Sunteți pe pagina 1din 20

„Profesionalizarea carierei didactice -

PROF”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe
Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din
învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Beneficiar: Ministerul Educației
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Perioada de implementare : 31 martie 2021 – 31 decembrie 2023

https://www.edu.ro/PROF
Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației

PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ


A PERSONALULUI DIDACTIC

„PROF II – MENTORAT pentru PRACTICĂ PEDAGOGICĂ”


Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației

• Furnizor program formare acreditat: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi - DPPD
• Denumire program: PROF II - MENTORAT pentru PRACTICĂ PEDAGOGICĂ;
• Categorie: 2; Tip de competențe: 1,b);
• Domeniu tematic: D12. Management și consiliere pentru cariera didactică
• Nr. OM de acreditare/data: 4618/11.08.2021; Durată acreditare/perioadă acreditare: 5 ani / 11.08.2021 –
11.08.2026
• Forma de învățământ/formă de organizare a programului: Blended learning
• Nr. ore program: 120 ore blended learning
• Forma de învățământ reorganizată conform OM 5767/2020, OM 4618/2021: online 120 ore (online meeting
62 ore; online learning 58 ore)
• Programul va fi implementat conform OM 5138/27.08.2021
• Nr. credite profesionale transferabile: 30
Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației

PROGRAM DE FORMARE fundamentat pe

RAPORTUL DE CERCETARE privind


ANALIZA DE NEVOI

Caracteristici socio-demografice ale respondenților


Chestionarul a fost completat de 5053 de respondenți.
Vârsta acestora a variat între 19 și 71 de ani, cu o
medie de 45,41 ani și o abatere standard de 8.87.

Analiza distribuției răspunsurilor arată o dominanță a


participanților cu vârste cuprinse între aproximativ 40
și 50 de ani, în timp ce frecvența participanților cu
vârste mai mici sau mai mari decât aceste valori
descrește uniform și simetric relativ la tendința
centrală a distribuției.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației

Figura 4. Distribuția participanților în funcție de statutul lor profesional

Din punct de vedere al statutului profesional (grad


de evoluție în carieră):
• șapte din zece respondenți au gradul didactic I
• doi din zece au definitivatul
• iar unul din zece gradul didactic II.

Această distribuție este ilustrată în Figura 4.


Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației

Figura 7. Distribuția respondenților în funcție de nivelul educațional la


Figura 6. Distribuția respondenților în funcție de aria curriculară în care își care și desfășoară activitatea didactică
desfășoară activitatea didactică (%)
Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației

Programele de formare continuă


în mentorat educațional sunt percepute
ca fiind în mare măsură și în foarte mare
măsură utile atât pentru dezvoltarea
profesională, cât și pentru cea personală
(Figura 16).

Figura 16. Opinia respondenților privind utilitatea mentoratului didactic în dezvoltarea profesională (stânga) și cea personală (dreapta)
Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației

Scopul programului: dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în


domeniul mentoratului de practică pedagogică atât din perspectiva formării inițiale a personalului didactic,
cât și a facilitării integrării și adaptării profesorilor debutanți la specificul organizării și funcționării
sistemului educațional.
Scopul este în concordanţă cu obiectivul general al proiectului POCU „Profesionalizarea carierei
didactice – PROF”, Cod SMIS proiect: 146587, contribuind la optimizarea sistemului de învățământ din
perspectiva creării unui cadru instituțional fiabil și a pregătirii unor resurse umane care să permită o
profesionalizare a carierei didactice în acord cu specificul educației contemporane și a nevoilor privind
debutul și evoluția în cariera didactică.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației

Obiectivele programului:
 Formarea competenţelor specifice pentru exercitarea inovativă și eficientă a rolului de mentor de
practică pedagogică;
 Optimizarea demersului de proiectare, realizare și evaluare a practicii pedagogice pentru creşterea
calităţii activităţilor școlare și abordarea personalizată a rolurilor didactice pentru o educație incluzivă
de calitate și integrarea cu succes a elevilor cu risc educaţional;
 Abilitarea cadrelor didactice cu rol de mentor de practică pedagogică în conceperea și utilizarea în
activităţile de practică a unor resurse educaționale, materiale, tehnici și instrumente specifice carierei
didactice, conforme legislației, standardelor profesionale, eticii și deontologiei profesionale;
Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației

 Identificarea și aplicarea unor modele de mentorat, bune practici, metode, tehnici și


instrumente de eficientizare şi creştere a calităţii procesului formării aspiranților la
meseria didactică;
 Valorificarea noilor strategii și tehnici de e-learning şi TIC în realizarea practicii
pedagogice;
 Abordarea deschisă, inovativă a domeniului formării personalului didactic şi identificarea
soluţiilor pentru integrarea cu succes în domeniul învățământului a tinerilor absolvenți de
studii;
 Stimularea unei atitudini incluzive şi de responsabilitate faţă de practicanți, elevi, părinți,
comunitate.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației

MODULE TEMATICE și COMPETENŢE SPECIFICE

Nr. crt. Module tematice COMPETENŢE SPECIFICE


 CS1. Evaluarea comportamentului didactic din perspectiva
profilului de competențe al cadrului didactic;
 CS2. Autoevaluarea critic-constructivă a activității de practică
Mentoratul de practică pedagogică
 CS3. Conducerea și monitorizarea activităților de practică
M1 pedagogică – premisă a
pedagogică;
calității educației  CS4. Aplicarea normelor și valorilor de etică profesională pentru
luarea deciziilor în domeniul educațional și realizarea unor sarcini
sau obiective complexe în activități cu caracter educațional;
Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației

 CS1. Analiza contextului actual european și național al


profesionalizării pentru cariera didactică;
 CS2.Organizarea mentoratului de practică pedagogică prin
Profesionalizarea carierei raportare la standardele și documentele de politici educaționale
didactice prin mentoratul naționale și europene
M2
de practică pedagogică –  CS3.Valorificarea expertizei profesionale didactice în mentoratul
politici și direcții de acțiune de practică pedagogică
 CS4.Transpunerea reglementărilor legislative naționale în
contracte instituționale pentru mentoratul practicii pedagogice.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației

 CS1. Îmbunătățirea capacității de corelare a conceptelor teoretice


cu aspectele practice ale dezvoltării educației interactive, la
nivelul activităților de mentorat;
 CS2.Competența de a forma gândirea științifică (matematică,
lingvistică, aplicativă etc)în cadrul activității de mentorat.
 CS3. Competența de a forma atitudini și percepții corecte privind
educația permanentă;
Mentorat în proiectarea
M3  CS4. Competența de a promova conceptul superiorității unei
activităților didactice
instruiri active, participative în mediul educațional actual și în
societate, în general;
 CS5.Capacitatea de a valoriza cursantul, de a pune mai presus de
orgoliul propriu intelectualului, formarea discipolului și
evidențierea potențialului acestuia;
 CS6. Să proiecteze demersul educațional pe principii de instruire
participativă, creatoare de inteligență și valoare umană.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației

 CS1. Competența de a aplica procesele manageriale pentru asigurarea


calității practicii pedagogice în vederea pregătirii eficiente și a formării
comportamentelor profesionale ale studenților- viitori profesori.
 CS2. Competența de a aplica cu profesionalism principii și strategii de bază
ale mentoratului și coachingului educațional în managementul activităților
de practică pedagogică;
Managementul activităților de
M4.  CS3. Capacitatea de a utiliza adecvat în mentoratul de practică pedagogică
practică pedagogică
criterii, metodologii și instrumente specifice managementului activităților
de practică pedagogică;
 CS4. Capacitatea de a conduce eficient activitățile de proiectare,
implementare și autoevaluare/evaluare realizate de către studenții-viitori
profesori în practica pedagogică, asigurând concordanța dintre activitatea
proiectiv-conceptuală și cea practic-aplicativă.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației

 CS1. Elaborarea și utilizarea documentelor și a instrumentelor


specifice portofoliului de practică pedagogică a profesorului
mentor
Portofoliul de practică
M5
pedagogică  CS2. Coordonarea, consilierea și aprecierea obiectivă a
activităților transpuse în portofoliul de practică pedagogică a
aspiranților la meseria didactică
Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației

 CS1. Evaluarea comportamentului didactic din perspectiva


profilului de competențe al cadrului didactic;
 CS2. Autoevaluarea critic-constructivă a activității de practică
Evaluarea și pedagogică
autoevaluarea  CS3. Conducerea și monitorizarea activităților de practică
M6
activităților de practică pedagogică;
pedagogică  CS4. Aplicarea normelor și valorilor de etică profesională
pentru luarea deciziilor în domeniul educațional și realizarea
unor sarcini sau obiective complexe în activități cu caracter
educațional;
Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației

EVALUAREA PROGRAMULUI DE FORMARE


1. Evaluarea formativă (pe parcurs):
 pentru fiecare modul de formare M1 – M6 există câte o FIȘĂ APLICATIV-EVALUATIVĂ, care este concepută
de formatori și va fi încărcată în clasa creată pe platforma Google Classroom;
 fiecare cursant va realiza cele 6 fișe aplicativ - evaluative pe parcursul programului, în timpul alocat
sesiunilor asincron - 52 de ore - și apoi le va încărca în clasa aferentă pe platforma Google Classroom.
 formatorii vor acorda consiliere pentru realizarea celor 6 fișe aplicativ-evaluative care vor fi evaluate la
finalul programului;
 realizarea și incărcarea celor 6 fișe aplicativ-evaluative reprezintă o condiție de intrare în evaluarea finală
Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației

EVALUAREA PROGRAMULUI DE FORMARE


2. Evaluarea finală - se va realiza prin 2 teme de sinteză elaborate de către fiecare cursant, care vor fi încărcate în clasa aferentă
din platforma Google Classroom în perioada alocată și consemnată în calendar la sfârțitul programului:
1. Eseu structurat pe tema profesionalizării carierei didactice
2. Plan de implementare a mentoratului pentru practică pedagogică în propria instituție de invățământ

MENȚIUNI:
• fișele de aplicații și ambele teme de sinteză vor avea o structură predefinită, solicitările din aceste fișe vor fi exersate cu
formatorii și în sesiunile directe pentru a facilita înțelegerea și rezolvarea ;
• prezența minimă necesară la activitățile din program este de 70%;
• evaluarea programului se va face prin calificative: Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient;
• evaluarea finală pentru cursanți este ASINCRON (nu se solicită prezența online a cursanților), fiind necesară doar
încărcarea temelor pe platformă, în perioada menționată în calendar.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației

Mult succes în MENTORATUL


pentru cariera didactică și practică pedagogică !!

Echipa PROF – UDJG – Partener 3


prof.mentorat@ugal.ro
Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor
servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației
Perioada de implementare : 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2023

S-ar putea să vă placă și