Sunteți pe pagina 1din 21

ANALIZA COMPARATIVA A CALITATII

MARFURILOR

ANALIZA COMPARATIVA A CALITATII MARFURILOR 1


INTRODUCERE 2
1. SCOPUL LUCRĂRII..............................................................................................................................................2
2. IMPORTANŢA PRODUSULUI ANALIZAT........................................................................................................2
CAPITOLUL I 3
1. PREZENTAREA GRUPEI DE MĂRFURI DIN CARE FACE PARTE.............................................................3
PRINCIPALELE CARACTERISTICI DE CALITATE .............................................................................................4
CAPITOLUL II 5
SELECTAREA SORTIMENTELOR..............................................................................................................................5
CLASIFICAREA SORTIMENTULUI DE TELEVIZOARE.........................................................................................5
3. PRODUCĂTORI.......................................................................................................................................................6
........................................................................................................................................................................................6
SAMSUNG...................................................................................................................................................................6
FREEDOM STAR ELECTRONICS.............................................................................................................................7
SONY...........................................................................................................................................................................9
(TRINITRON)..............................................................................................................................................................9
NEI...............................................................................................................................................................................9
DAEWOO..................................................................................................................................................................10
CAPITOLUL III 11
1.CLASIFICAREA CARACTERISTICILOR ÎN FUNCŢIE DE SENSUL ÎN CARE INFLUENŢEAZÃ
PRODUSUL..................................................................................................................................................................11
2.ANALIZA COMPARATIVĂ A CALITĂŢII............................................................................................................11
METODA CLASICĂ:...................................................................................................................................................11
..................................................................................................................................................................................12
COORDONAREA PRODUSELOR DUPĂ CARACTERISTICILE DE CALITATE..................................................12
ANALIZA COMPARATIVĂ PRIN METODA INDICATORULUI SINTETIC AL CALITĂŢII.............................17
CALCULAREA COEFICIENŢILOR DE IMPORTANŢĂ (PONDERILOR).............................................................17
METODA MATRICEI PĂTRATICE..........................................................................................................................17
CALCULAREA INDICATORULUI SINTETIC AL CALITÃŢII:...............................................................................18
CALCULAREA INDICATORULUI SINTETIC AL CALITÃŢII ŞI AL EFICIENŢEI ECONOMICE.......................19
CONCLUZII 19
ORDONAREA DUPÃ INDICATORUL SINTETIC AL CALITÃŢII:..........................................................................................................20
ORDONAREA DUPÃ INDICATORUL SINTETIC AL RAPORTULUI CALITATE-PREŢ:.................................................................................20
BIBLIOGRAFIE:.......................................................................................................................................................21

1
INTRODUCERE

1. SCOPUL LUCRĂRII
Analiza comparativă a calităţii mărfurilor (A.C.Q.M.) constă în aplicarea unor
metodologii adecvate ce presupun compararea a două sau mai multe mărfuri pe baza
caracteristicilor lor reprezentative.
A.C.Q.M. facilitează cunoaşterea reală a ofertei de produse/servicii, necesitate
stringentă pentru toţi factorii care acţionează în medii economice concurenţiale, dominate
de informaţii multiple,incerte şi chiar contradictorii în domeniul calităţii.1
Prezenta lucrare îşi propune analiza comparativă a calităţii televizoarelor
comercializate pe piaţa românescă pentru a cunoaşte raporturile calitative reale dintre
mărfurile care compun segmentele de ofertă.Permanenta publicitate persuasivă şi nu
totdeauna corectă în privinţa calităţii produselor, conduce la manifestarea unui
comportament de cumpărare nejudicios.

2. IMPORTANŢA PRODUSULUI ANALIZAT


Industria electronică a cunoscut in ultima perioadă de timp cel mai rapid timp de
dezvoltare, atăt pe plan mondial căt si la noi in tară, fiind considerată ramură de vărf a
stiinţei şi tehnicii.În prezent se acordă o mare atenţie dezvoltării industriei electronice,
deoarece influenţează pozitiv multe ramuri şi domenii de activitate : automatizări, maşini
de calcul, cibernetică, transporturi, telecomunicaţii etc.
In industria electronică, televizoarele reprezintă un loc important, in cadrul grupei
mărfurilor electronice.

1
CALIMETRIE Autori : prof. univ. dr. Ion Stanciu, lector univ. drd. Ion Schileru, , lector univ. drd. Lumuniţa
Şerbulescu, , lector univ. drd. Bogdan Onete, asist. univ. drd. Anca Atanasie, asist. univ. drd. Costel Stanciu
Ed. Oscar Print Bucuresti 1998 p. 53

2
CAPITOLUL I

1. PREZENTAREA GRUPEI DE MĂRFURI DIN CARE FACE PARTE


Mărfurile electronice au ca principiu de funcţionare fenomenele legate de
emiterea, mişcarea şi interacţiunea particulelor incărcate electric.2
Clasificarea mărfurilor electronice se face după mai multe criterii :destinaţie,
particularităţi constructive, clase de protecţie.

