i
ncl auzademobi l
itat epăr ţil
eî ncont ract uli ndi v idualdemuncăst abilesccă, înconsi der areaspeci f
iculuimunci i, execut ar ea
obligaţ iilordeser v i
ci udecăt resal ar iatnuser eal i
zeazăî nt r-unl ocst abi ldemuncă.Î nacestcazsal ar iatulbenef ici azădepr est aţ i
i
supl iment ar eî nbani sauî nnat ură.
(2)Cuant umulpr est aţ iilorsupl iment ar eî nbanisaumodal ităţ ilepr est aţ i
i
lorsupl iment ar eî nnat ur ăsuntspeci ficat eî ncont r act ul
i
ndi v i
dual demuncă.
ART.26
(1)Pr incl auzadeconf idenţ ialitat epăr ţi
leconv inca,pet oat ădur atacont ract ul
uii ndi vidualdemuncăşidupăî ncet areaacest ui a,
să nu t ransmi tă dat esau i nf or maţ iidecar e au l uatcunoşt inţăî nt impulexecut ăr i
icont ract ului ,în condi ţiil
est abil
it eî n
regul ament elei nt er ne, încont r act elecol ect ivedemuncăsauî ncont ract elei ndi vidual edemuncă.
(2)Ner espect ar eaacest ei clauzedecăt reor i
car edi nt repăr ţiat rageobl igar eacel ui î
ncul păl apl at adedaune- i
nt er ese.
ART.27
(1)Oper soanăpoat ef iangaj at ăî nmuncănumaiî nbazaunuicer tifi
catmedi cal ,car econst atăf apt ulcăcelî ncauzăest eapt
pent rupr est ar eaacel ei munci .
(2)Ner espect ar eapr ev eder iloral i
n.( 1)at ragenul i
tat eacont ract ului i
ndi v i
dual demuncă.
(3)Compet enţ aşipr ocedur adeel i
ber ar eacer ti
ficat ul uimedi cal ,pr ecum şisancţ iuni leapl icabi leangaj atorul uiî ncazulangaj ăr i
i
sauschi mbăr i
i locul ui or i felul ui munci i f
ăr ăcer tifi
catmedi cal suntst abi li
tepr inl egi speci ale.
(4)Sol icitar ea, l
aangaj ar e, at est el ordegr av idit ateest ei nt erzi să.
(5)Laangaj areaî ndomeni il
esănăt at e, aliment aţ i
epubl i
că, educaţ ieşiî nal tedomeni ist abi lit
epr i
nact enor mat iv esepotsol i
cita
şitest emedi cal especi fice.
ART.28
Cer tif
icat ul medi cal est eobl igat or iuşi înur măt oar elesi tuaţ i
i:
a)l ar eînceper eaact ivităţ iidupăoî nt rer uper emaimar ede6l uni,pent rul ocur iledemuncăav ândexpuner el af actor inoci vi
prof esi onal i,şi deunan, î
ncel elal tesi tuaţ ii;
b)î ncazul det aşăr i
i saut recer iiînal tl ocdemuncăor i înal tăact i
vitate, dacăseschi mbăcondi ţ i
il
edemuncă;
c)laî nceper eami siuni i, încazul sal ar iaţ il
orî ncadr aţ icucont ractdemuncăt empor ar ă;
d)î ncazuluceni cilor , pr act icanţ i
lor , el ev i
lorşist udenţ ilor, însi tuaţ iaî ncar eur meazăsăf iei nst ruiţipemeser i
işipr of esi i
,precum
şiînsi tuaţ iaschi mbăr i
i meser iei pepar cur sul inst ruirii;
e)per iodi c,î ncazulcel orcar el ucr eaz ăî ncondi ţiideexpuner el af act orinoci vipr of esional i,pot ri
v i
tr eglement ăr ilorMi ni
st erul ui
Sănăt ăţ i
i;
f)per iodi c,î ncazulcel orcar edesf ăşoar ăact ivităţicur iscdet ransmi t ereaunorbol işicar el ucr eazăî nsect orulal i
ment ar,
zoot ehni c,l ai nst alaţ iiledeapr ov izi onar ecuapăpot abi lă,î ncol ect ivit
ăţ idecopi i
,î nuni tăţ isani tar e,pot rivitr egl ement ărilor
Mi nister ul ui Sănăt ăţ i
i;
g)per iodi c, încazul cel orcar el ucr eazăî nuni tăţ ifăr ăf act or ider i
sc, pr i
nexamenemedi cal edi f erenţ iat eî nf uncţ iedev âr stă,sexşi
staredesănăt ate, pot riv itregl ement ăr il
ordi ncont r act elecol ect i
vedemuncă.
ART.29
(1)Cont r act uli ndi vidualdemuncăseî nchei edupăv er ificar eapr eal abi l
ăaapt itudi ni lorpr of esional eşiper sonal eal eper soanei
car esol i
ci tăangaj ar ea.
(2)Modal ităţ i
leîncar eur meazăsăser eal i
zezev erificar eapr ev ăzut ăl aal in.( 1)suntst abi l
iteî ncont ract ulcol ectivdemuncă
apli
cabi l,înst atutul deper sonal -pr ofesi onal saudi sci plinar-şi înr egul ament ul inter n, înmăsur aî ncar el egeanudi spuneal tfel.
(3)I nf ormaţ i
il
ecer ute,subor icef ormă,decăt reangaj at orper soaneicar esol icităangaj ar eacuocazi av eri
ficăr i
ipr ealabi l
ea
aptitudi nilornupotav eaunal tscopdecâtacel adeaapr eciacapaci t
at eadeaocupapost ulr espect i
v ,pr ecum şiapt it
udi ni l
e
profesi onal e.
(4)Angaj at orulpoat ecer einf or maţ i
iînl egăt ur ăcuper soanacar esol i
cităangaj ar eadel af oşt iisăiangaj at ori,darnumaicupr i
v i
re
l
aact iv i
tăţ i
leî ndepl i
ni t
eşi ladur ataangaj ării şi numai cuî ncunoşt inţar eapr eal abi lăacel ui î
ncauză.
ART.30
(1)Încadr ar easal ar i
aţilorl ai nst it
uţ i
il
eşiaut or i
tăţ ilepubl iceşil aal teuni tăţ ibuget aresef acenumaipr inconcur ssauexamen,
dupăcaz.
(2)Post urilev acant eexi stent eî nst atul def uncţ iiv orf iscoasel aconcur s, înr apor tcunecesi tăţil
ef iecăr ei unităţipr evăzut elaal in.
(1).
(3)Încazulî ncar el aconcur sulor gani zatî nv eder eaocupăr iiunuipostv acantnus- aupr ezent atmaimul ţicandi daţ i,î
ncadr ar eaî n
muncăsef acepr inexamen.
(4)Condi ţii
ledeor gani zar eşimoduldedesf ăşur ar eaconcur sului /examenul uisest abi l
escpr inr egul amentapr obatpr inhot ăr âre
aGuv er nul ui .
ART.31
(1)Pent ruv erifi
car eaapt it
udi ni lorsal ar iat ului ,laî nchei er eacont ract uluii ndi vidualdemuncăsepoat est abilioper i
oadădepr obă
decelmul t90dezi lecal endar i
sticepent ruf uncţ iiledeexecuţ i
eşidecelmul t120dezi l
ecal endar i
st i
cepent ruf uncţ i
ilede
conducer e.
(2)Ver ificar eaapt itudi nilorpr of esional el aî ncadr ar eaper soanel orcuhandi capser eal i
zeazăexcl usivpr i
nmodal it
ateaper i
oadei
depr obădemaxi mum 30dezi lecal endar i
st ice.
(3)Pedur at asaul asf âr şitulper i
oadeidepr obă,cont ract uli ndi v idualdemuncăpoat eî ncet aexcl usivpr i
nt r-
onot ifi
car escr isă,
fărăpr eav iz, lainiţiativaor i
căr eiadi nt repăr ţi,f ăr ăaf inecesar ămot ivar eaacest ei a.
(4)Pedur at aper ioadeidepr obăsal ar iatulbenef iciazădet oat edr ept urileşiar et oat eobl igaţ iil
epr ev ăzut eînl egislaţ i
amunci i,în
cont ract ul col ectivdemuncăapl i
cabi l,înr egul ament ul i
nt er n, precum şi încont r act ul indi vi
dual demuncă.
(5)Pent ruabsol venţ iiinst i
tuţ ii
lordeî nv ăţ ământsuper i
or , primel e6l unidupădebut ulî npr of esi eseconsi der ăper ioadădest agi u.
Facexcepţ i
eacel epr of esiiî ncar est agi atur aest er egl ement atăpr inl egispeci al e.Lasf ârşi tulper i
oadeidest agi u,angaj at or ul
eli
ber eazăobl igat oriuoadev erinţ ă,car eest ev izat ădei nspect or at ult eritor ialdemuncăî nacăr uir azăt er i
tor i
alădecompet enţ ă
acest aî şi ar esedi ul.
(6)Modal i
tat eadeef ect uareast agiului pr ev ăzutl aal i
n.( 5)ser egl ement eazăpr inl egespeci ală.
ART.32
(1)Pedur at aexecut ăriiunui cont racti ndi vidual demuncănupoat ef i stabi litădecâtosi ngur ăper ioadădepr obă.
(2)Pr inexcepţ ie,sal ariat ulpoat ef isupusl aonouăper i
oadădepr obăî nsi tuaţ iaî ncar eacest adebut eazăl aacel aşiangaj atorî nt r
-onouăf uncţ i
esaupr ofesi eor iur meazăsăpr est ezeact ivit
at eaî ntr-unl ocdemuncăcucondi ţiigr el e,v ătămăt oaresau
pericul oase.
(3)Per ioadadepr obăconst ituiev echi meî nmuncă.
ART.33
Perioadaî ncar esepotf aceangaj ăr isuccesi vedepr obăal emai mul torper soanepent ruacel aşi postest edemaxi mum 12l uni .
ART.34
(1)Fi ecar eangaj at orar eobl i
gaţ iadeaî nf i
inţ aunr egi strugener al deev idenţ ăasal ariaţ i
lor.
(2)Regi st rulgener aldeev idenţ ăasal ar i
aţ il
orsev aî nr egi st raî npr eal abill aaut or itat eapubl icăcompet ent ă, potrivitlegii,înacăr ei
razăt er itorial ăseaf l
ădomi cil
iul ,respect i
vsedi ul angaj at or ului ,dat ădel acar edev inedocumentof i
cial .
(3)Regi strulgener aldeev idenţ ăasal ar iaţ i
lorsecompl eteazăşiset ransmi tei nspect or at uluit eritor ialdemuncăî nor dinea
angaj ăr iişicupr i
ndeel ement eledei dent ificar eal et ut ur orsal ar i
aţ i
lor ,dat aangaj ării,f uncţ ia/ocupaţ iaconf orm speci ficaţ iei
Clasif i
căr i
iocupaţ iil
ordi nRomâni asaual toract enor mat i
v e, ti
pulcont ract uluii ndi vidualdemuncă, salar iul,spor urileşicuant umul
acest or a,per i
oadaşicauzel edesuspendar eacont ract ul uiindi v idualdemuncă,per i
oadadet aşăr iişidat aî ncet ări
icont r
act ul ui
i
ndiv idual demuncă.
(4)Regi strulgener aldeev idenţ ăasal ar iaţ i
lorest epăst ratl adomi cili
ul ,r espect ivsedi ulangaj ator ului ,ur mândsăf i
epusl a
dispozi ţ
iei nspect or ului demuncăsauor i
căr ei al teaut or ităţ icar eî l sol i
cită, încondi ţiilelegi i.
(5)Lasol i
ci tareasal ariat uluisauaunuif ostsal ar iat ,angaj at orulest eobl igatsăel i
ber ezeundocumentcar esăat est eact i
vitat ea
desf ăşur atădeacest a, durat aact i
vităţ i
i, sal ar i
ul ,v echi meaî nmuncă, î
nmeser ieşi înspeci al i
tat e.
(6)Î n caz ulî ncet ăriiact iv i
tăţ iiangaj at orul ui ,r egi st rulgener alde ev idenţ ă a sal ariaţilorse depune l a aut oritatea publ ică
compet ent ă, pot ri
v itlegi i,î
nacăr ei razăt er itor ialăseaf lăsedi ul saudomi ciliul angaj ator ului, dupăcaz.
(7)Met odol ogiadeî ntocmi rear egistr uluigener aldeev idenţ ăasal ariaţilor ,înregi str ăril
ecar eseef ect uează, precum şior i
ceal te
element eî nl egăt ur ăcuî ntocmi reaacest or asest abi l
escpr i
nhot ăr âreaGuv ernul ui.
ART.34^ 1
(1)Fi ecar eangaj at orar edr ept ul dea- şi organi zaact ivitat eader esur seumaneşi sal ar i
zar eî nur măt oar elemodur i
:
a)pr inasumar eadecăt reangaj atoraat ribuţ iilorspeci fi
ce;
b)pr indesemnar eaunui asaumaimul torangaj aţicăr or asăl er epar tizeze, pr inf işapost ului, atribuţ i
ipr iv i
ndact ivitateader esur se
umaneşi sal arizare;
c)pr incont ract areaunorser vici iext ernespeci al i
zat eî nr esur seumaneşi sal ar izar e.
(2)Ser viciil
eext er nespeci alizat eî nr esur seumaneşi sal ar i
zar ev orf i coor donat edecăt reunexper tînl egi slaţ i
amunci i
.

(l
a03- 10-2020Capitol
ulIdi nTi t
lulIIaf ostcompl etatdePunct ul2,ARTI
COLULUNI Cdi
nLEGEAnr .213din30septembrie2020,
publi
catăî nMONI TORULOFI CIALnr .893di n30sept embrie2020)
ART.35
(1)Oricesalari
ataredrept uldeamuncil aangajatoridif
eriţ
isaul aacel
aşiangaj
ator,î
nbazaunorcontract
eindi
vi
dualedemuncă,
benefici
inddesal ar
iul
cor espunzăt orpent rufi
ecaredi nt
reacest ea.
(2)Facexcepţ iedelaprev ederi
leal i
n.(1)situaţ
ii
leîncar epri
nl egesuntpr ev
ăzuteincompat
ibil
i
tăţi
pentrucumul
ulunorfuncţi
i
.
ART.36
Cetăţeniistr
ăinişiapatr
iziipotf iangaj aţipri
ncont ractindi
vidualdemuncăî nbazaaut or
izaţi
eidemuncăsauaper misul
uide
şedereînscopdemuncă, eliberată/el
iberatpotri
vitlegii
.
CAP.I I
Executareacont r
actul
uiindividual demuncă
ART.37
Drept ur ileşiobl igaţ i
ilepr i
v i
ndr elaţ i
iledemuncădi ntreangaj at orşisal ar i
atsest abi l
escpot ri
vitlegi i
,prinnegoci er e,încadr ul
contr act el orcol ect i
v edemuncăşi al cont ract elori ndiv i
dual edemuncă.
ART.38
Salariaţ iinupotr enunţ al adr ept ur il
ecel esuntr ecunoscut epr inl ege.Or icet ranzacţ iepr incar eseur măr eşter enunţ areala
drept ur il
er ecunoscut edel egesal ar i
aţ ilorsaul i
mi tareaacest ordr ept uri est el ovitădenul itate.
ART.39
(1)Sal ar i
at ul are, înpr inci pal ,ur măt oar eledr ept uri:
a)dr ept ul lasal arizar epent r
umuncadepusă;
b)dr ept ul lar epauszi l
ni cşi săpt ămânal ;
c)dr ept ul laconcedi udeodi hnăanual ;
d)dr ept ul laegal i
tat edeşanseşi det rat ament ;
e)dr ept ul lademni tateî nmuncă;
f)drept ul lasecur itat eşi sănăt at eî nmuncă;
g)dr ept ul laaccesl af or mar eapr of esi onal ă;
h)dr ept ul lai nfor mar eşi consul tar e;
i
)dr ept ul deal uapar tel adet er mi nar eaşi amel i
or areacondi ţii
lordemuncăşi amedi ului demuncă;
j
)dr ept ul lapr otecţ ieî ncazdeconcedi ere;
k)dr ept ul lanegoci er ecol ect i
v ăşi indi v i
dual ă;
l
)dr ept ul deapar ticipal aacţ iuni col ect i
v e;
m)dr ept ul deaconst itui saudeaader al aunsi ndi cat;
n)altedr ept uripr ev ăzut edel egesaudecont ract elecol ect ivedemuncăapl icabi l
e.
(2)Sal ar i
at ul uiîi rev in, înpr inci pal , ur măt oar el eobl i
gaţ ii
:
a)obl igaţ iadear eal izanor mademuncăsau, dupăcaz, deaî ndepl ini atribuţ iil
eceî i revinconf ormf işei postului;
b)obl igaţ iadear espect adi sci pl inamunci i;
c)obl igaţ iadear espect apr ev eder i
lecupr inseî nr egul ament uli nter n,î ncont ract ulcol ectivdemuncăapl icabil,pr ecum şiî n
contr act ul individual demuncă;
d)obl igaţ iadef idel itat ef aţ ădeangaj atorî nexecut areaat ribuţ i
ilordeser viciu;
e)obl igaţ iadear espect amăsur il
edesecur itat eşi sănăt at eamunci iînuni tat e;
f)obl i
gaţ iadear espect asecr et ul deser viciu;
g)alteobl i
gaţ ii
pr ev ăzut edel egesaudecont ractelecol ect iv edemuncăapl icabi le.
ART.40
(1)Angaj at or ul ar e, înpr inci pal , ur măt oar eledr ept uri:
a)săst abi leascăor gani zar eaşi funcţ ionar eauni tăţ i
i;
b)săst abi leascăat ribuţ iilecor espunzăt oar ef iecăr ui salar iat ,î
ncondi ţii
lel egi i;
c)sădeadi spozi ţiicucar act erobl i
gat or i
upent r
usal ariat, subr ezer val egal ităţ i
ilor;
d)săexer ci tecont rol ul asupr amodul ui deî ndepl ini r
easar cinilordeser viciu;
e)săconst at esăv âr şi reaabat erilordi scipl inar eşisăapl icesancţ i
uni lecor espunzăt oar e,pot ri
vitlegi i
,contractul uicol ectivde
muncăapl icabi l şi regul ament ul ui int ern;
f)săst abi leascăobi ect ivel edeper for manţ ăi ndi vidual ă, precum şi criteriiledeev aluar ear eal izăriiacest ora.
(2)Angaj at or ului îi rev in, înpr inci pal , ur măt oar el
eobl igaţ i
i:
a)săi nf or mezesal ar iaţ i
i asupr acondi ţiil
ordemuncăşi asupr ael ement elorcar epr ivescdesf ăşur arear el
aţii
l
ordemuncă;
b)săasi gur eper manentcondi ţiil
et ehni ceşior gani zat or iceav uteî nv eder el ael abor areanor mel ordemuncăşicondi ţii
l
e
corespunzăt oar edemuncă;
c)săacor desal ar iaţ ilort oat edr ept urilecedecur gdi nl ege, di ncont ract ulcol ectivdemuncăapl icabilşidi ncont ractel eindivi
duale
demuncă;
d)săcomuni ceper iodi csal ar i
aţ ilorsi tuaţ i
aeconomi căşif inanci ar ăauni tăţii, cuexcepţ iainfor maţ i
il
orsensi bilesausecr ete,care,
pri
ndi vul gar e,suntdenat ur ăsăpr ejudi ci ezeact ivit
at eauni tăţ i
i.Per iodi citateacomuni căr ilorsest abil
eştepr innegoci ereîn
contr act ul col ect i
vdemuncăapl icabi l;
e)săseconsul tecusi ndi cat ul sau, dupăcaz, cur epr ezent anţ i
isal ariaţilorî npr ivi
nţ adeci ziil
orsuscept ibil
esăaf ectezesubst anţ i
al
drept ur il
eşi inter esel eacest or a;
f)săpl ăt eascăt oat econt ribuţ i
ileşii mpozi teleaf l
at eî nsar cinasa,pr ecum şisăr eţ i
năşisăv irezecont r
ibuţii
leşii mpozi tel
e
dator at edesal ar iaţ i
, încondi ţi
ilel egi i
;
g)săî nf iinţ ezer egi st rul gener al deev idenţ ăasal ariaţil
orşi săoper ezeî nr egist răril
epr ev ăzutedel ege;
h)săel iber eze, lacer er e, toat edocument elecar eat est ăcal itateadesal ar i
atasol icitant ului;
i
)săasi gur econf idenţ i
al itateadat el orcucar acterper sonal al esal ariaţ i
lor .
CAP.I II
Modi f i
car eacont ract ului indi v idual demuncă
ART.41
(1)Cont ract ul i
ndi v idual demuncăpoat ef imodi fi
catnumai prinacor dul păr ţilor.
(2)Cut i
tludeexcepţ i
e,modi f icar eauni l
at er alăacont ract ul uiindi vidualdemuncăest eposi bi lănumaiî ncazur il
eşiî ncondi ţii
l
e
prevăzut edepr ezent ul cod.
(3)Modi fi
car eacont ract ul ui indi v idual demuncăser efer ăl aor icar edi nt reur măt oar eleel ement e:
a)dur at acont ract ul ui ;
b)locul munci i;
c)felul munci i
;
d)condi ţiil
edemuncă;
e)sal ar iul;
f)ti
mpul demuncăşi timpul deodi hnă.
ART.42
(1)Loculmunci ipoat ef imodi ficatuni lat eraldecăt reangaj atorpr i
ndel egar easaudet aşar easal ariatuluiîntr
-unal tl ocdemuncă
decâtcel pr ev ăzutî ncont ract ul indi v i
dual demuncă.
(2)Pedur atadel egăr i
i,r espect ivadet aşăr i
i,sal ar i
atulî şipăst reazăf uncţ iaşit oat ecel elaltedr ept uriprevăzut eî ncont ractul
i
ndiv idual demuncă.
ART.43
Del egar ea r epr ezint ă exer citar ea t empor ară,di n di spozi ţia angaj at orului,de căt re sal ariat,a unorl ucr ărisau sar cini
cor espunzăt oar eat r i
buţ iil
ordeser viciuî naf ar al ocul ui săudemuncă.
ART.44
(1)Del egar eapoat ef idi spusăpent ruoper ioadădecelmul t60dezi l
ecal endar i
sticeî n12l unişisepoat epr elungipent ru
per ioadesuccesi vedemaxi mum 60dezi lecal endar ist i
ce,numaicuacor dulsal ariatului.Ref uzulsal ariatuluidepr el ungi rea
delegăr ii nupoat econst itui mot ivpent rusancţ ionar eadi sci plinar ăaacest uia.
(2)Sal ar iat uldel egatar edr ept ull apl at achel tui eli
lordet ranspor tşicazar e,pr ecum şil aoi ndemni zaţ iededel egar e,î ncondi ţi
ile
prev ăzut edel egesaudecont ract ul col ect ivdemuncăapl icabi l
.
ART.45
Det aşar eaest eact ulpr incar esedi spuneschi mbar eat empor arăal ocul uidemuncă,di ndi spozi ţi
aangaj at or ului ,l aunal t
angaj ator , înscopul execut ăr i
i unorl ucr ăr iîni nt eresul acest uia.Î nmodexcepţ i
onal ,pr indet aşar esepoat emodi ficaşi fel ul munci i
,
darnumai cuconsi mţ ământ ul scr isal sal ariatul ui.
ART.46
(1)Det aşar eapoat ef i dispusăpeoper ioadădecel mul tunan.
(2)Î nmodexcepţ ional , per ioadadet aşăr iipoat ef ipr elungi tăpent rumot iveobi ect i
vecei mpunpr ezenţ asal ariatul uil aangaj ator ul
l
acar es- adi spusdet aşar ea, cuacor dul ambel orpăr ţi
,di n6î n6l uni .
(3)Sal ar iatul poat er ef uzadet aşar eadi spusădeangaj at orul săunumai înmodexcepţ i
onal şi pent rumot iveper sonal et emei nice.
(4)Sal ar iat uldet aşatar edr ept ull apl at achel tui eli
lordet r
anspor tşicazar e,pr ecum şil aoi ndemni zaţ iededet aşar e, încondi ţi
ile
prev ăzut edel egesaudecont ract ul col ect ivdemuncăapl icabi l
.
ART.47
(1)Dr ept ur ilecuv eni tesal ar iatul ui det aşatseacor dădeangaj ator ul lacar es- adi spusdet aşar ea.
(2)Pedur at adet aşăr i
isal ar i
at ulbenef iciazădedr ept ur il
ecar eî isuntmaif avor abile,f iededr ept uriledel aangaj at or ulcar ea
dispusdet aşar ea, fiededr ept ur iledel aangaj at orul lacar eest edet aşat .
(3)Angaj at or ulcar edet aşeazăar eobl igaţ i
adeal uat oat emăsur il
enecesar epent rucaangaj ator ull acar es- adi spusdet aşar ea
săî şi îndepl ineascăi nt egr al şi lat impt oat eobl igaţ i
ilef aţ ădesal ar iat ul det aşat .
(4)Dacăangaj ator ull acar es- adi spusdet aşar eanuî şiî ndepl ineşt ei nt egr alşil at impt oat eobl igaţ iil
ef aţădesal ar iatuldet aşat ,
acest eav orf i îndepl i
ni tedeangaj at or ul car eadi spusdet aşar ea.
(5)Î ncazulî ncar eexi stădi ver genţ ăî nt receidoiangaj at orisauni ciunuldi ntreeinuî şiîndepl ineşt eobl igaţii
lepot rivitpr ev eder ilor
ali
n.( 1)şi( 2) ,sal ar iat uldet aşatar edr ept uldear ev enil al oculsăudemuncădel aangaj ator ulcar el -adet aşat ,deaseî ndr ept a
î
mpot r
iv aor icăr uiadi nt recei doi angaj at orişi deacer eexecut ar easi lităaobl i
gaţ i
il
orneî ndepl inite.
ART.48
Angaj at or ul poat emodi f
icat empor arl ocul şi felul munci i,fărăconsi mţ ământ ulsal ariatului,şi încazul unorsi tuaţ iidef or ţămaj or ă,
cut itludesancţ iunedi sci plinar ăsaucamăsur ădepr otecţ ieasal ariat ului ,încazur il
eşi î
ncondi ţii
lepr ev ăzutedepr ezent ul cod.
CAP.I V
Suspendar eacont ract ului indi vidual demuncă
ART.49
(1)Suspendar eacont r actul uii ndi v idualdemuncăpoat ei nt ervenidedr ept ,pr i
nacor dulpăr ţil
orsaupr i
nact uluni l
at er alalunei a
dint repăr ţi.
(2)Suspendar eacont ract ul uiindi v idualdemuncăar ecaef ectsuspendar eapr estăr i
imunci idecăt resal ari
atşiapl ăţ i
idr ept urilor
denat ur ăsal ar ialădecăt reangaj at or.
(3)Pedur at asuspendăr i
ipotcont i
nuasăexi st eal tedr ept urişiobl igaţ iial epăr ţ
ilordecâtcel epr ev ăzut elaal in.( 2) , dacăacest ea
suntpr ev ăzut epr inl egispeci al e,pr incont ract ulcol ect ivdemuncăapl icabi l
,pr incont ract ei ndi vi
dual edemuncăsaupr in
regul ament ei nterne.
(4)Î ncazulsuspendăr iicont ract ul uii ndi v i
dualdemuncădi ncauzauneif apt eimput abi l
esal ariatul ui, pedur atasuspendăr i
iacest a
nuv abenef ici adeni ci undr eptcar er ezul t
ădi ncal it
at easadesal ar iat.
(5)Def iecar edat ăcândî nt impulper i
oadeidesuspendar eacont ract uluii ntervineocauzădeî ncet arededr eptacont ract ului
i
ndi v idual demuncă, cauzadeî ncet ar ededr eptpr ev alează.
(6)Î ncazul suspendăr iicont ract ul ui indi v i
dual demuncăsesuspendăt oat et ermenel ecar eaul egăt urăcuî nchei er ea, modi ficar ea,
execut ar easauî ncet ar eacont ract ul uii ndi vidualdemuncă, cuexcepţ iasi t
uaţ ii
lorî ncar econt ractuli ndividualdemuncăî ncet ează
dedr ept .
ART.50
Cont ract ul indi vidual demuncăsesuspendădedr eptî nur măt oar el esi tuaţ i
i:
a)concedi udemat er ni tate;
b)concedi upent rui ncapaci tat et empor arădemuncă;
c)car ant ină;
d)exer citar eaunei funcţ i
i î
ncadr ul unei aut or i
tăţ iexecut ive, l
egi slat iv eor ijudecăt oreşt i
,pet oat ădur at amandat ul ui ,dacăl egeanu
prev edeal t fel;
e)î ndepl inir eaunei funcţ iideconducer esal ar izat eînsi ndi cat ;
f)for ţămaj or ă;
g)î ncazul încar esal ar iatul est ear est atpr ev ent i
v, î
ncondi ţi
ileCodul ui depr ocedur ăpenal ă;
h)del adat aexpi răr i
iper i
oadeipent rucar eauf ostemi seav izel e, aut or izaţ i
ileor iat estăr i
lenecesar epent ruexer citar eapr of esiei .
Dacăî nt er mende6l unisal ar iat ulnuşi -
ar eînnoi tav i
zel e,aut or i
zaţ i
il
eor iat estăr i
lenecesar epent r
uexer ci tar eapr of esi ei,
cont ract ul indi v i
dual demuncăî ncet eazădedr ept ;
i
)î nal t
ecazur iexpr espr ev ăzut edel ege.
ART.51
(1)Cont ract ul i
ndi vidual demuncăpoat ef isuspendatdi nini ţi
at i
v asal ariatul ui,înur măt oar elesi t
uaţ ii
:
a)concedi upent rucr eşt ereacopi l
ul uiî nv ârst ădepânăl a2anisau, încazulcopi luluicuhandi cap, pânăl aî mpl ini reav âr st eide3
ani;
b)concedi upent ruî ngr ij
ireacopi luluibol navî nv âr stădepânăl a7anisau,î ncazulcopi luluicuhandi cap,pent ruaf ecţ i
uni
i
nt er cur ent e, pânăl aî mpl i
ni reav âr stei de18ani ;
c)concedi upat ernal ;
d)concedi upent ruf or mar epr of esi onal ă;
e)exer ci tar eaunorf uncţ i
iel ect iv eî ncadr ulor gani smel orpr of esi onal econst i
tuitel ani velcent ralsaul ocal ,pet oat ădur at a
mandat ului ;
f)par ti
ci par eal agr ev ă.
g)concedi udeacomodar e.
(l
a12- 08- 2016Li t.g)aal in.( 1)alar t.51af osti nt rodusădear t.XI Idi nLEGEAnr .57di n11apr i
lie2016publ icatăî nMONI TORUL
OFICI ALnr .283di n14apr ili
e2016. )
(2)Cont ract uli ndi vidualdemuncăpoat ef isuspendatî nsi tuaţ iaabsenţ el ornemot i
v at eal esal ar i
at ului ,încondi ţiil
est abi litepr in
cont r
act ul col ect ivdemuncăapl icabi l
, cont ract ul indi vidual demuncă, pr ecum şi prinr egul ament ul inter n.
ART.52
(1)Cont ract ul indi v idual demuncăpoat ef i suspendatdi ni niţiat i
v aangaj ator ul ui înur măt oar elesi tuaţ ii
:
a)încet atef ect el ej ur idice; *)
──────────
PrinDECI ZI ACURŢI ICONSTI TUŢI ONALEnr .261di n5mai2016,publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .511di n7i ul ie2016,s- a
admi sexcepţ i
adeneconst i
tuţ ional itat eapr ev eder il
orar t.52al in.( 1)l i
t.a)di nLegeanr .53/ 2003-Codulmunci i, const at ându- se
căacest easuntneconst i
t uţional e.
Conf orm ar t .147al in.( 1)di nCONSTI TUŢI A ROMÂNI EIr epubl icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .767di n31oct ombr ie2003
dispozi ţii
ledi nl egi leşior donanţ eleî nv i
goar e, pr ecum şicel edi nr egul ament e, const at at ecaf iindneconst ituţional e, îşiî ncet ează
efectelej uridi cel a45dezi ledel apubl i
car eadeci z i
eiCur ţiiConst ituţ ional edacă, înacesti nterv al, Par lament ulsauGuv er nul ,
după
caz, nupundeacor dpr ev eder i
leneconst ituţ i
onal ecudi spozi ţii
leConst it
uţ iei.Pedur at aacest uit ermen, dispozi ţiil
econst at ateca
fi
indneconst ituţ i
onal esuntsuspendat ededr ept .
Prinur mar e,î ni nt erv al ul7i ul ie2016- 21august2016,pr ev eder i
lear t
.52al in.( 1)l it.a)di nLegeanr .53/ 2003-Codulmunci iau
fostsuspendat ededr ept ,î ncet ându- şief ect el ej ur idice,î ndat ade22august2016,î nt rucâtl egi uitor ulnuai nt erv eni tpent ru
modi f i
car eapr ev eder ilorat acat e.
──────────
b)încazulî ncar eangaj at or ulaf or mul atpl ânger epenal ăî mpot rivasal ar iat uluisauacest aaf ostt rimi sî nj udecat ăpent ruf apt e
penal ei ncompat ibi lecuf uncţ i
adeţ i
nut ă, pânăl ar ămâner eadef initiv ăahot ăr âr ii j
udecăt or eşt i*);
──────────
PrinDECI ZI ACURŢI ICONSTI TUŢI ONALEnr .279di n23apr ilie2015, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .431di n17i uni e2015, s-
aadmi sexcepţ iadeneconst ituţ ional it
at eapr ev eder ilorar t.52al in.( 1)l it.b)t ezaî nt âidi nLegeanr .53/ 2003-Codulmunci i
,
const atându- secăacest easuntneconst ituţ i
onal e.
Conf orm ar t .147al in.( 1)di nCONSTI TUŢI A ROMÂNI EIr epubl icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .767di n31oct ombr ie2003
dispozi ţii
ledi nl egi leşior donanţ eleî nv i
goar e, pr ecum şicel edi nr egul ament e, const at at ecaf iindneconst ituţional e, îşiî ncet ează
efectelej uridi cel a45dezi ledel apubl i
car eadeci z i
eiCur ţiiConst ituţ ional edacă, înacesti nterv al, Par lament ulsauGuv er nul ,
după
caz, nupundeacor dpr ev eder i
leneconst ituţ i
onal ecudi spozi ţii
leConst it
uţ iei.Pedur at aacest uit ermen, dispozi ţiil
econst at ateca
fi
indneconst ituţ i
onal esuntsuspendat ededr ept .
