Sunteți pe pagina 1din 7

Opțiuni strategice – programe de dezvoltare

Obiectiv strategic nr.1: Consolidarea unui act educațional centrat pe dezvoltarea unei culturi a învățării și promovarea
dimensiunii europene și a valorilor multiculturalismului în educația tinerilor
Opțiune ACȚIUNI REZULTATE AȘTEPTATE RESURSE TERMEN RESPONSABILI EVALUARE
strategică PROPUSE
Opțiunea Adaptarea 100% dintre cadrele didactice să curriculumul național, Anual Cadre didactice Chestionare de
curriculară curriculumului abordeze flexibil tematica literatură specifică, elevi, satisfacție
național pentru curriculumului național, cu aplicații cadre didactice
o societate în către situații reale și transfer
schimbare interdisciplinar
Adaptarea ofertei 100% dintre opționalele propuse spre Literatura de anual director, existența dosarului
curriculare la analiză și selecție să reprezinte specialitate, alte materiale, responsabil comisie opționalului, realegerea
dispoziția școlii domenii de interes pentru elevi; experiența de formare în curriculum, lui de către elevi pentru
conform noilor pentru ciclul inferior al liceului domeniu a profesorilor responsabili comisii anul școlar următor
standarde opționale de cultură generală și metodice
europene pentru ciclul superior, opționale
privind orientarea profesională și de
carieră
Opțiunea Reiterarea 90% dintre elevii și cadrele didactice Sponsorizări, pliante, Conform director, consilier Număr de
investiție în simbolurilor și să participe la principalele materiale promoționale calendarului educativ, responsabil participenți,
resursa tradițiilor evenimente (ziua liceului, balurile cu programe și chestionare de
umană școlii bobocilor și de absolvire, ziua proiecte satisfacție
porților deschise, conferințe,
Proiecte europene)
Incurajarea 50% dintre cadrele didactice să Oferta cursurilor de anual Directori, CA, Certificatele de
cadrelor didactice participe la cursuri de perfecționare și formare, finanțare prin responsabili comisie absolvire, calificativul
să participe la în specialitate prin mobilități bugetul local pentru metodică, anual, decizie de
cursuri de formare internaționale formare. Responsabil comisie continuitate
și în parteneriate de perfecționare pentru detașări și
internaționale supliniri

Motivarea elevilor 10% dintre elevi să fie selectați în Tematica pregătirilor Conform Cadre didactice, Tabele cu elevii
pentru participarea grupurile de pregătire pentru pentru concursuri, calendarului responsabili de selectați,
la

1
activitățile academice concursuri și olimpiade școlare olimpiade, activități proiecte. participanți,
(concursuri și 10% dintre elevi să fie selectați în extrașcolare rezultatele
olimpiade școlare) și grupurile de proiect obținute, premii.
extrașcolare (proiecte pentru participarea in parteneriate
europene, strategice su stagii de formare VET
conferințe, schimburi (cei de la Mate-Info)
de experiență) 90% dintre elevi să fie cuprinși în cel
puțin o activitate extrașcolară
desfășurată în liceu
Opțiunea Modernizarea - toate sălile de clasă/ spațiile de Buget alocat anual, Anual Directori Gradul de
financiară și spațiilor pentru învățământ să respecte normele Consiliul local, C.A. accesibilitate al
a dotărilor desfășurarea igienico-sanitare în vigoare; normative ce trebuie Responsabili comisii tuturor claselor la
materiale activităților - contractele de sponsorizare să Respectate pentru metodice spațiile de
curriculare și acopere cel puțin 30% din obținerea autorizației de Reprezentanți ai învățământ și
extracurriculare resursele necesare unui proiect; funcționare părinților participarea la
Atragerea de resurse - proiectele să fie în acord cu Orarul claselor, proiecte.
în vederea organizării politica școlii profesorilor
și desfășurării Planificări calendaristice
proiectelor școlare Programul întâlnirilor cu
Asociația părinților
Proiectele aprobate
Cereri de finanțare
aprobate.
Opțiunea Organizarea de - 90% dintre elevi și 60% dintre Sponsorizări Anual Directori Parteneriatele
relațiilor prezentări, vizite și cadrele didactice să participe la cel Responsabil cu existente
comunitare conferințe față în față puțin una dintre activități Finantare extrabugetara programe și proiecte Materialele
și online în cadrul rezultate în urma
unor parteneriate cu finalizării
instituții de proiectelor.
învățământ,
organizații
economice,
științifice și
de voluntariat

