Sunteți pe pagina 1din 12

GRĂDINIŢA NR 234

STR INTRAREA PONTONULUI NR 1-5


BUCURESTI,SECTOR 2
TEL/FAX 0210242.27.48.
E-MAILgradinitazoridezi234@yahoo.com

PLAN MANAGERIAL AL COMISIEI PENTRU


ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞI EXTRACURRICULARE
AN ŞCOLAR 2017-2018

Dezbătut în şedinţa Consilului Profesoral din data de :


Aprobat în şedinţa Consilului de Administratie din data de :

Director Responsabil comisie

NEDELCU DANIELA CĂPĂŢÎNĂ DANA MIHAELA

Membrii

PANTAZ ALIONA
COŞEREANU CORINA

1
ARGUMET:

Activităţile extracurriculare, ca activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, urmăresc lărgirea şi
adâncirea nivelului de cunoştinţe, informaţii al copiilor, îi atrag spre folosirea timpului liber în mod util şi plăcut, îi apropie de
viaţa socială, culturală a comunităţii în care trăiesc, contribuie la formarea personalităţii în dezvoltare a preşcolarilor. Ele se
deosebesc de cele curriculare prin varietatea formelor şi a conţinutului, prin durata lor, prin varietatea locaţiilor în care se
desfăşoară, metodele folosite şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre copii, educatori,
colaboratori.
Componente educaţionale valoroase şi eficiente în cadrul ofertei educaţionale a grădiniţei noastre, activităţile
extracurriculare sunt abordare cu deschidere, creativitate şi rigoare de către toate cadrele didactice, în funcţie de nivelul fiecărei
grupe.

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor
copiilor, la interesele de cunoaştere şi la potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de
educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi
transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii.
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi
aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o
atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai
încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi
valoroase.
Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii şi statornicesc o atitudine
justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite.

2
ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ SE VA DESFĂŞURA ÎN ANUL ŞCOLAR 2017/ 2018 ÎN
BAZA URMĂTOARELOR REPERE LEGISLATIVE

-Legea educaţiei naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare


-Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ
-Scrisoarea metodică septembrie 2017
-Calendarul Naţional al Proiectelor Educative Extraşcolare
-Proiectelor,programelor ,I.S.M.B.,M.E.N.C.T.S.

PRIORITĂŢI
-Continuarea proiectelor educaţionale aflate în derulare
 Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul anului şcolar
 Dezvoltarea relatiilor comunitare ale grădiniţei si atragerea de noi parteneri in derularea programelor educationale.
 Existenţa parteneriatului educaţional cu familia în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi
îmbunătăţirea actului educaţional;

OBIECTIVE
 formarea personalităţii autonome şi creative;
 îmbogăţirea capacităţii copilului de a intra în relaţii cu cei din jur, de a se implica în activităţi de marcare a unor evenimente;
 stimularea capacităţii de a aplica cunoştinţele însuşite anterior;
 dezvoltarea gândirii logice, a îndemânării şi imaginaţiei copiilor, ca premise ale acumulării succeselor viitoare;
 formarea capacităţii copiilor de a se exprima artistic în public;
 antrenarea copiilor în activităţi de cunoaştere a mediului natural ambiant şi cultivarea stării de bine la copii.
 -Implicarea Comitetului Reprezentantiv al Părinţilor

3
MODALITĂŢI DE REALIZARE

 Monitorizarea frecvenţei în grădiniţă şi evaluarea activităţii comisiei în anul precedent


 Colaborare cu familia,Poliţia secţia 7,Biserica,Şcoala 31 si Şcoala 27
 Încurajarea participării preşcolarilor la concursuri , la activităţile educative din grădiniţă sau din afara
grădiniţei pe teme de educaţie rutieră, sanitară ,ecologică ,petrecerea eficientă a timpului liber şi de securitate
personală cu invitaţi din rândul specialiştilor;
-Excursii tematice, vizite la muzee, drumeții etc.