A) După destinaţie sunt:


 Aparate electronice : radio receptoare, receptoare de televiziune,
magnetofoane, pick-up –uri, combine, amplificatoare, stabilizatoare de
tensiune, instrumente de măsură şi control, ceasuri electronice, aparatură
foto- electrică, aparatură de control ( minicalculatoare ).
 Accesorii şi instrumente pentru aparate electronice : antene ( pentru
radio şi TV), filtre adaptoare, cabluri de coborâre, microfoane,
autotransformatoare, alimentatoare, relee, discuri, cordoane de imprimare-
redare etc;
 Piese şi subansambluri pentru aparatele electronice ;
 Active : tuburi electronice, dispozitive semiconductoare( tranzistoare,
diode);
 Pasive : rezistenţe, condensatoare, bobine - transformatoare;
 Circuite hibride : subansamble şi cablaje imprimate, comutatoare,
relee, conectoare.

B) După particularităţile constructive se deosebesc :


 Aparate şi componente cu circuite imprimate sau cu cablaje clasice, în
montaje cu semiconductoare, cu tuburi electronice sau hibride ;
 Aparate cu circuite integrate ( CI sau CIP – cele obţinute prin tehnica
planar) care pot fi digitale ( logice ) sau liniare ( analogice );
 Microprocesoare ( µ P ).

C) După gradul de protecţie :


 clasa I de protecţie, în care aparatul are cel puţin o izolaţie funcţională
şi o bornă ( contact ) de protecţie pentru punerea la pământ (prin fişă şi prin
priză Schuco );
 clasa a II-a de protecţie nu are legătura la pământ , dar are izolaţia
dublă sau izolaţia întărită în locurile expuse atingerii ( uneori cu o impedanţă
de protecţie între părţile periculoase la atingere );
 clasa a III-a de protecţie pentru aparatele alimentate cu tensiuni foarte
joase

2
MERCEOLOGIE / CALITATEA SI SORTIMENTUL MĂRFURILOR NEALIMENTARE. Autori : Ion Stanciu,
Elena Părăianu ,Ion Schileru Ed. Oscar Print Bucuresti 1998 p. 275

3
D) După locul de utilizare :
 staţionare ;
 portabile ;
 pentru mijloace mobile ( autovehicule, ambarcaţiuni).

PRINCIPALELE CARACTERISTICI DE CALITATE

Calitatea televizoarelor3 se apreciază prin următoarele grupe de caracteristici:


tehnico-funcţionale specifice imaginii şi sunetului, gama dispozitivelor constructive menite
să lărgească posibilităţile de utilizare în condiţii de eficienţă, precum şi cele referitoare la
design( formă, dimensiuni, culoare etc )
Caracteristicile de calitate ale imaginii sunt : definiţia, focalizarea, sensibilitatea
limită de raportul semnal / zgomot, fidelitatea, stabilitatea, contrastul şi strălucirea.
Definiţia imaginii este dată de capacitatea televizorului de a reda pe ecran imagini
cu elemente structurale formate din puncte şi linii cât mai fine, care să asigure o bună
decelare a lor.
Definiţia este strâns legată de focalizare, de mişcarea fluxului de electroni pe
ecranul luminiscent, astfel încât, prin bombardarea lui, să provoace iluminarea numai a
unui punct de pe ecran şi nu a unei suprafeţe mai mari.
Definiţia se exprimă prin numărul de linii ce pot fi observate pe ecran în centrul şi la
periferia imaginii, pe o miră de control. Cu cât numărul de linii este mai mare cu atât
aparatul are o definiţie mai bună. Limitele definiţiei variază intre 300 şi 550 de linii şi se dă
în valori diferite pe orizontală şi pe verticală, în centru, respectiv la margini. Această
diferenţă se explică prin caracterul diferit al imaginii în cele două direcţii: continuu în lungul
liniilor şi discret, perpendicular pe liniile de explorare. Fineţea pe verticală este mai mare
cu 50 de linii faţă de fineţea pe orizontală, la primele trei clase de calitate.
Stabilitatea limită de raportul semnal/ zgomot este dată de nivelul minim al
semnalului de televiziune pentru a se obţine o imagine normală, iar raportul semnal/
zgomot să aibe o anumită valoare ( la 20 dB recepţia este inteligibilă ).
Fidelitatea constă în capacitatea aparatului de a reda cât mai bine (fidel) imaginea,
indiferent de modificările semnalului de modulaţie.
Stabilitatea este dată de capacitatea televizorului de a menţine imaginea pe ecran
la oscilaţiile tensiunii de alimentare sau la variaţiile de temperatură. Această caracteristică
afectează frecvenţa cadrelor şi dimensiunilor imaginii.
Contrastul şi strălucirea (luminozitatea) sunt caracteristici dependente una faţă
de alta, de aceea se şi reglează astfel. Contrastul este apreciat pe mira de control, prin
numărul de scări de gri distincte între alb şi negru (cu cât numărul lor este mai mare cu
atât aparatul este mai bun). Strălucirea (sau luminozitatea) depinde de caracteristicile
substanţei luminofare de pe ecran şi de focalizarea fasciculului de electroni.
Selectivitatea receptorului de televiziune este asigurată indirect prin mai mulţi
parametri:
 Atenuările corespunzătoare semnalelor purtătoare video ale canalului adiacent
superior şi purtătoare sunet ale canalului adiacent inferior;

