Sunteți pe pagina 1din 27

Colegiul Naţional „Gib Mihăescu”

Aleea Şcolii, Nr. 1, Tel./Fax secretariat: 0250.811.080


Drăgăşani, jud. Vâlcea Tel./Fax director: 0250.810.680
C.U.I.: 2574000 Email: colegiulgib@yahoo.com
Web: www.colegiulgib.rdsweb.ro

Catedra de Limba şi literatura română VIZAT DIRECTOR,


Profesor Vladu Elena-Georgiana
Clasa a IX-a F – 4 ore / săptămână
Anul şcolar 2020-2021

34 săptămâni/an
Curriculum aplicat: 4 ore /săptămână (TC+CD)
Total ore/an: 136 ore

PLANIFICARE - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


CLASA A IX-A

NOTĂ DE PREZENTARE

Disciplina Limba şi literatura română are un rol deosebit de important în formarea personalităţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi
abilităţi necesare pentru a le asigura accesul postşcolar la învăţarea pe toată durata vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată pe
cunoaştere.
Pe parcursul învăţământului obligatoriu, elevii trebuie să-şi formeze în primul rând competenţele de comunicare indispensabile, în lumea
contemporană, pentru orice tip de activitate profesională: să se exprime corect, clar şi coerent în limba maternă, să asculte, să înţeleagă şi să
producă mesaje orale şi scrise, în diverse situaţii de comunicare.

1
Studiul limbii şi al literaturii române are de asemenea o contribuţie esenţială la formarea unei personalităţi autonome a elevilor, capabile de
discernământ şi de spirit critic, apte să-şi argumenteze propriile opţiuni, dotate cu sensiblitate estetică, având conştiinţa propriei identităţi
culturale şi manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artistică.
Finalităţile disciplinei se reflectă nemijlocit în competenţele generale şi în setul de valori şi atitudini enunţate în prezenta programă, din
care derivă întreaga structură curriculară (competenţe specifice, conţinuturi ale învăţării). Aceste finalităţi îşi găsesc corespondent, în principal, în
domeniul Comunicare în limba maternă, aşa cum apare acesta definit în documentele Uniunii Europene (Competenţe cheie pentru învăţământul
pe tot parcursul vieţii – Cadrul european de referinţă, Anexa la Recomandarea Parlamentului şi a Consiliului European, 2006), cât şi în
competenţele transversale, menţionate în acelaşi document, din domeniile A învăţa să înveţi, Competenţe sociale şi civice, Iniţiativă şi cultură
antreprenorială, Conştiinţă şi exprimare culturală.
Paradigma programelor şcolare de Limba şi literatura română (pentru gimnaziu şi pentru învăţământul liceal) este una comunicativ-
funcţională. Aceasta presupune studiul integrat al limbii, al comunicării şi al textului literar. Principiile actualului model sunt:
 urmărirea unui set unitar şi coerent de finalităţi ale studiului disciplinei pe parcursul întregii şcolarităţi obligatorii;
 adoptarea unui model didactic coerent, în cadrul căruia să apară evidentă deplasarea accentului de pe simpla achiziţionare de cunoştinţe pe
formarea de competenţe şi atitudini, cu valenţe ulterioare de actualizare şi de extindere;
 diversificarea strategiilor, a ofertelor şi a situaţiilor de învăţare şi adaptarea acestora la grupul-ţintă;
 asigurarea caracterului flexibil şi actual al studierii limbii române, prin conectarea sa la realităţile vieţii cotidiene;
 reechilibrarea ponderii acordate în studiu variantei scrise şi celei orale;
 îmbinarea echilibrată a proceselor de receptare şi proceselor de producere a mesajului;
 adoptarea unei perspective consecvent comunicative, în cadrul căreia accentul să fie plasat pe aspectele concrete ale utilizării limbii.

Domeniile în care vor fi contextualizate activităţile de învăţare pentru studierea limbii şi a literaturii române în clasa a IX-a sunt:
I. Literatură;
II. Limbă şi comunicare.

Potrivit planurilor-cadru de învăţământ în vigoare, disciplinei limba şi literatura română îi sunt alocate trei ore pe săptămână în trunchiul
comun, la toate filierele, profilurile şi specializările.
În afara trunchiului comun, următoarele profiluri şi specializări au alocată în plus câte o oră pe săptămână în curriculum diferenţiat (CD)*:
filiera teoretică – profilurile real şi umanist; filiera vocaţională – profilul pedagogic, ordine şi securitate publică (licee M.A.I.), militar (licee
M.A.N.) şi teologic.
În prezentul document conţinuturile alocate pentru curriculum diferenţiat sunt marcate prin semnul asterisc (*).

Structura programei pentru clasa a IX-a este următoarea:


 Notă de prezentare;

2
 Competenţe generale;
 Valori şi atitudini;
 Competenţe specifice şi conţinuturi asociate acestora;
 Recomandări privind conţinuturile învăţării;
 Sugestii metodologice.

