Sunteți pe pagina 1din 32

ÎNCHEIERILE DATE ÎN CURSUL JUDECĂ Ț II. MOD DE SOLUȚ IONARE.

EFECTE
Se Cine EFECTE
Până când Avem timp Unde se
pronunță Este Termen soluționează
Tipul încheierii Cine o invocă? poate fi de soluționează
în ședință definitivă? de atac calea de
invocată? soluționare? ? În caz de admitere În caz de respingere
publică? atac?

Camera de
Judecă torul -scris sau - pâ nă la soluționarea cererii nu se poate efectua niciun act de procedură în cauză
consiliu –
1. Abținerea verbal (în ședința de - De îndată DA DA - - - actele de procedură nu se exclud toate: se va ară ta prin încheiere în ce mă sură se
judecată . FĂ RĂ citarea
mențin
pă rților

Avem două cazuri:

1. Încheierea de respingere se atacă ODATĂ CU


hotă râ rea prin care s-a soluționat cauza

Ce facem dacă hotă râ rea prin care se soluționează


cauza este definitivă ?
- încheierea prin care a fost
2. În cazul acesta – încheierea de respingere se
admisă recuzarea NU este
Înaintea de Camera de atacă cu RECURS, la instanța ierarhic superioară ,
supusă niciunei că i de atac
începerea consiliu – DA Vezi la Vezi la efecte în termen de 5 ZILE
2. Recuzarea Oricare dintre pă rți De îndată DA - actele de procedură nu se
ORICĂ ROR FĂ RĂ citarea NU efecte*** *** **În cazul de la punctul 1 – Ce se întâ mplă dacă instanța
dezbateri pă rților exclud toate: se va ară ta prin
de apel constată că recuzarea a fost greșit respinsă ?
încheiere în ce mă sură se
mențin R: REFACE TOATE ACTELE !

** În cazul de la punctul 2 – Ce se întâ mplă dacă instanța


de recurs constată că a fost greșit respinsă cererea de
recuzare? Totuși, avem o hotă râ re definitivă .

R: CASEAZĂ HOTĂ RÂ REA și o trimite la rejudecare la


APEL sau LA PRIMA INSTANȚ Ă , după caz.
ÎNCHEIERILE DATE ÎN CURSUL JUDECĂ Ț II. MOD DE SOLUȚ IONARE. EFECTE
Se Cine
Până când Avem timp Unde se EFECTE
pronunță Este Termen soluționează
Tipul încheierii Cine o invocă? poate fi de soluționează
în ședință definitivă? de atac calea de
invocată? soluționare? ? În caz de admitere În caz de respingere
publică? atac?
3.

- Intervenientul principal va prelua


procedura în stadiul în care se află - Cel care vrea să intervină va putea ataca
Nu poate fi vorba de o aceasta la momentul admiterii în
invocare propriu zisă . încheierea de respingere în termenul de
principiu atac prevă zut pentru hotă râ rea de fond
Cererea de intervenție - Poate solicita administrarea de probe - În cazul în care instanța de atac constată că
4. Încheierea principală1 se poate face ( fie prin cerere, fie la primul termen de cererea de intervenție a fost greșit
dată în ceea până la ÎNCHEIEREA după admiterea în principiu) . Actele vor
În ședința de ODATĂ CU INSTANȚ A DE respinsă :
ce privește DEZBATERILOR ÎN FOND - - NU fi îndeplinite și față de el.
judecată FONDUL ATAC
intervenția Sau  Hotă râ rea pronunțată de fond este
principală - Poate renunța la judecarea cererii
PÂNĂ LA ÎNCHEIEREA DESFIINȚATĂ DE DREPT
oricâ nd, fă ră nicio aprobare
DEZBATERILOR ÎN APEL –
DOAR CU ACORDUL  Cauza se va trimite la REJUDECARE și se va
- Dacă cererea principală este respinsă,
relua din momentul discutării
EXPRES AL PĂRȚILOR cererea de intervenție principală continuă
admisibilității cererii de intervenție
***părțile VOR TREBUI să depună întâmpinare

1
Are forma cererii de chemare în judecată
5.
- Intervenientul principal va prelua
procedura în stadiul în care se află - Cel care vrea să intervină va putea ataca
aceasta la momentul admiterii în încheierea de respingere în termenul de
principiu atac prevă zut pentru hotă râ rea de fond
Nu poate fi vorba de o
invocare propriu zisă . - Poate solicita administrarea de probe
6. Încheierea ( fie prin cererea de admitere și la primul - În cazul în care instanța de atac constată că
dată în ceea Cererea de intervenție termen de după admiterea în principiu) cererea de intervenție a fost greșit
În ședința de ODATĂ CU INSTANȚ A DE respinsă :
ce privește accesorie2 se poate face - - - NU
judecată FONDUL ATAC
intervenția până la ÎNCHEIEREA
accesorie - Intervenientul accesoriu nu poate face  Hotă râ rea pronunțată de fond este
DEZBATERILOR ÎN TOT acte de natură a prejudicia partea pentru DESFIINȚATĂ DE DREPT
CURSUL JUDECĂȚII, chiar care a intervenit
și în CĂILE  Cauza se va trimite la REJUDECARE și se va
EXTRAORDINARE de atac. - Poate renunța la judecarea cererii de
relua din momentul discutării
intervenție DOAR CU ACORDUL PĂ RȚ II
admisibilității cererii de intervenție
PENTRU CARE A INTEVRENIT

**** părțile NU vor depune întâmpinare

ÎNCHEIERILE DATE ÎN CURSUL JUDECĂ Ț II. MOD DE SOLUȚ IONARE. EFECTE


2
Nu are forma cererii de chemare în judecată . Este o cerere normală , care trebuie însă să cuprindă elementele de la art. 148 (1)
Se Cine EFECTE
Avem timp Unde se
Până când
de pronunță Este Termen soluționează
Tipul încheierii Cine o invocă? poate fi
soluționar soluționează
invocată? în ședință definitivă? de atac calea de
e? ? În caz de admitere În caz de respingere
publică? atac?
- Cel chemat în proces dobâ ndește POZIȚ IA
PROCEASUALĂ A RECLAMANTULUI

(atenție!!! Nu are calitate, ci doar


poziție)

- Are independență procesuală

Nu poate fi vorba de o invocare - VA TREBUI SĂ DEPUNĂ ÎNTÂMPINARE


propriu zisă . ȘI PRIN ACEASTA VA PUTEA SOLICITA ȘI
ADMINISTRAREA DE PROBE
Cererea chemarea în judecată a
- Va prelua procedura în stadiul în care este
altei persoane se poate face :
la momentul admiterii cererii de - În cazul în care instanța de atac constată că
intervenție forțată și NU va putea cerere cererea de intervenție forțată a fost greșit
A) DE CĂTRE RECLAMANT SAU efectuarea, și față de el, a actelor de respinsă :
INTERVENIENTUL procedură deja întocmite
7. Încheierea
PRINCIPAL: În ședința de
privind  Hotă râ rea pronunțată de fond este
judecată prin ODATĂ CU INSTANȚ A DE - Cel chemare forțat în judecată NU POATE
chemarea în - - - NU DESFIINȚATĂ DE DREPT
până la TERMINAREA ÎNCHEIERE FONDUL ATAC introduce și el, la râ ndul lui, pe cineva.
judecată a
MOTIVATĂ
altei persoane CERCETĂRII PROCESULUI ÎN  Cauza se va trimite la REJUDECARE și se va
- Cererea de intervenție forțată urmează
FAȚA INSTANȚEI DE FOND soarta cererii principale și a celui ce a relua din momentul discutării
cerut introducerea. admisibilității cererii de intervenție
B) DE CĂTRE PÂRÂT forțată

prin întâmpinare SAU, dacă **Ce înseamnă că urmează soarta:


