Sunteți pe pagina 1din 3

TEMATICA DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI

SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ PE ANUL 2019


Nr.________/____________
CAPITOLUL I – BAZA LEGALĂ

a) Constituția României;
b) Codul Muncii;
c) Legea nr. 319/2006 privind securitatea și să nă tatea în muncă , modificată ;
d) HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 319/2006, modificată ;
e) HG nr.971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de
să nă tate la locul de muncă ;
f) HG nr.1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi să nă tate în muncă referitoare
la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
g) HG nr.1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi să nă tate pentru utilizarea de
că tre lucră tori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă ;
h) HG nr.1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi să nă tate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucră tori, în special de afecţiuni
dorsolombare;
i) HG nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi să nă tate pentru locul de
muncă ;
j) HG nr.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi să nă tate pentru utilizarea în
muncă de că tre lucră tori a echipamentelor de muncă ;
k) Instrucțiuni proprii de securitate și să nă tate în muncă ;

CAPITOLUL II – INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL

Instructajul introductiv-general se desfă șoară timp de 2 ore, de regulă , în ziua semnă rii
contractului de angajare, înainte de data începerii efective a activită ții propriu-zise.
Aspectele ce vor fi prelucrate în cadrul instructajului sunt:
a) Legislația specifică a să nă tă ții și securită ții în muncă ;
b) Consecințele necunoașterii și nerespectă rii legislației de securitate și să nă tate în muncă ;
c) Riscuri de accidentare și îmbolnă vire profesională specifice locului de muncă . Mă suri de
prevenire și protecție;
d) Mă suri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucră torilor;
e) Regulamentul intern și manualul angajatului.
Instructajul se va încheia cu susținerea unui test de verificare a cunoștințelor al că rui rezultat
se va consemna în fișa de instruire.

CAPITOLUL III – INSTRUCTAJUL LA LOCUL DE MUNCĂ


1/3
Instructajul la locul de muncă se desfă șoară timp de 2 ore, în prima zi a începerii activită ții
și va fi efectuat de că tre conducă torul locului de muncă sau managerul noului angajat.
Aspectele ce vor fi prelucrate în cadrul instructajul sunt:
a) Riscuri de accidentare și îmbolnă vire profesională specifice locului de muncă . Mă suri de
prevenire și protecție;
b) Instrucțiuni proprii de securitate și să nă tate în muncă ;
c) Prevederi din legislația specificată la Capitolul I specifice activită ții pe care o va desfă șura
angajatul;

CAPITOLUL IV – INSTRUCTAJUL PERIODIC

Instructajul periodic se desfă șoară timp de 1 oră , în timpul programului de lucru și se


efectuează de că tre conducă torul locului de muncă .
Instructajul se poate efectua cu grupe de maxim 20 de participanți respectâ nd
periodicitatea stabilită prin instrucțiuni proprii și decizii, conform graficului urmă tor:

PERIOADA CONȚINUTUL INSTRUCTAJULUI


SEMESTRUL I Legea 319/2006, art.22-23;
HG 1425/2006, art.74-82;
Tema 1 HG 971/2006, art.1-11, Anexa 1-2;
HG 1028/2006, art.4-9;
HG 1091/2006, art1-7;
Riscuri de accidentare și îmbolnă vire profesională specifice locului de
muncă . Mă suri de prevenire și protecție;
Instrucțiuni proprii de securitate și să nă tate în muncă ;
Mă suri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea
lucră torilor;
Demonstrații practice privind activitatea desfă țurată și exerciții privind
utilizarea mijloacelor de alarmare, intervenție, evacuare și prim ajutor.
SEMESTRUL II Legea 319/2006, art.22-23;
HG 1425/2006, art.74-82;
Tema 2 HG 971/2006, art.5-11, Anexa 4;
HG 1028/2006, art.12-16;
HG 1091/2006, art.1-7;
Riscuri de accidentare și îmbolnă vire profesională specifice locului de
muncă . Mă suri de prevenire și protecție;
Instrucțiuni proprii de securitate și să nă tate în muncă ;
Mă suri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea
lucră torilor;
Test de verificare a cunoștințelor în domeniul SSM.

CAPITOLUL V – INSTRUCTAJUL PERIODIC SUPLIMENTAR


2/3
Instructajul periodic suplimentar va avea durata de 1 oră și se va efectua de că tre
lucră torul desemnat cu SSM în urmă toarele cazuri:

a) câ nd un lucră tor a lipsit peste 30 de zile lucră toare;


b) câ nd au apă rut modifică ri ale prevederilor de securitate şi să nă tate în muncă privind
activită ţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor
proprii, inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în unitate;
c) la reluarea activită ţii după accident de muncă ;
d) la executarea unor lucră ri speciale;
e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modifică ri ale echipamentului
existent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g) la introducerea orică rei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

Întocmit,
Lucrător desemnat cu SSM,

3/3