3
COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de
comunicare

2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi
nonliterare

3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

VALORI ŞI ATITUDINI

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
 Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare
 Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală
şi îmbogăţirea orizontului cultural
 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

4
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare
Competenţe specifice Conţinuturi
1.1 utilizarea adecvată a - niveluri ale receptării textelor orale şi scrise: fonetic, ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic,
achiziţiilor lingvistice în lexico-semantic, stilistico-textual, nonverbal şi paraverbal
receptarea diverselor texte - texte ficţionale; texte nonficţionale: memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic-administrative sau
ştiinţifice, argumentative
1.2 identificarea elementelor - rolul verbelor în naraţiune
specifice din structura unor - rolul adjectivelor în descriere
tipuri textuale studiate - rolul formulelor de adresare, de iniţiere, de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în
dialog
- tipuri textuale şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ
1.3 exprimarea orală sau în scris - exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare şi nonliterare, faţă de filme văzute
a propriilor reacţii şi opinii (monolog, dialog)
privind textele receptate - exprimarea în scris a reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare şi nonliterare, faţă de filme văzute
(jurnal de lectură, eseu structurat, eseu liber etc.)
1.4 redactarea unor texte diverse - relatarea unei experienţe personale, descriere, argumentare, rezumat, caracterizare de personaj,
povestire*, fişe de lectură, referat; ştiri, anunţuri publicitare, corespondenţă privată şi oficială,
formulare tipizate
1.5 utilizarea corectă şi adecvată - normele limbii literare la toate nivelurile (fonetic, ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico-
a formelor exprimării orale şi semantic, stilistico-textual)
scrise în diverse situaţii de - reguli şi tehnici de construire a monologului (povestire / relatare orală, descriere orală, argumentare
comunicare orală)
- reguli şi tehnici de construire a dialogului (conversaţie, discuţie argumentativă)
- rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală
2.
Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare
Competenţe specifice Conţinuturi
2.1. aplicarea unor tehnici vizând - stabilirea ideilor principale
înţelegerea textelor literare - rezumarea
sau nonliterare - identificarea câmpurilor semantice dominante dintr-un text
2.2 identificarea temei textelor - temă, motiv, viziune despre lume
propuse pentru studiu - relaţii tematice între textele pentru studiu din clasa a IX-a şi texte studiate în gimnaziu
2.3 compararea ideilor şi - modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe opere literare (aparţinând unor genuri
atitudinilor diferite în sau epoci diferite sau unor arii culturale diferite)
dezvoltarea aceleiaşi teme

5
Competenţe specifice Conţinuturi
literare
2.4 analizarea componentelor - componente structurale şi expresive (elemente de construcţie a subiectului şi a personajelor în texte
structurale şi expresive ale epice; simboluri centrale în texte lirice; elemente de versificaţie, figuri de stil)
textelor literare studiate şi
discutarea rolului acestora în
tratarea temelor
2.5 compararea trăsăturilor - ficţiune, imaginaţie, invenţie; realitate, adevăr
definitorii ale comunicării în - scopul comunicării (informare, delectare, divertisment etc.)
texte ficţionale şi - reacţiile receptorului (cititor, ascultător)
nonficţionale - „eu ficţional“ şi „eu real“, text ficţional şi text nonficţional
2.6 aplicarea conceptelor de - genuri literare (epic, liric, dramatic)
specialitate1 în analiza şi - autor, narator, eu liric, cititor;
discutarea textelor literare - moduri de expunere
studiate - naraţiunea (naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I; momentele subiectului; timpul şi spaţiul în
naraţiune)
- descrierea (portretul literar, tabloul)
- dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor)
- personajul (caracterizarea personajului, portretul fizic şi portretul moral)
- figuri de stil (personificare, comparaţie, enumeraţie, repetiţie, epitet, hiperbolă, antiteză, metaforă, alegorie,
inversiune)
2.7 compararea limbajului - raportul text-imagine
cinematografic cu acela al - limbajul cinematografic, limbajul literaturii (materialul de expresie specific, posibilităţi de prelucrare
textului scris a acestuia, impact asupra publicului)
- concepte specifice cinematografiei: regie, scenariu, imagine, coloană sonoră, interpretare actoricească
- cronica de film*
3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare
Competenţe specifice Conţinuturi
3.1 identificarea structurilor - construcţia textului argumentativ
argumentative într-un text dat - rolul conectorilor în argumentare
3.2 identificarea elementelor - textul critic în raport cu textul discutat
dintr-un text care confirmă
sau infirmă o opinie
privitoare la textul respectiv
3.3 argumentarea unui punct de - tehnica argumentării
1
Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.

6
vedere privind textele studiate - discurs argumentativ oral şi scris

RECOMANDĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII


Conţinuturile învăţării sunt grupate în două domenii: I. Literatură, II. Limbă şi comunicare.
Domeniul Literatură este conceput cu o dominantă pentru fiecare an de studiu. În clasa a IX-a, dominanta este Literatura şi viaţa.
Domeniul Literatură propune trei module: 1. Ficţiunea literară, 2. Ficţiune şi realitate şi 3. Literatură şi alte arte.
Structura modulară permite profesorilor şi autorilor de manuale să caute soluţiile optime pentru organizarea parcursului didactic
(modalitatea de corelare a conţinuturilor, ordinea abordării acestora, structurarea unităţilor didactice). În anumite cazuri, sunt date recomandări
explicite, care solicită integrarea conţinuturilor respective în alte module.
În actualul curriculum se specifică, pentru domeniul Literatură, distribuţia în module şi tipurile de texte recomandate în cadrul fiecărui
modul, precum şi numărul minimal de texte / creaţii artistice. În clasa a IX-a, pentru profilurile şi specializările cu 3 ore pe săptămână (ore în
trunchiul comun) se recomandă ca număr minimal: 8 texte la modulul 1; 4 texte la modulul 2; 1 film la modulul 3, cu menţiunea că, pentru studiul
aprofundat al fiecărei teme alese, pot fi propuse mai mult de două texte literare, încât profesorul poate extinde la 10 numărul minim al operelor
literare studiate. Pentru profilurile şi specializările care au alocată în plus câte o oră pe săptămână în curriculum diferenţiat (CD)*, se recomandă ca
număr minimal: 10 texte la modulul 1; 5 texte la modulul 2; 2 filme la modulul 3). Profesorii (şi autorii de manuale) vor alege textele pe care le
consideră potrivite cerinţelor formulate.
În alegerea textelor se va ţine seama, în plus faţă de criteriile indicate la fiecare modul de conţinuturi, de următoarele criterii generale:
accesibilitate în raport cu nivelul dezvoltării intelectuale şi de cultură generală a elevilor; atractivitate; valoare; varietatea autorilor selectaţi;
volumul de lecturi propuse pe parcursul întregului an şcolar în raport cu timpul disponibil.
Se recomandă ca între textele / creaţiile artistice selectate pentru studiu să fie incluse şi scrieri din literatura universală sau filme aparţinând
cinematografiei universale.
Acolo unde consideră necesar, profesorul poate lărgi numărul de texte pentru studiu. De asemenea, pot fi incluse texte suplimentare cu
caracter ilustrativ.