3
Merceologie / Calitatea si sortimentul mărfurilor nealimentare. Autori : Ion Stanciu, Elena Părăianu ,Ion Schileru
Ed. Oscar Print Bucuresti 1998 p. 317

4
 Atenuările corespunzătoare semnalelor perturbatoare depărtate de banda de trecere a
canalului. Se exprimă în decibeli
Distorsiunile rastrului se apreciază prin măsurarea deformărilor care pot apărea
pe fiecare latură a unor pătrate din mira de control.distorsiunile se apreciază
procentual şi sunt admise la maximum 10%.

În categoria caracteristicilor constructive care facilitează utilizarea televizoarelor


sunt:
♦ Telecomanda şi distanţa de acţionare a acesteia (5-7m)
♦ Afişarea telecomenzilor şi a timpului
♦ Teletext
♦ Numărul de funcţii ce pot fi comandate etc.

Cu ocazia recepţionării calitative ale loturilor de televizoare se fac verificări şi


asupra aspectului exterior , finisajului şi culorii casetei etc., precum şi asupra funcţionării
dispozitivelor de comandă.

CAPITOLUL II

SELECTAREA SORTIMENTELOR
Din gama sortimentală de televizoare existentă pe piaţa românească au fost
selecţionate pentru acest studiu televizoarele produse de firmele:Samsung,
Freedom, Sony, Nei şi Daewoo.
Din analiza gamei sortimentale rezultă că fiecare din firmele producătoare
oferă pe piaţa românească sortimente cu parametri tehnico-funcţionali şi
economici care variază între limite foarte largi.
Pentru a putea efectua un studiu al calităţii televizoarelor, s-au ales
sortimentele cu caracteristici de calitate comparabile.Un prim criteriu de
selecţionare a fost dimensiunea diagonalei -- toate produsele care vor fi supuse
analizei au aceeasi dimensiune a diagonalei : 51cm.Al doilea criteriu a fost
facilităţile şi accesoriile oferite de firmele producătoare : telecomandă, teletext etc.

CLASIFICAREA SORTIMENTULUI DE TELEVIZOARE

Principalele criterii de clasificare sunt4 :


 Valoarea principalelor caracteristici de calitate :
 clasa I (superioară)
 clasa a II -a ( medie)
 clasa a III -a ( populare )
 clasa a IV -a ( portabile)
Televizoarele de clasa I sunt prevãzute obligatoriu cu:
-sincronizare automatã a cadrelor

4
Merceologie / Calitatea si sortimentul mărfurilor nealimentare. Autori : Ion Stanciu, Elena Părăianu ,Ion Schileru
Ed. Oscar Print Bucuresti 1998 p. 319

5
-bornã de telecomandã
-bornã pentru magnetofon
-reglaj de frecvenţã joasã a tubului
-reglaj de registru de ton.
Definiţia imaginii are valori de 500-550 linii în centru, pe verticalã; în cazul
celor de clasa a IV-a, definiţia este de 300 linii.

 Dimensiunea diagonalei tubului cinescopic :


 cu diagonala mică ( sub 31 cm ) ;
 cu diagonala medie ( intre 47 şi 59 cm );
 cu diagonala mare ( intre 60 si 95 cm ).
Pentru utilizări speciale există şi televizoare in miniatură, cu diagonala
ecranului de câţiva centimetri,precum şi televizoare cu ecrane mai mari sau cu
proiectoare video.

 Forma de prezentare a casetei şi a modului de dispunere a comenzii


faţa de tubul cinescop :
 cu casetă asimetrică la care comenzile sunt dispuse pe partea
dreaptă a tubului;
 cu casetă simetrică la care comenzile sunt aşezate pe partea
dreaptă a difuzorului , in stânga tubului;
 cu caseta la care comenzile şi difuzorul sunt aşezate sub tubul
cinescopic.

 Standardul pe baza căruia se transmite imaginea :


Mono, bi şi multisistem ( PAL, SECAM si NTSC )

Pe piaţa românească au pătruns firme mai mici sau mai mari, care concură
prin varietatea tipurilor de televizoare din ce în ce mai performante, prin functiile pe
care le îndeplinesc, prin opţiunile pe care le oferă beneficiarilor, prin elementul de
noutate pe care-l deţin etc.