întâmpinarea nu este obligatorie, a) Dacă cererea a fost introdusă de
reclamant/intervenientul principal și
până la primul termen
cererea principală /de intervenție se
respinge, se respinge și cererea de
intervenție forțată . Dacă se admite, se
admite și cererea de intervenție forțată

b) IDEM în cazul pâ râ tului

**Depunerea întâmpinării de către ceilalți


participanți este FACULTATIVĂ

ÎNCHEIERILE DATE ÎN CURSUL JUDECĂ Ț II. MOD DE SOLUȚ IONARE. EFECTE


Se Cine EFECTE
Avem timp Unde se
Până când
de pronunță Este Termen soluționează
Tipul încheierii Cine o invocă? poate fi
soluționar soluționează
invocată? în ședință definitivă? de atac calea de
e? ? În caz de admitere În caz de respingere
publică? atac?

- Terțul chemat în garanție are


independență procesuală , în sensul că
acesta poate sprijini apă rarea celui care
Nu poate fi vorba de o invocare
l-a chemat sau nu.
propriu zisă .
- Instanța va continua să judece cererea de
Cererea chemare în garanței345 a
chemare în garanție, chiar dacă cererea
altei persoane se poate face : principală s-a stins - În cazul în care instanța de atac constată că
cererea de chemare în garanție a fost greșit
A) DE CĂTRE RECLAMANT SAU - Chematul în garanție va trebui să depună
respinsă :
INTERVENIENTUL în întâ mpinare.
PRINCIPAL: În ședința de
 Hotă râ rea pronunțată de fond este
8. Chemarea în judecată prin ODATĂ CU INSTANȚ A DE - Dacă vrea să mai cheme și el pe cineva în
- - - NU DESFIINȚATĂ DE DREPT
garanție ÎNCHEIERE FONDUL ATAC garanție, o poate face ODATĂ CU
până la TERMINAREA
MOTIVATĂ DEPUNEREA ÎNTÂ MPINĂ RII
CERCETĂRII PROCESULUI ÎN Cauza se va trimite la REJUDECARE și
FAȚA INSTANȚEI DE FOND se va relua din momentul discutării
*** MARE ATENȚIE: Dacă cererea principală ar fi admisibilității cererii de intervenție
B) DE CĂTRE PÂRÂT îngreunată de judecarea cererii de chemare în forțată
garanție, instanța POATE (deci facultativ) să
dispună disjungerea, urmâ nd ca cererea de
prin întâmpinare SAU, dacă chemare în garanție SĂ SE SUSPENDE pâ nă la
întâmpinarea nu este obligatorie, soluționarea cererii principale
până la primul termen
**Depunerea întâmpinării de către ceilalți
participanți este FACULTATIVĂ

Se Cine EFECTE
Unde se
Până când poate fi pronunță Este Termen soluționează
Tipul încheierii Cine o invocă? soluționează
invocată? în ședință definitivă? de atac calea de
? În caz de admitere În caz de respingere
publică? atac?

3
Ca regulă cererea de chemare în garanție este facultativă DAR, prin excepție, există unele situații în care este obligatoriu de chemat în garanție (sub riscul imposibilității valorificării dreptului) terțul de proces, cum ar fi în cazul cumpărătorului chemat în judecată de un terț, iar cumpărătorul trebuie să cheme în garanței
vânzătorul
4
Va avea forma cererii de chemare în judecată
5
Chiar dacă nu este prevăzut printre persoanele care ar avea legitimitate procesuală, cel introdus forțat în proces AR PUTEA să cheme și el în garanție.
Aici avem două scenarii:

a) Terțul recunoaște susținerile pâ râ tului


(adică ale celui care l-a ară tat drept
titular) + RECLAMANTUL consimte =
pârâtul principal (adică cel care a
procedat la ară tarea adevă ratului titular)
VA IEȘI DIN PROCES8

**În acest caz, procesul continuă între reclamant


și cel ară tat ca adevă rat titular.
- În cazul în care instanța de atac constată că
*** Cel arătat titular va trebui să depună cererea ară tare a titularului dreptului a
întâmpinare. fost greșit respinsă :
DOAR PÂRÂTUL care ***Reclamantul nu este obligat la
9. Ară tarea deține un bun (mobil sau Prin întâmpinare SAU, În ședința de  Hotă râ rea pronunțată de fond este
întâmpinare
adevă ratului dacă întâ mpinarea nu judecată prin ODATĂ CU INSTANȚ A DE DESFIINȚATĂ DE DREPT
imobil) pentru altul sau - NU
titular al este obligatorie, până ÎNCHEIERE FONDUL ATAC
dreptului 6 care exercită , în numele la primul termen MOTIVATĂ  Cauza se va trimite la REJUDECARE și se va
altuia. 7
b) Dacă terțul nu recunoaște susținerile relua din momentul discutării
pâ râ tului (adică ale celui care l-a ară tat admisibilității cererii de intervenție
drept titular) sau RECLAMANTUL nu forțată
consimte = v-ați prins, pârâtul principal
(adică cel care a procedat la ară tarea
adevă ratului titular) NU VA IEȘI DIN
PROCES

*** În acest caz, procesul continuă între toate


cele trei pă rțile (pâ râ t, reclamant și cel ară tat ca
titular)

***Cel ară tat la titular va avea independența


procesuală a intervenientului principal și va
trebui să depună întâ mpinare.

ÎNCHEIERILE DATE ÎN CURSUL JUDECĂ Ț II. MOD DE SOLUȚ IONARE. EFECTE


Cine EFECTE
Până când poate fi Unde se Este
Tipul încheierii Cine o invocă? Termen de atac soluționează
invocată? soluționează? definitivă?
calea de atac? În caz de admitere În caz de respingere

6
Ca regulă , această cerere este FACULTATIVĂ . Hehe😊) NU ÎN TOATE CAZURILE: titularii drepturilor corespunză toare proprietă ții publice sunt obligați să îl arate pe titularul dreptului de proprietate publică , în caz de litigiu.
7
Bine, bine, dar ne punem acum întrebarea: bagă pâ râ tul o reconvențională . Reclamantul, ca urmare a reconvenționalei, se transformă în pâ râ t. Deci, în cazul cererii reconvenționale, reclamantul-pâ râ t poate ară ta adevă ratul titular al dreptului? R: nu, căci nu are de ce, pentru ce, ca să ce.
8
În cazul în care pâ râ tul iese din proces ca urmare a situației de la punctul a), se naște urmă toarea întrebare: POATE ADEVĂ RATUL TITULAR SĂ INVOCE EXCEPȚ IA DE NECOMPETENȚ Ă DE ORDINE PRIVATĂ ? R: NU, pentru că art. 130 (3) ne spune faptul că acest tip de necompetență va fi invocat doar de că tre pâ râ t prin întâ mpinare sau, în
cazul în care întâ mpinarea nu este obligatorie, la primul termen.
 Terțul va dobâ ndi calitatea de
”introdus în proces”

