Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 05.03.2020
PROPUNĂTOARE: Palea Florina Adriana
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Primară Iazu
CLASA : a II-a C
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice (AVAP)
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Călător pe aripile imaginaţiei
DISCIPLINĂ INTEGRATĂ: Comunicare în limba română
SUBIECTUL LECȚIEI: Floare pentru mama
TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi și deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
• formarea deprinderilor de utilizare a tehnicilor de lucru specifice nivelului de dezvoltare motrică:
tehnica tăierii, îndoirii ,lipirii, asamblării si decorării, având un stil de muncă echilibrat şi îngrijit
(lipirea) necesare realizării unei lucrări practice
COMPETENȚE SPECIFICE:
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile
COMPETENȚE SPECIFICE INTEGRATE:
1.2. Identificaarea semnificaţiei unor mesaje variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
2.1.1 Să denumească materialele de lucru puse la dispoziție
(Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev denumește cel puțin 4 materiale de lucru din cele puse
la dispoziție)
2.3.1 Să utilizeze tehnica tăierii, îndoirii şi lipirii pentru a realiza floarea
(Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev utilizează corect fiecare tehnica amintita, cel puțin o
dată )
2.3.2 Să personalizeze lucrarea , folosind decorațiunile puse la dispoziție
(Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev personalizează lucrarea cu cel puțin 2 elemente
decoractive din cele 4)
STRATEGII DIDACTICE:
➢ METODE ȘI PROCEDEE: conversația ,observația, explicația, demonstrația, exercițiul, brainstorming
➢ MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Machetă-, imagini, cutie, foarfeci, lipici, coli colorate , elemente
decorative, planșă etape de lucru, planșă criterii de evaluare, lucrare model, resurse TIC
➢ FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
➢ METODE DE EVALUARE: observare curentă,observarea sistematică a comportamentului elevului,
aprecieri verbale,autoevaluare, interevaluare,evaluare orală

RESURSE:
◆ Umane: 28
◆ Temporale: 45 de minute
◆ Locul desfășurării: sala de clasă
BIBLIOGRAFIE:
◆ Programa şcolară pentru ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a
II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
Strategii didactice
Etapele Ob. Metode de
Activitatea propunătoarei Activitatea școlarilor
activității Op. Metode și Mijloace de Forme de evaluare
procedee învățământ organizare
1.Moment Asigur condițiile optime desfășurării Copiii intră în clasă și se Conversația Frontal
organizatoric activității : aerisesc clasa, pregătesc pregătesc pentru începerea
materialul didactic, așez mobilierul în activității.
sala de clasă.

2.Activitate/dis În această etapă a lecției iniţiez un Aceștia vor oferi cât mai Conversația Machetă- Frontal Aprecieri
cuție brainstorming pornind de la cuvântul multe cuvinte legate de luna Explicația Dorothy verbale
introductivă “Martie “ şi scriu pe o planşă, sub Martie , atfel încât se va Brainstormin Flori
forma unui ciorchine . realiza metoda g
Se realizează o discuţie legată de luna Brainstorming.
Martie (Primăvara, 1 Martie , 8 Martie
ghiocei etc).
Prezint câteva flori model pe care le-a Copiii privesc cu atenție
primit Dorothy de la cei care i-au citit florile model.
povestea si au vrut să o felicite pentru
perseverenţa cu care si-a ajutat
prietenii.
3.Anunțarea Voi anunța tema lecției și obiectivele Elevii conștientizează tema Conversatia Frontal
temei și a lecției într-un mod accesibil elevilor: lecției și obiectivele care
obiectivelor „Tema lecției de astăzi este Floare urmează a fi atinse în cadrul
pentru mama, ( 8 Martie), astfel încât desfășurării lecției, fiind
vom realiza petalele florilor din fâşi atrași de tema activității.
din hartie colorata si lipirea acestora
pe disc cartonat. După care vom
decora floarea, personalizând-o .”
4.Prezentarea Pe catedră voi așeza o cutie în care se Elevii observă cutia Conversația Coli colorate Frontal Aprecieri
optimă a află materialele de lucru puse la prezentată în care se află Explicația Lipici verbale
conținutului și dispoziție în vederea realizării materialele de lucru. Astfel, Exercițiul Foarfeci
dirijarea lucrărilor practice.Voi solicita câte un elevii vor descoperi în cutie Observația Elemente
învățării elev să extragă din cutie câte un obiect următoarele obiecte pe care decorative
pe care il va denumi. le vor folosi în realizarea
lucrărilor practice: coli
colorate, lipici, foarfeci,
elemente decorative.
Le prezint elevilor florile model Observare
pentru a se putea orienta. Floare model Frontal curentă
(ANEXA 1) Elevii observă lucrarea Observația Aprecieri
model afișață la tablă. verbale
Le prezint elevilor etapele de lucru, în
timp ce le exemplific și le demonstrez Elevii observă modul de Etape de lucru Frontal
pașii de lucru în vederea realizării unei lucru în vederea realizării Observația Materiale puse Individual
lucrări practice. Astfel, etapele de unei lucrări, iar la solicitarea Demonstrația la dispoziție
lucru vor fi afișate la tablă, având și propunătoarei, un elev va Explicația
imagini sugestive pentru fiecare etapă repeta etapele de lucru Conversația
în parte. afișate la tablă pentru a fi
conștientizate.
Prezint etapele de lucru:
✓ Tăierea fâșiilor de hârtie;
✓ Îndoirea si lipirea fâșiilor;
✓ Lipirea hârtiei pe disc
✓ Decorarea florii

