Sunteți pe pagina 1din 14

ROMÂNIA

JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi


Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
Serviciul Comunicare Relaţii Publice Relaţii Internaţionale şi Protocol

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi
din România şi Raionul Taraclia din Republica Moldova

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. din Off. 10).. 2022 prezentat de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Iaşi, în calitatea sa de iniţiator;
- Raportul de specialitate nr. din 2022 elaborat de Serviciul Comunicare,
Relaţii Publice, Relaţii Internaţionale şi Protocol;
- Solicitarea înaintată de către Consiliul Raional Taraclia din Republica Moldova, prin adresa
nr. 8343/01.03.2022, privind semnarea unui Acord de Cooperare pentru implementarea unor
viitoare proiecte în mai multe domenii;
- Avizul nr. G1/620 din 15 martie 2022 al Ministerului Afacerilor Externe — Direcţia Tratate
Internaţionale, înregistrat la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 12334/28.03.2022;
- Avizul nr. 34169/15.03.2022 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei,
înregistrat la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 10871/17.03.2022;
- Prevederile art. 89 alin. (6) şi (10) şi art. 173 alin (1) lit. e şi alin. (7) lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi
Raionul Taraclia din Republica Moldova, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta
Hotărâre.
Art. 2. Se Imputerniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi - domnul Costel ALEXE
să semneze Acordul de Cooperare prevăzut la art. 1 în numele şi pentru Judeţul Iaşi — Consiliul
Judeţean Iaşi
Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean laşi cu atribuţii în acest sens.
Art. 4. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Serviciului Comunicare, Relaţii Publice, Relaţii Internaţionale şi Protocol din
cadrul Consiliului Judeţean Iaşi,
c) Direcţ iei Economice - Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului Judeţean
Iaşi,
d) Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi,
e) Consiliului Raional Taraclia din Republica Moldova.
Art. 5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean laşi cu atribuţii în acest sens.

Dată astăzi: 2022

VIZA ENTRU LEGALITATE,


PRESED SEC AR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Costel A Lăcrămio 1ERNICĂ-DĂSCĂLESCU

ADMINISTRATOR PidBLIC AL JUD


ŞTEFAN ANDREI CAZ

DIRECŢIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI
Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial
şi îmi asum responsabilitatea asupr

SUSŢINE PROIECTUL DE HOTĂRÂRE,


Consilier SCRPRIP,
Virgil LEIŢOIU

INTOCMIT,
SCRPRIP
Eugenia LUCACI
imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

Bulevardul Ştefan cel Mare ş i Sfânt, nr.69, cod. 700075, laşi AC ti-Nk
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro Trima
Serviciul (municare Relatii Publice Relatii Internatiouale şi Protocol

Nr. din C d (// 2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare
între Judeţul Iaşi din România ş i Raionul Taraclia din Republica Moldova

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Iaş i sub nr. 8343/01.03.2022


Consiliul Raional Taraclia din Republica Moldova, solicită semnarea unui Acord de
Cooperare pentru implementarea unor viitoare proiecte în mai multe domenii.

Prin încheierea acestui Acord, cele două Părţi intenţionează colaborarea în mai
multe domenii: dezvoltare locală, economie, educaţie, cultură, turism, sport, tineret,
sănătate, asistenţă social, accesare de fonduri europene, precum şi alte domenii de
cooperare de interes reciproc.

Acţiunile de colaborare care vor fi puse în practică se vor desfăşura în


conformitate cu competenţele celor două Părţi şi se vor referi în special la:
- schimburile de experienţă şi de bune practici între delegaţiile de specialişti în
domeniul cultural, economic, administrativ, turistic, social, sanitar, educativ şi
de mediu;
- realizarea unor schimburi de experienţă între structurile administrative aflate în
coordonarea celor două părţi semnatare, stabilirea ş i realizarea unui sistem
relaţional între aceste structuri şi promovarea imaginii activităţii acestora la
nivelul comunităţilor locale ale celor două Părţi;
- dezvoltarea cooperării între organizaţiile şi instituţiile de ştiinţă, cultură,
sănătate, învăţământ, asistenţă şi protecţie socială, sport, turism, precum şi între
alte organizaţii şi instituţii interesate de cooperare din unităţile lor
administrativ-teritoriale.

