Sunteți pe pagina 1din 5

 PORTOFOLIU CLASA A II-A SBS 2021/2022

CUPRINS

Pagina
 Argument………………………………………………………………………………......8
 Structura portofoliului învăţătorului……………………………………………………....9

CAPITOLUL I –DATE PERSONALE………………………………………….....12

 Curriculum vitae ……………………………………………………………………….....13


 Dosarul cadrului didactic...................................................................................................16
 Fişa personală.....................................................................................................................17
 Fişa postului.......................................................................................................................18
 Declaraţie...........................................................................................................................20
 Declaraţie pe propria răspundere.......................................................................................21
 Declaraţia contribuabilului................................................................................................22
 Fişa de evaluare anuală……………………………………………………………….......23
 Lista surselor de informare…………………………………………………………….....27

CAPITOLUL II – CURRICULUM………………………………………………...28

 Ordin privind structura anului şcolar 2021-2022………………………………………...29


 Metodologie de organizare a Programului naţional „Şcoala Altfel”……………………..31
 Structura anului şcolar 2021-2022………………………………………………….…….43
 Calendar şcolar 2021-2022…………………………………………………………….…44
 ORDIN nr. 3371 din 12 martie 2013……………………………………………………..45
 Plan-cadru de învăţământ………………………………………………………………...46
 Schema orară……………………………………………………………………………...47
 Orar……………………………………………………………………………………......48
 Materiale curriculare……………………………………………………………………...49

PLANIFICARE ŞI PROIECTARE CURRICULARĂ:

 PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ (INTEGRATĂ)…………………....53


 PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SĂPTĂMÂNALĂ (INTEGRATĂ)………………80
 PLANIFICARE ȘI PROIECTARE PE ARII CURRICULARE:
-COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ –Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă,
Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018, conform noii programe aprobate de M.E.N prin
O.M. nr.3418/19.03.2013……………………………………………………………………......381
o Programa şcolară…………………………………………………………….......382
o Planificarea calendaristică anuală…………………………………………........405
o Proiectarea unităţilor de învăţare………………………………………….….....410
o -LECTURA - „Comunicare în limba română” – Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora
Pițilă, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018, conform noii programe aprobate
de M.E.N prin O.M. nr.
3418/19.03.2013...................................................................................................439
o Planificarea calendaristică anuală……………………………............................439
o Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………......444
-MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI - Autori: Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu,
Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018, conform noii programe aprobate de M.E.N prin
O.M. nr. 3418/19.03.2013………………………………….………………….………………...453
o Programa şcolară…………………………………………………………...........454
o Planificarea calendaristică anuală........................................................................486
o Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………..........491
-DEZVOLTARE PERSONALĂ – 2 volume - Autor: Constanța Cuciinic, Editura Aramis,
București, 2015................................................................................................................556
o Programa şcolară…………………………………………………………...........557
o Planificarea calendaristică anuală…………………………………………........569
o Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………..........572
-ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE – 2 volume - Autori: Cristina Rizea, Daniela
Stoicescu, Ioana Stoicescu, Editura Litera, București, 2015………………..………..584
o Programa şcolară…………………………………………………………..........585
o Planificarea calendaristică anuală……………………………………..…..........597
o Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………..........607
-MUZICĂ ŞI MIŞCARE 2 volume -. Autori: Alina Perțea, Dumitra Radu, Editura Aramis,
București, 2016...............................................................................................................625
o Programa şcolară…………………………………………………………..........626
o Planificarea calendaristică anuală…………………………………………........635
o Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………..........637
-EDUCAŢIE FIZICĂ………………………………………………………..................647
o Programa şcolară…………………………………………………………….......648
o Eşalonarea unităţilor de învăţare.........................................................................659
o Planificarea calendaristică anuală…………………………………………........661
 DISCIPLINE OPŢIONALE :……………………………………………….…..........665
-TEHNOLOGII- « MICII CREATORI »:………………………………….….........666
o Argument……………………………………………………………………......666
o Programa şcolară……………………………………………………………......667
o Activităţi de învăţare…………………………………………...........................668
o Activităţi finalizatoare……………………………………………....................669
o Evaluare..............................................................................................................669
o Bibliografie…………………………………………………………………......669
-LITERATURA PENTRU COPII - « LUMEA POVEŞTILOR  ».........................670
o Argument…………………………………………………………………….....671
o Programa şcolară…………………………………………………………….....672
o Conţinuturi………………………………………….........................................675
o Evaluare………………………………………….............................................676
o Bibliografie………………………………………………………………….....679
o Fişa de avizare - opţional...................................................................................680
 Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă).681
 Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii, prin sponsorizări.682
 Lista lecturii suplimentare……………………………………………………………...683
 Îndrumări pentru citirea lecturilor..................................................................................684

CAPITOLUL III. EVALUARE...............................................................................685

 Fişă pentru înregistrarea rezultatelor de la probele de evaluare.....................................686


 Criterii de evaluare.........................................................................................................688
 Fişă de evaluare formativă la limba română..................................................................690
 Grafic pentru evaluare sumativă....................................................................................690
 Grila de evaluare a copilului aflat în plasament…………………………………….....691
 Fişă de apreciere săptămânală……………………………………………………........692
 Fişă de apreciere comportamentală…………………………………………………....693
 Fişă de evaluare a evoluţiei copilului………………………………………………….694
 Bilanţul psiho-social al elevului………………………………………........................695