Prinur mar e,î ncepândcudat ade2august2015, pr ev eder il
ear t.52al in.( 1)l it.b)t ezaî nt âidi nLegeanr .53/ 2003-Codulmunci i
î
şi î
ncet eaz ăef ect elej ur idi ce, legi uitor ul nei nt er v eni ndpent rumodi ficar eapr ev eder ilorat acat e.
──────────
c)î ncazulî nt rer uper i
isaur educer i
it empor ar eaact iv i
tăţ i
i,f ăr ăî ncet ar ear apor tul uidemuncă,pent r
umot i
v eeconomi ce,
tehnol ogi ce, struct ur alesausi mi lar e;
c^1)î ncazulî ncar eî mpot riv asal ar iatuluis- al uat ,î ncondi ţiil
eCodul uidepr ocedur ăpenal ă,măsur acont roluluij udi ciaror ia
cont r
ol uluij udi ci arpecauţ iune,dacăî nsar cinaacest uiaauf ostst abi liteobl igaţ iicar eî mpi edi căexecut areacont ract uluide
muncă,pr ecum şiî ncazulî ncar esal ariat ulest ear est atl adomi ci li
u,i arconţ inut ulmăsur iiîmpi edi căexecut areacont ract uluide
muncă;
(l
a01- 02- 2014Li t.c^ 1)aal in.( 1)alar t.52af osti nt rodusădepct .1alar t.61di nLEGEAnr .255di n19i ul ie2013publ icat ăî n
MONI TORULOFI CI ALnr .515di n14august2013. )
d)pedur atadet aşăr ii;
e)pedur at asuspendăr iidecăt reaut or i
t ăţilecompet ent eaav izel or ,aut or izaţ i
ilorsauat est ărilornecesar epent ruexer citarea
profesi i
lor .
f)pedur at asuspendăr iit empor ar eaact iv i
tăţ iişi / sauar educer iiacest eiacaur mar eadecr et ăriist ăriideasedi usaust ăriide
urgenţ ăpot rivitar t.93al in.( 1)di nConst i
t uţ i
aRomâni ei,republ i
cat ă.
(l
a27- 12- 2020Al ineat ul( 1)di nAr ticolul52, Capi tol ulI V, Ti t
lulI Iaf ostcompl et atdePunct ul1, Ar ti
col ulIdi nLEGEAnr .298di n
24decembr i
e2020, publ icat ăî nMONI TORULOFI CIALnr .1293di n24decembr ie2020)
(2)Încazur il
epr ev ăzut el aal in.( 1)l it.a)şib) , dacăseconst at ănev i
nov ăţiacel uiî ncauză, sal ar i
at ulî şir eiaact ivitat eaant erioar ă
şiisepl ăt eşt e,î nt emei ulnor mel orşipr inci pi il
orr ăspunder iici v ilecont ract uale,odespăgubi reegal ăcusal ar iulşicel elalte
drept uridecar eaf ostl ipsi tpeper i
oadasuspendăr iicont ract ul ui.
(3)Î ncazulr educer i
it empor ar eaact ivităţ i
i,pent rumot iveeconomi ce,t ehnol ogi ce,st r uct ural esausi mi l
ar e,peper ioadecar e
depăşesc30dezi lel ucr ăt oar e, angaj ator ulv aav eaposi bi l
itatear educer iipr ogr amul uidel ucr udel a5zi lel a4zi lepesăpt ămână,
cur educer eacor espunzăt oar easal ar i
ul ui,pânăl ar emedi er easi tuaţ ieicar eacauzatr educer eapr ogr amul ui,dupăconsul tarea
prealabi lăasi ndi cat ul ui repr ezent ativdel ani v el ul uni tăţ i
i sauar epr ezent anţ ilorsal ar iaţ i
lor ,dupăcaz.
ART.53
(1)Pedur at ar educer iişi /sauaî ntr eruper iit empor ar eaact i
vităţ ii,sal ar i
aţ iiimpl i
caţ iînact ivitatear edusăsauî nt rer upt ă,car enu
maidesf ăşoar ăact i
v itat e,benef iciazădeoi ndemni zaţ i
e,pl ătitădi nf onduldesal ar i
i,cenupoat ef imaimi căde75%di nsal ariul
debazăcor espunzăt orl ocul ui demuncăocupat ,cuexcepţ iasi tuaţ iilorpr ev ăzut el aar t.52al in.( 3) .
(2)Pedur at ar educer iişi / sauaî nt rer uper iit empor ar epr ev ăzut el aal i
n.( 1) , sal ar i
aţ iisev oraf lal adi spozi ţiaangaj at or ului , acest a
avândor icândposi bilitat easădi spunăr eînceper eaact i
v ităţii.
ART.53^ 1
(1)Î ncaz ulsuspendăr iit empor ar eaact iv i
t ăţ i
işi /sauar educer iiacest eiacaur mar eadecr et ăr i
ist ăriideasedi usaust ăriide
urgenţ ăpot rivitar t.93al in.( 1)di nConst ituţ i
aRomâni ei,r epubl icat ă, sal ar i
aţ iiaf ect aţ ideact ivitatear edusăsauî ntr erupt ă, car eau
cont r
act uli ndi vidualdemuncăsuspendat , benef iciazădeoi ndemni zaţ i
epl ăt itădi nbuget ulasi gur ăr il
orpent ruşomaj , încuant um
de75% di nsal ar iuldebazăcor espunzăt orl ocul uidemuncăocupat ,darnumaimul tde75% di ncâşt igulsal ar ialmedi ubr ut
util
izatl af undament ar eabuget uluiasi gur ăr il
orsoci al edest atî nv igoar e,pet oat ădur atamenţ i
ner iist ăr i
ideasedi usaust ăriide
urgenţ ă, dupăcaz.
(2) Însi tuaţ iaî ncar ebuget ulangaj ator ul uidest inatpl ăţiichel t
ui el i
lordeper sonalper mi te,i ndemni zaţ iapr ev ăzut ăl aal i
n.( 1)
poat ef isupl i
ment at ădeangaj at orcusumer epr ezent ânddi fer enţ adepânăl ami nimum 75%di nsal ariuldebazăcor espunzăt or
l
ocul ui demuncăocupat ,înconf or mi t
at ecupr ev eder ilear t
.53al i
n.( 1).
(3)I ndemni zaţ iapr ev ăzut ăl aal in.( 1)est esupusăi mpozi tăr iişipl ăţ iicont ribuţ ii
lorsoci al eobl igat or ii
,conf or m pr ev eder il
orLegi i
nr.227/ 2015pr iv indCodul f
iscal , cumodi f icăr ileşi compl etăr il
eul t er i
oar e.
(4)Î ncaz uli ndemni zaţ i
eipr ev ăzut el aal in.( 1),cal cul ul ,reţ i
ner eaşipl at ai mpozi tuluipev eni t,acont ribuţ ieideasi gur ărisoci ale
dest atşiacont ribuţ ieideasi gur ăr isoci al edesănăt at eser eal izeazădecăt reangaj at ordi ni ndemni zaţ iil
eî ncasat edi nbuget ul
asigur ăril
orpent r uşomaj .
(5)Pent rucal cul uli mpozi tul uipev eni tpr ev ăzutl aal in.( 4)seapl i
căpr ev eder i
lear t.78al i
n.( 2)l it.b)di nLegeanr .227/ 2015, cu
modi ficăr il
eşi compl et ărileul ter ioar e.Decl ar areai mpozi tuluipev enit, acont ribuţ ieideasi gur ăr isoci aledest atşiacont ribuţ ieide
asigur ărisoci aledesănăt at eser eal i
zeazădeangaj atorpr indepuner eadecl ar aţ i
eipr ev ăzut el aar t.147al i
n.( 1)di nLegeanr .
227/ 2015, cumodi fi
căr i
leşi compl et ăr ileul ter ioare.
(6)Ter menuldepl at ăşidecl ar areaobl igaţ iilorf i
scal epr ev ăzut econf orm al i
n.( 4)est edat ade25i nclusi val uni iurmăt oar ecel ei
î
ncar esef acepl at adi nbuget ul asi gur ăr i
lordeşomaj .
(7)Pent rui ndemni zaţ iapr ev ăzut ăl aal in.( 1)nusedat or eazăcont ri
buţ ieasi gur at or i
epent rumuncăconf or m pr eveder i
lorar t.
220^ 5di nLegeanr .227/ 2015, cumodi f i
căr i
leşi compl et ăr i
leul ter ioar e.
(8)Î nsi tuaţ i
aî ncar eunangaj atar eî nchei at emaimul tecont ract ei ndi v i
dual edemuncă, di ncar ecelpuţ inuncont ractcunor mă
î
nt reagăest eact ivpeper ioadai nst itui riist ăr i
ideasedi usaust ăr iideur genţ ă, acest anubenef iciazădei ndemni zaţiapr ev ăzut ăla
ali
n.( 1).
(9)Î nsi tuaţ iaî ncar eunangaj atar eî nchei at emaimul tecont ract ei ndi v i
dual edemuncăşit oat esuntsuspendat ecaur mar ea
i
nst ituiriist ări
ideasedi usaust ăr i
ideur genţ ă,acest abenef ici azădei ndemni zaţ iapr ev ăzut ăl aal in.( 1)af er entăcont ract ului
i
ndi v i
dual demuncăcudr ept ur il
esal ar ialecel emai av ant ajoase.
(10)Per ioadapr ev ăzut ăl aal in.( 1) ,pent rucar esal ar iaţiial ecăr orcont ract ei ndi v idual edemuncăsuntsuspendat eşiangaj at or i
i
acest orsal ar i
aţ inudat oreazăcont ri
buţ iaasi gurat or i
epent rumuncăconf or m pr ev eder i
lorar t.220^ 5di nLegeanr .227/ 2015,cu
modi ficăr il
eşicompl etărileul ter i
oar e,const it
uiest agi udecot izar ef ăr ăpl at acont ribuţ i
eiî nsi st emuldeasi gur ărisoci alede
sănăt atepent ruconcedi i
leşii ndemni zaţ iiledeasi gur ăr isoci aledesănăt at epr ev ăzut edeOr donanţ adeur genţ ăaGuv ernul uinr .
158/ 2005pr i
v i
ndconcedi ileşii ndemni zaţ ii
ledeasi gur ărisoci aledesănăt at e, apr obat ăcumodi ficăr işicompl etăriprinLegeanr .
399/ 2006,cumodi ficăr il
eşicompl et ărileul terioar e.Pent rust abi li
reaşical cul uli ndemni zaţ ii
lordeasi gur ăr isoci aledesănăt ate
prev ăzut edeOr donanţ adeur genţ ăaGuv er nul uinr .158/ 2005,apr obat ăcumodi ficăr işicompl et ăripr inLegeanr .399/ 2006,cu
modi ficăr il
eşicompl et ăril
eul ter ioar e,seut ili
zeaz ăsal ariuldebazămi ni m br utpeţ arăgar ant atî npl ată,î nv igoar eî nper ioada
prev ăzut ăl aal in.( 1).
(11)Î nsi tuaţ iaî ncar est agiuldecot izar er eal i
zatpot rivital in.( 10)est ecor espunzăt oruneif racţ iunidel ună, seut i
li
zeazăsal ariul
debazămi nim br utpeţ arăgar ant atî npl ată, î
nv i
goar eî nper ioadar espect ivă, cor espunzăt orf r acţ i
uni i del ună.
(12)Î nv eder eaacor dăr i
isumel ornecesar epl ăţiiindemni zaţ ieipr ev ăzut el aal in.( 1),angaj at or i
idepun,pr inpoşt ael ectroni că,l a
agenţ ii
lepent ruocupar eaf orţ eidemuncăj udeţ ene, pr ecum şiamuni cipiul uiBucur eşt i,înr azacăr or aî şiausedi ulsoci al,ocer ere
semnat ăşidat atăder epr ezent ant ull egal ,însoţ i
tădeodecl araţ iepepr opr iar ăspunder eşidel istaper soanel orcar eur meazăsă
benef iciezedeaceast ăi ndemni zaţ ie,asumat ăder epr ezent ant ull egalalangaj at or ului,conf or m model uluiapr obatpr inor dinal
mi nist rului munci işi pr otecţ iei soci ale.
──────────
Conf or m ar ti
colul ui IIdi nLEGEAnr .298di n24decembr i
e2020, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .1293di n24decembr ie2020,
ordi nulmi nistruluimunci işipr otecţ ieisoci alepr ev ăzutl aar t.53^ 1al in.( 12)di nLegeanr .53/ 2003-Codulmunci i
,republ icat ă, cu
modi ficăr il
eşicompl et ăril
eul ter i
oar e,ast felcum af ostcompl et atăpr inpr ezent al ege,seemi teî nt ermende15zi l
edel adat a
publ icăr iipr ezent ei l
egi înMoni tor ul Of icial al Români ei ,Par teaI .
──────────
(13)Angaj ator iiîşiasumăr ăspunder eapent rucor ect i
tudi neaşipent ruv eridi citat eadat elorî nscr iseî ndocument elepr ev ăzut ela
ali
n.( 12) .
(14)Pl atai ndemni zaţ ieisev af acecăt recont uril
edeschi sedeangaj at or ilabănci lecomer ci ale.
(15) Pl at asumeipr ev ăzut el aal in.( 1)sef aceî nbazacer er i
isemnat eşidat at eder epr ezent ant ull egal ,depusăpr inpoşt a
elect roni căl aagenţ ii
lepent ruocupar eaf or ţeidemuncăj udeţ ene,pr ecum şiamuni cipiuluiBucur eşt i,înr azacăr oraî şiausedi ul
soci al.
(16)Document el epr ev ăzut el aal in.( 12)şi (15)sedepunî nl unacur ent ăpent r upl at ai ndemni zaţ iei dinl unaant erioară.
(17)Pl at adi nbuget ulasi gur ăr i
lorpent ruşomajai ndemni zaţ i
ilorpr ev ăzut el aal in.( 1)sef aceî ncelmul t15zi ledel adepuner ea
document elor,iarpl at ai ndemni zaţ ieiseef ect ueazăsal ariatuluiî nt er mendemaxi mum 3zi l
el ucr ătoar edel apr i
mi readecăt re
angaj atoraacest orsume.
(18)Angaj atoriipotdi spunegr adualal temăsur ipent rur educer eaact iv i
tăţ iisauî nt r
er uper eaact iv i
tăţ i
i,dupăcaz.Î nsi tuaţ iaî n
car eest eadopt atădeangaj at ormăsur asuspendăr iicont ract uluii ndi v idualdemuncă,î nl ocui nd,î nt otsauî npar te,măsur a
reducer i
ipr ogramul uisăpt ămânaldel ucr udel a5l a4zi le, dispusăî ncondi ţi
ilear t .52al in.( 3) ,pl at ai ndemni zaţ ieiest eacor dat ă
numai del adat asuspendăr i
i cont ract ului indi vi
dual demuncăî nt emei ul ar t
.52al in.( 1)l it
.c)sauf ).
(19)Angaj atoriinupotdesf ii
nţ al ocur iledemuncăocupat edeper soanel eal ecăr orcont ract ei ndiv idual edemuncăauf ost
suspendat eî nt emei ular t.52al in.( 1)l it.c)sauf ),peoper i
oadăcelpuţ inegal ăcuper ioadasuspendăr iipent rucar eaubenef iciat,
pent ruaceşt isal ariaţ i
, depl at ai ndemni zaţ iil
orpr ev ăzut el aal i
n.( 1)di nbuget ul asi gur ăr i
lorsoci alepent ruşomaj .
──────────
Conf or m ar ti
col uluiI IIdi nLEGEAnr .298di n24decembr i
e2020,publ i
cat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .1293di n24decembr i
e
2020,pr ev eder i
lear t.53^ 1al in.( 19)di nLegeanr .53/ 2003-Codulmunci i,r epubl i
cat ă,cumodi ficăr il
eşicompl etăril
eul ter ioar e,
astf el cum af ostcompl etat ăpr inpr ezent al ege, seapl icănumai însi t uaţ iadesf iinţ ăriilocur ilordemuncăocupat edeper soaneal e
căr orcont ract ei ndi vidual edemuncăauf ostsuspendat eî nt emei ular t
.52al in.( 1)l it.c)dupădat aint răr iiînv i
goar eapr ezent ei
l
egi .
──────────

(la27-12-2020Capi tol
ulIV din Tit
lulIIaf ostcomplet
atdePunctul2,Ar
ticol
ulIdinLEGEAnr.298din24decembri
e2020,
publi
catăînMONI TORULOFI CIALnr.1293din24decembr i
e2020)
ART.54
Contractulindi
v i
dualdemuncăpoat efisuspendat,pr
inacor
dulpăr
ţi
lor
,încazulconcedi
i
lorf
ărăpl
atăpent
rust
udiisaupent
ru
i
nt er
eseper sonale.
CAP.V
Încetar
eacont ractul
uii
ndivi
dualdemuncă
ART.55
Contractuli
ndividualdemuncăpoat eîncet
aast f
el:
a)dedr ept;
b)caur mareaacor dul
uipărţ
il
or,l
adataconvenitădeacest
ea;
c)caur mar eav oi nţ ei uni lat er aleaunei adi nt repăr ţi, î
ncazur il
eşi încondi ţiilel i
mi tat i
vpr ev ăzut edel ege.
SECŢI UNEA1
Încet areadedr eptacont r act ul ui i
ndi vidual demuncă
ART.56
(1)Cont ract ul indi v idual demuncăexi st entî ncet eazădedr ept :
a)l adat adecesul uisal ar iat ul uisaualangaj ator ul uiper soanăf izică,pr ecum şiî ncazuldi zol văriiangaj ator uluiper soanăj uridică,
del adat al acar eangaj at or ul şi -aî ncet atexi stenţ aconf or ml egi i;
b)l adat ar ămâner iii rev ocabi l
eahot ăr âriij udecăt or eşt idedecl arar eamor ţiisauapuner i
isubi nter dicţ ieasal ari
atuluisaua
angaj at or ului per soanăf izi că;
c)l adat aî ndepl ini riicumul at iv eacondi ţi
ilordev âr stăst andar dşiast agi ul uimi nim decot i
zar epent rupensi onar esau,cu
car acterexcepţ ional ,pent rusal ar i
at acar eopt eazăî nscr ispent rucont inuar eaexecut ăriicont ract uluii ndi vi
dualdemuncă,î n
termende30dezi lecal endar isticeant eriorî mpl i
ni riicondi ţi
ilordev âr st ăst andar dşiast agi uluimi nim decot izarepent ru
pensi onar e,l av âr st ade65deani ;l adat acomuni căr iideci zieidepensi eî ncazulpensi eidei nv aliditat edegr adulI I
I,pensi ei
ant i
cipat epar ţiale,pensi eiant ici pat e,pensi eipent rul i
mi tădev âr stăcur educer eav ârst eist andar ddepensi onare;l adat a
comuni căr i
ideci zi ei medi cal easupr acapaci tăţ iidemuncăî ncazul i
nv alidi tăţ i
i degr adul IsauI I
;
(la11- 05- 2019Li ter ac)di nAl ineat ul( 1),Ar ticol ul56,Sect iunea1,Capi tolulV,Ti tlulI I af ostmodi f
icatădePunct ul1,
ARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .93di n6mai 2019, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .354di n08mai 2019)
d)caur mar eaconst at ăr iinul ităţ iiabsol ut eacont ract uluii ndi v i
dualdemuncă, del adat al acar enul itat eaaf ostconst atatăpr in
acor dul păr ţil
orsaupr i
nhot ăr âr ej udecăt or eascădef ini t
iv ă;
e)caur mar eaadmi ter i
icer er i
ider eint egr ar eî nf uncţ iaocupat ădesal ar iatauneiper soaneconcedi at enel egalsaupent rumot ive
neînt emei at e, del adat ar ămâner ii def initiv eahot ăr âr ii j
udecăt oreşt i der eint egr ar e;
f)ca ur mar ea condamnăr iil a execut area uneipedepsepr ivativ ede l iber tat e,del a dat ar ămâner iidef ini
tivea hot ăr âri
i
j
udecăt or eşt i
;
g)del adat ar et rager iidecăt reaut or i
tăţ ilesauor gani smel ecompet ent eaav i
zel or ,aut or izaţ ii
loror iat est ări
lornecesar epent ru
exer citar eapr of esi ei;
h)caur mar eai nt er zicer iiexer cităr iiuneipr of esi isauauneif uncţ i
i,camăsur ădesi guranţ ăor ipedeapsăcompl ement ară,del a
dat ar ămâner i
i def init i
v eahot ăr ârii judecăt or eşt i pr incar es- adi spusi nt er dicţ ia;
i
)l adat aexpi rării ter menul ui cont ract ului indi vidual demuncăî nchei atpedur at ădet er minat ă;
j
)r etrager eaacor dul ui păr inţ i
lorsaual repr ezent anţ ilorl egal i, î
ncazul sal ar iaţ il
orcuv âr stacupr insăî nt re15şi 16ani .
(2)Pent rusi tuaţ iilepr ev ăzut el aal in.( 1)l i
t.c) -j),const at ar eacazul uideî ncet ar ededr eptacont r act uluii ndividualdemuncăse
faceî nt er mende5zi lel ucr ăt oar edel ai nt erv eni reaacest uia,î nscr i
s,pr i
ndeci zieaangaj ator ului,şisecomuni căper soanel or
aflateî nsi tuaţ iil
er espect iveî nt ermende5zi l
el ucr ăt oar e.
(3)Angaj at orulnupoat eî ngr ădisaul i
mi tadr ept ulsal ariat eideacont inuaact ivitat eaî ncondi ţi
ilepr ev ăzut elaal i
n.( 1)lit
.c)t eza
î
nt âi.
(la14- 11- 2018Ar t icol ul56 di n Sect i
unea1, Capi tolulV, Ti tlulI Iaf ostcompl et atdePunct ul2, Ar ti
col ulI Vdi nORDONANŢADE
URGENŢĂnr .96di n9noi embr ie2018, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .963di n14noi embr ie2018)
(4)Pebazauneicer erif or mul at ecu30dezi l
eî nai nt ededat aî ndepl ini riicumul at i
v eacondi ţi
il
ordev âr st ăst andar dşiast agiului
mi nim decot i
zar epent rupensi onar eşicuapr obar eaangaj at orului ,sal ar iatulpoat ef imenţ i
nutî naceeaşif uncţiemaxi mum 3ani
pest ev ârst ast andar ddepensi onar e, cuposi bilitat eapr el ungi ri
i anual eacont ract ul ui indiv i
dual demuncă.
(la11- 05- 2019Ar ticol ul56 di n Sect iunea1, Capi tol ulV, Tit l
ulI Iaf ostcompl et atdePunct ul2, ARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .
93di n6mai 2019, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .354di n08mai 2019)
ART.57
(1)Ner espect ar eaor icăr ei adi nt r econdi ţii
lel egal enecesar epent ruî nchei er eav alabi lăacont ract ul uii ndi vidualdemuncăat rage
nulitateaacest uia.
(2)Const at areanul ităţ iicont ract ului i
ndi vidual demuncăpr oduceef ect epent ruv iit
or .
(3)Nul itat eacont ract ului indi vidual demuncăpoat ef iacoper ităpr inî ndepl ini reaul ter ioarăacondi ţiil
ori mpusedel ege.
(4)Î nsi tuaţ iaî ncar eocl auzăest eaf ect at ădenul i
tat e,î ntr ucâtst abi l
eşt edr ept ur isauobl igaţ iipent rusal ariaţi
,car econt r
av in
unornor mel egal ei mper at ivesaucont ract elorcol ect ivedemuncăapl icabi le, aceast aest eî nl ocui tădedr eptcudi spozi ţii
lelegal e
sauconv enţ ional eapl icabi le, sal ar iat ul av ânddr ept ul ladespăgubi ri.
(5)Per soanacar eapr est atmuncaî nt emei ulunuicont racti ndi v i
dualdemuncănular edr ept ull ar emuner areaacest eia,
cor espunzăt ormodul uideî ndepl ini reaat ribuţ i
ilordeser viciu.
(6)Const at areanul ităţ iişi st abi lirea, pot riv i
tl egi i,aef ect el oracest eiasepotf acepr inacor dul păr ţil
or .
(7)Dacăpăr ţilenuseî nţ eleg, nul itat easepr onunţ ădecăt rei nst anţ aj udecăt orească.
SECŢI UNEAa2- a
Concedi er ea
ART.58
(1)Concedi er ear epr ezi nt ăî ncet ar eacont ract ului i
ndi vidual demuncădi ni niţiat i
v aangaj at or ului.
(2)Concedi ereapoat ef idi spusăpent rumot iv ecar eţ i
ndeper soanasal ar iatul uisaupent rumot ivecar enuţ indeper soana
salar i
at ului .
ART.59
Est eint er zisăconcedi er easal ar iaţilor :
a)pecr iteriider asă,cet ăţ eni e,et ni e,cul oar e,l i
mbă,r eligi e,or i
ginesoci al ă,t r ăsăt urigenet ice,sex,or ientaresexual ă,v ârstă,
handi cap,boal ăcr oni cănecont agi oasă,i nfect ar eHI V,opţ iunepol itică,si tuaţ iesaur esponsabi litatef ami li
ală,apar t
enenţ ăor i
activ i
tat esi ndi cal ă, apar tenenţ ăl aocat egor iedef av or izat ă;
(la27- 07- 2020Li ter aa)di nAr ticol ul59,Sect i
uneaa2- a,Capi tolulV,Ti tlulI Iaf ostmodi f i
cat ădePunct ul3,ARTI COLULUNI C
dinLEGEAnr .151di n23i ulie2020, publ i
cat ăî nMONI TORULOFI CIALnr .658di n24i ul i
e2020)
b)pent ruexer cit ar ea, încondi ţiil
el egi i,adr ept ul ui lagr ev ăşi adr ept ur i
lorsi ndi cal e.
ART.60
(1)Concedi er easal ar i
aţ il
ornupoat ef i dispusă:
a)pedur at aincapaci tăţii tempor ar edemuncă, st abi l
ităpr i
ncer tif
icatmedi cal conf or ml egi i
;
b)pedur at asuspendăr iiact ivităţ ii caur mar eai nst i
tui riicar ant inei;
c)pedur at aî ncar ef emei asal ar iat ăest egr av idă,î nmăsur aî ncar eangaj at or ulal uatcunoşt i
nţ ădeacestf aptant er i
oremi teri
i
deci ziei deconcedi er e;
d)pedur at aconcedi ul ui demat er ni tat e;
e)pedur ataconcedi ul uipent rucr eşt er eacopi l
ul uiî nv âr stădepânăl a2anisau, încazulcopi l
ul uicuhandi cap, pânăl aî mpl inirea
vârstei de3ani ;
f)pedur at aconcedi uluipent ruî ngr ijireacopi luluibol navî nv âr st ădepânăl a7anisau,î ncazulcopi l
ul uicuhandi cap,pent ru
afecţiuni int ercur ent e, pânăl aî mpl inireav âr stei de18ani ;
g)încet atef ect ej uridice;
──────────
PrinDECI ZI A CURŢI ICONSTI TUŢI ONALEnr .814di n24noi embr ie2015,publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .950di n22
decembr ie2015,s- aadmi sexcepţ iadeneconst ituţ ional i
tat eapr ev eder il
orar t.60al i
n.( 1)l it.g)di nLegeanr .53/ 2003-Codul
munci i
, const atându- secăacest easuntneconst ituţ ional e.
Conf or m ar t.147al in.( 1)di nCONSTI TUŢI A ROMÂNI EIr epubl i
cat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .767di n31oct ombr i
e2003
dispozi ţiil
edi nl egi leşior donanţ eleî nv igoar e,pr ecum şicel edi nr egul ament e, const at atecaf iindneconst i
tuţ ional e, î
şiî ncet ează
efectel ej ur idicel a45dezi ledel apubl icar eadeci z ieiCur ţ
iiConst i
t uţ i
onal edacă, înacesti nter val ,Par l
ament ulsauGuv ernul, după
caz,nupundeacor dpr ev eder i
leneconst i
tuţ ional ecudi spozi ţiileConst ituţ i
ei .Pedur ataacest uit ermen, dispozi ţ i
ileconst atat eca
fi
indneconst ituţional esuntsuspendat ededr ept.
Prinur mar e,î ncepândcudat ade6f ebr uar ie2016,pr ev eder i
lear t.60al in.( 1)l i
t.g)di nLegeanr .53/ 2003-Codulmunci iîşi
î
ncet eazăef ect elej ur i
di ce, l
egi uitor ul nei nter veni ndpent rumodi f i
car eapr ev eder ilorat acat e.
──────────
h)pedur at aef ect uăr ii concedi ului deodi hnă.
(2)Pr ev eder ileal in.( 1)nuseapl icăî ncazulconcedi eriipent rumot i
v ecei nter vincaur mar ear eor gani zăr iijudi ciare, af aliment ului
sauadi zol v ăriiangaj at or ului, î
ncondi ţiilel egi i
.
SECŢI UNEAa3- a
Concedi er eapent rumot iv ecar eţ indeper soanasal ar i
at ului
ART.61
Angaj at or ul poat edi spuneconcedi ereapent r
umot ivecar eţ i
ndeper soanasal ar iat ului înur măt oar elesi tuaţ ii:
a)încazulî ncar esal ar iatulasăv ârşi toabat eregr av ăsauabat er ir epet at edel ar egul ilededi sciplinăamunci ior idel acel e
stabili
tepr incont ract uli ndi v i
dualdemuncă,cont ract ulcol ect ivdemuncăapl icabi lsaur egul ament uli nter n,casancţ iune
disci
pl inar ă;
b)încazulî ncar esal ar iatulest ear est atpr event ivsauar est atl adomi ci li
upent ruoper i
oadămaimar ede30dezi le,î ncondi ţii
le
Codul ui depr ocedur ăpenal ă;
(l
a01- 02- 2014Li t.b)aar t.61af ostmodi f i
cat ădepct .2alar t .61di nLEGEAnr .255di n19i ulie2013publ i
cat ăî nMONI TORUL
OFICI ALnr .515di n14august2013. )
c)încaz ulî ncar e,pr i
ndeci zieaor ganel orcompet ent edeexper tizămedi cal ă,seconst atăi napt it
udi neaf izicăşi /saupsi hi căa
salariatul ui ,faptcenuper mi teacest uiasăî şi î
ndepl ineascăat ribuţ iilecor espunzăt oar el ocul ui demuncăocupat ;
d)încazul încar esal ar iat ulnucor espundepr ofesi onal locul ui demuncăî ncar eest eî ncadr at .
ART.62
(1)Încazulî ncar econcedi er eai nterv inepent ruunuldi nt remot iv elepr ev ăzut el aar t.61l it.b) -
d) ,angaj ator ular eobl igaţiadea
emi t
edeci ziadeconcedi er eî nt er mende30dezi lecal endar ist icedel adat aconst at ăr i
i cauzei concedi er i
i.
(2)Încazulî ncar econcedi er eai nt erv inepent rumot ivulpr ev ăzutl aar t.61l it.a) ,angaj ator ulpoat eemi tedeci ziadeconcedi er e
numai cur espect ar eadi spozi ţi
il
orar t.247- 252.
(3)Deci ziaseemi teî nscr i
sşi ,subsancţ i
uneanul i
tăţ iiabsol ut e, t rebui esăf i
emot i
v atăî nf aptşiî ndr eptşisăcupr indăpr eci zări
cupr ivirel at ermenul încar epoat ef icont est atăşi l
ai nst anţ aj udecăt or eascăl acar esecont est ă.
ART.63
(1)Concedi ereapent rusăv âr şireauneiabat erigr av esauaunorabat er irepet at edel ar egul ilededi sci plinăamunci ipoat ef i
dispusănumai dupăî ndepl inireadecăt reangaj atoracer cet ării disci plinar epr eal abi leşi înt ermenel est abi litedepr ezent ul cod.
(2)Concedi er easal ar i
at ul ui pent rumot ivul pr evăzutl aar t.61l it.d)poat ef i dispusănumai dupăev aluar eapr eal abi lăasal ariatul ui
,
confor m pr ocedur iideev aluar est abilitepr incont r act ul col ect ivdemuncăapl icabi lsau, înl ipsaacest uia, pr i
nr egul ament ulinter n.
ART.64
(1)Încazulî ncar econcedi er easedi spunepent rumot iv elepr ev ăzut el aar t .61l i
t .c)şid) ,pr ecum şiî ncazulî ncar econt ract ul
i
ndi v
idualdemuncăaî ncet atdedr eptî nt emei ular t.56al in.( 1)l it.e) ,angaj at or ular eobl igaţ i
adea- ipr opunesal ariatuluial te
l
ocur idemuncăv acant eî nuni tat e,compat i
bilecupr egăt i
reapr of esi onal ăsau,dupăcaz,cucapaci tateademuncăst abilit
ăde
medi cul demedi ci năamunci i.
(2)Însi t uaţ iaî ncar eangaj at orulnudi spunedel ocur idemuncăv acant epot rivital in.( 1) ,acest aar eobl i
gaţ i
adeasol i
ci t
aspr ijinul
agenţ ieit er itorialedeocupar eaf orţeidemuncăî nv eder ear edi st ribui riisal ar i
at ului ,cor espunzăt orpr egăt i
riipr ofesi onal eşi /sau,
dupăcaz, capaci tăţ iidemuncăst abi li
t edemedi cul demedi ci năamunci i
.
(3)Sal ar iat ular el adi spozi ţi
eunt ermende3zi l
el ucr ăt oar edel acomuni car eaangaj ator ului, conf or m pr ev eder i
loral i
n.( 1),pent ru
a-şimani fest aî nscr isconsi mţ ământ ul cupr ivi
rel anoul locdemuncăof er i
t.
(4)Încazulî ncar esal ar i
at ulnuî şimani fest ăconsi mţ ământ ulî nt ermenulpr ev ăzutl aal in.( 3) ,pr ecum şidupănot ificar eacazul ui
cătreagenţ iat eritorial ădeocupar eaf or ţei demuncăconf orm al i
n.( 2) ,angaj ator ul poat edi spuneconcedi er easal ar i
at ului.
(5)Încazulconcedi er i
ipent rumot ivulpr ev ăzutl aar t.61l it.c)sal ar iat ulbenef iciazădeocompensaţ ie,î ncondi ţi
ilest abili
teî n
contract ul col ect i
vdemuncăapl icabi l sauî ncont ract ul indi vidual demuncă, dupăcaz.