I. LITERATURĂ
1. Ficţiunea literară

7
Se recomandă studierea unor grupaje tematice, urmărind tratarea diferită a unor teme literare din punctul de vedere al concepţiilor şi al
atitudinilor exprimate, al modalităţilor de expresie şi al reacţiilor pe care textele le provoacă cititorilor.
În studiul acestor grupaje tematice se vor actualiza şi consolida conceptele de teorie literară dobândite în clasele a V-a – a VIII-a. De asemenea, în
cadrul lecţiilor de literatură, profesorii vor propune elevilor discuţii de relaţionare a operelor studiate în acest an cu textele studiate în gimnaziu.
Se recomandă, de asemenea, familiarizarea elevilor cu o serie de concepte noi de estetică, de teorie literară şi de stilistică, cu scopul deprinderii
elevilor cu instrumentarul de analiză a textelor şi de comentare a diverselor aspecte ale acestora: temă, motiv, viziune despre lume, procedeu artistic.
Teme propuse:
La alegere: Adolescenţa sau Joc şi joacă
La alegere: Familia sau Şcoala
La alegere: Iubirea sau Scene din viaţa de ieri şi de azi
La alegere: Aventură, călătorie sau Lumi fantastice (inclusiv SF)
La alegere*: Confruntări etice şi civice sau Personalităţi, exemple, modele
Se vor studia, integral sau fragmentar, cel puţin două texte literare pentru fiecare temă, de preferinţă din epoci diferite, numărul minimal
fiind de 8-10 opere literare studiate în clasa a IX-a. Se vor alege, în ansamblu, atât scrieri în proză, cât şi în versuri, aparţinând celor trei genuri
literare studiate în gimnaziu (epic, liric, dramatic). De asemenea, cel puţin jumătate dintre textele literare propuse pentru studiu (minimum 4
texte literare la profilurile şi specializările cu 3 ore pe săptămână în trunchiul comun, respectiv, minimum 5 texte literare la profilurile care au în plus
o oră pe săptămână alocată în curriculum diferenţiat, adică 4 ore ore pe săptămână) vor fi selectate din opera scriitorilor canonici: Mihai Eminescu,
Ion Creangă, I. L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu
Rebreanu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu.
Este recomandabil ca elevii să aibă acces (prin intermediul manualelor etc.) la informaţii privind autorii textelor studiate (date bio-
bibliografice esenţiale, caracteristici generale ale operei, locul acesteia în literatura română sau în cea universală).
Pentru sugestii privind textele care pot fi propuse pentru studiu la fiecare temă, vezi Anexa.

2. Ficţiune şi realitate
Se recomandă studiul unor texte care nu aparţin domeniului ficţiunii literare, legate tematic de textele literare de la punctul 1. Se va urmări cu

8
prioritate sesizarea diferenţelor privitoare la scopul comunicării, la situaţia de comunicare, la ceea ce se comunică şi la reacţia receptorului.
Se vor studia, în acest scop, cel puţin 4 texte la profilurile şi specializările cu 3 ore pe săptămână (respectiv, cel puţin 5 texte la profilurile care au
curriculum diferenţiat *), câte unul din fiecare dintre următoarele categorii:
 texte memorialistice (amintiri, memorii, mărturii, jurnal intim, jurnal de călătorie etc.)
 texte epistolare (corespondenţă privată, corespondenţă oficială etc.)
 texte jurnalistice (reportaj, interviu, articol, anunţ publicitar etc.)
 texte juridic-administrative sau ştiinţifice (lege, regulament, raport, referat, studiu ştiinţific etc.)
 texte argumentative (eseu, discurs oratoric, prelegere etc.)

Acestea pot fi repartizate fie mai multe la o temă, fie câte unul la fiecare temă. Concepte precum ficţiune, imaginaţie, invenţie; realitate, adevăr;
”eu” ficţional / “eu” real; text ficţional / text nonficţional vor fi abordate în studiul comparativ al textelor ficţionale şi nonficţionale.
Pentru sugestii privind textele care pot fi propuse pentru studiu la fiecare temă, vezi Anexa.
3. Literatură şi alte arte: literatură şi cinematografie
Se recomandă studiul unor creaţii cinematografice, în vederea sesizării relaţiilor dintre literatură şi alte limbaje artistice. În şcolile care nu
au dotare tehnică pentru vizionarea unor filme la clasă, profesorii pot recomanda elevilor vizionarea unor filme din programele de televiziune,
urmând ca acestea să fie discutate la orele de Limba şi literatura română.
Se vor discuta următoarele noţiuni de artă cinematografică: scenariu, regie, imagine, coloană sonoră, interpretare actoricească.
Se vor studia:
 cel puţin un film ales (două* filme alese), de preferinţă, dintre ecranizările unor opere literare sau în relaţie cu scenariile
cinematografice respective

Este de dorit ca, în măsura posibilităţilor, creaţiile cinematografice să fie alese astfel încât să poată fi corelate cu grupajele tematice de la
punctul 1.