Având în vedere prevederile legale incidente, respectiv art. 139 alin. (3) lit. f,
art. 173 alin. (1) lit. e şi alin. (7) lit. c şi art. 182 alin. (1) şi alin. (4) din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administartiv, cu modificările şi
completările ulterioare, supunem dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului
Judeţean Iaşi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de
Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Taraclia din Republica
Moldova.

ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDEŢULUI,


ŞTEFAN ANDREI CAZACU

intocmit,
SCRPRIP,
Consilier, Eugenia Lucaci
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
Serviciul Comunicare Relatii Publice Relaţii Internationale şi Protocol

Nr. gki din 04 2022

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de
Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Taraclia din Republica
Moldova

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. e şi alin. (7) lit. c din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul Judeţean are următoarele atribuţii
privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, respectiv: "hotărăşte,
în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrative-
teritoriale din ţară ori din străinătate, precum aderarea la asociaţii naţionale şi
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării
unor interese comune".
Ţinând cont de caracterul special al relaţiilor dintre România şi Republica
Moldova conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii şi în dorinţa
consolidării relaţiilor de colaborare între autorităţile administraţiei publice locale
dintre cele două state s-a solicitat implementarea unor proiecte viitoare în mai multe
domenii.
Astfel, prin încheierea unui Acord de Cooperare părţile vor conveni
deschiderea de noi posibilităţi pentru raporturile de colaborare în domenii de interes
reciproc şi promovarea de schimburi de experienţă şi de bune practici în vederea
implementării unor proiecte de dezvoltare economică şi socială în beneficiul celor
două comunităţi.
Proiectul Acordului de Cooperare a fost avizat pentru conformitate şi
oportunitate de către Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei Publice prin emiterea următoarelor avize:
- Avizul nr. G1/620 din 15 martie 2022 al Ministerului Afacerilor Externe
— Direcţia Tratate Internaţionale, înregistrat la Consiliul Judeţean Iaşi sub
nr. 12334/28.03.2022;
- Avizul nr. 34169/15.03.2022 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Administraţiei, înregistrat la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 10871/17.03.2022.
Faţă de cele prezentate, supunem dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului
Judeţean Iaşi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de
Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Taraclia din Republica
Moldova.
PECIlYb..111K.-1 :11():1,3()BA
REPUBLICA 11OLDOVA COBET T.-1PAIC:111131
cossaliti, R. iosm, TAR 1( I I 1
TapaKlim, 111-ret)ail LIC.i \iape. 59
\1U-7aUl Taraclia. Ş•tr. Stefan ccl Marc. 5') -373 294) 24650
Tel. • 373 (294) 24650
(baix: +373 (2t)4) 23542
Fax: —373 (294) 23542
unticalţwr.a.-n.
daţiSALLI ţ'iA Website: ‘‘»_‘‘.raiontar3cli3.trui
\Aiţ Wcbmw:

În atentia Domn ostel Alexe


------- Consili detean la şi
R1DETUL
riPNISTIAUL .11IDFŢE N nE
e
L

L-
202
Nr. 0
511111Tite'DO-ninaţePriNşeal nte,

i deschiderea noastră
Vă adresez aceasta scrisoare de intentie pentru a-mi exprim.a dorinta ş
de a stabili relatii de cooperare dintre raionul Taraclia, Republica Moldova şi Judetul
România.

Luând în considerare intălnirea noastră anterioară, acordurilc preliminare de cooperare şi


ti
dorinta noastră comună de dezvoltare socială, economică şi culturală intre două comunită
cxprimăm intentia noastră de dezvoltare legăturilor de cooperare care pot fi realizate rin
incheierea unei intelegeri de cooperare intre unitătile noastre administrative-teritoriale.