Le sunt prezentate elevilor criteriile de


evaluare, fiecărui criteriu fiindu-i
asociată câte o steluță care va fi
folosită la evaluarea produselor finale Aprecieri
verbale
CRITERII DE EVALUARE Criterii de
1. Corectitudinea lucrarii (aspectul Elevii conștientizează evaluare
îngrijit), criteriile de evaluare care Frontal
2. Originalitatea, vor fi utilizate în evaluarea Conversația
3. Gradul de finalizare. produselor finale. Explicația
După stabilirea etapelor de lucru, le
afișez elevilor la tablă etapele de lucru
cu imagini sugestive și criteriile de
evaluare.
Spun elevilor că se pot apuca de lucru,
urându-le „Spor la lucru!”, sugerându- Copiii cântă si fac exercițiile
le să respecte etapele de lucru pentru a pentru încălzirea mușchilor
realiza o lucrare corectă, dar înainte mici ai mâinii, după care se
vom executa exerciții pentru încălzirea apucă de lucru, respectând
mușchilor mici ai mâinii prin etapele de lucru. Materialele de Proba practică
intonarea cantecului ,, Vine ploaia ,,. Conversația lucru puse la
Explicația dispoziție
În timp ce elevii lucrează observ Copiii realizează lucrările, Exercițiul Frontal
activitatea lor , le ofer indicații acolo respectând etapele de lucru . Individual
unde este nevoie și le corectez poziția
deficitară, unde este cazul.
Reamintesc pe parcurs atât etapele de
lucru care trebuie respectate, cât și
criteriile de evaluare de care vor ține
cont pentru a fi evaluate lucrările.
5.Evaluarea După finalizarea realizării lucrărilor, Elevii expun la tablă Expunerea Lucrări Frontal Aprecieri
produselor elevii își vor expune lucrările în fața lucrările realizate. realizate verbale
realizate clasei, astfel se va realiza evaluarea,
interevaluarea și autoevaluarea.
Solicit un elev să iasă în față pentru a Elevul solicitat răspunde
răspunde întrebărilor pe care le voi întrebărilor adresate: Conversația Criterii de Frontal
adresa: Observația evaluare
„Ce lucrare îți place?” Elevul alege o lucrare Lucrări
preferată. realizate
Interevaluare
„A respectat criteriile de evaluare?” Acest răspuns va varia în Evaluare orală
funcție de lucrarea aleasă.

„Câte stele îi oferi lucrării?” Elevul va oferi lucrării


stelele în funcție de criteriile
de evaluare, fiecare criteriu
însemnând o steluță.
„Care este lucrarea ta?”
Elevul își va prezenta Conversația Criterii de
lucrarea. Observația evaluare Frontal Autoevaluare
„Câte stele îți acorzi?” Elevul își va acorda steluțe Lucrări
în funcție de criteriile de realizate
evaluare respectate.
6.Aprecieri și Fac aprecieri verbale legate de Elevii receptează aprecierile Conversatia Frontal Aprecieri
recomandări implicarea elevilor pe tot parcursul făcute. verbale
orei.
Anexa 1

S-ar putea să vă placă și