3. PRODUCĂTORI

--PRODUSUL DE REFERINŢĂ ESTE TELEVIZORUL PRODUS DE FIRMA SAMSUNG MODEL 6277

SAMSUNG

MODEL 6277 7277


CARACTERISTICI
ACORD Sintetizator de frecvenţă
SISTEM CULOARE PAL SECAM , NTSC 3,58 , NTSC
4,43
SONOR B/G , D/K , I , M
NICAM B/G , I
IMPEDANŢĂ DE INTRARE 75 ohm coaxial nebalansat
300 ohm dublu

6
DIAGONALA ECRAN 59 cm 68 cm
CONSUM 85W 160W
REŢEA
ELECTRICĂ
CERINŢE Reţea : 220V / 230V /240V ∼
Plaja acoperită : 100 – 260V ∼
FRECVENŢA 50 / 60Hz
CANALE PROGRAMABILE 100 de canale
Programare automată
Programare manuală
IEŞIRE SUNET
15W / CANAL x 2
DIMENSIUNI TELEVIZOR 518 x 487 x 497 677 x 494,5
(LxAxI) x555,5
TELECOMANDA 64 x 243 x 20
GREUTATE TELEVIZOR 36 Kg 48Kg
TELECOMANDA 140 g ( inclusiv bateriile )
DISTANŢA DE ACŢIONARE A 8m 10m
TELECOMENZII
Afişarea pe ecran a Afişarea pe
funcţiilor ecran a
funcţiilor
Sleep timer Sleep timer
Oprire automată Oprire
automată
FACILITĂŢI Teletext Teletext
Ceas Ceas
Ajustare imagine Ajustare
imagine
Ajustare sonor Ajustare
sonor
Filtru
zgomot
Ecran
albastru
Acces copii
Filtru
zgomot
Imagine în
imagine
Monitorizare A/V Monitorizare
SCART A/V SCART

FREEDOM STAR ELECTRONICS

7
TIPUL TV FREEDOM FREEDOM FREEDOM FREEDOM FREEDOM
CARACTERISTI 4037 4051 4055 4061 4065
CI
DIAGONALA 37CM 51CM 55CM 63CM 63CM
SISTEME CCIR, OIRT CIR, OIRT CIR, OIRT CIR, OIRT CCIR, OIRT
RECEPŢIONATE
SISTEME PAL B\G, AL B\G, D\G; AL B\G, AL B\G- PAL B\G-
COLOR D\K; SECAM SECAM B\G, D\K; SECAM B\G, SECAM B\G,
B\G, D\K D\K SECAM B\G, D\K D\K
D\K
BENZI VHF I, VHF HF I, VHF III, HF I, VHF III, HF (2-4, 5- VHF (2-4, 5-
RECEPŢIONATE III, UHF, CATV UHF 12), UHF 12), UHF (21-
UHF,CATV (Hyperband) (21-69), 69), CATV
(Hyperband) CATV (S1- (S1-S20)
S20)
NR. 90 90 90 40 40
PROGRAMELOR
SURSA DE 160-270V 160-270V C.a., 160-270V 180-240V 180-240V
ALIMENTARE C.a., 50 Hz 50 Hz C.a., 50 Hz
PUTEREA 4W 4W 4W 2*6W 2*6W
AUDIO
INTRAREA 75 ohm IEC 75 ohm IEC 75 ohmIEC 75 ohm IEC 75 ohm IEC
ANTENÃ
PUTEREA 85 85 120 120 120
CONSUMATÃ
(W)
DIFUZOARE 2*8 ohm 2*8 ohm 2*8 ohm 2*8 ohm 2*8 ohm
DISTORSIUNILE 10 10 10 10 10
SUNETULUI(%)
DISTANŢA DE 5 5 5 6,5 6,5
ACŢIONARE A
TELECOMENZII
(M)
GREUTATEA 20,5 20,5 30 30 30
(KG)
DIMENSIUNI 585*515*455 585*515*455 585*515* 585*515*455 585*515*455
455
ALTE - -Telecomandã - -
FACILITÃŢI Telecomand -On screen Telecomand Telecomand
ã display ã ã
-On screen -Sleep timer -On screen -Afişarea pe
display -Oprire display ecran a
-Sleep timer automatã -Sleep timer funcţiilor
-Oprire -Posibilitãţi -Oprire -Sleep timer
automatã de automatã -Posibilitãţi
-Posibilitãţi monitorizare -Posibilitãţi de
de A\V SCART de monitorizar
monitorizare monitorizar e A\V
A\V SCART e A\V SCART,
SCART teletext.