Contăm pe stabilirea bunelor prcctici de parteneriat în vederea dezvoltării productive a


cooperării intre două regiuni. Credem că parteneriatul nostru comun se va dezvolta ş i va contribui
Ia dezvoltarea şi prosperitatea comunitătilor din ambele tări - Moldova şi Romănia.

Vă rog să agreaţ i, Domnule Preşedinte, expresia înaltei mele consideratii.

Cu profund respect ,
Presedintele raionului Taraclia ;117
' 747,/ Ivan Paslari
Republica Moldova
Direcţia Tratate Internaţionale
Nr. G1/620 15 m 2022

JUDFŢUI, 1,151
CONSILIULJUDE lAŞI
RFCISTRA ALĂ
Nr
Ant

Stimate domnule preşedinte,

Referitor la adresa dumneavoastră, nr. 9230 din 7 martie 2022, prin care s-a solicitat avizul Ministerului
Afacerilor Externe la proiectul Acordului de cooperare între judeţul Iaşi din România şi raionul
Taraclia din Republ ica Moldova, vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu legislaţia în vigoare
MAE transmiLe avizul conform, favorabil încheierii documentului respectiv.

Având în vedere cele menţionate, vă rugăm ca, ulterior semnării Acordului, să se transmită o copie a
acestui document la MAE-DTrI, în conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr.590/2003 privind
ratatele.

Cu deosebită consideraţie,

aluca igău
]kir

Domnului Costel Alexe


Preşedintele Consiiliului Judeţean Iaşi
Municipiul Iaşi, Bidevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, CP 700075

Aleea Modrogan nr.1, Sector 1 Nesecret


011822 Bucureşti, Rc nânia
Telefon: +4 0214311 '87; Fax: +4 021 319 2354
Email: dtri@mae.ro
Web: www.mae.ro
MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE Ş I ADMINISTRAŢIEI

CABINET MINISTRU

JUDF:ŢUI.IAŞI
CONSII.11:1.J1_1)F, F., N IAŞI
REGISTRAT(19. ." "1A I .A Nr. 34169 / 15.03.2

-191
Anti 1,1
\ 1:mi ° Zitia

Către: domnul Preşedinte COSTEL ALEXE


Consiliul Judeţean laşi
Bd. $tefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, Mun. laşi, Judeţul laşi, cod poştal: 700075

Stimate domnule Preşedinte,

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 9229 din 07.03.2022, înregistrată la sediul
instituţiei noastre cu nr. 32394 din 10.03.2022, vă comunicăm faptul că Ministerul
Dezvottării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei consideră oportună iniţiativa de a încheia un
document de cooperare între Judeţul laşi din România şi Raionul Taraclia din Republica
Moldova şi avizează conform textut acestui document, cu ur—mătoarea observaţie:
În cazut în care Părţ ite doresc implementarea unor eventuale proiecte în atte domenii de
cooperare decât cele prevăzute în textut prezentului document, acestea vor face obiectul
unui Act Adiţional. Menţionăm că Actul Adiţional se încheie în aceteaşi condiţii ca
documentul de cooperare ale cărui clauze rămân neschimbate.
Precizăm că , în conformitate cu prevederite art. 41 atin.(5) din Legea nr. 590/2003 privind
tratatete, o copie a Acordului de Cooperare semnat va fi transmis, în termen de 10 zite
lucrătoare de la data semnării, la Ministerut Dezvoltării, Lucrăritor Publice şi Administraţiei.