SECŢI UNEAa4- a
Concedi er eapent rumot iv ecar enuţ indeper soanasal ar i
at ului
ART.65
(1)Concedi er ea pent ru mot i
v ecar enu ţ in deper soana sal ar iatul uir epr ezi ntăî ncet ar ea cont ractul uii ndi vidualdemuncă
determi nat ădedesf iinţ areal ocul uidemuncăocupatdesal ariat ,di nunulsaumaimul temot i
v ef ăr ăl egăt urăcuper soana
acest uia.
(2)Desf iinţ areal ocul ui demuncăt rebui esăf ieef ect ivăşi săai băocauzăr eal ăşi ser ioasă.
ART.66
Concedi er eapent rumot iv ecar enuţ indeper soanasal ar i
at ului poat ef iindi vidual ăsaucol ect ivă.
ART.67
Salariaţiiconcedi aţipent rumot ivecar enuţ indeper soanal orbenef i
ci azădemăsur iact iv edecombat er eaşomaj ul uişipot
benef iciadecompensaţ ii încondi ţii
lepr evăzut edel egeşi decont ract ul col ect ivdemuncăapl icabi l.
SECŢI UNEAa5- a
Concedi er eacol ect i
v ă.I nf ormar ea, consul t areasal ariaţ i
lorşi pr ocedur aconcedi erilorcol ect ive
ART.68
(1)Pr inconcedi er ecol ect i
v ăseî nţ elegeconcedi er ea,î ntr -
oper ioadăde30dezi lecal endar istice,di nunulsaumaimul temot ive
carenuţ indeper soanasal ar i
at ul ui, aunui numărde:
a)celpuţ i
n10sal ar iaţi,dacăangaj at orulcar edi sponi bi li
zeazăar eî ncadr aţ imaimul tde20desal ar iaţ işimaipuţ inde100de
salar i
aţ i;
b)celpuţ i
n10%di nsal ar iaţ i
,dacăangaj at or ulcar edi sponi bilizeazăar eî ncadr aţicelpuţ in100desal ar i
aţ i,darmaipuţ inde300
desal ar iaţ i
;
c)cel puţ in30desal ar i
aţ i,dacăangaj at or ul car edi sponi bi l
izeazăar eî ncadr aţ icel puţ in300desal ar iaţi.
(2)Last abi l
ireanumăr uluief ect ivdesal ar iaţ iconcedi aţ icol ect iv,pot r i
v i
tal in.( 1) ,sei auî ncal culşiaceisal ariaţicăr oral e-au
î
ncet atcont ract elei ndi vidual edemuncădi ni niţ i
at ivaangaj ator ul ui,di nunulsaumaimul temot i
v e,f ăr ăl egăt ur ăcuper soana
salar i
at ul ui, cucondi ţiaexi st enţ ei acel puţ in5concedi er i.
ART.69
(1)Î ncazulî ncar eangaj at oruli nt enţ ioneazăsăef ect uezeconcedi er icol ect ive,acest aar eobl i
gaţ iadeai niţia,î nt i
mput ilşiî n
scopulaj unger iilaoî nţel eger e, încondi ţiil
epr ev ăz ut edel ege, consul tăr icusi ndi cat ulsau, dupăcaz, cur epr ezent anţ i
isal ariaţ i
lor,
cupr ivirecel puţ inl a:
a)met odel eşi mi j
loacel edeev itar eaconcedi er i
lorcol ect i
v esauder educer eanumăr ului desal ar iaţi car ev orf i concedi aţ i;
b)at enuar eaconseci nţel orconcedi er i
ipr inr ecur ger eal amăsur isoci al ecar ev izează, pr i
nt real tele, spr ijinpent rur ecal ificar easau
reconv er si apr ofesi onal ăasal ar iaţilorconcedi aţ i.
(2)Î nper ioadaî ncar eaul occonsul tăr i,pot riv ital i
n.( 1) ,pent ruaper mi tesi ndi cat ul uisaur epr ezent anţ ilorsal ar i
aţ i
lorsă
formul ezepr opuner iînt imput il,angaj at or ular eobl igaţ iasăl ef ur nizezet oat ei nf or maţ iil
er el ev ant eşisăl enot ifice,î nscr is,
următ oar ele:
a)număr ul total şi cat egor iil
edesal ar iaţ i;
b)mot iv elecar edet er mi năconcedi ereapr econi zat ă;
c)număr ul şi cat egor iil
edesal ar i
aţ i car ev orf iaf ect aţi deconcedi er e;
d)cr iter iil
eav ut eî nv eder e, pot rivitl egi i şi/ saucont r act elorcol ect iv edemuncă, pent rust abi lireaor dini idepr i
or itatel aconcedi ere;
e)măsur i
leav ut eî nv eder epent rul imi tar eanumăr ului concedi er il
or ;
f)măsur il
epent ruat enuar eaconseci nţ el orconcedi er i
işicompensaţ iil
eceur meazăsăf ieacor dat esal ar iaţ il
orconcedi aţ i
,
conf or m di spozi ţiil
orl egal eşi / saucont ract ului col ect i
vdemuncăapl icabi l
;
g)dat adel acar esauper ioadaî ncar ev orav eal occoncedi erile;
h)t ermenulî năunt r ulcăr ui asi ndi cat ulsau,dupăcaz,r epr ezent anţ i
isal ar iaţilorpotf acepr opuner ipent ruev i
tar eaor idi mi nuar ea
număr ul ui salar iaţ i
lorconcedi aţ i.
(3)Cr iter i
ilepr ev ăzut el aal in.( 2)l it.d)seapl icăpent rudepar tajar easal ariaţ i
lordupăev aluar ear eal izăr iiobi ect ivelorde
perfor manţ ă.
(4)Obl igaţ iil
epr ev ăzut el aal in.( 1)şi( 2)semenţ i
ni ndi fer entdacădeci ziacar edet ermi năconcedi er ilecol ect iveest el uat ăde
cătreangaj atorsaudeoî ntr epr inder ecar edeţ i
necont rol ul asupr aangaj ator ului .
(5)Î nsi tuaţ iaî ncar edeci zi acar edet er mi năconcedi erilecol ect iveest el uat ădeoî nt repr i
nder ecar edeţ inecont rol ulasupr a
angaj at or ul ui,acest anusepoat epr ev al a,î nner espect ar eaobl igaţ iil
orpr ev ăzut el aal in.( 1)şi( 2),def apt ulcăî ntrepr i
nder ea
respect i
v ănui -af ur nizati nf or maţ iilenecesar e.
ART.70
Angaj at or ular eobl igaţ i
asăcomuni ceocopi eanot ificăr iipr ev ăzut el aar t.69al in.( 2)i nspect orat ul uit er i
tor ialdemuncăşi
agenţ ieit er it
or ialedeocupar eaf or ţeidemuncăl aaceeaşidat ăl acar eacomuni cat -osi ndi cat uluisau, dupăcaz, repr ezent anţ il
or
salar i
aţ ilor .
ART.71
(1)Si ndi cat ulsau,dupăcaz,r epr ezent anţ iisal ar i
aţ ilorpotpr opuneangaj at oruluimăsur iî nv eder eaev ităriiconcedi er i
loror i
dimi nuăr ii număr ului salar iaţ il
orconcedi aţ i, î
nt r-unt er mende10zi lecal endar ist i
cedel adat apr imi ri
i not ifi
căr i
i.
(2)Angaj at orular eobl i
gaţ i
adear ăspundeî nscr isşimot ivatl apr opuner ilef or mul atepot rivitpr ev eder iloral in.( 1) , î
nt er mende5
zil
ecal endar i
st i
cedel apr imi reaacest or a.
ART.72
(1)Însi tuaţ iaî ncar e,ult er i
orconsul tărilorcusi ndi cat ulsaur epr ezent anţ iisal ar iaţil
or , pot rivitpr ev eder il
orar t.69şi 71, angaj ator ul
deci deapl i
car eamăsur iideconcedi er ecol ect i
v ă,acest aar eobl igaţ iadeanot i
f i
caî nscr isi nspect or at ult er itor ialdemuncăşi
agenţ iat er i
tor ialădeocupar eaf or ţeidemuncă,cucelpuţ in30dezi lecal endar isticeant er ioar edat eiemi ter i
ideci zii
lorde
concedi er e.
(2)Not ificar eapr ev ăzut ăl aal in.( 1)t rebui esăcupr indăt oat ei nf ormaţ ii
ler el ev ant ecupr ivirel ai nt enţ iadeconcedi erecol ect i
v ă,
prev ăzut el aar t.69al in.( 2) , precum şi rezul tat eleconsul tăr il
orcusi ndi cat ul saur epr ezent anţ iisal ariaţ il
or , pr ev ăzut el aar t.69al in.
(1)şiar t.71, înspeci almot iv eleconcedi er il
or ,număr ult ot alalsal ar iaţilor ,număr ulsal ariaţiloraf ect aţideconcedi er eşidat adel a
caresauper ioadaî ncar ev orav eal ocacest econcedi er i.
(3)Angaj at orular eobl i
gaţ iasăcomuni ceocopi eanot ificăr i
ipr ev ăzut el aal in.( 1)si ndi cat ul uisaur epr ezent anţ il
orsal ar i
aţ i
lor, l
a
aceeaşi dat ăl acar eacomuni cat -oi nspect or at ul ui teritor ial demuncăşi agenţ ieiter itor i
aledeocupar eaf or ţei demuncă.
(4)Si ndi cat ul saur epr ezent anţ iisal ariaţ ilorpott ransmi teev ent ual epunct edev eder ei nspect or atul ui ter itor ial demuncă.
(5)Lasol icitar eamot i
vat ăaor icăr eiadi ntr epăr ţi,inspect or at ult eritor ialdemuncă,cuav izulagenţ ieit er itor i
al edeocupar ea
forţeidemuncă, poat edi spuner educer eaper ioadeipr ev ăzut el aal i
n.( 1) ,făr ăaaduceat inger edr ept ur i
lori ndi vidual ecupr ivirela
perioadadepr eav iz.
(6)I nspect orat ult er i
tor ialdemuncăar eobl igaţ iadeai nf or maî nt ermende3zi l
el ucr ăt oar eangaj at or ulşisi ndi cat ulsau
reprezent anţ i
isal ar iaţ il
or ,dupăcaz, asupr ar educer iisaupr elungi riiper ioadeipr evăzut el aal in.( 1) ,pr ecum şicupr ivirel amot ivele
careaust atl abazaacest ei deci zii.
(7)Î ncazulî ncar econcedi ereacol ect i
v ăpr econi zat ăv i
zeazămembr iaiechi pajul uiuneinav emar iti
me,not ificar eapr ev ăzut ăl a
ali
n.( 1)secomuni căşi aut or i
tăţ iicompet ent east atul uisubalcăr ui pav i
lionnav i
gheazănav a, cur espect ar eapr ev eder i
loral i
n.( 2)
şiînt er menul pr ev ăzutl aal in.( 1) .
(l
a17- 06- 2018Ar t i
col ul72di nSect iuneaa5- a, Capi tol ulV, Ti tlulI Iaf ostcompl etatdePunct ul1, Ar t icol ulI Vdi nLEGEAnr .127
din11i uni e2018, publ i
cat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .491di n14i uni e2018)
ART.73
(1)Înper ioadapr ev ăzut ăl aar t.72al in.( 1) ,agenţ iat er itor i
al ădeocupar eaf or ţeidemuncăt rebui esăcaut esol uţiilapr oblemel e
ri
dicat e de concedi er i
le col ect iv e pr econi zat e şisă l e comuni ce î nt i
mp ut i
langaj at or uluişisi ndi cat ul uior i
,după caz,
reprezent anţ i
lorsal ar iaţilor .
(2)Lasol i
ci t
ar eamot i
vat ăaor i
căr eiadi nt repăr ţi, inspect or atult er i
tor ialdemuncă, cuconsul tareaagenţ ieit eritor ialedeocupar e
af or ţeidemuncă,poat edi spuneamânar eamoment uluiemi teriideci ziil
ordeconcedi erecumaxi mum 10zi l
ecal endar i
st i
ce,î n
cazulî ncar easpect elel egat edeconcedi er eacol ect iv ăav ut ăî nv eder enupotf isol uţ i
onat epânăl adat ast abilit
ăî nnot ifi
car eade
concedi er ecol ect i
v ăpr ev ăzut ăl aar t.72al in.( 1)caf iinddat aemi ter i
i deci ziilordeconcedi ere.
(3)Inspect or atult eritor ialdemuncăar eobl igaţ iadeai nf or maî nscr isangaj at orulşisi ndi catulsaur eprezent anţ iisal ariaţ il
or,
dupăcaz,asupr aamânăr iimoment ul uiemi teriideci zi i
l
ordeconcedi er e,pr ecum şidespr emot i
v elecar eaust atl abazaacest ei
decizi i
, înai nt edeexpi rar eaper i
oadei ini ţ
ialepr ev ăzut elaar t .72al in.( 1) .
ART.74
(1)Înt er mende45dezi lecal endar ist icedel adat aconcedi er ii
,sal ar i
at ulconcedi atpr inconcedi er ecol ectivăar edr ept uldeaf i
reangaj atcupr ior i
tat epepost ul reînf iinţ atî naceeaşi act i
v i
tat e, fărăexamen, concur ssauper ioadădepr obă.
(2)Însi tuaţ i
aî ncar eî nper ioadapr ev ăzut ăl aal i
n.( 1)ser eiauacel eaşiact ivităţ i
, angaj at or ulv at ransmi tesal ariaţil
orcar eauf ost
concedi aţ idepepost urileacăr oract ivitat eest er eluat ăî nacel eaşicondi ţiidecompet enţ ăpr ofesi onal ăocomuni car escr isă, pri
n
caresunti nf or maţ iasupr ar eluăr iiact iv it
ăţ i
i.
(3)Sal ar i
aţ iiaul adi spozi ţieunt ermendemaxi mum 5zi lecal endar isticedel adat acomuni căr iiangaj at orului,pr evăzut ăl aal in.
(2),pent rua- şi mani fest aî nscr isconsi mţ ământ ul cupr ivirel al ocul demuncăof er i
t.
(4)Însi tuaţ i
aî ncar esal ar iaţiicar eaudr ept uldeaf ir eangaj aţipot ri
v ital i
n.( 2)nuî şimani f
est ăî nscr isconsi mţ ământ ulîn
termenulpr ev ăzutl aal in.( 3)saur ef uzăl oculdemuncăof er i
t,angaj at or ulpoat ef acenoiî ncadr ăr ipel ocur il
edemuncăr ămase
vacant e.
(5)Pr ev eder il
ear t.68- 73nuseapl icăsal ariaţilordi ni nst i
tuţ ii
lepubl iceşi aut orităţ i
lepubl ice.
(6)Pr ev eder ilear t.68- 73nuseapl icăî ncazulcont r actel ori ndi vidual edemuncăî nchei at epedur atădet ermi nat ă,cuexcepţ i
a
cazur ilorî ncar eacest econcedi eri aul ocî nai ntededat aexpi răr i
iacest orcont ract e.
SECŢI UNEAa6- a
Drept ul lapr eav iz
ART.75
(1)Per soanel econcedi at eî nt emei ular t.61l it.c)şid) ,alar t.65şi66benef iciazădedr ept ull aunpr eav i
zcenupoat efimaimi c
de20dezi l
el ucr ătoar e.
(2)Facexcepţ i
edel apr ev eder ileal in.( 1)per soanel econcedi at eînt emei ul art.61l i
t .d),car eseaf lăî nper ioadadepr obă.
(3)Însi tuaţ iaî ncar eî nper i
oadadepr eav izcont ract uli ndi vidualdemuncăest esuspendat ,t ermenuldepr eavizv af isuspendat
corespunzăt or ,cuexcepţ iacazul ui pr ev ăzutl aar t
.51al in.( 2) .
ART.76
Deci ziadeconcedi er esecomuni căsal ar i
at ului înscr isşi trebui esăconţ inăî nmodobl igat or iu:
a)mot ivel ecar edet er mi năconcedi er ea;
b)dur atapr eav i
zul ui;
c)cr it
er iiledest abilireaor di niidepr ior ităţ i
,conf orm ar t
.69al i
n.( 2)l it.d) , numai î
ncazul concedi er ilorcol ect ive;
d)listat ut ur orl ocur il
ordemuncădi sponi bileî nuni tat eşit er menulî ncar esal ariaţiiur meazăsăopt ezepent r
uaocupaunl ocde
muncăv acant ,încondi ţi
ilear t
.64.
ART.77
Deci ziadeconcedi er epr oduceef ect edel adat acomuni căr ii ei salariat ului .
SECŢI UNEAa7- a
Cont rol ul şi sancţ i
onar eaconcedi er ilornel egal e
ART.78
Concedi er eadi spusăcuner espect ar eapr ocedur iipr ev ăzut edel egeest el ov i
tădenul it
at eabsol ută.
ART.79
Încazdeconf l
ictdemuncăangaj at or ulnupoat ei nv ocaî nf aţai nst anţ eial temot i
vedef aptsaudedr eptdecâtcel epr ecizat eîn
decizi adeconcedi ere.
ART.80
(1)Încazulî ncar econcedi ereaaf ostef ect uat ăî nmodnet emei nicsaunel egal ,i nst anţ av adi spuneanul areaeişiv aobl i
ga
angaj at or ull apl atauneidespăgubi r iegal ecusal ar i
ilei ndexat e,maj or ateşir eact ual i
zat eşicucel elaltedr eptur idecar earf i
benef iciatsal ar i
at ul.
(2)Lasol icitar easal ar iat uluii nst anţ acar eadi spusanul areaconcedi er iiv ar epunepăr ţi
leî nsi tuaţ iaant erioarăemi teriiact uluide
concedi er e.
(3)Încazulî ncar esal ar iat ulnusol icit ăr epuner eaî nsi t
uaţ iaant erioar ăemi ter iiact uluideconcedi ere,cont ractuli ndi vi
dualde
muncăv aî ncet adedr eptl adat ar ămâner i
i def initi
v eşi irev ocabi leahot ăr âr iijudecăt or eşt i.
SECŢI UNEAa8- a
Demi sia
ART.81
(1)Pr indemi sieseî nţ elegeact ul uni lat er al dev oinţ ăasal ar iatul uicar e, pr int r-onot i
ficar escr isă, comuni căangaj ator uluiîncet area
cont ract ul ui indi vidual demuncă, dupăî mpl inireaunui termendepr eav i
z.
(2)Angaj at or ulest e obl i
gatsă î nr egi streze demi sia sal ar i
at ului.Ref uzulangaj at orul uide a î nr egist ra demi sia dă dr ept ul
salariat ului deaf acedov adaacest ei apr inor i
cemi jloacedepr obă.
(3)Sal ariat ul ar edr ept ul deanumot ivademi sia.
(4)Ter menuldepr eav izest ecelconv enitdepăr ţiî ncont ract ulindi v i
dualdemuncăsau,dupăcaz,celpr evăzutî ncont r act ele
colect ivedemuncăapl i
cabi leşinupoat ef imaimar ede20dezi l
el ucr ăt oar epent r
usal ar iaţiicuf uncţ i
ideexecuţ ie, respect ivmai
mar ede45dezi lel ucr ăt oar epent rusal ar i
aţ iicar eocupăf uncţ iideconducer e.
(5)Pedur at apr eav i
zul ui cont ract ul indi vidual demuncăcont inuăsăî şi pr oducăt oateef ect ele.
(6)Însi tuaţ iaî ncar eî nper i
oadadepr eav izcont ract uli ndi vidualdemuncăest esuspendat ,t ermenuldepr eavizv af isuspendat
corespunzăt or .
(7)Cont ract uli ndi vidualdemuncăî ncet eazăl adat aexpi răr i
it ermenul uidepr eav izsaul adat ar enunţ ăriitotaleor ipar ţial ede
cătreangaj at orl at er menul r espect iv .
(8)Sal ar i
at ulpoat edemi si onaf ărăpr eav izdacăangaj at or ulnuî şiî ndepl i
neşt eobl igaţ i
ileasumat epr i
ncont ractuli ndi vi
dualde
muncă.
CAP.VI
Cont ract ul indi vidual demuncăpedur at ădet ermi nat ă
ART.82
(1)Pr inder ogar edel ar egul apr ev ăzut ăl aar t.12al i
n.( 1) ,angaj at oriiauposi bi
litateadeaangaj a,încazur il
eşiî ncondi ţii
le
prezent ul ui cod, per sonal sal ariatcucont racti ndi vidual demuncăpedur at ădet ermi nat ă.
(2)Cont ract uli ndi v idualdemuncăpedur at ădet er mi nat ăsepoat eînchei anumaiî nf or măscr i
să, cupr eci zar eaexpr esăadur at ei
pent rucar eseî nchei e.
(3)Cont ract uli ndi vidualdemuncăpedur atădet er mi nat ăpoat ef ipr el ungi t ,încondi ţi
ilepr ev ăzut el aar t.83,şidupăexpi rar ea
termenul ui ini ţial, cuacor dul scr isal păr ţilor ,pent ruper i
oadar eal izăr iiunui pr oi ect ,pr ogr am sauunei lucr ăr i.
(4)Înt reacel eaşi păr ţ
i sepotî nchei asuccesi vcel mul t3cont r
act eindi v i
dual edemuncăpedur at ădet er mi nat ă.
(5)Cont ract el ei ndi v i
dual edemuncăpedur at ădet er mi nat ăî nchei at eî nt er mende3l unidel aî ncet ar eaunuicont r actdemuncă
pedur at ădet ermi nat ăsuntconsi der at econt ract esuccesi veşi nupotav eaodur at ămai mar ede12l uni fiecar e.
ART.83
Cont ract ul indi v idual demuncăpoat ef iînchei atpent ruodur atădet er mi nat ănumai înur măt oar elecazur i:
a)înl ocui reaunuisal ar iatî ncazulsuspendăr i
icont ract ul uisăudemuncă,cuexcepţ i
asi tuaţ ieiî ncar eacelsal ariatpar ti
cipăl a
grevă;
b)cr eşt er eaşi /saumodi fi
car eat empor arăast ruct ur i
i act ivităţiiangaj ator ul ui;
c)desf ăşur ar eaunoract i
vităţ icucar act ersezoni er;
d)însi tuaţ iaî ncar eest eî nchei atî nt emei ulunordi spozi ţiilegal eemi secuscopuldeaf av orizat empor aranumi tecat egor i
ide
persoanef ăr ăl ocdemuncă;
e)angaj ar eauneiper soanecar e,î nt ermende5anidel adat aangaj ăr i
i,î ndepl i
neşt econdi ţ
iil
edepensi onar epent rulimi tăde
vârstă;
f)ocupar eauneif uncţ iiel i
gi bileî ncadr ulor gani zaţ iil
orsi ndi cal e,pat ronal esaualor gani zaţ ii
lorneguv ernament al
e,peper ioada
mandat ul ui;
g)angaj ar eapensi onar ilorcar e, încondi ţi
ilel egi i,potcumul apensi acusal ar iul;
h)înal tecazur ipr ev ăzut eexpr esdel egi speci aleor i pent rudesf ăşur ar eaunorl ucr ări,pr oi
ect esaupr ogr ame.
ART.84
(1)Cont ract ul indi v i
dual demuncăpedur at ădet ermi nat ănupoat ef i închei atpeoper ioadămai mar ede36del uni .
(2)Încazulî ncar econt ract uli ndi vidualdemuncăpedur at ădet er mi nat ăest eî nchei atpent ruaî nlocuiunsal ariatalcăr uicont ract
i
ndi vidualdemuncăest esuspendat ,dur at acont ract ul uiv aexpi ral amoment ulî ncet ăr i
imot ivel orceaudet ermi natsuspendar ea
cont ract ul ui indi vidual demuncăal sal ar iat ului titular .
ART.85
Salariat ulî ncadr atcucont racti ndi vidualdemuncăpedur atădet er mi nat ăpoat ef isupusuneiper ioadedepr obă,car enuv a
depăşi :
a)5zi lel ucr ăt oar epent ruodur at ăacont r act ului indi v i
dual demuncămai mi căde3l uni ;
b)15zi l
el ucr ătoar epent ruodur atăacont ract ul ui indi vidual demuncăcupr insăî ntre3şi 6l uni;
c)30dezi lel ucr ăt oar epent r
uodur at ăacont ract ul ui indi vidual demuncămai mar ede6l uni ;
d)45dezi lel ucr ăt oar eî ncazulsal ar iaţilorî ncadr aţ iînf uncţ iideconducer e,pent ruodur atăacont r act ul uii ndividualdemuncă
mai mar ede6l uni .
ART.86
(1)Angaj at or iisuntobl i
gaţ isăi nf or mezesal ariaţ iiangaj aţicucont racti ndi vidualdemuncăpedur at ădet er mi natădespr el ocur il
e
demuncăv acant esaucar ev ordev eniv acant e,cor espunzăt oar epr egăt i
riil orpr ofesi onal e,şisăl easi gur eaccesull aacest e
l
ocur idemuncăî ncondi ţiiegal ecucel eal esal ar iaţilorangaj aţ icucont racti ndi v i
dualdemuncăpeper ioadănedet er mi nat ă.
Aceast ăi nf or mar esef acepr int r-unanunţaf işatl asedi ul angaj at orului .
(2)Ocopi eaanunţ ului prev ăzutl aal in.( 1)set ransmi tedeî ndat ăsi ndi cat ul ui saur epr ezent anţ ilorsal ar iaţ ilor.
ART.87
(1)Ref er i
t orl acondi ţ
iil
edeangaj areşidemuncă, sal ar i
aţ i
icucont racti ndi vidualdemuncăpedur at ădet er mi natănuv orf itrat aţi
maipuţ inf av or abi ldecâtsal ar iaţ iiper manenţ icompar abi li
, numaipemot ivuldur at eicont ract uluiindi v i
dualdemuncă, cuexcepţ i
a
cazur ilorî ncar et rat ament ul dif er i
test ej ust i
ficatdemot i
v eobi ect i
v e.
(2)Însensulal in.( 1) ,sal ariat ulper manentcompar abi lrepr ezintăsal ar iatulalcăr uicont racti ndi vidualdemuncăest eî nchei atpe
durat ă nedet er mi nat ă şicar e desf ăşoar ă aceeaşiact iv i
tate sau una si mi l
ar ă,î n aceeaşiuni tat e,av ându- se î nv eder e
cali
ficar ea/ apt itudi ni l
epr of esi onal e.
(3)At uncicândnuexi st ăunsal ariatcucont racti ndi vidualdemuncăî nchei atpedur at ănedet ermi nat ăcompar abi lînaceeaşi
unitate,seauî nv eder edi spozi ţiil
edi ncont ract ulcol ect ivdemuncăapl icabi lsau,î nl ipsaacest ui a,r egl ement ăr ilel egal eî n
domeni u.
CAP.VI I
Muncapr inagentdemuncăt empor ar ă
ART.88
(1)Muncapr inagentdemuncăt empor ar ăest emuncapr estat ădeunsal ar iatt empor arcar eaî nchei atuncont ractdemuncă
tempor ar ăcuunagentdemuncăt empor ar ăşi car eest epusl adi spozi ţ
iaut ilizat or ului pent rual ucr at empor arsubsupr av egher ea
şiconducer eaacest uiadi nur mă.
(2)Sal ar iat ult empor arest eper soanacar eaî nchei atuncont r actdemuncăt empor arăcuunagentdemuncăt empor ară,î n
veder eapuner iisal el adi spozi ţiaunui ut i
lizat orpent rual ucr at empor arsubsupr av egher eaşi conducer eaacest uiadi nur mă.
(3)Agent uldemuncăt empor ar ăest eper soanaj ur idică, aut orizat ădeMi ni ster ulMunci i,Fami li
eişiPr ot ecţ ieiSoci ale, car eî nchei e
cont ract edemuncăt empor ar ăcusal ariaţ it empor ari,pent rua- ipunel adi spozi ţiaut i
li
zat or ului,pent rual ucrapeper ioada
stabilitădecont ract uldepuner el adi spozi ţi
esubsupr av egher eaşiconducer eaacest uia.Condi ţii
ledef uncţ ionar eaagent ul uide
muncăt empor ar ă, pr ecum şi pr ocedur adeaut or izar esest abilescpr inhot ăr âr eaGuv er nului.
(4)Ut i
lizat or ulest eper soanaf izicăsauj ur i
di căpent rucar eşisubsupr av egher eaşiconducer eacăr eiamunceşt et empor arun
salariatt empor arpusl adi spozi ţiedeagent ul demuncăt empor ar ă.
(5)Mi siuneademuncăt empor ar ăî nseamnăaceaper ioadăî ncar esal ar i
at ult empor arest epusl adi spozi ţiaut i
li
zat or uluipent rua
l
ucr at empor arsubsupr avegher eaşi conducer eaacest uia, pent ruexecut ar eaunei sar cinipr eciseşi cucar act ertempor ar.
ART.89
Unut i
lizat orpoat eapel al aagenţ i demuncăt empor arăpent r
uexecut ar eaunei sar cinipr eciseşicucar act ert empor ar, cuexcepţ i
a
cazul ui pr ev ăzutl aar t.93.
ART.90
(1)Mi siuneademuncăt empor ar ăsest abi leşt epent ruunt ermencar enupoat ef i mai mar ede24del uni .
(2)Dur at ami siuni idemuncăt empor ar ăpoat ef ipr elungi tăpeper ioadesuccesi vecar e,adăugat el adur at ai niţialăami siuni i
,nu
poat econducel adepăşi reaunei per ioadede36del uni .
(3)Condi ţ i
ileî ncar edur ataunei mi siuni demuncăt empor ar ăpoat ef ipr el ungi tăsuntpr evăzut eî ncont ract uldemuncăt empor ar ă
saupotf aceobi ect ul unui actadi ţ i
onal l
aacestcont ract .
ART.91
(1)Agent uldemuncăt empor ar ăpunel adi spozi ţiaut i
lizat or uluiunsal ar i
atangaj atpr i
ncont ractdemuncăt empor ar ă,î nbaza
unui cont ractdepuner el adi spozi ţieî nchei atî nf or măscr isă.
(2)Cont r act ul depuner el adi spozi ţi
et rebui esăcupr i
ndă:
a)dur at ami siuni i;
b)car act er i
st icilespeci ficepost ul ui, î
nspeci al cal i
f icar eanecesar ă, locul execut ării mi siuni i şipr ogr amul del ucr u;
c)condi ţiileconcr etedemuncă;
d)echi pament elei ndi v i
dual edepr otecţ ieşi demuncăpecar esal ariat ul tempor art rebui esăl eut i
lizeze;
e)or i
ceal teser v icii şi faci lităţ iînf av oar easal ar iatul ui tempor ar ;
f)valoar eacomi si onul ui decar ebenef iciazăagent ul demuncăt empor ară, pr ecum şi r emuner aţ ial acar ear edr ept ul sal ar i
at ul;
g)condi ţ i
ileî ncar eut ili
zat orul poat er ef uzaunsal ar iatt empor arpusl adi spoz iţiedeunagentdemuncăt empor ar ă.
(3)Or icecl auzăpr i
ncar esei nter ziceangaj ar eadecăt reut il
izat orasal ar i
at ului tempor ardupăî ndepl inireami si uni iestenul ă.
ART.92
(1)Sal ar iaţ iit empor ar iauaccesl at oat eser viciil
eşif aci li
t ăţileacor dat edeut il
izat or ,înacel eaşicondi ţiicaşicei l
alţisal ar i
aţ iai
acest uia.
(2)Ut ilizat or ulest eobl igatsăasi gur esal ar iatuluit empor ardot ar eacuechi pament ei ndi vi
dual edepr otecţ i
eşidemuncă,cu
excepţ iasi t uaţ iei î
ncar epr incont ract ul depuner el adi spozi ţi
edot ar eaest eî nsar ci naagent ului demuncăt empor ar ă.
(3)Sal ar iulpr i
mi tdesal ar iat ult empor arpent ruf iecar emi si unenupoat ef iinf er i
orcel uipecar eî lpr i
meşt esal ar iatulut ilizat or ului,
carepr est eazăaceeaşi muncăsauunasi mi lar ăcuceaasal ariat ului tempor ar.
(l
a25- 01- 2015Al in.( 3)alar t.92af osti ntrodusdepct .3alar t.Idi nLEGEAnr .12di n20i anuar ie2015, publ i
cat ăî nMONI TORUL
OFICI ALnr .52di n22i anuar ie2015. )
(4)Înmăsur aî ncar eut i
lizat or ulnuar eangaj atunast feldesal ar iat, sal ar i
ulpr imi tdesal ariatult empor arv af ist abi li
tluându- seî n
consi der ar esal ar iuluneiper soaneangaj atecucont racti ndi vidualdemuncăşicar epr est eazăaceeaşimuncăsauunasi mi l
ar ă,
astfel cum est est abi litpr incont ract ul col ect ivdemuncăapl icabi l lani v elul ut i
lizat or ul ui.
(l
a25- 01- 2015Al in.( 4)alar t.92af osti ntrodusdepct .3alar t.Idi nLEGEAnr .12di n20i anuar ie2015, publ i
cat ăî nMONI TORUL
OFICI ALnr .52di n22i anuar ie2015. )
ART.93
Util
izat or ulnupoat ebenef ici adeser viciilesal ar i
at ul uit empor ar ,dacăur măr eşt esăî nl ocui ascăast felunsal ar iatalsăualcăr ui
cont r
actdemuncăest esuspendatcaur mar eapar ticipăr i
i lagr ev ă.
ART.94
(1)Cont ract uldemuncăt empor ar ăest euncont r
acti ndi vidualdemuncăceseî nchei eî nscr isî ntr eagent uldemuncăt empor ară
şisalar iat ul t empor ar ,pedur at aunei mi siuni .
(2)Încont ract uldemuncăt empor ar ăsepr eci zează,î naf ar ael ement el orpr ev ăzut el aar t.17şiar t.18al i
n.( 1) ,condi ţiil
eî ncar e
urmeazăsăsedesf ăşoar emi siunea,dur at ami si uni i
,i dent i
tat eaşisedi ulut ilizat or ul ui,pr ecum şicuant umulşimodal i
tăţ il
e
remuner aţ iei sal ar iat ului tempor ar .
ART.95
(1)Cont r act ul demuncăt empor ar ăsepoat eî nchei aşi pent rumai mul temi siuni ,cur espect areat er menul uipr ev ăzutl aar t
.90al in.
(2).