 Terțul beneficiază de independență


INSTANȚA, DIN OFICIU9 PÂNĂ LA TERMINAREA procesuală din în raport cu părțile
CERCETĂRII În cazurile prevăzute originare ale litigiului, el nefiind
JUDECĂTOREȘTI ÎN FAȚA În cazurile prevăzute de de lege și în procedura
subordonat acestora, de vreme ce
 ÎN CAZURILE PRIMEI INSTANȚE lege și în procedura necontencioasă,
încheierea prin care s-a are posibilitatea de a renunța la
PREVĂ ZUTE DE necontencioasă - în judecată sau la dreptul pretins, de a
dispus introducerea
LEGE (de ex. art. ședință , prin încheiere achiesa la pretențiile reclamantului
terțului se atacă ODATĂ
436 C.civ sau 439 motivată CU FONDUL ori de a pune capă t procesului prin
10. Încheierea C.civ) tranzacție. (acest lucru îl știm de la
privind Sau Instanța de
NU art. 22 alin, (3) din C.Pr.Civ.)
introducerea  ÎN PROCEDURA ATENȚ IE!!: atac / instanța
forțată , din NECONTENCIOASĂ În procedura de apel  Instanța, la CEREREA celui introdus
oficiu, a altor Se poate dispune contencioasă – dacă nu s-
în proces, va putea readministra
persoane introducerea și după a introdus în cauză și
probele și față de acesta
În procedura terminarea cercetării judecă torul consideră că e În procedura
contencioasă, instanța judecătorești, dacă necesară prezența terțului contencioasă –
nu va introduce din necesitatea introducerii hotărârea dată (cea
– se pronunță prin  Terțul introdus în proces va putea
proprie dorință și de la a intervenit după acest care nu soluționează
moment. HOTĂRÂRE CARE NU fondul) este propune probe noi
sine putere, ci trebuie să SOLUȚIONEAZĂ FONDUL susceptibilă DOAR DE
pună în discuție ***În acest caz, instanța va APEL  Terțul SE VA CITA iar prin citație îi
părților10 repune cauza pe rol. va fi ară tat termenul pâ nă la care
poate să arate excepțiile și celelalte
mijloace de apă rare. (termenul nu
va fi mai mare decât termenul
acordat în cauză)

Avem Se EFECTE
Unde se Este
Până când poate fi timp de pronunță
Tipul încheierii Cine o invocă? soluțione definitivă Termen de atac
invocată? soluționare în ședință ?
?
ază? În caz de admitere În caz de respingere
publică?

9
Dacă introducerea în proces era obligatorie, partea interesată poate critica nerespectarea acestei obligații legale CA MOTIV DE APEL
10
Dacă instanța pune în discuție, niciuna dintre părți NU solicită introducerea în cauză și judecătorul consideră că pricina nu poate fi soluționată fără prezența în proces a terțului, va respinge cererea FĂRĂ a se pronunța pe fond.
Depinde de cum instanța se
declară sau nu competentă :  Dacă se declară necompetentă ȘI
constată că cererea este de
competența unui organ fă ră
a) Dacă se declară competentă , activitate jurisdicțională sau nu
Părțile va pronunța o încheiere care este de competența instanțelor
ÎN ORICE STARE A
11. Excepția de se atacă odată cu HOTĂ RÂ REA româ ne – VA RESPINGE CEREREA
PRICINII. ÎN
necompetență - DA NU în cauză . CA INADMISIBILĂ . PRIN  Va continua judecata
Instanța, din Ș EDINȚ Ă
GENERALĂ HOTĂ RÂ RE. Această hotărâre va
oficiu NU AVEM TERMEN
b) Dacă se declară fi atacabilă doar cu RECURS.
necompetentă , va pronunța o
HOTĂ RÂ RE, care nu este  Dacă se declară necompetentă , va
supusă niciunei că i de atac trimite cauza la instanța
competentă

Depinde de cum instanța se


declară sau nu competentă :  Dacă se declară necompetentă ȘI
constată că cererea este de
competența unui organ fă ră
a) Dacă se declară competentă ,
activitate jurisdicțională – VA
12. Excepția de LA PRIMUL TERMEN va pronunța o încheiere care
Părțile RESPINGE CEREREA CA
necompetența DE JUDECATĂ LA se atacă odată cu HOTĂ RÂ REA
ÎN INADMISIBILĂ . PRIN HOTĂ RÂ RE.
TERITORIALĂ CARE PĂRȚILE SUNT - DA NU în cauză .  Va continua judecata
Ș EDINȚ Ă Această hotă râ re va fi atacabilă
EXCLUSIVĂ ȘI Instanța din oficiu LEGAL CITATE ȘI POT
b) Dacă se declară doar cu RECURS.
MATERIALĂ PUNE CONCLUZII
necompetentă , va pronunța o
 Dacă se declară necompetentă , va
HOTĂ RÂ RE, care nu este
trimite cauza la instanța
supusă niciunei că i de atac
competentă

 Conflictul de competență SUSPENDĂ JUDECATA – cauza se va suspenda la


instanța unde s-a ivit conflictul

CAMERA  NU SE POATE FACE CONFLICT CU ÎNALTA CURTE


DE
CONSILIU
13. CONFLICTUL DE  Conflictul apă rut între două secții ale Înaltei Curți se va soluționa de că tre
- - - NU DA -
COMPETENȚ Ă COMPLETUL DE 5 JUDECĂ TORI
FĂRĂ
CITAREA
 În cazul declină rii, NU SE VOR REFACE ACTELE DECÂ T PENTRU MOTIVE
PĂRȚILOR
TEMEINICE.

 DOVEZILE RĂ MÂ N CÂ Ș TIGAT PROCESULUI

Este EFECTE
Cine o Până când poate fi LA CE INSTANȚA CUM SE
Tipul încheierii definitiv
invocă? invocată? SE INVOCĂ?*** ă?
ATACĂ?
În caz de admitere În caz de respingere
- Câ nd se admite și instanțele sunt de grad diferit,
Câ nd instanțele sunt de
dosarul se trimite la instanța SUPERIOARĂ ÎN GRAD
grad diferit – se invocă
la instanța de grad
INSTANȚA DIN În orice stare a - Câ nd instanțele sunt de același grad, dosarul se
INFERIOR
OFICIU procesului DAR ÎN ODATĂ CU trimite la PRIMA INSTANȚ A SESIZATĂ
14. LITISPENDENȚ A NU Judecata merge în continuare
FAȚ A INSTANȚ EI DE FONDUL
Câ nd instanțele sunt de
PĂRȚILE FOND. ***Câ nd unul dintre procese se judecă în recurs iar celelalte
același grad – se invocă
în fața instanțelor de fond, instanțele de fond SUNT
la ULTIMA INSTANȚ A
OBLIGATE să suspende procesul pâ nă la soluționarea
SESIZATĂ
recursului.

- Câ nd instanțele sunt de același grad, dosarul se


trimite la PRIMA INSTANȚ A SESIZATĂ sau la instanța
superioară în grad, dacă sunt de grade diferite

INSTANȚA DIN *** Se poate ca pă rțile să ceară conexarea cauzelor la altă


LA ULTIMA INSTANȚ Ă
OFICIU CEL TÂ RZIU LA PRIMUL SESIZATĂ , INDIFERENT ODATĂ CU instanță decâ t cea care este prima sesizată .
15. CONEXITATEA NU Judecata merge în continuare
TERMEN DE JUDECATĂ FONDUL
DE GRAD
PĂRȚILE *** Câ nd una dintre cereri este de competența exclusivă a
unei instanțe, la acea instanța se vor conexa cauzele
*** Dacă , de exemplu, avem două cauze și una este în stare de
judecată iar cealaltă este suspendată , se poate disjunge cauza
care este în judecată și judecată separat, ca să nu ținem tot
procesul conexat în loc.