8
SONY
(TRINITRON)

CARACTERISTICI MODEL
KV-21 M3K , KV-21T3K , KV-21T3R
SISTEM TV B/G/H , D/K
STANDARDE TV RECEPŢIONATE PAL ,SECAM, NTSC 3.58 / 4.43 (video
input only )
CANALE RECEPŢIONATE VHF : canale 2 – 12
UHF : canale 21 – 69
CATV : canale S1′ , S2′ , S3′ şi S1 – S20
HYPER: canale S21 – S41 ( opţional )
DENUMIRE HiBlack Trinitron
TUB CINESCOPIC
DIAGONALĂ Cca. 51 cm
DIMENSIUNI (mm) 518 x 474 x 488
PUTEREA AUDIO 4W ( RMS )
6W ( MUZICĂ )
PROGRAME 100
DISTANŢA DE ACŢIONARE A 6.5m
TELECOMENZII
CONSUM REŢEA ELECTRICĂ 75W
GREUTATE 20 Kg
ACCESORII TELECOMANDĂ RM-386
FACILITĂŢI -TELETEXT
-AFIŞARE COMENZI PE ECRAN
-OPRIRE AUTOMATĂ

NEI

CARACTERISTICI MODEL
TEHNICE 1484 R, TX 1584R,TX 2O44R,TX 2144R, TX 2054 R, 2154
TX R,
TX
ALIMENTARE 220Vc.a. ( 180-265 Vc.a.) / 50 Hz
PUTERE 85W
CONSUMATĂ
BISISTEM PAL – SECAM
BISTANDARD OIRT – CCIR
CANALE VHF – 1 1 – 5, S1 - S8
RECEPŢIONATE VHF – 3 6 – 12, S9 – S20
UHF 21 – 69
CANALE CABLU S1 – S20
PROGRAME 90

9
INTRARE FIF – UIF / 75Ω
ANTENĂ
BATERII PTR 2 X 1.5 V tip R6, AA
TELECOMANDĂ
DISTANŢA 6m
MAXIMĂ DE
TELECOMANDĂ
UNGHIUL MAXIM ± 30°
DE
TELECOMANDĂ
DIAGONALA (cm) 37 39 51 54 51 54
DIAGONALA 34 36 48 51 48 51
EFICACE (cm)
LĂŢIME(mm) 382 382 502 502 502 502
ÎNĂLŢIME (mm) 352 352 494 494 494 494
ADÂNCIME(mm) 367 367 495 495 495 495
GREUTATE (Kg) 10.6 11.4 22.2 25.2 22.2 25.
2
PUTERE AUDIO 4 4 5 5 5 5

DAEWOO

CARACTERISTICI MODEL
14D1 / 14TXT 20D1 / 20D1TXT 2195 / 2195TXT
STANDARDE TV PAL / SECAM – BG, D/ K , A / V NTSC
RECEPŢIONATE
TENSIUNE DE 220V AC, 50Hz
ALIMENTARE
PUTERE ABSORBITĂ TK : cca. 69W – 14″
: cca. 85W – 20″ , 21″
PUTEREA AUDIO 2W ( 10% distorsiuni )
DIFUZOR 3W 8 ohmi OR 5W 16ohmi x 2
SISTEM TELETEXT FASTEXT ( FLOF sau LIST ), cu memorie de 4 pagini
(OPTIONAL)
IMPEDANŢA ANTENEI 75 ohmi , nesimetric
CANALE VHF : canale 2 – 12
RECEPŢIONATE UHF : canale 21 – 69
CATV : canale S1′ , S2′ , S3′ şi S1 – S20
HYPER: canale S21 – S41 ( opţional )
SISTEMUL DE ACORD Sistem de acord cu sinteză de tensiune
DIAGONALA 14 inch : 37 cm
ECRANULUI 20 inch : 51 cm
21 inch : 55 cm

10
AFIŞAREA Afişare pe ecran ( OSD )
COMENZILOR
PROGRAME 100 programe
MEMORATE
TERMINAL AUXILIAR Mufa Euro – SCART 21 pini
TELECOMANDA Tip R-22, R-25
( necesită 2 baterii tip AAA penlight )
DIMENSIUNI (mm) 366 x 336 x 385 518 x 440 x 463 646 x 455.5 x
474
DISTANŢA DE 6m 7m 8m
ACŢIONARE A
TELECOMENZII
GREUTATE 11.5 Kg 19 Kg 21 Kg

CAPITOLUL III

1.CLASIFICAREA CARACTERISTICILOR ÎN FUNCŢIE DE SENSUL ÎN CARE


INFLUENŢEAZÃ PRODUSUL

a) CARACTERISTICI DIRECT PROPORŢIONALE CU CALITATEA


(C1)-diagonala ecranului
(C2)-programele memorate
(C3)-puterea audio
(C4)-distanţa de acţionare a telecomenzii
(C5)-norme de recepţie

b) CARACTERISTICI INVERS PROPORŢIONALE CU CALITATEA


(C6)-puterea consumatã
(C7)-distorsiunile în calitatea sunetului

2.ANALIZA COMPARATIVĂ A CALITĂŢII


METODA CLASICĂ:

♦ FIRMELE PRODUCĂTOARE CE FAC OBIECTUL ANALIZEI SUNT :