2
Obiectiv strategic nr. 2: Creșterea calității și modernizarea demersului educațional în vederea formării tinerei generații
în spiritul internaționalizării, al respectării principiului egalității de șanse și al dezvoltării durabile.
Opțiune ACȚIUNI REZULTATE AȘTEPTATE RESURSE TERMEN RESPONSABILI EVALUARE
strategică PROPUSE
Opțiunea Flexibilitatea 100% dintre cadrele didactice să dotarea materială a liceului, Anual Directori Planificările calendaristice
curriculară proiectării didactice aplice strategii stimulatoare, să literatura de specialitate, Responsabili Fișele de lucru Proiectele
proiecteze un demers didactic bazat oferta de cursuri de formare comisii metodice de lecții
pe reflecție și inovație (în țară și străinătate)
Creșterea gradului de 90% dintre cadrele didactice să baza materială a liceului, Anual Directori Fișe de lucru, Baza de
interactivitate în folosească metodele interactive, oferta de cursuri de formare lecții IT,
desfășurarea orelor de centrate pe elev, instrumentele Platforme educaționale Fișe de asistențe și
curs față în față și digitale și platformele educaționale interasistențe
online
Standardizarea Teste predictive și teze unice pe Literatura de specialitate Semestrial Director, Subiectele/ baremele
evaluărilor sumative în școală la limba și literatura română, Responsabil comisie testelor și tezelor
concordanță cu cerințele matematică, istorie, științe curriculum, Lucrările elevilor Analizele
examenelor naționale și Responsabili statistice de progres
internaționale comisii metodice
Opțiunea Crearea unei populații 100% dintre absolvenți admiși în Ore de curs și pregătire Anual Director, Rezultate obținute la
investiție în școlare care să dețină învățământul superior suplimentară, material Responsabili concursuri și examene
resursa competențele necesare 35% dintre elevii de la Mate-Info vor didactic adecvat comisii metodice, Informări privind cariera
umană admiterii în orice obține Certificatul de mobilitate Proiecte de voluntariat Cadre didactice foștilor absolvenți
domeniu universitar din Europass sau protectia mediului
țară și străinătate 20% dintre elevii școlii - certificat Stagii de formare VET
ECDL, Erasmus
10% dintre elevii școlii - certificat Proiecte Erasmus de
lingvistic parteneriat în Educație
75% dintre elevii care provin din școlară
medii defavorizate să participe la Proiecte eTwinning
diverse activitati si proiecte ale școlii
Perfecționarea cadrelor 100% dintre cadrele didactice să Oferta de cursuri de 5 ani Director, Creditele acumulate,
didactice în domeniile de participe la cursuri de perfecționare formare Responsabil comisie Desfășurarea orelor de curs
predare, evaluare și 40% dintre cadrele didactice să Proiecte de parteneriat cu perfecționare, și de dirigenție, Chestionare
management al clasei de participe la activități de implementare școli și organizații de CEAC de satisfacție
elevi a proiectelor naționale și formare din Europa
internaționale Financiare - buget pentru