II. LIMBĂ ŞI COMUNICARE

9
Studiul limbii române se axează pe două coordonate principale: (a) normativă şi (b) funcţională, având ca obiectiv formarea la elevi a unor
deprinderi de a folosi limba română corect, adecvat şi eficient în producerea şi receptarea textelor orale şi scrise.
Abordarea conţinuturilor propuse se va face în ordinea aleasă de autorii de manuale sau de profesori, integrându-le acolo unde consideră că
au eficienţă didactică. Se recomandă, pentru studiul limbii române, folosirea, de preferinţă, a textelor selectate pentru domeniul Literatură.
În funcţie de cunoştinţele elevilor se vor actualiza şi consolida noţiunile de fonetică, vocabular, morfologie, sintaxă şi stilistică dobândite în
gimnaziu.
Aspectele teoretice vor fi reduse la strictul necesar, în favoarea aplicaţiilor practice.
1. Producerea mesajelor orale şi scrise
1.1. Exprimarea orală
 Dialogul
- tipuri: conversaţia cotidiană, discuţia argumentativă
- reguli ale dialogului (atenţia acordată partenerului, preluarea/cedarea cuvântului la momentul oportun, dozarea participării la dialog
etc.)
- tehnici ale dialogului eficient
- adecvarea la situaţia de comunicare (partener, context etc.)
- adecvarea la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune etc.)
- structura dialogului (replica; perechi de replici; grupaje de replici etc.)
- argumentare şi contraargumentare în dialog
 Monologul
- tipuri: povestirea/relatarea orală, descrierea orală, argumentarea orală
- reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul; raportarea la reacţiile auditoriului etc.)
- tehnici ale monologului eficient
- adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu, context)
- adecvarea la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune, divertisment etc.)
- structura monologului (introducerea, cuprinsul, încheierea)

1.2. Exprimarea scrisă


- tipuri de texte: relatarea unei experienţe personale, descriere, argumentare, rezumat, caracterizare de personaj, povestire*, fişe de
lectură, jurnal de lectură, referat, eseu structurat, eseu liber; ştiri, anunţuri publicitare, corespondenţă privată şi oficială, formulare
tipizate

10
- etapele redactării (pregătirea/documentarea, alcătuirea planului de idei, redactarea, verificarea şi corectarea, forma finală)
- reguli generale în redactare (structurarea textului, adecvare la situaţie – de ex. cerinţele privind tema textului, limita de spaţiu etc.
–, adecvare stilistică, aşezare în pagină, lizibilitate)
- etape şi reguli specifice de redactare în funcţie de tipul de text
1.3. Niveluri de constituire a mesajului
 fonetic, ortografic şi de punctuaţie
- pronunţarea corectă: pronunţarea neologismelor (hiat, diftong, accent), evitarea cacofoniei
- scrierea corectă a cuvintelor (în special a neologismelor)*
- scrierea cu majusculă
- despărţirea cuvintelor în silabe
- folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie
 morfosintactic
- folosirea corectă a formelor flexionare (de ex. pluralul substantivelor, articularea substantivelor, forme cazuale etc.)
- folosirea corectă a acordului gramatical (între predicat şi subiect - acordul logic, acordul prin atracţie; acordul atributului cu partea
de vorbire determinată)
- evitarea anacolutului
 lexico-semantic
- cunoaşterea sensului corect al cuvintelor (în special al neologismelor)
- folosirea adecvată a cuvintelor în context
- erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia paronimică
- utilizarea corectă a derivatelor şi a compuselor (prefixe, sufixe, prefixoide, sufixoide)
- schimbarea categoriei gramaticale
- cunoaşterea relaţiilor semantice (sinonimie, antonimie, polisemie; omonimie) şi actualizarea lor în context
 stilistico-textual
- adecvarea registrelor stilistice (standard, colocvial, specializat etc.) la situaţia de comunicare
- coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă
- tipuri de texte şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ
 nonverbal şi paraverbal
- gesturi, mimică, poziţie a corpului; tonalitate, accent, pauze în vorbire, ritm etc.

2. Receptarea mesajelor orale şi scrise


2.1. Receptarea diverselor tipuri de mesaje
- schema comunicării concepută de Roman Jakobson (componentele şi funcţiile actului de comunicare)
- informaţia verbală în mass media audio-vizuale (ştiri radio, ştiri TV)

11
- factori care înlesnesc sau perturbă receptarea (codul, canalul, contextul)
- principiile ascultării active
2.2. Niveluri ale receptării
 fonetic, ortografic şi de punctuaţie
- dificultăţi de înţelegere a mesajului cauzate de forme incorecte de pronunţare
- rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise
 morfosintactic
- ambiguităţi morfosintactice care îngreunează înţelegerea mesajului
 lexico-semantic
- interpretarea sensului cuvintelor în context
- rolul câmpurilor semantice în interpretarea mesajelor scrise şi orale
 stilistico-textual
- rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice
- rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor*
- receptarea în funcţie de tipurile de texte (ficţionale şi nonficţionale)
- receptarea în raport cu genurile şi speciile literare în care se încadrează textele respective
- tipuri de texte şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ
 nonverbal şi paraverbal
- influenţa elementelor nonverbale şi paraverbale asupra înţelegerii mesajului oral