(2)Agent uldemuncăt empor arăpoat eî nchei acusal ar iat ult empor aruncont ractdemuncăpedur at ănedet er mi nată,si tuaţ ieî n
careî nper ioadadi ntr edouămi siuni sal ar iatul tempor arseaf lăladi spozi ţi
aagent ul ui demuncăt empor ar ă.
(3)Pent ruf iecar enouămi si uneî nt repăr ţiseî nchei euncont ractdemuncăt empor ar ă,î ncar ev orf ipr eci zat et oat eel ement ele
prevăzut el aar t.94al in.( 2) .
(4)Cont ract uldemuncăt empor ar ăî ncet eazăl at ermi nar eami si uni ipent rucar eaf ostî nchei atsaudacăut ilizat orulr enunţ ăl a
serviciilesal eî nai ntedeî nchei er eami si uni i
,încondi ţiil
econt ract ului depuner el adi spozi ţie.
ART.96
(1)Pet oat ădur at ami siuni i sal ariat ul tempor arbenef i
ci azădesal ariul pl ătitdeagent ul demuncăt empor ară.
(2)Sal ar iulpr imi tdesal ar iat ult empor arpent ruf i
ecar emi si unesest abi leşt epr i
nnegoci er edi rect ăcuagent uldemuncă
tempor ar ăşi nupoat ef i mai mi cdecâtsal ar i
ul mi ni m br utpeţ ar ăgar ant atî npl at ă.
(3)Agent uldemuncăt empor ar ăest ecelcar er eţ ineşiv i
r eazăt oat econt ribuţ ii
leşii mpozi t eledat orat edesal ariatult empor ar
cătrebuget el est at ul ui şi pl ăteşt epent ruacest at oat econt ribuţ iiledat or at eî ncondi ţi
ilel egi i.
(4)Î ncazulî ncar eî nt er mende15zi l
ecal endar isticedel adat al acar eobl igaţ iilepr i
v indpl atasal ar iuluişicel epr ivind
cont r
ibuţ ii
leşii mpozi teleaudev eni tscadent eşiexi gibi le,i aragent uldemuncăt empor ar ănul eexecut ă,el ev orf ipl ătitede
uti
li
zat or , înbazasol i
ci tării sal ariat ului tempor ar .
(5)Ut ili
zat or ulcar eapl ăt itsumel edat or atepot rivital i
n.( 4)sesubr ogă,pent rusumel epl ăt i
te,î ndr ept ur i
lesal ariatuluit empor ar
î
mpot riv aagent ului demuncăt empor ar ă.
ART.97
Princont ract uldemuncăt empor ar ăsepoat est abi lioper ioadădepr obăpent rur eal izar eami siuni i,acăr eidur at ănupoat ef imai
mar ede:
a)douăzi lel ucr ăt oar e,î ncazulî ncar econt ract uldemuncăt empor ar ăest eî nchei atpent ruoper ioadămaimi căsauegal ăcuo
l
ună;
b)5zi l
el ucr ăt oar e, încazul încar econt ract ul demuncăt empor ar ăest eî nchei atpent r uoper i
oadăcupr i
nsăî nt reol unăşi 3l uni ;
c)15zi lel ucr ăt oar e, încazul î
ncar econt ract ul demuncăt empor ar ăest eî nchei atpent ruoper ioadăcupr insăî nt re3şi 6l uni ;
d)20dezi lel ucr ăt oar e, încazul î
ncar econt ract ul demuncăt empor ar ăest eî nchei atpent ruoper ioadămai mar ede6l uni ;
e)30dezi lel ucr ătoar e,î ncazulsal ar i
aţ il
orî ncadr aţ iînf uncţ iideconducer e,pent r uodur atăacont r actul uidemuncăt empor ară
mai mar ede6l uni .
ART.98
(1)Pepar cur sulmi si uni iut ilizat or ulr ăspundepent r uasi gur areacondi ţiil
ordemuncăpent rusal ar i
at ult empor ar,înconf ormi tate
culegi sl aţ i
aî nv igoar e.
(2)Ut il
izat or ulv anot ificadeî ndat ăagent uluidemuncăt empor ar ăor iceacci dentdemuncăsauî mbol năv i
repr of esional ădecar e
aluatcunoşt inţăşi acăr ei v ictimăaf ostunsal ar iatt empor arpusl adi spozi ţiedeagent ul demuncăt empor ar ă.
ART.99
(1)Laî ncet ar eami siuni isal ar iatul tempor arpoat eî nchei acuut i
lizat or ul uncont racti ndi v idual demuncă.
(2)Î ncazulî ncar eut ilizat or ulangaj ează,dupăomi si une,unsal ariatt empor ar ,dur at ami siuni ief ect uat esei aî ncal cull a
stabili
readr ept ur il
orsal ar i
al e, pr ecum şi acel or laltedr ept ur ipr ev ăzut edel egi slaţ i
amunci i.
ART.100
Agent uldemuncăt empor arăcar econcedi azăsal ariat ult empor arî nai nt edet er menulpr ev ăzutî ncont ract uldemuncăt empor ară,
pent r
ual temot i
v edecâtcel edi sci plinare, ar eobl igaţ iadear espect ar egl ement ărilel egal epr ivindî ncet ar eacont ract uluii ndividual
demuncăpent rumot ivecar enuţ indeper soanasal ariat ului.
ART.101
Cuexcepţ iadi spozi ţii
lorspeci alecont r
ar e,pr ev ăzut eî npr ezent ulcapi tol,di spozi ţi
ilel egal e,pr ev eder iler egul ament elori nter ne,
precum şicel eal econt ractelorcol ectivedemuncăapl icabi lesal ariaţ i
lorangaj aţ icucont racti ndiv idualdemuncăpedur ată
nedet er mi nat ăl aut ili
zat orseapl icăî negal ămăsur ăşi sal ariaţilort empor ari pedur at ami siuni i laacest a.
ART.102
Agenţ iidemuncăt empor arănuper cepni ciot axăsal ar iaţ i
lort empor ariî nschi mbuldemer sur ilorî nv eder ear ecrut ăriiacest or ade
cătreut il
iz at orsaupent ruî nchei er eaunui cont ractdemuncăt empor ar ă.
CAP.VI II
Cont ract ul indi vidual demuncăcut imppar ţial
ART.103
Salariat ulcuf r
acţ i
unedenor măest esal ar iatulalcăr uinumărdeor enor mal edel ucr u, calcul at esăpt ămânalsaucamedi el unar ă,
estei nfer iornumăr ul ui deor enor mal edel ucr ual unui sal ar i
atcunor măî nt reagăcompar abi l.
ART.104
(1)Angaj at or ulpoat eî ncadr asal ar i
aţ icuf racţ iunedenor măpr i
ncont ract ei ndi vidual edemuncăpedur atănedet er minat ăsaupe
durat ădet er mi nat ă, denumi tecont ract ei ndi vidual edemuncăcut i
mppar ţial.
(2)Cont r
act ul indi v i
dual demuncăcut imppar ţialseî nchei enumai înf or măscr i
să.
(3)Sal ar iatul compar abi lest esal ar i
at ulcunor măî ntreagădi naceeaşi uni tate, car ear eacel aşi ti
pdecont racti ndiv idual demuncă,
presteazăaceeaşi act ivitatesauunasi mi lar ăcuceaasal ar i
atul ui angaj atcucont racti ndividual demuncăcut imppar ţi
al ,avându-
seînv eder eşi alteconsi der ente, cum arf iv echi meaî nmuncăşi cal i
ficar ea/ apt i
tudi nilepr of esi onal e.
(4)At uncicândnuexi stăunsal ar iatcompar abi lînaceeaşiuni tat e,seauî nv eder edi spozi ţiil
edi ncont ractulcol ect i
vdemuncă
apli
cabi lsau, înl ipsaacest uia,regl ement ărilel egal eî ndomeni u.
ART.105
(1)Cont r
act ul indi v i
dual demuncăcut imppar ţialcupr inde, înaf ar ael ement elorpr ev ăzut el aar t.17al in.( 3), următ oar ele:
a)dur at amunci i şi repar tizareapr ogr amul ui del ucr u;
b)condi ţ
iileî ncar esepoat emodi f
icapr ogr amul del ucr u;
c)int er dicţ iadeaef ect uaor esupl iment ar e,cuexcepţ iacazur ilordef or ţămaj or ăsaupent rual tel ucr ăriur gent edest inate
preveni rii pr oducer iiunoracci dent eor i
înlăt ur ăriiconseci nţ eloracest or a.
(2)Î nsi tuaţ iaî ncar eî nt r-
uncont r
acti ndi vidualdemuncăcut imppar ţialnusuntpr ecizat eel ement elepr evăzut el aal in.( 1),
cont r
act ul seconsi der ăaf iînchei atpent r unor măî nt reagă.
ART.106
(1)Sal ar iat ulî ncadr atcucont ractdemuncăcut i
mppar ţialsebucur ădedr ept urilesal ariaţ i
lorcunor măî ntreagă,î ncondi ţi
il
e
prevăzut edel egeşi decont ractel ecol ect i
v edemuncăapl icabi le.
(2)Dr ept urilesal arial eseacor dăpr opor ţionalcut impulef ect i
vl ucr at ,rapor tatl adr ept uril
est abi litepent rupr ogr amulnor malde
l
ucr u.
ART.107
(1)Angaj at or ulest eobl igatca, î
nmăsur aî ncar eest eposi bil,
săi aî nconsi der ar ecer er i
l
esal ar iaţilordeaset r
ansf eraf iedel aun
l
ocdemuncăcunor măî ntreagăl aunulcuf racţ i
unedenor mă,f iedel aunl ocdemuncăcuf racţiunedenor măl aunl ocde
muncăcunor măî nt reagăsaudea- şi măr ipr ogr amul del ucr u,încazul încar eapar eaceast ăopor tuni tate.
(2)Angaj at or ulest eobl i
gatsăi nf ormezel at impcupr ivirel aapar iţiaunorl ocur idemuncăcuf racţ i
unedenor măsaucunor mă
î
ntreagă,pent ruaf aci l
itat ransf er uriledel anor măî ntr eagăl af racţ iunedenor măşii nver s.Aceast ăi nf ormar esef acepr intr-un
anunţaf i
şatl asedi ul angaj atorul ui.
(3)Ocopi eaanunţ ul ui prev ăzutl aal i
n.( 2)set ransmi tedeî ndat ăsi ndi cat ului saur epr ezent anţ ilorsal ariaţ il
or .
(4)Angaj at or ul asi gur ă, î
nmăsur aî ncar eest eposi bi l,accesul lal ocur i demuncăcuf racţiunedenor măl at oat eni v eluri
le.
CAP.I X
Muncal adomi ciliu
ART.108
(1)Suntconsi der aţ isal ar i
aţicumuncal adomi ciliuaceisal ariaţ icar eî ndepl inesc,l adomi ciliull or,at ribuţ ii
lespeci f i
cef uncţ i
eipe
careodeţ in.
(2)Înv eder eaî ndepl i
niriisar ci
nilordeser vici ucel er ev in, sal ariaţii cumuncal adomi ci l
iuîşi st abi lescsi ngur iprogr amul del ucr u.
(3)Angaj at or ul est eî ndr eptsăv erificeact ivitateasal ariat uluicumuncal adomi ciliu, încondi ţii
lest abilitepr incont r actul individual
demuncă.
ART.109
Cont ract uli ndi vidualdemuncăl adomi ciliuseî nchei enumaiî nf or măscr isăşiconţ i
ne,î naf ar ael ement elorpr ev ăzut el aar t.17
ali
n.( 3) ,ur măt oar ele:
a)pr eci zar eaexpr esăcăsal ariatul l
ucr eazăl adomi ciliu;
b)pr ogr amulî ncadr ulcăr uiaangaj atorulest eî ndr eptsăcont rolezeact iv i
tat easal ariat uluisăuşimodal i
tateaconcr etăde
reali
zar eacont rolul ui;
c)obl igaţ iaangaj at or uluideaasi gur at ranspor tullaşidel adomi cili
ulsal ar iat ului, dupăcaz, almat eriil
orpr imeşimat erialelorpe
carel eut il
izeazăî nact ivitate,precum şi al pr odusel orf i
ni tepecar el er ealizează.
ART.110
(1)Sal ar iat ulcumuncal adomi ci li
usebucur ădet oat edr ept uriler ecunoscut epr i
nl egeşipr incont ract elecol ect ivedemuncă
apli
cabi lesal ar iaţiloral căr orlocdemuncăest el asedi ul angaj at or ului .
(2)Pr incont ract elecol ect i
vedemuncăşi /saupr incont ract elei ndi v i
dual edemuncăsepotst abi l
işial tecondi ţ
iispeci ficepr iv i
nd
muncal adomi ciliu, înconf ormi tat ecul egi slaţ i
aî nv igoar e.
TITLULI II
Timpul demuncăşi timpul deodi hnă
CAP.I
Timpul demuncă
SECŢI UNEA1
Durat at impul ui demuncă
ART.111
Timpuldemuncăr epr ezi ntăor iceper ioadăî ncar esal ar iat ulpr est eazămunca,seaf l
ăl adi spozi ţi
aangaj atoruluişiî ndeplineşt e
sarcinileşiat ribuţ i
ilesal e,conf or m pr ev eder ilorcont ract ul uii ndiv idualdemuncă,cont ract ul uicol ect i
vdemuncăapl icabilşi/sau
alelegislaţiei î
nv igoar e.
ART.112
(1)Pent rusal ar iaţ i
iangaj aţicunor măî nt reagădur atanor mal ăat impul uidemuncăest ede8or epezişide40deor epe
săptămână.
(2)Încazul tiner ilorî nv âr stădepânăl a18ani dur atatimpul ui demuncăest ede6or epezi şi de30deor epesăpt ămână.
ART.113
(1)Repar ti
zar eat impul uidemuncăî ncadr ulsăpt ămâni iest e,der egulă,uni formă,de8or epezit impde5zi le,cudouăzi lede
repaus.
(2)Înf uncţ iedespeci ficuluni tăţ i
isaualmunci ipr estat e,sepoat eopt aşipent ruor epar tizarei negal ăat impul uidemuncă,cu
respect areadur at ei nor mal eat impul uidemuncăde40deor epesăpt ămână.
ART.114
(1)Dur atamaxi măl egal ăat i
mpul ui demuncănupoat edepăşi 48deor epesăpt ămână, inclusi vor el esupl iment ar e.
(2)Pr inexcepţ ie, dur at at i
mpul uidemuncă, cei ncludeşior el esupl iment ar e, poat ef iprelungi tăpest e48deor epesăpt ămână, cu
condi ţi
acamedi aor elordemuncă,cal cul atăpeoper ioadăder ef erinţăde4l unical endar ist i
ce,sănudepăşească48deor epe
săptămână.
(3)Pent ruanumi teact i
v i
tăţ isaupr of esi ist abi lit
epr incont ract ulcol ect ivdemuncăapl icabi l
,sepotnegoci a,pr i
ncont ract ul
colect i
vdemuncăr espect iv,per ioadeder ef er i
nţ ămai mar ide4l uni ,darcar esănudepăşească6l uni.
(4)Subr ezerv ar espect ăr iiregl ement ăr i
lorpr ivindpr ot ecţ iasănăt ăţ i
işisecur ităţi
iî nmuncăasal ari
aţ i
lor,di nmot i
veobi ect ive,
tehnicesaupr i
v indor gani zar eamunci i,cont ract elecol ect ivedemuncăpotpr evedeader ogăr idel adur ataper ioadeider ef erinţă
stabili
tel aalin.( 3) , darpent ruper i
oadeder ef erinţăcar eî nni ciuncazsănudepăşească12l uni .
(5)Last abili
reaper ioadel order eferinţăpr ev ăzut el aalin.( 2)-(4)nusei auî ncal culdur at aconcedi uluideodi hnăanualşisi t
uaţ i
il
e
desuspendar eacont ract ului individual demuncă.
(6)Pr eveder i
leal in.( 1) -(4)nuseapl icăt iner ilorcar enuauî mpl i
ni tv ârstade18ani .
ART.115
(1)Pent r
uanumi tesect oar edeact i
v it
at e,uni tăţisaupr of esiisepoat est abi l
ipr i
nnegoci ericol ect ivesaui ndividual eoripr i
nact e
normat i
vespeci ficeodur atăzi l
nicăat impul ui demuncămai mi căsaumai mar ede8or e.
(2)Dur atazi l
ni căat i
mpul ui demuncăde12or ev afiur mat ădeoper i
oadăder epausde24deor e.
ART.116
(1)Modulconcr etdest abi li
reapr ogr amul uidel ucrui negalî ncadr ulsăpt ămâni idel ucr ude40deor e,pr ecum şiî ncadr ul
săptămâni idel ucr ucompr imat ev af inegoci atpr i
ncont ract ulcol ect i
vdemuncăl ani velulangaj ator uluisau, î
nabsenţ aacest uia,
vaf iprev ăzutî nr egul ament ul i
nt ern.
(2)Pr ogramul del ucr ui negal poat ef uncţ i
onanumai dacăest especi fi
catexpr esî ncont ract ul i
ndiv idual demuncă.
ART.117
Progr amuldemuncăşimodulder epar tizar eaacest uiapezi lesuntadusel acunoşt i
nţ ăsal ariaţ i
l
orşisuntaf işatelasedi ul
angaj atorului.
ART.118
(1)Angaj atorul poat est abi l
ipr ogr amei ndi v i
dual izatedemuncă, cuacor dul saul asol i
citar easal ariat ul
ui încauză.
(2)Pr ogramel ei ndi v idual i
zat edemuncăpr esupununmoddeor gani zaref l
exi bi latimpul ui demuncă.
(3)Dur atazi lnicăat impul uidemuncăest eî mpăr ţi
tăîndouăper ioade:oper ioadăf ixăî ncar eper sonal ulseaf l
ăsi mul t
anl al ocul
demuncăşioper ioadăv ariabilă,mobi lă,î ncar esal ar i
at ulî şial egeor el edesosi reşidepl ecar e,cur espect areat i
mpul uide
muncăzi l
nic.
(4)Pr ogramul i
ndi vidual izatdemuncăpoat ef uncţ ionanumai cur espect ar eadi spozi ţi
il
orar t.112şi 114.
ART.119
(1) Angaj atorular eobl igaţ iadeaţ i
nel al oculdemuncădef initpot rivitar t.16^ 1ev idenţ aor el ordemuncăpr estatezi l
nicde
fi
ecar esal ariat, cuev idenţ iereaor elordeî nceper eşidesf âr şital epr ogramul uidel ucru, şideasupunecont r
oluluii nspectorilorde
muncăaceast ăev idenţ ă, or idecât eor i sesol icităacestl ucr u.
(2)Pent rusal ar iaţiimobi lişisal ariaţiicar edesf ăşoar ămuncăl adomi ciliu,angaj atorulţ i
neev idenţ aor elordemuncăpr est ate
zil
nicdef i
ecar esal ar iatî ncondi ţi
il
est abi li
tecusal ari
aţ iipr inacor dscr i
s,î nf uncţ i
edeact iv i
tateaspeci fi
cădesf ăşur at
ădecăt re
aceşt i
a.

(l
a13- 04-2018Ar ti
col ul119di nSect iunea1,Capi t
olulI,Titl
ulIIIaf ostmodi fi
catdePunct ul4,ARTI COLUNI Cdi nLEGEAnr .88
din4apr il
ie2018, publ icat ăînMONI TORULOFI CIALnr .315di n10apr i
l
ie2018)
SECŢI UNEAa2- a
Muncasupl i
ment ară
ART.120
(1)Muncapr estatăî naf aradur ateinor maleat i
mpul uidemuncăsăpt ămânal ,pr evăzutăl aar t.112,est econsi derat
ămuncă
supliment ară.
(2)Muncasupl iment ar ănupoat ef iefect uatăf ărăacor dulsalar i
atul
ui,cuexcepţ i
acazul uidef orţ
ămaj orăsaupent rulucrări
urgent edest inatepr ev enir i
iproducer iiunoracci dent eor i
înlătur
ăr i
iconsecinţelorunui acci
dent .
ART.121
(1)Lasol i
citareaangaj at oruluisalariaţii
potef ectuamuncăsupl i
ment ară,cur espect areaprev ederil
orart.114sau115, dupăcaz .
(2)Ef ectuareamunci isupl i
ment arepest elimitast abil
it
ăpot ri
v i
tprevederil
orar t.114sau115, dupăcaz, estei nterzi
să,cuexcepţ ia
cazuluidef or ţ
ămaj or ăsaupent rual tel ucrăriur gentedest i
natepr eveniri
ipr oducer i
iunoracci dent eor iînlăturări
iconsecinţelor
unui accident .
ART.122
(1)Muncasupl i
ment ar ăsecompenseazăpr i
nor eli
berepl ăti
teînur mătoarele60dezi lecal
endar isti
cedupăef ectuareaacesteia.
(2)Înacest econdi ţi
i sal ariatulbenef i
ciazădesal ari
ulcorespunzăt orpentruor elepr estatepest epr ogr
amul nor mal delucru.
(3)Înper i
oadel eder educer eaact i
v i
tăţiiangaj atorulareposi bi
lit
ateadeaacor dazi leli
berepl ătit
edi ncar epotf icompensat e
orelesupl iment arecev orf iprestateî nur măt oarele12l uni.
ART.123
(1)Încazulî ncar ecompensar eapr i
nor el iberepl ăti
tenuest eposi bil
ăînt ermenulpr evăzutdear t.122al in.(1)î nlunaurmăt oare,
muncasupl i
ment arăv af iplăti
tăsal ariatuluiprinadăugar eaunui sporlasal ar
iucor espunzăt ordur ateiacest eia.
(2)Spor ulpent ru munca supl i
ment ară,acor datî n condi ţii
lepr evăzut el a al i
n.( 1),se st abileşt e prin negoci ere,î n cadr ul
cont ract uluicol ect ivdemuncăsau,dupăcaz,alcont ract ul uii ndiv i
dualdemuncă,şinupoat ef imaimi cde75%di nsal ariulde
bază.
ART.124
Tiner i
iînv âr stădepânăl a18ani nupotpr estamuncăsupl iment ar ă.
SECŢI UNEAa3- a
Muncadenoapt e
ART.125
(1)Muncapr estatăî ntr eor ele22, 00- 6, 00est econsi der at ămuncădenoapt e.
(2)Sal ar iatul denoapt er epr ezi ntă, dupăcaz:
a)sal ar i
at ul careef ect ueazămuncădenoapt ecel puţin3or edi nt impul săuzi l
nicdel ucr u;
b)sal ar i
at ul careef ect ueazămuncădenoapt eî npr opor ţiedecel puţ i
n30%di ntimpul săul unardel ucr u.
(3)Dur atanor mal ăat impul uidel ucr u, pent rusal ar i
atuldenoapt e, nuv adepăşiomedi ede8or epezi ,calculat ăpeoper ioadăde
referinţădemaxi mum 3l uni cal endar i
st i
ce, cur espect ar eapr ev eder il
orl egal ecupr ivirelar epausul săpt ămânal .
(4)Dur at anor mal ăat impul uidel ucr upent rusal ariaţ iidenoapt eacăr oract i
vitatesedesf ăşoar ăî ncondi ţiispeci alesau
deosebi tedemuncănuv adepăşi 8or epepar cur sulor i
căr eiper i
oadede24deor edecâtî ncazulî ncar emaj or areaacest eidur ate
estepr ev ăzut ăî ncont ract ulcol ect i
vdemuncăapl icabi lşinumaiî nsi tuaţiaîncar eoast feldepr eveder enucont rav ineunor
prev eder i expr esest abi li
teî ncont ract ul colect ivdemuncăî nchei atl ani vel super i
or .
(5)Î nsi tuaţ iapr ev ăzut ăl aal i
n.( 4) ,angaj at orulest eobl igatsăacor deper ioadeder epauscompensat or i
iechi valent esau
compensar eî nbani aor elordenoapt elucr atepest edur at ade8or e.
(6)Angaj ator ulcar e, înmodf recv ent ,utili
zeazămuncadenoapt eest eobl igatsăi nformezedespr eaceast ai nspect oratult eritorial
demuncă.
ART.126
Salar i
aţ i
i denoapt ebenef iciază:
a)f i
edepr ogr am del ucr ur eduscuoor ăf aţ ădedur atanor mal ăazi l
eidemuncă, pent r
uzi leleî ncar eef ectueazăcelpuţ in3or e
demuncădenoapt e, f
ăr ăcaaceast asăducăl ascăder easal ariului debază;
b)f i
edeunsporpent r
umuncapr estat ăî nt i
mpul nopţ i
ide25%di nsal ar iuldebază, dacăt impulast fellucr atr eprezintăcelpuţ i
n3
oredenoapt edi nt impul nor mal del ucr u.
ART.127
(1)Sal ar iaţiicar eur meazăsădesf ăşoar emuncădenoapt eî ncondi ţ
ii
lear t.125al i
n.( 2)suntsupuşiunuiexamenmedi calgr at uit
î
nai ntedeî nceper eaact i
v ităţ i
i şi,dupăaceea, per iodic.
(2)Condi ţii
ledeef ect uar eaexamenul uimedi calşiper iodi citateaacest uiasest abi lescpr inr egul amentapr obatpr inor di ncomun
al minist rului munci i,fami liei şi pr otecţ ieisoci al eşi al mi nist ruluisănăt ăţii.
(3)Sal ariaţ i
icar edesf ăşoar ămuncădenoapt eşiaupr obl emedesănăt ater ecunoscut ecaav ândl egătur ăcuaceast av orf i
trecuţ ilaomuncădezi pent rucar esuntapţ i.
ART.128
(1)Ti ner iicar enuauî mpl initv âr st ade18ani nupotpr est amuncădenoapt e.
(2)Femei legr avide, lăuzel eşi cel ecar eal ăpt eazănupotf iobl igat esăpr est ezemuncădenoapt e.
SECŢI UNEAa4- a
Nor mademuncă
ART.129
Nor mademuncăexpr i
măcant i
tat eademuncănecesar ăpent r
uef ectuar eaoper aţiunilorsaul ucr ăril
ordecăt r
eoper soanăcu
califi
car ecor espunzăt oar e,car el ucreazăcui nt ensitatenor mal ă,încondi ţi
ileunorpr oceset ehnol ogi ceşidemuncădet ermi nat e.
Nor mademuncăcupr i
ndet impul product i
v ,ti
mpulpent ruî nt reruper iimpusededesf ăşur ar eapr ocesul uitehnol ogi c,timpul pent ru
pauzel egal eî ncadr ul progr amul ui demuncă.
ART.130
Nor mademuncăseexpr imă,î nf uncţ iedecar acter i
st icil
epr ocesul uidepr oducţ i
esaudeal teact ivit
ăţicesenor mează,sub
formădenor medet i
mp,nor medepr oducţ i
e,nor medeper sonal ,sf erădeat r
ibuţ iisausubal tef ormecor espunzăt oar e
speci fi
cul uif i
ecăr ei act i
v ităţi.
ART.131
Nor mar eamunci iseapl i
căt utur orcat egor i
il
ordesal ariaţ i.
ART.132
Nor mel edemuncăseel abor eazădecăt reangaj ator,conf orm nor mat i
v elorînv i
goar e,sau,î ncazulî ncar enuexi stănor mat i
v e,
nor mel edemuncăseel abor eazădecăt r
eangaj atordupăconsul tareasi ndicatul uirepr ezent at i
vor i
,dupăcaz,ar epr ezent anţ i
lor
salar i
aţilor .
CAP.I I
Repausur i per i
odi ce
ART.133
Per i
oadader epausr epr ezi nt ăor iceper ioadăcar enuest et impdemuncă.
SECŢI UNEA1
Pauzademasăşi r
epausul zilnic
ART.134
(1)Î ncazur i
leî ncar edur atazi lnicăat i
mpul uidemuncăest emaimar ede6or e,sal ariaţiiaudr ept ullapauzădemasăşil aal te
pauz e, încondi ţ
iil
est abi li
tepr incont ract ul colect ivdemuncăapl icabilsaupr inregul ament ul intern.
(2)Ti ner iiînv ârstădepânăl a18anibenef iciazădeopauzădemasădecelpuţ in30demi nut e,î ncazulî ncar edur at azi lnicăa
ti
mpul ui demuncăest emai mar ede4or eşi j
umăt ate.
(3)Pauzel e,cuexcepţ iadi spozi ţiil
orcont raredi ncont ract ulcol ectivdemuncăapl icabi lşidi nr egul ament uli ntern,nusev or
i
ncl udeî ndur atazi lnicănor mal ăat impul ui demuncă.
ART.135
(1)Sal ar iaţiiaudr ept ul întredouăzi ledemuncăl aunr epauscar enupoat ef imai mi cde12or econsecut ive.
(2)Pr inexcepţ i
e, î
ncazul munci i înschi mbur i,acestr epausnupoat efimai micde8or eî ntr eschi mbur i
.
ART.136
(1)Muncăî nschi mbur ir epr ezi ntăor i
cemoddeor ganizar eapr ogr amul uidel ucr u,pot rivitcăr uiasal ari
aţiisesuccedunulpeal tul
l
aacel aşipostdemuncă,pot rivitunuianumi tpr ogr am,i ncl usivpr ogram r otativ,şicar epoat ef idet i
pcont inuusaudi scont inuu,
i
mpl icândpent rusal ariatnecesi tatear eal i
zăr iiuneiact ivităţiîni ntervaleor aredi feri
teî nr aportcuo per i
oadăzi lnicăsau
săpt ămânal ă, stabi lităpr i
ncont r
act ul indi vi
dual demuncă.
(2)Sal ariatî nschi mbur irepr ezintăor icesal ar iatal căr uiprogr am del ucruseî nscr ieîncadr ul progr amul uidemuncăî nschimbur i.
SECŢI UNEAa2- a
Repausul săpt ămânal
ART.137
(1)Repausul săpt ămânal estede48deor econsecut ive, deregul ăsâmbăt aşi dumi ni
ca.
(l
a11- 05-2015Al i
n.( 1)alar t.137af ostmodi f i
catdear t.unicdi nLEGEAnr .97di n7mai2015, publicatăînMONI TORULOFI CIAL
nr.316di n8mai 2015. )
(
2)Î ncazulî ncar er epausulî nzi l
eledesâmbăt ăşidumi nicăarpr ejudiciainteresulpubl icsaudesf ăşur ar
eanor mal ăaact i
vit
ăţii
,
repausulsăpt ămânalpoat ef iacor datşiî nal tezi l
est abili
tepr i
ncont r
actulcol ecti
vdemuncăapl icabilsaupr i
nr egulament ul
i
nter n.
(3)Î nsi tuaţ iapr ev ăzut ăl aal in.(2)sal ar iaţi
iv orbenef iciadeunsporl asal ari
ust abili
tprincont ractulcolectivdemuncăsau, după
caz, pr incont r
act ul indi vidual demuncă.
(4)Î nsi tuaţ iideexcepţ iezilel eder epaussăpt ămânalsuntacor datecumul at,dupăoper ioadădeact ivi
tatecont i
nuăcenupoat e
depăşi14zi lecal endar istice,cuaut or izar eai nspect oratuluit eri
torialdemuncăşicuacor dulsi ndicatuluisau,dupăcaz ,al
repr ezent anţ i
lorsal ariaţ i
lor.
(5)Sal ariaţ i
ialcăr orr epaussăpt ămânalseacor dăîncondi ţii
lealin.( 4)audr eptulladubl ulcompensaţ ii
lorcuv enitepotriv
itart.
123al in.( 2) .
ART.138
(1)Î ncaz ulunorl ucr ăriur gente,acăr orexecut arei medi atăest enecesar ăpent ruor gani zareaunormăsur idesal varea
persoanel orsaubunur ilorangaj at orului ,pent ruev i
tareaunoracci dent eiminent esaupent ruî nlăturareaef ectelorpecar eacest e
acci dent el e-aupr odusasupr amat er ialelor,i nst alaţi
ilorsaucl ădiri
loruni t
ăţ i
i,repausulsăpt ămânalpoat ef isuspendatpent ru
personal ul necesarî nv eder eaexecut ăr iiacest orl ucrări.
(2)Sal ariaţiialcăr orr epaussăpt ămânalaf ostsuspendatî ncondi ţi
il
eal i
n.(1)audr eptulladubl ulcompensaţ i
i
lorcuv eni
tepot ri
vit
art.123al in.( 2).
SECŢI UNEAa3- a
Săr băt orilel egal e
ART.139
(1)Zi leledesăr băt oar el egal ăî ncar enusel ucr eazăsunt :
-1şi 2i anuar ie;
–24i anuar ie–Zi uaUni riiPrinci pat el
orRomâne;
–Vi ner eaMar e,ultimazi dev ineriînaint eaPaşt elui;
(l
a16- 03- 2018Al ineat ul( 1)di n Ar ticol ul139,Sect iuneaa3- a,Capi t
olulII,Ti tl
ulIIIaf ostcompl etatdeARTI COLUNI Cdi n
LEGEAnr .64di n12mar tie2018, publ icat ăî nMONI TORULOFI CIALnr .226di n13mar ti
e2018)
–pr imaşi adouazi dePaşt i;
–1mai ;
–1i uni e;
(l
a21- 11-2016Al ineat ul( 1)di n Ar ticol ul139,Sect iuneaa3- a,Capi tolulII,Ti tl
ulIIIaf ostcompl et atdeARTI COLULUNI Cdin
LEGEAnr .220di n17noi embr ie2016, publ icat ăî nMONI TORULOFI CIALnr .931di n18noi embr i
e2016)
–pr imaşi adouazi deRusal ii
;
–Ador mireaMai ciiDomnul ui;
–30noi embr ie-Sf ânt ul Apost olAndr ei, cel Înt âi chemat ,Ocrot i
torul Români ei;
–1decembr ie;
–pr imaşi adouazi deCr ăciun;
–douăzi l
epent ruf iecar edi nt r
ecel e3săr băt or ireli
gioaseanual e,decl arateast feldecul teler eli
gioasel egale,al t
eledecâtcel e
creşt ine, pent ruper soanel eapar ţinândacest or a.

(l
a16- 10- 2016Al ineat ul( 1)dinAr ti
col ul139, Sectiuneaa3- a, Capi tolulII, Titl
ulIIIaf ostmodi ficatdeARTI COLUNI CdinLEGEA
nr.176di n7oct ombr ie2016, publicat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .808di n13oct ombr i
e2016)
(
2)Acor dar eazi lelorl i
beresef acedecăt reangaj at or .
(2^1)Pent r
usal ar i
aţiicar eapar ţindeuncul tr eli
giosl egal ,cr eştin,zi l
eleliber epent r
uVi nereaMar e-ul timazidev i
neriînai ntea
Paşt elui ,primaşi adouazi dePaşt i,pr i
maşi adouazi deRusal iiseacor dăî nf uncţ i
ededat alacar esuntcel ebratedeacel cult .