FUNCŢIA DE PROIECTARE / ORGANIZARE

NR ACTIVITĂŢI RESURSE UMANE COLABORATORI TERMEN


CRT PARTENERI
1 Elaborarea Planului managerial al activităţilor Căpăţînă Dana Consiliul de Octombrie
educative şi extraşcolare a mapei comisiei. Iancu Simona administraţie 2017
2 Stabilirea programelor de parteneriate Reprezentantii instituţiilor Şcoala 27,31 Octombrie
educaţionale. partenere Politia secţia 7 2017
Elaborarea programelor şi contractelor de Căpăţînă Dana Biserica şi pe parcursul
parteneriat educaţional. Pantaz Aliona anului şcolar
Stabilirea şi întocmirea calendarului de acţiuni . Coşereanu Corina
3 Propunerea de proiecte educative din partea Comisia metodică Reprezentantii Octombrie
educatoarelor şi selectarea lor în şedinţa Comisia activităţilor instituţiilor partenere 2017
Consilului Profesoral pentru înscrierea în extracuriculare
calendarul I.S.M.B.,M.E.N.C.T.S
4 Stabilirea formelor de evaluare a programelor şi Comisia metodică Părinţii Octombrie
a măsurilor de recompense a preşcolarilor şi Comisia activităţilor 2017
cadrelor didactice extracuriculare

4
FUNCŢIA DE IMPLEMENTARE

NR . ACTIVITĂŢI RESURSE UMANE COLABORATORI TERMEN


CRT PARTENERI
1 Operaţionalizarea activităţilor din calendarul Căpăţînă Dana Reprezentantii instituţiilor Permanent
propriu şi a celor din parteneriat. Pantaz Aliona partenere
Proiectarea tematicii pentru acţiuni
extracuriculare
2 Acţiuni de însuşire şi respectare a normelor de Cadrele didactice din Asistentul grădiniţei Conform calendarului de
igienă, de prevenire a îmbolnăvirii gradiniţă Poliţia secţia 7 derulare a planificării
Acţiuni de cunoaştere şi respectare regulilor de Responsabilul PSI
protecţia muncii, a normelor de circulaţie, de
prevenire a incendiilor
Activităţi de consiliere educative pentru părinţi
şi preşcolari în vederea situaţiei neprevăzute .
3 Acţiuni de prevenirea Educatoare Cadrele didactice din Octombrie
poluarii mediului ,reciclarea hârtiei gradiniţă ,părinţii ,copii 2017
4 Acţiuni de cinstire a marilor evenimente ale Educatoare Părinţii,reprezentanţi ai Conform calendarului
istoriei şi culturii naţionale, europene, mondiale. instituţiilor partenere. comisiei
5 Derularea proiectelor şi activităţilor tradiţionale Educatoare Comisia metodică Conform calendarului
ale grădiniţei. comisiei
6 Organizarea concursurilor, artistice,plastice Educatoare Comisia metodică Conform calendarului
sportive,dans pe teme cuprinse în calendar. comisiei
7 Elaborarea proiectelor tematice pentru Căpăţînă Dana Cadrele didactice Octombrie
organizarea excursiilor a vitzitelor Pantaz Aliona C.R.P. 2017
Coşereanu Corina
8 Implicarea părinţilor în derularea activităţilor ca Membrii comisiei Părinţii Permanent
parteneri în educaţie.

5
FUNCŢIA DE CONTROL / EVALUARE

NR . ACTIVITĂŢI RESURSE UMANE COLABORATORI TERMEN


CRT PARTENERI
1 Realizarea graficului de asistenţe la clasă şi a Director Comisia metodică Octombrie 2017
monitorizării activităţilor educative şi Căpăţînă Dana
extracuriculare . Iancu Simona
2 Realizarea parteneriatului educational Director Consilul reprezentantiv al Ianuarie 2018
cu familia în vederea responsabilizării Căpăţînă Dana părinţilor Iunie 2018
Pantaz Aliona
acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea
actului educaţional.
Diversitatea programului de activităţi Director Educaoare Permanent
3 Căpăţînă Dana
educative;
4 Finalitatea proiectelor şi programelor Director Educatoare Conform graficului
educative ale copiilor prin participarea Căpăţînă Dana în şedinţa de
analiză C.P.
la competiţii la nivel de unitate, local,
judeţean, regional şi naţional;

GRUP ŢINTĂ PRIMAR: GRUP ŢINTĂ SECUNDAR

-PREŞCOLARII -FAMILIA
-ELEVII CLASELOR I-IV -INSTITUŢII DE EDUCAŢIE CULTURALĂ,ECONOMICE
-EDUCATOARE -COMUNITATEA LOCALĂ
-ÎNVĂŢĂTOARE -SOCIETATEA ANSAMBLULUI
-DIRECTORI