12
PLANIFICARE ANUALĂ
SEMESTRUL I 17 SĂPTĂMÂNI (17*4=68)
Semestrul Unitatea de învăţare Nr. de Săptămâna
Observaţii
ore
I Prezentarea programei şcolare şi a manualului;
actualizarea cunoştinţelor, evaluare predictivă 4 SI: 14-19.09
I SII: 21-25.09
JOC ŞI JOACĂ 20 SIII: 28.09-2.10
SIV: 5-9.10
SV: 12-16.10
SVI: 19-23.10

SVII: 26-30.10
I FAMILIA 20 SVIII 2-6.11
SIX: 9-13.11
SX: 16-20.11
SXI: 23-27.11
I RECAPITULARE PENTRU TEZĂ + TEZA 4 SXII: 2-4.12 (2 ORE)
SXIII: 7-11.12
I IUBIREA 12 SXIII: 7-11.12 *ȘCOALAALTFEL:
21-22.12 (2 ORE) Să știi mai multe,
SXV: 11-15.01 să fii mai bun
SXVI:18-22.01 SXIV: 14-18.12
Vacanța de iarnă
23.XII. – 10.I.

13
I Recapitulare semestrială 4 SXVII: 25-29.01 VACANȚA
INTERSEMESTRIA

01-07.02
TOTAL ORE SEMESTRUL I 68

SEMESTRUL AL II-LEA 17 SĂPTĂMÂNI (17*4=68)

II IUBIREA 8 SXVIII: 8-12.02


SXIX: 15-19.02
II AVENTURĂ, CĂLĂTORIE 24 SXX: 22-25.02
SXXI: 1-5.03
SXXII: 8-12.03
SXXIII: 15-19.03
SXIV: 22-26.03
SXXV: 29.03-1.04
II PERSONALITĂŢI, EXEMPLE, MODELE 24 SXXVI: 12-16.04 Vacanța Paștele
SXXVII: 19-23.04 Catolic
SXXVIII: 26-29.04 2-11.04
SXXIX:10-14.05 Vacanța Paștele
SXXXI: 24-28.05 Ortodox
SXXXII: 31.05-04.06 30.04- 9.05
II Recapitulare pentru teză + teza scrisă semestrială 4 SXXX: 17-21.05
SXXXIII: 7-11.06
II RECAPITULARE FINALĂ 8 SXXXIV: 14-18.06
TOTAL ORE SEMESTRUL al II-lea 68

14
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I
Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE CONŢINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
crt INVĂŢARE SPECIFICE ASOCIATE DE
ORE
0. Noţiuni 1.3. Folosirea adecvată a - Recapitulare 3
recapitulative strategiilor şi a regulilor de S1
exprimare orală în monolog şi
13.09-17.09
în dialog
2.4. Folosirea unor modalităţi S2
diverse de înţelegere şi de 20.09-24.09
interpretare a textelor literare
studiate
1
3.3. Elaborarea unei
argumentări orale sau scrise pe
Test iniţial
baza textelor studiate

1. 1.1- utilizarea adecvată a Ficţiunea literară:


achiziţiilor lingvistice în Tablouri biblice de Tudor 4 S3
înţelegerea şi în producerea Arghezi: Adam şi Eva, Porunca,
diverselor texte; Pedeapsa 27.09- 01.10
2.2- identificarea temei textului - Genul liric. Trăsături S4
2.4-analizarea componentelor de - Teme. Motive literare
structură şi expresive 04.10- 08.10
3.3- argumentarea unui punct de
vedere privind textul
1.5- utilizarea adecvată a
formelor expresiilor orale şi
scrise în diverse situaţii de
comunicare
1.1- utilizarea adecvată a - Limbă şi comunicare:
achiziţiilor lingvistice în - Derivarea cu prefixe şi sufixe, 2 S5

15
înţelegerea şi în producerea prefixoide şi sufixoide 11.10- 15.10
diverselor texte - Schimbarea valorii gramaticale
1.4- redactarea unor texte diverse - Relaţii semantice: sinonimia,
1.5- utilizarea adecvată a antonimia, omonimia, polisemia
formelor expresiilor orale şi
JOC ŞI JOACĂ scrise în diverse situaţii de
comunicare
2.1- aplicarea unor tehnici vizând Ficţiune şi realitate:
înţelegerea textelor literare şi Homo ludens de Johan
nonliterare Huizinga 2 S6
2.2- identificarea temei textului - Textul nonficţional. Eseul
2.3- compararea ideilor şi - Eseul argumentativ 18.10- 22.10
atitudinilor diferite în dezvoltarea - Textul argumentativ. Aplicaţii
aceleiaşi teme
3.1- identificarea structurilor
argumentative într-un text
3.3 – argumentarea unui punct de
vedere privind textele studiate
1.1- utilizarea adecvată a Limbă şi comunicare:
achiziţiilor lingvistice în Erori semantice: confuzia 2 S7
înţelegerea şi în producerea paronimică.
diverselor texte Pleonasmul. Tautologia 25.10-29.10
1.5- utilizarea adecvată a
formelor expresiilor orale şi
scrise în diverse situaţii de
comunicare