Cu deosebită consideraţie,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI


Anexă la HCJI
nr. 2022

ACORD DE COOPERARE
ÎNTRE JUDETUL IA ŞI DIN ROMÂNIA
Ş I RAIONUL TARACLIA DIN REPUBLICA MOLDOVA

Judetul Iaş i din România si Raionul Taraclia din Republica Moldova


denumite în continuare „Părţi";
Avă nd în vedere caracterul special al relaţiilor dintre România şi Republica
Moldova conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii şi 1n dorinta
consolidării relaţ iilor de colaborare între autoritătile administraţ iei publice locale
dintre tele două state;
in vederea identificării unor proiecte de dezvoltare economică, socială,
proiecte care pot beneficia de susţinere financiară a Uniunii Europene si pentru
încheicrea de parteneriate de colaborare pentru realizarea şi Snanţarca din bugetele
lor locale a unor obiective de investiţii în comunităţile pe care le reprezintă;
Au convenit deschiderea de noi posibilităţ i pentru raporturile de colaborare în
domenii de interes reciproc ş i promovarea de schimburi de experienţă si de bune
practici în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare economică si socială
în beneficiul celor două comunităti, după cum urmează:

I. DOMENII DE COOPERARE
Părţ ile convin ca actiunile de cooperare care vor fi puse în practică să se
destăşoarc in conformitate cu competenţele lor şi să se refere în special la
unnătoarele domenii: dezvoltare locală, economie, educaţie, cultură, turism, sport,
tineret, sănătate, asistenţă socială, accesare de fonduri europene, precum si alte
domenii de cooperare de interes reciproc.

II. MODALITATI DE COOPERARE


in conformitate cu atribuţfile lor specifice, Părţile:
a) vor impulsiona schimburile de experienţă ş i de bune practici între
deleEaţ iile de special işti care desfăsoară activităţ i în domeniile: cultural, economic,
administrativ, turistic, social, sanitar, educativ si de media;
b) vor actiona pentru realizarea unor schimburi de experienţă între structurile
administrative aflate în coordonarea celor două părţ i semnatare, stabilirea şi
realizarea unui sistem relaţ ional între aceste structuri ş i promovarea imaginii
activităţ ii accstora la nivelul comunităţ ilor locale ale celor două Părţi;
c) vor contribui la dezvoltarea cooperănd între organizatiile şi institutiile de
ştiinţă, cultură, sănătate, învăţă mânt, asistenţă şi protecţie socială, sport, turism,
precum si între alte orcanizaţii şi instituţ ii interesate de cooperare din unităţile lor
administrativ-teritoriale.
Părţile vor desfăş ura activităţ i de cooperare potrivit competen ţelor de care
dispun în limitele stipulate dc legislaţiile naţ ionale ale statelor lor.

III. DOMENIUL ADMINISTRA ŢIEI PUBLICE LOCALE


Art. 1 Pă rtile vor colabora in vederea organizării de întâlniri, schimburi de
experienţă şi informaţ ii ale autorităţ ilor publice cu privire la legislaţ ie, reguli şi
proceduri de desfăşurare a activaţ ilor specifice.
Art. 2 Părţ ile de comun acord şi pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite si
schimburi dc delegaţii în unităţ ile administativ teritoriale, prin grupuri dc funcţionari
publici, primari, consilieri ş i alte persoane angajate în institupile publice locale.
Art. 3 Părţ ile vor facilita stabil irca de relaţii bilaterale între autoritătile administratiei
publice orăşeneşti ş i comunalc, între agenţ i economici din industrie gi tomer[, între
instituţ ii publice locale, cât şi între organizaţ iile şi asociaţ iile neguvemamentalc
locale.