6
REZULTATELE AŞTEPTATE

-creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării;


-introducerea elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii extraşcolare în acord cu cerinţele individuale de
dezvoltare
-proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi
competenţelor formate în cadrul procesului de predare-învăţare
-stimularea interesului părinţilor,copiilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative curriculare şi
extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;
-creşterea ratei frecvenţei şcolare zilnice;
-asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;
-ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;

7
PLAN ANUAL
ACTIVITĂŢI EXTRACURICULARE
AN ŞCOLAR 2017-2018

Nr. Tipul activităţii Denumirea Perioada Obiective operaţionale Locul Resurse Evaluare
Crt. activităţii desfăşurării implicate
EDUCATI ASA Teatru lunar - să vizioneze un spectacol în Desen,
Spectacole şi teatru de -de păpuși interpretarea actorilor Copii, Pictură
I. păpuşi -cu actori un spectacol profesionişti; UNITATE educatoare, Teatru de păpusi
- opera comică pe luna - să aplaude, să răspunda actori interpretat de
Ateliere de creație activ la dialogul actori-copii, Teatrul profesionişti copii
SA CITIM PENTRU -ateliere personaje –copii; ȚĂNDĂRICĂ Dramatizări
MILENIUL III -club de lectură -să-și dezvolte creativitatea și
Cluburi de lectură Se vor desfăşura în aptitudinie artistice; Sala de grupă
funcţie de ofertele
primite în unitate, pe
tot parcursul anului
şcolar.

OBIECTIVE GENERALE:
 formarea personalităţii autonome şi creative;
 îmbogăţirea capacităţii copilului de a intra în relaţii cu cei din jur, de a se implica în activităţi de marcare a unor evenimente;
 stimularea capacităţii de a aplica cunoştinţele însuşite anterior;
 dezvoltarea gândirii logice, a îndemânării şi imaginaţiei copiilor, ca premise ale acumulării succeselor viitoare;
 formarea capacităţii copiilor de a se exprima artistic în public;
 antrenarea copiilor în activităţi de cunoaştere a mediului natural ambiant şi cultivarea stării de bine la copii.
8
Copii, Album foto,
ECOGRADINITA Micul creștin -să exploreze spațiul religios; Biserica Sf. educatoare, pliante.
II. Vizite -să se familiarizeze cu noțiuni Dumitru preoți
La școală ce privesc aspecte religioase Biserica Sf. Ilie
,,Primii paşi spre ale educației;
şcoală”- activitate în An școlar Şcoala nr.31, Copiii grupe
cadrul parteneriatului - să exploreze spaţiul scolar Sector 2 mari,
cu şcoala-proiectul în care vor păşi în curând; educatoare,
„Sa citim pentru - să exploreze spațiul Biblioteca învăţătoare.bib
Mileniul III” bibliotecii; Gradinitei 234 liotecari Ierbar si colectii
”Prietena mea – in sălile de clasa
cartea” - să observe animale
disparute, animale de pe alte Muzeul Antipa Fotografii
La Muzeul Antipa continente, colectii de reptile Copii,
vii; educatoare,
La Grădina Botanică -sa realizeze colectii de muzeografi
frunze si fructe; Grădina
- să observe sera cu plante Botanică
exotice in comparatie cu
plantele din gradina;
-să cunoască specificul şi
importanţa activităţii
botanistilor;
-să observe detașamentul de Fotografii
pompieri și echipamentele
acestora;
-să participe la activități
”Focul – prieten sau demonstrative și de prevenire Detașamentul Fotografii
dușman?” a incendiilor; de Pompieri Copii,
Detașamentul de - să observe elicopterele și Morarilor educatoare,
Pompieri echipamentele din dotarea pompieri
Inspectoratului General de
”Pe aripile vântului” Aviație:
– Inspectoratul -să afle despre misiunea
General de Aviație piloților și activitățile la care Inspectoratul
aceștia iau parte; General de Copii, Fotografii
- să observe animale Aviație Băneasa educatoare, Diplome de
”La fermă” domestice în mediul fermei; cadre militare participare
Ferma animalelor - -să participe la activități
Pantelimon practice de îngrijire a Ferma Copii,

