Sunteți pe pagina 1din 24

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru agricultură, Comisia pentru buget, finanțe Comisia pentru muncă și
silvicultură, industrie și bănci protecție socială
alimentară și servicii specifice

București, 13 aprilie 2022 București, 13 aprilie 2022 București, 13 aprilie 2022


Nr. 4c-5/228 Nr. 4c-2/101 Nr. 4c-7/289

Către
BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru


modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, transmis
Comisiei pentru pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice,
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru muncă și protecție socială, pentru
dezbatere pe fond, cu adresa nr. PLx 35 /2022 din 9 februarie 2022.
În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.

PREȘEDINTE PREȘEDINTE PREȘEDINTE


Florin-Ionuț BARBU Bogdan-Iulian HUŢUCĂ Adrian SOLOMON
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, Comisia pentru buget, finanțe și bănci Comisia pentru muncă și protecție socială
industrie alimentară și servicii specifice
București, 13 aprilie 2022 București, 13 aprilie 2022 București, 13 aprilie 2022
Nr. 4c-5/228 Nr. 4c-2/101 Nr. 4c-7/289

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor
acte normative și prorogarea unor termene
(PLx 35/2022)

În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, modificările şi completările ulterioare, cu adresa
nr. PLx 35/2022 din 9 februarie 2022, Comisia pentru pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia
pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile sesizate în fond au analizat avizele favorabile ale Comisiei pentru drepturile omului,
culte și problemele minorităților naționale, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru politică economică, reformă și
privatizare, Comisiei pentru industrii și servicii, avizul avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 935/22.11.2021 și avizul negativ al
Consiliului Economic și Social nr. 7480/02.11.2021.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare acordarea de facilităţi fiscale persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi
asimilate salariilor încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară.
Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința din 7 februarie 2022, în condițiile art. 75 alineatul
(2) teza a III-a din Constituția României, republicată.

În conformitate cu prevederile art. 62 și art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul de Lege în ședințe separate.

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de Lege în ședința cu prezenţă fizică şi online din data de 12
aprilie 2022. La lucrările Comisiei deputaţii şi-au înregistrat prezența conform listei de prezență, iar la dezbatere a participat în calitate de
invitat domnul Lucian - Ovidiu Heiuş, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor.
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au examinat proiectul de lege în
ședința desfășurată cu prezenţă fizică şi online în data de 13 aprilie 2022. La lucrările Comisiei deputaţii au fost prezenți conform listei de
prezență.
Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au examinat proiectul de Lege în ședința cu prezenţă fizică şi online din data de
13 aprilie 2022. La lucrările Comisiei deputaţii şi-au înregistrat prezența conform listei de prezență.

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să
propună plenului Camerei Deputaţilor, un raport comun de adoptare a proiectului de Lege cu amendamentele admise prezentate în
Anexa nr.1. Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr.2.
În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din
Constituția României, republicată.

PREȘEDINTE PREȘEDINTE PREȘEDINTE


Florin-Ionuț BARBU Bogdan-Iulian HUȚUCĂ Adrian SOLOMON

SECRETAR SECRETAR SECRETAR


Constantin BÎRCĂ Iulius - Marian FIRCZAK Tudor Polak

Șef serviciu Anton Păștinaru Șef serviciu Giorgiana Ene Șef birou Lidia Vlădescu

Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea Consilier parlamentar Alexandra Nistor


 
ANEXA NR.1

AMENDAMENTE ADMISE

În urma dezbaterilor, comisiile au hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare


crt. act normativ de bază (autor amendament)
1.
__ Titlul legii

Lege pentru modificarea şi Lege pentru modificarea si Pentru respectarea


completarea Ordonanţei de completarea unor acte normative exigențelor impuse de
urgenţă a Guvernului normele de tehnică
nr.114/2018 privind instituirea Autori: membrii comisiilor legislativă.
unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice
şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea
unor termene

2.
__ Articol unic. - Ordonanţa de Art.I. - Legea nr. 227/2015 Pentru respectarea
urgenţă a Guvernului privind Codul fiscal, publicată în exigențelor impuse de
nr.114/2018 privind instituirea Monitorul Oficial al României, normele de tehnică
unor măsuri în domeniul Partea I, nr. 688 din 10 legislativă.
investiţiilor publice şi a unor septembrie 2015, cu modificările
măsuri fiscal-bugetare, şi completările ulterioare, se
modificarea şi completarea unor modifică şi se completează după
acte normative şi prorogarea cum urmează:
unor termene, publicată în
Monitorul Oficial al României, Autori: membrii comisiilor


 
Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare
crt. act normativ de bază (autor amendament)
Partea I, nr. 1116 din 29
decembrie 2018, cu modificările
şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după
cum urmează:

3.
d) scutirea se aplică potrivit __ 1. La articolul 60, punctul 5,
instrucţiunilor la ordinul litera d) se modifică și va
comun al ministrului avea următorul cuprins:
finanţelor publice, al ”d) scutirea se aplică potrivit Pentru facilitarea
ministrului muncii şi justiţiei procedurii aprobate prin emiterii normelor
sociale şi al ministrului ordin al ministrului subsecvente.
sănătăţii, prevăzut la art. 147 finanțelor, iar Declarația privind
alin. (17), iar Declaraţia privind obligațiile de plată a contribuțiilor
obligaţiile de plată a sociale, impozitului pe venit și
contribuţiilor sociale, impozitului evidența nominală a persoanelor
pe venit şi evidenţa nominală a asigurate reprezintă declarație
persoanelor asigurate reprezintă pe propria răspundere pentru
declaraţie pe propria răspundere îndeplinirea condițiilor de aplicare
pentru îndeplinirea condiţiilor de a scutirii;”
aplicare a scutirii;
Autori: membrii comisiilor

4.
e) mecanismul de calcul al cifrei __ 2. La articolul 60, punctul 5, Corelare legislativa
de afaceri prevăzut la lit. b), în litera e) se abrogă.
vederea aplicării facilităţii fiscale,
se va stabili prin ordin al Autori: membrii comisiilor
preşedintelui Comisiei Naţionale
de Strategie şi Prognoză, care se
va publica pe site-ul instituţiei.


 
Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare
crt. act normativ de bază (autor amendament)
5.
Art.60. - Sunt scutiţi de la plata 1. La articolul 66, după Pct.1 se elimină Pentru respectarea
impozitului pe venit următorii punctul 1 se introduce un nou exigențelor impuse de
contribuabili: punct, pct.11, cu următorul normele de tehnică
cuprins: legislativă.

11. La articolul 60, după punctul 3. La articolul 60, după punctul


5 se introduce un nou punct, 6 se introduce un nou punct, Pct.6 a fost introdus
pct.6, cu următorul cuprins: pct.7, cu următorul cuprins: prin Legea
nr.296/2020 şi se
6. persoanele fizice, pentru „7. persoanele fizice, pentru referă la prosumatorii
veniturile realizate din salarii şi veniturile realizate din salarii şi casnici.
asimilate salariilor prevăzute la asimilate salariilor prevăzute la
art.76 alin.(1) - (3), în perioada art.76 alin.(1) - (3), pentru
1 ianuarie 2022 - 31 decembrie activitatea desfășurată în Pentru evitarea
2028 inclusiv, pentru care sunt România, până la 31 decembrie retroactivităţii legii.
îndeplinite următoarele condiţii: 2028 inclusiv, pentru care sunt
îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:

a) angajatorii desfăşoară a) angajatorii care desfășoară pe


activităţi în sectorul agricol teritoriul României activități în
definite de următoarele coduri sectorul agricol și în industria
CAEN: alimentară definite de
următoarele coduri CAEN:

1. Cod CAEN 01: Agricultură, 1. nemodificat


vânătoare şi servicii anexe

011 - Cultivarea plantelor nemodificat


nepermanente

012 - Cultivarea plantelor din nemodificat


culturi permanente

 
Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare
crt. act normativ de bază (autor amendament)

013 - Cultivarea plantelor nemodificat


pentru înmulţire

014 - Creşterea animalelor nemodificat

015 - Activităţi în ferme mixte nemodificat


(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)

016 - Activităţi auxiliare nemodificat


agriculturii şi activităţi după
recoltare

017 - Vânătoare, capturarea se elimină


cu capcane a vânatului şi
activităţi de servicii anexe
vânătorii

2. Cod CAEN 02: Silvicultură şi 2. se elimină


exploatare forestieră
021 - Silvicultura şi alte
activităţi forestiere
0210 - Silvicultura şi alte
activităţi forestiere

3. Cod CAEN 031: Pescuitul 3. se elimină

4. Cod CAEN 10: Industria Punctul 4 devine pct.2


alimentară nemodificat

b) prevederile punctului 5 b) angajatorii realizează cifră de


lit.b) - d) se aplică în mod afaceri din activitățile menționate
corespunzător. la lit. a) în limita a cel puțin 80%

 
Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare
crt. act normativ de bază (autor amendament)
din cifra de afaceri totală. Pentru Măsura are în vedere
angajatorii nou-înființați, definirea condițiiilor
respectiv înregistrați la registrul clare, specifice
comerțului/înregistrați fiscal domeniilor de
începând cu luna iunie 2022, activitate vizate,
cifra de afaceri se calculează astfel încât să permită
cumulat de la data înregistrării, aplicarea corectă a
inclusiv luna în care se aplică facilității de către
scutirea, iar pentru angajatorii angajatori.
existenți la data de 1 iunie 2022
se consideră ca bază de calcul
cifra de afaceri realizată cumulat
de la începutul anului, respectiv
cumulat de la data înregistrării în
cazul celor constituiţi/
înregistrați în perioada cuprinsă
între începutul anului și data de
1 iunie 2022, inclusiv luna în
care se aplică scutirea. Pentru
angajatorii existenți la data de 1
ianuarie a fiecărui an ulterior
datei de 1 iunie 2022, cifra de
afaceri din activitățile menționate
la lit.a) se calculează cumulat
pentru perioada corespunzătoare
din anul curent, inclusiv luna în
care se aplică scutirea. Această
cifră de afaceri se realizează pe
bază de contract sau comandă și
acoperă manoperă, materiale,
utilaje, transport, echipamente,
dotări, precum și alte activități
auxiliare necesare activităților
menționate la lit. a). Cifra de

