Sunteți pe pagina 1din 7

FIŞA POSTULUI

anexă la contractul individual de muncă nr. ........................... din data


de .....................................

ANGAJATOR: SC FGF CONSTRUCT IMPEX SRL

Nr. ord. Reg. Com./an: J12/4076/2007,CUI: 22426512, Sediu: sat Bunesti,comuna


Mintiu Gherlii, nr.266B, jud.Cluj

DENUMIRE POST: Administrator ( COR 242111 ).


1. OCUPANTUL POSTULUI: .....................................................................
2. CADRUL ORGANIZATORIC: BIROU, PRODUCTIE, TEREN
3. SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: administrarea si coordonarea activitatii din cadrul
societatii
4. RELATII:
Relaţii ierarhice: are în subordine: lucratori productie, personal tehnico administrativ
Relatii functionale: sectorul de productie,economico financiar
Relatii de colaborare: furnizori, clienti, societati de consultanta,banci,etc
Este înlocuit de: ...........................................
5. RESURSE ALOCATE POSTULUI:
-Mijloace de productie- laptop,imprimanta, tel/fax
-Materiale igienico-sanitare: sapun
-Trusă de prim ajutor;
-Alimentaţie de protecţie (când se impune): apa minerala sau ceai - la temperaturi
extreme vara sau iarna
-Telefon mobil
-Mijloc auto
6. ATRIBUŢIILE SI SARCINILE POSTULUI
- planifica si coordoneaza activitatea firmei
- elaboreaza strategia dezvoltarii activitatii firmei,stabileste obiectivele imediate si de
perspectiva in concordanta cu criteriile de eficienta economica, prognozele si planul de
marketing al firmei
- monitorizeaza piata si identifica tendintele de dezvoltare
- analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ,financiar, tehnologic si social
- identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu tendintele
pietei
- identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri
- reprezinta firma in relatiile protocolare cu furnizorii, clientii si alte organisme/organizatii cu
impact real/potential asupra rezultatelor firmei
- asigura o buna imagine a firmei pe piata
- abilitati de comunicare
- participa la intalniri de afaceri cu furnizori, clienti, organisme financiare si institutii
- dezvolta relatii pozitive cu persoane-cheie in vederea intaririi pozitiei firmei
- asigura conditiile materiale, financiare si resursele umane necesare unei bune desfasurari a
activitatii.
- dezvolta relatiile de colaborare intre angajatii firmei
- conduce si supravegheaza personalul
- negociaza si incheie contracte cu furnizorii si beneficiarii
- efectueaza selectia de personal
- cordonarea activităţii de încasare şi plată
- incheie, modifica si desface contracte individuale de munca
- respectă codul rutier la deplasarea cu maşina unităţii şi foloseşte maşina doar în interes de
serviciu, completează foaia de parcurs sau alte documente justificative
- intreţine maşina unităţii în condiţii optime
- ia la cunoştinţă şi verifică mijloacele de protecţie şi de intervenţie, în ceea ce priveşte starea
lor tehnică şi modul de păstrare, conform cu recomandările producătorului şi adecvat
procedurilor de lucru specifice
- raportează situaţiile de pericol, care nu pot fi eliminate imediat, persoanelor abilitate în
luarea deciziilor
- reduce factorii de risc, identificându-i în funcţie de particularităţile locului de muncă
- raportează factorii de risc, conform procedurilor interne şi îi înlătură, conform reglementărilor
în vigoare
- respectă procedurile de urgenţă şi de evacuare, aplicând corect măsurile necesare, în funcţie
de tipul accidentului şi respectând procedurile specifice
- semnalează cu promptitudine accidentul, personalului specializat şi serviciilor de urgenţă
- este interzisă obţinerea de avantaje/foloase necuvenite, nu primeşte bani sau alte foloase
pentru exercitarea atribuţiunilor de serviciu, nu foloseşte sub nici o formă calitatea pe care o
deţine în cadrul organizaţiei pentru rezolvarea unei probleme personale sau pentru obţinerea
unor privilegii personale
- se supune examenelor medicale obligatorii, periodice, la angajare sau la reîncadrarea în
activitate, organizate de către angajator în colaborare cu Cabinetul de Medicina Muncii iar
refuzul participării la aceste controale medicale reprezintă abatere disciplinară şi se
sancţionează conform Codului Muncii
- respecta Regulamentul de Ordine Interioară
- respecta instructiunile proprii si normele de sanatate si securitate in munca

7. RESPONSABILITATI ALE POSTULUI :


 Răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a atribuţiilor ce-i
revin
 Răspunde pentru prejudiciile create ca efect al activităţii sale
 Răspunde de utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a aparaturii din dotare, precum şi de
întreţinerea acesteia în conformitate cu cărţile tehnice aferente
 Răspunde de respectarea prevederilor R.O.I.
 Răspunde de îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 Răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de
organizaţie
 Răspunde de utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul societatii
 Respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său
 Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele
societatii.