IV. DOMENIUL ECONOMIC


Art. 4 Părţ ile vor favoriza dezvoltarea economică ş i în acest scop vor crea
persoanelor fizice care iş i desfăsoară activitatea, respectiv persoanelor juridice care
functionează Legal în localită tile aflate sub jurisdicţia lor, condiţiile tele mai
favorabile pentru activităţ ile cu caracter economic şi comercial.
Art. 5 Părţ ile vor sprijini în special dezvoltarea la nivel local a colaborării industriale
si comerciale, inclsusiv a investiţiilor, precum si cooperarca directă intre
intreprinderi.
Art. 6 Părţ ile vor iniţia ş i promova stabilirea de relaţ ii de cooperare între asociaţii
patronale ale oamenilor de afaceri, în scopul organizării periodice a unor expoziţii,
tarcuri, în cadrul că rora pot conveni, pe o bază comună, acţ iuni de cooperare si
schimburi cu autorităţile locale şi reprezentanţ i ai mediului de afaceri din alte state,
cu respectarea legislatiei în vigoare în statele lor,
Art. 7 Părţ ile vor sprijini schimbul permanent de infonnaţ ic între Camercle de
Comerţ si Industrie cu privire la oportunitatile de afaceri, regimul de import-export,
formarea la nivclul fiecarei Camere a unor seturi dc informaţ ii complete cu privire
la regimul investitional la nivelul celor două unităţ i administrativ-teritoriale.
Art. 8 Părţ ile vor sprijini organizarea de Intălniri între agenţ ii economici în vederea
cooperării în domenii de interes comun.

V. DOMENIUL INVĂŢĂ MANTULUI


Art. 9 Părţ ile vor sprijini colaborarea intre instituţiile de invăţământ de toate gradele
ş i categorille, facilitând schimburile de experienţă pentru elevi şi/sau, după caz,
studenţ i, cadre didacticc şi cercetători.
Art. 10 Părtile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competitii, inclusiv la
disciplinele de studiu intre elevi, cu participarea instituţiilor de învăţă mânt.
Art. 11 Părţ ile vor susţine participarea elevilor in timpul verii, la taberele de odihn ă
pentru a-ş i petrece vacanţa.

VI. DOMENIUL CULTURAL


Art. 12 Pe baza unor programe corespunzătoare, Părţ ile vor intensifica, în limitele
posibilităţ ilor lor economice, schimburile culturale si vor facilita, în acest scop,
colaboararea între asociaţii si ansambluri artistice, instituţii si organizaţ ii culturale,
precum ş i contacte între oameni de cultură si artă.
Art. 13 Părţ ile vor facilita realizarea de evenimente culturale, in cadrul cărora se va
pune accent pe promovarea cunoasterii valorilor autentice ale creatiei literare şi
artistice, a elementelor comune, precum şi a tradiţ iilor folclorice specitice. Vor fi
organizate în comun expoziţii de artă plastică, tabere de creaţ ie, lansări de carte,
precum şi alte activităţ i.

VII. DOMENIUL TURISMULUI ŞI SPORTULUI


Art. 14 Părţ ile vor sprijini dezvoltarea turismului (în special agroturismului,
turismului ecumenic şi cultural) şi vor promova reciproc poten ţ ialul turistic al celor
două unităţ i administrativ-teritoriale, în scopul creşterii numărului de vizitatori.
Art. 15 Părţ ile vor sprijini organizarea de schimburi de experienţă intre instituţiile
ş i organizaţ iile cu activitate in domeniul sportului a celor două unităti admini strativ-
teritoriale.
Art. 16 Părţ ile vor facilita organizarea diversclor concursuri, competitii, între
sportivi, cu participarea sportivilor, echipelor ş i a antrenorilor de la cluburile şi
asociatiile sportive locale.

VIII. DOMENIUL "FINERETULUI


Art. 17 Pă rtile vor încuraja colaborarea activă şi schimbul de experienţă în domeniul
tinerewlui prin: organizarea de tabere de vară pentru copii si adolescenţ i, schimb de
informaţii şi publicaţ ii pe teme de tineret, schimb de informaţii privind organizaţiile
si mişcă rile de tineret în localitătile din cele două unităţ i administrativ-teritoriale.
Art. 18 Pă rtile vor Incuraja participarea reprezentanţ ilor lor la activităţ i bilaterale de
tineret: festivaluri, conferinţ e, simpozioane, seminarii, expoziţ ii, reuniuni, forumuri,
programe de voluntariat şi alte evenimente, precum si schimbul de experien ţă dintrc
specialistii în domeniul politicii de tineret.
Art. 19 Autorităţ ile locale vor acorda sprijinul necesar desfăşurării în condiţ ii optime
a unor eveninţente ş i programe comune in cele două unhăti administrativ-teritoriale,
la care vor participa grupurile organizate de tineret şi reprezentanţiţ celor două Părţi.