1. SAMSUNG : 6277 – PRODUS DE REFERINŢĂ


2. FREEDOM : F 4051
3. SONY : KV- 21 M3K
4. NEI : 2044R, TX
5. DAEWOO : 20D1 TXT

♦ CARACTERISTICILE DE CALITATE FOLOSITE PENTRU ANALIZĂ :

11
• (C1)-diagonala ecranului
• (C2)-programele memorate
• (C3)-puterea audio
• (C4)-distanţa de acţionare a telecomenzii
• (C5)-norme de recepţie
• (C6)-puterea consumatã
• (C7)-distorsiunile în calitatea sunetului
Caracteristicile (c1), (c2), (c3), (c4) şi (c5) influenţează direct proporţional
calitatea, iar (c6), şi (c7) invers proporţional.

Caracteristicile de calitate sunt cuprinse în tabelul de mai jos.


Metoda constă în ierarhizarea produselor după fiecare caracteristică de
calitate supusă analizei şi în final după preţ.

CARACTE CARACTERISTICI DIRECT PROPORŢIONALE CARACTERISTIC PREŢ


RISTICI I INVERS
CU CALITATEA PROPORŢIONAL
E CU
CALITATEA
PRODUSE C1 ( cm ) C2 C3 ( W ) C4 ( m ) C5 C6 ( W ) C7(%) ($)

SAMSUNG 51 100 15 8 12 85 -- 560


6277
(Sa)
F 4051 51 90 4 5 4 85 10 350
FREEDOM
(F)
SONY 51 100 4 6,5 12 75 5 510
KV-21M3K
(So)
NEI 51 90 5 6 4 85 10 435
2044R,TX
(N)
DAEWOO 51 100 5 7 5 85 10 395
20D1 TXT
(D)

COORDONAREA PRODUSELOR DUPĂ CARACTERISTICILE DE CALITATE

12
Pentru efectuarea ierarhizării produselor vor fi analizate datele prezentate în tabelul de mai
sus, ordonarea valorilor stabilindu-se grafic.

GRAFICUL 1.

DIMENSIUNEA DIAGONALEI

100

50

0
F So N D Sa

 DIMENSIUNEA DIAGONALEI ESTE IDENTICĂ LA SORTIMENTELE LUATE ÎN CONSIDERAŢIE

GRAFICUL 2

PRO G RAM E M E M O RAT E

100

90

80
Sa F So N D

 ANALIZÂND GRAFICUL OBŢINUT PENTRU CARACTERISTICA C2 – NUMĂR DE PROGRAME


MEMORATE ,CONSTATĂM:
- PE PRIMUL LOC SE SITUEAZĂ PRODUSUL FIRMELOR SAMSUNG, SONY ŞI DAEWOO
- PE LOCUL DOI SE SITUEAZĂ PRODUSELE FIRMELOR FREEDOM ŞI NEI

13
GRAFICUL 3.

PUT EREA AUDIO

15
10
5
0
Sa F So N D

 DIN STUDIEREA GRAFICULUI SE OBSERVĂ CĂ :


- PE PRIMUL LOC SE SITUEAZĂ PRODUSUL FIRMEI SAMSUNG
- PE LOCUL DOI SE SITUEAZĂ PRODUSELE FIRMELOR NEI ŞI DAEWOO
- PE LOCUL TREI SE SITUEAZĂ PRODUSELE FIRMELOR FREEDOM ŞI SONY

GRAFICUL 4.

DISTANTA DE ACTIONARE A
TELECOMENZII

10
5

0
Sa F So N D

 DIN STUDIEREA GRAFICULUI SE OBSERVĂ CĂ :


- PE PRIMUL LOC SE SITUEAZĂ PRODUSUL FIRMEI SAMSUNG
- PE LOCUL DOI PRODUSUL FIRMEI DAEWOO
- PE LOCUL TREI PRODUSUL FIRMEI SONY

14
GRAFICUL 5.

N O R M E D E R E C E P T IE

20
10

0
Sa F So N D

 DIN STUDIEREA GRAFICULUI SE OBSERVĂ CĂ :


- PE PRIMUL LOC SE SITUEAZĂ PRODUSUL FIRMEI SAMSUNG ŞI SONY
- PE LOCUL DOI PRODUSUL FIRMEI DAEWOO
- PE LOCUL TREI PRODUSUL FIRMEI FREEDOM ŞI NE

GRAFICUL 6.