16
1.1- utilizarea adecvată a Literatură şi alte arte:
achiziţiilor lingvistice în - Literatura şi cinematografia 2
receptarea diferitelor texte - Ecranizarea unui roman (la
2.3- compararea ideilor şi a alegerea elevilor) S8
atitudinilor diferite în
01.11-05.11
dezvoltarea aceleiaşi teme
literare
2.7- compararea limbajului
cinematografic cu acela al
textului scris - Eseul structurat: Joc şi joacă 2
3.3- exprimarea unui punct de
vedere argumentat

2. 1.1- utilizarea adecvată a Ficţiunea literară:


achiziţiilor lingvistice în Moromeții de Marin Preda
înţelegerea şi în producerea - Temă. Motive. Viziune narativă 6 S9
diverselor texte; - Construcţia subiectului
1.3- exprimarea reacţiilor şi - Construcţia personajelor – 08.11-12.11
opiniilor proprii la receptarea modalităţi de caracterizare. -
texului Aplicaţii
1.4 – redactarea unor texte - Narator / instanţe narative
diverse - Romanul realist S10
2.1 – aplicarea unor tehnici - Oralitatea. Rolul elementelor 15.11-19.11
vizând înţelegerea textelor arhaice şi regionale în interpretarea
literare şi nonliterare mesajelor scrise şi orale S11
2.2 - identificarea temei textului - Stil direct. Stil indirect. 22.11-26.11
2.4 – analiza componentelor Monologul interior
FAMILIA
structurale şi expresive ale - Descrierea
textelor literare studiate şi
discutarea rolului acestora în
tratarea temelor
2.6- aplicarea conceptelor de
specialitate în analiza şi
discutarea textului
3.3. Elaborarea unei argumentări
orale sau scrise pe baza textelor

17
studiate
1.1- utilizarea adecvată a Limbă şi comunicare:
achiziţiilor lingvistice în - Rolul elementelor arhaice şi 1 S12
înţelegerea şi în producerea regionale în interpretarea mesajelor
diverselor texte scrise şi orale 29.11- 03.12
1.4 – redactarea unor texte - Interpretarea sensului cuvintelor
diverse în context
2.1 – aplicarea unor tehnici
vizând înţelegerea textelor
literare şi nonliterare
Evaluare semestrialǎ - Recapitulare în vederea lucrării 2 S12
scrise semestriale
29.11- 03.12
- Lucrare scrisă semestrială 1
S13
06.12.10.12

18
4 S10: 16-20.11.2020
1.3- exprimarea reacţiilor şi Tren de plăcere de Ion Luca
opiniilor proprii privind textele Caragiale
receptate - Temă, motiv, viziune narativă
1.4 – redactarea unor texte - Construcţia subiectului schiţei
diverse - Construcţia personajelor.
2.1- aplicarea unor tehnici vizând Comicul. Surse ale comicului.
înţelegerea textelor literare şi
nonliterare
2.2- identificarea temei textului
2.4 – analiza componentelor
structurale şi expresive ale
textelor literare studiate şi
discutarea rolului acestora în
tratarea temelor
2.6- aplicarea conceptelor de
specialitate în analiza şi
discutarea textului
3.3. Elaborarea unei argumentări
orale sau scrise pe baza textelor
studiate
1.1- utilizarea adecvată a Limbă şi comunicare:
achiziţiilor lingvistice în - Contextul. Cunoaşterea sensului 1 S11: 23-27.11.2020
înţelegerea şi în producerea corect al cuvintelor
diverselor texte - Factori care perturbă receptarea
2.1- aplicarea unor tehnici vizând mesajelor orale
înţelegerea textelor literare şi - Aplicaţii
nonliterare
1.3- exprimarea opiniilor proprii Ficţiune şi realitate:
referitoare la text Hronicul şi cântecul vârstelor de 2 S11: 23-27.11.2020
2.2- identificarea elementelor Lucian Blaga
specifice din structura unor - Temă, structură
tipuri de texte studiate - Ficţiunea şi realitatea
2.3- compararea ideilor şi a - Memorialistica
atitudinilor diferite în

19
dezvoltarea aceleiaşi teme
literare
2.5 – compararea trăsăturilor
definitorii ale comunicării în
texte ficţionale şi nonficţionale
1.1 - utilizarea adecvată a Limbă şi comunicare: 1 S11: 23-27.11.2020
achiziţiilor lingvistice în - Anacolutul. Aplicaţii
înţelegerea şi în producerea
diverselor texte
Evaluare semestrialǎ - Recapitulare în vederea lucrării 2 *S12: 2-4.12.2020
scrise semestriale S13: 7-11.12.2020
- Lucrare scrisă semestrială
1
1.3- exprimarea orală sau în Ficţiunea literară:  S14
scris a propriilor reacţii şi Mara de Ioan Slavici 5 SCOALA
opinii privind textele receptate - Temă, motive, viziune narativă
IUBIREA 1.4- redactarea unor texte - Construcţia subiectului. S13: 711.12.2020 ALTFEL
diverse Construcţia personajelor *S12:21-22.12.2020 14 -18.12.2020
2.1- aplicarea unor tehnici - Moduri de expunere
vizând înţelegerea textului
2.2- identificarea temei textului
3.
2.4 – analiza componentelor
structurale şi expresive ale
textelor literare studiate şi
discutarea rolului acestora în
tratarea temelor
2.6- aplicarea conceptelor de
specialitate în analiza şi
discutarea textului
1.3- exprimarea reacţiilor şi Romeo și Julieta de William S15: 11-15.01.2021 Vacanța de
opiniilor proprii Shakespeare 6 S16: 18-22.01.2021 iarnă:
1.4- redactarea unor texte - Temă, motive
diverse - Construcţia subiectului. 23.12.2020-
2.2- identificarea temei textului Construcţia personajelor 11.01.2021
2.3- compararea ideilor şi a - Moduri de expunere
atitudinilor diferite în
dezvoltarea aceleiaşi teme