IX. DOMENIUI. SĂNĂTĂŢII


Art. 20 Părţ ile vor efectua schimburi de informaţiţ referitoare la leeislaţia în vigoare
în statele lor în domeniul sănătăţii ş i actiunile pe care le pot desfăşura autorităţile
locale în domeniul respectiv .
Art. 21 Părţ ile vor încuraja ş i facilita schimbul de experienţă ş i bune practicţ intrc
specialiş tii in domeniul sănătăţ ii din cele două unităţi administrativ-teritorţale.
Art. 22 Părţile, de comun acord şi pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite şi
schimburi de delegaţii.
Art. 23 Părţ ile vor colabora la elaborarea ş i implementarea unor proiecte în
domeniul sănătăţ ii, vor identifica ş i accesa în comun sursele de finanţare
nerambursabile existcnte.

X. DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE


Art. 24 Părţ ile vor încuraja ş i facilta schimbul de experienţă în scopul aplicării
metodologiilor avansate de lucru, a bunelor practici in prestarea serviciilor sociale
existcnte.
Art. 25 Părţ ile vor colabora in vederea implementării unor proiecte de investitie in
domeniul protecţ iei sociale, vor identifica ş i accesa în comun sursele de finanţare
nerambursabile.
Art. 26 Părţ ile vor contribui la perfecţionarea competenţ elor de comunicarc şi de
consiliere în practica asistenţei sociale a angajaţ ilor din domeniu.

XI. DISPOZIŢII FINALE


Art. 27 Prevederile prezentului Acord de Cooperare vor fi detaliate prin programe
de acţ iuni concrete, cu precizarea tennenelor calendaristice, incheiate între
instituţiile din domenţ ile de colaborare menţ ionate. Fiecare parte va desemna un
coordonator care va urmări implementarea eficientă a acestui Acord de Cooperare.
Coordonatorii desemnaţţ de către Părţ i vor elabora un plan de implemcntare şi vor
propune acţ iuni suplimentare care pot fi Intreprinse de ambele părţi.
Art. 28 Reprezentanţii părţ ilor semnatare vor analiza periodic stadiul indepfinirfi
prevederilor din prezentul Acord de Cooperare, vor stabili măsuri pentru extinderea
ş i sustinerea acestuia ş i vor informa fiecare parte Consiliul Judeţean Iasi şi Raionui
arac I ia, asupra modului de derulare a cooperă rfi intre cele două entităţi ale
administraţ iei publice.
Art. 29 Prezentul Acord se încheie pe durată nedetenn nată si va produce efecte de
la data semnărn.
Art. 30 Prezentul Acord poate fi modificat sau completat prin acordul scris al celor
două Părţ i. Modifică rile vor produce efecte de la data semnării.
Art. 31 incetarea prezentului Acord de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a
programelor ş i proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu
excepţ ia cazului în care s-a convenit altfel de către Părţi.
Art. 32 Orice difercnd apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului
Acord de Cooperare se va soluţ iona amiabil, de către părţ i, pe calea negocierilor
directe.
Art. 33 Oricare dintre Pă rţi poate denunţ a prezentul Acord de Cooperare printr-o
notificare scrisă adresată celeilalte Părţ i. În acest caz, prezentul Acord î ş i încetează
valabilitatea începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării.
Art. 34 Părţ ile vor suporta în mod independent cheltuielile apărute în cursul
implcmentă rii prezentului Acord de Cooperare, în limitele stipulate de legislatiile
naţ ionale în vigoare în statele lor.
Semnat la la data de în două
exemplare originalc, în limba rorn ănă

Pentru Pentru
Judetul laşi, România Raionul Tarac/ia,
Republica Moldova
PRESEDINTE PREŞEDINTE
Costel ALEXE Ivan PASLARI

S-ar putea să vă placă și