8. AUTORITATEA POSTULUI :
 In cadrul ariei de probleme ce priveşte activitatea pe care o desfăşoară, conform
atribuţiilor,sarcinilor, Regulamentului Intern şi deciziilor angajatorului
 Este obligat să informeze şi să consulte angajatorul în cazul problemelor deosebite sau
care depăşesc competenţelor sale de rezolvare.
9. STANDARDE DE PERFORMANTA ASOCIATE POSTULUI :
Indicatori cantitativi: executarea lucrărilor planificate şi repartizate, la nivelele
cantitative şi termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere şi
îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de acţiune şi planuri de muncă;
Indicatori calitativi: rezolvarea corectă, completă şi viabilă a sarcinilor ordonate de
conducere precum şi a celor stabilite prin strategii, programe de acţiune şi planuri de muncă;
Costuri: în limita fondurilor alocate;
Timp: încadrarea în termenele ordonate de conducere;
Utilizarea resurselor: gestionarea eficientă şi raţională a resurselor din dotare în scopul
îndeplinirii atribuţiilor;
Mod de realizare: sarcinile se realizează individual, în colectiv sau în colaborare cu alte
structuri ale organizaţiei.

10. OBIECTIVELE DE PERFORMANTA :


Conform Legii 40/2011 privind Codul Muncii salariatul se supune obiectivelor de
performanta individuala impuse precum si criteriilor de evaluare a realizarii acestora. In acest
sens ii revin urmatoarele sarcini:

1. Realizarea atributilor corespunzatoare functiei


2 . Identificarea solutiilor adecvate de rezolvare la activitatile curente
3 . Cunoasterea si aplicarea consecventa a reglementarilor specifice activitatii desfasurate
4 . Inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate
5. Sa tina seama de folosirea integrala a programului de lucru,volumului de munca
realizat si capacitatea de a respecta planul de lucru in conditii normale de munca.
6. Sa tina seama de : precizie, acuratete, indemanare, perspicacitate si organizare a
muncii
7. Respectarea regulamentului intern
8. Respectarea normelor de sanatate si securitate in munca
9. Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor,
comportament exemplar raportat la clienti, furnizori,angajati si colegii din cadrul
societatii.

11. CRITERII DE EVALUARE:


1. CALITATEA MUNCII ( indeplinirea sarcinilor trasate in fisa postului si a obiectivelor)
2. ADAPTAREA LA CONDITII NOI (Adaptabilitate/flexibilitate)
3. MUNCA IN ECHIPA( promovarea spiritului de echipa,abilitati de comunicare,capacitate
decizionala, planificare, organizare,etc)
4. COMPORTAMENT ( Disciplina si prezenta la lucru)
a). Respectarea prevederilor Regulamentului Intern
b). Comportament
c). Prezenta la lucru
5. RESPECTAREA PROCEDURILOR SI REGULILOR DE SSM- PSI

 Evaluarea performantelor se efectueaza anual de catre administrator sau persoana


desemnata de angajator in acest sens.
 Modalitatea de evaluare: prin observare directă de către evaluator, în baza rezultatelor
obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii, prin chestionar sau prin intermediul altor
instrumente de evaluare elaborate de angajator

12. PREGĂTIRE ŞI ABILITĂŢI NECESARE OCUPĂRII POSTULUI


Studii : Stusii medii
Abilităţi generale: iniţiativă, disciplina, seriozitate,preocupare profesionala, perseverenţă,
tenacitate, spirit de cooperare, comportament moral corespunzător, loialitate faţă de firmă;
Abilităţi administrative: punctualitate, organizare, urmărirea îndeplinirii sarcinilor de
serviciu;

13. CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ :


Muncă individuală şi în echipă;
Programul de muncă este conform normelor impuse de societate;
Concediul de odihnă este conform contractului de muncă;
Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale societăţii (negociere individuală
confidenţială);
Posibilităţi de promovare în societate prin absolvirea de cursuri de formare profesională pe
cheltuiala proprie sau a societăţii dacă există o înţelegere scrisă (contract) în acest sens;

14. SANCTIUNI :
nerespectarea responsabilităţilor şi atribuţiilor postului, a cerinţelor de etică, precum şi a
legislaţie privind protecţia şi securitatea muncii, se penalizează prin avertisment şi sancţiuni
conform Codului Muncii;
răspunde material şi disciplinar pentru exactitatea informaţiilor cuprinse în documentele
întocmite şi/sau în ceea ce priveşte execuţia corectă a sarcinilor postului;
încălcarea procedurilor de funcţionare a echipamentelor utilizate în procesul de muncă aflate
în proprietatea angajatorului, trage după sine atrage avertisment şi sancţiuni conform Codului
Muncii, de asemenea şi plata de daune în raport cu prejudiciile aduse.

15. SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


Atribuţiile lucrătorului cu privire la respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă
sunt:
 adoptă încă, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor
de muncă, precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme
prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 întocmeşte un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare,
organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor;
 obţine autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere a securităţii şi sănătăţii în muncă,
înainte de începerea oricărei activităţi;
 stabileşte pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 elaborează instrucţiuni proprii, în spiritul legii, pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă;
 asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute
în planul de prevenire şi de protecţie stabilit;
 asigură şi controlează cunoaşterea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă în unitate;
 ia măsuri pentru asigurarea materialelor necesare informării şi instruirii lucrătorilor;
 asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care
aceasta este expusă la locul de munca, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de
protecţie necesare;
 ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia
specifică;
 angajează numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării
psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute;
 asigură controlul medical periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior
angajării;
 ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute de legislaţie;
 asigură funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a
aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi
neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice;
 prezintă documentele şi dă relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului
sau al efectuării cercetării evenimentelor;
 asigură realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control
şi al cercetării evenimentelor;
 desemnează, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la efectuarea
controlului sau la cercetarea evenimentelor;
 nu modifică starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, decât
în cazuri speciale;
 asigură echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
 asigură echipamentele individuale de protecţie;
 acordă angajaţilor obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării
sau pierderii calităţilor de protecţie;
 informează angajatorii unităţilor exterioare care desfăşoară activităţi în unitatea sa asupra
riscurilor existente, a măsurilor şi activităţilor de prevenire şi protecţie luate;
 ia măsuri pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor.

16. PSI-SU şi protecţia mediului


Atribuţiile lucrătorului cu privire la respectarea normelor de PSI:
 să respecte regulile şi masurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă,
sub orice formă, de angajator sau de persoanele desemnate de acesta;
 să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de
acesta, substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi
echipamentele de lucru;
 să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie
sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
 să comunice, imediat angajatorului ori persoanelor împuternicite de acesta orice situaţie
pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, precum şi orice
defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea
incendiilor;
 să coopereze cu salariaţii desemnaţi de angajator, atât cât îi permit cunoştinţele şi
sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de
pericol.
Atribuţiile lucrătorului cu privire la respectarea legislației cu privire la protecția mediului:
 depozitează materialele folosite doar în locuri special amenajate;
 respectă strict circuitul substanţelor periculoase;
 respectă locul de depozitare a deşeurilor care nu sunt biodegradabile, cum ar fi: pungile
de plastic, ambalaje, sticlă, metal, etc.;
 ajută la recuperarea şi valorificarea deşeurilor refolosibile prin intermediul persoanelor
juridice specializate;
 ajută la întreţinerea spaţiilor verzi, a gardurilor vii, florilor, arborilor etc. existente în
societate, pentru îmbunătăţirea calităţii mediului ambiental.
 respectă toate dispoziţiile pe care le primeşte de la responsabilul privind protecţia
mediului;
 comunică imediat orice neconformitate constatată şefului ierarhic superior;