 TESTE DE EVALUARE……………………………………………………............696

 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMĂNĂ


 Teste de evaluare iniţială………………………………………...........697
 Teste de evaluare formativă.................................................................702
 Teste de evaluare sumativă..................................................................708
 Texte pentru dictări..............................................................................713
 Jocuri de perspicacitate .......................................................................724

 MATEMATICA ŞI EXPLORAREA MEDIULUI


 Teste de evaluare iniţială.....................................................................726
 Teste de evaluare formativă.................................................................734
 Teste de evaluare sumativă..................................................................742
 Probleme..............................................................................................748
 Probleme distractive............................................................................751

 Situaţia rezultatelor şcolare, pe discipline...................................................................752


 Situaţia absenţelor şi a notelor la purtare....................................................................753
 Situaţia rezultatelor şcolare la sfârşitul anului şcolar..................................................754
 Situaţia statistică a rezultatelor la învăţătură...............................................................755
 Situaţia elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară..............756
 Situaţia elevilor problemă............................................................................................756

CAPITOLUL IV – MANAGEMENTUL CLASEI........................................757

CAIETUL PERSONAL AL ÎNVĂŢĂTORULUI:..................................................758

 Date generale despre colectivul clasei..........................................................................759


 Fişa elevului..................................................................................................................761
 Raport final privind evoluţia elevului...........................................................................767
 Catalog de evaluare şi notare........................................................................................768
 Situaţia manualelor şcolare...........................................................................................769
 Programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru concursurile şcolare.................770
 Plan de activităţi – consultaţii.......................................................................................771
 Programe de pregătire suplimentară a elevilor cu deficienţe.......................................772
 Plan de măsuri...............................................................................................................772
 Fişa de caracterizare psihopedagogică..........................................................................773
 Chestionar caracteriologic.............................................................................................778
 Fişa de observaţie asupra elevului.................................................................................779
 Fişa de înregistrare a comportamentelor observabile ale elevului................................783
 Adresă către ISJ pentru efectuarea excursiilor şcolare.................................................784
 Proces-verbal pentru instruirea elevilor care merg în excursii......................................786
 Îndemn...........................................................................................................................789
 Decalogul educatorului.................................................................................................790
 Munca în echipă............................................................................................................791

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ.................................................792

 Norme de protecţia muncii...........................................................................................793


 Proces-verbal pentru prelucrarea normelor de protecţie..............................................794
 Proces-verbal pentru prelucrarea normelor igienico-sanitare.......................................796
 Proces-verbal pentru prelucrarea normelor de protecţie şi pază împotriva
incendiilor…………………………………………….…………………………….....798
 Proces-verbal pentru prelucrarea normelor şi regulilor de circulaţie pentru
pietoni………………………………………………………..……..………………….800
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar…………………………………………………….…………………….802
 Regulile clasei...............................................................................................................804
 Valori şi atitudini..........................................................................................................805
 Din secretele succesului la învăţătură...........................................................................806
 Regulamentul de bună purtare......................................................................................807

ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII:....................................................................................808

 Comitetul de părinţi........................................................................................................809
 Planificarea şedinţelor cu părinţii...................................................................................810
 Proces-verbal la şedinţele cu părinţii..............................................................................812
 Chestionar pentru părinţi...............................................................................................814
 Climatul educativ şi influenţa lui asupra formării personalităţii copilului..................815
 10 paşi pentru îmbunătăţirea relaţiei părinte-copil.......................................................818
 Regimul zilnic al activităţilor elevilor............................................................................819
 Cauzele atitudinii negative faţă de învăţătură................................................................821
 Scrisoare informativă pentru părinţi..............................................................................822
 Forme şi cauze ale inadaptării şcolare..........................................................................827
 Sfaturi pentru părinţi......................................................................................................829
 Copiii învaţă din felul în care trăiesc.............................................................................830
 Autoritatea reală şi falsa autoritate parentală...............................................................833
 Modele de diplome pentru părinţi...................................................................................835

CAPITOLUL V - FORMARE CONTINUĂ........................................................838

 Calendarul activităţilor pentru anul şcolar curent...........................................................839


 Materiale metodice..........................................................................................................839
 Lista articolelor publicate................................................................................................840

CAPITOLUL VI - ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE.......................841

 Programul activităţilor extracurriculare...........................................................................842


 Regulamentele unor concursuri şcolare...........................................................................843
 Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite concursuri……………..........843
 Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri….....844

CAPITOLUL VII – ALTE MATERIALE……………………………….............845

 METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE…………………………..........846

 JOCURI DISTRACTIVE...............................................................................................852

SERBĂRI ŞCOLARE

 Moş Crăciun a fost răpit!………………………………………………………………….…......903


 Sărbătorile iernii…………………………………………………………………………907
 Serbare de 8 Martie…………………………………………………………………………........916
 Povestea unui greieraş......................................................................................................925
 Greierele şi furnica……………………………………………………………………….928
 Ajutaţi-i pe părinţi!...........................................................................................................936

 BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………......941

S-ar putea să vă placă și