 
Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare
crt. act normativ de bază (autor amendament)
afaceri va cuprinde inclusiv
producția realizată și
nefacturată;

c) veniturile brute lunare din


salarii și asimilate salariilor
prevăzute la art. 76 alin. (1) -
(3), realizate de persoanele fizice
pentru care se aplică scutirea
sunt calculate la un salariu brut
de încadrare pentru 8 ore de
muncă/zi de minimum 3.000 lei
lunar. Scutirea se aplică pentru
sumele din venitul brut lunar de
până la 30.000 lei, obținut din
salarii și asimilate salariilor
prevăzute la art. 76 alin. (1) -
(3), realizate de persoanele
fizice. Partea din venitul brut
lunar ce depășește 30.000 lei nu
va beneficia de facilități fiscale;

d) scutirea se aplică potrivit


procedurii aprobate prin ordin al
ministrului finanțelor;”

Autori: membrii comisiilor


 
Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare
crt. act normativ de bază (autor amendament)
6.
Art. 1381: Prevederi speciale pentru __ 4. La articolul 1381 alineatul
domeniul construcţiilor (3) se modifică și va avea Corelare cu
următorul cuprins: modificările propuse
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se
”(3) Prevederile alin. (1) și (2) se anterior.
aplică potrivit instrucţiunilor la
ordinul comun al ministrului
aplică potrivit procedurii
finanţelor publice, al ministrului aprobate prin ordinul ministrului
muncii, familiei, protecţiei sociale şi finanțelor prevăzut la art. 60
persoanelor vârstnice şi al pct. 5. lit. d).”
ministrului sănătăţii, prevăzut la art.
147 alin.(17). Autori: membrii comisiilor

7.
__ 2. La articolul 66, după Pct.2 se elimină
punctul 10 se introduce un
nou punct, pct.101, cu
următorul cuprins:

101. După articolul 1381 se 5. După articolul 1381 se Pentru respectarea


introduce un nou articol, introduc două noi articole, exigențelor impuse de
art.1382, cu următorul cuprins: art.1382 şi 1383, cu următorul normele de tehnică
cuprins: legislativă.
Art.1382 - Prevederi speciale
pentru domeniul agriculturii: „Art.1382 - Prevederi speciale
pentru sectorul agricol:
(1) În perioada 1 ianuarie
2022 - 31 decembrie 2028 (1) Pentru persoanele fizice care
inclusiv, pentru persoanele fizice realizează venituri din salarii și
care realizează venituri din asimilate salariilor încheiate cu Pentru corelare cu
salarii şi asimilate salariilor angajatori care desfășoară art.60 pct.7
realizate în baza contractelor de activități în sectorul agricol și în
muncă încheiate cu angajatori industria alimentară care se
care desfăşoară activităţi în încadrează în condițiile prevăzute
sectorul agricol şi care se la art.60 pct.7, cota contribuției

10 
 
Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare
crt. act normativ de bază (autor amendament)
încadrează în condiţiile prevăzute de asigurări sociale prevăzută la
la art.60 pct.6, cota contribuţiei art.138 lit.a) se reduce cu 3,75
de asigurări sociale prevăzută la puncte procentuale. Prevederea
art.138 lit.a) se reduce cu 3,75% se aplică până la data de 31
puncte procentuale. decembrie 2028.

(2) Prevederile art.1381 Alin.(2) nemodificat


alin.(2) şi (3) se aplică în mod
corespunzător şi persoanelor
fizice prevăzute la alin.(1).
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se
__ aplică potrivit procedurii
aprobate prin ordinul ministrului
finanțelor prevăzut la art.60
pct.7 lit.d).
Completarea vizează
Art. 1383. - (1) Prin excepție de
exprimarea opțiunii
la prevederile art. 1381 alin.(1) și
angajaților de a
(2) şi art. 1382 alin. (1) și (2),
continua, respectiv de
a
persoanele fizice care realizează relua plata
contribuției la pilonul
venituri din salarii şi asimilate
salariilor din domeniileII al sistemului de
respective, pot opta pentru pensii, aceasta
plata cotei de 3,75% datorate laacumulându-se în
fondul de pensii administrat conturile lor personale
privat. și completându-le
(2) Opțiunea se depune în scris,ulterior veniturile
la angajator, acesta reținând aferente pensiei
contribuția aferentă calculate
potrivit potrivit
prevederilor legale.” legislației privind
sistemul de asigurări
Autori: membrii comisiilor şi sociale de stat.
Magyar Loránd şi Miklós Zoltán,
deputaţi UDMR
11 
 
Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare
crt. act normativ de bază (autor amendament)
8.
Art. 140: Baza de calcul al 3. La articolul 66 punctul 12, 6. La articolul 140, după
contribuţiei de asigurări sociale după alineatul (2) al alineatul (2) se introduce un nou Corelare cu
datorate de angajatori sau persoane articolului 140 se introduce alineat, alin.(3), cu următorul modificările propuse
asimilate acestora
un nou alineat, alin.(3), cu cuprins: anterior.
(2) Nu se cuprind în baza lunară de
următorul cuprins:
calcul al contribuţiei de asigurări
sociale datorate de angajatorii care (3) Prevederile alin.(2) se aplică „(3) Prevederile alin.(2) se aplică
desfăşoară activităţi în sectorul şi angajatorilor care desfăşoară şi angajatorilor care desfăşoară
construcţii şi care se încadrează în activităţi în sectorul agricol şi activităţi în sectorul agricol și în
condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 care se încadrează în condiţiile industria alimentară care se
veniturile din salarii şi asimilate prevăzute la art.60 pct.6, în încadrează în condiţiile prevăzute
salariilor realizate de persoanele perioada 1 ianuarie 2022 - 31 la art.60 pct.7, până la 31
fizice. Prevederea se aplică până la decembrie 2028 inclusiv. decembrie 2028 inclusiv.”
data de 31 decembrie 2028 inclusiv.
Autori: membrii comisiilor

9.
14. La articolul 146, alineatele 4. La articolul 66 punctul 7. La articolul 146,
(5) şi (51) se modifică şi vor 14, alineatele (5) şi (51) ale alineatul (5) se modifică şi va
avea următorul cuprins: articolului 146 se modifică şi avea următorul cuprins:
vor avea următorul cuprins:

(5) Calculul contribuţiei de (5) Calculul contribuţiei de „(5) Calculul contribuţiei de


asigurări sociale datorate de asigurări sociale datorate de asigurări sociale datorate de
către persoanele fizice care obţin către persoanele fizice care obţin către persoanele fizice care obţin
venituri din salarii sau asimilate venituri din salarii sau asimilate venituri din salarii sau asimilate
salariilor, precum şi de către salariilor precum şi de către salariilor precum şi de către
instituţiile prevăzute la art. 136 instituţiile prevăzute la art.136 instituţiile prevăzute la art.136
lit. d)-f) se realizează prin lit.d) - f) se realizează prin lit.d) - f) se realizează prin
aplicarea cotelor stabilite potrivit aplicarea cotelor stabilite, aplicarea cotelor stabilite,
art. 138 lit. a) sau art. 1381 alin. potrivit art.138 lit.a), art.1381 potrivit art.138 lit.a), art.1381
(1) şi (2), după caz, asupra alin.(1) şi (2) sau art.1382 alin.(1) şi (2), art.1382 alin.(1)
bazelor lunare de calcul alin.(1), după caz, asupra sau 1383 alin.(1), după caz,
12 
 
Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare
crt. act normativ de bază (autor amendament)
prevăzute la art. 139, art. 143- bazelor lunare de calcul asupra bazelor lunare de calcul
145, după caz, în care nu se prevăzute la art.139, art.143 - prevăzute la art.139, art.143 -
includ veniturile prevăzute la art. 145, după caz, în care nu se 145, după caz, în care nu se
141 şi 142. includ veniturile prevăzute la includ veniturile prevăzute la
art.141 şi 142. art.141 şi 142.”

(51) Contribuţia de asigurări Alin.(51) se elimină. Alin.(51) a fost


sociale datorată de către abrogat prin Legea
persoanele fizice care obţin nr.263/2019
venituri din salarii sau asimilate Autori: membrii comisiilor
salariilor, în baza unui contract
individual de muncă cu normă
întreagă sau cu timp parţial,
calculată potrivit alin.(5), nu
poate fi mai mică decât nivelul
contribuţiei de asigurări sociale
calculate prin aplicarea cotelor
stabilite potrivit art.138 lit.a),
art.1381 sau art.1382, după
caz, asupra salariului de bază
minim brut pe ţară în vigoare în
luna pentru care se datorează
contribuţia de asigurări sociale,
corespunzător numărului zilelor
lucrătoare din luna în care
contractul a fost activ.