16.ATRIBUTII PRIVIND INSTRUIREA PERSONALULUI PE LINIE DE SSM SI PSI
1. Sa nu incredinteze nici o sarcina de serviciu unui lucrator repartizat In subordinea sa, daca
acesta nu a fost instruit (instruire la locul de munca/instruire periodice).
2. Verifica permanent lucratorii din subordine privind modul cum si-au insusit instructajul de
securitate si sanatate In rnunca si instructiunile de exploatare corecta a utilajelor, masinilor si
instalatiilor, urrnareste ca toti lucratorii sa respecte intocmai normele de securitate si sanatate
in rnunca.
3. Nu executa nici un fel de lucrari pentru care nu s-au prevazut rnasuri de securitate si
sanatate in rnunca, s-au prevazut masuri insuficiente sau se fac irnprovizatii.
4. Nu admite Inceperea unor lucrari noi in cazul in care lucratorii respectivi nu au fost instruiti
pentru aceste lucrari si nu sunt dotati cu echipament de protectie corespunzator.
5. Nu permite inceperea lucrului fara control asupra starii utilajelor si instalatiilor din punct
de vedere mecanic, electric si al dispozitivelor de protectie si de siguranta: controleaza zilnic
modul cum este asigurata buna organizare a locurilor de rnunca, capacitatea de munca a
fiecarui muncitor si inforrneaza conducatorul ierarhic superior daca constata nereguli in acest
sens. Nu admite sa se lucreze cu scule, unelte, dispozitive, etc., defecte sau cu improvizatii.
6. Executa numai lucrarile incredintate de seful ierarhic superior, respectand prevederile
proiectelor, prescriptille tehnice si regulile de securitate si sanatate In rnunca. Discuta cu seful
ierarhic si cu oameni din subordine, inainte de Inceperea lucrarilor, modul de organizare,
tehnologia de executie si masurile de securitate si sanatate in rnunca,
7. Ia rnasuri pentru asigurarea ordinii si curateniei la locurile de munca cat si pentru
decongestionarea cailor de acces.
8. Anunta obligatoriu seful ierarhic superior si cere acestuia sa completeze cu rnasuri de
securitate si sanatate in munca ori de cate ori constata ca acestea sunt insuficiente si se pune
in pericol securitatea lucratorilor din subordine.
9. Sesizeaza sefii ierarhici superiori asupra abaterilor pe care Ie constata In domeniul
securitatii si sanatatii in rnunca si propune sanctionarea celor vinovati.
10. Verifica existenta si buna functionare a dispozitivelor de securitate si sanatate in
rnunca, existenta ingradirilor, unde este cazul, a acoperirii golurilor, a balustradelor, a
legaturilor la pamant si continuitati la toate tablourile electrice, luand masuri pentru
completarea acestora in caz de deficiente, dispunand rnasuri ferme in acest sens.
11. Nu admite la lucru lucratori fara control medical adecvat postului de lucru, efectuat la
angajare sau control medical periodic, oameni bolnavi, oameni obositi, in stare de
ebrietate, in stari emotionale puternice sau fara instruirea corespunzatoare lucrarilor pe
care urmeaza sa Ie execute.
12. Nu admite lucrul la inaltime persoanelor sub 18 ani, celor care au depasit 55 ani sau
celor care prin avizul medical nu au primit aprobarea sa execute asemenea lucrari.
13. Nu executa lucrari la o inaltime mai mare de 2 m fara a avea asigurate masuri
de protectie necesare, respectiv schele, platforme de lucru sau alte amenajari conform cu
instructiunile de securitate si sanatate in rnunca.
14. Coordoneaza personal executarea lucrarilor personalului din subordine, fiind de fata la
toate operatiile si in special la acelea care solicita efort fizic deosebit si prezinta pericol de
accidentare (manipulare materiaIe, montaj schele, etc).
15. Verfica inainte de inceperea lucrului daca lucratorii din subordine au echipamentul
de protectie corespunzator.
16. Nu permite prezenta in sectorul sau de lucru a unor persoane care nu au sarcini de
productie in acel loc.
17. Supravegheaza lucratorii din subordine sa nu paraseasca locul de rnunca, sa nu
execute alte lucrari decat cele incredintate, sa nu practice procedee de lucru periculoase si
sa nu-si formeze deprinderi de munca riscante.
18. Nu permite lucratorilor din subordine sa execute lucrari pentru remedierea unor defectiuni
tehnice la rnasini, utilaje, instalatii electrice etc., lucrari care necesita cunostinte de specialitate
si care nu intra in atributiile lor.
19. Nu permite: legarea/dezlegarea sarcinilor in/din carligul macaralei; montarea pietrelor
abrazive la polizoarele fixe/mobile, decat persoanelor special instruite si numite prin decizie in
acest scop, conform prevederilor legale In vigoare.
20. Sa urrnareasca in timpul lucrului ca lucratorii sa aiba o comportare corecta si disciplinata si
sa nu sustraga atentia celor din jur in timpul lucrului.
21. Sa ia rnasuri pentru oprirea imediata a lucrarilor care prezinta pericole de accidentare a
lucratorilor si sa procedeze la inlaturarea cauzelor care au conduc la crearea acestor pericole,
dupa care va putea da dispozitii pentru continuarea lucrarilor: In cazul in care nu are
posibilitatea de a lua aceste rnasuri, trebuie sa anunte imediat pe sefii sai ierarhici, despre
situatia care s-a creat.
22. In caz de accident, sa anunte de indata, prin orice mijloace, Inspectoratul Teritorial de
munca si ISU.
23. Sa ia rnasuri pentru acordarea primului ajutor si inlaturarea cauzelor care au condus la
producerea accidentului.
In caz de absente, desernneaza un inlocuitor care are obligatia de a prelua atributiile si
raspunderile mai sus consemnate

17. DISPOZIŢII FINALE


Prezenta fişă post s-a întocmit în două exemplare câte una pentru fiecare parte;

Întocmit:
Administrator

.............................................

Am luat la cunoștință,

.............................................