Sunteți pe pagina 1din 2

Familiarizarea studenților cu documentele curriculare

Varianta demonstrativă Varianta participativă

1. exemple de analiză globală a unei teme/lecţii 1. Cum ,,citim” şi interpretăm programa


care urmează a fi predată, sub aspectul şcolară la disciplina...?

2. dozării conţinuturilor instruirii şi selectării 2. Ce aplicaţii selectaţi din manualul şcolar...


strategiei didactice potrivite pentru asigurarea care să permită exersarea capacităţilor de a
competenţele specifice vizate;
3. … şi care să dezvolte competenţa de… din
3. exemple concrete de selectare, filtrare, programa şcolară?
reinterpretare a conţinutului ştiinţific până se
4. Care sunt competenţele specifice… asociate
4. ajunge la accesibilizarea acestuia pentru elevi; conţinutul lecţiei…?

5. exerciţii de structurare a conţinuturilor instruirii, 5. Cum împărţiţi unităţile de învăţare pentru


de simplificare şi traducere a acestora în semestrul I la disciplina… şi cum stabiliţi

6. forme şi formule susceptibile de a stimula 6. ordinea de parcurgere a acestora? Ce număr


interesul şi de a facilita înţelegerea elevilor; de ore estimaţi că ar fi necesar pentru
parcurgerea diferenţiată a acestor
7. exemple de proiectare a unor secvenţe de conţinuturi?
instruire şi de organizare a învăţării, astfel încât
7. Ce conţinuturi ale instruirii apreciaţi că pot
8. elevii să fie antrenaţi în eforturi cu valoare fi integrate sub forma curriculumului
formativă care să le furnizeze bucuria de a
învăţa. 8. infuzional sau CDŞ? Ce număr de ore aţi
propune, raportându-vă şi la planul de
9. exemple de organizare a conţinuturilor predate învăţământ în vigoare?
(mono-, inter-, transdisciplinar, modular,
9. Ce timp alocaţi evaluării unităţii de
10. personalizat) în funcție de metodologia didactică învăţare…? Motivaţi! Care sunt formele şi
propusă; metodele
11. exemple de precizare a obiectivelor evaluării în 10. de evaluare care ar putea fi aplicate pentru
funcţie de standardele de performanţă această unitate de învăţare  ?
12. ale elevilor; 11. Ce activitate de învăţare propuneţi pentru a
13. exemple practice de armonizare a mediului asigura competenţa de …?
predării cu mediul învăţării; 12. Cum selectaţi manualul şcolar pe care vor
14. exemple de asigurare a feedback-ului la lecţie,
indicat de gradul de apropiere sau de studia elevii clasei…. la disciplina… în anul

15. îndepărtare de obiectivele operaţionale 13. şcolar…?


proiectate, de nivelul de cunoaştere a progreselor
elevilor, prin raportare la standardele de 14. Cum folosiţi manualul şcolar/fişele de lucru
performanţă. pentru a organiza activităţi diferenţiate de

15. instruire cu elevii clasei a….. la lecţia…?

16. Ce temă pentru acasă solicitaţi elevilor de


clasa a... la lecţia…folosind manualul

17. şcolar/culegerea?

18. Ce aplicaţii din manualul şcolar/culegere


selectaţi pentru a stimula gândirea critică şi

19. creativitatea elevilor de clasa a…la lecţia…?

S-ar putea să vă placă și