PUT ERE CO NSUM

90
80

70
Sa F So N D

PENTRU ANALIZAREA REZULTATELOR PRIVIND CARACTERISTICA ( c4) ,


TREBUIE SĂ ŢINEM CONT DE FAPTUL CĂ ACEASTA ESTE INVERS
PROPORŢIONALĂ CU CALITATEA.ÎN ACEST CONTEXT ORDONAREA VALORILOR
ARATĂ ASTFEL :
- PE PRIMUL LOC SE SITUEAZĂ PRODUSUL FIRMEI SONY
- PE LOCUL DOI PRODUSUL FIRMEI SAMSUNG, FREEDOM, NEI ŞI
DAEWOO

15
GRAFICUL 7.

DIST O RSIUNI ÎN CALIT AT EA


SUNET ULUI

10
5

0
Sa F So N D

 DIN STUDIEREA GRAFICULUI SE OBSERVĂ CĂ :


- PE PRIMUL LOC SE SITUEAZĂ PRODUSUL FIRMEI SAMSUNG
- PE LOCUL DOI PRODUSUL FIRMEI SONY
- PE LOCUL TREI PRODUSUL FIRMEI FREEDOM, NEI ŞI DAEWOO

În scopul obţinerii unor informaţii complete asupra produselor analizate,


reprezentările grafice efectuate pentru fiecare caracteristică, vor fi suprapuse în
aşa măsură încât să obţinem un grafic pentru caracteristicile direct proporţionale
şi un grafic pentru caracteristicile invers proporţionale.

C a r a c t e r is t ic i d ir e c t
p r o p o r 'io n a le

100

0
Sa F So N D

16
C a r a c te r is tic i in v e r s
p r o p o r 'io n a le

100

0
Sa F So N D

În ansamblu, prin analiza graficelor prezentate rezultă următoarea ordonare


a produselor : DAEWOO, NEI, SONY şi FREEDOM.

ANALIZA COMPARATIVĂ PRIN METODA INDICATORULUI SINTETIC AL CALITĂŢII

CALCULAREA COEFICIENŢILOR DE IMPORTANŢĂ (PONDERILOR)

Pentru calcularea ponderii fiecãrei caracteristici de calitate se pot utiliza


douã metode:
1. Metoda expertizei
2. Metoda matricei
Prezentul referat va aborda metoda matricei.

METODA MATRICEI PĂTRATICE

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C TOTAL CI PI
7 Ci ---------
TOTAL
C1 1 1 1 1 1 1 1 7 7/28 0,25
C2 0 1 0 1 0 0 0 2 2/28 0,07
C3 0 1 1 1 0 0 1 4 4/28 0,14
C4 0 0 0 1 0 0 0 1 1/28 0,04
C5 0 1 1 1 1 0 1 5 5/28 0,17
C6 0 1 1 1 1 1 1 6 6/28 0,21
C7 0 1 0 1 0 0 1 3 3/28 0,12

17
TOTAL 28 7

∑Pi = 1
i =1

În tabelul de mai jos sunt prezentate valorile caracteristicilor direct proporţionale şi invers
proporţionale cu calitatea pentru produsele supuse analizei precum şi ponderea fiecărei
caracteristici în stabilirea calităţii.Aceste date vor sta la baza calculării indicatorului complex al
calităţii.

CARACTERI CARACTERISTICI DIRECT PROPORŢIONALE CARACTERISTICI PREŢ


STICI INVERS
CU CALITATEA PROPORŢIONALE
CU CALITATEA
PRODUSE C1 ( cm ) C2 C3 ( W ) C4 ( m ) C5 C6 ( W ) C7(%) ($)

PSa(referinţă) 51 100 15 8 12 85 -- 560


PF 51 90 4 5 4 85 10 350
PSo 51 100 4 6,5 12 75 5 510
PN 51 90 5 6 4 85 10 435
PD 51 100 5 7 5 85 10 395
Ponderi (%) 0,25 0,07 0,14 0,04 0,17 0,21 0,12 --

CALCULAREA INDICATORULUI SINTETIC AL CALITÃŢII:

Iq= ∑Xai\Xri*Pi+∑X’ri\Xai*P’ai

unde:
Xai-caracteristicile direct proporţionale cu calitatea ale produsului analizat
Xri-caracteristicile direct proporţionale cu calitatea ale produsului de referinţã
Pi-ponderea în stabilirea calitãţii a caracteristicii I
X’ri-caracteristicile invers proporţionale cu calitatea pentru produsul de referinţã
X’ai- caracteristicile invers proporţionale cu calitatea pentru produsul analizat
P’i-ponderea caracteristicilor invers proporţionale cu calitatea

Iq F/Sa = 51/51 • 0,25 + 90/100 • 0,07 + 4/15•0,14 + 5/8 • 0,04 + 4/12 • 0,17 +
85/85 • 0,21+0/10 • 0,12 = 0,641
Iq So/Sa = 51/51 • 0,25 + 100/100 • 0,07 + 4/15 • 0,14 + 6,5/8 • 0,04 + 12/12 • 0,17
+ 85/75 • 0,21 + 0/5 • 0,12 = 0,999
Iq N/Sa = 51/51 • 0,25 + 90/100 • 0,07 + 5/15 • 0,14 + 6/8 • 0,04 + 4/12 • 0,17 +
85/85 • 0,21 + 0/10 • 0,12 = 0,655
Iq D/Sa = 51/51 • 0,25 + 100/100 • 0,07 + 5/15 • 0,14 + 7/8 • 0,04 + 5/12 • 0,17 +
85/85 • 0,21 + 0/10 • 0,12 = 0,681