13 
 
Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare
crt. act normativ de bază (autor amendament)
10.
Art. 154: Categorii de persoane 5. La articolul 66, după Pct.5 se elimină
fizice exceptate de la plata punctul 16 se introduce un
contribuţiei de asigurări sociale nou punct, pct.161, cu
de sănătate următorul cuprins:

(1) Următoarele categorii de 161. La articolul 154, după litera 8. La articolul 154, după litera r)
persoane fizice sunt exceptate r) a alineatului (1) se introduce o a alineatului (1) se introduce o
de la plata contribuţiei de nouă literă, lit.r1), cu următorul nouă literă, lit.s), cu următorul
asigurări sociale de sănătate: cuprins: cuprins:

r1) persoanele fizice pentru „s) persoanele fizice care obţin


veniturile din salarii şi asimilate venituri din salarii şi asimilate
salariilor în baza contractelor salariilor care desfăşoară Corelare cu
individuale de muncă încheiate activităţi la angajatori din modificările propuse.
cu angajatori care desfăşoară sectorul agricol și din industria
activităţi în sectorul agricol şi alimentară şi care se
care se încadrează în condiţiile încadrează în condiţiile prevăzute
prevăzute la art.60 pct.6, în la art.60 pct.7, până la 31
perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2028 inclusiv.”
decembrie 2028 inclusiv.
Autori: membrii comisiilor

11.
__ 9. La articolul 154 alineatul Corelare cu
(2) se modifica si va avea amendamentele
(2) Persoanele fizice aflate în urmatorul cuprins: propuse.
situaţiile prevăzute la alin. (1) „(2) Persoanele fizice aflate în
lit. d)-r), dacă realizează situaţiile prevăzute la alin. (1)
venituri din cele prevăzute la art. lit. d)-s), dacă realizează
155 alin. (1), altele decât cele venituri din cele prevăzute la art.
pentru care sunt exceptate, 155 alin. (1), altele decât cele
datorează contribuţia de pentru care sunt exceptate,
asigurări sociale de sănătate, datorează contribuţia de
14 
 
Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare
crt. act normativ de bază (autor amendament)
conform regulilor specifice asigurări sociale de sănătate,
prezentului titlu. conform regulilor specifice
prezentului titlu.”

Autori: membrii comisiilor

12.
Art.2203: Cota contribuţiei 6. La articolul 66 punctul 20, 10. La articolul 2203, după Pentru respectarea
asiguratorii pentru muncă după alineatul (2) al alineatul (2) se introduce un nou exigențelor impuse de
3
articolului 220 se introduce alineat, alin.(3), cu următorul normele de tehnică
(2) Prin excepţie de la prevederile un nou alineat, alin.(3), cu cuprins: legislativă.
alin. (1), în perioada 1 ianuarie următorul cuprins:
2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv,
cota contribuţiei asiguratorii pentru
(3) Prevederile alin.(2) se aplică „(3) Prevederile alin.(2) se aplică
muncă se reduce la nivelul cotei
care se face venit la Fondul de
în mod corespunzător şi în mod corespunzător şi Corelare cu
garantare pentru plata creanţelor angajatorilor care desfăşoară angajatorilor care desfăşoară modificările propuse
salariale constituit în baza Legii activităţi în sectorul agricol şi activităţi în sectorul agricol și în anterior.
nr. 200/2006 privind constituirea şi care se încadrează în condiţiile industria alimentară şi care se
utilizarea Fondului de garantare prevăzute la art.60 pct.6. încadrează în condiţiile prevăzute
pentru plata creanţelor salariale, cu la art.60 pct.7, până la 31
modificările ulterioare, în cazul decembrie 2028 inclusiv.
angajatorilor care desfăşoară
activităţi în sectorul construcţii şi Autori: membrii comisiilor
care se încadrează în condiţiile
prevăzute la art. 60 pct. 5.

15 
 
Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare
crt. act normativ de bază (autor amendament)
13.
Art. 2206: Stabilirea şi plata 7. La articolul 66, după Pct.7 se elimină
contribuţiei asiguratorie pentru punctul 22 se introduce un
muncă nou punct, pct.221, cu
următorul cuprins:

(41) Prin excepţie de la prevederile 221. La articolul 2206, după 11. La articolul 2206, după
alin. (4), în perioada 1 ianuarie alineatul (41) se introduce un alineatul (41) se introduce un
2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv,
nou alineat, alin.(42), cu nou alineat, alin.(42), cu
contribuţia asiguratorie pentru
muncă încasată la bugetul de stat
următorul cuprins: următorul cuprins:
de la angajatorii care desfăşoară
activităţi în sectorul construcţii şi (42) Prevederile alin.(41) se „(42) Prevederile alin.(41) se
care se încadrează în condiţiile aplică în mod corespunzător şi aplică în mod corespunzător şi
prevăzute la art. 60 pct. 5 se angajatorilor care desfăşoară angajatorilor care desfăşoară Corelare cu
distribuie integral la Fondul de activităţi în sectorul agricol şi activităţi în sectorul agricol și în modificările propuse
garantare pentru plata creanţelor care se încadrează în condiţiile industria alimentară şi care se anterior.
salariale constituit în baza Legii prevăzute la art.60 pct.6. încadrează în condiţiile prevăzute
nr. 200/2006, cu modificările şi la art.60 pct.7, până la 31
completările ulterioare.
decembrie 2028 inclusiv.”