(l
a06- 04- 2020Ar t i
colul139 di n Sect iuneaa3- a,Capi tolulI I, TitlulI IIaf ostcompl etatdePunct ul1, ArticolulIdinLEGEAnr .37
din2apr i
lie2020, publ i
cat ăînMONI TORULOFI CIALnr .280di n03apr i
li
e2020)
(3) Zi lelel iberest abilitepot ri
vitalin.( 1)pent ruper soanel eapar ţinândcul telorr eli
gioasel egal e,alteledecâtcel ecreşt ine,se
acor dădecăt reangaj at orînal t
ezi l
edecâtzi leledesăr băt oar el egal ăst abilitepot rivi
tlegiisaudeconcedi udeodi hnăanual .
(l
a13- 04- 2018Ar t i
colul139di nSect i
uneaa3- a,Capi tolulI I, Titl
ulI IIaf ostcompl etatdePunct ul4^1, Punct ul5,ARTICOLUNI C
dinLEGEAnr .88di n4apr i
li
e2018, publ icatăînMONI TORULOFI CI ALnr .315di n10apr il
i
e2018)
(3^1)Sal ariaţiicar eaubenef ici
atdezi leleliberepent ruVi ner eaMar e-ul timazidev ineriînainteaPaşt elui,primaşiadouaz ide
Paşt i,pr imaşiadouazideRusal ii
,at âtl adat elest abilitepent rucul tulreli
gi osl egal,creştin,decar eapar ţin,câtşipentrual tcul t
creştin, vorr ecuper azi leleli
beresupl i
ment arepebazaunui progr am st abilitdeangaj ator.
(l
a06- 04- 2020Ar t i
colul139 di n Sect iuneaa3- a,Capi tolulI I, TitlulI IIaf ostcompl etatdePunct ul2, ArticolulIdinLEGEAnr .37
din2apr i
lie2020, publ i
cat ăînMONI TORULOFI CIALnr .280di n03apr i
li
e2020)
(4)Pânăl adat ade15i anuari
eaf i
ecăr uian, sest abilescpr inhot ăr âreaGuv er
nul ui,pentruper sonal uldinsi stemulbuget ar, zilele
l
ucr ăt oar epent rucar eseacor dăzi lel ibere,zi lecar epr ecedăşi /saucar esuccedăzi lel
ordesăr băt oar elegalăîncar enuse
l
ucr ează, prev ăzut elaal i
n.(1),precum şi zil
eleî ncar eser ecuper eazăor eledemuncăneef ectuat e.
(l
a29- 07- 2019Ar ticolul139 di n Sect iuneaa3- a,Capi tolulI I,Ti tlulI I
Iaf ostcompl etatdeARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .153
din24i ulie2019, publicat ăînMONI TORULOFI CIALnr .623di n26i ulie2019)
ART.140
Prinhot ărâreaGuv ernul uisev orst abilipr ogramedel ucr uadecv at epent ruuni tăţil
esani tareşipent rucel edeal i
mentaţi
epubl ică,
î
nscopulasi gur ăriiasi stenţeisanitar eşi ,respect i
v,alapr ov izionăr iipopul aţ i
eicupr oduseal i
ment aredest ri
ctănecesitat
e, acăr or
apli
car eest eobl i
gat orie.
ART.141
Prev eder i
lear t.139nuseapl icăî nl ocur i
ledemuncăî ncar eact iv itateanupoat ef iîntreruptădat or i
tăcaract erul uipr ocesul uide
producţ iesauspeci fi
cul ui act ivit
ăţ ii
.
ART.142
(1)Sal ar iaţ i
lorcar el ucr eazăî nuni tăţ il
epr ev ăzut el aar t.140,pr ecum şil al ocur i
ledemuncăpr ev ăzutelaar t
.141l iseasi gur ă
compensar eacut i
mpl i
bercor espunzăt orî nur măt oar ele30dezi le.
(2)Î ncazulî ncar e,di nmot ivej ust ifi
cat e,nuseacor dăzi l
el iber e,sal ar iaţi
ibenef i
ciază,pent rumuncapr est at ăî nzi lelede
sărbăt oar el egal ă,deunsporl asal ariuldebazăcenupoat ef imaimi cde100% di nsal ariuldebazăcor espunzăt ormunci i
prest ateî npr ogr amul nor mal del ucr u.
ART.143
Princont ract ul col ect i
vdemuncăapl icabi l sepotst abi lişi al
tezi l
el i
ber e.
CAP.I I
I
Concedi il
e
SECŢI UNEA1
Concedi ul deodi hnăanual şi alteconcedi i al esal ar iaţilor
ART.144
(1)Dr ept ul l
aconcedi udeodi hnăanual pl ătitest egar ant att uturorsal ariaţ il
or .
(2)Dr ept ul l
aconcedi udeodi hnăanual nupoat ef ormaobi ectulvr eunei cesi uni, renunţ ărisaul imitări.
ART.145
(1)Dur at ami nimăaconcedi ului deodi hnăanual est ede20dezi l
el ucrăt oar e.
(2)Dur at aef ect ivăaconcedi uluideodi hnăanualsest abil
eşt eî ncont ract uli ndi vi
dualdemuncă,cur espect areal egi işia
cont ract elorcol ect i
v edemuncăapl icabi le.
(l
a25- 01- 2015Al i
n.( 2)alar t.145af ostmodi ficatdepct .4alar t.Idi nLEGEA nr .12di n20i anuar i
e2015,publ icat ăî n
MONI TORULOFI CI ALnr .52di n22i anuar ie2015. )
(
3)Săr băt or il
el egal eî ncar enusel ucr ează, pr ecum şizi l
eleliber epl ăt itest abi l
itepr i
ncont ractulcolecti
vdemuncăapl icabi lnu
sunti ncl useî ndur ataconcedi ului deodi hnăanual .
(4)Last abi lir
eadur ateiconcedi ul uideodi hnăanual ,per ioadel edei ncapaci t atet empor arădemuncăşicel eaf er ent econcedi ului
demat er nitat e,concedi ul uider iscmat er nalşiconcedi uluipent ruî ngr ij
ireacopi l
uluibol navseconsi derăper ioadedeact i
vitate
prest ată.
(l
a25- 01- 2015Al in.( 4)alar t.145af osti nt rodusdepct .5alar t.Idi nLEGEAnr .12di n20i anuar i
e2015, publ i
cat ăî nMONI TORUL
OFICI ALnr .52di n22i anuar ie2015. )
(5)Însi tuaţ i
aî ncar ei ncapaci tat eat empor arădemuncăsauconcedi uldemat erni t
ate,concedi ulder i
scmat er nalor iconcedi ul
pent ruî ngr ij
ireacopi l
ul uibol navasur v eni tî nt impulef ectuăriiconcedi uluideodi hnăanual ,acest aseî nt r
er upe,ur mândca
salariat ulsăef ect uezer estulzi l
el ordeconcedi udupăceaî ncet atsi t
uaţ i
adei ncapaci tatet empor arădemuncă,demat ernitat e,
der i
scmat ernal or iceadeî ngr ij
ireacopi lului bol nav ,iarcândnuest eposi bil urmeazăcazi lel
eneef ectuatesăf ier epr ogr amat e.
(l
a25- 01- 2015Al in.( 5)alar t.145af osti nt rodusdepct .5alar t.Idi nLEGEAnr .12di n20i anuar i
e2015, publ i
cat ăî nMONI TORUL
OFICI ALnr .52di n22i anuar ie2015. )
(6)Sal ar i
at ular edr ept ull aconcedi udeodi hnăanualşiî nsi t
uaţ i
aî ncar ei ncapaci tateat empor arădemuncăsemenţ ine,î n
condi ţii
lel egii,peî ntreagaper i
oadăaunuiancal endar istic,angaj at orulf ii
ndobl i
gatsăacor deconcedi uldeodi hnăanualî nt r-
o
perioadăde18l uni î
ncepândcuanul următ orcel ui încar eacest as- aaf latî nconcedi umedi cal.
(l
a25- 01- 2015Al in.( 6)alar t.145af osti nt rodusdepct .5alar t.Idi nLEGEAnr .12di n20i anuar i
e2015, publ i
cat ăî nMONI TORUL
OFICI ALnr .52di n22i anuar ie2015. )
ART.146
(1)Concedi ul deodi hnăseef ect ueazăî nf i
ecar ean.
(2)Încazulî ncar esal ar iatul,di nmot ivej ust ifi
cat e,nupoat eef ect ua,i nt egr alsaupar ţ
ial,concedi uldeodi hnăanuall acar eav ea
drept ulî nanulcal endar isti
cr espect iv,cuacor dulper soaneiî ncauză,angaj at orulest eobl igatsăacor deconcedi uldeodi hnă
neef ect uatî ntr-oper ioadăde18l uni începândcuanul următ orcel ui încar es- anăscutdr ept ull
aconcedi ul deodi hnăanual .
(3)Compensar eaî nbaniaconcedi uluideodi hnăneef ectuatest eper mi sănumaiî ncazulî ncet ări
icont ract uluii ndi v i
dualde
muncă.
(l
a25- 01- 2015Ar t.146af ostmodi ficatdepct .6alar t.Idi nLEGEAnr .12di n20i anuar ie2015, publicat
ăî nMONI TORULOFI CI AL
nr.52di n22i anuar ie2015. )
ART.147
(1)Sal ar iaţ i
icar el ucr eazăî ncondi ţi
igr ele, per icul oasesauv ătămăt oar e, nev ăzăt orii,alteper soanecuhandi capşit iner i
iî nv âr stă
depânăl a18ani benef iciazădeunconcedi udeodi hnăsupl iment ardecel puţ in3zi lelucrăt oare.
(2)Număr uldezi l
el ucr ăt oar eaf erentconcedi ul uideodi hnăsupl iment arpent rucat egor i
iledesal ari
aţipr ev ăzut el aal in.( 1)se
stabileşt epr incont ract ul col ect i
vdemuncăapl icabi lşi vaf idecel puţ i
n3zi lel ucr ătoare.
ART.147^ 1
(1)Sal ar iatelecar eur meazăopr ocedur ădef er tili
zar e, "i
nv i
tro",benef i
ci azăanual ,deunconcedi udeodi hnăsupl iment ar ,plăt i
t,
det rei zilecar eseacor dădupăcum ur mează:
a)1zi ladat aef ect uăr iipuncţ iei ov ar i
ene;
b)2zi l
eî ncepândcudat aef ect uăr i
iembr iot ransf erul ui.
(2) Cer ereapr i
v indacor dar eaconcedi ul uideodi hnăsupl i
ment arpr ev ăzutl aal in.( 1)v afiînsoţ i
tădescr i
soar eamedi cală
eli
ber at ădemedi cul speci alist,încondi ţi
ilel egii.

(l
a19- 04-2019Sect i
unea1 di n Capi t
olulIII,Tit
lulIIIaf ostcompl etatădeAr ticolulIVdinORDONANŢADEURGENŢĂnr .26di n
18apr il
ie2019, publi
cat ăînMONI TORULOFI CIALnr .309di n19apr i
li
e2019)
ART.148
(1)Efect uareaconcedi uluideodi hnăser eali
zeazăî nbazauneipr ogramăr icol ecti
vesaui ndi
v i
dualestabili
tedeangaj atorcu
consultareasi ndi
catuluisau, dupăcaz, ar eprezentanţ i
lorsalari
aţi
lor,
pent rupr ogr amăr i
l
ecol ecti
ve,oricuconsul tar
easalar i
atul
ui,
pentrupr ogramăr i
leindividuale.Programar easef acepânăl asf âr
şit
ul anuluicalendar isti
cpent r
uanul următ or.
(2)Prinpr ogramăr i
lecol ecti
vesepotst abi l
iperioadedeconcedi ucarenupotf imaimi cide3l unipecat egoriidepersonalsau
l
ocuri demuncă.
(3)Prinpr ogramar eindividual
ăsepoat est abil
idataef ectuăriiconcediuluisau, dupăcaz, peri
oadaî ncaresal ar
iatularedreptulde
aefect uaconcedi ul,
per i
oadăcar enupoat ef imai mar ede3l uni.
(4)Încadr ulper i
oadelordeconcedi ust abili
teconf orm alin.(2)şi(3)sal ar
iatulpoat esol ici
taefectuareaconcedi uluicucelpuţ i
n
60dezi l
eant eri
oareef ectuări
i acestui
a.
(5)Î ncazulî ncar epr ogr amar eaconcedi i
lorsef acef racţ ionat ,angaj at orulest eobl i
gatsăst abi l
eascăpr ogr amar eaast felîncât
fi
ecar esal ar iatsăef ect uezeî nt r-unancal endar isticcel puţ in10zi lel ucr ătoar edeconcedi uneî nt rerupt .
ART.149
Salar i
at ulest eobl igatsăef ect uezeî nnat urăconcedi uldeodi hnăî nper ioadaî ncar eaf ostpr ogr amat ,cuexcepţ i
asi t
uaţ i
il
or
expr espr ev ăzut edel egesauat unci când, di nmot i
v eobi ect ive, concedi ul nupoat ef iefect uat.
ART.150
(1)Pent ruper ioadaconcedi uluideodi hnăsal ar iatulbenef iciazădeoi ndemni zaţ iedeconcedi u,car enupoat ef imaimi cădecât
salar i
uldebază,i ndemni zaţiileşispor urilecucar act erper manentcuv eni tepent ruper ioadar espect ivă,pr evăzut eî ncont r
act ul
i
ndi vidual demuncă.
(2)I ndemni zaţ iadeconcedi udeodi hnăr epr ezint ămedi azi lnicăadr ept urilorsal arialepr ev ăzut el aal in.( 1)di nul ti
mel e3l uni
anter i
oar ecel ei î
ncar eest eef ect uatconcedi ul,mul tiplicat ăcunumăr ul dezi l
edeconcedi u.
(3)Indemni zaţ i
adeconcedi udeodi hnăsepl ăteşt edecăt reangaj at orcucel puţ in5zi lel ucr ătoar eî nai nt edepl ecar eaî nconcedi u.
ART.151
(1)Concedi ul deodi hnăpoat ef i î
nt rer upt ,lacer er easal ariatul ui,pent rumot i
v eobi ect ive.
(2)Angaj at or ulpoat er echemasal ariat uldi nconcedi uldeodi hnăî ncazdef or ţ
ămaj or ăsaupent rui nt er eseur gent ecar ei mpun
prezenţ asal ar i
at uluil al oculdemuncă.Î nacestcazangaj at orular eobl igaţ iadeasupor tat oat echel tuieli
lesal ariatuluişial e
fami li
eisal e,necesar eî nv eder ear ev eni r
iil al oculdemuncă,pr ecum şiev ent ual elepr ejudi ciisuf er i
tedeacest acaur mar ea
î
nt r
er uper i
i concedi ului deodi hnă.
ART.152
(1)Încazulunorev eni ment ef ami lialedeosebi te, sal ar i
aţ iiaudr ept ullazi lel i
ber epl ătite,car enusei ncl udî ndur ataconcedi ul
uide
odihnă.
(2)Ev eni ment el ef ami lial edeosebi teşinumăr ulzi l
el orl i
ber epl ăt itesuntst abilitepr i
nl ege,pr incont ract ulcol ect ivdemuncă
aplicabi l saupr inr egul ament ul i
nt er n.
ART.153
(1)Pent rur ezol var eaunorsi tuaţ ii per sonal esal ar i
aţ i
i audr ept ul laconcedi ifăr ăpl at ă.
(2)Dur at aconcedi ului f ăr ăpl atăsest abi l
eşt epr incont ract ul col ect ivdemuncăapl i
cabi l saupr i
nr egul ament ul i
nt ern.
SECŢI UNEAa2- a
Concedi il
epent ruf or mar epr of esi onal ă
ART.154
(1)Sal ariaţii audr ept ul săbenef i
ci eze, lacer ere, deconcedi ipent ruf ormar epr ofesi onal ă.
(2)Concedi ilepent ruf or mar epr of esi onal ăsepotacor dacusauf ăr ăpl at ă.
ART.155
(1)Concedi i
lef ăr ăpl at ăpent ruf or mar epr ofesi onal ăseacor dăl asol icit areasal ariatul ui,peper i
oadaf or măr iipr ofesional epe
caresal ar i
at ul our meazădi ni niţ i
at ivasa.
(2)Angaj ator ul poat er espi ngesol i
ci tareasal ariat ului numai dacăabsenţ asal ar i
atului arpr ejudi ciagr avdesf ăşur areaact i
v i
tăţi
i.
ART.156
(1)Cer er eadeconcedi uf ărăpl at ăpent ruf or mar epr of esi onal ăt r
ebui esăf ieî nai ntatăangaj ator uluicucelpuţ i
nol unăî naintede
efect uar eaacest uiaşit rebui esăpr eci zezedat adeî nceper east agiul uidef ormar epr of esional ă,domeni ulşidur ataacest uia,
precum şi denumi reai nst i
tuţiei def ormar epr of esi onal ă.
(2)Ef ect uar eaconcedi ul uif ăr ăpl at ăpent ruf ormar epr of esi onal ăsepoat er ealizaşif racţ i
onatî ncur sulunuiancal endar i
stic,
pent rususţ iner eaexamenel ordeabsol v i
reaunorf or medeî nv ăţământsaupent rususţ iner eaexamenel ordepr omov areî nanul
următ orî ncadr ul i
nst i
t uţ i
ilordeî nv ăţ ământsuper ior,cur espect areacondi ţiilorst abi li
tel aal in.( 1) .
ART.157
(1)Î ncazulî ncar eangaj ator ulnuşi -
ar espect atobl i
gaţ i
adeaasi gur apechel t
uial asapar ti
cipar eaunuisal ariatlaf ormar e
profesi onal ăî ncondi ţiilepr ev ăzut edel ege,sal ar iatular edr ept ull aunconcedi upent ruf ormar epr of esi onal ă,pl ătitdeangaj ator,
depânăl a10zi lel ucr ăt oar esaudepânăl a80deor e.
(2)Însi tuaţ iapr ev ăzut ăl aal in.( 1)i ndemni zaţ iadeconcedi uv af i stabi l
ităconf orm ar t.150.
(3)Per ioadaî ncar esal ariatulbenef i
ci azădeconcedi ulpl ătitpr ev ăzutl aal in.( 1)sest abileşt edecomunacor dcuangaj atorul.
Cerer eadeconcedi upl ăt itpent ruf or mar epr of esi onal ăv af i î
nai nt at ăangaj ator ului încondi ţi
ilepr ev ăzut el aar t.156al i
n.( 1).
ART.158
Durat aconcedi uluipent ruf or mar epr ofesi onal ănupoat ef idedusădi ndur at aconcedi uluideodi hnăanualşiest easi mi l
atăunei
perioadedemuncăef ect ivăî nceeacepr iveşt edr ept ur i
lecuv eni tesal ar iatul ui,altel edecâtsal ariul.
TITLULI V
Salar i
zar ea
CAP.I
Dispozi ţiigener ale
ART.159
(1)Sal ariul repr ezint ăcont rapr est aţ iamunci idepusedesal ar i
atî nbazacont r actului indi vidual demuncă.
(2)Pent rumuncapr est at ăî nbazacont ractul ui i
ndi vi
dual demuncăf i
ecar esal ariatar edr ept ul l
aunsal ar iuexpr imatî nbani .
(3)Last abi lireaşil aacor dar easal ar i
uluiest ei nter zisăor icedi scrimi nar epecr it
er i
idesex,or i
ent aresexual ă,car act eri
stici
genet ice,v âr stă,apar t enenţ ănaţ i
onal ă,r asă,cul oar e,et nie,r eligie,opţ iunepol it
ică,or i
ginesoci al ă,handi cap,si tuaţ i
esau
responsabi l
itat ef ami lial ă, apar tenenţ ăor iact ivitat esi ndi cal ă.
ART.160
Salar i
ul cupr indesal ar iul debază, i
ndemni zaţ ii
le, spor ur i
le, precum şi alteadaosur i.
ART.161
Salar i
ilesepl ătescî nai nt eaor icăr oral teobl igaţ iibăneşt ial eangaj at oril
or .
ART.162
(1)Ni v elurilesal arial emi nimesest abi l
escpr incont r
act elecol ect ivedemuncăapl icabi le.
(2)Sal ariul indi v i
dual sest abileşt epr innegoci eri indiv idual eî nt reangaj at orşi sal ariat.
(3)Si st emuldesal arizar eaper sonal ul uidi naut or i
tăţileşii nst ituţ ii
lepubl icef i
nanţ at ei nt egralsauî nmaj or it
atedel abuget ulde
stat,buget ulasi gur ărilorsoci aledest at,buget elel ocal eşibuget elef ondur il
orspeci alesest abileşt epr i
nl ege,cuconsul tarea
organi zaţ i
il
orsi ndi cal er epr ezent ativ e.
ART.163
(1)Sal ariul est econf i
denţ ial,angaj at or ul av ândobl igaţ iadeal uamăsur il
enecesar epent ruasi gur ar eaconf i
denţ i
alităţii
.
(2)Î nscopul pr omov ăriiinter esel orşi apăr ăr iidr ept uri
lorsal ar i
aţ i
lor, conf idenţ ial i
tat easal ar i
ilornupoat ef i opusăsi ndi cat elorsau,
dupăcaz, repr ezent anţ i
l
orsal ar i
aţilor ,înst rict ăl egăt urăcui nter esel eacest oraşi înr elaţ ial ordi rectăcuangaj ator ul.
CAP.I I
Sal ariul debazămi nim br utpeţ arăgar ant atî npl ată
ART.164
(1)Sal ar iuldebazămi nim br utpeţ ar ăgar ant atî npl ată, cor espunzăt orpr ogr amul uinor maldemuncă, sest abi l
eşt epr i
nhot ărâre
aGuv er nul ui,dupăconsul tar easi ndi cat elorşiapat r
onat el or.Î ncazulî ncar epr ogr amulnor maldemuncăest e,pot riv
itl egi i
,mai
mi cde8or ezi l
nic, sal ariuldebazămi ni m br utor arsecal culeazăpr i
nr apor tar easal ariuluidebazămi nim br utpeţ ar ăl anumăr ul
medi udeor el unarpot ri
v itpr ogr amul ui l
egal del ucr uapr obat .
──────────
Art.1di nHOTĂRÂREAnr .4di n13i anuar ie2021, publicat ăî nMoni tor ul Of i
cial nr.40di n13i anuar ie2021, prev ede:
”Ar ti
col ul 1
(1)Î ncepândcudat ai ntrăr i
iî nv i
goar eapr ezent eihot ăr âr i
,sal ar i
uldebazămi nim br utpeţ arăgar ant atî npl at ă,pr ev ăzutl aar t.
164al in.( 1)di nLegeanr .53/ 2003-Codulmunci i
,republ i
cat ă, cumodi ficăr i
leşicompl et ăr i
leul teri
oare, sest abi leşteî nbani ,fără
ai ncl udespor urişial teadaosur i
,lasumade2. 300l eilunar , pent ruunpr ogr am nor maldel ucr uî nmedi ede169, 333or epel ună,
repr ezent ând13, 583l ei/or ă.”
──────────
──────────
Articol ul 1di nHOTĂRÂREAnr .935di n13decembr ie2019, publ i
cat ăî nMoni tor ul Of i
ci al nr .1010di n16decembr i
e2019, pr ev ede:
"Articol ul 1
(1)Î ncepândcudat ade1i anuar ie2020,sal ariuldebazămi nim br utpeţ ar ăgar ant atî npl ată,pr evăzutl aar t.164al i
n.( 1)di n
Legeanr .53/ 2003-Codul munci i,republ icat ă, cumodi ficăr il
eşi compl etăr il
eul ter i
oar e,sest abileşteî nbani ,făr ăai ncl udespor uri
şial teadaosur i,lasumade2. 230l eil unar ,pent ruunpr ogr am nor maldel ucr uî nmedi ede167, 333or epel ună,r eprezent ând
13,327l ei /or ă.
(2)Pr inexcepţ i
edel apr ev eder i
leal in.( 1),începândcudat ade1i anuar i
e2020,pent ruper sonal ulîncadr atpef uncţ iipent r
ucar e
sepr ev edeni veluldest udi isuper ioar e,cuv echi meî nmuncădecelpuţ inunanî ndomeni ulst udi i
lorsuper ioar e,sal ariuldebază
mi nim br utpeţ ar ăgar ant atî npl at ă,f ăr ăai ncl udespor ur işial teadaosur i,sest abi l
eşt el asumade2. 350l eil unar ,pent r
uun
progr am nor mal del ucr ude167, 333or eî nmedi epel ună, repr ezent ând14, 044l ei/ oră. "
──────────
──────────
Articol ul 1di nHOTĂRÂREAnr .937di n7decembr ie2018, publ icat ăî nMoni tor ul Of icial nr .1045di n10decembr i
e2018, pr evede:
„Art i
col ul 1
(1)Î ncepândcudat ade1i anuar ie2019,sal ariuldebazămi nim br utpeţ ar ăgar ant atî npl ată,pr evăzutl aar t.164al i
n.( 1)di n
Legeanr .53/ 2003-Codul munci i,republ icat ă, cumodi ficăr il
eşi compl etăr il
eul ter i
oar e,sest abileşteî nbani ,făr ăai ncl udespor uri
şial teadaosur i,lasumade2. 080l eil unar ,pent ruunpr ogr am nor maldel ucr uî nmedi ede167, 333or epel ună,r eprezent ând
12,43l ei / oră.
(2)Pr inexcepţ i
edel apr ev eder i
leal in.( 1),începândcudat ade1i anuar i
e2019,pent ruper sonal ulîncadr atpef uncţ iipent r
ucar e
sepr ev edeni veluldest udi isuper ioar e,cuv echi meî nmuncădecelpuţ inunanî ndomeni ulst udi i
lorsuper ioar e,sal ariuldebază
mi nim br utpeţ ar ăgar ant atînpl at ă, fărăai ncl udespor urişi alteadaosur i,semaj or eazădel a2. 080l eila2. 350l ei l
unar ,pent ruun
progr am nor mal del ucr ude167, 333or eî nmedi epel ună, repr ezent ând14, 044l ei/ oră” .
──────────
(1^1)Pr i
nhot ăr âreaGuv ernul uisepoat est abi liomaj or areasal ar iuluidebazămi nim br utpeţ arăgar ant atî npl at ăpr ev ăzutl a
ali
n.( 1) ,di ferenţ iatpecr iteriil
eni velul ui dest udi i şial vechi mi iînmuncă.
(l
a14- 11- 2018Ar ti
col ul164di nCapi tolul II, Ti t
lul IV af ostcompl et atdePunct ul 3, Ar ticol ul IVdi nORDONANŢADEURGENŢĂnr .
96di n9noi embr ie2018, publ icat ăînMONI TORULOFI CI ALnr .963di n14noi embr i
e2018)
(1^2)Toat edr ept uril
eşiobl igaţ ii
lest abi li
tepot rivitlegiipr i
nr apor tar el asal ar iuldebazămi ni
m br utpeţ arăgar ant atî npl at ăse
det ermi năut ili
zândni velul sal ar i
ului debazămi nim br utpeţ ar ăgar ant atî npl at ăpr ev ăzutl aal i
n.( 1).
(l
a14- 11- 2018Ar ti
col ul164di nCapi tolul II, Ti t
lul IV af ostcompl et atdePunct ul 3, Ar ticol ul IVdi nORDONANŢADEURGENŢĂnr .
96di n9noi embr ie2018, publ icat ăînMONI TORULOFI CI ALnr .963di n14noi embr i
e2018)
──────────
Art.2di nHOTĂRÂREAnr .4di n13i anuar ie2021, publicat ăî nMoni tor ul Of i
cial nr.40di n13i anuar ie2021, prev ede:
”Ar ti
col ul 2
Înapl icar eapr ev eder ilorar t.164al i
n.( 1^ 2)di nLegeanr .53/ 2003, r epubl icat ă, cumodi ficăr ileşicompl et ăril
eul terioar e, î
ncepând
cudat ai nt răr i
iî nv igoar eapr ezent eihot ăr âr i
,t oat edr ept ur il
eşiobl i
gaţ iil
est abi l
itepot rivitlegi isedet er mi năpr inr apor tarel a
nivel ul de2. 300l ei al salar i
ului debazămi nim br utpeţ ar ăgar ant atî npl at ă.”
──────────
──────────
Articol ul 2di nHOTĂRÂREAnr .935di n13decembr ie2019, publ i
cat ăî nMoni tor ul Of i
ci al nr .1010di n16decembr i
e2019, pr ev ede:
„Art i
col ul 2
Înapl icar eapr ev eder ilorar t.164al i
n.( 1^ 2)di nLegeanr .53/ 2003, r epubl icat ă, cumodi ficăr ileşicompl et ăril
eul terioar e, î
ncepând
cu1i anuar ie2020, toat edr ept ur i
leşiobl i
gaţ i
ilest abi l
it
epot rivitlegi isedet ermi năpr inr apor tarel anivel ulde2. 230l eialsal ariului
debazămi nim br utpeţ ar ăgar antatî npl at ă.
──────────
──────────
Articol ul 2di nHOTĂRÂREAnr .937di n7decembr ie2018, publ icat ăî nMoni tor ul Of icial nr .1045di n10decembr i
e2018, pr evede:
„Art i
col ul 2
Înapl icar eapr ev eder ilorar t.164al i
n.( 1^ 2)di nLegeanr .53/ 2003, r epubl icat ă, cumodi ficăr ileşicompl et ăril
eul terioar e, î
ncepând
cu1i anuar ie2019, toat edr ept ur i
leşiobl i
gaţ i
ilest abi l
it
epot rivitlegi isedet ermi năpr inr apor tarel anivel ulde2. 080l eialsal ariului
debazămi nim br utpeţ ar ăgar antatî npl at ă”.
──────────
(2)Angaj ator ulnupoat enegoci aşist abi lisal ar i
idebazăpr i
ncont ract uli ndi v i
dualdemuncăsubsal ar i
uldebazămi ni m br ut
orarpeţ ar ă.
(3)Angaj at or ulest eobl igatsăgar ant ezeî npl atăunsal ar iubr utlunarcelpuţ inegalcusal ariuldebazămi ni m br utpeţ ară.Acest e
dispozi ţiiseapl i
căşiî ncazulî ncar esal ar i
at ulest epr ezentl al ucr u,î ncadr ulpr ogr amul ui,darnupoat esăî şidesf ăşoar e
act i
v itat eadi nmot ivenei mput abi l
eacest uia, cuexcepţ iagr ev ei.
(4)Sal ar i
ul debazămi nim br utpeţ arăgar ant atî npl at ăest eadusl acunoşt inţasal ar i
aţil
orpr i
ngr ij
aangaj ator ului.
ART.165
Pent rusal ar iaţ i
icăr or aangaj ator ul ,conf or m cont ract ul uicol ect ivsaui ndi vi
dualdemuncă,l easi gurăhr ană,cazar esaual te
faci l
it
ăţ i,sumaî nbani cuv eni tăpent rumuncapr est atănupoat ef imai micădecâtsal ariulmi ni m br utpeţ arăpr ev ăzutdel ege.
CAP.I II
Plat asal ar iului
ART.166
(1)Sal ar i
ulsepl ăt eşt eî nbanicelpuţ inodat ăpel ună, ladat ast abi l
ităîncont ract ulindi vi
dualdemuncă, încont ract ulcol ect i
vde
muncăapl i
cabi l sauî nr egul ament ul inter n, dupăcaz.
(2)Pl at asal ar iul ui sepoat eef ect uapr inv iramentî nt r-
uncontbancar .
(3)Pl at aî nnat ur ăauneipăr ţidi nsal ar iu,î ncondi ţi
ilest abi litel aar t
.165,est eposi bilănumaidacăest epr ev ăzut ăexpr esî n
cont ract ul col ect ivdemuncăapl icabi lsauî ncont ract ul indiv idual demuncă.
(4)Î ntâr zi er eanej ust i
f i
cat ăapl ăţ iisal ariul uisaunepl ataacest uiapoat edet er mi naobl igar eaangaj at
or uluil apl at adedaune-
i
nt eresepent rur epar ar eapr ejudi ci ului pr odussal ar i
at ului .
ART.167
(1)Sal ar i
ul sepl ăt eşt edi r ectt itul ar ului sauper soanei împut er nicitedeacest a.
(2)Î ncazdedecesalsal ar iatului , dr ept urilesal ar i
al edat orat epânăl adat adecesul uisuntpl ătite,înor dine, soţ ul uisupr avieţuit
or ,
copi il
ormaj or iaidef unct uluisaupăr inţ i
loracest ui a.Dacănuexi stăni ciunadi ntreacest ecat egor i
ideper soane,dr ept uril
e
sal ari
al esuntpl ăt iteal tormoşt eni tor i,încondi ţiil
edr ept ului comun.
ART.168
(1)Pl at a sal ar iul uisedov edeşt epr in semnar ea st at elordepl at ă,pr ecum şipr i
n or iceal tedocument ej ust ificativecar e
demonst reazăef ect uar eapl ăţ i
i căt resal ariat ul îndr ept ăţ i
t.
(2)St at el edepl at ă, precum şicel el altedocument ej ust ificat i
v esepăst reazăşisear hiveazădecăt reangaj atorî nacel eaşicondi ţii
şi termenecaî ncazul act elorcont abi le,conf orml egi i.
ART.169
(1)Ni ci or eţ iner edi nsal ar iunupoat ef ioper ată, î
naf aracazur ilorşi condi ţii
lorpr ev ăzut edel ege.
(2)Reţ iner ilecut i
t l
udedaunecauzat eangaj at or ul uinupotf ief ect uatedecâtdacădat or iasal ar i
atuluiest escadent ă,lichidăşi
exi gi
bi l
ăşi af ostconst at at ăcaat ar epr int r-ohot ăr âr ej udecăt or eascădef initi
văşi i
rev ocabi l
ă.
(3)Î ncazul plur al ităţ i
i decr edi tor iai sal ar iatul ui v af irespect at ăur măt oar eaor dine:
a)obl igaţ iiledeî nt reţiner e, conf or m Codul ui fami l
iei ;
b)cont r i
buţ iileşi impozi tel edat orat ecăt rest at ;
c)daunel ecauzat epr opr iet ăţ i
i publ icepr inf apt ei l
ici t
e;
d)acoper ireaal t ordat or i
i.