După efectuarea calcului rezultă următoarea ierarhizare:


- locul 1 : P(Sa) cu Iq = 1
- locul 2 : P(So) cu Iq = 0,999

18
- locul 3 : P(D) cu Iq = 0,681
- locul 4 : P(N) cu Iq = 0,655
- locul 5 : P(F) cu Iq = 0,641

CALCULAREA INDICATORULUI SINTETIC AL CALITÃŢII ŞI AL EFICIENŢEI


ECONOMICE

Iq=Pa\Pr(∑Xai\Xri*Pi+∑X’ri\X’ai*P’i)

unde:
Pa-preţul produsului analizat
Pr- preţul produsului de referinţã

Iqef. (F/Sa) =350/560•0,641 = 0,400


Iqef. (So/Sa)=510/560•0,999 = 0,909
Iqef. (N/Sa) =435/560•0,655 = 0,508
Iqef. (D/Sa) =395/560•0,681 = 0,480

Se obţine următoarea ordonare a produselor:


locul 1 : P(Sa) cu Iq/p = 1
locul 2 : P(So) cu Iq/p = 0,909
locul 3 : P(N) cu Iq/p = 0,508
locul 4 : P(D) cu Iq/p = 0,480
locul 5 : P(F) cu Iq/p = 0,400

CONCLUZII

Pentru efectuarea analizei comparative privind calitatea televizoarelor, în


prima parte s-au prezentat sortimentele şi caracteristicile de calitate ale produselor
comercializate pe piaţa românească. Pentru analiza calităţii prin metoda clasică şi
metoda indicatorului sintetic al calităţii şi al eficienţei economice, au fost
selecţionate 5 produse realizate de firme diferite şi anume : SAMSUNG, SONY,
DAEWOO, NEI şi FREEDOM.
La alegerea produselor s-a ţinut cont de următoarele criterii :dimensiunea
diagonalei să fie identică - 51cm,aproximativ aceleaşi facilităţi şi accesorii.
Caracteristicile analizate au fost urmãtoarele:
a) Caracteristici direct proporţionale cu calitatea:
-diagonala ecranului (cm sau inch)
-numãrul de programe memorate
-puterea audio (W)
-distanţa de acţionare a telecomenzii (m)

19
-normele de recepţie
b) Caracteristici invers proporţionale cu calitatea:
-puterea consumatã (W)
-distorsiunile în calitatea sunetului (%).

Prin metoda indicatorului sintetic al calitãţii şi eficienţei economice


considerãm cã se obţin rezultate mai concludente, întrucât fiecare caracteristicã
de calitate selecţionatã contribuie la estimarea calitãţii cu anumite ponderi stabilite
de specialişti în funcţie de importanţa caracteristicii respective, la calitatea globalã
a produsului.
Rezultatele obţinute s-au centralizat în tabelele urmãtoare pentru indicatorul
sintetic al calitãţii şi pentru indicatorul sintetic al raportului calitate-preţ.

Ordonarea dupã indicatorul sintetic al calitãţii:

Produse Valoarea indicatorului

SAMSUNG 1
SONY 0,999
DAEWOO 0,681
NEI 0,655
FREEDOM 0,641

Ordonarea dupã indicatorul sintetic al raportului calitate-preţ:

Produse Valoarea indicatorului

SAMSUNG 1
SONY 0,909
NEI 0,508
DAEWOO 0,480
FREEDOM 0,400

Din analiza datelor rezultã cã produsele firmelor nu şi-au menţinut aceeaşi ordine,
ceea ce aratã o slabã corelare a calitãţii cu preţurile de vânzare.

20
BIBLIOGRAFIE:

1. prof. univ. dr. Ion Stanciu, lector univ. drd. Ion Schileru, , lector univ.
drd. Lumuniţa Şerbulescu, , lector univ. drd. Bogdan Onete, asist. univ. drd. Anca
Atanasie, asist. univ. drd. Costel Stanciu - CALIMETRIE Ed. Oscar Print,
Bucuresti 1998

2. Ion Stanciu, Elena Părăianu ,Ion Schileru - MERCEOLOGIE /


CALITATEA SI SORTIMENTUL MĂRFURILOR NEALIMENTARE , Ed. Oscar
Print, Bucuresti 1998

3. Alexandru Redeş, Elena Părăianu, C-ţa Pâslaru - MERCEOLOGIA


PRODUSELOR ELECTRICE,ELECTRONICE , A.S.E. , Bucureşti 1992

4. ∗∗∗ Prospectele firmelor producătoare de televizoare :SAMSUNG,


SONY, DAEWOO, NEI, FREEDOM ELECTRONICS.

21