ÎNCHEIERILE DATE ÎN CURSUL JUDECĂ Ț II. MOD DE SOLUȚ IONARE. EFECTE

STRĂ MUTAREA
Cine o invocă? Până când poate fi Unde se Este definitivă? EFECTE
invocată? soluționează?
În caz de admitere În caz de respingere
Acest tip de incident poate fi invocat pentru două tipuri de
probleme:

a) în caz de bănuială legitimă – chiar dacă în acest caz, ÎN ORICE FAZĂ A


cererea de stră mutarea va fi soluționată de CURTEA DE APEL, PROCESULUI, deci inclusiv în
avem o nuanță de fă cut: faza execută rii silite
- Dacă Curtea de Apel a fost cea care s-a pronunțat pe cererea de stră mutare, va
*** În cazul cererilor de strămutare pe motiv de bănuială
trimite cauza la o instanța de același grad din circumscripția sa
legitimă vizând calitatea de parte a judecătorului sau a instanței, SUSPENDĂ PROCESUL?
la o instanță din circumscripția Curții de Apel a judecătorului sau CAMERA DE CONSILIU,
a instanței, cererea de strămutare se va soluționa de către Procesul va fi suspendat doar CU CITAREA PĂ RȚ ILOR - Dacă ÎCCJ s-a pronunțat, trimite cauza la o instanță de același grad din
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE la cererea expresă a celui
circumscripțiilor Curților de Apel învecinate circumscripției de unde era instanța
interesat, cu depunerea unei Procesul merge în
DA de la care s-a stră mutat
Cu toate acestea, dacă un judecă tor sau o instanță este parte, de cauțiuni de 1000 de lei și de urgență ! continuare.
exemplu, la Constanșa, deși judecă torul sau instanța sunt din
*** ACTELE EFECTUATE ÎNAINTE DE STRĂ MUTARE NU SE EXCLUD AUTOMAT, CI SE VA
București, cererea de stră mutare se va soluționa tot de CA sau Încheierea se dă fă ră
ARĂ TA ÎN CE MĂ SURĂ SE MENȚ IN
Constanța. nicio motivare
Pentru motive temeinice,
***DACĂ INSTANȚ A DE LA CARE S-A CERUT STRĂ MUTARE A PRONUNȚ AT ÎNTRE TIMP
*** Cererea de stră mutare se depune la instanța competentă SĂ instanța care va soluționa
O HOTĂ RÂ RE, ACEA HOTĂRÂRE SE DESFIINȚEAZĂ DE DREPT.
JUDECE stră mutarea, adică CA sau ÎCCJ. cererea de strămutare va
suspenda procesul, fără
citarea părților, prin
b) în caz de siguranță publică – iar pentru acest motiv, încheiere definitivă.
stră mutarea poate fi cerută DOAR DE CĂ TRE PROCURORUL
GENERAL AL ROMÂNIEI iar competența de soluționare aparține
DOAR ÎNALTEI CURȚ I DE CASAȚ IE Ș I JUSTIȚ IE

 În caz de blocaj instituțional, dacă o instanță nu poate să funcționeze UN TIMP MAI ÎNDELUNGAT – la cererea părții, ICCJ poate muta cauza la o altă instanță.

SUSPENDAREA
Feluri Prin ce se constată Este definitivă? EFECTE
suspendarea?
În caz de admitere În caz de respingere
Avem un caz în care este atacabilă și un caz în care este
definitivă . Astfel:

Suspendarea procesului poate fi de 3 feluri:


a) ÎNCHEIEREA de suspendare a procesului dată de
Judecătorie, Tribunal și Curtea de Apel – se atacă cu
RECURS la instanța superioară,
a) Suspendarea voluntară: în acest caz, în funcție de cele două
- Procesul de suspendă .
cazuri în care poate să apară , instanța ESTE OBLIGATĂ (și nu
b) ÎNCHEIEREA de suspendarea dispusă de Înalta Curte
are doar o posibilitate) să suspende procesul.
de Casație și Justiție este DEFINITIVĂ. ***CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ INSTANȚA DE RECURS, ÎN
Procesul va continua, iar ÎNCHEIEREA
CALEA DE ATAC A ÎNCHEIERII DE SUSPENDARE,
ATENȚIE: pentru a se putea suspenda judecata pe motivul lipsei Suspendarea se constată DE RESPINGERE A SUSPENDĂ RII
*** ÎNCHEIEREA de respingere a suspendă rii – SE ATACĂ GĂSEȘTE CĂ SUSPENDAREA E GREȘIT DISPUSĂ?
pă rților, este necesar ca pă rțile care nu se prezintă să fie LEGAL printr-o ÎNCHEIERE PROCESULUI VA PUTEA FI ATACATĂ
ODATĂ CU FONDUL.
CITATE. Dacă nu sunt citate, se va amâ na judecata și se va DOAR ODATĂ CU FONDUL
- CASEAZĂ ÎNCHEIEREA DE SUSPENDARE ȘI
dispune citarea legală . 11
**Termen de recurs: NU este un termen prestabilit, TRIMITE CAUZA INSTANȚEI PENTRU A
recursul putâ nd fi exercitat pe toată perioada suspendă rii CONTINUA JUDECAREA.
b) Suspendare de drept: în cazul intervenirii celor 7 +alte
procesului.
cazuri prevă zute de lege12, proces se suspendă AUTOMAT

**Repunerea pe rol: ÎN CAZ DE DE RESPINGERE A


c) Suspendare facultativă- instanța are doar o posibilitate de a
REPUNERII PE ROL A CAUZEI: RECURS (cu termen de
suspenda, deci NU ESTE OBLIGATĂ .
depunere ? NU – se poate depune pe tot cursul
suspendă rii)

PERIMAREA
Este EFECTE
Cine o invocă? Până când se invocă? definitivă Cale de atac
? În caz de admitere În caz de respingere

DACĂ NU VA AMÂNA JUDECATA ȘI NU DISPUNE CITAREA PĂRȚILOR, SANCȚIUNEA CARE INTERVINE ESTE NULITATEA ABSOLUTĂ A HOTĂRÂRII (ART. 153 ALIN. (2) C.PR.CIV).
11

Un alt caz prevă zut de lege în care judecata se va suspenda OBLIGATORIU de că tre instanță este acela câ nd se sesizează Înalta Curte de Casație și Justiție pentru pronunțarea unei hotă râ ri prealabile în dezlegarea unor chestiuni de drept, conform art. 520 alin. (2) din Codul de
12

Procedură Civilă ori câ nd intervine un conflict de competență ori atunci câ nd se disjunge cererea de chemare în garanție SAU ATUNCI CÂND S-A AMÂNDAT JUDECATA PRIN ÎNVOIALA PĂRȚILOR IAR DUPĂ ACEASTĂ ÎNVOIALĂ PĂRȚILE NU STĂRUIE ÎN JUDECATĂ (CAZ DE
SUSPENDARE OBLIGATORIE PREVĂZUT DE 221 ALIN. (2)) sau atunci când reclamantul nu își îndeplinește obligațiile, cu rea credință, și procesul NU MAI POATE CONTINUA!!!
Avem două cazuri:

*** Înainte de analiza aceste lucruri, trebuie fă cută o distincție.

Dacă se constată că nu a intervenit perimarea, instanța va


pronunța o ÎNCHEIERE. - Perimarea lipsește de efecte
toate actele fă cute în acea
Dacă se constată că a intervenit perimarea, instanța va instanță
INSTANȚA DIN OFICIU
Poate fi invocată în tot cursul judecă ții pronunța o HOTĂRÂRE, ceea ce este și normal având în
vedere că prin constatarea perimării SE STRINGE ATENȚ IE: dacă se va face o nouă cere de
PARTEA INTERESATĂ în primă instanță . Nu e perimată , așteptă m să se perime
NU PROCESUL. chemare în judecată , pă rțile pot folosi sau să vină naiba partea să facă un act să
dovezile administrate în procesul continue judecata
***PERIMAREA POATE FI INVOCATĂ ȘI NU POATE FI INVOCATĂ PENTRU
PE CALE DE EXCEPȚIE ÎN CAMERA DE PRIMA DATĂ ÎN APEL perimat.
CONSILIU SAU ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ ÎNAINTE DE A SE PRONUNȚ A PE PERIMARE, INSTANȚA
CITEAZĂ PĂRȚILE DE URGENȚĂ DAR, dacă noua instanță socotește că e
necesară refacerea dovezilor, nu mai pot
fi folosite.
a) Instanța constată CĂ NU a intervenit perimarea: ÎNCHEIEREA
SE ATACĂ ODATĂ CU FONDUL

b) Instanța constată că a intervenit perimarea: HOTĂ RÂ REA se


atacă cu RECURS la instanța superioară ÎN TERMEN DE 5 ZILE
DE LA PRONUNȚARE.

ORDONANȚ A PREȘ EDINȚ IALĂ


- Conform art. 32 din, din sintagma ”orice cerere”, rezultă faptul că ordonanța președințială trebuie să
Condiții generale de admisibilitate ale ordonanței președințiale îndeplinească condițiile generale ale orică rei cereri în justiție.
- Pretenția formulată pe cale ordonanței președințiale NU poate viza fondul dreptului, ci numai aparența
ORDONANȚA PREȘEDINȚIALĂ NU VIZEAZĂ FONDUL
dreptului. 1314

- urgența trebuie să persiste în pe tot parcursul judecă ții, atâ t în primă instanța câ t și în
că ile de atac
- pentru existența urgenței, reclamantul trebuie să probeze că a formulat cererea :

a) pentru a pă stra un drept care s-ar pă gubi prin întâ rziere15

b) prevenirea unei pagube iminente care nu s-ar putea repar: în acest caz, paguba nu s-a
Condiții speciale de admisibilitate a ordonanței președințiale produs, dar ea se va produce CU SIGURANȚĂ
ATENȚ IE – în acest caz, prejudiciul trebuie să fie sigur ca producere, nu eventual!
1. URGENȚ A

c) Înlă turarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei execută ri

***EXISTĂ unele cazuri în care legiuitorul a prevă zut posibilitatea luă rii mă surii pe cale
ordonanței președințiale. În aceste cazuri stabilite de lege, nu mai este necesar a se proba
existența urgenței, deoarece aceasta este prezumată de legiuitor (de ex: art. 450 alin. (5),
art. 547 alin. (2) șamd. din codul de procedură civilă .

13
Pe calea ordonanței președințiale NU se poate stabili dreptul de proprietate al unor spații comerciale asupra cărora ambele părți susțin un drept de proprietate

14
Se poate formula o cerere de ordonanță președințială, de exemplu, în cazul în care, într-un proces de divorț, se va putea atribui dreptul mamei și a copilului minor de a folosi casa soțului, dacă nu au o altă locuință.
15
De ex., prin construcția pe care o edifică pârâtul, sunt astupate ușa sau ferestrele locuinței reclamantului
- rezultă din prevederea conform că reia mă surile vor produce efecte pâ nă la
soluționarea litigiului în fond

2. CARACTERUL
- mă sura nu mai are îndeplinește condiția dacă mă surile ar face imposibilă
VREMELNIC AL MĂ SURII
restabilirea situației anterioare. Tocmai de aceea, ordonanța președințială NU
ESTE ADMISIBILĂ în materia: obligației de a face (cu excepția cazului când
tinde la încetarea unor acte abuzive) și nici în demolarea unor construcții

Condiții speciale de admisibilitate a ordonanței președințiale

- instanța nu va analiza fondul dreptului, ci aparența acestuia

3. NEPREJUDECARE Iată ce spunea fostul Tribunal Suprem: ”Cu toate acestea, un examen sumar al
FONDULUI litigiului este autorizat de lege și chiar indispensabil, atâ t pentru a se stabili
competența instanței de a lua o mă sură câ t și pentru a se putea vedea care dintre
pă rți are o ”aparență ” a dreptului.

- La instanța competentă să se pronunțe în primă instanță asupra fondului dreptului


La ce instanța mergem ?
*** De aici rezultă că NICIODATĂ nu poți merge cu o ordonanță președințială la ÎCCJ.

REGULA Pă rțile se citează

Părțile se citează?
- Judecata se va putea face și fă ră citarea pă rților,
EXEPȚIA
câ nd o impune urgența.
- Dacă la primirea cererii s-a dispus citarea
părților, la termen, judecătorul NU VA PUTEA
să revină asupra citării, urgența în luarea
măsurii neputând să justifice retractarea
dispoziției de citare

Întâmpinarea? NU ESTE OBLIGATORIE

De principiu nu, însă nu este exclusă posibilitatea. Dacă ar putea fi vorba de o eventuală cerere
Putem avea cerere reconvențională în ordonanța președințială?
reconvențională , aceasta va fi depusă de pâ râ t pâ nă la primul termen.16

Hocus Pocus, uite o cerere de drept comun Da, ai citit bine. Reclamantul poate solicita, pâ nă la încheierea dezbaterilor în primă instanță , ca cererea de
ordonanță președințială să se transforme în cerere de drept comun.

Cum drq? Ce? Nu înțeleg.......


Hai să îți explic:

Asadar, transformarea cererii de ordonanță președințială se va face la solicitarea exclusivă a reclamantului


(instanţa de judecată nu va putea avea această inițiativă ) iar acest drept trebuie exercitat numai pâ nă la închiderea
dezbaterilor înaintea instanţei de fond (FONDUL ORDONANȚ EI PREȘ EDINȚ IALE, CĂ DOAR AVEM Ș I CALE DE ATAC
LA EA, NU?) și nu poate fi solicitată (transformarea) în calea de atac a apelului (APELUL ORDONANȚ EI
PREȘ EDINȚ IALE)

Instituția transformă rii cererii își gă sește aplicare în ipoteza în care, pe parcursul procesului, nu mai subzistă
condiţia urgentei.

În această situație, cererea de ordonanță va putea fi transformată într-o cerere contencioasă (pentru stabilirea
dreptului potrivnic față de pâ râ t) în măsura în care procedura ordonanței nu mai permite reclamantului să își susțină
aparența de drept ori dacă există dubii cu privire la admisibilitatea cererii de ordonanță.

S-a argumentat că , prin această transformare, fundamental diferită de instituția modifică rii cererii de chemare în
judecată (art. 294 NCPC), reclamantul nu va putea modifica nici obiectul cererii de chemare in judecată și nici
16
Conform art. 209, cererea reconvențională se va depune odată cu întâmpinarea sau, în cazul în care nu este obligatorie, cel târziu la primul termen.
cadrul procesual. Cererea privind transformarea va fi formulată în scris și va fi comunicată obligatoriu pâ râ tului,
spre a putea depune întâ mpinare (art. 222 alin. 1 NCPC).