9
animalelor domestice. animalelor educatoare,
Pantelimon parteneri Fotografii
implicați

”În parc” - să observe culorile frunzelor Parcul Titanii Copii,


şi anumite caracteristici ale Parcul IOR educatoare
III. Drumeţii acestora: formă, mărime.
«Semaforul»- Copii,
activitate în cadrul - să aplice reguli de circulaţie educatoare,
parteneriatului An școlar pe stradă; În cartier agent de
,,Micii pietoni!” circulaţie ABC-ul
- să aplice reguli de Supermarket circulatiei CD
”La Mall ”- comportare civilizată; Copii,
educatoare, Fotografii
„ La florărie” - să identifice florile de Florărie administrator
Vizite ,,Flori pentru cei primăvară şi aspectele lor magazin Desene si picturi
dragi” specifice;
Copii, Activități de
”Natura – prietena -să-și formeze educatoare, plantare
mea” comportamente ecologice și părinți
”Un om, un pom, o de îngrijire a mediului
floare” înconjurător;

EDUCATIA ”În asteptarea lui -să aplice cunoştinţele


INCLUZIVA IN Mos Craciun”- Decembrie dobândite în contextul acestui Sala de grupă Copii, Înregistrare video
IV. GRADINITA program artistic 2017 program dedicat sărbătorilor educatoare,
prezentat părinţilor de iarnă. părinţi
Programe artistice - să interpreteze individual
”Carnavalul toamnei Octombrie sau în grup cantece;
” – Sărbătoarea 2017 - să-şi exprime dragostea
dovleacului pentru mama prin recitarea Sala de grupă Copii, Înregistrare video
Martie 2018 unor versuri accesibile; educatoare,
„E ziua mamei mele personalul Înregistrare
dragi !“- program -să se implice activ şi afectiv gradinitei. video,
artistic dedicat zilei de în interpretarea rolurilor din Sala de grupă fotografii
8 MARTIE cadrul programului pregătit; Copii,
educatoare,
Iunie 2018 Sala de părinţi.
,,La revedere festivități

10
grădiniţă”
Serbări de sfârşit de
an şcolar

DEZVOLTAREA „Copil ca mine ești și - să înveţe să dăruiască şi să trăiască cu


V. ABILITATILOR tu!” bucurie aceste momente în care pot ajuta alţi Unitate, camine
SOCIO- ”Ziua copilului – zi decopii; de copii si Copii, Înregistrări foto
EMOTIONALE sărbătoare” - să cunoască însemnătatea acestei zile în batrani si educatoare,
Alte activităţi istoria poporului român; comunitati părinţi,
„Ro-Mândria” - să danseze Hora Unirii; defavorizate voluntari Expoziţie cu
„Hai să dăm mână cu - să cunoasca însemnatatea zilei copilului , lucrări ale
mână” modul cum se sarbatoreste; Grădinița Copii, copiilor
- să-și formeze un comportament alimentar Peștișorul de educatoare,
”Mărțișorul” corect; aur părinţi
-să-și însușească reguli de igienă alimentară;
”Scooby Doo ne -să-și însușească reguli de educație rutieră;
vorbește despre -să recite câteva poezii accesibile preșcolarilor Scurt program
alimentația sănătoasă” din opera marelui poet; Unitate Copii, artistic
”Sănătatea – izvor de - să-și însușească reguli pentru o viață educatoare
bogății” sănătoasă;
- să cunoască însemnătatea zilei de 9 mai; Cadre
”Moment poetic Mihai - să cunoască și să exploreze orașul în care medicale Activități
Eminescu” locuiesc; Unitate demonstrative
- să identifice în paginile revistei aspecte care Polițiști
”Strada nu e loc de se regăsesc şi în grădiniţa noastră; să rezolve
joacă” testele şi jocurile propuse de PIPO,
Unitate/ Copii,
”9 mai – simbolul Comunitate educatoare
Europei” Concursuri
Proiect cultural
”Bucureștiul meu, Expoziții
Bucureștiul nostru”

Participare la activități
specifice Proiectelor și
Programelor
Educaționale derulate

11
Director, Cadru didactic,

NEDELCU DANIELA EDUCATOARE: CAPATINA DANA

12

S-ar putea să vă placă și