20
literare
2.6- aplicarea conceptelor de
specialitate în analiza şi
discutarea textului
3.3. Elaborarea unei argumentări
orale sau scrise pe baza textelor
studiate
1.2 - identificarea elementelor Limbă şi comunicare:
specifice din structura unor - Exprimarea oralǎ. Tipuri de 1
tipuri de texte studiate dialog. Aplicaţii S16: 18-22.01.2021
1.3- exprimarea orală sau în scris
a propriilor reacţii şi opinii
privind textele receptate
1.4- redactarea unor texte
diverse
1.5- utilizarea adecvată a
formelor expresiilor orale şi
scrise în diverse situaţii de
comunicare
1.3- exprimarea reacţiilor şi Ficţiune şi realitate
opiniilor proprii Interviul: Amintiri din ziua a 1
1.4- redactarea unor texte diverse şaptea - de vorbă cu doamna Zoe
1.5- utilizarea corectă şi adecvată Cantacuzino de Tita Chiper S16: 18-22.01.2021
a formelor exprimării orale în
diverse situaţii de comunicare
Recapitulare semestrialǎ - Genurile şi speciile literare 4 Vacanța
- Eseul structurat. Eseul intersemestrială
nestructurat. Aplicaţii S17: 25-29.01.2021
- Textul argumentativ. Aplicaţii 2-10.02.2019

SEMESTRUL AL II-LEA

21
1.5- utilizarea adecvată a Limbă şi comunicare:
formelor expresiilor orale şi - Rolul semnelor de punctuaţie în 2
scrise în diverse situaţii de înţelegerea mesajelor scrise. S18: 8-12.02.2021
comunicare Aplicaţii
- Semnele ortografice şi de
punctuaţie

1.4- redactarea unor texte diverse Articolul:


1.5- utilizarea corectă şi adecvată De la Poiana Tapului la Skate S18: 8-12.02.2021
2
a formelor exprimării orale în Park de Laura Vişan
diverse situaţii de comunicare - Interviul; articolul
2.6- aplicarea conceptelor de - Aplicaţii
specialitate în analiza textului;

2.6- aplicarea conceptelor de Literatura şi cinematografia


specialitate în analiza textului; D-ale carnavalului de I. L. 3
2.7- compararea limbajului Caragiale S19: 15– 19.02. 2021
cinematografic cu acela al - Limbaj literar - limbaj
textului scris ; cinematografic.
3.3- argumentarea unui punct de - Raportul text – imagine
vedere privind raportul dintre - Concepte specifice
cele două arte cinematografiei. Cronica de film 1
Evaluare
4. 1.2 - identificarea elementelor Balta Albǎ de Vasile Alecsandri S20: 22-26.02.2021
AVENTURĂ, specifice din structura unor - Construcţia subiectului povestirii 8
tipuri de texte studiate - Componentele actului de
CĂLĂTORIE 1.4- redactarea unor texte diverse comunicare S21: 1-5.03.2021
1.5- utilizarea adecvată a formelor - Funcţiile actului de comunicare în
exprimării orale şi scrise povestire
în diverse situaţii de comunicare;
2.1- aplicarea unor tehnici vizând
înţelegerea textelor literare şi
nonliterare
2.4 – analiza componentelor
structurale şi expresive ale
textelor literare studiate şi
discutarea rolului acestora în

22
tratarea temelor
2.6- aplicarea conceptelor de
specialitate în analiza textului;
3.3. Elaborarea unei argumentări
orale sau scrise pe baza textelor
studiate
1.2 - identificarea elementelor Limbă şi comunicare:
specifice din structura unor Povestirea. Povestirea orală. 2 S22: 8-12.03.2021
tipuri de texte studiate Povestirea scrisă.
1.3- exprimarea orală a reacţiilor şi
opiniilor
1.4- redactarea unor texte diverse
1.5- utilizarea adecvată a formelor
exprimării orale şi scrise
în diverse situaţii de comunicare
1.2 - identificarea elementelor Ficţiunea literarǎ:
specifice din structura unor Hanu-Ancuței – Mihail 2 S22: 8-12.03.2021
tipuri de texte studiate Sadoveanu
1.3- exprimarea orală a reacţiilor şi- Temă. Motiv. Viziune despre
opiniilor lume
1.4- redactarea unor texte diverse - Raportul realitate - ficţiune
1.5- utilizarea adecvată a formelor literară
exprimării orale şi scrise - Relaţii spaţiale şi temporale
în diverse situaţii de comunicare - Transformarea vorbirii directe în
2.2- identificarea temei textului vorbire indirectă
2.4- analizarea componentelor - Moduri de expunere. Naraţiunea
structurale şi expresive ale - Rolul expresiv al părţilor de
textului  vorbire
2.6- aplicarea conceptelor de - Limbajul naratorului – limbajul
specialitate în analiza textului; personajelor
1.4- redactarea unor texte diverse Limbă şi comunicare:
1.5- utilizarea adecvată a formelor Rezumatul. Rezumatul scris şi 2 S23: 15-19.03.2021
exprimării orale şi scrise rezumatul oral
în diverse situaţii de comunicare
2.1- aplicarea unor tehnici vizând
înţelegerea textelor literare şi
nonliterare