1. Pronunțarea se poate amâ na? DA, MAXIMUM 24 DE ORE

2. Motivare se poate amâ na? DA, MAXIMUM 48 DE ORE

Ca să își fie mai ușor, gâ ndește-te la urgență . U-R-G-E-N-Ț -Ă . Deci, ea trebuie să se pronunțe foarte repede, ca să
producă efecte. Motivarea las-o drq, că o citești tu.

Judecarea și hotărârea

ESTE EXECUTORIE
Printr-o sentință
3. Prin ce se pronunță instanța în cadrul acestei numită NU ARE
proceduri? ORDONANȚĂ, care AUTORITATE DE
ordonanță : LUCRU JUDECAT
ASUPRA
FONDULUI17
Avem cale de atac pentru ordonanța președințială?
(Avem chiar mai multe, dar hai să începem cu prima)
ORDONANȚ ELE DATE DE JUDECĂTORIE ȘI TRIBUNAL - APEL ÎN 5 ZILE DE LA
Avem APEL ȘI RECURS + contestație în anulare + revizuire
PRONUNȚARE (dacă a fost cu citare) sau de la COMUNICARE (dacă pă rțile nu au fost citate)

***FOARTE IMPORTANT: INSTANȚA DE APEL (APELUL ORDONANȚEI) POATE SUSPENDA EXECUTAREA


ORDONANȚEI (PENTRU CĂ, AȘA CUM AM ZIS, EA ESTE EXECUTORIE) PÂNĂ LA JUDECARE APELULUI

17
Ordonanța președințială are autoritate de lucru judecat față de o altă cerere de ordonanță președințială, făcută pentru aceleași împrejurări de fapt. Dacă s-au modificat împrejurările, nu mai are.
Hotărârea dată asupra fondului are autoritate de lucru judecat asupra unei noi cereri de ordonanță președințială.
(APELUL ORDONANȚEI)

***Termenul de apel și apelul ordonanței președințiale NU SUNT SUSPENSIVE DE EXECUTARE

***PĂ STRĂ M Ș I ÎN APEL REGULILE PRIVIND AMÂ NAREA PRONUNȚ Ă RII Ș I MOTIVĂ RII.

ORDONANȚ ELE PRONUNȚ ATE DE CURTEA DE APEL – DOAR RECURS ÎN 5 ZILE DE LA


PRONUNȚARE (dacă a fost cu citare) sau de la COMUNICARE (dacă pă rțile nu au fost citate)

De ce? Hai că știi, zi de ce? Pă i e exact ca la procedura necontencioasă . O ordonanță președințială dată de
Curtea de Apel ar fi trebui să fie judecată în apel de Înalta Poartă . Judecă ÎCCJ apeluri? NU
Ordonanț
a președințială este susceptibilă de CONTESTAȚIE ÎN ANULARE

Temeiul este art. 503 – deoarece contestația în anulare se poate exercita atunci câ nd partea nu a fost citată . După
cum am spus și mai sus, dacă la primirea cererii s-a dispus citarea părților, la termen, judecătorul NU VA
PUTEA să revină asupra citării, urgența în luarea măsurii neputând să justifice retractarea dispoziției de
citare
Ordonanța președințială este susceptibilă de REVIZUIRE

Temeiul este art. 509 alin. (2) – deoarece revizuirea se poate admite și pentru hotă râ ri care nu evocă fondul și
așa cum am spus mai sus, una dintre condițiile speciale pentru admisibilitate ordonanței este neprejudecarea
fondului

ORDONANȚ A DE PLATĂ
Condițiile de admisibilitate puse în sarcina creanțelor CREANȚ ELE TREBUIE SĂ FIE Certă
Lichidă

Exigibilă

Trebuie să constea în obligații de plată a unor


SUME DE BANI care rezultă dintr-un CONTRACT
CIVIL (se includ și cele încheiate între un
profesionist și o autoritate contractantă)

Contractul să fie constatat printr-un ÎNSCRIS,


STATUT REGULAMENTUL SAU ALT ÎNSCRIS

Contractul să fie însușit de părți

Contractul să fie SEMNAT

Creditorul va trebui să someze debitorul PRIN EXECUTOR SAU SCRISOARE RECOMANDATĂ


Prin somație se acordă un termen de 15 ZILE în care debitorul poate plă ti

Condiție prealabilă: SOMAREA DEBITORULUI Efectul somației: întrerupe prescripția extinctivă

Comunicare somației are valoarea unei proceduri prealabile OBLIGATORII, iar necomunicarea ei va putea fi
invocată DOAR DE PÂRÂT prin ÎNTÂMPINARE. Neîndeplinirea aceste obligații duce la respingerea cererii.

Se pot solicita daune interese suplimentare, având în vedere că deja putem solicita dobânda penalizatoare? DA – ART. 1018 alin. (2) ne oferă această posibilitate.

DA – conform procedurii din pricini urgente.


Părțile se citează?
Se va înmâ na pă rții cu 10 zile înainte de termen
DA – se va depune cu cel puțin 3 zile înainte de termen.

Întâmpinarea e obligatorie? ATENȚIE LA ACEASTĂ CHESTIUNE: dacă debitorul nu depune întâmpinare, instanța VA PUTEA (deci nu
că o face, ci doar are o vocație) să CONSIDERE NEDEPUNEREA CA O RECUNOAȘTERE A PRETENȚIILOR

Întâ mpinarea NU SE COMUNICĂ RECLAMANTULUI

Ce probe putem avea? DOAR ÎNSCRISURI

A) Debitorul contestă creanța și apă ră rile sunt întemeiate


B) Debitorul contestă creanța iar pentru lă murirea contestației este nevoie de alte probe în
afară de înscrisuri și lă muririle pă rților

Instanța va respingere cererea dacă Respingerea se face prin ÎNCHEIERE CARE POATE FI ATACATĂ CU CERERE ÎN
ANULARE în termen de 10 ZILE

*** Creditorul se va putea îndrepta împotriva debitorului, în aceste două cazuri, și printr-o
cerere la instanța de drept comun.

Dacă totul este bine și frumos Instanța emite ordonanța de plată , ară tâ nd SUMA și TERMENUL DE PLATĂ .

DA – se poate ca din analiza instanței, să rezulte că nu este toată suma ordonanțabilă .

În acest caz, va emite o ordonanță de plată cu o sumă parțială , ară tâ nd SUMA și TERMENUL DE PLATĂ .
Dacă creditorul a cerut suma întreagă, instanța poate acorda numai o parte?

*** Creditorul se va putea îndrepta împotriva debitorului, pentru restul sumei, printr-o cerere la instanța de
drept comun.
Termenul de plată...cât poate să fie
10 zile >= TERMENUL DE PLATĂ < 30 zile
Nu poate fi mai mic de 10 zile
Nu poate depă și 30 de zile

DAR, procedura civilă , bat-o vina, unde excepția este, de fapt, regula (puteți râ de).....AVEM EXCEPȚ II DE LA ACESTE
TERMENE.

A) Se poate acorda un alt termen DACĂ PĂ RȚ ILE DE ÎNVOIESC ASTFEL


B) În cazul sumelor din prostiile de plă tit la asociațiile de proprietari – acolo poți cere eșalonarea plă tii

Dacă debitorul e prost și nu contestă creanța INSTANȚA VA EMITE ORDONANȚA ÎN TERMEN DE 45 DE ZILE DE LA INTRODUCEREA CERERII

ADMITEREA se face prin ORDONANȚĂ CARE POATE FI ATACATĂ CU


S-a emis ordonanța. Debitorul plânge. Ce poate face? CERERE ÎN ANULARE în termen de 10 ZILE

- Este executorie

***Cererea în anulare NU SUSPENDĂ EXECUTAREA, însă debitorul va putea solicita suspendarea, fiind obligat la
Natura ordonanței CAUȚIUNE.

