Sunteți pe pagina 1din 5

Dosar titularizare 2022

Pentru a candida la concursul national de Titularizare 2022, cei interesati trebuie sa depuna un
dosar la Inspectoratul Scolar Judetean de care apartin.
Dosarul pentru titularizare trebuie sa contina urmatoarele acte, in original, respectiv in copie:
- Fisa de inscriere la concurs;
- Cerere de inscriere la concursul national/judetean/testarea la nivel judetean de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar,
sesiunea 2022;
- Copie de pe buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele si domiciliul;
- Copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele)
sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (daca este cazul);
- Copii de pe actele de studii, foile matricole si certificatele de calificare (ultimele pentru
absolventii liceului pedagogic/invatamantului postliceal), certificatele/adeverintele de absolvire a
modulului psihopedagogic (daca absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricola);
- Absolventii promotiei 2022 vor prezenta copia adeverintei de la institutia de invatamant
superior/postliceal/mediu din care sa rezulte ca au sustinut examenul de
licenta/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultatii/scolii postliceale /liceului pedagogic,
specializarea dobandita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studiilor s-a
frecventat si promovat modulul psihopedagogic;
- Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;
- Copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilitatii postului in invatamantul
preuniversitar (daca este cazul);
- Copie a acordului ME, deciziei inspectoratului scolar sau a intreprinderii de intrerupere a
activitatii (daca este cazul);
- Adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (daca este cazul);
- Copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor sau copie de pe
carnetul de munca daca a mai fost angajat(a) anterior anului 2012 si ulterior nu a mai avut
calitatea de angajat(a) (daca este cazul);
- Copii ale avizelor si a atestatelor necesare ocuparii postului didactic/catedrei, inclusiv avizul
unitatii de invatamant particular (daca este cazul);
- Avizul/adeverinta medical(a) care sa aiba mentiunea ”apt(a) pentru a preda in invatamant”;
- Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant la care sunt angajat(a) privind sanctiunile
disciplinare din ultimii 2 ani scolari incheiati si de pe parcursul anului scolar in curs;
- Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasoara activitati incompatibile cu demnitatea
functiei didactice, ca nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala pentru infractiuni contra persoanei
savarsite cu intentie in imprejurari legate de exercitarea profesiei;
- Numai pentru titulari/angajati pe perioada viabilitatii postului adeverinta eliberata de unitatea de
invatamant din care sa rezulte situatia postului (structura pe ore si discipline a catedrei,
viabilitatea postului/catedrei, nivelul de invatamant si regimul de mediu).
Nota: Cazierul judiciar si adeverinta de integritate comportamentala nu mai sunt necesare,
acestea urmand sa fie solicitate de inspectoratele scolare.

Incepe pregatirea pentru Titularizare 2022!


Comanda AICI Culegeri de teste rezolvate pentru reusita la Examenul de
Titularizare. 

Fisa si cerere de inscriere titularizare 2022 


Fisa de inscriere la concursurile de ocupare a posturilor didactice 2022 urmeaza sa fie publicata
de catre Ministerul Educatiei.
Cererea de inscriere poate fi descarcata de AICI.
Amandoua trebuie completate, semnate si adaugate la dosarul de inscriere.

Calendar titularizare 2022


Ocuparea prin concurs national a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in
invatamantul preuniversitar:
 
a) transmiterea situatiei la inspectoratele scolare; inregistrarea, analizarea si solutionarea
cererilor de concediu fara plata in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant 
Pana la 5 mai 2022

b) verificarea si publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/ catedrele vacante/


rezervate pentru concurs;
Termen: 6 mai 2022

c) inregistrarea, la inspectoratele scolare/centrele de inscriere, a dosarelor de inscriere ale


candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv
pentru absolventii promotiei 2022;
Perioada: 9-17 mai 2022

d) verificare a si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia judeteana/a municipiului


Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului;
Perioada: 10-20 mai 2022

e) validarea inscrierii, prin semnatura, de catre candidati sau imputernicitii acestora prin procura
notariala in original, conform graficului stabilit de comisia de organizare si desfasurare a
concursului; neprezentarea la validare a absolventilor din promotiile anterioare, atrage dupa sine
anularea inscrierii la concurs.

Perioadele: 10-20 mai 2022; 6-8 iulie 2022 pentru absolventii promotiei 2022/absolventii 2022 ai
programelor de pregatire psihopedagogica oferite de departamentele pentru pregatirea
personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/ candidatii cuprinsi
in programe recunoscute de Ministerul Educatiei prin care se recruteaza, se selecteaza, se
pregateste si se sprijina personalul didactic de predare pentru a desfasura activitati didactice in
unitati de invatamant preuniversitar situate in medii dezavantajate, in anul scolar 2022-2023

Nota: (1) In perioada 9-17 mai 2022 pot depune dosare de inscriere si cadrele didactice a caror
reducere de activitate a aparut in perioada martie-mai 2022.

(2) In mod exceptional, absolventii promotiei 2022 (studiilor medii/postliceale/universitare de


licenta/universitare de masterat/departamentelor pentru pregatirea personalului
didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot sa prezinte adeverinta de
absolvire a studiilor/programului de pregatire psihopedagogica si sa valideze fisa de inscriere in
data de 13 iulie 2022, pana la ora 8.00. Absolventii promotiei 2022 pot participa la proba scrisa in
cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate
vacante/rezervate, numai dupa prezentarea adeverintei de absolvire a studiilor/programului de
pregatire psihopedagogica.