(4)Reţ iner il
edi nsal ariucumul at enupotdepăşi înf iecar el unăj umăt atedi nsal ar iul net.
ART.170
Accept ar eaf ăr ăr ezer veauneipăr ţidi ndr ept ur i
lesal ar i
al esausemnar eaact elordepl atăî nast f
eldesi tuaţ i
inupoat eav ea
semni ficaţ iauneir enunţ ăr idinpar teasal ariat uluil adr ept ur i
lesal ar i
al eceisecuv inî nintegr al i
tateal or,pot rivitdi spozi ţ
iil
orl egale
saucont ract ual e.
ART.171
(1)Dr ept ull aacţ iunecupr ivirel adr ept ur i
lesal ar i
al e, pr ecum şicupr ivi
rel adaunel erezul tat edi nneexecut ar eaî nt ot alitatesauî n
par teaobl igaţ ii
lorpr i
v indpl atasal ar i
ilorsepr escr ieî nt er mende3ani del adat al acar edr ept urilerespect iveer audat orate.
(2)Ter menuldepr escr i
pţ iepr ev ăzutl aal in.( 1)est eî nt rer uptî ncazulî ncar ei nt ervineor ecunoaşt eredi npar teadebi toruluicu
priv i
rel adr ept ur i
lesal ar ial esauder iv ânddi npl at asal ar iului.
CAP.I V
Fondul degar ant ar epent rupl atacr eanţ elorsal ar i
al e
ART.172
Const ituireaşi ut i
lizar eaf ondul ui degar ant ar epent rupl atacr eanţ elorsal ar i
alesev orregl ement apr i
nlegespeci ală.
CAP.V
Pr otecţ iadr ept ur i
lorsal ar i
aţ il
orî ncazul transf er ul ui întrepr i
nder ii,al unităţiisaual unorpăr ţi aleacest eia
ART.173
(1)Sal ar iaţ i
ibenef iciazădepr ot ecţ iadr ept urilorl orî ncazulî ncar esepr oduceunt r
ansf eralî ntreprinder i
i,aluni tăţiisaualunor
păr ţialeacest ei acăt reunal tangaj at or ,pot rivitlegi i.
(2)Dr ept ur ileşiobl igaţ i
ilecedent ul ui,car edecur gdi nt r-
uncont ractsaur apor tdemuncăexi stentl adat at ransf er ului,v orf i
transf er at ei nt egr al cesi onar ul ui.
(3)Tr ansf er ulî nt repr inder ii,aluni tăţ i
isaualunorpăr ţial eacest eianupoat econst i
tuimot ivdeconcedi erei ndi v i
dual ăsau
col ectiv ăasal ar iaţ ilordecăt recedentor i decăt recesi onar .
ART.174
Cedent ulşicesi onar ulauobl igaţ iadeai nfor maşideaconsul t
a,ant eriort ransf erului,si ndi cat ulsau,dupăcaz,r epr ezent anţii
sal ari
aţ ilorcupr iv i
rel ai mpl icaţ i
ilej ur i
di ce,economi ceşisoci al easupr asal ar iaţi
lor,decur gânddi nt ransf eruldr ept uluide
propr iet at e.
TITLULV
Sănăt ateaşi secur itateaî nmuncă
CAP.I
Regul i gener ale
ART.175
(1)Angaj at or ul ar eobl igaţ iasăasi gur esecur itat eaşi sănăt at easal ar iaţi
lorî ntoat easpect elel egat edemuncă.
(2)Dacăunangaj atorapel eazăl aper soanesauser v i
cii ext erioar e,aceast anuî l exoner eazăder ăspunder eînacestdomeni u.
(3)Obl igaţ ii
lesal ar iaţilorî ndomeni ul secur ităţii şi sănăt ăţ i
iînmuncănupotaduceat i
nger er esponsabi l
it
ăţ i
iangaj ator ul ui.
(4)Măsur ilepr iv i
ndsecur itat eaşi sănăt ateaî nmuncănupotsădet er mine, înni ciuncaz, obl igaţ iifinanciarepent rusal ariaţi.
ART.176
(1)Di spozi ţiilepr ezent uluit itlusecompl et eazăcudi spozi ţiilel egi ispeci al
e,al econt ract el
orcol ectiv edemuncăapl icabile,
precum şi cunor mel eşi nor mat ivel edepr ot ecţ ieamunci i.
(2)Nor mel eşi nor mat iv eledepr otecţ ieamunci i potst abi l
i:
a)măsur igener al edepr ot ecţ ieamunci ipent rupr ev eni reaacci dent elordemuncăşiabol i
lorpr ofesional e,apl icabi let uturor
angaj at or ilor ;
b)măsur idepr ot ecţ ieamunci i,speci ficepent ruanumi tepr of esi isauanumi teact ivităţ i
;
c)măsur i depr ot ecţ i
especi fice, apl i
cabi leanumi torcat egor iideper sonal ;
d)di spozi ţiiref er itoar el aor gani zar eaşi funcţ ionar eaunoror gani smespeci al edeasi gur ar easecur i
t ăţii şi sănăt ăţ iiînmuncă.
ART.177
(1)Î ncadr ulpr opr i
ilorr esponsabi lităţ iangaj at or ulv al uamăsur ilenecesar epent rupr ot ejar easecur i
t ăţiişisănăt ăţiisalariaţ il
or,
i
ncl usi vpent ruact i
v i
tăţ iledepr ev eni rear iscur ilorpr of esi onal e,dei nf ormar eşipr egăt ire,pr ecum şipent rupuner eaî napl i
car ea
organi zăr ii pr otecţ iei munci i şi mi jl
oacel ornecesar eacest eia.
(2)Laadopt ar eaşipuner eaî napl icar eamăsur ilorpr ev ăzut el aal in.( 1)sev aţ ineseamadeur măt oar elepr i
nci piigener al ede
prev eni re:
a)ev i
tar ear iscur ilor;
b)ev aluar ear iscur i
lorcar enupotf i ev itat e;
c)combat er ear iscur i
lorl asur să;
d)adapt ar eamunci il aom,î nspeci alî nceeacepr iveşt epr oiect areal ocur ilordemuncăşial eger eaechi pament elorşimet odel or
demuncăşidepr oducţ ie,î nv eder eaat enuăr ii,cupr ecăder e,amunci imonot oneşiamunci ir epet iti
ve,pr ecum şiar educer i
i
efect eloracest or aasupr asănăt ăţ ii
;
e)luar eaî nconsi der ar eaev ol uţ iei tehni ci i;
f)înlocui reaaceeaceest eper icul oscuceeacenuest eper i
cul ossaucuceeaceest emai puţ inper i
cul os;
g)pl ani ficar eapr ev eni rii
;
h)adopt ar eamăsur ilordepr ot ecţ iecol ect i
v ăcupr ioritat ef aţădemăsur il
edepr otecţ i
ei ndi vidual ă;
i
)aducer eal acunoşt inţasal ar iaţ ilorai nst r ucţ i
uni lorcor espunzăt oar e.
ART.178
(1)Angaj at or ul răspundedeor gani zar eaact ivităţ iideasi gur ar easănăt ăţiişi secur i
t ăţiiînmuncă.
(2)Încupr insul regul ament elori nt er nesuntpr ev ăzut eî nmodobl igat oriur egul ipr ivindsecur itateaşi sănăt ateaî nmuncă.
(3)Î n el abor ar ea măsur ilorde secur itat e şisănăt at eî n muncă angaj at orulse consul tă cu si ndi cat ulsau,după caz,cu
reprezent anţ iisal ariaţ ilor, precum şi cucomi tetul desecur itat eşi sănăt ateî nmuncă.
ART.179
Angaj at or ul ar eobl igaţ iasăasi gur et oţ isal ariaţ i
i pent rur iscdeacci dent edemuncăşi bol ipr ofesi onal e, încondi ţ i
ilel egii
.
ART.180
(1)Angaj at or ul ar eobl igaţ iasăor gani zezei nst ruireaangaj aţ il
orsăi îndomeni ul secur ităţiişi sănăt ăţii î
nmuncă.
(2)I nst rui reaser eal izeazăper iodi c,pr inmodal ităţ ispeci ficest abi l
itedecomunacor ddecăt reangaj atorî mpr eunăcucomi tetul
desecur itat eşi sănăt ateî nmuncăşi cusi ndicat ul sau, dupăcaz, cur eprezent anţ iisal ar i
aţ il
or .
(3)I nst rui reapr ev ăzut ăl aal in.( 2)ser eal izeazăobl igat or iuî ncazulnoi lorangaj aţi,alcel orcar eî şischi mbăl oculdemuncăsau
fel
ulmunci işialcel orcar eî şir ei auact iv i
tat eadupăoî nt rer uper emaimar ede6l uni .Î nt oat eacest ecazur ii nstruirease
efect ueazăî nai nt edeî nceper eaef ect ivăaact i
v ităţ i
i.
(4)Inst rui reaest eobl igat orieşi însi tuaţ iaî ncar ei nter vinmodi ficăr ial elegi slaţ iei îndomeni u.
ART.181
(1)Locur i
ledemuncăt rebui esăf ieor gani zat east fel î
ncâtsăgar antezesecur itateaşi sănăt at easal ar iaţilor.
(2)Angaj at or ult rebui esăor gani zezecont r
ol ulper manentalst ăriimat erial elor ,ut ilajelorşisubst anţ elorf olosi teî npr ocesul
munci i, înscopul asi gur ăriisănăt ăţ ii şi secur i
tăţ iisal ar i
aţ ilor .
(3)Angaj at or ulr ăspundepent ruasi gur ar eacondi ţii
lordeacor dar eapr imul uiaj utorî ncazdeacci dent edemuncă, pent rucr ear ea
condi ţ i
ilordepr eî ntâmpi nar eai ncendi ilor ,pr ecum şi pent ruev acuar easal ar i
aţ ilorî nsi tuaţ i
i speci al eşi încazdeper icol i
mi nent .
ART.182
(1)Pent ruasi gur ar easecur ităţ i
i şi sănăt ăţ i
i înmuncăi nst ituţ iaabi l
it
at ăpr i
nl egepoat edi spunel i
mi tareasaui nt er zicereaf abr icăr i
i,
comer cial izăr ii,impor tului or iut ilizăr i
i cuor icet itluasubst anţ el orşi pr epar at elorper icul oasepent rusal ar iaţi
.
(2)I nspect or uldemuncăpoat e,cuav i
zulmedi cul uidemedi cinăamunci i,săi mpunăangaj at or uluisăsol iciteor ganismel or
compet ent e, cont racost ,anal i
zeşiexper t i
zeasupr aunorpr oduse, subst anţ esaupr epar at econsi der at eaf iper icul oase, pent r ua
cunoaşt ecompozi ţiaacest or aşi ef ect el epecar el e-arput eapr oduceasupr aor gani smul ui uman.
CAP.I I
Comi tet ul desecur itat eşi sănăt at eî nmuncă
ART.183
(1)Lani v elulf iecăr uiangaj at orseconst ituieuncomi tetdesecur i
t ateşisănăt at eî nmuncă,cuscopuldeaasi gur aimpl icar ea
salar i
aţ ilorî nel abor ar eaşi apl icar eadeci ziilorî ndomeni ul pr ot ecţ iei munci i.
(2)Comi tet uldesecur itateşisănăt at eî nmuncăseconst itui eî ncadr ulper soanel orj uridi
cedi nsect or ulpubl ic,pr ivatşi
cooper atist , i
ncl usi vcucapi tal st răi n, car edesf ăşoar ăact iv ităţ ipet er it
oriul Români ei.
ART.184
(1)Comi tet uldesecur itateşisănăt at eî nmuncăseor gani zeazăl aangaj ator iiper soanej uridicel acar esuntî ncadr aţicelpuţ in50
desal ar iaţ i.
(2)Î ncazulî ncar econdi ţii
ledemuncăsuntgr el e,v ătămăt oar esauper i
cul oase,i nspect or uldemuncăpoat ecer eînf i
inţ area
acest orcomi teteşi pent ruangaj at or i
i lacar esuntî ncadr aţ i mai puţ i
nde50desal ariaţ i.
(3)Î ncazulî ncar eact i
v i
tat easedesf ăşoar ăî nuni tăţ idi sper sat et erit
or ial,sepotî nfiinţamaimul tecomi tet edesecur itat eşi
sănăt ateî nmuncă.Număr ul acest or asest abi leşt epr incont ract ul col ect i
vdemuncăapl i
cabi l.
(4)Comi tet uldesecur itateşisănăt ateî nmuncăcoor doneazămăsur il
edesecur itat eşisănăt ateî nmuncăşiî ncazulact ivităţilor
caresedesf ăşoar ăt empor ar, cuodur at ămai mar ede3l uni .
(5)Î nsi tuaţ iaî ncar enusei mpuneconst ituireacomi tet uluidesecur i
tateşisănăt at eî nmuncă,at ribuţ ii
lespeci f i
ceal eacest uia
vorf i î
ndepl ini teder esponsabi lul cupr otecţ iamunci i numi tdeangaj at or.
ART.185
Componenţ a, at ribuţ iilespeci ficeşif uncţ ionar eacomi tet uluidesecur i
tateşisănăt at eî nmuncăsuntr egl ement at epr i
nhot ăr âr ea
Guv er nul ui .
CAP.I II
Prot ecţ iasal ar i
aţ i
lorpr inser vicii medi cal e
ART.186
Angaj at or i
i auobl igaţ iasăasi gur eaccesul sal ariaţ il
orl aser v iciul medi cal demedi cinăamunci i.
ART.187
(1)Ser vici ulmedi caldemedi ci năamunci ipoat ef iunser vici uaut onom or gani zatdeangaj atorsauunser vici uasi gur atdeo
asoci aţ iepat ronal ă.
(2)Dur at amunci ipr est at edemedi culdemedi ci năamunci isecal culeazăî nf uncţ i
edenumăr uldesal ariaţiaiangaj ator ului,
potr i
v i
tl egi i.
ART.188
(1)Medi culdemedi cinăamunci iest eunsal ar iat, at est atî npr of esi asapot rivi
tlegi i,ti
t ularalunuicont ractdemuncăî nchei atcu
unangaj at orsaucuoasoci aţ iepat ronal ă.
(2)Medi cul demedi ci năamunci i est ei ndependentî nexer ci tareapr ofesiei sale.
ART.189
(1)Sar cini lepr i
nci pal eal emedi cul ui demedi cinăamunci i const auî n:
a)pr ev eni reaacci dent elordemuncăşi abol il
orpr of esional e;
b)supr av egher eaef ect ivăacondi ţiilordei gienăşi sănăt ateî nmuncă;
c)asi gur ar eacont rolul uimedi calalsal ar i
aţilorat âtl aangaj ar eaî nmuncă,câtşipedur ataexecut ăr iicont ract uluii ndiv idualde
muncă.
(2)Î nv eder ear eal izăr iisar ci ni l
orceî ir ev inmedi culdemedi ci năamunci ipoat epr opuneangaj at or uluischi mbar eal ocul uide
muncăsauaf elul ui munci i unorsal ar iaţ i,det ermi nat ădest areadesănăt at eaacest or a.
(3)Medi cul demedi ci năamunci i est emembr udedr eptî ncomi tetul desecur i
tateşi sănăt ateî nmuncă.
ART.190
(1)Medi culdemedi ci năamunci ist abi leşt eî nf iecar eanunpr ogr am deact ivi
tat epent r
uî mbunăt ăţ i
r eamedi ul uidemuncădi n
punctdev eder eal sănăt ăţii înmuncăpent ruf iecar eangaj at or.
(2)El ement el epr ogr amul uisuntspeci fi
cepent ruf iecar eangaj at orşisuntsupuseav i
zăr iicomi tetul uidesecur i
tat eşisănăt at eîn
muncă.
ART.191
Prinl egespeci al ăv orf ir egl ement ateat ribuţ i
ilespeci fice,moduldeor gani zareaact iv i
tăţi
i,or gani smel edecont rol ,pr ecum şi
statut ul pr of esi onal speci fical medi ci l
ordemedi ci năamunci i
.
TITLULVI
Formar eapr of esi onal ă
CAP.I
Dispozi ţii gener ale
ART.192
(1)For mar eapr of esional ăasal ar i
aţ ilorar eur măt oar eleobi ect i
v epr i
nci pale:
a)adapt ar easal ar i
at ului lacer inţ elepost ului saual el ocul ui demuncă;
b)obţ iner eaunei cal ificăr i pr of esi onal e;
c)act ual izar eacunoşt inţel orşidepr inder i
lorspeci ficepost ul uişil ocul uidemuncăşiper fecţionar eapr egăt iri
ipr of esional epent ru
ocupaţ iadebază;
d)r econv er siapr ofesi onal ădet er mi nat ăder est ruct ur ări soci oeconomi ce;
e)dobândi reaunorcunoşt inţ eav ansat e, aunormet odeşi pr ocedeemoder ne,necesar epent r
ur eal i
zar eaact ivităţilorpr of esi onal e;
f)pr ev eni rear i
scul ui şomaj ului ;
g)pr omov ar eaî nmuncăşi dezv oltar eacar ierei pr of esi onal e.
(2)For mar eapr of esional ăşi ev aluar eacunoşt i
nţ elorsef acpebazast andar delorocupaţ i
onale.
ART.193
Formar eapr of esi onal ăasal ar iaţilorsepoat er eal i
zapr inur măt oar elef orme:
a)par ticipar eal acur sur ior gani zat edecăt reangaj at orsaudecăt r
ef urnizoriideser viciidef ormar epr of esional ădi nţ ar ăor idin
străinăt at e;
b)st agi i deadapt ar epr of esi onal ăl acer inţ elepost ul ui şi alel ocul ui demuncă;
c)st agi i depr act icăşi speci alizar eî nţ ar ăşi înst răi năt at e;
d)uceni cieor gani zat ăl al ocul demuncă;
e)f ormar ei ndi vidual izat ă;
f)altef or medepr egăt ireconv eni teî ntr eangaj at orşi salar iat .
ART.194
(1)Angaj at or ii auobl igaţ iadeaasi gur apar ti
ci par eal apr ogr amedef ormar epr ofesional ăpent rut oţ isal ar iaţii
,dupăcum ur mează:
a)cel puţ inodat ăl a2ani , dacăaucel puţ i
n21desal ariaţ i
;
b)cel puţ inodat ăl a3ani , dacăausub21desal ar iaţi.
(2)Chel t uiel il
ecupar ti
ci par eal apr ogr amel edef ormar epr of esional ă,asi gur atăî ncondi ţiil
eal i
n.( 1),sesupor tădecăt re
angaj at or i.
ART.195
(1)Angaj at or ulper soanăj ur idi căcar ear emaimul tde20desal ar i
aţiel abor eazăanualşiapl i
căpl anur idef or mar epr of esi onal ă,
cuconsul tar easi ndi cat ului sau, dupăcaz, ar epr ezent anţ il
orsal ar i
aţ i
lor .
(2)Pl anuldef or mar epr of esi onal ăel abor atconf or m pr ev eder iloral in.( 1)dev i
neanexăl acont ract ulcol ect i
vdemuncăî nchei atla
nivel deuni tat e.
(3)Sal ar i
aţ ii audr ept ul săf iei nfor maţ icupr ivirel aconţ inut ul planul ui def ormar epr of esi onală.
ART.196
(1)Par tici par eal af or mar eapr of esi onal ăpoat eav eal ocl ai niţiativ aangaj atorului saul ai niţi
ativasal ar iat ului.
(2)Modal itat eaconcr et ădef or mar epr of esi onal ă, dr ept urileşiobl i
gaţ ii
lepăr ţil
or,dur ataf or măr iipr of esi onal e, precum şi or iceal te
aspect el egat edef or mar eapr of esi onal ă,i nclusi vobl i
gaţ iilecont ract ualeal esal ar i
at uluiî nr apor tcuangaj ator ulcar easupor t
at
chel tuielileocazi onat edef or mar ea pr ofesi onal ă,sest abi l
escpr i
n acor dulpăr ţil
orşif acobi ect ulunoract eadi ţ i
onal el a
cont ract el ei ndi vidual edemuncă.
ART.197
(1)Î ncazulî ncar epar ti
ci par eal acur sur il
esaust agi iledef ormar epr ofesional ăest ei ni
ţ i
at ădeangaj at or,t oat echel tuielil
e
ocazi onat edeaceast ăpar tici par esuntsupor tat edecăt reacest a.
(2)Peper i
oadapar ticipăr iil acur sur ilesaust agi iledef or mar epr of esional ăconf or m al i
n.( 1) ,sal ar iat ulv abenef icia,pet oată
durat af or măr ii pr ofesi onal e, det oat edr ept urilesal ar ialedeţ inut e.
(3)Peper ioadapar ti
ci păr iil acur sur i
lesaust agi iledef or mar epr of esional ăconf or m al in.(1), sal ariat ulbenef i
ciazădev echi mel a
acel locdemuncă, aceast ăper ioadăf i
indconsi der atăst agi udecot izar eînsi stemul asi gur ări
lorsoci al edest at.
ART.198
(1)Sal ar iaţ iicar eaubenef ici atdeuncur ssauunst agi udef ormar epr ofesional ă,î ncondi ţ
iilear t.197al in.( 1),nupotav ea
i
niţiat i
v aî ncet ării cont ract ului indi vidual demuncăpent ruoper ioadăst abilităpr i
nactadi ţi
onal .
(2)Dur at aobl igaţ i
eisal ar i
at ul uideapr est amuncăî nf av oar eaangaj ator uluicar easupor tatchel tui elileocazi onat edef ormar ea
profesional ă,pr ecum şior iceal teaspect eî nl egăt ur ăcuobl igaţ ii
lesal ariat ului ,ul ter i
oar ef or măr i
ipr ofesi onal e,sest abi l
escpr i
n
actadi ţional lacont ract ul indi v idual demuncă.
(3)Ner espect ar ea decăt resal ar i
atadi spozi ţieipr ev ăzut el aal in.( 1)det er mi năobl igar ea acest ui al asupor tar eat uturor
cheltuielilorocazi onat edepr egăt ireasapr of esi onal ă,pr opor ţionalcuper ioadanel ucr at ădi nper i
oadast abi li
tăconf or m act ului
adiţi
onal lacont ract ul indi vidual demuncă.
(4)Obl igaţ i
apr ev ăzut ăl aal in.( 3)r ev ineşisal ariaţ i
lorcar eauf ostconcedi aţ iî nper ioadast abili
tăpr inact uladi ţional ,pentru
mot ivedi scipl i
nar e,saualcăr orcont racti ndi vidualdemuncăaî ncet atcaur mar eaar est ăriipr ev ent ivepent ruoper ioadămai
mar ede60dezi le, acondamnăr i
ipr i
nt r-ohot ărâr ej udecăt or eascădef initivăpent ruoi nf racţ iuneî nlegăt ur ăcumuncal or,precum
şiîncazul încar ei nst anţ apenal ăapr onunţ ati nt er dicţiadeexer ci t
areapr of esi ei, tempor arsaudef i
ni tiv.
ART.199
(1)Încazulî ncar esal ar i
at ulest ecelcar ear ei ni ţiativapar ticipăr iilaof ormădepr egăt irepr ofesi onal ăcuscoat eredi nact i
v i
tate,
angajat or ul vaanal izasol icitar easal ariat ului împr eunăcusi ndi cat ulsau, dupăcaz, cur epr ezent anţ i
i sal ariaţil
or .
(2)Angaj at orulv adeci decupr ivir
el acer er eaf or mul at ădesal ariatpot rivital i
n.( 1) ,înt er mende15zi l
edel apr i
mi reasol i
citării
.
Totodat ăangaj at or ul v adeci decupr ivirel acondi ţiil
eî ncar ev aper mi tesal ar iat ului par tici par eal af or madepr egăt irepr ofesională,
i
nclusi vdacăv asupor taî nt ot alitat esauî npar tecost ul ocazi onatdeaceast a.
ART.200
Salariaţiicar eauî nchei atunactadi ţi
onall acont ract uli ndi v idualdemuncăcupr i
v i
rel af or mar eapr of esional ăpotpr imiî naf ara
salari
ul ui cor espunzăt orl ocul ui demuncăşi al teav ant ajeî nnat ur ăpent ruf or mar eapr of esional ă.
CAP.I I
Cont r
act especi aledef or mar epr of esi onal ăor gani zat ădeangaj at or
ART.201
Suntconsi der atecont ract especi al edef or mar epr of esi onal ăcont ract uldecal ificar epr ofesi onal ăşicont ractuldeadapt are
profesional ă.
ART.202
(1)Cont ract uldecal ifi
car epr of esi onal ăest ecelî nbazacăr uiasal ar i
at ulseobl igăsăur mezecur sur iledef ormar eor gani zatede
angajat orpent rudobândi reaunei cal ificăr i pr of esi onal e.
(2)Potî nchei acont ract edecal ificar epr of esi onal ăsal ar i
aţ iicuv ârst ami ni măde16aniî mpl iniţi,car enuaudobândi tocal ifi
care
sauaudobândi tocal ifi
car ecenul eper mi temenţ iner eal ocul ui demuncăl aacel angaj at or.
(3)Cont ract ul decal ificar epr of esi onal ăseî nchei epent ruodur at ăcupr i
nsăî nt re6l uni şi 2ani .
ART.203
(1)Potî nchei acont ract edecal ifi
car epr of esi onal ănumaiangaj ator iiaut or izaţ iî nacestsensdeMi ni sterulMunci i,Fami li
eişi
Protecţ iei Soci aleşi deMi nist er ul Educaţ iei, Cer cet ării,Tiner et ului şiSpor tul ui .
(2)Pr ocedur adeaut or i
zar e, pr ecum şi modul deat est ar eacal i
ficăr i
i prof esi onal esest abi lescpr i
nl egespeci ală.
ART.204
(1)Cont ract uldeadapt ar epr of esi onal ăseî nchei eî nv eder eaadapt ăr i
isal ar i
aţ ilordebut anţ ilaof uncţ i
enouă, launl ocdemuncă
nousauî ncadr ul unui col ect ivnou.
(2)Cont ract uldeadapt arepr of esi onal ăseî nchei eodat ăcuî nchei ereacont ract uluii ndi v idualdemuncăsau, dupăcaz, l
adebut ul
salari
at ului înf uncţ i
anouă, lal ocul demuncănousauî ncol ect ivul nou, î
ncondi ţi
ilel egi i.
ART.205
(1)Cont ract ul deadapt ar epr of esi onal ăest euncont ractî nchei atpedur atădet ermi nat ă, cenupoat ef imai mar edeunan.
(2)Laexpi rar eat ermenul uicont ract uluideadapt ar epr of esi onal ăsal ar i
at ulpoat ef isupusuneiev aluăr iî nv eder east abi l
i
r i
i
măsur i
i încar eacest apoat ef acef aţ ăf uncţ iei noi , locul ui demuncănousaucol ect iv ului nouî ncar eur meazăsăpr estezemunca.
ART.206
(1)For mar eapr ofesi onal ăl ani v elul angaj at or ului pr ini nter medi ul cont ract el orspeci alesef acedecăt r eunf or mat or.
(2)For mat or ul est enumi tdeangaj at ordi ntresal ar iaţiical ifi
caţ i,cuoexper ienţ ăpr of esional ădecel puţ in2ani îndomeni ul î
ncar e
urmeazăsăser eal izezef or mar eapr of esi onal ă.
(3)Unf or mat orpoat easi gur af ormar ea, înacel aşi timp, pent rucel mul t3sal ar i
aţ i.
(4)Exer ci tareaact iv ităţiidef or mar epr of esi onal ăsei ncl udeî npr ogramul nor mal del ucr ual format or ului.
ART.207
(1)For mat or ul ar eobl i
gaţ i
adeapr i
mi ,deaaj ut a, deai nfor maşi deaî ndr umasal ar iatul pedur at acont ractului speci al def ormar e
profesional ăşi deasupr av egheaî ndepl ini reaat ribuţ ii
lordeser viciucor espunzăt oar epost ului ocupatdesal ariatulînf or mar e.
(2)For mat or ulasi gur ăcooper ar eacual teor gani smedef or mar eşipar ticipăl aev al uar easal ariatuluicar eabenef ici
atdef ormar e
profesional ă.
CAP.I II
Cont r
act ul deuceni ciel al ocul demuncă
ART.208
(1)Uceni cial al ocul demuncăseor gani zeazăî nbazacont ract ului deuceni ci e.
(2)Cont ract ul deuceni ciel al ocul demuncăest econt ract ul indi v i
dual demuncădet i
ppar ticular ,înt emei ul căr uia:
a)angaj at orulper soanăj ur idi căsauper soanăf i
zi căseobl igăca,î naf ar apl ăţ iiunuisal ar i
u,săasi gur ef or mar eapr of esionalăa
ucenicul ui într-omeser iepot r i
v itdomeni ul ui săudeact ivitate;
b)uceni cul seobl igăsăsef or mezepr of esi onal şi sămunceascăî nsubor di neaangaj at or ului respect iv.
(3)Cont ract ul deuceni ciel al ocul demuncăseî nchei epedur at ădet ermi nat ă.
ART.209
(1)Per soanaî ncadr at ăî nmuncăî nbazaunui cont r actdeuceni ciear est atutdeuceni c.
(2)Uceni culbenef iciazădedi spozi ţi
ileapl icabi lecel or lalţisal ariaţi,î nmăsur aî ncar eel enusuntcont rar ecel orspeci fi
ce
statutului său.
ART.210
Organi zar ea, desf ăşur areaşi cont rolul act iv i
t ăţii deuceni cieser eglement eazăpr inl egespeci ală.
TITLULVI I
Dialogul soci al
CAP.I
Dispozi ţiigener al e
ART.211
Pent ruasi gur ar eacl imat ul uidest abi litat eşipacesoci al ă,pr inl egesuntr egl ement at emodal it
ăţ il
edeconsul tărişidi alog
permanentî ntrepar tener iisoci al i
.
ART.212
(1)Consi liulEconomi cşiSoci alest ei nst ituţiepubl icădei nter esnaţ ional ,t ri
par tită,aut onomă,const it
uităî nscopulr ealizăr i
i
dialogul ui tripar t
itl ani v el naţ ional .
(2)Or gani zar eaşi funcţ ionar eaConsi li
ul ui Economi cşi Soci al sest abi lescpr i
nl egespeci ală.
ART.213
Încadr ulmi nist erel orşipr efect urilorf uncţ i
onează,î ncondi ţiil
el egi i,comi siidedi alogsoci al ,cucar act erconsul t ativ
,î ntre
admi ni st raţ iapubl ică, si ndicat eşi pat ronat .
CAP.I I
Sindi cat ele
ART.214
(1)Si ndi cat ele, f
eder aţ ii
leşi conf eder aţiilesi ndical e, denumi teî ncont inuar eor gani zaţ iisindi cal e, suntconst i
tuitedecăt r esal ariaţi
pebazadr ept ul uidel iber ăasoci er e,înscopulpr omov ăriii nt eresel orl orpr ofesi onal e,economi ceşisoci ale,precum şialapăr ăr i
i
drept ur ilori ndi vidual eşicol ect iveal eacest or apr evăzut eî ncont ract elecol ect iv eşii ndi v i
dual edemuncăsauî nacor dur il
e
colect iv edemuncăşir apor turiledeser vici u,pr ecum şiî nl egi sl aţianaţ ional ă,î npact ele,t rat at eleşiconv enţ i
i
lei nternaţ ionalel a
careRomâni aest epar te.
(2)Const i
t uirea, or gani zar eaşi funcţ ionar easi ndi cat elorser egl ement eazăpr inl ege.
ART.215
Sindi cat elepar ticipăpr inr epr ezent anţ i
ipr opr i
i,încondi ţii
lel egi i,lanegoci ereaşiî nchei er eacont ractelorcol ect i
v edemuncă,l a
tratativ esauacor dur icuaut or ităţ i
lepubl iceşi cupat ronat ele, precum şi î
nst ruct ur i
lespeci ficedi alogul uisocial.
ART.216
Sindi cat elesepotasoci aî nmodl iber ,încondi ţii
lel egi i,înf eder aţ ii,conf eder aţiisauuni uni ter it
or iale.
ART.217
Exer ciţ iuldr ept ul uisi ndi calalsal ar i
aţ i
lorest er ecunoscutl ani vel ult ut urorangaj at or i
lor,cur espect areadr ept uri
lorşil ibertăţil
or
garant at epr inConst ituţ i
eşi înconf or mi tat ecudi spozi ţ
iilepr ezent ului codşi alel egi lorspeci ale.
ART.218
(1)Est ei nt er zisăor icei nt erv enţ ieaaut or ităţil
orpubl i
cedenat ur ăal imi tadr ept urilesi ndi cal esauaî mpi edi caexer citareal or
l
egal ă.
(2)Est ei nt er zi s,deasemenea,or i
ceactdei nger inţ ăalpat roni lorsaualor gani zaţ ii
lorpat ronal e,f i
edi r
ect,fiepr inr eprezent anţ i
i
saumembr iilor ,înconst i
tui reaor gani zaţ i
ilorsi ndi cal esauî nexer citar eadr ept ur i
lorl or .
ART.219
Lacer er eamembr ilorl or ,sindi cat elepotsăî irepr ezi ntepeaceşt i
aî ncadr ul conf lictel ordemuncă, încondi ţi
il
el egii.
ART.220
(1)Repr ezent anţ il
oral eşiî nor ganel edeconducer eal esi ndi cat elorl iseasi gur ăpr ot ecţ ial egi icont raor i
căr orf ormede
condi ţionar e, const rânger esaul imi tar eaexer cităr iifuncţ i
ilorl or .
(2)Pet oat ădur at aexer cităr i
imandat ul ui, repr ezent anţ iial eşiî nor ganel edeconducer eal esi ndi cat elornupotf iconcedi aţipent ru
mot iv eceţ indeî ndepl inireamandat ul ui pecar el-aupr i
mi tdel asal ar iaţiidi nuni tate.
(3)Al temăsur idepr otecţ i
eacel oral eşiî nor ganel edeconducer eal esi ndi catel orsuntpr ev ăzut eînl egispeci aleşiî ncont ract ul
colect ivdemuncăapl i
cabi l.
CAP.I II
Repr ezent anţ ii sal ariaţ i
lor
ART.221
(1)Laangaj ator iilacar esuntî ncadr aţ imaimul tde20desal ar iaţişil acar enusuntconst i
tui teor gani zaţ i
isindicaler epr ezent at i
ve
conf or ml egi i
, i
nt er esel esal ariaţ il
orpotf ipr omov at eşi apăr ateder epr ezent anţii l
or ,al eşi şi mandat aţi special î
nacestscop.