- ESTE TITLU EXECUTORIU

- ARE AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT


EVACUARE DIN IMOBILE FOLOSITE SAU OCUPATE FĂ RĂ DREPT
- De că tre foștii locatari SAU de că tre alte persoane.

** Foarte important este de menținut faptul că în sensul noțiunii de locatar intră și arendașul, cesionarul locațiunii
De către cine pot fi ocupate fără drept imobilele a căror evacuare se solicită?
dar și SUBLOCATARUL

- Categoric NU!

Este obligatoriu ca, în cazurile de evacuare, să apelăm doar la această procedură? - Al nostru ilustru legiuitor a fost foarte dră guț cu noi: poți alege această procedură specială SAU te poți
îndrepta la instanța de drept comun cu o cerere de chemare în judecată

Unde mergem cu cererea? - La JUDECĂ TORIA de unde e imobilul

***FOARTE IMPORTANT: avâ nd în vedere că totul se concentrează în jurul acestui imobil:


- LOCATARUL Ș I OCUPANTUL FĂ RĂ DREPT SUNT PREZUMAȚ I A AVEA DOMICILIUL LOR PROCESUL (adică
acolo unde li se vor comunica toate actele de procedură ) LA ACEST IMOBIL DE ÎL OCUPĂ .

- Dacă la procedura de drept comun, orice incident atrage *proces verbal* - la această procedură e și mai
Probleme cu citația
simplu: dacă imobilul este închis, toate actele SE AFIȘ EAZĂ PE UȘ A IMOBILULUI.

- Dacă locațiunea ajunge la termen, sau nu plă tește locatarul chiria sau arenda (etc) – LOCATORUL va notifica
LOCATARUL prin EXECUTOR JUDECĂ TORESC și îi zice ca ÎN 30 DE ZILE să se care.

Notificarea LOCATARULUI

DENUNȚ AREA
CONTRACTULUI

Ei, vezi că aici este ceva puțin diferit. Sus avem locatarul, adică ă la de a fost cu contract de chirie. Aici am un ocupant.
Adică unul care s-a pus cu catrafusele la tine în imobil sau a construit șatra la tine pe teren. (de ce am zis teren? Pă i ia

Notificarea OCUPANTULUI vezi ce înseamnă ”imobil” în acest titlu. Dă pagina la cod ).


Deci, dacă avem un ocupant, proprietarul ÎL VA NOTIFICA ÎN SCRIS pe ocupant și îi va acorda un termen de 5 ZILE CA
SĂ SE CARE DIN IMOBIL.

Dacă imobilul nu a fost pă ră sit de locatar sau ocupant: LOCATORUL sau PROPRIETARUL18 se pot duce la instanță

N-au vrut să plece la notificare....hopa la instanță (care este, din nou, judecă toria de la locul situă rii imobilului) și vor solicita ca instanța să pronunțe:

HOTĂ RÂ RE EXECTORIE ÎN EVACUAREA IMBOILULUI PENTRU LIPSĂ DE TITLU

REGULA: DA, SE CITEAZĂ

Se citează părțile?
EXCEPȚ IA: DACĂ ACȚ IUNEA E PORNITĂ PENTRU NEPLATA CHIRIEI, CHIRIE SOLICITATĂ DINTR-UN CONTRACT
CARE CONSTITUIE TITLU EXECUTORIU – PĂ RȚ ILE NU SE CITEAZĂ

Unde se judecă? CAMERA DE CONSILIU

18
Da,da, știu că poți să fii bulversat de termenii ăștia. EI BINE, NU TREBUIE SĂ TE BULVERSEZE, CĂ E SIMPLU. Odată avem acțiune prin care locatorul îl dă afară pe locatar, odată avem o altă acțiune prin care PROPRIETARUL îl dă afară pe OCUPANT. Persoane diferite, situații diferit....D `You know what i mean? Come on...
Întâmpinare? NU ESTE OBLIGATORIE

Da, poate, ia instanța se va pronunța și pe acest aspect.


Poate petentul să ceară și obligarea pârâtului la plata chiriei exigibile?
*** Câ nd se solicită și plata chiriei exigibile MEREU SE CITEAZĂ PĂ RȚ ILE, FĂ RĂ EXCEPȚ IE

Prin ce se pronunță instanța? HOTĂRÂRE

DA – APEL ÎN 5 ZILE (dacă părțile au fost citate- termenul curge de la pronunțare. Dacă nu au fost citate- de
Avem cale de atac?
la comunicare)

Având în vedere că reclamantul poate solicita plata chiriei, poare pârâtul să cheme pe cineva în garanție ori NU – toate pretențiile pârâtului, în această situație, se vor putea satisface doar pe cale separată.
să facă o reconvențională?

Executare evacuării Împotriva modului de executare a hotă râ rii, pâ râ tul poate face CONTESTAȚ IE DE L A EXECUTARE

Regula: APELUL NU SUSPENDĂ EXECUTARE

Excepția: în cazul în care evacuare a fost dispusă pentru NEPLATA CHIRIEI: SE POATE SUSPENDA

CONDIȚIE
PENTRU
PÂRÂTUL SĂ CONSEMNEZE, ÎN NUMERAR, LA DISPOZIȚIA INSTANȚEI SAU A
SUSPENDARE CREDITORULUI, SUMELE LA CARE A FOST OBLIGAT
DACĂ SE FACE APEL/CONTESTAȚIE LA EXECUTARE, SE SUSPENDĂ? 19

19
Știu, știu....am zis că hotărârea e executorie. Dar ce, chiar și hotărârile cu executare imediată în primă instanță pot fi suspendate. De ce nu ar putea și aici?
A) Dacă locatarul nu își respectă obligațiile ce îi revin din contractul de locațiune, privind folosirea normală ,
întrebuințarea în alt scop, producerea de strică ciuni

LOCATORUL POATE OBLIGA PRIN ORODNANȚĂ PREȘEDINȚIALĂ LOCATARUL


Să înceteze abuzurile și să se restabilească situația anteriaoră

B) Dacă un proprietar prejudiciază instalațiile sau pă rțile comune din imobilele cu mai multe apartamente sau etaje
ori dacă tulbură buna conviețuire (ă ia de adună gunoaie în casă ), TOT PE CALE ORDONANȚ EI PREȘ EDINȚ IALE SE
DISPOZIȚII SPEȘĂL
POATE CERE STOPAREA ACESTOR ABUZURI

ÎN AMBELE CAZURI DE LA A Ș I DE LA B, ORDONANȚ A PREȘ EDINȚ IALĂ SE VA DA CU CITAREA PĂ RȚ ILOR

C) Dacă locatarul sau sublocatarul nu fac reparațiile necesare pe timpul locațiunii – TOT PE CALE ORDONANȚ EI
PREȘ EDINȚ IALE (dată cu citarea pă rților) – vor putea fi obligați să facă reparații sau să se restrâ ngă dreptul lor de
folosință ca să facă LOCATORUL reparații

D) Nu vrei să lași locatorul să examineze bunul? Pac – o președințială (dată cu citarea pă rților)

SECHESTRUL ASIGURĂ TOR


În indisponibilizarea de bunuri mobile sau imobile URMĂ RIRBILE ale debitorului.
În ce constă?
*** Bunurile nu trebuie să fie neapă rat în posesia debitorului, ci pot fi Ș I ÎN POSESIA UNUI TERȚ

Valorificare acestor bunuri de că tre CREDITORUL UNEI SUME DE BANI, în momentul în care VA AVEA UN TITLU
EXECUTORIU.
Scopul

Deci, premisa este că avem o creanță , avem un creditor și un debitor, DAR NU AVEM TITLU EXECUTORIU.
A) Creanța este exigibilă și este constatată în scris B) Creanța este exigibilă DAR NU AVEM ÎNSCRIS

- Creditorul trebuie să FACĂ DOVADA DEPUNERII


UNEI CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ prin
- Creditorul trebuie să FACĂ DOVADA DEPUNERII
care urmă rește realizarea unei creanțe
CONDIȚIILE PENTRU A FI ÎNFIINȚAT UNEI CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ prin
- ATENȚ IE: Cererea trebuie să fie ÎN CURS DE
care urmă rește realizarea unei creanțe
JUDECATĂ . Dacă procesul este lă sat în nelucrarea
sau este suspendat, NU SE POATE PUNE UN
SECHESTRU ASIGURĂ TOR.