Autori: membrii comisiilor

14.
(1) Prin derogare de la prevederile 8. La articolul 68, după Art.II. - (1) Prin derogare de la Corelare cu
art. 224 alin. (2) din Legea alineatul (1) se introduce un prevederile art. 224 alin. (2) din modificările propuse
nr. 95/2006 privind reforma în nou alineat, alin.(11), cu Legea nr. 95/2006 privind anterior.
domeniul sănătăţii, republicată, cu
următorul cuprins: reforma în domeniul sănătăţii,
modificările şi completările
ulterioare, persoanele fizice care îşi
republicată, cu modificările şi
desfăşoară activitatea în baza (11) Prevederile alin.(1) se aplică completările ulterioare,
contractelor individuale de muncă în mod corespunzător şi persoanele fizice care desfăşoară
încheiate cu angajatori care persoanelor fizice care îşi activităţi în sectorul agricol și în
desfăşoară activităţi în sectorul desfăşoară activitatea în baza industria alimentară şi care se
construcţii şi care se încadrează în contractelor individuale de încadrează în condiţiile prevăzute
condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 muncă încheiate cu angajatori la art.60 pct.7 din Legea
16 
 
Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare
crt. act normativ de bază (autor amendament)
din Legea nr. 227/2015 privind care desfăşoară activităţi în nr. 227/2015 privind Codul
Codul fiscal, cu modificările şi condiţiile prevăzute la art.60, fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, sunt pct.6 din Legea nr.227/2015, cu completările ulterioare, precum
asigurate în perioada 1 ianuarie modificările şi completările şi cu modificările şi completările
2019 - 31 decembrie 2028 în
ulterioare, în perioada 1 ianuarie aduse prin prezenta lege, sunt
sistemul asigurărilor sociale de
sănătate fără plata contribuţiei.
2022 - 31 decembrie 2028. asigurate până la 31 decembrie
2028 inclusiv în sistemul
asigurărilor sociale de sănătate
fără plata contribuţiei.

(2) Persoanele fizice prevăzute la


alin. (1) beneficiază, până la 31
decembrie 2028 inclusiv, de
drepturile acordate din sistemul
asigurărilor pentru accidente de
muncă şi boli profesionale,
sistemul asigurărilor pentru
şomaj, conform legislaţiei în
vigoare, inclusiv de concedii şi
indemnizaţii de asigurări sociale
de sănătate, fără plata de către
angajatori a contribuţiei
asiguratorii pentru muncă
prevăzută de Legea
nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, precum
şi cu cele aduse prin prezenta
lege.

(3) Perioadele lucrate în sectorul


agricol și în industria alimentară
de către persoanele prevăzute la
alin. (1) constituie stagiu de
17 
 
Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare
crt. act normativ de bază (autor amendament)
cotizare pentru stabilirea
dreptului la indemnizaţie de
şomaj şi indemnizaţie pentru
incapacitate temporară de
muncă acordate în conformitate
cu legislaţia în vigoare.

Autori: membrii comisiilor

15.
Art.68 9. La articolul 68, Pct.9 se elimină Prevederile se
alineatele (2) şi (3) se regăsesc în art.II
modifică şi vor avea reformulat.
următorul cuprins: Autori: membrii comisiilor

(2) Persoanele fizice prevăzute la (2) Persoanele fizice


alin.(1) beneficiază în perioada 1 prevăzute la alin.(1) şi (11)
ianuarie 2019 - 31 decembrie beneficiază pe perioada 1
2028 de drepturile acordate din ianuarie 2019-31 decembrie
sistemul asigurărilor pentru 2028, respectiv 1 ianuarie
accidente de muncă şi boli 2022 - 31 decembrie 2028, de
profesionale, sistemul drepturile acordate de sistemul
asigurărilor pentru şomaj, asigurărilor pentru accidente de
conform legislaţiei în vigoare, muncă şi boli profesionale,
inclusiv de concedii şi sistemul asigurărilor pentru
indemnizaţii de asigurări şomaj, conform legislaţiei în
sociale de sănătate, fără plata de vigoare, inclusiv de concediu şi
către angajatori a contribuţiei indemnizaţie de asigurări
asiguratorii pentru muncă sociale de sănătate, fară plata de
prevăzută de Legea nr.227/2015 către angajatori a contribuţiei
privind Codul fiscal, cu asigurătorii pentru muncă
modificările şi completările prevăzută de Legea nr.227/2015
ulterioare. privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările
18 
 
Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare
crt. act normativ de bază (autor amendament)
ulterioare.