(2)Repr ezent anţ iisal ar iaţilorsuntal eşiî ncadr uladunăr iigener aleasal ariaţ i
lor, cuv otulacelpuţ i
nj umăt at edi nnumăr ultot alal
salar i
aţ i
lor .
(3)Repr ezent anţ iisal ar iaţilornupotsădesf ăşoar eact i
v i
tăţ i cesuntr ecunoscut epr inl egeexcl usi vsindi catelor.
ART.222
(1)Potf i aleşi car epr ezent anţ i ai sal ariaţ ilorsal ariaţ iicar eaucapaci tat edepl inădeexer ciţiu.
(2)Număr ulder epr ezent anţ ial eşiaisal ar iaţ i
lorsest abi l
eşt edecomunacor dcuangaj at orul ,înr apor tcunumăr uldesal ariaţiai
acest uia.
(3)Dur at amandat ul ui repr ezent anţ il
orsal ar iaţil
ornupoat ef i mai mar ede2ani .
ART.223
Repr ezent anţ ii sal ariaţ i
lorauur măt oar el eat ribuţ i
i pr i
nci pal e:
a)săur măr eascăr espect ar eadr ept urilorsal ariaţ il
or ,înconf or mi tat ecul egi slaţ iaî nv igoar e,cucont ractulcol ectivdemuncă
aplicabi l, cucont ract el ei ndi vidual edemuncăşi cur egul ament ul inter n;
b)săpar ticipel ael abor ar ear egul ament ul ui inter n;
c)săpr omov ezei nter esel esal ar iaţilorr ef eritoar el asal ar i
u,condi ţi
idemuncă,t i
mpdemuncăşit impdeodi hnă,st abi li
tateî n
muncă, pr ecum şi or iceal tei nt er esepr of esi onal e, economi ceşi soci alel egat eder elaţ ii
ledemuncă;
d)săsesi zezei nspect orat uldemuncăcupr i
v irel aner espect ar eadi spoz iţ
iilorl egal eşial econt ractuluicol ectivdemuncă
aplicabi l;
e)sănegoci ezecont r
act ul col ect ivdemuncă, încondi ţii
lel egi i.
ART.224
At r
ibuţ i
iler epr ezent anţ ilorsal ar i
aţ il
or ,moduldeî ndepl inireaacest or a,pr ecum şidur at aşil imi telemandat uluilorsest abilescî n
cadr ul adunăr iigener aleasal ar iaţilor, î
ncondi ţi
il
el egii.
ART.225
Număr uldeor eî ncadr ulpr ogr amul uinor maldel ucr upent r ur epr ezent anţ iisal ar i
aţ ilordest inatî nv eder eaîndepl iniri
imandat ului
pecar el -aupr i
mi tsest abi leşt epr incont ract ulcol ect i
vdemuncăapl icabi lsau,î nl i
psaacest uia,pr i
nnegoci eredi rectăcu
conducer eauni tăţ ii
.
ART.226
Pet oat ădur at aexer ci tăriimandat ului ,r epr ezent anţ i
isal ar iaţ i
lornu potf iconcedi aţipent ru mot iveceţ indeî ndepl inirea
mandat ul ui pecar el -aupr imi tdel asal ariaţ i.
CAP.I V
Pat ronat ul
ART.227
(1)Pat ronat el e,denumi teşior gani zaţ iideangaj at or i,const i
tui teî ncondi ţii
l
el egii,suntor gani zaţ i
ial eangaj ator i
lor ,aut onome,
fărăcar act erpol itic, înfii
nţ atecaper soanej uridicededr eptpr ivat ,făr ăscoppat ri
moni al.
(2)Angaj at or ii sepotasoci aînf eder aţ i
i şi/sauconf eder aţ iior ial test r
uct ur iasociative, conf orml egi i
.
ART.228
Const ituirea,or gani zar eaşif uncţ ionar eapat ronat elor ,pr ecum şiexer ci tareadr ept uri
lorşiobl i
gaţ i
i
loracest or asuntr egl ement ate
prinlegespeci al ă.
TITLULVI I
I
Cont r
act elecol ect ivedemuncă
ART.229
(1)Cont ract ulcol ect ivdemuncăest econv enţ iaî nchei at ăî nf or măscr isăî ntreangaj atorsauor gani zaţiapat ronal ă, deopar te,şi
salari
aţ i,repr ezent aţ ipr i
nsi ndicat eor iînal tmodpr ev ăzutdel ege, deceal altăparte, princar esest abi lesccl auzepr ivindcondi ţi
il
e
demuncă, sal ar izar ea, precum şi al tedr ept ur işi obl igaţ ii cedecur gdi nr apor turi
ledemuncă.
(2)Negoci er eacol ect ivăl ani vel deuni tateest eobl igat or i
e, cuexcepţ iacazul uiîncar eangaj atorul areî ncadr aţ imaipuţ inde21de
salari
aţ i.
(3)Lanegoci er eacl auzel orşi laî nchei ereacont ract el orcol ect i
v edemuncăpăr ţi
lesuntegal eşi libere.
(4)Cont ract elecol ect ivedemuncă, î
nchei at ecur espect areadi spozi ţii
lorl egale,const ituiel egeapăr ţi
lor.
ART.230
Păr ţ
il
e, repr ezent ar eaacest ora, pr ecum şipr ocedur adenegoci er eşideî nchei ereacont ractelorcol ectivedemuncăsuntst abili
te
pot r
ivitlegi i.
TITLULI X
Conf l
ictel edemuncă
CAP.I
Dispozi ţiigener al e
ART.231
Princonf l
ict edemuncăseî nţ elegeconf lictel edi nt resal ar iaţişiangaj ator iprivi
ndi nt er eselecucar actereconomi c,pr ofesi onal
sausoci al or idr ept ur i
ler ezul tat edi ndesf ăşur arear apor t urilordemuncă.
ART.231^ 1
(1)Accesulneî ngr ăditl aj ust iţieest egar ant atdel ege.Î ncazulunuiconf li
ctindi vi
dualdemuncă,păr ţil
ev oracţ ionacubună-
credinţ ăşi v orî ncer casol uţ i
onar eaami abi lăaacest uia.
(2)Î nv eder eapr omov ăriisol uţ i
onăr i
iami abi leşicucel er itat eaconf lict elorindividual edemuncă, pr i
nder ogar edel apr ev eder il
e
art.208di nLegeadi alogul uisoci alnr .62/ 2011,r epubl icat ă,cumodi ficăr i
leşicompl et ăril
eul teri
oar e,laî nchei er eacont ract ului
i
ndi vi
dualdemuncăsaupepar cur sulexecut ăr iiacest uia,păr ţilepotcupr indeî ncont ractocl auzăpr incar est abi l
esccăor i
ce
conf l
icti ndi v idual demuncăsesol uţioneazăpecal eami abi lă, pr inpr ocedur aconci l
ierii.
(3)Pr i
nconci l
ier e, însensulpr ezent eil egi , seî nţ el egemodal i
tat eadesol uţionareami abi lăaconf l
ictelorindi vidual edemuncă, cu
ajutorulunuiconsul tantext ernspeci alizatî nl egi slaţ iamunci i,î ncondi ţi
ideneut r
al i
tat e,impar ţial
itate,conf idenţ ial i
t ateşiav ând
l
iberul consi mţ ământal păr ţil
or .
(4)Consul t ant ulext er nspeci al izatî nl egi sl aţiamunci ipr ev ăzutl aal in.( 3),denumi tîncont i
nuar econsul tantext er n,poat ef iun
avocat , unexper tî nl egi slaţiamunci isau, dupăcaz, unmedi atorspeci alizatî nlegislaţ i
amunci i
, care, prinrol ulsăuact i
v, vast ăr ui
capăr ţi
lesăacţ ionezer esponsabi lpent rust inger eaconf li
ct ului ,cur espect areadr ept ur il
orsal ari
aţ il
orr ecunoscut edel egesau
stabil
itepr incont ract eledemuncă.Onor ar i
ul consul tant ului ext ernv af i supor t
atdecăt repăr ţ
i conf or mî nţeleger i
i acest ora.
(5)Păr ţil
eaudr ept ul săî şi aleagăî nmodl iberconsul tant ul ext er n.
(6) Or icar edi nt repăr ţ
isepoat eadr esaconsul tant uluiext ernî nv eder eadeschi der iipr ocedur iideconci li
er eaconf li
ct ului
i
ndi vi
dualdemuncă.Acest av at ransmi tecel ei laltepăr ţii nv i
t aţ i
ascr isă,pr i
nmi j
loacel edecomuni car epr ev ăzut eî ncont ract ul
i
ndi vi
dual demuncă.
(7)Dat adeschi der iipr ocedur i
i deconci lier enupoat edepăşi 5zi lel ucr ăt oar edel adat acomuni căriiinv i
taţi
ei pr ev ăzut elaal in.( 6).
Ter menul decont est areaconf lict elordemuncăsesuspendăpedur ataconci li
erii
.
(8) Încazulî ncar e,caur mar eadezbat er i
lor ,seaj ungel aosol uţie,consul t
ant ulext ernv ar edact aunacor dcar ev aconţ ine
î
nţ el
eger eapăr ţilorşimodal i
tat eadest inger eaconf lictul ui .Acor dulv af isemnatdecăt r epăr ţişidecăt reconsul tant ulext er nşi
vapr oduceef ect edel adat asemnăr iisaudel adat aexpr espr ev ăzut ăî nacest a.
(9)Pr ocedur aconci lieriiseî nchi depr i
nî nt ocmi reaunuipr oces- v erbalsemnatdecăt repăr ţişidecăt reconsul t ant ulext er n,în
următ oar elesi tuaţ ii:
a)pr i
nî nchei er eaunei înţel eger i întrepăr ţi î
nur masol uţ ionăr iiconf li
ctul ui;
b)pr i
nconst atar eadecăt reconsul tant ul ext ernaeşuăr i
i conci lierii;
c)pr i
nnepr ezent ar eaunei adi nt repăr ţi l
adat ast abi lităî ni nv it
aţ iapr ev ăzut ălaalin.(7) .
(10)Încazul încar epăr ţ
ileauî nchei atnumai oî nţel eger epar ţ
ial ă, precum şi î
ncazur i
lepr evăzut elaal in.(9)l it.b)şi c) ,
or i
cepar te
sepoat eadr esai nst anţ eicompet ent ecur espect ar eapr ev eder il
orar t.208şi210di nLegeanr .62/ 2011,r epubl icat ă,cu
modi ficăr il
eşi compl et ăril
eul ter i
oar e,înv eder easol uţ i
onăr iiînt ot al i
tat eaconf l
ictului i
ndi vi
dual demuncă.

(l
a03- 10-2020Capi tolul IdinTi t
lul I
X af ostcompl etatdePunct ul3,ARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .213din30sept embr i
e2020,
publi
catăî nMONI TORULOFI CI
ALnr .893di n30sept embr ie2020)
ART.232
Procedur adesol uţ i
onar eaconf l
i
ctelordemuncăsest abileşteprinlegespeci al
ă.
CAP.II
Greva
ART.233
Salar
iaţi
i audr eptul lagr ev ăpentruapăr ar
eaint er
esel orprof esi
onale,economi ceşi sociale.
ART.234
(1)Grevar epr ezi
nt ăî ncet ar
eav oluntarăşi colecti
văal ucruluidecăt r
esal ar i
aţi.
(2)Parti
cipar easal ar i
aţ i
lorlagrevăest el i
beră.Niciunsal ar i
atnupoat ef iconst rânssăpar t
ici
pesausănupar ti
cipelaogr evă.
(3)Li
mi tareasaui nt erzicereadrept uluilagrevăpoat einterveninumaiî ncazur il
eşipent rucat egori
i
ledesalari
aţiprevăzut
eexpres
delege.
ART.235
Parti
cipareal agr ev ă,pr ecum şior gani zar
eaacest ei acur espectareal egiinur eprezi
ntăoî ncălcar
eaobl i
gaţi
il
orsalariaţ
il
orşinu
potaveadr eptconseci nţăsancţ i
onar eadiscipli
narăasal ar i
aţil
orgreviştisauaor ganizatori
lorgrevei.
ART.236
Modul deexer citar eadr eptului degr ev ă, or gani zar ea, decl anşar eaşi desf ăşur areagr evei, pr ocedur il
epr eal abiledecl anşăr i
igrev ei,
suspendar eaşi încet ar eagr ev ei,pr ecum şi or iceal teaspect el egat edegr ev ăser egl ement eazăpr inlegespeci al ă.
TITLULX
Inspecţ iaMunci i
ART.237
Apl icar ear egl ement ăr ilorgener aleşispeci al eî ndomeni ulr el aţiil
ordemuncă,secur ităţiişisănăt ăţ i
iî nmuncăest esupusă
cont rolul uiI nspecţ ieiMunci i,caor gani sm speci al izataladmi nist raţieipubl i
cecent rale,cuper sonal itatej ur i
di că,î nsubor dinea
Mi nist er ului Munci i, Fami l
ieişi Prot ecţ iei Soci al e.
ART.238
Inspecţ iaMunci i ar eî nsubor di nei nspect or at elet eritor i
al edemuncă, or gani zat eî nf iecar ej udeţşi î
nmuni ci piul Bucur eşt i
.
ART.239
Înfiinţar eaşi or gani zar eaI nspecţ iei Munci i suntr egl ement at epr inl egespeci ală.
ART.240
Prinder ogar edel apr ev eder ilear t.3al in.( 2)di nLegeanr .252/ 2003pr ivindr egi struluni cdecont rol,încazulcont roal elorcar eau
caobi ect ivdepi st ar eamunci if ăr ăf ormel egal e,i nspect or iidemuncăv orcompl etar egi st r
uluni cdecont roldupăef ectuar ea
cont rolul ui.
TITLULXI
Răspunder eaj ur idi că
CAP.I
Regul ament ul int er n
ART.241
Regul ament ul int er nseî ntocmeşt edecăt reangaj at or, cuconsul tareasi ndi cat ului sauar epr ezent anţilorsal ariaţ i
lor ,dupăcaz.
ART.242
Regul ament ul int er ncupr i
ndecel puţ inur măt oar el ecat egor ii dedi spozi ţii:
a)r egul ipr i
v indpr ot ecţ ia,igienaşi secur itat eaî nmuncăî ncadr ul uni tăţii;
b)r egul ipr i
v indr espect areapr i
nci piului nedi scr imi năr ii şi al înl ătur ăr i
ior icăr ei formedeî ncăl car eademni tăţii;
c)dr ept ur ileşi obl i
gaţ iileangaj ator ului şi al esal ar iaţ i
lor;
d)pr ocedur adesol uţ ionar epecal eami abi lăaconf lictel ori ndi v idual edemuncă,acer er il
orsauar eclamaţ iil
ori ndi vidualeal e
sal ariaţilor ;
(la03- 10- 2020Li ter ad)di nAr ti
col ul242, Capi tolulI, Ti tlulXIaf ostmodi ficat ădePunct ul4, ARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .213
din30sept embr ie2020, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .893di n30sept embr i
e2020)
e)r egul i concr et epr iv i
nddi sci plinamunci i înuni tat e;
f)abat er iledi sci pl inar eşi sancţ i
uni leapl icabi l
e;
g)r egul ir ef er i
toar el apr ocedur adi scipl i
nar ă;
h)modal ităţ i
ledeapl icar eaal tordi spozi ţi
i legal esaucont ract ual especi fice;
i
)cr it
er iil
eşi pr ocedur iledeev aluar epr of esi onal ăasal ar iaţ il
or .
ART.243
(1)Regul ament uli nt er nseaducel acunoşt inţ asal ar iaţilorpr ingr i
jaangaj ator uluişiî şipr oduceef ectel ef aţ ădesal ari
aţidi n
moment ul î
ncunoşt inţăr iiacest or a.
(2)Obl i
gaţ iadei nf or mar easal ar i
aţ i
lorcupr i
v irel aconţ inut ul regul ament ului inter nt rebui eî ndepl initădeangaj ator .
(3)Modulconcr etdei nfor mar eaf iecăr uisal ariatcupr i
v irel aconţ inut ulr egul ament uluii nter nsest abi l
eşt epr incont ract ul
col ect ivdemuncăapl icabi lsau, dupăcaz, pr inconţ inut ul regul ament ului int ern.
(4)Regul ament ul int er nseaf işeazăl asedi ul angaj at orul ui.
ART.244
Or i
cemodi ficar ecei nter vineî nconţ inut ul regul ament ul ui int er nest esupusăpr ocedur i
lordei nf ormar epr ev ăzut el aar t.243.
ART.245
(1)Or icesal ar iati nt er esatpoat esesi zaangaj at or ulcupr ivirel adi spozi ţi
iler egul ament ul uii ntern,î nmăsur aî ncar ef acedov ada
î
ncăl căr ii unui dr eptal său.
(2)Cont rol ull egal ităţ i
idi spozi ţ
iil
orcupr i
nseî nr egul ament uli nt er nest edecompet enţ ai nst anţ elorj udecăt or eşt i,car epotf i
sesi zat eî nt er mende30dezi ledel adat acomuni căr i
idecăt r
eangaj atoramodul uidesol uţionar easesi zăr iifor mul atepot rivit
alin.( 1) .
ART.246
(1)Î nt ocmi rear egul ament uluii nter nl ani vel ulf iecăr uiangaj at orser eal i
zeazăî nter mende60dezi ledel adat ai ntrăr iiînv i
goar ea
prezent ului cod.
(2)Î ncazulangaj at or il
orî nf i
inţ aţidupăi nt rar eaî nv igoar eapr ezent uluicod, termenulde60dezi lepr ev ăzutl aal in.( 1)î ncepesă
cur gădel adat adobândi ri
i per sonal ităţii j
ur idi ce.
CAP.I I
Răspunder eadi sci pl inar ă
ART.247
(1)Angaj at or uldi spunedepr erogat ivădi sci pl inar ă, av ânddr ept uldeaapl ica, pot rivitlegi i
, sancţ iunidi sci plinar esal ar iaţil
orsăior i
decât eor i const at ăcăaceşt iaausăv ârşi toabat er edi scipl inar ă.
(2)Abat er eadi sci pl i
nar ăest eof apt ăî nl egăt urăcumuncaşicar econst ăî ntr-oacţ iunesaui nacţ iunesăv ârşi tăcuv i
nov ăţi
ede
căt resal ar iat ,pr incar eacest aaî ncăl catnor mel el egal e,r egul ament uli nt ern,cont r
act uli ndi vidualdemuncăsaucont ract ul
col ect ivdemuncăapl icabi l,or dinel eşi di spozi ţ i
ilel egal eal econducăt or il
ori erarhi ci.
ART.248
(1)Sancţ iuni ledi sci pl inar epecar el epoat eapl icaangaj at or ul încazul încar esal ar i
at ulsăv âr şeşt eoabat er edi scipl inar ăsunt :
a)av er ti
sment ul scr i
s;
b)r et rogr adar eadi nf uncţ ie, cuacor dar easal ar iuluicor espunzăt orf uncţ i
eiî ncar es- adi spusr etrogr adar ea, pent r
uodur atăcenu
poat edepăşi 60dezi l
e;
c)r educer easal ar i
ul ui debazăpeodur atăde1- 3l uni cu5- 10%;
d)r educer easal ar iului debazăşi /sau, dupăcaz, şi ai ndemni zaţ iei deconducer epeoper ioadăde1- 3l uni cu5- 10%;
e)desf acer eadi sci pl inar ăacont ract ului i
ndi vidual demuncă.
(2)Î ncazulî ncar e,pr inst at ut epr of esi onal eapr obat epr inl egespeci al ă,sest abi leşt eunal tr egi m sancţ ionat or ,v af iaplicat
acest a.
(3)Sancţ iuneadi sci plinar ăser adi azădedr eptî nt er mende12l unidel aapl icar e, dacăsal ariat uluinuiseapl icăonouăsancţ i
une
disci plinar ăî nacestt ermen.Radi er easancţ iuni lordi scipl i
nar eseconst at ăpr indeci zieaangaj ator ul ui emi săî nf or măscr isă.
ART.249
(1)Amenz il
edi sci pl i
nar esunti nt er zise.
(2)Pent ruaceeaşi abat er edi sci pl inar ăsepoat eapl icanumai osingur ăsancţ i
une.
ART.250
Angaj at or ulst abi leşt esancţ iuneadi sci pl inar ăapl icabi l
ăî nr apor tcugr avitateaabat eriidi scipl i
nar esăv ârşitedesal ariat,avându-
seî nv eder eur măt oar el e:
a)î mpr ejur ăr i
leî ncar ef apt aaf ostsăv âr şi tă;
b)gr adul dev i
nov ăţ i
easal ar iat ului ;
c)conseci nţ eleabat er i
i di sci plinar e;
d)compor tar eagener al ăî nser v i
ci uasal ariat ul ui;
e)ev ent ual elesancţ iuni disci pl inar esuf er i
teant er iordecăt reacest a.
ART.251
(1)Subsancţ i
uneanul i
tăţ iiabsol ut e,ni ciomăsur ă,cuexcepţ iaceleipr ev ăzut el aar t.248al in.( 1)l it.a) ,nupoat ef idi spusămai
î
nai nt edeef ect uar eaunei cer cet ăr idi sci pl inar epr eal abi le.
(1^1)Pent r uef ect uar eacer cet ăr ii disci pl inar e, angaj at or ulv adesemnaoper soanăsauv ast abi l
i ocomi sieor iv aapel alaser viciil
e
unui consul t antext ernspeci al i
zatî nl egi slaţ iamunci i
, pecar eo/ îlvaî mput er nici î
nacestsens.
(l
a03- 10- 2020Ar ticol ul251 di n Capi tol ulI I,Ti t lulXIaf ostcompl etatdePunct ul5,ARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .213di n30
sept embr ie2020, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .893di n30sept embr ie2020)
(2)Î nv eder eadesf ăşur ăr iicer cet ăr iidi sci pl inar epr eal abile,sal ariatulv af iconv ocatî nscr isdecăt r
eper soanadesemnat ă,de
căt repr eşedi nt el ecomi si eisaudecăt reconsul tant ulext ern,î mput erniciţipot ri
v ital i
n.( 1^ 1) ,pr eci zându- seobi ect ul ,dat a,oraşi
l
ocul î
nt rev eder ii.
(l
a03- 10- 2020Al ineat ul( 2)di nAr t i
col ul251, Capi tol ulI I, TitlulXIaf ostmodi ficatdePunct ul6, ARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .
213di n30sept embr ie2020, publ i
cat ăî nMONI TORULOFI CIALnr .893di n30sept embr i
e2020)
(3)Nepr ezent ar easal ar iatul uil aconv ocar eaf ăcut ăî ncondi ţi
ilepr ev ăzut el aal in.( 2)f ăr ăunmot ivobi ect ivdădr ept ul
angaj ator ul ui sădi spunăsancţ ionar ea, făr ăef ect uar eacer cet ăriidiscipl i
nar epr eal abile.
(4)Î ncur sulcer cet ăriidi sci pl inar epr eal abi lesal ar iatular edr eptulsăf ormul ezeşisăsusţ inăt oat eapăr ărileî nf av oar easaşisă
ofer ecomi si eisauper soaneiî mput er ni ci tesăr eal izezecer cetareat oatepr obel eşimot i
v aţiil
epecar el econsi der ănecesar e,
precum şidr ept ulsăf i
easi st at ,l acer er easa,decăt reunconsul tantext ernspeci al i
zatî nl egi sl aţi
amunci isaudecăt reun
repr ezent antal si ndi cat ului al căr ui membr uest e.
(l
a03- 10- 2020Al ineat ul( 4)di nAr t i
col ul251, Capi tol ulI I, TitlulXIaf ostmodi ficatdePunct ul6, ARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .
213di n30sept embr ie2020, publ i
cat ăî nMONI TORULOFI CIALnr .893di n30sept embr i
e2020)
ART.252
(1)Angaj at or uldi spune apl i
car ea sancţ iuni idi sci plinar e pr i
ntr-o deci zie emi să î nf or mă scr isă,î nt ermen de 30 de zi l
e
calendar ist icedel adat al uăr iil acunoşt inţ ădespr esăv ârşireaabat er iidisci plinar e,darnumait âr ziude6l unidel adat asăv ârşir i
i
fapt ei.
(2)Subsancţ iuneanul ităţ i
i absol ut e, îndeci ziesecupr indî nmodobl igat oriu:
a)descr ier eaf apt ei car econst itui eabat er edi sci plinar ă;
b)pr eci zar eapr ev eder ilordi nst at ut uldeper sonal ,r egul ament ulinter n,cont ract ulindi v i
dualdemuncăsaucont ract ulcol ectivde
muncăapl icabi l car eauf ostî ncăl cat edesal ar iat ;
c)mot iv elepent rucar eauf ostî nl ăt urat eapăr ăr ilef ormul at edesal ariatî nt i
mpulcer cet ăriidi sci plinar epr eal abi lesaumot ivele
pent rucar e, încondi ţiil
epr ev ăzut el aar t.251al in.( 3) ,nuaf ostef ect uat ăcer cet area;
d)t emei ul dedr eptî nbazacăr ui asancţ iuneadi sci plinar ăseapl i
că;
e)t ermenul încar esancţ i
uneapoat ef i cont est at ă;
f)inst anţ acompet ent ăl acar esancţ iuneapoat ef i cont est ată.
(3)Deci ziadesancţ ionar esecomuni căsal ar iat ul uiî ncelmul t5zi l
ecal endar isticedel adat aemi ter i
işipr oduceef ect edel adat a
comuni căr ii.
(4)Comuni car easepr edăper sonal sal ar i
at ul ui, cusemnăt ur ădepr imi re, ori,încazder efuzal pr imi r i
i,prinscr isoar er ecomandat ă,
l
adomi ci l
iul saur eşedi nţ acomuni cat ădeacest a.
(5)Deci ziadesancţ ionar epoat ef icont est at ădesal ariatl ai nst anţ elej udecăt or eşticompet ent eî nt ermende30dez il
e
calendar ist icedel adat acomuni căr ii
.
CAP.I I
I
Răspunder eapat rimoni al ă
ART.253
(1)Angaj at or ulest eobl igat ,înt emei ulnor mel orşipr inci pii
lorr ăspunder iici vil
econt ract ual e,săî ldespăgubeascăpesal ari
atî n
situaţ iaî ncar eacest aasuf er itunpr ejudi ciumat er i
alsaumor aldincul paangaj atorul uiî nt i
mpulî ndepl inir
iiobl i
gaţ i
ilordeser viciu
sauî nl egăt ur ăcuser viciul .
(2)Î n cazulî n car eangaj at or ulr ef uză să î ldespăgubească pesal ar i
at ,acest a sepoat eadr esa cu pl ânger ei nstanţelor
j
udecăt or eşt i compet ent e.
(3)Angaj at or ulcar eapl ăt itdespăgubi reaî şiv ar ecuper asumaaf er entădel asal ariatulv i
nov atdepr oducer eapagubei ,în
condi ţi
ilear t.254şi ur măt oar ele.
ART.254
(1)Sal ar iaţ iir ăspundpat rimoni al,î nt emei ulnor mel orşipr incipii
lorr ăspunder iici vilecont ract ual e,pent rupagubel emat eriale
produseangaj ator ului di nv i
naşi înl egăt ur ăcumuncal or .
(2)Sal ar iaţ iinur ăspunddepagubel epr ov ocat edef or ţ
amaj orăsaudeal tecauzenepr evăzut ecar enuput eauf iînlăt urat eşini ci
depagubel ecar eseî ncadr eazăî nr i
scul nor mal al ser viciului.
(3)Î nsi tuaţ iaî ncar eangaj at or ulconst at ăcăsal ar i
at ulsăuapr ov ocatopagubădi nv i
naşiî nl egăt ur ăcumuncasa,v aput ea
solicitasal ar iat ul ui, pr i
nt r-onot ădeconst at ar eşiev al uar eapagubei ,recuper areacont rav alor i
iacest eia,prinacor dulpăr ţil
or,într-
unt er mencar enuv aput eaf imai mi cde30dezi ledel adat acomuni căr ii
.
(4)Cont rav al oar eapagubeir ecuper at epr inacor dulpăr ţil
or ,conf or m al in.( 3) ,nupoat ef imaimar edecâtechi val ent ula5sal ar i
i
mi nimebr ut epeeconomi e.
ART.255
(1)Cândpagubaaf ostpr odusădemaimul ţisal ar i
aţ i,cuant umulr ăspunder i
if i
ecăr uiasest abi leşt eî nr apor tcumăsur aî ncar ea
cont ribui tl apr oducer eaei .
(2)Dacămăsur aî ncar es- acont ri
bui tl apr oducer eapagubeinupoat ef idet er mi nat ă,r ăspunder eaf i
ecăr uiasest abi l
eşte
propor ţi
onalcusal ar iulsăunetdel adat aconst atăr iipagubeişi , at uncicândest ecazul , şiî nf uncţ i
edet impulef ectivlucr atdel a
ult
imul săui nv entar .
ART.256
(1)Sal ariatul car eaî ncasatdel aangaj atorosumănedat or at ăest eobl i
gatsăor est i
tui e.
(2)Dacăsal ar iatulapr imi tbunur icar enuisecuv eneauşicar enumaipotf irest itui teî nnat urăsaudacăacest ui ais-aupr estat
servici ilacar enuer aî ndr ept ăţ it
,est eobl igatsăsupor tecont rav aloar eal or .Cont rav al oar eabunur i
l
orsauser viciil
orîncauzăse
stabileşt epot rivitv alor iiacest or adel adat apl ăţ ii
.
ART.257
(1)Sumast abi li
tăpent ruacoper ireadaunel orser eţineî nr at el unar edi ndr epturilesal ar ialecar esecuv i
nper soaneiî ncauzădi n
parteaangaj at or ului lacar eest eî ncadr at ăî nmuncă.
(2)Rat elenupotf imaimar ideot reimedi nsal ari
ull unarnet , făr ăaput eadepăşiî mpr eunăcucel elalter eţiner ipecar el e-arav ea
celîncauzăj umăt at edi nsal ariul respect i
v .
ART.258
(1)Încazulî ncar econt ract uli ndi v idualdemuncăî ncet eazăî nai nt ecasal ariatulsăî lfidespăgubi tpeangaj at orşicelî ncauzăse
î
ncadr eazăl aunal tangaj at oror idev inef uncţ ionarpubl ic,r eţiner il
edi nsal ar i
usef acdecăt renoulangaj at orsaunouai nst ituţi
e
oriaut oritatepubl ică, dupăcaz, pebazat itlului execut or iut r ansmi sî nacestscopdecăt reangaj at orul păgubi t.
(2)Dacăper soanaî ncauzănus- aî ncadr atî nmuncăl aunal tangaj ator,î nt emei ulunuicont racti ndi vidualdemuncăor ica
funcţ ionarpubl i
c, acoper ireadaunei sev af acepr inur măr i
reabunur ilorsal e, î
ncondi ţiil
eCodul ui depr ocedur ăci vilă.
ART.259
Încazul încar eacoper ireapr ejudi ci ului pr i
nr eţ ineri lunar edi nsal ar iunusepoat ef aceî nt r-unt er mendemaxi mum 3ani del adat a
l
acar es- aef ect uatpr imar at ăder eţ iner i, angaj ator ulsepoat eadr esaexecut orului judecăt or escî ncondi ţii
leCodul uidepr ocedur ă
civi
lă.
CAP.I V
Răspunder eacont r av enţ ional ă
ART.260
(1)Const ituiecont rav enţ i
eşi sesancţ i
oneazăast f
el ur măt oar elef apt e:
a)ner espect ar eadi spozi ţiilorpr ivindgar ant areaî npl at ăasal ariul ui mi nim br utpeţ ar ă, cuamendădel a300l ei l
a2. 000l ei ;
b)încăl car eadecăt r
eangaj at orapr ev eder il
orar t
.34al in.( 5) ,cuamendădel a300l ei la1. 000l ei;
c)împi edi car easauobl igar ea, pr i
nameni nţ ăr ior ipr inv i
ol enţ e, aunuisal ar iatsauaunuigr updesal ar iaţisăpar tici
pel agr ev ăor i
sămunceascăî nt impul gr ev ei, cuamendădel a1. 500l ei la3. 000l ei;
d)st ipul areaî ncont ract ul indi vidual demuncăaunorcl auzecont rar edi spozi ţi
il
orl egal e, cuamendădel a2. 000l ei l
a5. 000l ei;
e)pr imi real amuncăaunei asauamaimul torper soanef ăr ăî nchei er eaunuicont racti ndi v idualdemuncă, pot rivitar t
.16al in.( 1),
cuamendăde20. 000l ei pent ruf iecar eper soanăast fel ident ificat ă, fărăadepăşi v aloar eacumul at ăde200. 000l ei ;
(l
a13- 04- 2018Li t er ae)di nAl ineat ul( 1),Ar ticol ul260,Capi tol ulI V,Ti t
lulXIaf ostmodi ficat ădePunct ul6,ARTI COLUNI Cdi n
LEGEAnr .88di n4apr ili
e2018, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .315di n10apr il
ie2018)
e^1)pr i
mi r
eal amuncăaunei asauamaimul t
orper soanef ăr ăt ransmi tereael ement el orcont ractul uiindi vidualdemuncăî n
registr ulgener aldeev idenţ ăasal ar iaţilorcelt ârziuî nzi uaant er ioar ăî nceper i
iact iv ităţ i
i,cuamendăde20. 000l eipent ruf iecare
persoanăast f el i
dent i
ficat ă, fărăadepăşi v al oar eacumul at ăde200. 000l ei;
(l
a13- 04- 2018Li ter ae^ 1)di nAl ineat ul( 1), Ar ticolul260, Capi tol ulI V, TitlulXIaf ostmodi fi
cat ădePunct ul7, ARTI COLUNI Cdi n
LEGEAnr .88di n4apr ili
e2018, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .315di n10apr il
ie2018)
e^2)pr imi real amuncăaunui asauamaimul torsal ar i
aţ iî nper ioadaî ncar eacest a/ aceşt iaar e/ aucont ract ulindi v i
dualdemuncă
suspendat ,cuamendăde20. 000l ei pent ruf iecar eper soanăast fel i
dent i
ficată, f
ăr ăadepăşi valoar eacumul atăde200. 000l ei ;
(l
a13- 04- 2018Li ter ae^ 2)di nAl ineat ul( 1), Ar ticolul260, Capi tol ulI V, TitlulXIaf ostmodi fi
cat ădePunct ul7, ARTI COLUNI Cdi n
LEGEAnr .88di n4apr ili
e2018, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .315di n10apr il
ie2018)
e^3)pr imi real amuncăaunui asauamaimul torsal ar i
aţ iînaf ar apr ogr amul uidel ucr ust abi litîncadr ulcont ract elorindi vidual ede
muncăcut imppar ţial,cuamendăde10. 000l eipent ruf iecar eper soanăast feli dent ificat ă,f ărăadepăşiv aloar eacumul at ăde
200. 000l ei ;
(l
a13- 04- 2018Li t er ae^ 3)di nAl i
neat ul( 1), Ar ticolul260, Capi t olulI V, TitlulXIaf ostmodi ficatădePunct ul7, ARTI COLULUNI C
dinLEGEAnr .88di n4apr ili
e2018, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .315di n10apr ili
e2018)
e^4)î ncăl car eapr ev eder ilorar t.53^ 1al in.( 19) ,cur et ur nar easumel orpr imi tecut itludei ndemni zaţ iepot rivitar t.53^ 1al in.( 1)şi
(12), pent rupost ur iledesf ii
nţ at e;
(l
a27- 12- 2020Al ineat ul( 1)di n Ar ticol ul260,Capi tol ulI V,Ti t l
ulXIaf ostcompl et atdePunct ul3,Ar ticolulIdi nLEGEAnr .298
din24decembr i
e2020, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .1293di n24decembr ie2020)
f
)pr est areamunci i decăt reoper soanăf ăr ăî nchei er eaunui cont racti ndiv i
dual demuncă, cuamendădel a500l eil
a1. 000l ei;
g)încăl car eadecăt r
eangaj at orapr ev eder il
orar t
.139şi 142, cuamendădel a5. 000l ei l
a10. 000l ei;
h)încăl car eaobl igaţ iei pr ev ăzut el aar t
.140, cuamendădel a5. 000l ei la20. 000l ei;
i
)ner espect ar eadi spozi ţiil
orpr i
v i
ndmuncasupl i
ment ară,cuamendădel a1. 500l eil a3. 000l eipent ruf i
ecar eper soană
i
dent ificat ăcapr est ândmuncăsupl i
ment ar ă.