Aici NU ESTE OBLIGATORIE, dar creditorul POATE - AICI ESTE OLBIGATORIE, ÎN CUANTUM FIX: ½
Cauțiune?
FI OBLIGAT să depună o cauțiune DIN VALOAREA CREANȚ EI

- Trebuie să demonstrez că :
 Debitorul a micșorat prin fapta sa asigură rile
 Debitorul nu a dat asigură rile promise
 Este pericol ca debitorul să se sustragă de la urmă rire
 Este pericol ca debitorul să ascundă sau să își risipească averea
Ce fac dacă nu este creanța exigibilă?
*** Ș I AICI ESTE NECESAR CA creditorul trebuie să FACĂ DOVADA DEPUNERII UNEI CERERI DE CHEMARE ÎN
JUDECATĂ prin care urmă rește realizarea unei creanțe

*** CAUȚ IUNEA ESTE OBLIGATORIE

Trebuie să fie individualizate bunurile? - NU

Instanța care ar fi competentă să judece fondul în primă instanță ADICĂ instanța competente să judece în
Instanța competentă
primă instanță cererea avâ nd ca obiect plata unei sume de bani ce constituie obiectul creanței
Unde se judecă cererea? CAMERA DE CONSILIU

Cităm părțile? NU!

Conform art. 954 (4) care face trimitere la 999 (4) – la ordonanța președințială – AMÂ NEAREA PRONUNȚ Ă RII:
Aspecte procedurale
24 DE ORE Ș I AMÂ NAREA MOTIVĂ RII: 48 DE ORE

Prin ce se pronunță instanța? ÎNCHEIERE EXECUTORIE


Încheierile date de judecătorie și tribunal – APEL ÎN 5 ZILE
Încheierile date de Curtea de Apel – RECURS ÎN 5 ZILE. De ce? Hai că știi, zi de ce? Pă i e exact
Cale de atac?
ca la procedura necontencioasă . O ordonanță președințială dată de Curtea de Apel ar fi trebui să fie judecată în
apel de Înalta Poartă . Judecă ÎCCJ apeluri? NU
SUSPENDAREA DE DREPT A SECHESTRULUI.
Sancțiunea nedepunerii cauțiunii
***Desființarea se constată prin ÎNCHEIERE DEFINITIVĂ
Dacă debitorul oferă o GARANȚ IE ÎNDESTULĂ TOARE – instanța POATE (deci nu e obligată ) ridica sechestrul
asigurator, LA SOLICITAREA DEBITORULUI

RDICIAREA SECHESTRULUI
Unde se judecă cererea? ÎN CAMERA DE CONSILIU CU CITAREA PĂ RȚ ILOR

Prin ce se pronunță instanța? ÎNCHEIERE


Încheierea este definitivă ? NU – ESTE SUPUSĂ APELULUI ÎN TERMEN DE 5 ZILE

PAC, vine debitorul și cere ridicarea sechestrului.


Creditorul a pierdut procesul intentat
Cererea se judecă în camera de consiliu, FĂ RĂ PĂ RȚ I

SECHESTRUL JURIDICAR
- Se înființează asupra bunurilor care formează obiect al unui proces
- OBIECTUL PROCESULUI: proprietatea sau alt drept real principal,
REGULA ÎNFIINȚĂRII
posesia unui bun mobil sau imobil ori FOLOSINȚ A SAU
ADMINISTRAREA unui bun proprietate comună
- SE ÎNFIINȚ EAZĂ CHIAR Ș I ÎN LIPSĂ DE PROCES (vezi art. 973(2) )

EXCEPȚIA **** DAAR, DUPĂ ÎNFIINȚARE, CREDITORUL TREBUIE SĂ


INTRODUCĂ ACȚIUNEA LA INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN MAXIMUM
20 DE ZILE
SECHESTRUL SE DESFIINȚ EAZĂ DE DREPT, PRIN ÎNCHEIERE
Dacă nu depune cererea?
DEFINITIVĂ DATĂ FĂ RĂ CITAREA PĂ RȚ ILOR
Dacă avem proces în cwurs: instanța ce soluționează procesul în
curs
Cine soluționează cererea de impunere a sechestrului judiciar
Dacă NU AVEM dar îl vom depune: la instanța de unde SE AFLĂ
BUNUL

Unde se judecă cererea de sechestru? ȘEDINȚĂ PUBLICĂ

Se citează părțile? DA

Cauțiune? NU ESTE OBLIGATORIE

Prin ce se pronunță instanța? ÎNCHEIERE NEEXCUTORIE


Cale de atac? Încheierile date de judecătorie și tribunal – APEL ÎN 5 ZILE
Încheierile date de Curtea de Apel – RECURS ÎN 5 ZILE. De ce? Hai
că știi, zi de ce? Pă i e exact ca la procedura necontencioasă . O
ordonanță președințială dată de Curtea de Apel ar fi trebui să fie
judecată în apel de Înalta Poartă . Judecă ÎCCJ apeluri? NU
Asemă nă ri și deosebiri între cele două tipuri de sechestre

Asemănări Deosebiri

s.a: bunuri mobile și imobile urmă ribile ale creditorului


Obiect -
s.j: bunuri care formează obiectul prevă zut de art. 973

s.a: are ca obiect o CREANȚ Ă BĂ NEASCĂ


Procesul asupra -
fondului s.j: poartă asupra proprietă ții sau altui drept real principal, posesia unui bun mobil sau imobil ori
FOLOSINȚ A SAU ADMINISTRAREA unui bun proprietate comună
Instanța s.a: instanța competentă să judece procesul în primă instanță
-
competentă s.j: instanța care judecă cererea principală sau instanța unde se află bunul (dacă nu avem proces)

Cererea Nu este supusă verifică rii și regulariză rii -

s.a:
 se judecă în camera de consiliu
 se judecă FĂ RĂ citarea pă rților
Reguli de judecată Se judecă de urgență
s.j:
 se judecă în ședință publică
 se judecă CU citarea pă rților

Actul de s.a: încheiere EXECUTORIE


ÎNCHEIERE
pronunțare s.j: încheiere NEEXECUTORIE

s.a: termenul de apel curge de la COMUNICARE (pentru că este fă ră pă rți)


APEL ÎN 5 ZILE
Căi de atac RECURS ÎN 5 ZILE (DACĂ E PRONUNȚATĂ DE CURTEA DE APEL) s.j: termenul de apel curge de la PRONUNAȚ ARE (pentru că este cu pă rți)