3
formare, fonduri europene

Opțiunea Consolidarea și Distribuirea spațiilor Fonduri pentru achiziție de Anual Directori Schemele orare
perfecționarea bazei aferentecomisiilor metodice, astfel carte, file de buget, fonduri C.A. aleclaselor, orarul
financiară și materiale încât spațiul școlii să fie folosit pentru susținerea Responsabili comisii profesorilor, liste de
a dotărilor judicios și să fie accesibil elevilor și catalogului, resurse de timp metodice inventar
materiale ale profesorilor pentru Reprezentanți ai
profesorilor. Achiziționarea de Fondul de carte
introducerea datelor, părinților
laptopuri, tablete digitale, carte în Contract Internet, Tablete Numărul notelor și
format letric sau electronică. PC, consumabile absențelor
Actualizarea bazei de date care să înregistrate în
cuprindă elevii, profesorii, clasele, catalogul electronic
disciplinele în vederea utilizării Rapoarte pe clase
eficiente a catalogului electronic /elevi/ discipline/ la
nivelul școlii obținute
cu efort minim de
timp Satisfacția
părinților fiindcă sunt
informați în timp real
despre situația
școlară
Opțiunea Colaborarea cu Primăria, Premierea tuturor elevilor și cadrelor Colaborarea cu Anual Directori Existența premiilor
relațiilor fundații și alte instituții didactice cu rezultate deosebite la departamentele de resort Responsabilii de și a parteneriatelor
comunitar cu interes educațional concursuri și olimpiade scolare; din primărie și cu ONG- comisii metodice
e pentrui promovarea și Evidentierea elevilor implicati in uri, asigurarea Administrator
premierea elevilor și proiecte nationale si internationale (de mentenanței site-ului cu financiar
profesorilor performanți. voluntariat, ecologice, civice); sprijinul Asociației de
Promovarea imaginii Evidențirea profesorilor cu merite în părinți
instituției. procesul educațional și a celor care
folosesc metode didactice inovative
cu ajutorul instrumentelor si
platformelor digitale;
promovarea liceului în mediul extern

4
Obiectiv strategic nr. 3: Asigurarea unui management instituțional eficient și eficace, transparent și echilibrat, bazat pe
responsabilizare și implicare pro-activă.

Opțiune ACȚIUNI REZULTATE AȘTEPTATE RESURSE TERMEN RESPONSABILI EVALUARE


strategică PROPUSE
Opțiunea Încurajarea 100% din crearea și selecția ofertei Oferta curriculară, ședințele Anual Consilier educativ Procese verbale de
curriculară participării curriculare la dispoziția școlii să fie cu părinții, utilizarea Comisia diriginților la ședințele cu
beneficiarilor direcți realizată prin dialogul cu comunicării electronice, CEAC părinții pentru
în stabilirea ofertei reprezentanții părinților. Asociația de părinți. discutarea ofertei
curriculare la educaționale,
dispoziția școlii, Creșterea numarului de discipline chestionare de
aliniată la cerințele opționale care corespund noilor satisfacție.
externe. standarde europene și interesului
elevilor.
Opțiunea Participarea activă a Toți reprezentanții părinților să Experiența și Semestrial Consilier școlar Procese verbale,
investiție în beneficiarilor indirecți participe la lectorate, 90% dintre disponibilitatea părinților Consilier educativ chestionare
resursa la întâlniri și părinți să participe la ședințele la derularea unor proiecte Comisia diriginților
umană lectorate, alături de curente, 2 clase de gimnaziu și câte specifice CEAC
diriginți și cadre 2 clase pe nivel de studiu să fie
didactice. implicate în programe de consiliere
și activități interactive,
alături de psihologul școlii și
consilierul educativ.
Opțiunea Atragerea de Cofinanțarea principalelor proiecte Sponsorizări ale Asociației Calendarul Directori Draft de proiect,
financiară și sponsorizări pentru ale școlii. de părinți din CNNG, ale proiectelor Coordonatori de raportări, procese
a dotărilor derularea proiectelor unor instituții, ONG – uri proiecte verbale
materiale școlii. Aprobarea candidaturilor pentru prin relații de parteneriat. Asociația de părinți
Atragerea de acreditare/ finantare proiecte Instituții partenere
fonduri europene europene Granturi / fonduri
prin scrierea europene
candidaturilor
pentru acreditare,
atât pentru Educație
școlară, cât și pentru
formare
profesională în

5
domeniul VET
Opțiunea Organizarea unor Cel puțin 3 clase pe nivel Comisia de imagine a Școala altfel, Directori Dovezi ale vizitelor
relațiilor vizite, discuții, să participe. liceului, disponibilitatea alte perioade, Consilier educativ
comunitare prezentări la locul de partenerilor conform Comisia diriginților
muncă al planificărilor
beneficiarilor
indirecți
sau la liceu.

6
7