23
1.2- identificarea elementelor Ficţiune şi realitate
specifice din structura textelor Literatura de frontieră : S23: 15-19.03.2021
4
studiate Metropole de Liviu Rebreanu S24: 22-26.03.2021
1.4- redactarea unor texte diverse Jurnalul: Jurnal de Liviu
1.5- utilizarea adecvată a formelor Rebreanu
exprimării orale şi scrise - Literatura de frontieră
2.1- aplicarea unor tehnici vizând - Caracteristici ale literaturii
înţelegerea textelor literare şi memorialistice
nonliterare
2.2- identificarea temei textului
3.1- identificarea structurilor
argumentative din text

1.1 - utilizarea adecvată a Limbă şi comunicare:


achiziţiilor lingvistice în - Receptarea diverselor tipuri de 2
înţelegerea şi în producerea mesaje
S24: 22-26.03.2021
diverselor texte - Funcţiile comunicării
1.2- identificarea elementelor
specifice din structura textelor
studiate
1.5- utilizarea adecvată a formelor
exprimării orale şi scrise
2.5 – compararea trăsăturilor
definitorii ale comunicării în texte
ficţionale şi nonficţionale
1.1 - utilizarea adecvată a Relaţia cultură – ficţiune – S25:29.03-
achiziţiilor lingvistice în publicitate: 2 1.04.2021
înţelegerea şi în producerea - Anunţul publicitar
diverselor texte
1.2- identificarea elementelor
specifice din structura textelor
studiate
3.1- identificarea structurilor
argumentative din text

24
S25:29.03-
2 1.04.2021
Evaluarea unității

5. 1.1- utilizarea corectă şi adecvată aFicţiunea literarǎ:


formelor exprimării orale şi scriseLetopiseţul Ţǎrii Moldovei de 4
în diverse situaţii de comunicare Grigore Ureche S26: 12-16.04.2021
1.2 - identificarea elementelor - Portretul literar. Aplicaţii
specifice din structura textelor
PERSONALITĂŢI, studiate Aici se aratǎ un voievod mare şi
EXEMPLE, MODELE 1.4 - redactarea unor texte diverse un Jder mititel
2.1 - aplicarea unor tehnici privindde Mihail Sadoveanu
înţelegerea unor texte literare si - Temă şi viziune despre lume S27: 19-23.04.2021
nonliterare - Planul simplu de idei. Planul 6
S28: 26-29.04.2021
2.2- identificarea temei textului dezvoltat de idei.
2.4- analizarea componentelor - Personajul literar. Modalităţi de
structurale şi expresive ale caracterizare: caracterizarea
textului  indirectă
2.6- argumentarea încadrării unui
text într-o specie pe baza
trăsăturilor acestuia
1.1- utilizarea corectă şi adecvată aLimbă şi comunicare:
formelor exprimării orale şi scrise- Arhaismele. Regionalismele. 2
în diverse situaţii de comunicare Aplicaţii S28: 26-29.04.2021
1.2 - identificarea elementelor - Scrierea cu majusculǎ. Aplicaţii
specifice din structura textelor - Folosirea pluralului în locul
studiate singularului

1.1- utilizarea corectă şi adecvată a Textul epistolar S29: 10-14.05.2021


formelor exprimării orale şi scrise Corespondenţa Mihai Eminescu- 4
în diverse situaţii de comunicare Titu Maiorescu
1.2 - identificarea elementelor - Convenţiile stilului epistolar
specifice din structura textelor - Corespondenţa privatǎ şi oficialǎ.
studiate Aplicaţii
1.4- redactarea unor texte diverse

25
2.1- aplicarea unor tehnici privind
înţelegerea unor texte literare şi
nonliterare

Evaluare semestrialǎ - Recapitulare în vederea lucrării 3 S30: 17-21.05.2021


scrise semestriale 1
- Lucrare scrisă semestrială
1.4- redactarea unor texte diverse O samǎ de cuvinte de Ion
1.5- utilizarea corectă şi adecvată aNeculce
formelor exprimării scrise în - Fişa de lecturǎ. Aplicaţii
diverse situaţii de comunicare Letopiseţul Ţării Moldovei de 4 S31:24–28.05. 2021
2.1- aplicarea unor tehnici privind Grigore Ureche
înţelegerea unor texte literare şi
nonliterare
2.2- identificarea temei textului
1.4- redactarea unor texte diverse Discursul oratoric:
1.5- utilizarea corectă şi adecvată a- Text suport :Discurs rostit la *1.06 – zi liberă
formelor exprimării asociaţia britanicǎ de boli neuro-
orale şi scrise în diverse situaţii demotorii din Birmingham, în 4
S32: 31.05-4.06.2021
comunicare octombrie 1987
2.1- aplicarea unor tehnici privind - Structura discursului, modalitǎţi
înţelegerea unor texte literare şi de organizare şi alcǎtuire
nonliterare - Eseu nestructurat: Personalitatea
2.2- identificarea temei textului X, model pentru mine

RECAPITULARE - Mijloace interne de îmbogăţire a 2 S33: 7–11.06.2021


FINALĂ vocabularului.
- Relaţii semantice
- Genuri literare 2
- Reflectarea aceleiaşi teme literare
în genuri şi specii diferite 4 S34: 14-18.06.2021
- Ore la dispoziţia profesorului

26
27

S-ar putea să vă placă și