(3) Perioadele lucrate în sectorul (3) Perioade lucrate în


construcţiilor de către persoanele sectorul construcţiilor şi în
prevăzute la alin. (1) constituie sectorul agricol de către
stagiu de cotizare pentru persoanele prevăzute la alin.(1)
stabilirea dreptului la şi (11) constituie stagiu de
indemnizaţie de şomaj şi cotizare pentru stabilirea
indemnizaţie pentru incapacitate dreptului de indemnizaţie de
temporară de muncă acordate în şomaj şi indemnizaţie pentru
conformitate cu legislaţia în incapacitate temporară de
vigoare. muncă acordate în conformitate
cu legislaţia în vigoare.

16.
10. La articolul 71, Art.III. - (1) Prin derogare de Prevederi necesare,
alineatele (2) şi (3) se la prevederile art. 164 alin. (1) similare cu cele
Art.71 modifică şi vor avea din Legea nr. 53/2003 - Codul introduse prin OUG
următorul cuprins: muncii, republicată, cu nr.114/2018
modificările şi completările
ulterioare, până la sfârşitul
anului 2022, pentru sectorul
agricol și în industria alimentară,
salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată va fi de
minimum 3.000 lei lunar, fără a
include indemnizaţiile, sporurile
şi alte adaosuri, pentru un
program normal de lucru în
medie de 167,333 ore pe lună,
reprezentând în medie 17,928
lei/oră.
(2) În perioada 1 ianuarie 2020- (2) În perioada 1 ianuarie 2020 - (2) În perioada 1 ianuarie 2023-
31 decembrie 2028, pentru 31 decembrie 2028, pentru 31 decembrie 2028, pentru
19 
 
Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare
crt. act normativ de bază (autor amendament)
domeniul construcţiilor, salariul domeniul construcţiilor, şi în sectorul agricol și în industria
de bază minim brut pe ţară perioada 1 ianuarie 2022 - 31 alimentară, salariul de bază
garantat în plată va fi de decembrie 2028, pentru minim brut pe ţară garantat în
minimum 3.000 lei lunar, fără a domeniul agricultură, salariul plată va fi de minimum 3.000 lei
include indemnizaţiile, sporurile de bază minim brut pe ţară lunar, fără a include
şi alte adaosuri, pentru un garantat în plată va fi de indemnizaţiile, sporurile şi alte
program normal de lucru în minimum 3000 lei lunar, fară a adaosuri, pentru un program
medie de 167,333 ore pe lună. include indemnizaţiile, sporurile normal de lucru în medie de
şi alte adaosuri, pentru un 167,333 ore pe lună.
program de lucru în medie de
167,333 ore pe lună.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se (3) Prevederile alin.(1) şi (2) (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se
aplică exclusiv domeniilor de se aplică exclusiv domeniilor de aplică exclusiv domeniilor de
activitate prevăzute la art. 60 activitate prevăzute la art.60 activitate prevăzute la art. 60
pct.5 din Legea nr.227/2015, cu pct.5 şi 6 din Legea pct.7 din Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările nr.227/2015, cu modificările şi modificările şi completările
ulterioare. completările ulterioare. ulterioare, precum şi cu
modificările şi completările aduse
prin prezenta lege.
(4) Nerespectarea prevederilor
alin. (1) şi (2) de către societăţi
constituie contravenţie şi se
sancţionează potrivit dispoziţiilor
art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 53/2003, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare, şi atrage anularea
acordării facilităţilor fiscale.

Autori: membrii comisiilor

20 
 
Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare
crt. act normativ de bază (autor amendament)
17.
2. La articolul 30, după alineatul 11. La articolul 81, punctul Art.IV. – La articolul 30 din Pentru respectarea
(2) se introduce un nou alineat, 2, alineatul (3) al articolului Legea nr. 411/2004 privind exigențelor impuse de
alineatul (3), cu următorul 30 se modifică şi va avea fondurile de pensii administrate normele de tehnică
cuprins: următorul cuprins: privat, republicată în Monitorul legislativă.
Oficial al României, Partea I, nr.
482 din 18 iulie 2007, cu
modificările şi completările
ulterioare, alineatul (3) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
"(3) Persoanele fizice care (3) Persoanele fizice care "(3) Persoanele fizice care
realizează venituri din salarii şi realizează venituri din salarii şi realizează venituri din salarii şi
asimilate salariilor în baza asimilate salariilor în baza asimilate salariilor, care
contractelor individuale de contractelor individuale de desfăşoară activităţi în
muncă încheiate cu angajatori munca încheiate cu angajatori sectoarele construcţii,
care desfăşoară activităţi în care desfăşoară activităţi în agricultură și în industria
sectorul construcţii şi care se sectoarele construcţii sau alimentară, şi care se
încadrează în condiţiile prevăzute agricultură şi se încadrează în încadrează în condiţiile prevăzute
la art. 60 pct.5 din Legea condiţiile prevăzute la art.60 la art. 60 pct. 5 şi 7 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, pct.5 şi pct.6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
cu modificările şi completările nr.227/2015 privind Codul fiscal, fiscal, cu modificările şi
ulterioare, sunt exceptate de la cu modificările şi completările completările ulterioare, sunt
prevederile alin.(1), în perioada ulterioare, sunt exceptate de la exceptate de la prevederile
1 ianuarie 2019 - 31 decembrie prevederile alin.(1) în perioada 1 alin.(1) până la data de 31
2028 inclusiv." ianuarie 2019 - 31 decembrie decembrie 2028 inclusiv, cu
2028, respectiv 1 ianuarie excepţia celor care au optat
2022 - 31 decembrie 2028. pentru plata cotei de 3,75%
datorate la fondul de pensii
administrat privat potrivit
art.1383 din Legea
nr. 227/2015, cu modificările
şi completările ulterioare.”