(3) Pe durata starii de alerta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea


coronavirusului SARS-CoV-2, pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre
autoritatile de resort, candidatii nu mai valideaza fisele de inscriere si opteaza, in scris, pentru
judetul/municipiul Bucuresti in care se prezinta la repartizare.
f) afisarea, la avizierele inspectoratelor scolare, a:

(i) listei candidatilor inscrisi si a graficului privind sustinerea probelor practice/orale si a inspectiilor
speciale la clasa;
(ii) listei cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a
postului/catedrei inscrise la concursul national care solicita repartizarea pe perioada
nedeterminata pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate si a listei posturilor
didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice.
Termen: 23 mai 2022
 
Nota: Pe durata starii de alerta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre
autoritatile de resort, candidatul care observa erori in datele afisate informeaza, in scris, prin
posta electronica, inspectoratul scolar in vederea corectarii acestora pana la data de 8 iulie 2022.

g) stabilirea centrelor de concurs si comunicarea acestora la Ministerul Educatiei, Directia


Generala Management Resurse Umane si Retea scolara;

h) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa si


solutionarea contestatiilor la aceste probe*.
Perioada: 24 mai – 30 iunie 2022

Nota: (1) in perioada 24 mai-30 iunie 2022 pot participa la probele practice/orale si inspectiile la
clasa si cadrele didactice titulare ramase cu reducerea de activitate nesolutionata sau a caror
reducere de activitate a aparut in perioada martie-mai 2022.
(2) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detasare in interesul invatamantului pot participa la
probele practice/orale in perioada 24 mai – 3 iunie 2022.

i) afisarea rezultatelor la probele practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa;


Termen: 4 iulie 2022

j)  desfasurarea probei scrise;


Termen: 13 iulie 2022

k) comunicarea rezultatelor initiale;


Termen: 19 iulie 2022

l) inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare si transmiterea acestora la centrele de


evaluare;

m) solutionarea contestatiilor;

n) comunicarea rezultatelor finale;

o) repartizarea candidatilor conform prevederilor art.74 alin. (3), lit.a) sau 80 alin.(9) din
Metodologie, dupa caz;

p) sedinta de repartizare, in ordine, a:

(i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art.74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;
(ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;
(iii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma
didactica de predare incompleta, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;
(iv) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din
Metodologie, dupa caz;
(v) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au
participat la concursul national, sesiunea 2022, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80
alin. (9) din Metodologie, dupa caz;
Termen: 1 august 2022

q) reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate;


Termen: 2 august 2022

r) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.


Perioada: 2-22 august 2022.

Rezultate/note titularizare 2022


Dupa corectarea lucrarilor, Ministerul Educatiei publica rezultatele obtinute de cadrele didactice
care au sustinut proba scrisa la sediile inspectoratelor scolare si pe pagina web dedicata,
titularizare.edu.ro.
Notele de la Titularizare sunt centralizate, iar candidatii pot depune contestatii.
Dupa rezolvarea contestatiilor vor fi afisate notele finale de la Titularizare 2022.
In sesiunea 2020-2021 rezultatele obtinute de cadrele didactice care au sustinut proba scrisa din
cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul preuniversitar - sesiunea
2021 (inainte de inregistrarea contestatiilor) au fost publicate pe 27 iulie. Rata de promovare a
fost de 44,47%, in scadere fata de anii trecuti. Dupa solutionarea contestatiilor, rata de
promovare a crescut usor, la 46%.

Posturi titularizare 2022 


Ce inseamna post titularizabil: vacant, viabil cel putin 4 ani, complet.
Lista posturilor titularizabile apare pe site-ul oficial al Ministerului Educatiei, la sectiunea "posturi
pe perioada nedeterminata".
Repartizarea acestor posturi se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la Titularizare
2022, indiferent de judetul in care s-a sustinut examen. Pentru a participa la repartizare in alt
judet, un candidat va trebui sa depuna o cerere adresata ISJ la care se va face repartizarea.

Contestatii titularizare 2022


Candidatii nemultumiti de nota obtinuta pot depune contestatii. Contestatiile se depun la
inspectoratele scolare.
Contestatia este sub forma de cerere-tip, prin care candidatul precizeaza datele personale,
numarul fisei de inscriere la concurs, denumirea disciplinei pentru care a sustinut proba scrisa,
precum si nota contestata. Candidatul trebuie sa anexeze la cererea-tip o copie a actului de
identitate. Contestatia la proba scrisa se depune personal de catre candidat, sau printr-un
imputernicit, care are procura notariala.
Transmiterea contestatiilor la inspectoratele scolare se poate realiza si prin posta electronica, la
adresa comunicata de fiecare inspectorat. Si in cazul depunerii online a contestatiei, cererea-tip
este semnata de candidat si se trimite scanata, insotita de o copie a actului de identitate.
Nu pot fi contestate lucrarile scrise ale altor candidati.
In 2021, 97% dintre contestatii s-au soldat cu schimbarea notei. Mai exact, au fost depuse 6248
de contestatii, dintre care 6045 au primit schimbarea notei initiale.

S-ar putea să vă placă și