Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor
personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației
Partener 3 - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Perioada de implementare – 31 martie 2021 – 31 decembrie 2023

FIŞĂ APLICATIV - EVALUATIVĂ MODUL 4

Program: „PROF II - MENTORAT DE CARIERĂ DIDACTICĂ”

M4: Managementul activităților de practică pedagogică

Nume și prenume cursant:.............................................................................................


Unitatea de învățământ: ................................................................................................
Grupa de formare: ................................................

1
1. Argumentați necesitatea cunoașterii specificului instituției școlare în alcătuirea și
implementarea unui program de mentorat de practică pedagogică.

2. Indicați cel puțin trei componente ale managementului școlii care pot influența
mentoratul de practică pedagogică.

Componente ale managementului școlii Impact asupra mentoratului

2
3. Scrieți cinci valori la care țineți ca profesioniști și le promovați în relație cu cei pe
care îi coordonați (profesori, studenți sau/și elevi)

4. Elaborați o hartă conceptuală a demersului didactic eficient promovat de mentor,


integrând într-o abordare managerială: obiectivele de învățare, conținuturile
propuse, resursele /instrumentele pe care elevii le vor experimenta, modalitatea de
evaluare a progresului elevilor.
Repere:
- Ce fac elevii într-o zi obișnuită?
- Ce practici îi ajută pe elevi să progreseze?
- Cum sunt organizate activitățile de învățare? Cine le organizează? Cine decide când
încep și când se termină?
- Cine ia deciziile necesare cu privire la așteptările ce țin de obiectivele de învățare?
- Cum este organizată sala de clasă? (echipamente, resurse etc.).
- Cât timp petrec elevii în interiorul și în afara sălii de clasă?
- Cum interacționează elevii?
- Cum interacționează elevii cu profesorul?
- Ce informații le transmit eu, profesorul?
- Ce fel de informații primesc ei din alte surse (cărți, ziare și reviste, internet)? Cum
găsesc ei aceste informații? Ce fel de sprijin primesc pentru găsirea și procesarea
acestor informații?
- Ce fel de informații primesc ei din procesele de învățare? Ce fel de trăiri au?

HARTA CONCEPTUALĂ

OBS.: pentru realizarea hărții conceptuale se pot folosi aplicații mindmap

3
5. Completați cu indicatori specifici următoarea fișă de observare concepută pentru
ilustrarea a trei componente didactice:
⮚ folosirea unor strategii de instruire
⮚ folosirea unor strategii de management
⮚ folosirea unor strategii de proiectare curriculară
Propuneți un mod de cuantificare/măsurare a indicatorilor menționați

FIȘĂ DE OBSERVARE

Folosirea unor INDICATORI DE OBSERVARE MOD DE CUATIFICARE/


strategii de MĂSURARE
instruire Ex: Modul de comunicare a
obiectivelor de învățare
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Folosirea unor INDICATORI DE OBSERVARE
strategii de Ex: Modul de implicare a elevilor în
management procesul de învățare
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Folosirea unor INDICATORI DE OBSERVARE
strategii de Ex. Modul de integrare a
proiectare conținuturilor didactice
curriculară ...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

4
6. Descrieți o secvență de mentorat didactic care valorifică modelul educațional team
teaching /team planning, evidențiind rolurile /contribuția fiecărui partener
educațional.
Disciplina de învățământ .........................................

Tema /conținutul didactic: .........................................

Competența generală și competența specifică: .........................................

Secvența de mentorat didactic / activitatea de .........................................


învățare didactică: .........................................
.........................................
⮚ Intervenția/contribuția mentorului: .........................................
.........................................
.........................................
⮚ Intervenția/contribuția elevului
.........................................
/studentului practicant:

7. Ilustrați, printr-un exemplu, modalitățile concrete de implicare a elevilor /studenților


practicanți în parteneriatele/activitățile extrașcolare desfășurate de școală cu
comunitatea.

5
8. Descrieți o secvență de mentorat didactic pentru facilitarea angajării elevului
/studentului practicant în experiența didactică, evidențiind rolul mentorului în
procesul de mentorat.
ENGAGE .........................................
(pregătire, angajare, antrenare) .........................................
.........................................
EXPLORE .........................................
(explorare directă) .........................................
.........................................
EXPLAIN .........................................
(formulare de explicații, reflecții, .........................................
interpretări) .........................................
ELABORATE
(formulare de concluzii, decizii)
EVALUATE .........................................
(valorificare de rezultate: puncte tari .........................................
/slabe, progres) .........................................

9. Mentorul stabilește o relație profesională cu elevul /studentul practicant și


colaborează cu toți factorii implicați în formarea acestuia. Ierarhizați cu valori de la
1 (cel mai important) la 10 (cel mai puțin important) rolurile mentorului din
perspectiva necesității de intervenție în procesul de mentorare a elevului /studentului
practicant.

Roluri ale mentorului în relația mentor – elev /student Ierarhia dvs. ...
practicant (acordați valori de la 1 la
10)
asigură consiliere elevului /studentului practicant în
observarea componentelor procesului educativ
oferă feedback constructiv, evidențiind calitățile și progresul
elevului /studentului practicant în parcursul de formare
psihopedagogică
realizează activități didactice în echipă /colaborare cu
elevul/studentul practicant
contribuie la facilitarea integrării elevului /studentului
practicant în cultura organizațională a instituției
oferă sprijin elevului /studentului practicant în consultarea
documentelor curriculare
oferă sprijin elevului /studentului practicant în cunoașterea

6
elevului /grupului de elevi
oferă sprijin elevului /studentului practicant în procesul de
proiectare didactică
oferă sprijin elevului /studentului practicant pentru
identificarea componentelor procesului de învățământ
oferă elevului /studentului practicant modele și instrumente
curriculare operaționale pentru derularea activităților
educaționale
facilitează relația /comunicarea persoanele implicate în
derularea activităților de practică pedagogică (profesor
metodist, profesor din școala de aplicație etc.)

Argumentați unul dintre aceste roluri:


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

10. Precizați trei forme de comunicare cu părinții pe care le-ați prezenta studenților/elevilor la
practică.

1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și