Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

pe proprie răspundere privind traseul de deplasare la/de la serviciu

Subsemnatul__________________________________________, angajat al S.C. S.R.L., declar


pe propria ră spundere că locuiesc efectiv la
adresa___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Traseul de deplasare la/de la serviciu:
Mijloace de transport utilizate (enumerați toate mijloacele utilizate specificâ nd
categoria: tramvai, autobuz, maxi-taxi, cu auto firmă , cu auto personal, cu bicicleta, cu
rolele, pietonal,
etc)____________________________________________________________________________
Perioada de timp alocată deplasă rii de acasă la locul de muncă / de la locul de
muncă spre casă (în ore/minute): _______________________
Enumerați traseul de deplasare de acasă la locul de muncă / de la locul de
muncă spre casă (adresă domiciliu - reper 1 -reper 2 - ..... - adresă loc de muncă ):
Traseu 1: _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Traseu 2 : ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Traseu 3 : ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Prin prezenta, mă oblig să aduc la cunoștința angajatorului orice modificare
aparută în declarația pe proprie ră spundere privind traseul de deplasare la/de la
serviciu (schimbarea domiciliului, schimbarea mijlocului de transport, schimbarea
traseului de deplasare la/de la serviciu sau durata deplasă rii).

Semnatura angajatului, Data

________________________ _____________________