(l
a21- 06- 2020Li ter ai )di nAl i
neat ul( 1), Ar ticol ul260, Capi tolulI V, Ti tlulXIaf ostmodi ficat ădeARTI COLULUNI Cdi nLEGEAnr .
85di n18i uni e2020, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .525di n18i unie2020)
j
)ner espect ar eapr ev eder ilorl egal epr i
v indacor dar ear epausul ui săpt ămânal ,
cuamendădel a1. 500l ei la3. 000l ei;
k)neacor dar eai ndemni zaţ i
eipr ev ăzut el aar t .53al i
n.( 1) ,încazulî ncar eangaj at or ulî şiî nt rerupet empor aract ivi
t ateacu
menţ i
ner ear apor tur il
ordemuncă, cuamendădel a1. 500l ei la5. 000l ei ;
l
)încăl car eapr ev eder il
orl egal er efer itoar el amuncadenoapt e, cuamendădel a1. 500l ei la3. 000l ei;
m)î ncăl car eadecăt r eangaj atoraobl i
gaţ iei pr ev ăzut el aar t.27şi 119, cuamendădel a1. 500l ei la3. 000l ei ;
n)ner espect ar eapr ev eder ilorl egal epr iv i
ndî nr egist rar eadecăt reangaj atorademi siei ,cuamendădel a1. 500l eila3. 000l ei;
o)încăl car eadecăt reagent uldemuncăt empor ar ăaobl igaţ ieipr ev ăzut el aar t.102,cuamendădel a5. 000l eila10. 000l ei,
pent ruf iecar eper soanăi dent ifi
cat ă, făr ăadepăşi v al oar eacumul at ăde100. 000l ei ;
p)încăl car eapr ev eder ilorar t.16al in.( 3) , cuamendădel a1. 500l ei la2. 000l ei.
q)încăl car eapr ev eder ilorar t.16al in.( 4) , cuamendăde10. 000l ei ;
(l
a07- 08- 2017Al ineat ul( 1)di nAr ticol ul260, Capi tol ulI V, Ti tlulXIaf ostcompl et atdePunct ul7, Ar ti
col ulIdi nORDONANŢADE
URGENŢĂnr .53di n4august2017, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .644di n07august2017)
r)ner espect ar eadi spozi ţi
ilorar t.5al in.( 2) -(9)şi alear t.59l it.a) , cuamendădel a1. 000l ei l
a20. 000l ei.
(l
a27- 07- 2020Al i
neat ul( 1)di n Ar t
icol ul260, Capi tol ulIV,Ti tlulXIaf ostcompl etatdePunct ul4, ARTI COLULUNI Cdi nLEGEA
nr.151di n23i uli
e2020, publ icat ăî nMONI TORULOFI CIALnr .658di n24i ulie2020)
(1^1)Pr inder ogar edel apr ev eder ilear t.28al i
n.( 1)di nOr donanţ aGuv er nul uinr.2/ 2001pr i
v indr egi mulj uridicalcont ravenţiil
or ,
apr obat ăcumodi ficăr işicompl etăripr inLegeanr .180/ 2002,cumodi f i
căr il
eşicompl et ăr il
eul terioar e,cont raveni entulpoat e
achi ta,î nt er mendecelmul t48deor edel adat aî nchei eriipr ocesul ui -
v erbalor i,dupăcaz,del adat acomuni căriiacest ui a,
j
umăt at edi namendaapl icat ăpot r i
vital in.( 1)l it
.e) -e^ 3),inspect oruldemuncăf ăcândmenţ iunedespr eaceast ăposi bil
it
ateî n
procesul -ver bal .
(l
a13- 04- 2018Al ineat ul( 1^1)di nAr ticol ul260, Capi tol ulIV, TitlulXIaf ostmodi fi
catdePunct ul8, ARTI COLUNI Cdi nLEGEAnr .
88di n4apr ilie2018, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .315di n10apr ili
e2018)
(2)Const at areacont rav enţ iil
orşi apl icar easancţ iuni lorsef acdecăt rei nspect or i
i demuncă.
(3)Cont rav enţ i
il
orpr ev ăzut el aal i
n.( 1)l iseapl i
cădi spozi ţi
ilel egi slaţiei î
nv igoar e.
(4)Î ncazulconst at ăriisăv âr şiriiunei adi nt ref apt elepr evăzut el aal i
n.( 1)l it.e) -
e^ 2), i
nspect or uldemuncădi spunemăsur asist ăr i
i
act i
v i
tăţ iilocul uidemuncăor gani zat , supuscont rolul ui, î
ncondi ţ i
ilest abi lit
eî npr ocedur adesi star eel abor at ădeI nspecţ iaMunci i
şiapr obat ăpr inor di nalmi ni struluimunci işij ustiţieisoci al e,publ i
catî nMoni torulOf i
cialalRomâni ei,Par t
eaI ,dupăconsul tar ea
preal abi lăaconf eder aţ ii
lorsi ndi caleşi pat ronal er epr ezent at i
v elani vel naţ ional .
(l
a13- 04- 2018Al i
neat ul( 4)di nAr ticol ul260,Capi tol ulIV,Ti tl
ulXIaf ostmodi fi
catdePunct ul9,Punct ul9,ARTI COLUNI Cdi n
LEGEAnr .88di n4apr i
lie2018, publ icat ăî nMONI TORULOFI CIALnr .315di n10apr i
lie2018)
(5) Angaj at or ulpoat er eluaact i
vitat eanumaidupăachi tareaamenzi icont ravenţ ional e,î ncondi ţi
ilel egii,şinumaidupăcea
remedi atdef i
cienţ ele car e au condusl a si st area act ivi
tăţ iipr i
nî nchei er ea cont ractul uii ndiv i
dualde muncă,t ransmi ter ea
element elorcont ract uluii ndi vidualdemuncăî nr egi strulgener aldeev idenţ ăasal ariaţi
lorsau,dupăcaz,î ncet areasuspendăr i
i
cont ract uluii ndiv i
dualdemuncăşipr ezent areadocument el orcar edov edescpl atacont ribuţ iilorsoci aleşiai mpozi tuluipev eni t
afer ent ev eni turi
lorsal ar i
al ecar esecuv inl ucr ăt orul ui pent ruper ioadaî ncar eapr est atact ivitat enedecl ar ată.
(l
a13- 04- 2018Al i
neat ul( 5)di nAr ticol ul260,Capi tol ulIV,Ti tl
ulXIaf ostmodi fi
catdePunct ul9,Punct ul9,ARTI COLUNI Cdi n
LEGEAnr .88di n4apr i
lie2018, publ icat ăî nMONI TORULOFI CIALnr .315di n10apr i
lie2018)
(6)Rel uar eaact ivităţ iicuî ncăl careadi spozi ţii
loral in.( 5)const itui ei nfracţ iuneşisesancţ ioneazăcuî nchi soar edel a6l unila2
ani saucuamendă.
(l
a13- 04- 2018Ar ticol ul260 di n Capi tolulI V, Ti t
lulXIaf ostcompl etatdePunct ul9, Punct ul9, ARTI COLUNI Cdi nLEGEAnr .88
din4apr il
ie2018, publ icat ăî nMONI TORULOFI CIALnr .315di n10apr il
ie2018)
CAP.V
Răspunder eapenal ă
ART.261
Abr ogat .
(l
a01- 02- 2014Ar t.261af ostabr ogatdepct .1alar t.127,Ti tlulI Idi nLEGEAnr .187di n24oct ombr i
e2012,publ i
catăî n
MONI TORULOFI CI ALnr .757di n12noi embr i
e2012. )
ART.262
Abr ogat .
(l
a01- 02- 2014Ar t.262af ostabr ogatdepct .1alar t.127,Ti tlulI Idi nLEGEAnr .187di n24oct ombr i
e2012,publ i
catăî n
MONI TORULOFI CI ALnr .757di n12noi embr i
e2012. )
ART.263
Abr ogat .
(l
a01- 02- 2014Ar t.263af ostabr ogatdepct .1alar t.127,Ti tlulI Idi nLEGEAnr .187di n24oct ombr i
e2012,publ i
catăî n
MONI TORULOFI CI ALnr .757di n12noi embr i
e2012. )
ART.264
(1)Const i
t uiei nfracţ iuneşisepedepseşt ecuî nchi soar edel aol unăl aunansaucuamendăpenal ăf aptaper soaneicar e,înmod
repet at ,st abi l
eştepent rusal ariaţiiîncadr aţ iînbazacont ract uluii ndi vidualdemuncăsal ariisubni velulsal ariuluimi nim br utpe
ţarăgar ant atî npl at ă, pr ev ăzutdel ege.
(2)Cupedeapsapr ev ăzut ăl aal in.( 1)sesancţ i
oneazăşii nfracţ iuneaconst ândî nr efuzulnej ustificataluneiper soanedea
prezent aor ganel orcompet ent edocument elel egal e,î nscopulî mpi edi căr i
iv erificăr il
orpr i
v itoarel aapl icar ear egl ement ăr i
lor
gener aleşispeci al eî ndomeni ulr elaţ i
ilordemuncă,secur ităţ i
işisănăt ăţiiînmuncă,î nt ermendecelmul t15zi l
edel apr i
mi r ea
celei de- adouasol i
ci tăr i
.
(3)Cupedeapsapr ev ăzut ăl aal in.( 1)sesancţ ioneazăşii nfracţ iuneaconst ândî nî mpi edi car easubor i
cef ormăaor ganel or
compet ent edeai nt r
a, încondi ţiil
epr ev ăzut edel ege, î
nsedi i
,inci nte, spaţ i
i,terenur isaumi jloacedet ranspor tpecar eangaj ator ul
l
ef oloseşt eî nreal izar eaact ivităţi
il uipr of esional e,pent ruaef ect uav er if
icăr ipr i
v i
t oarel aapl i
carear egl ement ări
lorgener aleşi
speci al eî ndomeni ul rel aţiil
ordemuncă, secur i
tăţii şi sănăt ăţiiînmuncă.
(4)Abr ogat .
(l
a07- 08- 2017Al i
neat ul( 4)di n Ar ticol ul264, Capi tol ulV, Ti t
lulXIaf ostabr ogatdePunct ul10, Ar ti
col ulIdi nORDONANŢADE
URGENŢĂnr .53di n4august2017, publ icat ăî nMONI TORULOFI CIALnr .644di n07august2017)

--
-----
Ar t.264af ostmodi fi
catdepct .2alar t.127, Titl
ulI IdinLEGEAnr .187di n24oct ombr i
e2012, publi
catăî nMONI TORULOFI CIAL
nr.757di n12noi embr ie2012.
ART.265
(1)Î ncadr areaî nmuncăaunuimi norcuner espect ar eacondi ţ
ii
lorlegaledev ârstăsauf olosi
reaacest uiapentrupr estareaunor
act ivi
tăţicuî ncăl careapr ev ederil
orl egal erefer i
toar elar egi
muldemuncăalmi noril
orconst it
uieinfr
acţ i
uneşisepedepseşt ecu
î
nchi soaredel a3l uni la2ani saucuamendă.
(2)Pr imireal amuncăauneiper soaneaf lateî nsi tuaţi
edeşeder ei l
egalăî nRomâni a,cunoscândcăaceast aest ev i
ctimăa
traficuluideper soane, const i
tuieinf racţ i
uneşi sesancţ i
oneazăcuî nchisoaredel a3l unil
a2ani saucuamendă.
(l
a07- 08-2017Al i
neat ul(2)di nAr ticol ul265, Capit olulV, Ti
tlulXIaf ostmodi ficatdePunct ul11, Ar
ticolulIdi
nORDONANŢADE
URGENŢĂnr .53di n4august2017, publ icatăînMONI TORULOFI CIALnr .644di n07august2017)
(3)Dacămuncapr estatădeper soanel epr ev ăzutel aal i
n.(2)saul aar t.264al in.(4)est edenat urăsăl epunăî nper icolv i
aţa,
i
nt egr i
tateasausănăt at ea,pedeapsaest eînchisoar eadel a6luni l
a3ani .
(4)Î ncazulsăv ârşir
iiunei adint r
ei nfr acţiunil
epr evăzut elaali
n.(2)şi( 3)şilaar t.264al i
n.( 4),
instanţadej udecat
ăpoat edi spune
şi aplicareaunei asaumai mul t
oradi ntreur măt oarel epedepsecompl ement are:
a)pi er dereat otalăsaupar ţi
alăadr ept uluiangaj atoruluideabenef iciadepr estaţ i
i,ajut
oareor isubvenţiipubli
ce,inclusivfondur i
aleUni uniiEur openegest ionat edeaut orităţi
leromâne, pentr
uoper ioadădepânăl a5ani ;
b)i nter zicer eadr ept uluiangaj at orul uideapar t i
cipal aat r i
bui reaunuicont ractdeachi ziţiipubl icepent ruoper i
oadădepânăl a5
ani;
c)r ecuper ar eai nt egr al ăsaupar ţial ăapr est aţ i
il
or ,aj utoar el oror isubv enţ ii
lorpubl ice,i ncl usi vf ondur ial eUni uni iEur opene
gest ionat edeaut or ităţ iler omâne, atribui t
eangaj ator ul ui peoper ioadădepânăl a12l uni înai nt edecomi ter eai nf r
acţ iuni i;
d)î nchi der eat empor ar ăsaudef initivăapunct uluior iapunct elordel ucr uîncar es- acomi si nf r acţ iuneasaur et rager eat empor ară
oridef i
ni ti
v ăauneil icenţ ededesf ăşur areaact iv ităţiipr of esi onal eî ncauză,dacăacestl ucr uest ej ustificatdegr av i
tatea
î
ncăl căr i
i.
(5)Î ncazulsăv âr şiriiunei adi ntrei nf racţ iuni l
epr ev ăzut el aal in.( 2)şi( 3)şil aar t.264al in.( 4) ,angaj ator ulv af iobl igatsă
plăteascăsumel er epr ezent ând:
a)or icer emuner aţ ier est ant ădat orat ăper soanel orangaj at ei legal .Cuant umulr emuner aţ i
eisepr esupuneaf iegalcusal ariul
medi ubr utpeeconomi e, cuexcepţ i
acazul ui încar ef ieangaj at orul ,
fieangaj atul poat edov edi cont rar iul;
b)cuant umult ut ur ori mpozi tel or ,taxel orşicont ri
buţ iilordeasi gur ărisoci al epecar eangaj at or ull e-arf ipl ătitdacăper soanaarf i
fostangaj at ăl egal , i
ncl usi vpenal ităţiledeî nt âr ziereşi amenzi leadmi nistrat i
v ecor espunzăt oar e;
c)chel tui eliledet er mi nat edet ransf er ulpl ăţ il
orr est ant eî nţ ar aîncar eper soanaangaj at ăi legals- aî ntor sdebunăv oi esauaf ost
retur nat ăî ncondi ţ i
ilel egi i.
(6)Î ncazulsăv âr şir i
iunei adi nt rei nf racţ iuni lepr ev ăzut el aal in.( 2)şi( 3)şil aar t.264al i
n.( 4)decăt reunsubcont ract ant ,atât
cont ract ant ulpr inci pal ,câtşior icesubcont ract anti nt ermedi ar,dacăauav utcunoşt inţădef apt ulcăsubcont ract ant ulangaj ator
angaj a st r ăiniaf laţ iî n si t
uaţ i
e deşeder ei legal ă,potf iobl igaţ idecăt rei nst anţ ă,î n sol i
darcu angaj at orulsau î nl ocul
subcont ract ant ul uiangaj atoror ialcont ract ant uluialcăr uisubcont r
act antdi rectest eangaj at or ul ,lapl at asumel ordebani
prev ăzut el aal in.( 5)l it.a)şi c) .
(l
a01- 02- 2014Ar t.265af ostmodi ficatdepct .3alar t.127,Ti t
lulIIdi nLEGEAnr .187di n24oct ombr i
e2012,publ icatăî n
MONI TORULOFI CI ALnr .757di n12noi embr i
e2012. )
TITLULXI I
Jur i
sdi cţ i
amunci i
CAP.I
Dispozi ţiigener al e
ART.266
Jur i
sdi cţ i
amunci iar ecaobi ectsol uţ ionar eaconf li
ct el ordemuncăcupr i
virel aînchei er ea, execut ar ea, modi fi
car ea, suspendar ea
şiîncet ar eacont ract el ori ndiv idual esau,dupăcaz,col ect i
v edemuncăpr ev ăzut edepr ezent ulcod,pr ecum şiacer er il
orpr i
vind
rapor tur il
ej ur i
di cedi nt repar t ener i
i soci ali,st abi li
tepot rivitpr ezent uluicod.
ART.267
Potf ipăr ţ iînconf lictel edemuncă:
a)sal ariaţ ii
,pr ecum şior i
ceal tăper soanăt itular ăaunuidr eptsauauneiobl i
gaţ iiî nt emei ulpr ezent uluicod,alal torl egisaual
cont ract el orcol ect iv edemuncă;
b)angaj at or ii-per soanef iziceşi /sauper soanej uridi ce- ,agenţ iidemuncăt empor ară,ut i
lizat orii,pr ecum şior iceal tăper soană
car ebenef ici azădeomuncădesf ăşur at ăî ncondi ţii
lepr ezent ului cod;
c)si ndi cat el eşi pat ronat ele;
d)al teper soanej ur idi cesauf izi cecar eauaceast ăv ocaţ i
eî nt emei ul l
egi l
orspeci al esaual Codul ui depr ocedur ăci vilă.
ART.268
(1)Cer er il
eî nv eder easol uţ i
onăr i
iunui conf lictdemuncăpotf ifor mul ate:
a)î nt ermende30dezi lecal endar isticedel adat aî ncar eaf ostcomuni cat ădeci zi auni l
at er alăaangaj at oruluir ef eritoarel a
î
nchei er ea, execut ar ea, modi ficar ea, suspendar easauî ncet areacont ract ului indi vi
dual demuncă;
b)î nt ermende30dezi lecal endar isticedel adat aîncar es- acomuni catdeci ziadesancţ ionar edi sci pl i
nar ă;
c)î nt er mende3anidel adat anaşt er iidr ept ul uilaacţ i
une,î nsi tuaţiaî ncar eobi ect ulconf l
ict uluii ndi vidualdemuncăconst ăîn
plataunordr ept ur isal arial eneacor dat esauaunordespăgubi ricăt r
esal ar i
at,pr ecum şiî ncazulr ăspunder iipat r i
moni alea
salar iaţil
orf aţ ădeangaj at or;
d)pet oat ădur at aexi st enţ eicont ract ului,î ncazulî ncar esesol icităconst at ar eanul ităţ i
iunuicont racti ndi vidualsaucol ectivde
muncăor iaunorcl auzeal eacest uia;
e)î nt ermende6l unidel adat anaşt er iidr ept ul uilaacţ iune, î
ncazulneexecut ăr i
icont ract ul uicol ect ivdemuncăor iaunorcl auze
aleacest ui a.
(2)Î nt oat esi t
uaţ iil
e, altel edecâtcel epr evăzut el aal in.( 1) ,termenul estede3ani del adat anaşt erii dr ept ului.
CAP.I I
Compet enţ amat er ial ăşi t eritor i
al ă
ART.269
(1)Judecar eaconf l
ict elordemuncăest edecompet enţ ai nst anţ el orjudecăt or eşt i
, stabi litepot rivitlegi i
.
(l
a15- 02- 2013Al i
n.( 1)alar t.269af ostmodi fi
catdear t.XXdi nLEGEAnr .2di n1f ebr uar ie2013,publ i
cat ăî nMONI TORUL
OFI CI ALnr .89di n12f ebr uar ie2013. )
(2)Cer eriler ef er i
t oar el acauzel epr ev ăzut el aal i
n.( 1)seadr eseazăi nstanţ eicompet ent eî nacăr eici rcumscr ipţi
er ecl amant ul
î
şi ar edomi ci l
iul saur eşedi nţ aor i,dupăcaz, sedi ul.
(3)Dacăsuntî ndepl initecondi ţiil
epr ev ăzut edeCoduldepr ocedur ăci vilăpent rucopar ticipar eapr ocesual ăact i
v ă,cer ereapoat e
fifor mul at ăl ai nst anţ acompet ent ăpent ruor icar edi nt r er eclamanţ i
.
(l
a02- 06- 2012Al i
n.( 3)al ar t.269af osti ntrodusdear t.46di nLEGEAnr .76di n24mai 2012, publ icat ăî nMONI TORULOFI CIALnr .
365di n30mai 2012. )
CAP.I I
I
Regul ispeci aledepr ocedur ă
ART.270
Cauzel epr ev ăzut el aar t.266suntscut itedet axaj udi ci arădet imbr uşi det imbr ul j
udi ci ar .
ART.271
(1)Cer er il
er ef er i
t oar el asol uţ ionar eaconf li
ct elordemuncăsej udecăî nr egi m deur genţ ă.
(2)Ter menel edej udecat ănupotf i mai mar ide15zi le.
(3)Pr ocedur adeci tar eapăr ţilorseconsi der ăl egalî ndepl initădacăser eal izeazăcucelpuţ in24deor eî nai nt edet ermenulde
j
udecat ă.
ART.272
Sar cinapr obeiî nconf li
ct el edemuncăr ev ineangaj at or ului,acest af i
indobl igatsădepunădov ezi leî napăr ar easapânăl apr imazi
deî nf ăţişar e.
ART.273
Admi ni strar eapr obel orsef acecur espect arear egi mul uideur genţ ă,inst anţ af i
indî ndr eptsădecadădi nbenef i
ci ulpr obeiadmi se
par t
eacar eî nt âr zieî nmodnej ust ificatadmi nist rareaacest eia.
ART.274
Hot ărârilepr onunţ ateî nf ondsuntdef ini ti
v eşi execut or iidedr ept .
ART.275
Dispozi ţii
lepr ezent ului titlusecompl et eazăcupr ev eder il
eCodul ui depr ocedur ăci vilă.
TITLULXI II
Dispozi ţiitranzi toriişi final e
ART.276
Pot r
ivitobl igaţ iilorint ernaţ i
onal easumat edeRomâni a, l
egi slaţ i
amunci iv af iar moni zat ăper manentcunor mel eUni uniiEur opene,
cuconv enţ iil
eşi recomandăr i
leOr gani zaţ iei Inter naţ ional eaMunci i,cunor mel edr ept ul ui int ernaţ ional al munci i
.
ART.277
(1)Însensul pr ezent ului cod, funcţ i
iledeconducer esuntcel edef ini t
epr i
nl egesaupr inr egl ement ăr iint erneal eangaj at orului .
(2)Pr ezent al eget ranspunepr ev eder ilear t.4di nDi rect ivaPar l
ament uluiEur opeanşiaConsi l
iului2015/ 1794/ UEdemodi ficar ea
directivelor2008/ 94/ CE,2009/ 38/ CEşi2002/ 14/ CEal ePar lament uluiEur opeanşial eConsi liului,adi rect i
v elor98/ 59/ CEşi
2001/ 23/ CEal eConsi l
iului ,î
nceeacepr i
v eşt enav igat or ii
, publ icat ăî nJur nal ulOf ici alalUni uni iEur opene( JOUE) ,seriaL, nr .263
din8oct ombr ie2015, pr ecum şiar t.16l it.b) ,ar t.18şi19di nDi rect iva2003/ 88/ CEaPar lament ul uiEur opeanşiaConsi liuluidi n
4noi embr i
e2003pr ivindanumi teaspect eal eor gani zăr i
i ti
mpul ui del ucr u, publ icat ăî nJur nal ul Of i
ci al al Uni uni iEur opene, ser iaL,
nr.299di n18noi embr i
e2003,şiar t.3,4şi10di nDi rect iva2008/ 104/ CEaPar lament ul uiEur opeanşiaConsi l
iuluidi n19
noiembr ie2008pr ivindmuncapr inagentdemuncăt empor ar ă, publ icatăî nJur nalulOf icialalUni uni iEur opene, ser i
aL, nr.327di n
5decembr ie2008.
(l
a17- 06- 2018Al ineat ul( 2)di nAr ticol ul277,Ti tl
ulXI IIaf ostmodi fi
catdePunct ul2,Ar ticol ulI Vdi nLEGEAnr .127di n11i uni e
2018, publ icat ăî nMONI TORULOFI CI ALnr .491di n14i uni e2018)
ART.278
(1)Di spoz iţ i
ilepr ezent ul uicodseî nt regesccucel el altedi spozi ţiicupr inseî nl egi slaţ i
amunci işi ,înmăsur aî ncar enusunt
i
ncompat i
bi lecuspeci ficul rapor tur i
lordemuncăpr ev ăzut edepr ezent ul cod, cudi spozi ţi
il
el egi slaţ iei civile.
(2)Pr ev eder il
epr ezent ul uicodseapl icăcut i
tludedr eptcomunşiacel orr apor turij ur i
di cedemuncăneî nt emei at epeuncont r act
i
ndi vi
dualdemuncă,î nmăsur aî ncar er egl ement ăr ilespeci al enusuntcompl et eşiapl icar eal ornuest ei ncompat ibilăcu
speci f
icul rapor turil
ordemuncăr espect iv e.
ART.279
(1)Vechi meaî nmuncăst abi l
ităpânăl adat ade31decembr ie2010sepr obeazăcucar netul demuncă.
(2)Dupădat aabr ogăr iiDecr etul uinr .92/ 1976pr ivindcar net uldemuncă,cumodi ficăr i
leul ter i
oar e,v echi meaî nmuncăst abi li

pânăl adat ade31decembr i
e2010ser econst itui e,l acer ereaper soaneicar enuposedăcar netdemuncă,decăt rei nst anţ a
j
udecăt or eascăcompet ent ăsăsol uţ i
onezeconf l
ict el edemuncă,pebazaî nscr i
sur ilorsauaal torpr obedi ncar esăr ez ulte
existenţ ar apor tur i
lordemuncă.Cer er ileder econst itui ref or mul at eant eriordat eiabr ogăr i
iDecr et uluinr .92/ 1976, cumodi f i
căr il
e
ulteri
oar e, sev orsol uţ i
onapot r ivitdi spozi ţii
loracest ui actnor mat iv.
(3)Angaj at oriicar epăst reazăşicompl eteazăcar net el edemuncăl ev orel i
ber at itul ar i
lorî nmodeşal onat ,pânăl adat ade30
i
uni e2011, pebazădepr oces- ver bal indi v idual depr edar epr imi re.
(4)Inspect or at elet er i
tor i
al edemuncăcedeţ incar net el edemuncăal esal ar iaţ i
lorl ev orel iber apânăl adat apr ev ăzut ăl aal in.( 3),
î
ncondi ţi
ilest abi l
itepr inor dinal mi ni st r
ul ui munci i,fami l
iei şi prot ecţ i
ei soci ale.
(5)Anunţ ulpr iv i
ndpi er der eacar net el ordemuncăemi seî nt emei ulDecr et uluinr .92/ 1976, cumodi ficăr ileul terioar e,sepubl icăî n
Moni tor ul Of ici al alRomâni ei,Par teaaI II
-a.
ART.280
Pedat ai nt răr iiînv igoar eapr ezent uluicodcauz elepr ivindconf l
ict edemuncăaf lateper ol ult r
ibunal elorsej udecăî ncont inuar e
pot r
ivitdispozi ţi
ilorpr ocesual eapl icabi l
el adat asesi zăr iiinst anţ elor .
ART.281
(1)Pr ezent ul codi nt r
ăî nv igoar el adat ade1mar ti
e2003.
(2)Pedat ai ntr ăr i
i î
nv i
goar eapr ezent ului codseabr ogă:
-Codulmunci ialR. S.R. ,Legeanr .10/ 1972, publ icat ăî nBul et i
nulOf i
cial, Par t
eaI ,nr.140di n1decembr i
e1972, cumodi ficăr ileşi
compl etăr i
leul terioar e;
–Legeanr .1/ 1970-Legeaor gani zăr iişidi scipl i
neimunci iînuni tăţ i
lesoci al ist edest at ,publ icat ăî nBul et inulOf i
cial,Par t
eaI ,nr .
27di n27mar tie1970, cumodi fi
căr il
eşi compl et ăr i
leul ter i
oar e;
–Decr et ulnr .63/ 1981pr iv i
ndmodulder ecuper areaunorpagubeaduseav utul uiobşt esc, publ icatî nBul et i
nulOf icial
, Par teaI ,nr .
17di n25mar tie1981;
–Legeanr .30/ 1990pr iv i
ndangaj ar easal ar iaţilorî nf uncţ iedecompet enţ ă, publ icat ăî nMoni tor ulOf icialalRomâni ei, Par t
eaI ,nr .
125di n16noi embr ie1990;
–Legeanr .2/ 1991pr i
vindcumul ul def uncţ ii
,publ icat ăî nMoni tor ul Oficial al Români ei, Par teaI , nr .1di n8i anuar ie1991;
–Legeasal ar izăr i
inr .14/ 1991,publ icat ăî nMoni tor ulOf icialalRomâni ei,Par teaI ,nr .32di n9f ebr uar ie1991,cumodi ficăr ileşi
compl etăr i
leul terioar e;
–Legeanr .6/ 1992pr ivindconcedi uldeodi hnăşial teconcedi ial esal ariaţilor ,publ icat ăî nMoni tor ulOf i
ci alalRomâni ei,Par teaI ,
nr.16di n10f ebr uar i
e1992;
–Legeanr .68/ 1993pr iv i
ndgar ant ar eaî npl at ăasal ar i
ul uimi nim,publ icat ăî nMoni tor ulOf i
ci alalRomâni ei,Par teaI ,nr .246di n
15oct ombr ie1993;
–Legeanr .75/ 1996pr iv i
ndst abi li
r eazi l
el ordesăr băt oar el egal ăî ncar enusel ucr ează, publ icat ăî nMoni tor ulOf icialalRomâni ei,
Par t
eaI ,nr .150di n17i ulie1996, cumodi ficăr i
leşi compl et ăr i
leul terioar e;
–ar t
.34şi 35di nLegeanr .130/ 1996pr ivindcont ract ul colect i
vdemuncă, republ i
cat ăî nMoni tor ul Of icial al Români ei,Par teaI , nr.
184di n19mai 1998.
(3)Pedat ade1i anuar ie2011seabr ogădi spozi ţii
leDecr etul uinr .92/ 1976pr ivindcar net uldemuncă, publ icatî nBul etinulOf ici al,
Par t
eaI ,nr .37di n26apr ilie1976, cumodi ficăr i
leul ter ioar e.
──────────
Repr oducem maij ospr ev ederilear t.I I, II
IşiI Vdi nLegeanr .40/ 2011pent rumodi ficar eaşicompl etar eaLegi inr .53/ 2003-Codul
munci i
,car enusuntî ncor por at eî nf or mar epubl icat ăaLegi inr .53/ 2003-Codulmunci işicar eseapl i
că,î ncont i
nuar e,ca
dispozi ţiipr opr iialeact ului modi fi
cat or :
Ar t
.II.-(1)Contractelecolecti
vedemuncăşi acteleadi
ţional eî nchei
ateîninterval
uldel adataint
rări
iînv i
goar
eapr ezent
ei l
egişi
pânăl a31decembr ie2011nupotpr evedeaodur atădev alabi l
it
atecaresădepăşească31decembr i
e2011.Dupăaceast ădată,
contractelecolecti
vedemuncăşi acteleadi ţ
ionalesev orînchei apedur at
estabi l
it
epr i
nlegeaspecial
ă.
(2)Cont ractel
ecolect i
vedemuncăî napl icarel adataint răriiînv i
goareapr ezenteilegiîşipr
oducef ectel
epânăladat aexpirări
i
termenului pentr
ucar eauf ostînchei
ate.
Art.I
II.-Ladat aint
răriiî
nv i
goareapr ezent eilegiseabrogă:
-ar t
.23al in.(
1)dinLegeanr .130/1996pr ivi
ndcont r
actul col ecti
vdemuncă, republi
catăînMoni t
orulOfici
alalRomâniei,
ParteaI,
nr.184di n19mai 1998, cumodi fi
căril
eşi compl etări
leulterioar e;
–art.72di nLegeanr .168/1999pr i
vi
ndsol uţi
onar eaconflictel ordemuncă, publicatăînMoni t
orulOfi
cialalRomâniei,Par
teaI,nr.
582di n29noi embr i
e1999, cumodi f
icări
leşi compl etăr
il
eul terioare.
Art.I
V.-Pr ezentalegei ntr
ăî nvi
goarela30dezi l
edel adat apubl icăr
iiî
nMoni torulOfici
alalRomâniei,ParteaI
.
──────────
--
--
---