21 
 
Nr. Text Text adoptat de Senat Text propus de comisii Motivare
crt. act normativ de bază (autor amendament)
Autori: membrii comisiilor

18.
Art.V. - Ordinele prevăzute la
art. 60 pct. 5 lit. d) şi pct. 7 lit. Corelare cu
d) din Legea nr. 227/2015 modificările propuse
privind Codul fiscal, cu anterior.
modificările și completările
ulterioare, precum şi cu cele
aduse prin prezenta lege, se
emit în termen de 30 de zile de
la publicarea prezentei legi în
Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Autori: membrii comisiilor


19.
__ __ Art.VI. - Prin derogare de la Tehnică legislativă.
prevederile art. 4 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările
ulterioare, prezenta lege intră în
vigoare la 3 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, şi se aplică
începând cu veniturile aferente
lunii iunie 2022.

Autori: membrii comisiilor

22 
 
ANEXA NR.2

AMENDAMENTE RESPINSE

În cursul dezbaterilor, următoarele amendamente au fost respinse:

Nr. Text iniţial Text propus Motivare Camera


crt. (autor amendament) 1. Argumente susţinere decizională
2. Argumente respingere
1.
Art. 138: Cotele de contribuţii de - La articolul 138, litera a) se 1. Prin amendamentul propus se Camera
asigurări sociale modifică și va avea următorul urmărește creșterea veniturilor nete ale Deputaţilor
cuprins: tuturor angajaților, atât din sectorul
public, cât și din sectorul privat, necesară
Cotele de contribuţii de asigurări „a) 20% datorată de către
menținerii relativ constante a puterii de
sociale sunt următoarele: persoanele fizice care au calitatea de cumpărare a angajaților; scăderea cu 5
a) 25% datorată de către persoanele angajaţi sau pentru care există pp. a contribuțiilor de asigurări sociale va
fizice care au calitatea de angajaţi sau obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări asigura un volum satisfăcător al cererii
pentru care există obligaţia plăţii sociale, potrivit prezentei legi;” agregate a angajaților, cu impact pozitiv
contribuţiei de asigurări sociale, asupra veniturilor din TVA și accize.
potrivit prezentei legi; Autori: deputaţi PNL Gheorghe Trebuie precizat faptul că diminuarea
PECINGINĂ, Florin-Claudiu, Gabriela veniturilor bugetului asigurărilor sociale
HORGA şi Tudor POLAK de stat va fi compensată prin transferuri
de la bugetul de stat, ca urmare a unei
colectări mult mai bune a veniturilor
bugetare. Sursa principală de compensare
va fi determinată din veniturile fiscale,
pentru care se anticipează o colectare
peste prognozele care au stat la baza
fundamentării Legii bugetului de stat
pentru anul 2022.

2. Respins prin vot.

23 
 
Nr. Text iniţial Text propus Motivare Camera
crt. (autor amendament) 1. Argumente susţinere decizională
2. Argumente respingere
3.
Art. 138: Cotele de contribuţii de - La articolul 138, litera a) se 1. – Camera
asigurări sociale modifică și va avea următorul Deputaţilor
cuprins: 2. Respins prin vot.
Cotele de contribuţii de asigurări „a) 20% datorată de către persoanele
sociale sunt următoarele: fizice care au calitatea de angajaţi sau
a) 25% datorată de către persoanele pentru care există obligaţia plăţii
fizice care au calitatea de angajaţi sau contribuţiei de asigurări sociale,
pentru care există obligaţia plăţii potrivit prezentei legi pentru valoarea
contribuţiei de asigurări sociale, venitului brut cumulat egal sau mai
potrivit prezentei legi; mic decât valoarea salariului minim
brut garantat în plată;”

- La articolul 138, după litera a)


se introduce o nouă literă, lit.a1),
cu următorul cuprins:
„a1) 25% datorată de către
persoanele fizice care au calitatea de
angajaţi sau pentru care există
obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări
sociale, potrivit prezentei legi pentru
valoarea venitului brut cumulat mai
mare decât valoarea salariului minim
brut garantat în plată;”

Autor: deputat Cristian Seidler

24